Gezondheidszorg moet in '79 450 miljoen ombuigen BETAALD EDUCATIEF VERLOF VOOR IEDERE NEDERLANDER Uienoorlog voor de rechtbank ONDERBEWINDSTELLING VOOR VERMOGEN VAN MEERDERJARIGEN Gasbedrijven eens met hogere tarieven voor kleinverbruikers Van der Stee achter beëindigen regeling opvang van Antillianen AD VIESAANVRA GE STAA TSSECRETARIS AAN SER: Officieren tegen extra atoomtaken Nieuwe premier Portugal Minister dient wetsontwerp in PRIJSSTIJGING IN DRIE FASEN VANDAAG GESPREK MET POIRIER Unaniem advies commissie Sociaal Economische Raad: DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 UTRECHT (ANP) - 'Ombuigingen' in de gezondheidszorg moe ten volgend jaar 450 miljoen opbrengen, in het jaar daarop 500 miljoen en in 1981 rond 550. Dit blijkt uit een aanvullende adviesaanvrage aan de Zieken fondsraad van staatssecretaris Veder-Smit (volksgezondheid) naar aanleiding van de resultaten van het kamerdebat over 'bestek '81'. De kamer sprak zich daarbij uit tegen oorspronkelijke afwijken doordat ze de voorgenomen eigen bijdrage van zijn gebaseerd op de jongste prognoses 100 per gezin voor niet-klinische hulp. voor de loon- en prijsontwikkeling. terwijl ze ook beperkingen van de eigen bijdrage van 10 per verpleegdag in Eigen bijdrage ziekenhuis of awbz-inrichting heeft ge- Ondanks de kameruitspraak wil de vraagd. De tientjes per verpleegdag zouden de komende driejaar respektievelijk 200 min. 220 min en 240 min hebben moeten opbrengen en de bijdragen voor niet-klinische hulp ƒ250 min. 300 min en 350 min. In haar nadere adviesaanvrage noemt de staatsse cretaris alleen nog totaalbedragen, die voor wat 1980 en 1981 betreft van de BOERSMA KRIJGT JONGERENPRIJS DEN HAAG (ANP) - Ex-rainistcr van sociale zaken Jaap Boersma krijgt op 4 november in Scheveningen de onder scheiding 'Jongerendag '78' uitge reikt. Deze onderscheiding wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt en is genoemd naar de door de werkende jeugd-CNV georganiseerde jongerendag '78. Boersma krijgt de onderscheiding voor zijn pogingen de positie van de wer kende jongeren te verbeteren en de jeugdwerkloosheid te bestrijden. BREDA - De Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) is verontrust over de aankondiging van minister Schol ten van defensie dat zal worden on derzocht of ook het 155 mm geschut van de landmacht voor atoomtaken geschikt gemaakt moet worden. ,.In een beleid waarin de rol van de tac- tisch-nucleaire wapens wordt terug gedrongen. past ons inziens niet een uitbreiding van de nucleaire inzet- middelen". zei woensdagmiddag luitenant-kolonel H. A. Couzy, voor zitter van de NOV, op de jaarvergade ring van de vereniging in Breda. De officierenvereniging - waarin de of ficieren van land- en luchtmacht ver enigd zijn - kan zich voor het overige best vinden in het kemwapenbeleld van het kabinet.Het is nuchter, zake lijk, maar vooral realistisch", aldus Couzy. Kritiek heeft de offlcierenverenlging op het beperken van de reserves by de Koninklijke Marine, het niet onmid dellijk vervangen van uit dienst te stellen oude oorlogsschepen, het uit stellen van de aanschaf van anti-tank- helicopters. het uitstellen van de koop van nieuwe artillerie en het niet dek ken van de te verwachten vredesverlie- zen van het nieuwe jachtvliegtuig F-16 Desondanks zei Couzy woensdag de defensieplannen „gematigd optimis tisch" te willen beoordelen. De nieuwe topstruktuur van het minis terie is een kostbaar waterhoofd. Het is volgens Couzy de vraag of de minister met deze nieuwe organisatie, die in tem veel problemen geeft, een betere greep op het militair apparaat heeft gekre gen. Naar zijn mening past deze theoretisch fraaie organisatie niet goed in de rest van het defensie-apparaat. Hij wees erop dat de verdeling van de gelden een keihard gevechtis tussen de drie krijgsmachtonderdelen, waarbij het centrale niveau als scheidsrechter optreedt. Een scheidsrechter overigens met weinig deskundigheid, con cludeerde hij. GESLAAGDE PROEVEN MET NIEUW TYPE ALCOHOLMETER EINDHOVEN (ANPl - De ervaringen met de Alcocontrol, een nieuw ap paraat oni het alcoholpromillage in het bloed te meten, waarmee onder andere door de Eindhoven» gemeen tepolitie wordt geëxperimenteerd, zijn gunstig. Dat heeft een woordvoerder van de Eindhoven» politie woensdagmorgen desge vraagd verklaard. De Alcocontrol Is een Nederlandse vinding Het Is een klein zwart kastje met aan de voorzijde gekleurde lichtjes en aan de achterkant een blaaspijp. De ingeblazen lucht wordt geanaliseerd, waarna door middel van lichtjes on middellijk wordt, aangegeven of er meer dan 0.5.0.8 of 1.0 promille alcohol in het bloed zit De proef is in juli jongstleden begon nen. Aan automobilisten die in het be kende blaaspijpje moesten blazen werd gevraagd op'basis van vrijwillig heid ook te blazen in de Alcocontrol. Het merendeel van hen heeft aldus de politiewoordvoerder, daaraan meege werkt De politieman kan nu op straat on middellijk vaststellen of iemand, meer dan 0.5 promille alcohol in het bloed heeft maar- minder dan 0.8 promille. In zo'n geval wordt een rijverbod opge legd. Met een blaaspijpje kan dat pas op het politiebureau worden vast gesteld wanneer de verdachte voor de tweede keer heeft geblazen. staatssecretaris kennelijk toch advies over de eigen bijdrage van 100 voor niet-klinische hulp. Ze vraagt de ziekenfondsraad om daar 'naast' te onderzoeken, of met behoud van de gestelde doeleinden op een an dere manier tot een kostenombuiging kan worden gekomen. Ze noemt daarbij de suggestie van de Vereniging van Nederlandse Zieken fondsen (VNZ) om te komen tot een 'kritische heroverweging' van de ver strekkingenpakketten van de zieken fondsverzekering en de awbz. Verder zegt ze, dat ook het probleem van de ziekenfondsverzekering voor werkne mers met een onvolledige dienstbe trekking aan de orde zou kunnen wor den gesteld fDe VNZ heeft er onlangs op geattendeerd, dat. mensen met een part-time baan - desnoods naast hun 'eigenlijke' werk - tegen een zeer lage premie recht kunnen krijgen op het volledige verstrekkingenpakket van de ziekenfondsen. Over een mogelijke beperking van de voorgestelde eigen bijdrage van tien gulden per verpleegdag zegt de staats secretaris. dat gedacht wordt aan het vragen van een eigen bijdrage bij op name in een awbz-lnrichting na een nader te bepalen aantal maanden Ze vraagt de ziekenfondsraad, aan te ge ven na hoeveel tijd die eigen bijdragen met het oog op het besparingstarief (besparingen op kosten van het le vensonderhoud die de patiënten thuis zouden hebben moeten maken) aan vaardbaar zijn. In geval van ziekenhuisopname denkt de staatssecretaris aan een begrenzing van het aantal dagen waarover een ei- gen bijdrage verschuldigd zou zijn. Dit om te voorkomen dat min of meer chronisch zieken te zwaar worden be last, Mogelijkheden hier zijn het tientje per dag slechts gedurende een beperk te periode aan het begin van iedere ziekenhuisopname te vragen of om dat tientje per kalendeijaar slechts over een maximum aantal dagen te laten betalen. Mevrouw Veder wil van de zieken fondsraad weten, welk systeem het meest doelmatig is en om welke perio de of welk aantaJ dagen het dan zou moeten gaan. Ze vraagt de ziekenfondsraad om een advies vóór 1 december 1978, zodat de verschillende maatregelen per 1 ja nuari 1979 kunnen worden ingevoerd. De raad zou daarbij ook moeten aan geven. welke besparingen er in 1979 te verwachten zijn, rekening houdend met de eventueel extra admini stratiekosten die deze maatregelen vergen. „Deze poging om de ziekenfondsraad op te zadelen met politieke uitspraken, ls een poging van de regering haar ei gen verantwoordelijkheid tegenover het parlement te ontlopen en zich ach ter die raad te verschuilen". Aldus FNV-bestuurder H. Bode naar aanlei ding van de uitgebreide adviesaanvra ge van de staatssecretaris. Bode zei. dater alle kans isdatde FNV- vertegenwoordigers in de zieken fondsraad niet aan het gevraagde ad vies zullen meewerken. In de laatste vergadering van de federatleraad van de FNV is afgesproken, adviseringen te weigeren die in feite invullingen of uit voeringen van het regeringsplan 'Be stek '81zijn. De adviesaanvrage aan de ziekenfondsraad komt daar volgens de FNV-bestuurder voor in aanmerking. UTRECHT - De Turkse loerkneemsters In de rechtszaal. /Van onze correspondent! UTRECHT - De „uienoorlog" tussen de voedingsbonden FNV en het groentenschoonmaakbedrijf Ploegmakers in Eerde (bij Veghel) is gisteren in een bomvolle rechtszaal voortgezet voor president V. J. van Dijk van de Utrechtse rechtbank- De drie broers Jan. Piet en Nico Ploegmakers hadden enkele tientallen getrouwe personeelsleden per bus aangevoerd, terwijl de voedingsbonden de 60 Turkse vrouwen waar het grotendeels om te doen is, eveneens hadden opgetrommeld. De broers eisten in kort geding tegen de voedingsbonden, datdeze stoppen meteen nieuw soort actie die de bonden op weerspannige werkgevers loslaten, en een schadevergoe ding van 10.000 gulden. De voedingsbonden hadden op 27 september een brief ge stuurd aan een zestal Nederlandse grote afnemers van ge sneden uien. een belangrijk produkt van Ploegmakers. In die brief - de nieuwe actie - schetsten de voedingsbonden enkele wantoestanden bij Ploegmakers, waarvan de 60 Turkse vrouwen die de uien schillen, het slachtoffer zouden zijn. Deze vrouwen zouden ondanks overmatige werkuren niet aan het minimumloon toekomen, vakantierechten en -uit keringen zouden niet vaststaan, de vrouwen zouden niet zeker zijn van hun sociale rechten, enzovoorts. Ter zitting beweerde de advocaat van Ploegmakers, mr. M. Blijdenstein, dat deze briefactie het bedrijf in onvoorzienba re problemen brengt. Advocaat J de Laat van de voedings bonden sprak dat niet tegen, maar constateerde dat de aan geschreven bedrijven volgens hun reacties zich niets aan trekken van de door de bonden gesignaleerde toestanden bij Ploegmakers. Uitspraak 2 november. LISSABON (UPI/RTR) - De Portugese president Antonio Ramalho Eanes heeft woensdag de 42-jarige jurist Carlos Albe rto da Mota Pin to benoemd tot premier. Hij is leider geweest van de centrum rechtse democratische volkspartij, de la tere sociaal-democratische partij (PSD). In het eerste kabinet van de socialist Ma rio Soares was hij onalhankelijk minister van handel en toerisme. Het is nog niet duidelijk of Mota Plnto een kabinet zal lelden dat uitzit tot 1980, als er verkiezingen worden gehouden, of dat hij vervroegde verkiezingen zal voorbereiden De socialisten, conservatieven en com munisten hebben laten weten hun par tijleden toe te staan als individuelen in het kabinet zitting te nemen. Het nieuwe kabinet komt in de plaats voor de minlsterploeg onder leiding van de technocraat Nobre da Costa, die na 17 da-, gen door het parlement naar huis werd ge stuurd. DEN HAAG (ANP) - Minister De Ruiter (justitie) heeft bij de tweede kamer een wetsontwerp ingediend dat onderhewindstelling ter bescherming van meerderjarigen mogelijk wil ma ken. Het gaat hier om de bescherming van vermogensrechtelijke belangen van meerderjarigen, die als gevolg van hun lichamelijke of geestelijke toestand daar zelf niet toe in staat zijn. „Volgens het wetsontwerp kunnen door de rechter dn beginsel de kan tonrechter) één of meerdere goederen van de meerderjarige onder bewind worden gesteld. Daarbij kan gedacht worden aan spaargelden, effecten en onroerende goederen. Het beheer komt in handen van een bewindvoerder en niet meer toe aan de rechthebbende meerderjarige. De rechthebbende noch de bewind voerder kunnen, volgens het wetsont werp. beschikken over de onder be wind gestelde goederen zonder eikaars medewerking De bewindvoerder kan. indien de rechthebbende zijn toe- stemming weigert, de kantonrechter om een machtiging vragen te beschik ken over het onder bewind gestelde goed. Het huidige Nederlandse recht kent geen wettelijke regeling, toegesneden op de problematiek van inkomens- en vermogensbeheer voor mensen die daar zelf niet toe in staat zijn. Voor geestelijk gestoorden is eventueel een onder-curatelestelling mogelijk. In menig geval zal deze maatregel te ver gaan. De betrokkene is namelijk dan onbekwaam tot alle rechtshandelin gen, ook niet vermogensrechtelijk. De onderbcwindstelling betreft alleen vermogensrechtelijke handelingen. Het bewind zal vaak beperkt kunnen blijven tot bepaalde goederen, waar voor een voorziening is vereist. Daar bij kan als voorbeeld gelden de zelf standig wonende bejaarde die zijn pensioeninkomen zelf kan beheren om daarmee in zijn gewone onderhoud te voorzien, maar die niet meer in staat is tot behoorlijk beheer van zijn vermo gen (onroerend goed, effecten). De minister heeft geconstateerd dat het probleem van inkomens en vermo gensbeheer van mensen, die daar zelf niet behoorlijk toe in staat zijn. steeds groter is geworden, mede door de toe genomen en meer gespreide welvaart. De minister denkt bij de betrokken ca tegorieën aan personen die zijn opge nomen ln bejaardenoorden, psychia trische ziekenhuizen, verpleeginrich tingen. maar ook aan bejaarden en geestelijk of lichamelijk gehandicap ten die nog op zichzelf kunnen wonen De betrokken meerderjarige kan zelf om instelling van het bewind vragen. Dit kunnen echter ook de echtgenote of bepaalde bloedverwanten. De onder- bewindstelling kan tenslotte ook wor den gevorderd door de officier van jus titie. In beginsel zal de kantonrechter een bewind instellen, uitbreiden of ophef fen. Deze is namelijk gemakkelijker be reikbaar en toegankelijk dan de recht bank. zo meent de minister SCHIPHOL (ANP) - Minister Van der Stee, belast met Antilliaanse aangele genbeden, is het eens met het besluit van minister Gardeniers van erm de opvang van Antillianen in con- Advertentie APELDOORN (ANP) - De algemene ledenvergadering van de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland (Vegin) heeft woensdag ingestemd met het bestuursvoorstel de aardgastarieven voor kleinver bruikers de komende drie jaar in to taal vijf cent te verhogen. De gasbe drijven hebben het al eerder overeen gekomen akkoord tussen Vegin en Gasunie goedgekeurd. De prijsstijging betreft het verbruik boven 600 kubieke meter per jaar met ingang van 1 januari 1979.1980 en 1981. De verhogingen zullen, exclusief btw. respectievelijk 2 cent. 2 cent en 1 cent per kubieke meter bedragen. Het tarief voor verbruik tot. 600 m3 per jaar blijft 27 cent per kubieke meter en wordt per 1 januari 1981 verhoogd tot 28 cent. Vanaf 1 januari 1980 zal er geen verschil meer zijn tussen de kubieke me terp rijs van de eerste 600 m3 en het meerver- bruik per jaar. Met de tariefsverhogin gen van de komende drie jaar wordt de achterstand metde olieprijs ingehaald, zo meldt de Vegin. In 1980 en 1981 zul len de tarieven voor de kleinver bruikers ook de prijsstijging van de stookolie volgen. De algemene ledenvergadering van Vegin heeft woensdag nog eens de na druk gelegd op de voorwaarde van het bestuur van Vegin dat de minister van economische zaken zijn goedkeuring hecht aan het hele pakket voor drie jaar. Van onze redactie economie) DEN HAAG - In. principe behoort iedere Nederlander tijdens de werk zame periode van zijn leven betaald educatief verlof te krijgen. Dat wil zeggen iedere werknemer, iedere boer. tuinder, huisvrouw en tandarts moet het recht hebben zich naar believen te laten scholen. Dat wil niet zeggen, dat de boer beter boer moet worden en de huisvrouw beter huisvrouw, maar de mogelijkheid moet er komen, dat de boer en huisvrouw bijvoorbeeld rech ten of economie gaan studeren. Dit ls het unanieme advies van een commissie uit de Sociaal-Economische Raad. uitgebracht aan de minister van sociale zaken Ter uitvoering van het principe heeft de commissie zich ln het eerste tussentijdse advies beperkt tot het educatief verlof voor hen die het laagst zijn opgeleid en de laagste belo ning voor hun werkzaamheden ont vangen. Dit houdt ook verband met de slechte financleel-economische situa tie van ons land. De SER-commissle meent, dat betaald educatief verlof <BEV) een maat schappelijk belang ls. in de eerste plaats voor de ontplooiingskansen van het Individu. Dit heeft volgens de commissie niet alleen vergroting van het individuele welzijn tot gevolg maar ook verhoging van de maat schappelijke en politieke deelname. ..Op deze wijze draagt BEV ertoe bij dat mensen greep krijgen of houden op het maatschappelijk gebeuren", aldus het concept-advies, dat in een SER- vergadering nog moet worden vast gesteld alvorens het naar de minister van sociale zaken wordt gezonden BEV kan volgens de commissie ook een Instrument zijn waardoor sneller en soepeler Ingespeeld wordt op verande ringen in de arbeidsmarkt. Beperking van het BEV tot werkne mers zou onder de huidge omstan digheden lot onrechtvaardige ver schillen leiden tussen werknemers en andere bevolkingsgroepen. „Wanneer men zich baseert op hel leerrecht dat in principe aan allen toekomt, is het niet acceptabel de feitelijke verwe zenlijking van dit recht te concentre ren bij de werknemer, terwijl tegelij kertijd andere bevolkingsgroepen, die in vergelijkbare situaties verkeren, daarvan verstoken zouden blijven, zo zegt de commissie. De commissie denkt dat het mogelijk moet zijn de BEV in fasen in te voeren Voor degenen die als eersten het recht op BEV kunnen laten gelden, denkt de commissie aan hen die een opleiding hebben genoten tot aan mavo-lbo. Bo vendien heeft men een Inkomens beperking opgelegd. Volgens de com missie moet deze Inkomensgrens wor den gelegd bij 30 000 gulden per jaar Als eersten moeten volgens de SER- commissle mensen met alleen lagere school en mensen met enkele jaren voortgezel onderwijs in aanmerking kunnen komen. Als tweede groep zou moeten gelden de doelgroep van de langdurig werklozen en arbeidsongeschikten, waarbij als „langdurig" de termijn van zes maan den moet worden aangenomen. De derde prioriteit wil de commissie geven aan vrouwen. En de laatste prioriteit, aan hen die bedreigd worden met, werkloosheid. Financiering Het Betaald educatief verlof moet volgens dc commissie het karakter hebben van een collectieve voorzie ning en is onderwerp van overheids zorg. Dit houdt in: een hoge mate van financieringszorg door de overheid, alsmede dc bereidheid de contiiiuiteit van de voorziening te waarborgen. De commissie heeft berekend, dSt voor werknemers de kosten van inkomens derving neerkomen op 0.8 procent van de loonsom Met een dergelijk bedrag zouden door werknemers 67 miljoen uren BEV kunnen worden opgenomen ofwel kunnen 35 000 werknemers een jaar lang met BEV zijn De commissie meent, dat BEV een wet telijke grondslag dient te krijgen Deze grondslag dient zo breed mogelijk te zijn, d.w.z. in beginsel alle faciliteiten en alle BEV-gerechtigden omvatten. In het volgende deel van de studie wil de commissie nader ingaan op de mo gelijkheden van aanvullende financie ring. de aspecten van de vormgeving van de BEV. eventuele fondsvorming en beheer, de inkomensgarantie en uitvoerings vraagstukken. tractpensions per 1 november te beëindigen. Dit heeft minister Van der Stee woensdagmiddag op Schiphol ver klaard na zijn aankomst uit München. Volgens de bewindsman wordt iedere Antilliaan die in Nederland problemen krijgt op dezelfde wijze geholpen als Nederlanders. Vandaag zal minister Van der Stee met de Antilliaanse minister voor welzijns beleid Poirier over deze zaak spreken. Minister Poirier verklaarde dinsdag na zijn aankomst uit Curacao op Schiphol dat hij tijdens zijn gesprekken met de Nederlandse bewindsman de gevolgen van de koersfluctuaties aan de orde zal stellen De Antilliaanse gulden ls sinds 1972 gekoppeld aan de Dollar. Minister Van der Stee verklaarde dat de Nederland se overheid bereid is de Antillen finan cieel tegemoet te komen. ,.We zullen een deel van dit verlies voor onze reke ning nemen. Het gaat echter niet op alles op Nederland af te wentelen". VOORTDURENDE STIJGING AANTAL WA O-UITKERINGEN AMSTERDAM <ANP> - Dc toekenning van wao-uitkeringen in Nederland ver toont nog steeds een stijgende lijn. In het jaar 1977 werden bij de wet op de arbeid songeschiktheid 75.000 nieuwelingen in geschreven. Dat is twee maal zoveel als in 1968. het jaar waarin de wet in werking trad. Deze gegevens zijn ontleend aan het Jaar verslag over 1977 van de Gemeenschappe lijke Medische Dienst, adviesorgaan op medisch en arbeidskundig gebied. Op elke honderd wao-verzekerden zijn er nu twaali arbeidsongeschikt zo meldt het jaarver slag. In totaal genieten eind 1977 in Neder land 519.000 mensen een uitkering wegens arbeiesongeschiktheid. onder wie 101000 zelfstandigen en jeugd-gehandicapten die sinds kort onder de nieuwe aaw-regeling vallen. Het aantal aanvragen om 'voorzieningen' i zoals aangepaste woningen, aangepaste auto's, betaling voor therapeutische bege leiding en dergelijkei steeg in het verslag jaar van 50.000 tot 73.000. De GMD noemt de veelgehoorde kritiek op de lange wacht tijden die zich daarbij voordeden, 'voor een met onbelangrijk deel gerechtvaardigd'. De vertragingen worden echter voor een belangrijk deel toegeschreven aan de ui voering van de nieuwe overkoepelende aaw-regeling. die een enorme admini stratieve rompslomp met ach heeft mee gebracht

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 15