PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Israëlische regering akkoord met vredesplan CD A-kamerleden waarschuwen kabinet LNG IN EEMSHAVEN ONDER VOORWAARDEN Zeeuwse landbouw bezorgd voor afname belangstelling middelbaar onderwijs TANKAUTO MET ONTPLOFBARE LADING IN MOEILIJKHEDEN Progressieve partijen vragen uitstel van beslissing vandaag Overleg ministers over brief aan sociale partners PSYCHIATER NEERGESTOKEN DOOR PATIENT SA OEDI-ARABIE: NIET TEGEN PLAN 221e jaargang no. 252 Ponderdag 26 oktober 1978 KEUKENCENTRUM t HOEKJE VAN GOES Koningstraat 9, tel. 01100-14160 KELLER EN BOSCH KEUKENSPECIALIST VAN HOUWELINGEN EN SCHOLTEN KEREN ZICH TEGEN DE REGERING ALS WORDT VASTGEHOUDEN AAN PLAN LASTENVERDELING VOLGENS BESTEK '81 (Van onze parlementaire redactie). DEN HAAG - Dc CDA'crs Van Houwelingen en Scholten hebben woensdag: de waarschuwing laten horen dat de CDA-dissidenten zich tegen het kabinet zullen keren als het kabinet vasthoudt aan zijn oor spronkelijke plan tot lastenverde ling volgens Bestek "81. De beide CDA'ers kondigen deze week in een interview in Hervormd Nederland aan dat hun bezorgdheid zich zal om zetten in concreet stemgedrag. Scholten. evenals als Van Houwelin gen, een van de zogenaamde dissi denten of loyalisten in het CDA. ver wacht overigens dat het kabinet nog eerder te gronde zal gaan aan de con frontatie met de maatschappij 'en dat gebeurt zeker als het kabinet de waarschuwing van Aantjes en Lub bers in de wind slaaf Van Houwelingen sluit niet uit dat er in de toekomst wellicht een progres sieve. confessionele partij zal ont staan Maar. aldus Van Houwelingen. het CDA moet eigenlijk zo n partij worden ..We doen het CDA nu weinig goed als we eruit, stappen We kunnen het risico dat het CDA dan verder naar rechts wordt gedrukt, niet ne men. Wat er nu uit. het CDA komt is niet, goed en niet slecht en dat ligt, ons niet. Dat maakt ons moedeloos Zo kun je niet functioneren als politi cusaldus Van Houwelingen Van Houwelingen vindt verder dat uitstal van de eenwording van het CDA (gepland in 1980) misschien wel goed is. Aan de andere kant zegt hij .Ails we het in 1980 niet weten, weten we het in 1981 ook niet ..Scholten spreekt in zijn interview in Hervormd Nederland uitsluitend voor zichzelf Er is geen groep met een gemeenschappelijk standpunt bin nen de CDA-fractie". aldus gisteren CDA-tweede-kamerlid Van Houwe lingen in een aanvullend com mentaar. Hij zei een grondige hekel te hebben aan 'groepsvorming'. Aantjes CDA-fractievoorzitter Aantjes is boos op de fractievoorzitter van de WD. Rietkerk, omdat deze na het debat over Bestek '81 het begrip loyalisten weer heeft opgevoerd. Tijdens een politieke bijeenkomst in Eersel zei Aantjes zich daar erg over te hebben opgewonden. Rietkerk heeft daarmee het kabinet een slech te dienst bewezen. Als Rietkerk het CDA deloyaliteit verwijt, omdat, het probeert wat meer van eigen program te verwezenlijken maakt hij een grote vergissing. Het antwoord op de vraag of dit kabinet vier jaar kan blijven hangt af van het beleid dat wordt gevoerd en van de respons die het CDA ervaart op het CDA-programma en de politieke be nadering vanuit dat program- Het verlangen om tot een politieke breuk te komen is by het CDA niet aanwezig, aldus Aantjes Aantjes zette zich ook af tegen de op positiepartij PvdA in de tweede-ka mer Met name de gang van zaken rond de totstandkoming van de mo tie in het debat inzake de neutronen bom noemde hij beneden peil De PvdA wilde de tekst aan het CDA opleggen. „Ik zal de socialisten hier om niet hard vallen en wegnemen, maar ze vervielen wel in dezelfde ou de fout: net iets te veel vragen. Daar op is de hele kabinetsformatie voor een periode van vier jaar stukgelo pen Van Houwelingen Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De drie grootste partijen in de Tweede Kamer blijven voor de aanvoer van het vloeibare Algerijnse aardgas (LNG) in de Eemshaven. Het CDA is verdeeld. Een minderheid voelt voor Rotterdam. De CDA-fractie wil echter nadere voorwaarden verbinden aan de principebeslissing om voor de Eemshaven te kiezen. PvdA, D'66 en PPR willen uitstel van PvdA-fractie kiest echter wel voor de met Duitsland ten aanzien van de Eemshaven. De WD kiest in zyn ge heel voor de Eemshaven. liet woordvoerder F Bolkestein woensdagmorgen weten. Bij de drie grote partyen wil men meer duideiykheid over de verhouding met Duitsland als in de Eemshaven moet worden aangeland. De PvdA heeft de regenng bymonde van Meini Epema- Brugman gevraagd de beslissing omdat er nog te weinig duideUjkheid is. De meerderheid in de bezuiniging Ballast-Nedambezuinlging van 40 min mogelijk op bouw compartimen- tenngsdammen. onderdelen Carter maakt geld vrij voor de fabrica ge van vitale onderdelen van het itronenwapen. ervaring Minister Peijnenburg" Nederland kan zijn ervaring op milieu-gebied exporte- ombuigen De gezondheidszorg moet in '79 450 miljoen 'ombuigen'. titel klasse onderzoek D'66 wil een onderzoek naar de ont wikkelingen in het omroep-bestel, Ra dio- en televisieprogramma's; Strip uitspraak De Europese uitspraak over de heffing op isoglucose lost niets op; Beurs-fi- nancièn-economie binnen twee maanden met een nota te komen waarin duideUjkheid wordt verschaft over de nautische bezwaren van aan landing ln de Eemshaven, het overleg DEN HAAG (ANP) - Premier Van Agt en de ministers Albeda, Van Aarden- ne, Andriessen en Wiegel hebben woensdag opnieuw gesproken over de brief over Bestek '81 en het arbeids voorwaardenbeleid 1979 die minister Albeda gaat sturen aan de werkgevers en werknemers in de stichting van de arbeid. Volgens een woordvoerder van het mi nisterie van sociale zaken kan de brief- mogelyk tegen het eind van de week worden verwacht Centraal punt in de briefis de vraag in hoeverre de korting van een half prei- cent op de stijging van sociale uitke ringen per 1 januari bespreekbaar is in het sociale overleg De sociale part ners zouden dan eventueel met alternatie ven kunnen komen De brief van Albeda is mede een gevolg van de motie van CDA-leider Aantjes tijdens het. kamerdebat over Bestek 81 In die motie wordt erop gewezen dat het centraal overleg alternatieven en aanvullingen kan opleveren voor om buigingen die het kabinet in Bestek '81 heeft voorgesteld. Staatssecretaris Van Eekelen zal nog dit jaar een aanvullende bestelling van 160 pantser-rupsvoertuigen YPR- 765 voor de pantser-anti-tankcompag- nieèn van het eerste legerkorps plaat sen. De bestelling sluit aan op de 889 YPR- 765 voertuigen die in 1975 werden be steld ter vervanging van het verouder de AMX-materiaal van de pantser-in- fanleriebataljons Eemshaven. een eventuele uitruil van gas met Italë en de verdere veUigheid- saspecten die aan de aanlanding in de nu voorgestelde vorm verbonden. De CDA-fractie wil een tüdige afronding van het overleg met Duitsland Het CDA wil niet dat de LNG-terminal on derhandelingsobject wordt tegenover de Dollardhaven Het CDA wil o*k een zorgvuldig milieubeheer bij de LNG- terminal en vervolgactiviteiten De WD wil, net als de PvdA. meer we ten over de nautische aspecten. De WD ls ongerust over sommige kanten van het nautische deel van de LNG-be- slisslng. Veiligheid weegt by ons zwaar, aldus de WD CDA en WD wyzen uitstel van de be- süssing, zoals door de PvdA bepleit, van de hand Het CDA zegt dat de be schikbare informatie besluitvorming mogelijk maakt. De ruimte in de con tractuele verplichting moet worden benut voor concretisering van de voorwaarden die aan de principebe slissing moeten worden verbonden, zoals de vervolgindust rie. het milieu en het overleg met Duitsland over het Eems-Dol lard-estuarium Het CDA kiest op grond van veiligheid en werkgelegenheid voor de Eemsha ven, zo liet woordvoerder Lansink we ten. Hy zet dat de uitstraling van de LNG-terminai in de Eemshaven wel beperkt, zal worden. Opeenstapeling van risico s moet worden vermeden en ook zullen aan nieuw aan te trekken bedrijven zwaardere milieu eisen moe ten worden gesteld De kans op chemi- AMSTERDAM (ANP) - De 69-jarige Amsterdamse psychiater M. Reiss is woensdagmiddag ernstig gewond in een ziekenhuis opgenomen, nadat hi.i door een patiënt, de 70-jarige N. B. uit de hoofdstad met een scbroevedraaier in borst en buik was gestoken. De patiënt ging omstreeks 15 00 uur naar het huis van de zenuwarts aan de Stadlonweg. Daar wilde hij van de arts gedaan krygen dat deze hem opnieuw in behandeling zou nemen. Dinsdag had Reiss tegen B. gezegd dat hy hem niet meer tot zyn patiënten wilde rekenen B was te lastig sche industrie naast de LNG-terminal lykt in elk geval aanzienlyk verkleind Dc minderheid in het CDA. die tegen de Eemshaven is. vindt dat de werkge legenheid in Rynmond en het toe komstperspectief van de Rotterdamse haven ook een impuls moeten hebben. De minderheid in het CDA meent ook dat de afweging van veiligheid en tech- nisch-nautische aspecten, samen niet noodzakeiykerwys in de richting van de Eemshaven wijzen. Ineke Lambers-Hacquebard (D'66) zei dat het Noorden met de LNG-terminal niets opschiet: Een handvol werkgele genheid. enkele tientallen arbeids plaatsen. Mevrouw Lambers wilde uitstel van de LNG-beslissing Pas over een Jaar zal uitsluitsel over de aanlandingsplaats moeten worden gegeven. Ze wil ln een eerste uitstel - tot eind dit jaar - alter natieven bestudeerd zien. Met name onzekerheden aan Algerijnse zyde moeten zo veel mogeüjk worden terug gebracht. Het debat over de aanlanding van vloeibaar aardgas wordt vanmiddag voortgezet met het antwoord van de regering op de vragen en opmerkingen uit de kamer. u takeldeskundigen rond de van de weg geraakte tankwagen. GOUDA (ANP) - In het Zuidhollandse Schoonhoven tbij Gouda) is woensdagmorgen kort na elf uur een tankauto, geladen met dertig ton ontplofbare hoogwaardige ter pentine. in moeilijkheden geraakt. De wagen was verzakt opeen lange,slingerende polderweg in Schoonhoven de Karbouwsekade. De tankwagen (to taalgewicht 35 ton) hing boven een watergang en dreigde daar langzaam in te vallen. De rijkspolitie heeft even na twaalf uur een kraanwagen laten aanrukken, alsmede apparatuur en een tweede tank wagen om de gevaarlyke lading over te kunnen pompen Om kwart voor drie was de tankwagen leeggepompt. Om even over drie was hij op het droge getakeld Van onze correspondent JERUZALEM - De Israëlische rege ring heeft woensdag met een grote meerderheid het ontwerp-vredes- verdrag met Egypte in principe goedgekeurd. Na zeventien uur verga deren legde premier Begin een korte verklaring af waarin hij meedeelde dat vijftien ministers voor het ont werp hebben gestemd en dat twee mi nisters zich van stemming hebben onthouden. Dat er geen tegenstem mers waren kwam in Israël als een grote verrassing. De Egyptische president Sadat heeft op zyn beurt woensdag nog eens ge zegd dat hy het ontwerp-verdrag in grote lynen aanvaardbaar vindt, Be- verzetten tegen het sluiten van het vredesverdrag. Saoedi-Arabië zal Egypte, zo is woensdag van diploma tieke zyde gebleken, financieel büjven steunen. Vorig jaar zei president Sadat dat de SaoecUsche steun onder meer zou bestaan uit het vyf jaar lang finan cieren van alle militaire aankopen van Egypte. Israël heeft op het ontwerp voor het vredesverdrag een aantal wijzigingen voorgesteld De Israëlische ministers Dajan en Weizman keren vanmorgen terug naar Washington, zy hebben maar een uiterst beperkt mandaat. Weliswaar mogen ze de onderhande lingen afsluiten, maar zy hebben geen premier Begin voorstelt ln dat nadruk- tekeningsbevoegdheid. Iedere over- kelyk toegevoegd wordt dat dit ver- eenkomst die bereikt wordt moet door drag op zichzelf staat. de regering, en daarna door het Israëli sche parlement, bekrachtigd worden Over de precieze aard van de wyzigin- gen die Begin heeft voorgesteld is niets officieel bekendgemaakt De tekst van het ontwerp ls nog niet voor publikatie vrijgegeven, en de beraadslagingen van de regering waren geheim. Wel is bekend dat de belangrijkste wyziging die Begin voorstelt gaat om de preambule van het verdrag, de parag raaf die gaat over de band tussen dit vredesverdrag en de Paiestynse kwes tie Volgens de Israëlische televisie houdt de wyziging in de preambule die De zaak is nog niet rond. Er moet nog verder onderhandeld worden, en mi nister van buitenlandse zaken Dajan zei gisteravond in een Interview met de Israëlische televisie dat het voltooien van de onderhandelingen nog ..enige tijd" in beslag kan nemen, zonder dat Dajan bereid was dat nader toe te lich ten Het wordt in Jeruzalem onwaar- schyniy k geacht dat de zaak klaar voor ondertekening zal zyn op 19 november, de verjaardag van Sadats bezoek aan Jeruzalem. Nederzetting A. J. G. DOELEMAN TIJDENS EXCURSIE JOURNALISTEN een verhandeling over ontwikkelin gen in de Zeeuwse landbouw voor een VAN RFRFKFNINGFN gezelschap landbouwjournalisten, V/\1N DLKLIVEmilUL^ dat een tweedaags bezoek aan dc pro vincie brengt. Da ar by liet de heer Doeleman weten „geschrokken" te zijn van de bereke ningen van het economisch technolo gisch instituut voor Zeeland (ETI). die aangeven dat in dc toekomst twintig procent van de opvolgers in de land bouw middelbaar onderwijs zullen hebben gevolgd. Hoewel over hel hoger landbouwonderwys geen cyfers voor handen zyn. vroeg hij zich af of in die „GESCHROKKEN' VAN HET ETI MIDDELBÜRG-Bij dc Zeeuwse georganiseerde landbouw leeft de vrees, dat het opleidingsniveau van de landbouwers in de provincie in de toekomst lager zal komen te liggen dan nu het geval is. De voorzitter van het georganiseerd landbouw overleg in Zeeland. A.J.G. Doeleman. gaf daar woensdagmiddag uiting aan. tijdens categorie de twintig procent wel zal worden gehaald Hij wees er op. dat het opleidingsniveau ln Zeeland nu nog gunstig afsteekt ten opzichte van ove rig Nederland Bijna achtentwintig procent van de boeren heeft middel baar onderwys gevolgd, In Groningen ligt dat percentage op byna 26. In Zuid- Holland is het zevenenhalf. in Brabant veert lenenhalf. Ondanks dit gunstige beeld achtte hy de belangstelling voor het middelbaar landbouwonderwys onvoldoende. Doeleman: „We zyn met name bezig te bekyken of we niet weer een lagere landbouwschool moeten stichten in Zeeuwsch-Vlaanderen. Je ziet. dat de belangstelling voor het lager land bouwonderwys afneemt naarmate de cirkel om de plaat-s van de school gro ter wordt. Vanuit het lager onderwys gaat een stimulans uit om middelbaar landbouwonderwys te volgen." zo zei hy In een beschouwing over de Zeeuwse landbouw signaleerde hy de ..wis selwerking.' die tussen mens en ingrij pende ontwikkelingen ontstaat, In Zeeland kwamen na de ramp voor die Ujd een optimale bedrijfsvoering tot stand Sanerlngsbedrijven werden ge- geleid. samenwerkingsvormen ont stonden ook op grotere bedryven en waren noodzakeiyk bij de verdergaan de rationalisering en mechanisering.." zo zei hy Wel onderstreepte de heer Doeleman.dat uit het rapport „Koers 1980" blykt, dat de schaalvergroting niet volgens de verwachtingen is ge gaan de gemiddelde bedrijfsgrootte ln Zeeland nam toe tot 19 hectare, terwyi de verwachting was. dat bedrijven tot 20 hectare weinig toekomstperpectief (Slot zie pag. 7 kol. 6) Premier Begin hëeft gisteravond aan dc Likoed-fractie in de Knesset mee gedeeld dat Israël van plan is be staande nederzettingen op de wes telijke Jordaanoever uil te breiden. Ook heeft Begin het idee geopperd om zijn eigen kantoor, en een deel van het ministerie van buitenlandse zaken naar Oost(Arabisch>-Jenizalem te doen verhuizen. Het gaat hier om demonstratieve da den. die tot doel hebben Israels poslt.le inzake de Westoever van Jeruzalem Je onderstrepen. Deze demonstratieve daden zyn nodig om de zaak-Jeruza- lem en de Westoever voor zover die aan het vredesverdrag met Egypte ls ge koppeld. weer los te koppelen Amerika heeft de diplomaat Harald Saunders, naar Jordanië en de bezette gebieden gestuurd om de Arabische gesprekspartners te verzekeren dat Amerika de Arabische soevereiniteit over de bezette gebieden uiteindeiyk erkent, en ook Arabische Jeruzalem als bezet gebied beschouwd De reis van Saunders, waarover in Jeruzalem grote woede bestaat, werd uitgelegd als een politieke koppeling van het vredes verdrag aan de Paiestynse kwestie - vandaar deze demonstratieve ontkop- pelingsddaad.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 1