JUWELIER VAR a. VERKOOPSTERS h. LEERLING-VERKOOPSTERS t. BEDRIJFSLEIDER H. PART-TIME VERKOOPSTERS BURGEMEESTER FRANCKE LEGDE EERSTE STEEN NEGEN BUNGALOWS IN ZOUTELANDE Voorstel b en w voor verbinding Pauwpoort-Isabellagang PRIJS-SLAG PZC/s Parkeerautomaat Middelburg versleten kassières. leerling kassières bedienden aankomende bedienden Wegens uitbreiding van onze ac tiviteiten hebben wij plaats voor: ZATERDAG 11 MAART 1978 „Grote belangstelling voor leven in plattelandsgemeente" ZOUTELANDE - De burgemeester van Valkenisse, de heer S. Francke, legde vrijdagmorgen de eerste steen voor de bouw van een serie van negen bun galows in het bestemmingsplan Zoute- Leden vergadering NCVB Zoutelande ZOUTELANDE - De NCVB uit Zoute lande houdt dinsdagavond om half acht haar jaarlijkse ledenvergadering in het verenigingsgebouw 'Middendorp'. Tij dens deze vvergadering wordt een be stuursverkiezing gehouden. Na de ver gadering wordt een bijeenkomst ge houden. waaraan een zangkoor zijn me dewerking zal verlenen. Gubkampioenschap 'Felix Janssens' te Middelburg MIDDELBURG - Donderdag werd in de sportschool 'Felix Janssens' te Middel burg het clubkampioenschap judo an deze school gehouden. De uitslag voor de groep 6-10 jaar luidt: tot 25 kg kampioen: Rene Moes, 2 Mar- tijn ter Welle. 3 John Dierikx 25-30 kg: kampioen Christian Wilst, 2 P Lunseli. 3 Femke Vleesdrager 30-35 kg kampioen Joh van de Garde, 2 Thomas v.d. Lijke, 3 Gertjan Leenknecht. Boven 35 kg: kampioen Harold Kooi. 2 Jakcy Langendonck, 3 Wiek Hymans. Uitslag 11-14 jaar. tot 35 kg kampioen Wim Kouwenberg, 2 Alex Tevel, 3 Pieter Glabeek. 35-40 kg kampioen Stephen Strijd, 2 Wim Beun, 3John Verkley. 40-45 kg kampioen Ella Vader, 2 Movik Kraak, 3 Leon Seybel 45-50 kg kampioen Peter Janse. 2 Bert Wijtenburg, 3 Wouter van Tilburg. 50-55 kg kampioen Robert Wild, 2 Jan Louwerse. Boven 55 kg kampioen Erik Franse. 2 Robert Wild, 3 Jan de Wilde. Uitslag 15-17 jaar. tot 62 kg: kampioen Erik Franse. 2 Palla v. d. Lyke. 3 Jan Dirk Hattmk Boven 62 kg kampioen Jan Schot, 2 Jimmy Suith, 3 Kjelt v. d. Lijke. De uitslag van de senioren. Dames kampioene Yvonne Angel. 2 Carla v. d. Brand. Heren kampioen John Jansen, 2 Johan Jansen. Alle categorieën: 1 Jim Smith, 2 Jan Schout, 3 Ron Kraak en Jan van de Bosse Clubkampioenschap judo 'FeKx Janssens' te Vlissingen VLISSINGEN - De Middelburgse sportschool 'Felix Janssens' hield woensdag haar clubkampioenschap judo in sporthal 'Baskenburg' te Vlis singen. De uitslag voor de groep 6-10 jaar luidt: Tot 25 kg kampioen Lucien Louret. 2 Davy Stolk. 3 Carol Doelwijk 25-30 kg: kapioen René van Kapel, 2 Paul v d. Burgt, 3 Justin de Beer 25-30 kg meisjes: kampioene Truusje Otto, 2 Elsje Schuurman. 3 Diana Otto en Marietje Otto. Jongens 30-35 kg kampioen Tommu Muller, 2 Richard Mies, 3 S. van Damme. boven 35 kg kampioen Willem Dene kamp, 2 Leo de Graaf, 3 Moviko Kikkert. Meisjes boven 35 kg kampieoene' Hen- riette Kosman. 2 Monique Schram. Vor 11-14 jaar Tot 30 kg kampioen Ronny Schroevers.2 Richard Oomk. 3 Minor Puinoud. Tot 30 kg meisjes kampioene. Mina Ruinoud. 2 Leme v d. Akerboom, 3 Joke Schuurman Jongens 30-35 kg kampioen Victor van der Lee, 2 O. Verplanke. 3 Jaap Kossen. 35-40 kg kampioen Hans Weygers, 2 Stephan Hupkens, 3 Peter Pruyssers. 40-45 kg: kampioen: Peter van Belzen. 2 Michiel Wormelink,. 3 Nicolien Hol leman 40-45 kg meisjes kampioen: Nicolien Holleman, 2 Maijolein Stolk 45-50 kg jongens: kampioen Sjaak de Ridder, 2 Arthur de Jonge, 3 Andrê Pikkaart. Boven 50 kg: kapioen Jan Lammers, 2 Joop Marcusse. Voor 16-17 jaar. tot 53 kg: kampioen Jo han Eckhoudt, 2 Jan Lammers en Wil- fried Donk. Boven 68 kg kampioen Jacky Marijs. 2 Rinus van Stee. 3 Sal Cracou Voor de senioren tot 70 kg kampioen Johan Kohké. 2 Willy Marijs. 3 Sal Cra cou. Boven 70 kg kampioen 2 Ferry Koisman. 2 Jacky Marijs. 3 Rinus v d Stee Alle categorièn kampioen Ferry Kas- sman. 2 Sal Cracou, 3 Willy Marijs en Johan Kokké lande-noord. In zijn toespraakzei de burgemeester dat de bouw van deze nieuwe bungalows een onderdeel was van de voor Zoutelande „bijzonder be langrijke uitbreiding." Het bestem mingsplan, waarvoor in 1971 goedkeu ring werd verkregen, omvat een totaal van 205 nieuwe woningen in Zoute lande. „In de ogen van sommigen is deze uit breiding misschien te groot en te sterk geweest," aldus burgemeester Francke. Hij stelde daar tegenover dat de belang stelling voor de woningen zeer groot was. „Hier blijkt uit," zo meende de bur gemeester, „dat er veel mensen zijn die graag in een aantrekkelijke plat telands-gemeente willen wonen." De bouw van deze woningen getuigt van een „eigentijds" karakter en een „goede variatie.' zo meende hij. Hij wees er ver der op dat er nog 52 woningen in aan bouw zijn en dat er spoedig voor nog eens 20 woningen een bouwvergunning zal worden verleend. De bouw van de negen bungalows, die gebouwd worden in 4 typen aan de buitenrand van het bestemmingsplan, geschiedt in opdracht van de onroerend Jaarvergadering CH Kiesvereniging 'Valkenisse' ZOUTELANDE - De Christelijk His torische Kiesvereniging 'Valkenisse' houdt maandag haar jaarvergadering in 'De Wegwijzer' te Zoutelande. Tijdens deze vergadering wordt een be stuursverkiezing gehouden. De be stuursleden J. Meijers en A. Schout zijn aftredend, en stellen zich herkiesbaar. De aanvang is om 19.30 uur. Om 20.30 uur vergadert de AR Kiesvereniging in 'De Wegwijzer'. Dan geeft het raadslid, dë heer K. de Kam een toelichting op het gemeentebeleid goed-aatschappij Eigen Dak BV uit Zoetermeer. De bungalows, uitgevoerd in baksteen en hardhout, zijn ontwor pen door architectenbureau Rothuizen en 't Hooft BV uit Goes. De bouw zelf is in handen van het aannemingsbedrijf W F. Chrisüaansen BV uit Vlissingen. Op de foto-Burgemeester S. Francke drukt de eerste steen voor negen nieuwe bungalows in het bestemmingsplan Noord in het nog natte cement. Mejuffrouw Willy van Keulen, leidster aan de Prins Alexander-kleuterschool te Arnemuiden, trad vrijdag in het hu welijk met de heer Wim Davidse. Na de huwelijksvoltrekking in de hervormde kerk te Kleverskerke vormden de kleuters uit Arnemuiden bij aankomst van het bruidspaar bij de school een erehaag. Jeugddienst Zoutelande SEROOSKERKE - Zondagavond wordt in de gereformeerde kerk te Se- rooskerke om 7 uur een jeugddienst ge houden die georganiseerd is door de jeugddienstcommissie van de her vormde en gereformeerde kerke Voor ganger is de heer H. J. Schoenmaker uit Zoutelande die spreekt over 'Geloven is geen bijzaak' Het meisjeskoor onder leiding van mevrouw Francke uit Souburg verleent aan deze dienst me dewerking. Schoonmaakactie met leerlingen lagere scholen Valkenisse KOUDEKERKE - In een brief aan de hoofden van de lagere scholen in de gemeente Valkenisse vragen b en w medewerking voor een actie om de landzijde van de duinen in de gemeente voor de paasvakantie te zuiveren van zwerfvuil. B en w stellen voor de actie te houden op woensdagmiddag 22 maart, te beginnen om halft.wee. De schoonmaakactie, die bedoeld is voorde oudere leerlingen van de lagere scholen, is ook bedoeld om de jeugd (en de ouders via hun kinderen) milieubewuster te maken met betrek king tot het wegwerpen van afval en dergelijke, hat schoonmaken zal onder leiding staan van de gemeente-opzich ter, de heer C. Krijger. Gevonden voorwerpen VLISSINGEN - In het bureau van ge meentepolitie in Vlissingen kunnen in lichtingen worden verkregen over de volgende gevonden voorwerpen- bruine suede want. bromfietshandschoen, 3 stropdassen in plastic zak, portemon nee met inhoud, portemonnee in houdende een gehoorapparaat. 1 kin derlaars kleur rood/geel. zilveren arm band met schakels, goudkleurig han gertje met groen steentje, diverse sleutels Aan het bureau van gemeente politie te Oost-Souburg zijn voorwerpen aangegeven gedeponeerd: ring met. 5 sleutels, 2 bankbiljetten, zwarte spaniel. MIDDELBURG - In het bureau van gemeentepolitie te Middelburg kan men inlichtingen krijgen over de volgende gevonden voorwerpen, etui met schoolbenodigdheden: diverse sleutels; hondenriem met halsband; bol wol: portemonnee met inhoud: zak agenda. diverse handschoenen: 2 mut sen: plastic tas met inhoud: gouden broche, flesje medicijnen: dames horloge: plastic regenjack in tasje. 'SCHAKEL IN AANEENSLUITEN VAN ACHTERPADEN VOOR VOETGANGERS' NIEUWE BESTEMMING SCHOOL IN DE VERWERIJSTRAAT MIDDELBURG - B en w hebben de ge meenteraad voorgesteld een bedrag van 45.000,- uit te trekken voor het maken van een verbinding tussen de Pauwpoort en de Isabellagang. Hier door zal het Suikerplein zowel met de Isabellagang als met de Pauwpoort verbonden zijn. Deze verbinding, aldus benwm hun voorstel, vormtéén belangrijke schakel in het aaneen sluiten van voor voetgan gers toegankelijke achterpaden in de binnenstad Het maken van de verbin ding is mogelijk geworden door de re cente aankoop van het pakhuis Pauwpoort 6. Voor de tijdelijke huisvesting van een school voor voortgezet buitengewoon onderwijs aan moeilijk lerende kinderen zal de oude school aan de Verwerijstraat worden verbouwd en aangepast De raad is thans voorgesteld hiervoor een krediet beschikbaar te stellen Eerder had het bestuur van de Vereni ging tot stichting en instandhouding van christelijke scholen voor zwak zinnige kinderen op Walcheren meege deeld voornemens te zijn de afdeling voortgezet buitengewoon onderwijs voor moeilijk lerende kinderen van haar 'Prinses Ireneschool' om te zet ten in een zelfstandige school Inmiddels hebben het bestuur van deze school en het. be stuur van de 'Stichting samenwerkings scholen voor voortgezet buitengewoon onderwijs voor moeilijk lerende kinde ren' overeenstemming bereikt over de stichting van een school voor vbo-mlk door laatstgenoemde stichting, waarin de afdeling vbo-mlk van de Prinses Ire neschool wordt opgenomen Aanpas sing van het gebouw in de Verwerij straat voor dit doel goed mogelijk, zo schrijven b en w in hun voorstel aan de raad In verband met gewijzigde situa ties door de aanleg van parkeerterrei nen en verplaatsing van bushaltes wil len b en w het aantal reclamezuilen in Middelburg (waarop plattegronden van de stad voorkomen) van dertien op ze ventien brengen Nieuwe zuilen komen bij de voetgangersbrug op de Turfkade. de Segeerssingel, het Hof van Tange en de Varkensmarkt. Tegelijk zullen op de bestaande reclamezuilen de stadsplat tegronden worden vernieuwd In totaal is hiermee een bedrag van 7900.- ge moeid Een bedrag van 25 000,- hebben b en NCVB Nieuw land MIDDELBURG - De afdeling Nieuw- en St. Joosland van de NCVB houdt op donderdag 16 maart een ledenvergade ring. Spreker op deze avond zal zijn de heer J. van Leerdam met het onderwerp 'De Schepping" met dia's De bijeen komst wordt gehouden n het dorpshuis en begint om 19.45 uur JAC. HERMANS In onze konsumenten-markten werken wij met aktieve jonge men sen, die de bedrijfsleiders ter zijde staan bij het ontvangen en afhel pen van de, groeiende, klantenstroom. De werksfeer is prettig, en de werkzaamheden afwisselend en interessant. Door de toenemen de drukte willen wij een aantal winkelteams uitbreiden. Belangstel lenden voor zo'n werkkring kunnen bijvoorbeeld in onze filialen te VLISSINGEN geplaatst worden als: Tevens kunnen wij plaatsen in onze filialen te VLISSINGEN enige: Wij bieden, naast de basisvoorwaarden, aantrekkelijke extra's zoals een gratificatie-regeling en waarderingstoeslagen boven het wette lijk loon. Belangstellenden kunnen een afspraak maken bij onze bedrijfsleiders te: VLISSINGEN adres HERMESWEG 25 VLISSINGEN adres OUDE MARKT 41 Of rechtstreeks bij de afd. personeelszaken te GILZE adres BURGEMEESTER KROLLAAN 2, telefoon 01615-1871 van maandag tm vrijdag tussen 8 30-17 00 uur Jaarvergadering christelijke mavo VLISSINGEN - Donderdagavond werd in de aula van de christelijke Prins Wil lem Alexander-mavo te Vlissingen de jaarlijkse ledenvergadering van de schoolvereniging en het schoolbestuur gehouden, onder voorzitterschap van de heer J. Jobse. De heer A Jorritsma,directeur van de mavo, deed tijdens deze vergadering enkele mededelingen over de school In het algemeen Hij vertelde dat op de mavo nu een krachtige actie wordt ge voerd tegen het roken. „Het is binnen de schoolmuren niet toegestaan te roken, ook niet voor de leraren. Natuurlijk wordt er op de stoep nog wel gerookt, maar ook daar willen wij wat aan gaan doen", aldus de directeur. In het huishoudelijk gedeelte werd tij dens de bestuursverkiezing de heer C. C. Kamermans. plaatsvervangend sec retaris-penningmeester. bij acclamatie herkozen, en werd in de vacature Jobse voorzien door de verkiezing van mev rouw G Kwast-Boersma uit Vlissingen Mevrouw B. Koetjes-Lems werd aan het zeven man tellende bestuur toegevoegd Na de pauze gaf docent A. C. Dourleijn toelichting op de plannen van de stich ting om in augustus 1978 in het tweede curusjaar te beginnen met het experi mentele 'mavo-project'. Dit project houdt in, zo verduidelijkte de heer Dourleijn, dat de leerstof gedifferen tieerd - op verschillende niveaus- wordt aangeboden. „Dit betekent geen om wenteling binnen het onderwijs, wij werken verder binnen de kaders die er nu zijn", verzekerde hij. Bij dit nieuwe systeem, leggen de leerlingen nadat ze de basisstof hebben geleerd een zoge naamde 'diagnose-toets' af. Zo kan de docent zien. of een leerling de stof be heerst. Hij bepaalt aan de hand van deze toets, of de individuele leerling zijn stof moet herhalen, of'verrijken', aanvullen. De docent gaat nu differentiëren: hij splitst zijn klas in een 'herhalingsploeg' en een 'verrijkingsploeg'. Is de stof her haald, respectievelijk verrijkt, dan wordt de eindtoets afgenomen, aan de hand waarvan een cijfer wordt bepaald. In het vierde leerjaar uiteindelijk, wor den de examens per vak op twee ni- veau's afgenomen. Het A-niveau staat gelijk aan mavo-3, het B-niveau aan de mavo-4 cursus. Op dit moment nemen in Nederland 10 scholen aan het ex periment deel. Bij de rondvraag bedankte het be stuurslid J. Adriaanse de aftredende voorzitter namens het bestuur voor zijn bewezen diensten. De tamelijk goed be zochte bijeenkomst werd gesloten door de heer A. Jorritsma. Lezing voor CPB MIDDELBURG - Voor de afdeling Wal cheren van de Chr. Plattelandsvrou wenbond spreekt woensdagmiddag 15 maart de heer J. Vink uit Den Dolder over het onderwerp 'Het avontuur van een reis'. De lezing, wordt met dia's toe gelicht. De bijeenkomst in de Getuige- niskerk. begint om twee uur. streek NIEUW APPARAAT KOST f 20.000 RENOVATIE WONINGEN DE RUYTERSTRAAT MIDDELBURG - De parkeerautomaat op de Middelburgse Markt is versleten. Het apparaat, in 1970 aangekocht, is re gelmatig defect.Daarom hebben ben w van Middelburg de gemeenteraad voorgesteld, een nieuwe aan te schaf fen. Daarmee is een bedrag van 23.000 gemoeid. De oude automaat is intussen volledig afgeschreven. Een ander voorstel betreft de financiële medewerking aan het plan zeventien woningen in de De Ruyterst.raat te re noveren Deze woningen zijn in beheer bij de woningbouwvereniging Middel burg. De totale verbeteringskosten be lopen bijna een miljoen gulden. Er komt cv in en de indeling wordt veranderd en verbeterd. Twee woningen moeten wor den gesloopt en herbouwd in verband met gebreken aan de fundering. Na de verbetering komt de huur van 128,-op 251 per maand. Zoals reeds eerder besloten wordt het bezichtigen van het stadhuis iets duurder Bedoeling hiervan is binnen enkele jaren tot een volledige dekking van de kosten te komen. Voorgesteld is het tarief op I f 1,25 per persoon te bren gen. Voorkinderen beneden dertien jaar en houders van een Pas'65 wil men de prijs op 0,75 brengen Een ander raadsvoorstel betreft het ga randeren van een geldlening van drie miljoen gulden die de woningbouw vereniging Middelburg moet aangaan voor de aflossing van de lening voor de renovatie van het complex van 84 du- plexwoningen en de financiering van de kosten van restauratie van een nieuw kantoor aan de Dam 2. POLITICI IN VLISSINGSE MTS VLISSINGEN - Dinsdagmiddag staan op de gemeentelijke MTS te Vlissingen de komende verkiezingen voor Provin ciale Staten centraal. Tussen half twee en twee uur krijgen politici van zes partijen de kans hun verkiezingsprogramma kort toe te lich ten. Die politici zijn de heren W. Don (PvdA). H. Eversdijk (CDA). J. Hoekstra (WD), C. Th. A. van Waterschoot (PPR), G. van den Berg (SGP) en mevrouw J Boogerd-Quaak (D'66). In de pauze die dan volgt kunnen de leerlingen schrif telijke vragen opstellen. Dan volgt een foriumdiscussie en wordt een stemming gehouden. Voor de restauratie van een poortaaii- bouw van het pand Herenstraat. i; wordt een bedrag van 20 000 g?. vraagd De poort achter het pand eigendom van de gemeente, die op df kosten subsidie krijgt. Een bedrag var. 195.000 willen b en w uittrekken voc- de aankoop van een huisvuilauto voor de reinigingsdienst Het college van b en w vraagt de raa; voorts in te stemmen met de overet? komst die de gemeente met de ander- gemeenten in Midden-Zeeland zal aar gaan voor een regionaal coörduu tieteam voor de rampenbestrijding 'Zangers manifest' in Middelburg MIDDELBURG - De Zeeuwse zan gersbond 'Zang Veredelt' houdt zal«, dag 18 maart in de Concert- en Gehoor zaal te Middelburg een grote manifo. tatie voor Zuid-West-Nederland. Hier aan werken 25 amateur-koren en solk ten mee uit Zeeland en enkele koren ui: West-Brabant. Tot de deelnemende gezelschappen t* horen gemengde koren, jeugdkortr mannenkoren en bejaardenkoren. manifestatie wordt 's morgens om tie uur geopend: een half uur later kome de koren in actie 's Avonds om ongevee half zeven hoopt men de uitslag beker.' te kunnen maken. Het evenement kree als titel mee: 'Zeeuws zangers manife:: 1978' Huisvrouwen spraken over energievoorziening MIDDELBURG - De Nederlandse ver eniging van huisvrouwen, afdelinj Middelburg, hield dinsdag een bijeen komst in 'De Twee Compagnieën'. In aansluiting op een bezoek aan de kern centrale sprak mevrouw M. Roegholt- van Noort over de energievoorziening. De volgende bijeenkomst is vastgesteld op dinsdag 21 maart aanstaande. Da: zal worden gesproken over het onder werp 'De Europese bewustwording' Heemkundige kring Walcheren vergadert MIDDELBURG - De Heemkundig? kring Walcheren houdt dinsdagavonc 14 maart de jaarvergadering m restau rant „De Brasserie" te Middelburg Df heer J. F. Jilleba, vertoont dan zijn film „Herlevend verleden." De vergadering begint om 19.30 uur. w aan de raad gevraagd voor het plaat sen van een 'prefab-gebouw' op het ter rein van de technische dienst van ge meentewerken aan het Molenwater. Hierin zullen de keuringsdienst en de ijkinrichting worden ondergebracht en toezichthoudend personeel van de dienst In verband met de nieuwe wetgeving dient de Middelburgse gemeenteraad een nieuwe wmkelsluitingsverordening vast te stellen. In de tweede helft van 1978 komt de nieuwe wet volledig in werking. GPV-VERKIEZINGSVER6ADERING TE VLISSINGEN Op dinsdag 14 maart a.s. belegt het GPV een openbare vergadering in de gerefor meerde kerk, Lannoystraat te Vlissingen. Spreker: de heer R. Meijering (lid prov. staten). Aanvang: 20.15 uur. 7GEREF0RMEERD POLITIEK VERBOND I LIJST S Adverteren doet verkopen KOUDEKERKE Inschrijving van leerlingen voor het schooljaar 1978-1979 kan plaatshebben op dinsdag 14 maart a.s. van 15.30-17.00 uur aan de volgende scholen. 'De Sprong', basisschool voor openbaar onderwijs, Biggekerksestraat 2,'tel. 1918. Hoofd: de heer A. Kos ter. 'Immanuelschooi'. basisschool voor christelijk on derwijs, Tramstraat 36, tel. 1702. Hoofd de heer J. de Bruine. 'De Wip', kleuterschool voor openbaar onderwijs, Van Speykstraat 1, tel. 1907. Hoofdleidster: mejuffrouw Van Doorn. 'Klimop', kleuterschool voor christelijk onderwijs. Kerkstraat 1, tel. 1563. Hoofdleidster, mejuffrouw Boone. 'Wantewevers', kleuterschool voor christelijk onder wijs, Anthonissenstraat 23, tel. 2293. Hoofdleidster: mejuffrouw Weug. B.V. Alleen zij die bereid zijn zich voor de volle 100 in te zetten, gelieven te reflecteren. Opleiding voor het vak geschiedt geheel binnen het eigen bedrijf, zodat de stijl van ons juweliershuis gewaarborgd blijft. Wanneer u belangstelling voor een van bovenstaande functies heeft, maak dan een afspraak; schrijf naar postbus 205, Middelburg of bei op vrijdag of zaterdag met onze heer Bogaart 01180-25294. 1 m U1! Ir" 1 VLISSINGEN BELLAMYPARK 20 MIDDELBURG MARKT 29

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 8