SJOUKJE KOSTER MET VEEL LEF NAAR 'OPEN' GOESE TURNTITEL Ron de Jonge keept hemelvaartsdag in Zeeuws team Volhardingtoernooi Landelijk korfbal: Knappe winst voor Animo uit tegen K0AG: 3-4 Handbalbekercompetitie start toch met 16 teams PZC/s MIDDELBURG ZEEUWSE SNELSCHAAKKAMPIOEN EMM-dames MAANDAG 17 APRIL 1978 sport 14 GOES - Niet de schier onaautaslbare Zeeuwse kampioene Annelies Clarisse. maar Sjouke Koster is wellicht de sterkste troef die de ZEBRA-tumkring kan inzetten bij de nationale finale in Heerenveen over twee weken. De Zierikzeese werd zaterdag in de sporthal De Bevelanden. tijdens de open Goese turn- kampioenschappen, voor haar progressieve en uiterst gewaagde tumstijl aan merkelijk hoger gewaardeerd dan haar Vlissingse opponente, waarvan ze sinds de Zeeuwse finale twee jaar geleden niet meer had gewonnen. Bijna een half punt achterstand diende Sjoukje Koster goed te maken toen er nog twee toestellen moesten worden afgewerkt. Met een sublieme brugoefening bracht de blonde pupil van trainster Ria Kosters de marge vervolgens terug tot vijfhonderdste punt. En tenslotte haalde Sjoukje Koster het op het laatste onderdeel, de even- wichtsbalk, nog eens keihard uit. Zoveel zelfvertrouwen straalde ze tijdens die balkoefening uit, dat ze aan het slot een nog niet eens optimaal ingestudeerde flick-flack sprong. En daarmee was ze de eerste Zeeuwse, die dit onderdeel op de balk demonstreerde. flackopdebrug „We hebben er een paai weken op getraind en na deze week was ik ervan overtuigd dat het hier in Goes zou lukken Na de nederlagen die Sjouke in de afgelopen jaren tegen An nelies had moeten incasseren, waren we verplicht om risico's te nemen En van daag heeft Sjoukje bewezen, dat ze deze moeilijke oefenstof aankan", stelde Ria Kosters vast. Onsportief Dolgelukkig viel Sjoukje Koster na af loop van die beslissende machtsverto ning in de armen van haar trainster Even later stamelde ze: „Wat was ik nerveus, voordat ik de balk op moest Ik durfde zelfs met te kijken, toen Annelies bezig was Meestal is ze erg sterk op de balk En toen ik haar bü de Zeeuwse kampioenschappen aan het werk had gezien, voelde ik me volslagen kansloos. Daarom hijb ik nu de andere kant uitge keken, om m'n concentratie niet te ver liezen. Sjoukje Koster speelde in de finale alles of niets In de voorbereiding voor het nationale kampioenschap heeft ze op aandringen van Ria Kosters wat nieuwe onderdelen ingepast. De vrije oefening heeft een nieuw gezicht gekregen, maai het meest gedurfd was toch de flick- Als excuus voor het verlies wees An nelies Clarisse naar de geringe trainingsactiviteiten van de laatste we ken Haar trainer Piet de Waal: „An nelies zit middenin de tentamens voor de havo De laatste weken heeft ze maar twee tot drie uur in de week getraind En daarom vind ik het al knap, dat ze zich op haar normale niveau kan handha ven." Overigens rezen in het kamp vgn Oranje Nassau bedenkingen tegen de manier van jureren op de balk Eerder reageerde trainer Piet de Waal al ver ontwaardigd op de resultaten van de vrije oefening, waarop zijn pupil An nelies Clarisse volgens hem meer voor sprong op Sjoukje Koster verdiende, dan uit de waardering bleek En ook op de balk stelde jurylid Sorya de Waal van Oranje Nassau zich lijn recht op tegenover de andere juryleden Zjj kende Sjoukje Koster veruit het laagste en Annelies Clarisse het aller hoogste cijfer toe Die beoordeling wekte trouwens verbazing op bij de or ganisatie. Een bestuurslid van Vol harding schamperde: „Dit is toch on gelooflijk enpijzonder onsportief om een clubgenote zo nadrukkelijk te bevoor delen Ze maakt daarmee tegenover ons zeker geen beste beurt," Blind staren Bij Oranje Nassau werd het verlies van Annelies Clarisse daardoor moeilijk geaccepteerd. Piet de Waal? „Annelies stond veel vaster op de balk. maar daar is niet naar gekeken. Ik weet zeker dat eenzelfde oefening van Sjoukje Koster bij de nationale kampioenschappen veel lager gewaardeerd zal worden. Maar de juryleden hebben zich blind gestaard op die flick-flack." In schril contrast tot de strijd bü de dames stond zaterdag in Goes de titel race bü de turners. Hans Bommeljé van VTV uit Vlissingen finishte met een straatlenge voorsprong op de overige deelnemers. Slechts bij de paardsprong moest Bommeljé genoegen nemen met een be scheiden klassering Op alle andere on derdelen bouwde hij een voorsprong, die na brug- en rekoefening al uiterst solide was, verder uit. In de eindrangschikking had de Vlissinger ruim drie punten over op zijn clubgenoot Hans de Pont. De derde plaats was voor Hans Terwiel van Astrow. 1 Jeugd De finalisten voor het Nederlands kam pioenschap zijn er ook in de categorie jeugdtumsters duidelijk uitgesprongen De vijf geplaatsten maakten er een inte ressant 'onderonsje' van. waaruit An nette Schouls tenslotte als winnares te voorschijn kwam. Aan de eindstreep hield de Zierikzeese een minimale voor sprong over op Petra de Leeuw van Vol harding. Bij de jeugdturners ging naa rFreddv Alebregtse van VTV UITSLAGEN Turnsters: ivolgorde: vrije oefening, sprong, balk. brug): 1 Sjoukje Koster 1 Delta Sport8 45.8 55.8 70.9 05 (34.75): 2 Annelies Clarisse (Oranje Nassau): 8K70. a-u 75. 8.25U.J8.65 EEa 35). 3 Anita Does (Delta Sport) 8 30.7,75,9 95, 7.15 (31.15). 4 Anja van Iwaarde ken (Delte Sport): 7.90, 6.85, 7 90. 6 80 (29 45): 5 Mariska Goever (Volharding): 7 65. 7.25, 7.20. 5.85 (27.95) Turners: (voigorae: Drug, reki paared voltige, ring, sprong, vrije oefening)- 1 Hans Bommeljé (VTV): 8.35. 8.10. 8.40. 7 40. 7 85. 7.65 (47.75): 2 Hans du Pont (VTV): 8.05.7 45. 6 80.6.58KA8K 18. 7.40 (44.30); 3 Hans Terwiel (Astrow): 7.15; 6.20.7.30, 6.70,8 15. 6.80 (42.30): 4 Marco Schrier (Astrow): 7.00. 6iace*. a&u.e ,-k,&.7U. A.A0 )-'.85): 5 Ene Klaassen (Thor): 6.75, 6.50. 5.10, 6.80. 8 50. 7.00 <40 65) JEUGDTURNSTERS: 1 Annette Schouls (Delta Sport): 7.85, 8.40, 8.50, 8 20 (32 95); 2 Petra de Leeuw (Volharding): 8.35.8.65,8.10,7.55 (32.65): 3 Ankie Weststrate (Volharding): 7.95, 8.20, 7.85, 8.10 (32 10): 4 Jolanda StoutjesdUk (Delta Sport): 8.05, 8.50, 7.00, 8 35 (32.90): 5 Sandra de Leeuw (Oranje Nassau): 8.25. 7.65, 7 40, 7 60 (30.90). JEUGDTURNERS 1 Freddy Alebregtse (VTV): 7 80. 6.60. 7.55, 7.20. 7 40. 6.90 (43.45): 2 Jaap West strate (Volharding): 7.05. 6.55, 7.10, 7.00, 6.70, 7.10 (41.50): 3 Peter Geervliet (MTVl; 7.50. 6.70 6 90, 6.80. 7.15, 6.10 (41.15): 4 Johnny Stroo (VTV) 7.00, 6.40, 6.45, 6.40. 7.20. 6.10 (39.55): 5 Tonny Tupanwael (MTV): 6.60, 6.35, 6.05, 6 30, 7.25, 5.50 (38.05). JOH AN DE V/OLF EELCO HAAK GOES - Nadat een Goese formatie vijf jaar achtereen met grote overmacht snelscbaakkampioen van Zeeland was geworden, hebben de Bevelanders za terdag in de schitterende aula van het Sint-Willibrorduscollege, deemoedig het hoofd moeten buigen voor de aan stormende concurrentie, waarvan vooral Middelburg een onaantastbare vorm etaleerde en dan ook volkomen terecht met maar liefst vier matchpun- ten voorsprong op Goes de titel over nam. Een nog verdere tuimeling op de rang lijst is Goes nog net bespaard gebleven, want met slechts een half bordpunt voorsprong op Vlissingen behield het de tweede plaats. Het Middelburgse vijftal, dat evensl Vlissingen uit een meerder heid van jeugdspelers was samen gesteld, kwam zeer gemotiveerd achter Sjoukje Koster, eerste flick-flack. GOES - In de westelijke eerste Jdkas c van de landelijke veldkorfbalcompeti- tie moest Tjoba in de uitwedstrijd te gen het voor degradatie strijdende DES uit Delft het onderspit delven: 5-7. In de 2e klas A kwam Animo goed uit de bus: do toch niet gemakkelijke uitwedstrijd tegen KOAG leverde dc beide punten MIDDELBURG -- De competitie om de Zeeuwse handbalbeker gaat van start met zestien teams bij de heren en met dertien teams bij de dames. Daartoe heeft zaterdagmorgen in het club gebouw van EMM een krappe meer derheid van de afgevaardigden naar de jaarlijkse ledenvergadering van de af deling Zeeland van het handbalver- bon<Tbesloten. Aanvankelijk wilde het afdelingsbestuur alleen teams uit de tweede en derde divisie plaatsen, maar de Vlissingse club Walcheren wenste bij monde van Ad Tax het aantal deel nemende bekerverenigingen uitge breid te zien tot zestien. Hoewel com petitieleider Giel Gabrielsc („Jullie hadden daar eerder mee moeten ko men") en Ton Kienhuis („Ik verwacht organisatorische moeilijkheden") er niet zoveel in zagen, bleek het door Walcheren ingediende amendement met 22 voor. 18 legen eu I blanco de nodige tuimte te krijgen om uitgevoerd te worden. Nog dezelfde'dag werd de loting verricht voor deze bekerstrijd. Voor de dames - kwamen de volgende wedstrijden uit de bus GSC-Walcheren H. EMM II-Delta Sport. Utopia-Zeeland Sport, Olympus II-Marathon. Hontemsse-Sluiskil. Olympus-GSC II en DHC lootte vrij: voor de heren zal de loting er als volgt uit Olympus-GSC II. Hontenisse- EMM.Sluiskil-Olympus II. Marathon- Walcheren, Delta Sport-EMM II, Vol harding I-Volharding II, Ut.opia-GSC en Walcheren II-DHC. Bij de behandeling van de begroting voor het seizoen 1978-1979 hadden de vertegenwoordigers van Olympus (Wil- lemse) en Walcheren (Tax) bezwaar te gen het hoge vermogen, dat pen ningmeester Jaap Consemulder opge voerd had Tax „Het kan best iets min der, dan hoefde dc contributie ook niet verhoogd te worden" Consemulder maakte duidelijk, dat zonder het ver mogen de schok van een nadelig saldo van 5000 gulden niet opgevangen had kunnen worden en dat er dus wel dege lijk eeri soort bufferzone in de begroting behoort te zitten. Volgens de afdelingspenningmccstcr was de moeilijkheid, dat de begroting voor het nieuwe jaar een halfjaar tevo ren opgesteld diende te worden, terwijl nog niet eens alle posten van vorig jaar bekend waren... Reden voor GSC-voor- zitter Ad Heijens om op te merken, dat deze vergadering eigenlijk in januari- februari gehouden had moeten zijn. „In feite kunnen we deze vergadering on reglementair verklaren", betoogde Heijens. Consemulder We hadden inderdaad in januari kunnen vergaderen, maar dan hadden allerlei voorstellen nog niet klaar geweest". Heijens: „Je praat jeer inderdaad mooi uit". Waarna afdellngs- voorzi-ter W Mange duidelijk maakte, dat er een reglementaire uitweg was om de vergadering op een later tüdstip. na de bondsvergadering te houden. Het verdroot Henk Nelisse. die namens de afdeling de bondsvergadeVing had bezocht, dat er bij de clubs zo weinig belangstelling voor het bondsgebeuren was.Tweemaal is er in het afdelingsor gaan het verzoek geweest om bezwaren en wensen kenbaar te makeo. maar slechts een club reageerde. En nu moet ik verslag doen van een vergadering. waarvoor' de clubs geen interesse had den", Ad Tax had overigens wel belangstel ling naar hetgeen de vergadering be sloten had over de contributies. „Van de rest waren we niet op de hoogte en wat er dus verder besloten is interes seert me geen mallemoer". Nelisse liet weten, dat er contributie niet verhoogd is, maar vond het een belachelijk standpunt, dat de clubs zich als afdc- ling te klein vonden om serieus geno men te worden. ,.L' moet zich bewust zijn wat de bond naar»voren brengt". Ook voorzitter Mange meende dat: „Het is nodig om onze stem te verhef fen", verklaarde hij. O ver het door de handbalsport gevolgde 'instituut' kassadienst ontstond een hoop gekrakeeljiu Walcheren voor de chauffeurs, die wekelijks de jeugdploege naar de sporthal van bestemming bren gen. een pasje In het leven wilde roepen, die de verenigingen voor f 15 per stuk moesten afnemen met een minimum van twee per team Het afdelingsbe stuur was er' tegen, omdat de pas jeshouder naar allerlei wedstrijden kon. AfdelingsvoorzitterMange vond de kassadienst 'een verschikkelijke zaak'. „Er is nprgens een bond, waar zoveel narigheid onstaat bij het binnenkomen van dc sportzaal als bij de hand- balbond", meende hij. Tenslotte werd gestemd over het amendement van Walcheren: f 20 per pasje, alleen voor jeugdteams en een jaar op proef. Het hoefde niet van de meerderheid van de clubs: met 24 tegen 13 w erden de pasjes afgevoerd. Jcltje Langedük nam afscheid va de technische commissie (voorzitter Mange overhansigde haar een ge schenkenbon) maar aan de drie vakatu- res in de tc kon niets worden gedaan. De vier aftredenden in het afdelingsbestuur werden herkozen (voorzitter Mange, secretaris Van Heuven, Rie ran Hese en Gabrielse), Hulstenaar Van Leeuwen kwam in de plaats van J.Wilderbeek in de scheidsrechtcrscommissie. waarin mevr. Vael de nieuwe secretaresse werd. en in de straf- en protestcommissie werd Van Leuven voorzitter en de Zeeuws- Vlamigen Van der Linden en Linden- berg nieuwe leden. op (3-4). In 2 C kwam Swift uit tegen Vlaardingen niet tot winst: 2-6. In 3 D won Stormvogels uit van Ventura Sport: 2-4. In de resejve 2e klas A won koploper Tjoba II van DKCII (5-6). In de 3e klas A speelde Animo II gelijk met KOAG II2-2. In de junioren B-klas had Swift thuis totaal geen moeite met SNEL: 12-1. DES - TJOBA Tjoba heeft in Delft tegen DES een ver diende nederlaag geleden. Vooral aan vallend was Tjoba onmachtig. Een slecht afstandsschot en het missen van de overige kansen waren euvelen, waarmee de groen-witten te kampen hadden Het is een geruststelling voor Tjoba, dat in de vorige duels de nodige punten verzameld zijn. want willen de groen-witten nog punten halen in de volgende wedstrijden dan zal Tjoba uit een ander vaatje moeten tappen In de 2e en 4e minuut werd Tjoba via af standsschoten op 2-0 gezet. Ger Philipse zag kans om via een strafworp de marge te kleinen tot 2-1Opnieuw was het DES van afstand 3-1 Tjoba probeerde keer op keer naderbij te komen maar DES gaf de groen-witten daarop geen kans. Wim Harinck verzilderde een strafworp 3-2, maar de Delftse ploeg nam afstand tot 5-2 Via een afstandsschot van Jan- neke de Dreu en een doorbraak van DES werd de rustatnad bepaald op 6-3 Na rust- opnieuw een hardwerkend, maar zeer moeilük scorend Thoba. Johan Ha rinck bracht via een strafworp de stand op 6-4. DES had weer het antwoord klaar, via een afstandstreffer werd het 7-4. Wim Harinck bracht via een- om- draaiballetje de eindstand op 7-5 VLAARDINGEN - SWIFT De uitwedstrijd tegen Vlaardingen heeft Swift geen punten opgeleverd Swift heeft evenals vorige week het er een beetje bij laten zitten. Ondanks een sterk begin meteen aantal kansen zakte het spelpeil van de ploeg uit Middelburg weer naar een bedenkelijk niveau. Daarbij gesteld dat bij Swift de meest elementaire beinselen van korfbal na melijk het vangen, vrijlopen en schieten slecht verzorgd waren deze middag en bovendien de felheid ontbrak en de ne derlaag,is verklaard. Vlaardingen dat de Swiftiaanen fel op de huid zat nam via doelpunten in de 5e, 17e en 40e minuut een 3-0 voorsprong die door Jan Geldof net voor rust tot 3-1 werd teruggebracht. Vlaardingen vergrootte in de 2e helft de voorsprong eerst tot 5-1, waarna by Swift Eugene Jansen de geblesseerde Ton Neve verving. Uit een strafworp bvracht André Geelhoed de stand op 5-2, waarna Vlaardingen de eindstand op 6-2 bepaalde. KOAG - ANIMO In de .uitwedstrijd tegen KOAG uit Krimpen aan de IJssel heeft Animo een belangrijke overwinning behaald en blyft de race volhouden met koploper Kinderdyk Met niet mooi. wel via de nodige vechtlust en enthouaisasme. spannend. Lang golfden de aanvallen op en neer met KOAG aanvallend gevaar lijker door beter afstandsschoten Het gelukte de thuisclub dan ook op 3-1 voor te komen bü rust. Na de rust werd het spel er niet beter op. doch Animo kon nu aanvallend wat meer druk uitoefenen, doordat de zebra's feller gingen opere ren. Na een kwrtier spwlen bracht Tom Jozaisse de stand op 3-2. Aanvallend lukte net niet meer zo best bij KOAG. deels door goed en fel verdedigingswerk van Animo Een kwartier voor tijd, bracht Mattie de Grootte de stand in evenwiocht (3-3). Een juiste stand op dat moment, maar Ko Crucq versierde op slimme wy ze een strafworpe, die hij fraai benutte: 3-4. VENTURA SPORT - STORMVOGELS Tegen- het op de voorlaatste plaats staande Ventura Sport heeft Stormvo gels zich zo goed als in veiligheid ge speeld. In een matige wedstrijd werd een verdiende 4-2 zege behaald. De eerste 45 minuten waren verweg het aantrekkelijkste. Stormvogels kwam fel uit de startblokken en nam al direct via een fraaie doorbraak van Paul Pouwelse de leiding 0-1. Na 1-1 behield Stormvo gels het iniatief Daan Hengst schoot uit een strafworp en van afstand zijn ploeg op een 1-3 voorsprong. Ook al van af stand wist Debora van Alphen de rust stand op 1-4 te brengen. Na de hervat ting wilde het niet meer lukken. Ver schillende malen belandde de bal wel iswaar op de rand van de korf, maar eer doorheen lukte niet meer. hoewel het aanvalsvak er hard voor werkte. Het spel werd van weerskanten wat rom meliger, hetgeen er in resulteerde dat halverwege de 2e helft een Ventura Sport-speler wegens natrappen van het weid werd gestuurd. GOES - De hoop van de EMM-leiding op een zege in de laatste wedstrijd te gen Sims/HMS is niet verwezenlijkt. In een matte wedstrijd van de zijde der EMM-speelsters werd de strijd op nieuw verloren. Sims/HMS zegevierde met 12-9. Uitslagen eredivisiezaalhandbal: AMC/Niloc - PSV 16-10: EMM-Sims/HMS 9-12; Mora/Swift - Idem/Hellas 12-12; DVO-Gewa/Ancora 11- 16; vd Voort/Quintus - V en K 12-15. De eindstand 18 17 18 15 18 13 18 10 Idem/Heil Mora/Swlft AMC/Niloc DVO v.d. Voort/Qulnt Gewa/Ancora Sims/HMS V en K Gr PSV EMM 0 35 317-184 2 31 225-169 5 26 228-196 8 20 230-230 9 18 203-215 8 0 10 16 186-211 6 0 12 12 167-196 6 0 12 12 191-226 5 0 13 10 162-210 1 0 17 2 168-256 de borden, zat na twee ronden aohterde eerste tafel en was daar de hele middag niet pieer weg te branden. Ze wonnen alels en met een schitterende score van 18 punten uit negen wedstrijden en met 41 van de 45 haalbare bordpunten toon den de Middelburgsers zich de stersk- ten. Ze namen na afloop juichend van de voorzitter van de Zeeuwse schaakbond, Leen de Vlieger, de wisselbeker in ont- vangst. Burgemeester F. G A. Huber van Goes hoefde zün belofte die hy bij de opening deed. nl. het beschikbaar stel len van een nieuwe wisselbeker by een prolongatie van de titel door Goes, niet na te komen. Hoe groot de overmacht van de Middel burgers was wed nog eens overduidelijk gedmeonstreerd door de uitslagen. Al leen Vlissingen bood nog enige tegen stand op niveau en incasseerde met 3,5-1,5 de kleinste nederlaag. Goes werd met 4-1 ingemaakt en Zierikzee, Vlissin gen Heen Vlissingen III konden nog met een half puntje aan een der borden de twijfelachtige eer redden niet met 5-0 van de borden geveegd te worden. Overigens bleek zaterdag duidelyk dat de Zeeuwse jeugd in opkomst is. Het Middelburgse en Vlissingse vijftal be stonden in meerderheid uit jeugdspe lers. Het tweede team van Vlissingen was samengesteld uit louter jeugdspe lers en vooral Middelburg en Vlissingen was samengesteld uit louter jeugdspe lers en vooral Middelburg en Vlissingen die respectievelijk zes en acht vijftallen in de slag waren hadden grote aandacht geschonken aan de opkomst van de jonge generatie. De organisatie was bü de Goese Scaak- vereniging in goede handen en het re kenwerk dat bij een toernooi met een Zwitsers systeem zeer nauwkeurig moet gebeuren was uitstekend verzorgd. Door het systeem echter waren de pauzes vrij aanzienlek en onder de schakers gingen dan ook stemmen op om volgend seizoen een andere struc tuur in te voeren, zoals dat vorig jaar door Middelburg ook al was toegepast Doordat dit jaar echter 28 teams aan de start verschenen was een complete competitie uitgesloten omdat dat 27 partyen zou betekenen. Jammer was ook dat Het Witte Paard uit SAas van Gent niet aanwezig was doordat het er- ste tiental van die vereniging op de zelfde dag de eerste promotiewedstrijd moet spelen. Het winnende team van Middelburg zag er aan de borden 1 t/m 5 als volgt uit: Kees de Wolf. Bert Hen- drikse, p Paul Koster. Eelco Haak en Johan de Wolf. De complete eindrangschikking ziet er als volgt uit: 1 Middelburg 18-41.2 Goes 14-32.3 VUsslngtn 14-31,5,4 Temeuzen 12-29. 5 Zierikzee 12-25,5, 6 Vlissingen IH 11-22.7 Vlissingen V 11-20.5,8 Middelburg H 10-26,5, 9 VUsslngen H 10-25,10 Krulnlngen 10-23. 11 Oostkapelle 10-22,5,12 Brulnlsse 10-22.5, 13 West-Z.-Vlaanderen 9- 26,5, 14 Vlissingen IV 8-24,5. 15 Brulnlsse II 8-23. MIDDELBURG Ex-EMM-kceper Ron de Jonge Is hoe dan ook een ui terst belangrijke trekpleister tij dens het internationaal hand- baltoernooi. dat de Goese club Vol harding op hemelvaartsdag a s. voor de vijfde maal houdt. Want de doelman van het nationaal zaal handbalteam heeft de uitnodiging aanvaard om het doel te verdedigen van een Zeeuws zaalhandbalteam, dat tijdens dit toernooi zijn rentree zal vieren, tenzij de oud-Middel burger het doel moet verdedigen van zijn club Hermes. Maar ook dan is Ron de Jonge present in de Goese sporthal, omda ook Hermes meedoet aan het Volhardingtoernooi Op uitnodiging van dc technische commissie van de afdeling Zeeland heeft afdelingstrainer Cees de Ridder het Zeeuwse team samengesteld Het Zeeuwse team neemt de plaats in van het Walcherse zaalhandbalteam. dat vorig jaar tydens het toernooi van Volharding optrad, maar toen te zwak bleek voor de sterke nationale en internationale tegenstanders. Omdat De Ridder ook enkele sterke Zeeuwse spelers, die in clubs buiten de provincie uitkomen, heeft uitge nodigd. kan dit Zeeuws team onge- twljfeld sterke tegenstand bieden Het is overigens niet de bedoeling, dat het Zeeuws zaalhandbalteam alleen maar tydens het toernooi in Goes speelt Cees de Ridder Deatc wil er een paar keer per jaar mee spelen vooral om propaganda te ma ken voor de handbalsport in deze provincie, waarvan de kwaliteit nu eenmaal niet zo'n hoog peil bereikt heeft Natuurlyk zijn er voldoende talenten, maar die'zyn te veel ver spreid over de provincie. In het Zeeuws team is het mogelijk geble ken. om die talenten bij elkaar te ha len. Om zijn doel te bereiken heeft de a- fdelingstrainer de Zeeuwse club trainers benaderd om eenaantal KON DE JONGE spelers bij elkaar te krijgen. In eerste instantie leverde dat drie keepers en 32 veldspelers op. Van buiten Zeeland trommelde Cees dc Ridder behalve Ron de Jonge ook de ex-EMM-spelers Rob de Vos, nu bij Snel wiek, en Peter Wieringa, nu bij de Twentse ploeg Hercules spelend, op. De Ridder is uiterst tevreden over de medewerking van de clubs, zowel in als buiten Zeeland. „Dat is het grote pluspunt bij de samenstelling van het Zeeuws team", verzekert de af delingstrainer Alle mensen reageer den bijzonder positief Wellicht zou er een nog kwalitatief sterker team samengesteld kunnen wordén. maar verschillende geselecteerden gaven er de voorkeur aan niet te spelen, terwijl anderen (zoals onder andere John Bergs) met vakantie zijn op de dag van het toerinooi. Dat houdt overigens niet in, dat degenen, die niet kunnen, bij een andere gelegen heid ook uitgesloten zün. Het bleek me. dat iedereen graag voor hot Zeeuwse team wil spelen", bena drukt Cees de Ridder. De Zeeuwse afdelingstrainer heeft het aantal door de clubtrainers ge selecteerde spelers terug'geschift' tot drie keepers en veertien veld spelers Daarmee wil De Ridder in de Komende weken nog twee keer trai nen. waama hy dan tot een selectie komt van dertien man. Hl CEES DE RIDDER Cees de Ridder is er zich van bewust, dal er kritiek komt van de afgeval- lenen of van niet-geselecteerden op zijn keuze. „De tijd was te kort om selectiewedstrijden te spelen voor de samenstelling van een Zeeuws team. Dat is echter belist de bedoe ling bij een volgende gelegenheid en ik hoop, dat ik dan opnieuw een be roep kan doen op de afgevallen spe lers en degenen, die nu niet opge merkt werden. Voor dc samen stelling van het huidige team heb ik gekeken naar de plaats, die ze in hun team bezetten en waar ik ze kan ge bruiken. Ik heb me zo breed moge lijk georienteerd". De afdelingstrainer hoopt, dat het optreden van het Zeeuwse team de jeugd stimuleert om te gaan hand ballen Er zit overigens veel jeugd in het huidige Zeeuwse team. „Ik heb", verzekert Cees de Ridder, „mede ge selecteerd op grond van het feit. dat ik jongere spelers vier jaar lang o nder mijn hoede had in het Zeeuwse jeugdteam. Voor die jongens komt er nu gelukkig een doorstroming in een sterker team. Tenslotte zal ik de laatste zijn om te beweren, dat er tus sen de spelers, die nu afvielen, niet twee zitten, die beslist geselecteerd hadden moeten worden" De nu geselecteerde spelers zün- keepers Ron de Jonge (Hermes). Piet de Koning (Walcheren) en Alko Ver meer (Marathon); veldspelers Fred van der Weel, Jan du Pon, Rennie Minnaert cn Piet Meliefste van EMM Middelburg, Peter Wieringa (Hercu les). Maarten Kapelle, Rob de Groot (beiden Olympus), Rob de Vos (Snelwiek). Bert de Jonge en Peter Eeman (G8C Goes). Piet van Dalen (Delta Sport Zierikzee). Jos v.d. Buusse i Marathon Vlissingcmi, als mede Hans Dlerikckx en Rudi Kooger van Walcheren Vlissingen KEES DE WOLF

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 14