'Broomchemie is geen bom in het landschap' Vier huurderscomités opgericht in Souburg 'BEZUINIGINGSPLAN' VOOR COMP ARTIMENTERIN GS WERKEN JESS werd nieuwe stichting om belastingschuld te ontlopen OM RECHTEN VEILIG TE STELLEN VAN HUURDERS RSV- WONINGEN Auto- intelligent Man dood na bedrijfsongeval op 'De Schelde' Politie Middelburg onderzoekt miljoenen fraude almanak Buit f 16.500 bij inbraak in 's Heerenhoek Ballast-Nedam: gebruiken zand bespaart miljoen DONDERDAG 26 OKTOBER (978 PZC/provincie RAPPORT TH DELFT EN TNO: Ruim 40 huurders van RSV-woningen uil Oost-Souburg waren naar de vergadering in 'Middenhof gekomen voor de oprichting van vier huurderscomites. die de rechten van de huurders veilig moeten stellen VLISSINGEN - Huurders van RSV-woningen in Oost-Souburg hebben woensdagavond, tijdens een vergadering in het wijk- gebouw 'Middenhor, vier huurderscomités opgericht, naar aan leiding van de verkoop van de 245 Souburgse woningen van de bv Scheldestad aan de beleggingsmaatschappij Fortress Vast goed bv te Rotterdam. De eomité's zullen proberen te bewerk stelligen dat het achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd, voor de woningen aan de huurderste koop worden aangeboden. Daartoe zal een enquête worden gehouden over het onderhoud van de voormalige RSV-woningen. Woensdagavond besloot men verder een brief aan het college van burgemeester en wet houders van Vlissingen te vragen de mogelijkheden te onder zoeken tot invoering van de woonruimtewet van 1947 en de huurwet van 1950. ENQUETE OVER ONDERHOUD Ongeveer veertig bewoners waren naar de vergadering gekomen, belegd door de Opbouwcommissie Souburg, die GESLAAGD DELFT - De heer C. Maas uit Yerseke is aan de Technische Hogeschool in Delft geslaagd voor het doctoraalexamen natuurkundig ingenieur i Advertentie) Ml Koop niet "zomaar" een gebruikte auto. Let liever op het A-1 embleem. Bij uw Ford-dealer! Elk merk. Van binnen en van buiten geïnspecteerd en gerevideerd. U koopt zekerheid en betrouwbaarheid. U krijgt dat zwart op wit op 'n ondertekend garantie-bewijs. Auto-intelligent zijn ook de verdere begeleiding van de huurderscomités voor haar rekening neemt De vier comités worden ge vormd door respectievelijk bewoners van de Zeewijksingel en omgeving, Hunzestraat en omgeving. Nagelen- burgsingel en omgeving en Doornlust- straat en omgeving Voorzitter J van Esch van de Opbouwcommissie Souburg benadrukte, dat de huurders de woningen beter niet kunnen kopen dan wel. zowel uit zakelijke overwegin gen als uit solidariteit met de andere huurders, die niet over het geld be schikken om hun woning te kopen. Vervolgens werd verslag gedaan van de besprekingen op woensdag 18 oktober met Fortress, het ministerie van eco nomische zaken en leden van de vaste kamercommissie voor economische zaken. Daaruit bleek, dat met Fortress niet te praten was over een eventueel afstel van de transactie. Daarom is be sloten tot de oprichting van huurders comités. die de rechten van de huurders veilig moeten stellen. De bewoners verzoeken het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen in een brief, die vandaag (donderdag) wordt verstuurd, de mo gelijkheid te onderzoeken tot invoe ring van de woonruimtewet van 1947 en de huurwet van 1950. „Wij achten het onaanvaardbaar, dat woningen die behoren tot de goedkope huurklasse object van speculatie wor den. Zowel ter bescherming van de huidige huurders alsook om in de toe komst leegkomende woningen in de sociale sector te behouden, beschou wen wij het als uw taak. genoemde mo- Bromfietser gewond gelijkheden ernstig in overweging te nemen." aldus de letterlijke tekst van de brief De Opbouwcommissie Bossenburg be tuigde woensdagavond haar solidari teit met de bewoners, in him streven om te komen tot huurderscomités tADVERTENTIEi Originele Oostenrijkse LODEN JASSEN in autocoat en jagersmodel bij botsing TERHOLE - Een bromfietser uit Kloosterzande is dinsdagavond licht gewond geraakt toen hij op het fiets pad naast de weg Terhole-Klooster- zande in botsing kwam met een fietser. De man, J.W.werd ter plaatse behandeld en kon daarna door naar huis. W. raakte eén van de fietsers, die in een groep van drie naast elkaar reden op het moment dat hij uit moest wijken om hen in te halen Lange Delft 46 - Middelburg DELEGATIE UIT TERNEUZEN KREEG IN DELFT EEN TOELICHTING TERNEUZEN/DELFT - Deskundigen van de Technische Hogeschool in Dell't en TNO zijn tot de conclusie ge komen 'dat Broomchemie in Terneu- zen zeker geen bom in het Zeeuws- Vlaamse landschap is'. In opdracht van de gemeente Terneuzen en Eurob- rom (de moedermaatschappij van de Terneuzense broomvestiging) ver diepten zij zich in de bedrijfsvoering en -veiligheid bij de broomderivaten- Schouws ziekenfonds: wegwerpspuiten voor diabetici ZIERIKZEE - Het ziekenfonds Schouwen-Duiveland heeft besloten over te gaan tot vergoeding van de wegwerpnaalden en spuiten voor diabetici, die verzekerd zijn in het aanvullingsfonds. Voorzitter C. M. Padmos van de afdeling Schouwen- Duiveland van de Diabetes Vereni ging Nederland deelde dit mee in de in Mondragon te Zierikzee gehouden le denvergadering. De voorzitter zei dat de in het land ge houden ledenwerfcampagne 4.300 nieuwe leden heeft opgeleverd. Thans zijn 27.300 diabetici lid van de DVN. Het aantal leden op Schouwen-Duive land bedraagt 105, maar dat zouden er volgens het afdelingsbestuur eigenlijk 3 tot 4 maal zoveel moeten zijn. De heer Van Krieken van de DVN- reiscommissie vertelde over de moge lijkheden die er voor diabetici zijn op reis te gaan naar het buitenland. Ver toond werd de film 'De zesentwintiger'. VLISSINGEN - Bij een bedrijfson geval op het terrein van 'De Schelde' in Vlissingen is dinsdagmiddag de 35- jarige Schelde-werknemer J.P. de Munck uit West-Souburg om het leven gekomen. De heer De Munck kwam onder de wielen van een zes ton zware 'hijs- terkraan'. Hij werd levensgevaarlijk gewond met een ambulance naar het Bethesda-Sint Josephziekenhuis ge bracht. maar bleek bij aankomst te zijn overleden. De heer De Munck liep vlak voor de mobiele kraan, die in de stroppen twee wielen van 840 kilo elk had. vermoede lijk om het slingeren van de wielen te voorkomen. Uit een onderzoek van de politie is gebleken dat de heer De Munck is gestruikeld en daarna door de kraan, bestuurd door Van L. uit Vlissingen, is overreden. De arbeid sinspectie zal een onderzoek naar het bedrijfsongeval instellen. fabriek. Woensdagmiddag werden burgemeester C. Ockeloen en wethou der drs R. C. E. Barbé van Terneuzen uitvoerig geïnformeerd over de in houd van een rapport, dat dc dsekun- digen over Broomchemie hebben op gesteld. Professor drs P J. van den Berg van de TH Delft verklaarde woensdag desge vraagd: ..We hebben zeker geen vrese lijke toestand aangetroffen Wel zijn we tot de conclusie gekomen dat er op ver schillende punten verbeteringen moe ten worden aangebracht". In de mid daguren ontvingen de samenstellers van het rapport (naast professor Van den Berg de TNO-medewerkers ing P. J. G. van Dijen, ir B. Ph. Tenneulen en ir H. M. G. Temmink) de delegatie uit Terneuzen. De gemeente en Broomchemie hebben het rapport over de broomderivaten- fabriek al enkele weken in hun bezit. Het rapport werd samengesteld nadat de arbeidsinspectie dit voorjaar te kortkomingen in de veiligheidsmaat regelen bij Broomchemie had gecon- MIDDELBURG-De Middelburgse recherche heeft het onderzoek geopend in een fraudezaak, waar mee mogelijk miljoenen guldens gemoeid zijn. Het gaat om diefstal en fraude bij „pandbrieven", on der meer hypotheekstukken, waarop uitkeringen van kracht zijn. Bij de politie in Middelburg wilde men woensdagavond geen infor matie geven over de zaak in belang van het onderzoek. Wel werd duidelijk, dat het om pandbrieven gaat. die bij verschillende ban kinstellingen zijn ondergebracht. Hoewel het onderzoek zich vooral op Middelburg concentreert, liet een woordvoerder van de politie desgevraagd weten, dat er ook sprake is „van landelijke vertak kingen, waarvoor de hulp van poli tiekorpsen elders is en kan worden ingeroepen." Naar de politie in Middelburg ver klaarde verkeert het onderzoek nog in de beginfase. De verwach ting is, dat begin volgende week meer duidelijkheid in de zaak kan zijn gekomen. „Nu hangt de zaak nog als los zand aan elkaar en in verband met het onderzoek is op dit moment geen nadere informatie te geven," zo zei de woordvoerder. „Het is alleen vrij duidelijk, dat het niet om een affaire gaat waaij gele genheidsdiefjes betrokken zijn." ZEEUWSE Les Die Middelburgse leraar biologie begaf zich onlangs naar een dierenwinkel om enige uitbreiding te geven aan de levende have in zijn huis. Twee konijnen koos hij uit een bruine voedster en een witte ram melaar. Hij plaatste ze in aparte hokken, want hij is een deskundig man. die zich er terdege van bewust is hoe snel men over een complete konijnenfarm beschikt. Zeer verrast was hij, toen hij van de week tot de ontdekking kwam, dat heer konijn een nest bouwde, dat als kraamkamer moest dienen. Geruchten lopen snel op Middel burgse scholen Zijn leerlingen hebben het hein tijdens de biolo gieles allemaal nog maar weer eens uitgelegd - over de bijen en de bloe men. En over dat kleine verschil. STICHTING JAZZCLUB ZEEUWSCH VLAANDEREN GAAT DOOR MET JESS JAZZ-ACTIVITEITEN Voorzitter J van Esch van de Opbouwcommissie Souburg benadrukte tijdens de vergadering van woensdagavond in 'Middenhof, dat de huurders van RSV-wo ningen beter hun woning met kunnen komen, zowel uit zakelijke overwegingen als uit solidariteit met de andere bewoners. VERANDERING VOORKOMT BESLAGLEGGING HULST - Om te ontkomen aan een be slaglegging door de rijksbelas tingdienst, heeft de Jazz Evenementen Schelde Stichting (JESS) in Terneu zen besloten zichzelf te veranderen in de 'Stichting Jazzclub Zeeuwseh- Vlaanderen'. JESS heeft bij de belastingen een schuld, die niet kan worden voldaan, zo legde voorzitter Hans Zuiderbaan woensdagavond uit ..We hebben nu een nieuwe stichting' in het leven ge roepen om door te kunnen gaan met het organiseren van jazzconcerten in Terneuzen. Zouden we dat niet hebben gedaan, dan zou dat hebben betekend dat de belastingen beslag zouden heb ben gelegd op recettes van JESS' De belastingschuld van JESS is ont staan omdat voor amateur musici, waar de azzclub veelal mee werkt, de zelfde normen worden aangelegd als voor beroepsmusici. Dat betekent dat JESS over de betaalde honoraria een percentage moet afdragen aan de be lastingen. De heer Zuiderbaan wilde niet zeggen hoeveel schuld JESS heeft bij de belas tingdienst „Het bedrag is er in elk ge val niet. Wij kunnen niet betalen en men heeft ons kwijtscheldingsverzoek afgewezen Als we niet zouden zijn overgegaan tot een nieuwe stichting, dan zou dat onder meer betekenen dat al onze subsidie door de belasting zou worden ingepikt". Activiteiten De Stichting Jazzclub Zeeuwsch- Vlaanderen gaat gewoon door met de activiteiten die JESS al had vast gesteld. Vrijdagavond treedt het trio 'Intrioduction' op m het Zuidlandthea- ter in Terneuzen Het concert in het Zuidlandpodiumtheater begint om 21,30 uur. Het trio bestaat uit Harry Happel (piano). Daan Gaillard (bas) en Fred Krens (slagwerk). „We beginnen deze nieuwe stichting met de wetenschap hoe het nu wel moet", zegt Hans Zuiderbaan, die sa men met Eric Das en Frans de Ruyter aan de wieg van de nieuwe stichting heeft gestaan. De Stichting Jazzclub Zeeuwsch-Vlaanderen bestaat sinds woensdag officieel: die dag passeerde namelijk de akte bij de notaris. „We hebben er in eerste instantie naar gestreefd om het programma van JESS tc kunnen continueren. We ho pen dat dat op deze manier zal luk ken", legt Eric Das uit. „We hebben sinds 1 januari 1978 al gedraaid zoals de belastingen dat willen. De schuld dateert dan ook van eerder". Getijdebeweging moet terug tot eens in 36 uur i Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG - De toepassing van zand in plaats van steen voorde comparti- menteringswerkz aamheden in de Oosterschelde kan een besparing op leveren van ongeveer veertig miljoen gulden. Minister Tuijnman van ver keer en waterstaat zal daarover begin volgend jaar een plan in handen krij gen. Dit blijkt uit het orgaan „De Pij ler" van het bouw- en aannemings- concern Ballast-Nedam. Het alter natief is aangekondigd door ir. IJ. van der Meer. hoofd bouw kundige werken oost. Aan het plan is de voorwaarde verbon den, dat cle getijdebeweging in de Oos terschelde moet worden teruggebracht van één keer in de twaalf tot bijvoor beeld één keer in de zesendertig uur De schuiven in de toekomstige pijlerdam moeten daarvoor zodanig worden ge bruikt. dat de verminderde getijdebe weging de stroomsnelheid zo beïnv loedt. dat het zand van de comparti- menteringsdammen (Oesterdam en Philipsdami niet wegspoelt. Over de gevolgen van deze ingreep gp het mi lieu zijn volgens het blad besprekingen gaande met biologen en milieudes kundigen Het is bekend, dat op verschillende on derdelen van de werkzaamheden in het Oosterscheldegebied vry aanzienlijke besparingen kunnen worden gedaan Anderzijds vallen sommige onderdelen duurder uit cfan het bedrag waarmee rekening werd gehouden bij de voorbe reidingen. In kringen van rijkswater staat wordt gemakshalve gesteld, dat de besparingen ongedaan gemaakt worden door de meerkosten van ande re elementen. Dit alles werd al ver wacht toen de plannen nog maar glo baal vaststonden en wordt heel nor maal genoemd bij een project als dat in de Oosterschelde Voor zover bekend is het aangekondigde bezuinigingsplan voor de compartimenteringsdammen het eerste, dat de getijdebeweging in de zeearm wezenlijk kan beperken. stateerd. Die werden snel verholpen al kwam het bedrijf vervolgens weer in het nieuws door enkele broomonts- nappingen) maar omdat het rumoer over de zaak aanhield, besloten de ge meente en Eurobrom tot een onafhan kelijk onderzoek Burgemeester Ockeloen, woensdag avond na afloop van het gesprek in Delft: „Wij wilden de grootst moge ïyke zekerheid in deze zaak Op zich is het -en dat wil ik toch wel even aanstippen- een unieke gebeurtenis dat een ge meente tot een dergelijk onderzoek is overgegaan". Het rapport van de des kundigen wordt niet openbaar ge maakt. De heer Ockeloen: „Datheefl te maken met een stuk privacy. Als het ging om een rapportover de gemeente, dan was het geen probleem, maar in dit geval gaat het om een bedrijf en dan ligt het andere. Het is natuurlijk wel privacy van een bijzondere soort, om dat er ook publieke belangen mee ge moeid zijn". Vermoedelijk nog deze week zal de gemeente een uittreksel uit het rap port 'vrijgeven'. Dat uittreksel wordt samengesteld door de TNO-persdiensl en aangevuld door de gemeente. Bur gemeester Ockeloen: „Het ligt voor de hand dat wij, met dit rapport in de hand, met Broomchemie om de tafel gaan zitten". Doctoraal examen KRABBENDIJKE - De heer L. van Zweden te Krabbendijke slaagde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam voor het doctoraal examen Anorgani sche Chemie. De heer Van Zweden (26) is leraar aan de christelijke mavo te Tholen. Auto beschadigd bij botsing afsluitboom op Grevelingendam ZIERIKZEE - Een auto. eigendom van F.G.M. van S. uit Rotterdam, is dins dagavond beschadigd nadat Van S. aanreed tegen een afsluitboom van de brug in de Grevelingedam. Van S. verklaarde later dat hij de waai - schuwingslichten en het stoplicht vóór de brug niet had gezien. Hij kon. toen hij de afsluitboom eenmaal op zich at zag komen, niet meer voldoende vaart minderen om een botsing te voorko men: resultaat daarvan was een kapot te voorruit en een ontwricht dak Van S. raakte niet gewond. 's HEERENHOEK - Bij een inbraak in het depót van een winkel in 's Heer enhoek is in de nacht van dinsdag op woensdag voor 16.500,-gestolen aan goederen, kleding en gereedschap. In brekers namen een groot aantal pak ken koffie, overalls en werkbroeken mee. en stalen daarnaast 19 boorma chines, slijpmachines, 2 lasapparaten en onder meer sleutels en zagen. Volgens de politie, die de zaak in on derzoek heeft, zijn de inbrekers via een tuimelraam het depót binnengeko- NFO vraagt steun bij bestrijding van bacterievuur GOES - De kring Zeeland/West Noord-Brabant van de Nederland se fruittelers organisatie (NFO) heeft in een brief aan diverse be stuurlijke instanties in Zeeland en WestBrabanl opnieuw de aan dacht gevestigd op de uitbreiding van bacterievuur. Dit seizoen is een ernstige uitbreiding van deze ziekte in de fruitteelt gecon stateerd. Verscheidene fruittelers zijn financieel gedupeerd door het verlies van bomen en oogst. De leden van de NFO zijn meerdere keren gewezen op het belang van opsporen en vernietiging van de aantasting. Dit om verdere uit breiding van bacterievuur te voor komen. De ziekte, die zoals woensdag in de PZC werd gemeld in West- Zeeuwsch-Vlaanderen de vorm van een epidemie heeft aangenomen, kan vrij gemakkelijk worden over gebracht door vogels, insecten en de wind. Van vernietiging van de aantasting kan alleen een optimaal effect verwacht worden als ook bui ten de fruitpercelen (het openbaai groen) de aangetaste beplanting wordt vernietigd. In de brief, die is gericht aan de colleges van b en w en de raadsle den in Zeeland en West-Brabant, de provinciale griffie in Middel burg, Staatsbosbeheer, de Gront- mij. de Nederlandse Heidemij. het wegschap Walcheren en de water- maatschappijen in Zeeland en West-Brabant, wordt met klem ge vraagd de nodige aandacht te be steden aan de bestrijding van het bacterievuur. Er wordt op gehamerd dat alleen verwijdering van alle aantasting de infectiedruk kan verminderen, waardoor uitbreiding in de breedte kan worden tegengegaan. Verder vraagt de NFO in nieuw aan te leg gen beplantingen geen bac- terievuurwaardplanten (planten waarin de veroorzaker van de ziekte zich voortplant) op te ne men, zoals cotoneaster. meidoorn, lijsterbes, vuurdoorn en stranvae- sia Volgens de NFO kan een vol doende verantwoorde keuze uit overige gewassen worden gemaakt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 2