Van Leijenhorst: RMS leeft niet op Molukken Intensief overleg tussen Bonn en VS over dollar PZC/. Brabantse wegen gevaarlijk voor kind Weer agent in Spanje vermoord DEN HAAG TELEURGESTELD DOOR RESULTAAT BELGRADO Echtgenote De Koster (WD) heeft koopsompolis JONGEREN DENKEN SLECHTS AAN OPBOUW ROLF POHLE VEROORDEELD Spoor van Empain door een nieuwe ontvoering 'Ultra-rechtse groep deed overval op Nederlandse soldaten' CARTER TEKENT WET NUCLEAIRE EXPORT LAGE KOERS KAN OLIEPRIJZEN BEÏNVLOEDEN SPANNING NA VERKIEZINGEN IN GUATEMALA Postvertraging in Suriname GRIGORENKO MAG RUSI AND NIET MEER IN ZATERDAG 11 MAAHI 19/8 bin nen-buiten land GEGEVENS KAMERLID DEN BOSCH - De Noordbrabantse we gen zijn vooral gevaarlijk voor kinde ren. Dat blijkt uit 'n notitie die 't Bra bantse tweede kamerlid P. Cornelissen (cdal vrijdag heeft overhandigd aan de minister van verkeer en waterstaat en de Brabantse gedeputeerde drs. J. de Geus. Cornelissen lichtte het een en ander vrijdagmiddag toe op een pers conferentie in Den Bosch. Van alle kinderen beneden de 15 jaar die in 1975 en 1976 in het verkeer omkwa men, verongelukte ruim een vijfde, te weten 22 procent, in Noord-Brabant. Ook het aantal dodelijk verongelukte fietsers en bromfietsers is in die jaren in Brabant naar de mening van Cornelis sen onevenredig hoog, namelijk 20 pro cent van alle gevallen. Volgens het kamerlid is het aantal ver keersdoden in Brabant in de jaren 1975 tot en met 1977 in relatie tot het aantal inwoners en het aantal in gebruik zijnde motorvoertuigen hoger dan in de rest van Nederland. De laatste drie jaar vie len in Brabant ongeveer 17 procent van alle Nederlandse verkeersdoden. Daarbij schat Cornelissen het aantal doden in Brabant in 1977 op 440 Juiste cijfers ontbreken hem op dit moment nog. Het kamerlid wenst dringend op korte termijn een actieprogramma om de ver keersonveiligheid in Brabant terug te dringen. Het tweede-kamerlid baseert zijn cijfers op gegevens van de Brabantse poli tiekorpsen en de verkeersongevallenre gistratiedienst in Heerlen Cornelissen zegt dat de gezamenlijke Brabantse on gevallen de gemeenschap jaarlijks zo'n vier- tot vijfhonderd miljoen gulden kos ten. Naar z'n mening heeft 1 op de 3 Brabanders kans om voor zijn 65 jaar betrokken te raken bij een verkeerson geval. Met dit cijfermateriaal heeft Cor nelissen naar zijn zeggen niet willen aantonen dat er in Brabant nog werk aan de winkel is. Ik heb cijfers over Noord-Brabant verzameld, omdat ik nu eenmaal Brabander ben." Overigens zijn zowel Cornelissen als de Brabantse gedeputeerde De Geus van mening dat alle cijfers bezien moeten worden in relatie tot het gegeven dat Noord-Brabant twee miljoen inwoners telt, een erg jonge bevolkingsopbouw kent en veel fietsers en bromfiets- gebruikers telt. MADRID (RTR) - In een voorstad van Madrid is vrijdag een politieagent doodgeschoten door drie mannen, die hem vanuit een gestolen auto onder vuur namen. Een tweede agent werd gewond. Volgens de Madrileense poli tie maakten de twee agenten te voet de ronde door hun wijk. Afgelopen zondag hebben Baskische separatisten twee politieagenten dood geschoten en drie gewond in de Baski sche stad Vitoria MÜNCHEN - De 36-jarige jurist Rolf Pohle, wapenlevenrancier van de 'Rote-Armee Fraktion', is vrijdag we gens afpersing veroordeeld tot drie jaar en drie maanden gevangenisstraf. Pohle werd samen met vier andere ex tremisten in het voorjaar van 1975 ge ruild tegen de ontvoerde CDU-politicus Peter Lorenz. Dp viif extremisten vertrokken naar Zuid-Jemen met ieder 120.000 mark. Zij hadden eerder 100.000 mark per man geëist, maar toen Horst Mahler als zesde man niet meewilde. eisten de vijf ande ren toch zijn deel, zodat zij ieder 20,000 mark meer kregen. Pohle werd later in Griekenland aangehouden en uitgele verd aan de Bondsrepubliek. De verde diging wil een beroep in cassatie instel.- len. Van der Klaauw toch hoopvol AMEKSEOOKi - „L»e K1V1& leeft niet op de Molukken". Dat is de mening van het CDA- Tweede-Kamerlid drs. G. van Leijenhorst na zijn bezoek aan de Molukken. Afgelopen maandagavond keerde Van Leijenhorst terug, samen met de groep-Kuhuwael die een oriëntatiereis maakte door In donesië. De reis werd ver traagd door een oponthoud van ruim dertig uur in Djeddah waar het Garuda-toestel aan de grond bleef wegens een tech nisch defect. Op Ambon ontmoette Van Leijenhorst de Molukse monseigneur Sol, de be jaarde pater Rutgers, die daar al vanaf 1933 werkt; voerde hij gesprekken met vertegenwoordigers van de synode van de Molukse protestantse kerk, de as sistent van gouverneur Hassan Slamet, drs. Engko, leden van het provinciale parlement en de rector magnificus van de Pattimura-universiteit, dr. Lestulu- kuw „Daarnaast had ik op Ambon ook in formele contacten, maar veel tijd heb ik er niet voor gehad en ook niet altijd de gelegenheid, want ik werd constant be geleid door mensen als Bram de Lima, een begeleiding waarvan ik soms wel eens af wilde", bekende Van Leijenhorst, die lid is van de Tweede- Kamercommissie voor CRM belast met de Molukse kwestie. In de informele contacten is het Van Leijenhorst opgevallen dat de Moluk- kers het niet graag hebben over de LYON (AFP) - Een nieuwe ontvoering in Frankrijk heeft woensdagochtend een spoor opgeleverd van de op 23 ja nuari in Parijs ontvoerde Belgische groot-industrieel baron Empain. In Lyon zag woensdagochtend tegen het middaguur een vrouw hoe drie mannen een zak over het hoofd van een vierde man gooiden en hem ontvoerden in een groene Mercedes. Één van de mannen liet iets vallen dat later bleek een kre dietkaart van baron Empain te zijn, voorzien van zijn handtekening De vrouw, die onbekend wenste te blijven, wierp het kaartje in een brievenbus, maar waarschuwde wel de politie, die het later vond. ETHIOPIE NOG NIET BEREID TOT WAPENSTILSTAND ROME (RTR/DPA) - Ethiopië heeft vrijdag verklaard dat de Somalische troepenterugtrekking niet voldoende is voor een staakt het vuren in de Hoorn van Afrika. De Somalische president Barre zal volgens Ethiopië ook afstand moeten doen van al zijn territoriale ei sen in het gebied en dat heeft hij tot nu toe niet gedaan. De Ethiopische rege ring behoudt zich ook het recht voor met buitenlandse steun zijn grond gebied te verdedigen. Dc Sowjct-Unie liet vrijdag weten dat Somalië niet heeft gezegd alle troepen uit de Ogaden terug te trekken. Dit wordt gezien als een verwijzing naar het Westelijk Somalisch bevrijdingsfront (WSLF), dat in de Ogaden actief is. Het WSLF heeft onlangs verklaard door te zullen gaan met de guerrilla. Guerrilla-leiders uit de provincie Eri trea in het noorden van Ethiopië hebben in Beiroet verklaard dat de Ethiopische I luchtmacht spoedig in Eritrea zal wor den ingezet. De Verenigde Staten heb ben de Sowj et-Unie donderdagavond verzocht mee te werken bij het tot standkomen van een wapenstilstand tussen Ethiopië en Somalië in de Oga- denwoestijn. Dit gebeurde kort nadat president Barre van Somalië aan presi- I dent Carter had laten weten dat de So- I malische troepen uit de Ogaden- woestijn zouden worden teruggetrok ken. De Verenigde Staten drongen er bij de Sowjet-Unie voorts op aan samen met Cuba en Ethiopië terughoudend heid te betrachten en neutrale waarne mers toe te laten om toezicht te houden bij de terugtrekking. HANNOVER (DPA) - De overval op het onderkomen van een Nederlandse mili taire eenheid in Bergen in de West- duitse deelstaat Nedersaksen is vol gens een mededeling van het openbaar ministerie van Nedersaksen mogelijk het werk geweest van een ultrarechtse criminele groepering. Op 5 februari van dit jaar overvielen 2 of 3 gewapende mannen het soldaten- verblijf en de Nederlandse militairen moesten op de vloer gaan liggen en hun pistool-mitrailleurs afgeven. De politie In Hannover heeft vrijdag bekend gemaakt dat in Schwarzenbei bij Ham burg een sergant van de 'Bundeswehr' onder sterke verdenking gearresteerd is. De 24-jarige sergeant, die al enige geschorst is vanwege een serie overtre dingen, staat bekend als een extreem rechts iemand. Ook een tweede ver dachte die gearresteerd is staat bekend k als rechts-radicaal. RMS „Zij hebben angst om over dat soort zaken te praten Een oud-RMS'er zei mij: Daar kan ik niet meer over pra ten. De opstand van 1950 is zo hard neergeslagen, dat ik geen zin heb om dat nog eens een keer mee te maken. Ook een Amerikaan, die al een jaar of an derhalf op Ambon verbleef, vertelde mij. dat hij de Molukker niet over deze kwes tie aan het praten kreeg". Vreemd Bij de jongere Molukkers daarentegen is volgens het kamerlid de RMS vreemd. Zij denken slechts aan de op bouw van de Molukken, al hoor je steeds meer stemmen dat ze meer zelf willen beslissen. Van Leijenhorst sprak in Jakarta met generaal Soedarmo Jayadiwangsa, voorzitter van de repatriëringscommis sie en exponenten van de Molukse ge meenschap, zoals generaal Joost Mus- kita, minister van gezondheid Siwabe- ssy en met de Indonesische parlements voorzitter Adam Malik en dr. Palar. voormalig Indonesisch ambassadeur bij de VN, die overigens jarenlang in Ne derland heeft gewoond. „In die regeringsnota komt een passage voor over de verhouding tussen Moluk kers in Nederland en in Indonesië. Een van de belangrijkste dingen daarbij is, dat men de idealen hier wil toetsen aan de Indonesische opvattingen. Het gaat hier om politieke idealen. Die idealen mag men hebben en het is zeer belang rijk om die idealen niet van de buiten wereld af te sluiten, zodat zij zelfs kun nen ontaarden in terreur. De Molukkers die deze idealen het sterkst uitdragen, moeten naar Indonesië toe. Daarom heeft vooral ook Muskita gevraagd meer Molukse jongeren uit Nederland Indo nesië te laten bezoeken". Stapsgewijs In het gesprek met generaal Soedarmo is vooral de kwestie van de repatriëring besproken. De Indonesiërs zijn, volgens het kamerlid, voorstanders van een stapsgewijze repatriëring. ,,Er is geen spontaan repatriëringsbeleid te ver wachten", meent Van Leijenhorst. De reacties in Indonesië op de oriënta tiereizen als van Solisa en Thenu en die van de groep-Kuhuwael zijn naar de mening van het kamerlid meegevallen. „Men wil dit soort reizen voortzetten". Harde waarheid Kuhuwael was na zijn terugkeer erg zwijgzaam. Met de regeringsnota. WASHINGTON - Het Amerikaanse werkloosheidscijfer is in de maand feb ruari gedaald tot 6,1 procent, lager dan in de afgelopen drie jaar het geval is geweest. Voor president Carter, aan alle kanten belaagd door ernstige poli tieke en economische vraagstukken van binnen- en buitenlandse aard, was dit goed nieuws, nadat gisteren was bekend gemaakt dat de groothan- delsprijzen in diezelfde februarimaand met 1,1 procent waren gestegen. En dat was meer dan in de afgelopen drie jaar ooit per maand was genoteerd. De Amerikaanse economie lijkt zo doende weer terecht gekomen in een traditioneel patroon: meer werkgele genheid brengt meer dollars in omloop en doet de inflatie stijgen. Voorheen hebben de economen drie jaar vergeefs gepoogd een situatie te bestrijden waarm een stijgende werkloosheid ge paard ging met toenemende inflatie. waarin het Zuidmolukse probleem niet als politiek wordt erkend op de achter grond. gaat het erop lijken dat de Zuidmolukse leiders zo langzamerhand de harde waarheid aan hun achterban moeten gaan verkopen. Namelijk dat er zowel in Nederland als in Indonesië geen ruimte is het RMS-ideaal na te streven en te verwezenlijken. Daarnaast voelen de oudere Zuidmolukse leiders de hete adem van hun jonge concurrenten in de nek. Hoe kijkt u tegen deze harde waar heid en tegen deze machtsstrijd aan? VVD WIL LAGERE SNELHEID DAN 50 IN WOONWIJKEN (Van onze parlementaire redactie DEN HAAG - De WD-fractie in de Eerste Kamer is van plan met voorstel len te komen om de maximumsnelheid in de woonwijken „aanzienlijk lager" dan de tegenwoordige 50-kilometer- grens te brengen. De verlaging van de maximumsnelheid zou moeten gelden in de woonwijken en niet zozeer op de doorgaande wegen. Dat verklaarde WD-fractieleidster in de Eerste Ka mer, mevrouw van Someren-Downer, vrijdagochtend. Tegelijk wil zij op de autowegen een adviessnelheid van 120 kilometer per uur ingevoerd zien. Mevrouw Someren kwam met haar plannen tijdens een persconferentie voor het WD-congres dat in Utrecht gehouden wordt. De fractievoorzitster gaat ervan uit dat gemeentebesturen nu al over de mogelijkheid beschikken in woonwijken de noodzakelijke borden te plaatsen. Op langere termijn kan er dan gewerkt worden aan de instelling van woonerven en het scheiden van het ver keer. Deze maatregelen vereisen, zo verklaarde zij, meer voorbereiding. In de woonwijken gebeuren de dodelijke ongelukken, verklaarde mevrouw Van Someren. Niet zozeer op de autowegen. Op de gescheiden vierbaanswegen wordt op grote schaal de maximums nelheid van 100 kilometer per uur over schreden, aldus het Eerste-Kamerlid. Een adviessnelheid van 120 kilometer per uur zorgt ook voor een „rustiger ver keersbeeld" en daardoor een veiliger verkeer. Tevens is deze snelheid beter te controleren, zo was uit buitenlandse onderzoeken gebleken. Het is nog niet bekend wanneer de fractie met de plan nen komt. Dit is onder meer afhankelijk van de datum van het eerstvolgende beleidsdebat in de Eerste Kamer. Ondanks een stijging van de dollarprijs op vele Europese geldmarkten, blijft de koers zo laag dat ernstige economische ontwrichting dreigt. Een voortdurend telefonisch contact tussen het Ameri kaans ministerie van financiën en zijn Duitse tegenvoeter, mag dan in be paalde opzichten een „vertrouwen wekkende maatregel" worden ge noemd, omdat beiderzijds kennelijk de noodzaak wordt erkend de normale monetaire verhoudingen te herstellen, doch betekent allerminst dat de Ameri kanen thans actief gaan ingrijpen om de dollar op een peil te brengen waardoor de vitale Europese exportindustrie grote problemen worden bespaard Speculatie Amerika vindt nog steeds dat Japan en West-Duitsland via economische groei kunnen bijdragen aan economische Van Leijenhorst: „Deze zaken liggen niet zo massief als het lijkt. Binnen de Zuidmolukse gemeenschap m Neder land en onder de Zuidmolukkers afzon derlijk wordt hier aanmerkelijk ge nuanceerder over gedacht. Man touw zei eens een keer: een volkomen vrije repu bliek der Zuidmolukken hoeft niet, maar wel een stuk meer zelfstandig heid" Toch staat het vast, dat er militante (jongeren) groeperingen zijn, die zich niet bij deze waarheid zullen neerleg gen. Die hun idealen ten koste van alles en zelfs met terreur willen bereiken. Hebt u daar op uw terugreis met de groep-Kuhuwael over gesproken en hebt u vermoedens aangetroffen om trent nieuwe moties? Van Leijenhorst: „Daarover heb ik niet gesproken. En om de vraag te beant woorden of er nieuwe acties te verwach ten zijn, dat wordt speculatief. Die mili tante groepen zijn er. Maar wat moet je aan met mensen, die hun oren en hun ogen dicht houden. Voor hen past deze medicijn van oriëntatie, voorlichtingen communicatie niet. Maar wat past, hen dan wel?" Oplossing - De regering heeft in een nota haar voorgenomen beleid ontvouwd. Er moet nu verder worden gesproken. Wat ziet u als bijdrage voor de oplossing van het Zuidmolukkers-probleem in Neder land? Van Leijenhorst: „Er staan goede din gen in de regeringsnota. Maar waar wordt gesproken over verspreiding van de Zuidmolukkers over Nederland, slaat de nota de plank volgens mij mis. De Zuidmolukkers moeten bijeen blijven. Ook op onderwijsgebied moet veel aandacht aan de Zuidmolukkers worden besteed. - En Zuidmolukse jongeren zouden mee moeten helpen aan de opbouw van Am- bon? Van Leijenhorst: „Mijn conclusie na de reis is, dat het helpen van jongeren aan de opbouw is te overwegen. Maar dat moet niet gaan middels grootschalige verscheping naar Ambon. Vergeet ook niet, dat op Ambon zelf al veel poten tieel rondloopt. Maar in principe zou den de Zuidmolukse jongeren uit Ne derland die gelegenheid moeten heb ben. De rector-magnificus van de Pat timura-universiteit heeft zelfs alle Zuidmolukse jongeren in Nederland een studiebeurs aangeboden. Dat is dan niet direct opbouw-werk, maar de mo gelijkheden zijn er". stabilisatie, terwijl Duitsers en Japan ners voor de consequentie staan dat de toenemende prijs voor hun exportpro- dukten meer afzet en dus economische groei in de weg staat. De dollarspecu lanten schuiven grote hoeveelheden geld van land naar land: van Zwitser land naar de Bondsrepubliek, naar Ja pan voornamelijk, maar als die landen maatregelen gaan nemen om zoals de Zwitsers deze beweging te beperken, zijn vervolgens de Belgische frank en de Nederlandse gulden aan de beurt als speculatie-object. De lage stand van de dollar kan con sequenties hebben voor onder meer de olieprijzen, als de olieproducerende landen zouden besluiten voortaan met meer in dollars alleen te willen worden betaald voor hun produkt. Of althans een prijsverhoging wensen wanneer de dollar wel als betaalmiddel voor de olie wordt gehandhaafd. Saoedi-Arabië is Rosario Berardi AGENT ITALIAANSE ANTITERREUR BRIGADE VERMOORD TURIJN (RTR/AFP) - In een poging om het proces tegen de 'Rode Brigades' te stoppen hebben stadguerri Hero's vrijdag een politicman gedood in de Italiaanse stad Turijn. De agent stond bekend als een van de beste terroristen-bestrijders. Het proces tegen de leider van de 'Rode Brigades', Renato Curcio, en zijn vol gers. !is 4 uur uitgesteld. Volgens woordvoerders van de rechtbank kan de moordaanslag op de 53-jarige politie agent tot gevolg hebben dat opnieuw nbiet met het proces tegen deze radicale terreurgroep kan worden begonnen. Het proces werd al twee keer eerder uitge steld. In een kort communiqeé hebben de 'Rode Brigades' laten weten dat een vrouwelijk jury-lid zal worden geëxecu teerd als het proces doorgaat. Een commando van vier personen, onder wie een jonge vrouw overvielen in Turijn marshall Berardi, toen deaze op de tram stond te wachten. Eerst kreeg hij vijf kogels in zijn lijf. Daarna werd hij met zijn eigen pistool nog eens tweemaal door het hoofd geschoten. De guerril lero's ontsnapten in een gereedstaande auto. DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse re gering is teleurgesteld over het uit blijven van een 'enigszins bevredigend' resultaat van de conferentie over Europese veiligheid en samenwerking in Belgrado. Dit heeft de minister van buitenlandse zaken, dr. C. A. van der Klaauw, gezegd in een reactie op het beëindigen van de conferentie die, de voorbereiding inbegrepen, ca. acht maanden heeft geduurd. Op deze conferentie is gesproken over de vraag of, en in welke mate. de diverse bepalingen van de slotakte van Helsinki (het slotdocument van de eerste CEVS- eonferentie, in augustus 1975 in de Finse hoofdstad) zijn uitgevoerd, en zijn veel voorstellen gedaan om de uitvoering te bevorderen. „De regering betreurt dat deze over eenkomst heeft laten zien dat over deze beide aspecten verschil van inzicht is blijven bestaan" en dat men uiteindelijk noodgedwongen heeft moeten besluiten tot een kort feitelijk slotdocument. De belangrijkste bepaling is. dat in het na jaar van 1980, in Marid, een nieuwe ver- WASHINGTON (DPA) - De Ameri kaanse president Jimmy Carter heeft vrijdag een wet ondertekend die de nu cleaire export van de Verenigde Staten in de toekomst aan een strikte controle onderwerpt. De wet wil verhinderen dat andere lan den splijtstof uit de Verenigde Staten gebruiken voor de produktie van kern wapens. Carter beklemtoonde dat de wet de proliferatie van kernwapens wil tegengaan, maar geenszins het vreed zaam gebruik van kernenergie wil rem men." Controle over de uitbreiding van kernwapens is een van de klemmendste problemen van deze tijd", aldus de pre sident- tot nu toe Amerika's voornaamste bondgenoot geweest bij het voorkomen van olieprijsverhogingen. Maar de Saoedi's hebben te kennen gegeven dat zjj van verdere medewerking voortaan zouden kunnen afzien, als de VS zouden besluiten geen moderne straaljagers te leveren zoals Carter wil, maar waarte gen In het Congres sterke protesten zijn gerezen met het oog op Israels positie. Financiële deskundigen zijn van me ning dat een spoedig Amerikaans ini tiatief onvermijdelijk is om een ket tingreactie van grote politieke en eco nomische consequenties te voorkomen. Het wekt geen vertrouwen echter dat de Amerikaanse Federale Bank thans wordt beheerd door een nieuwe direc teur, die geen enkele ervaring heeft in het geldwezen, doch uitsluitend kan bogen op een gedegen industriële repu tatie. volgbijeenkomst zal worden gehouden. Als positief element van de bijeenkomst ziet de regering de discussie die het af gelopen najaar heeft plaatsgevonden over de tenuitvoering van de slot akte. Hierbij is van vele kanten, onder andere door Nederland, gewezen op de onvoldoende vooruitgang op dit gebied in een aantal landen Deze discussie heeft nog eens bevestigd dat sinds Helsinki de eerbiediging van de mensenrechten en van de funda mentele vrijheden een legitiem onder werp van internationaal overleg is ge worden. Met de ondertekening van de slotakte is een aanzet gegeven voor een proces dat ten doel heeft om de veiligheid en de samenwerking tussen de landen in Europa te vergroten. De Nederlandse regering beseft terdege dat dit een lang proces is en ze heeft dan ook niet ver wacht dat in Belgrado spectaculaire re sultaten zouden worden geboekt, aldus de minister. In de Russische pers is de uitkomst van 'Belgrado' vrijdag afgeschilderd als een overwinning voor de voorstanders van Europese samenwerking en ontspan ning. De Amerikaanse nadruk op de mensenrechten wordt ontmaskerd als verhuld anti-commuriisme In de Prawda wordt geschreven dat het nu gebleken is dat pogingen om het ont spanningsproces terug te draalen nut teloos zijn en dat Belgrado een stimu lans geweest voor de uitvoering van het akkoord van Helsinki uit 1975. DEN HAAG - De vrouw van de vroegere minister van defensie H. J. de Koster heeft een koopsompolis. Het is echter niet waar dat De Koster zelf een „zeer hoge" koopsompolis heeft afge sloten, zoals een krant vrijdag stelde. Dit heeft de VVD bekend gemaakt. Toen de koopsompolissen een ge ruchtmakende zaak werden, heeft De Koster direct contact gezocht met WD-voorzitter Korthals Altes en WD-fractievoorzitter Rietkerk, aldus de liberalen. De Koster heeft toen ge zegd dat zijn vrouw begin 1974 een koopsompolis heeft afgesloten. Dit tijdstip, aldus de WD, ligt ver voor de datum dat de zaak in de Tweede Ka mer werd besproken. Volgens De Koster heeft zijn vrouw de polis gekocht voor de GUATEMALA (DPA) - Het conflict rond de nog onbesliste presidents verkiezing in de Midden-Amerikaanse republiek Guatemala dreigt de ge spannen situatie in het land nog te ver hevigen. Volgens onofficiële verkiezingsuitsla gen is generaal Fernando Romeo Lucas de overwinaar. Maar de christendemoc ratische kandidaat Ricardo Peralta Mendez verklaarde de, met hem ver bonden, kandidaat van de uiterst con servatieve nationale bevrijdingsbewe ging, overste Rique Peralta Azuriddia (70) tot overwinnaar 'om de dreiging van een burgeroorlog af te wenden' De aan hangers van Romeo Lucas beschuldi gen Peralta Azurddia ervan dat liij zijn medestanders gemobiliseerd heeft om zo nodig met geweld aan de macht te komen. Hij heeft ai een keer een staats greep gepleegd. Ondanks dit geschil staat werl vast dat geen van beide kan didaten de benodigde absolute meer derheid heeft gekregen. Dat betekent dat het parlement dan moet kiezen tus sen de twee kandidaten met het groot ste aantal stemmen. Perlita's optreden kan deze procedure verder compliceren. Omdat de beweging van Romeo Lucas in het parlement over 28 zetels beschikt, en de christen-democraten en de bedrij- dingsbeweging over 26 zetels, zullen de zeven onafhankelijke parlementsleden de doorslag moeten geven- verzorging van haar moeder en haar kinderen. De WD vindt dat de koopsompolis van mevrouw De Koster niets te maken heeft met de affaires, waarbij de namen van enige prominente CDA'ers zijn ge vallen. Alle WD'ers zijn „schoon", al dus de verklaring van de WD. De Koster zelf kon vrijdag niet om commentaar worden gevraagd. Hij ver blijft in Frankrijk voor besprekingen. PARAMARIBO (ANP/SNA 8 Bij de posterijen in Suriname is sinds begin deze week een stiptheidsactie aan de gang. Het personeel wil daarmee kracht bijzetten aan zijn looneisen. De uitgaande post wordt in het ge bruikelijke tempo verwerkt, maar de binnenkomende stukken ondervinden vertraging als gevolg van de actie. Vol gens adjunct-directuer Power van de Surinaamse posterijen zijn een aantal zendingen zeepost nog niet uitgepakt. MOSKOU - De Sowjet-autoriteiten hebben Pjotr Grigorenko zijn staats burgerschap ontnomen, waardoor het voor deze dissidente ex-generaal-ma- joor onmogelijk zal zijn om na zijn huidige bezoek aan de Verenigde Sta ten naar de Sowjet-Unie terug te keren. De maatregel tegen Grigorenko ge schiedde per decreet, en werd gepu bliceerd in het mededelingenbulletin van de Opperste Sowjet. de officiële Russische volksvertegenwoordiging. De veel gedecoreerde Oekrainse oor logsheld Pjotr Grigorenko heeft in to taal vijf jaar in diverse psychiatrische inrichtingen doorgebracht als gevolg van zijn oppositionele meningen waar voor hij openlijk uitkwam. Grigorenko heeft zich speciaal ingezet voor de Krim-tataren, die op bevel van Stalin in 1944 werden gedeporteerd en sindsdien niet meer mogen terugkeren naar hun oorspronkelijke woongebied. Hij was indertijd ook voorstander van de liberalere denkbeelden van de Tsje- choslowaakse partijleider Dubcek. RIO DE JANEIRO - Tijdens zijn bezoek aan Brazilië liet de Britse prins Charles blijken dat hij wel eens wilde leren hoe je precies de samba danst. Zijn verzoek werd ingewilligd: bij een show van de Bija Flar Samba School mengde hij zich onder de - grote en kleine - danseressen om het van zeer nabij te bestuderen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 9