Aanwijzing Kop van Schouwen kwam helemaal niet als verrassing Jantje Beton geeft 15.000:gulden aan CJ V-K amp Re nes se PZC/streek GROTE DEELNAME AAN KINDERKOORA VOND AO W-uitkering moet gekoppeld blijven aan minimumloon" Nieuwe stemming nodig over ruilverkaveling Braakmanpolders Hoofdonderwijzer J. E. de Waal nam afscheid van St.-Josefschool „HOOGSTE BEDRAG DAT PER OBJECT GEGEVEN WERD" Belg (38) aangehouden Vrouwenbond uit Oostburg vierde 30-jarig bestaan LEERLINGEN EN PAROCHIANEN LAMSWAARDE BODEN STEREO-INSTALLATIE AAN ZIERIKZEE - De stichting CJV Kamp te Renesse krijgt een bedrag van 15000,- toegewezen uit de op brengst van de voor het jeugdwerk bestemde aktie Jantje Beton. Het Kamp van het christelijk jongeren- verbond is gevestigd aan de Rand weg te Renesse. Met de schenking van Jantje Beton is het mogelijk noodzakelijke ver nieuwingen uit te voeren aan het houten hoofdgebouw op het Kamp terrein. De voorzijde van het ge bouw zal geheel worden vernieuwd. Voorzitter G. van Dam van de CJV Kamp Stichting te Zierikzee is bij zonder verheugd over de gift van Jantje Beton: ,,We zijn erg blij met het bedrag, dat het hoogste is dat door Jantje Beton per object be schikbaar wordt gesteld". Het CJV Kamp te Renesse bestaat vijfjaar. Vooral scholen en jeugdver enigingen, maken met eigen leiding van het Kamp gebruik Van maart tot eind september was het Kamp tot nu toe steeds volgeboekt De vernieuwing van de voorgevel van het Kampgebouw is intussen al be gonnen. Na de voorgevel zullen de komende jaren ook de achter- en zij gevels worden opgeknapt. zaterdag 11 MAART 1978 - Wissel Zeeuws-V laandoren VOORZITTER F. JANSEN VAN NATUUR- EN VOGEL WACHT SCHOUWEN-DUIVELAND dat er meer service dient te komen bij de veerdiensten, zoals een vaste half-uur- dienst. Ook zal de totstandkoming van de vaste oeververbinding geen nadelige invloed mogen hebben op de veerdienst. Vlissïngen-Breskens. In Sluis legde burgemeester mr H. P. L. van den Beid zijn problemen met de be stemmingsplannen en de parkeerp- roblematiek uit aan de VVD-kandida- ten. Ook wees hij op het fietspadenplan van de gemeente. In Aardenburg tenslotte bracht bur gemeester drs W. L. A. Lockefeer de pro blematiek rond de nota bewoningspa- troon, de ontwikkeling van de kernen en de bevoogding van de gemeenten door de provincie ter sprake. OOSTBURG- Een groot aantal zangers en zangeresjes uit West-Zeeuwsch- Vlaanderen heeft vrijdagavond in de Nederlands hervormde kerk in Oost burg meegewerkt aan een kinderkoor- TERNEUZEN - Een twintigtal kerk diefstallen in Oost-Zeeuwsch-Vlaande ren en de grensstreek met België is vermoedelijk opgelost door de arresta tie van de 38-jarige A. M. uit Blaasveld bij Mechelen. De man werd woensdag avond door de gerechtelijke politie van Mechelen gearresteerd en donderdag voor de onderzoeksrechter geleid. Over acht diefstallen heeft hij inmid dels een bekentenis afgelegd. De politie kwam de man op het spoor door een anonieme tip. Een tweede persoon is onder verdenking van heling aange houden. Via hem W. de C. (43) uit Elewijk bij Mechelen .leidde het spoor naar M. In zijn garage werd een klein deel van de buit teruggevonden. De politiever- moedt. dat het meeste al naar het buitenland is verdwenen. Een derde medeplichtige wordt nog gezocht. Het is een Nederlander en zijn identiteit is bij de rijkspolitie in Middelburg bekend. De diefstallen werden gepleegd in de tweede helft van januari. De verdachten hadden het vooral voorzien op houten heiligen beelden en kandelaars. Kerken In onder meer Hulst. Terhole. Graauw, Berlare en Sint Niklaas waren het doel van hun plundertocht „IEDEREEN WAS VAN PROCEDURE OP DE HOOGTE" HAAMSTEDE - „De grootste stofwolk die de voorlopige aanwijzing van de Kop van Schouwen als beschermd na tuurgebied heeft doen opwaaien, is wel de bewering dat niemand iets voorai van deze zaak wisst, dat die aanwijzing als een donderslag bij heldere hemel kwam. Niets is minder waar. Zowel de provincie, de gemeente Westerschou- Trimactiviteiten -HULST - De toerclub Hulst start zon dag met haar trimactiviteiten. Om half tien begint de eerste groep trimmers vanaf de 'Napoleonbar' te Hulst. In ijeze groep gaan de snelle mannen van de toerclub van start. Vijf minuten later vertrekt een tweede groep Bij deze groep behoort ook een volgwagen. Te vens is er op 12 maart de openingsrit van de NRTU waarvoor alle trimmers zich kunnen aanmelden in Vogelwaarde Belastingpapieren invullen in Trefpunt AXEL - In het dienstencetrum 'het Trefpunt' te Axel zal maandag en dins dag een medewerker van het belas tingkantoor in Temeuzen zitting hou den om de bejaarden te helpen met het invullen van hun belastingpapieren. Belangstellenden hiervoor kunnen een afspraak maken. De maandag is al voor een deel volgeboekt.. Voor dinsdag is er nog volop gelegenheid. wen, het waterschap Schouwen-Duive- land en de gewestelijke raad voor Zee land van het landbouwschap waren van de aanvraag en de procedure op de hoogte". Voorzitter F. Jansen te Brouwershaven van de natuur- en vogelwacht Schou- wen-Duiveland zei dit vrijdagavond in zijn openingswoord tot de goedbezochte jaarvergadering van de vereniging in de recreatiezaal van de gereformeerde kerk in Haamstede. De voorzitter bena drukte in dit verband ook het feit dat in een speciale editie van het verenigings orgaan 'Sterna'vorig jaar al een motive ring van de aanvraag voor de aanwijzing van de Kop van Schouwen als be schermd natuurgebied werd gegeven. Voorzitter Jansen: „Ik heb al vele jaren in alle toonaarden als ons standpunl naar voren gebracht dat natuurbe scherming niet ten koste mag gaan van de boer De Kop van Schouwen kwam eveneens naar voren in een verslag over '77 van secretaris P M. van Dalsen In het ver- NKV Clinge vergaderde CLINGE - De afdeling Clinge van de Hout- en Bouwbond NKV hield een ver gadering, waarop districtsbestuurder M. de Laat een uiteenzetting gaf over de WW in de toekomst voor werknemers die in België werken en eventueel werkloos zouden worden. Tevens wer den er op deze vergadering twee jubila rissen gehuldigd: Fr. Clarijsse met een gouden en R. de Vos met een zilveren medaille. Zij konden door ziekte echter niet aanwezig zijn. slag wordt onder andere gesteld dat de natuur- en vogelwacht veel zaken in de schoenen wordt geschoven, soms te recht maar vaak ten onrechte. Volgens de heer Van Dalsen blijkt uit de reacties op de voorlopige aanwijzing tot. be schermd natuurgebied van de Kop van Schouwen duidelijk, dat het gebied bij zonder waardevol is en dat het. de Vergadering SKW Sas van Gent Het SKW te Sas van Gent houdt op dinsdag 14 maart een timmerclub- vergadering om 20.30 uur in de 'Rose- laer' te Sas van Gent. Voornaamste agendapunten zijn: verdeling en aan wezigheid leiding op timmerclub werkstukjes, materiaal en rond vraag. Op woensdag 15 maart houdt het ökw in de Roselaer een werkbestuursverga- dering om 20.00 uur Donderdag 16 maart is er een vergadering voor de ten toonstelling van de kinderwerkjes, om 20.00 uur in de Roselaer, deze vergade ring is voor alle leiders van Sas. De agendapunten zijn de voorbereiding en uitwerking van de tentoonstelling Op zaterdag 18 maart is er in de Rose laer een 'Open dag van de KWJ'. Deze opendag duurt van 14.00 uur tot 23.30 uur.Maandag 13 maart is er een statu- ten-commissie-vergadering in de Ro selaer om 20.00 uur Dit jaar wordt ook door het SKW een politiek jongerencafé gehouden, dit in verband met de ge meenteraadsverkiezingen in mei. hoogste tijd is om deze waardevolle na tuur te beschermen. „Als natuurbe schermingsvereniging kunnen we al leen maar blij zijn met deze maatregel en hopen dat de minister aan het eind van 1978 zal overgaan tot een definitieve aanwijzing als natuurmonument", al dus de heer Van Dalsen in zijn verslag, dat door de vergadering met veel animo werd goedgekeurd Voorzitter Jansen wees er nog op dat juist om zoveel mogelijk recreanten van de Kop van Schouwen te kunnen laten genieten, paal en perk moet worden ge steld aan uitbreiding van de recreatie. Volgens de voorzitter is het nodig dat de natuur- en vogelwacht waakzaam blijft, omdat, zowel aan de noord- als aan de zuidkant van Schouwen-Duiveland on aanvaardbare aantastingen dreigen. In dit verband signaleerde hij een plasje in de inlaag achter de Kloostemol te Scharendijke. dat plaats moest maken voor uitbreiding van de jachthaven. „De Grote Stern heeft daar nu echter wel zijn win terrustplaats verloren. Nergens el ders in WesLEuropa werd de Grote Stem daarna in de winter nog gezien De winterrustplaats voor deze vogel bij Scharendijke was in feite uniek", aldus de heer Jansen. 1 OOSTBURG- De vrouwenbond NVV uit Oostburg vierde vrijdagavond, zoals voorzitster mevrouw S. Jans- sens-Ekkebus het uitdrukte, een dub bel jubileum. Niet alleen bestond de bond dertig jaar, ook penningmeeste- resse mevrouw K. Boiwin was dertig jaar in functie. Alle leden van de afdeling Oostburg kregen een tegeltje als herinnering aan geboden Voor de vrouwen die al dertig jaar. vanaf de oprichting.lid zijn was er bovendien een boeket bloemen. De bijeenkomst in Oost,burg werd ook bijgewoond door de afdelingen uit Breskens. Middelburg. Temeuzen, Biervliet en Cadzand Burgemeester A. Schipper en wethouder J.J Vergouwe waren ook in 'Victory' van de partij. Voor de dames Schipper en Vergouwe was er een tegeltje beschikbaar De voorzitster herinnerde in haar openingswoord kort aan de activiteiten van de afdeling. Zij noemde onder meer de bazaar ten behoeve van het gehan dicapte kind, altijd veel geld oplevert De bijeenkomst begön en eindigde met muziek Bij het begin zongen de dames zelf het 'Vrouwenlied' en aan het einde waren het, 'Los Toreadores', die zorgden voor dansmuziek Bovendien werd een grote verloting gehouden avond. De ring van christelijke zang-en muziekverenigingen in West- Zeeuwsch-Vlaanderenorganiseert elk jaar deze kooravond. De voorzitter van de ring, de heer C. Bakker uit Breskens sprak in zijn openingswoord zijn vreugde uit over het deelnemen van een aantal kinderkoren van scholen. Voorts was hij verheugd dat het jeugdkorps van de christelijke muziekvereniging 'Excelsior' uit Cad zand meewerkte. Na de samenzang trad het kinderkoor van de Sint Bavelschool uit Oostburg nn Vervolgens lieten de 'Breskense zangertjes' (voor het eerst, onder nieuwe leiding) en de christelijke nationale school uit Groede hun liedjes horen. Deze laatste groep nam voor het eerst deel aan de kooravond. Het jeugdkorps 'Excelsior' en de 'Sluise rakkertjes' (ook zij deden voor het eerst mee) maakten het programma vol. Ook nog samen ge zongen met begeleiding van 'Excelsior" en werd er een canon gezamelijk inge studeerd. Foto: Kinderkoren uit West Zeeuwsch- Vlaanderen traden op in de hervormde kerk te Oostburg. VOORZITTER A.J. DE GRAAF VAN BOND VOOR OUDEREN BRESKENS - De uitkering krachtens de algemene ouderdomswet moet ge koppeld blijven aan het minimum loon. Deze eis heeft de algemene Nederlandse Bond voor Ouderen aan de regering ge steld", zei de heer A. J. van derGraaf, voorzitter van het gewest Zeeland, op de jaarvergadering van de afdeling Breskens, die vrijdagmiddag in het dienstencentrum 'Goedertijt' in Bres kens werd gehouden. „Wat deze regering met de sociale voor zieningen van plan is, is nog niet duide lijk maar van onze aow-uitkering moe ten ze in ieder geval afblijven. Het zou eerder meer moeten worden, zodat we van de bejaardenpasjes af kunnen ko men. Dit systeem van reductie heeft tot Sasse bowlingploeg verloor thuis SAS VAN GENT - In het bowlingcen trum van de Vlaanderen te Sas van Gent werd de zevende en laatste bow lingwedstrijd gehouden van de natio nale league vierde klasse. Het Vlaande- renteam uit Sas van Gent kreeg als eerste tegenstander 'universum An tennes' uit Eindhoven, dat een tweede plaats bezet in het klassement. De Sas- senaars startten deze eerste wedstrijd slecht, zij verloren de eerste game met 67 pins verschil. Doordat de Sassenaars de tweede game wonnen met 49 pins verschil, kregen zij 1 wedstrijdpunt. De tweede tegenstan ders van het Sasse team het damesteam uit Valkenswaard, had wegens ziekte van enkele spelers afgebeld, zodat alle drie punten naar het Vlaanderen team gingen. Het Vlaanderenteam verloor twee games tegen 'Kota Radja' uit Heerlen Het eindklassement nationale league 4e klasse H: 1 ZNCM uit Breda, 99 punten. 2 'Universum Antennes'. Eindhoven 93.3 Kota Radja Heerlen 89, 4 De Vlaanderen uit Sas van Gent 65,5, De Sasse secretaresse mejuffrouw Thea Neve reikte na afloop de prijzen uit. De teams uit Breda, Heerlen en Eindhoven promoveren naar de derde klasse. In Eindhoven speelde het 'AMC-team' uit Sas van Gent haar zevende wedstrijd' deze Sassenaars behaalden slechts 1 wedstrijdpunt tegen 'BSC' uit Eindho ven en 'SBC' 2 uit Heerlen. Het Sasse team verloor ook beide wedstrijden te gen de leider van het klassement, het team uit Nijmegen. Het Sasse AMC- team zakte hierdoor naar de vierde plaats met slechts 1 punt verschip op nummer 3. en drie punten op nummer 2. De Sassenaars hebben nog mogelijk heden te over. zii hebben nog twee wed strijden voor de boeg De eerstvolgende wedstrijd is op 16 april te Heerlen. bridgecompetitie OOSTBURG - De bridgeclub Oostburg hield bekerwedstrijden. De uitslag luidt: groep A: 1 mevr. Rosseel - van der Plas 112; 2 mevr. Drenth-van Hee 102; 3 de dames De Dreu-Legrand 73; 6 echt paar Barendregt 72, 7 mevr. Christiaan- sen-Wagenaar 67; 8 de dames Visser-Lu- teyn 51. Groep B: 1 echtpaar Lam- mertinck 131; 2 Remijn-Ramondt 127; 3 ebhtpaar Van de Vijver 123; 4 de dames Pieters-Risseeuw 109, 5 de dames Bel- derok-Bode 108; 6 mevr. Ramondt-Neve 102; 7 echtpaar Visser 99; 8 De Dreu- Legrand 98; 9 de dames De Vries-Gru- son 95; 10 mevr. Verstraete-Langendijk 88 gevolg dat de ouderen als kleine kinde ren om een kinderkaartje moeten vra gen en dat voelen vele ouderen als iets vernederends", zei hij. De ongeveer 70 aanwezige leden van de afdeling Breskens konden daar volledig mee instemmen. Minder instemmend' werd gereageerd op zijn opmerking dat de morele plicht van de overheid om voor de ouderen te zorgen voor de ge meente Oostburg inhoudt dat de be jaardensociëteit niet voor 75 procent, maar voor de volle 100 procent moet worden gesubsidieerd. De Breskense leden waren het daar niet mee eens De wethouder J. J. Vergouwe, die het bejaardenwerk in zijn por tefeuille heeft; legde hem uit waarom;,,De bejaardensociëteiten krijgen 75 procent van de exploitatiete korten vergoed en daarbovenop zes gulden voor iedere bejaarde, die de so ciëteit regelmatig bezoekt, wat gemid deld neerkomt op een totaal van 1000 gulden per sociëteit. De overblijvende 25 procent is voornamelijk koffiegeld". Hij stelde dat de bejaarden het prettig zouden vinden zelf 66k een bijdrage te leveren aan hun recreatie. De ouderen beaamden dat. Ook een voorstel van de heer Van der Graaf om een subsidie van de gemeente los te krijgen voor de bejaarden van de bond alleen werd afgewezen. Het lid maatschap van een bond moet niet van betekenis zijn voor de voorzieningen, zo was de algemene opvatting. Op de jaarvergadering was ook een be stuursverkiezing aan de orde Mevrouw J. Cristiaansen- Van Houte en de heer G. Corijn volgden de dames J. Boekhout- German en J Collemeijer in het bestuur op. Mevrouw Boekhout werd met een bloemetje en een enveloppe met inhoud nog eens extra in het zonnetje gezet als waardering voor haar grote inzet gedu rende dertien jaar. Renovatie woningen kern Axel in commissievergadering AXEL - De commissie voor toezicht op het gemeentelijk woningbedrijf van de gemeente Axel bespreektmaandag- avond de plannen voor renovatie van 73 woningwetwoningen in de kern Axel. Deze woningen staan aan de De Ruy ter straat, de Ds Jan Scharpstraat. de Ban- kertstraat en de Beatrixstraat Het ontwerp van dit plan is gemaakt in sa menwerking met de provinciale directie volkshuisvesting Het is de bedoeling dat zo snel mogelijk met de renovatie begonnen wordt. De begroting hiervoor is nog niet voor publicatie gereed, maar er wordt de laatste had aan gelegd.De vergadering begint om acht. uur Van onze adverteerders 'LEDER MODE' IN 'TREFPUNT' HULST HULST - In het koopcentrum 'Tref punt' te Hulst is vrijdag de speciaalzaak in suède. nappa en lamsvachtkleding 'Ledermode' geopend. In deze zaak is uitsluitend echte lederen kleding te koop voor dames, heren en kinderen, '.eder Mode', waarvan de heer van Ke- menade eigenaar is. heeft filialen in Ne derland, Belgiën en Duitsland. KANDIDAAT VVD-STATENLID J. THOMAES OP BIJEENKOMST IN AARDENBURG: PROVINCIE MOET MINDER INVLOED KRIJGEN OP GEMEENTEN AARDENBURG - Het Oostburgse ge meenteraadslid J. Thomaes, kan didaat-statenlid voor de VVD, meent dat de ruilverkaveling voor de Braak manpolders opnieuw moet worden beoordeeld en dat er een nieuwe stem ming zal moeten komen met nieuwe en betere voorlichting, zeker ten aanzien van de kosten. De heer Thomaes maakte deze opmerkingen tijdens de eerste van een serie propaganda-avon- den, die de VVD-statenfractie door heel Zeeland belegt. De heer Thomaes zei dat er fouten zijn gemaakt bij de hele gang van zaken rond de ruilverkave ling bij de Braakman. Hij adviseerde de provincie bij komende ruilverkave lingen de rol van bemiddelaar te spelen tussen milieu- en natuurgroepen en de landbouw. Volgens hem dreigt de landbouwer anders parkwachter tegen een minimumloon te worden in de zo geheten buitengebieden. De heer Thomaes vindt dat. de land- 'Ds. W. van Wijngen per 1 mei met emeritaat SLUIS - Ds. W. van Wijngen, hervormd ziekenhuispredikant, te Den Haag, wordt 27 maart 65 jaar en krijgt met in gang van 1 mei emeritaat. De heer Van Wijngen werd te Amsterdam geboren. Op 29 maart 1942 deed hij intrede te Sluis waar hij stond tot 1946, toen hij naar Wassenaar vertrok. In 1951 werd hij eervol ontheven vanwege een be noeming als emigratiepredikant. Hij vertrok met het emigrantenschip de 'Zuiderkruis' naar Nieuw Zeeland en was werkzaam als predikant van de Presbuterian church te Christchurch en Wellington in Nieuw Zeeland tot 1964. Vandaar ging hij naar de Verenigde Sta- ten.waar hij predikant in dienst van de United Church of Christ was In 1968 werd hfi benoemd tot coördinerend Dre- dlkant in the Hospital of sick children te Toronto (Canada) door de United Church of Canada. Sinds 26 november 1972 is hij werkzaam te Den Haag, onder andere in het ziekenhuis Leyenburg. bouw niets in de weg mag worden ge legd. Hij gaf denieuwe VVD-fractie als 'huiswerk' mee, te streven naar verdere decentralisatie van bestuur en er voor te zorgen dat de provincie niet steeds meer, maar eerder minder zeggenschap krijgt over de gemeenten. Als voorbeeld noemde hij de nota bewoningspatroon. die volgens hem een aanslag op de au tonomie van de gemeenten is Ook hekelde de heer Thomaes de gang van zaken met betrekking tot bestem mingsplannen, structuurplannen, wo ningverdeling, die de gemeentelijke zelfstandigheid in het gedrang brengen. De WD-lijsttrekker bij de staten verkiezingen, de Oostburgse ambtenaar J Hoekstra, die zijn nieuwe ploeg voor stelde aan een gering aantal belang stellenden. legde in zijntoespraak de nadruk op de tolerantie, die de drie grote politieke groeperingen dienen te hebben. Volgens hem moeten zij sa menwerken en niet elkander bestrijden. De WD zal volgens de heer Hoekstra in de staten van Zeeland zeker- niet gaan polariseren, maar de nadruk op die sa menwerking leggen. De heer Hoekstra, die enkele punten uit het verkiezin- gesprogramma toelichtte merkte op dat de economische toestand verontrus tend is. zeker in Zeeland, waar maande lijks veel bedrijven over de kop gaan Volgens hem moeten we blij zijn met elk bedrijf dat zich wil vestigen. „Dat bete kent brood op de plank", zei hij Handicap Hij stelde dat de VVD in Zeeland de eerste partij is geweest, die in 1971 de vaste oeververbinding als prog rammapunt had opgenomen. Volgens hem hebben de staten en heeft ook het college van gedeputeerden nooit ge voeld wat de veren voor Zeeuwsch- Vlaanderen betekenen. „Zij zien niet dat het veer een handicap is", aldus de heer Hoekstra. De VVD-fractie was vrijdag met bijna alle dertien kandidaten (met uitzonde ring van enkele zieken) de verkiezings campagne begonnen in West- Zeeuwsch-Vlaanderen. 's Middags wer den bezoeken afgelegd aan de drie col leges van b en w van Oostburg. Sluis c-n Aardenburg. In Oostburg bracht burgemeester A. Schipper als zijn verlangen naar voren BURGEMEESTER MR. SOMERS SPRAK NAMENS GEMEENTE LAMSW AARDE - Op feestelijke wijze heeft de bevolking van Lamswaarde vrijdag afscheid genomen van de heer J. E. de Waal, hoofd van de room-katho- lieke Sint Josefschool in Lamswaarde. De dag begon met een heilige mis, op gedragen door pastoor C. Knipscheer. Na afloop hiervan werd in het gemeen schapscentrum 'De Luifel' het ge schenk van alle leerlingen en paro chianen aan de heer De Waal aangebo den: een complete stereo-installatie De voorzitter van het feestcomité, de heer G. Volleman. verwoordde de dank van de hele bevolking voor de bijdrage van de heer De Waal en de opvoeding van de schooljeugd en zijn activiteiten daaromheen, 's Middags was er in het> zelfde gebouw een feestbijeenkomst, waarbij talloze genodigden aanwezig waren. Namens het gemeentebestuur van Hon- tenisse werd het woord gevoerd door burgemeester mr M. Somers. „U heeft het feest dubbel en dwars verdiend", vond hij. „U heeft zo lang hier gestaan dat u altijd centrale figuur bent geweest Naar zijn idee was dat voor een groot, deel te danken aan het werk van 'mees ter De Waal', die de jeugd niet alleen tafels en ontleden heeft geleerd, maar ook gemeensschapszin aangekweekt De voorzitter van het schoolbestuur, de heer C. de Schrijver, vertelde dat de sa menwerking met de scheidende onder wijzer altijd goed is geweest Namens de oudervereniging sprak de heer J Schepper, die zei woorden te kort te komen om zijn dank uit te spreken ,U bent het eerste schoolhoofd geweest in de wijde omgeving, die toestemming gaf voor de oprichting van een ouder vereniging U heeft ons altijd geweldig geholpen. Er zijn weinig echt goeie, u bent er één van Verder werd het woord gevoerd door de heer A van de Broecke. die aan de school de lessen veilig verkeer verzorgt, door onderwijzer G Verdurmen, door de opvolger van de heer De Waal, de heer G. de Vijlder en de heer J. Koop- mans,voorzitter van de hoofdenkring Hontenisse. De kinderen werden in het feest betrok ken door een speurtocht, een voorstel ling door een goochelaar en de clown Dieleman en een wafelmaaltijd 's Avonds werd er feest gevierd in het ge meenschapscentrum 'De Luifel' Foto de scheidende hoofdonderwijzer met zijn echtgenote bij de stereo-instal latie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 51