Aanwijzing Kop van Schouwen kwam helemaal niet als verrassing Jantje Beton geeft 15.000:gulden aan CJV-Kamp Renesse !PZC/p GROTE DEELNAME AAN KINDERKOORA VOND AO W-uitkering moet gekoppeld blijven aan minimumloon" Nieuwe stemming nodig over ruilverkaveling Braakmanpolders Hoofdonderwijzer J. E. de Waal nam afscheid van St.-Josefschooi „HOOGSTE BEDRAG DAT PER OBJECT GEGEVEN WERD" WOONHUIS WERD GERECHTELIJK VERKOCHT Stichting Jongeren Reimerswaal wacht nog met toetreding tot Salco Zeeland LEERLINGEN EN PAROCHIANEN LAMSWAARDE BODEN STEREO INSTALLATIE AAN ZIERIKZEE - Dc stichting CJV Kamp te Renesse krijgt een bedrag van 15000,- toegewezen uit de op brengst van de voor het jeugdwerk bestemde aktie Jantje Beton. Het Kamp van het christelijk jongeren- verbond is gevestigd aan de Rand weg te Renesse. Met de schenking van Jantje Beton is het mogelijk noodzakelijke ver nieuwingen uit te voeren aan het houten hoofdgebouw op het Kamp terrein. De voorzijde van het ge bouw zal geheel worden vernieuwd. Voorzitter G. van Dam van de CJV Kamp Stichting te Zierlkzee is bij zonder verheugd over dc gift van Jantje Beton: „We zijn erg blij met het bedrag, dat het hoogste is dat door Jantje Beton per object be schikbaar wordt gesteld". Het CJV Kamp te Renesse bestaat vijfjaar. Vooral scholen en jeugdver enigingen. maken met eigen leiding van het Kamp gebruik Van maart tot eind september was het Kamp tot nu toe steeds volgeboekt De vernieuwing van de voorgevel van het Kampgebouw is intussen al be gonnen. Na de voorgevel zullen de komende jaren ook de achter- en zij gevels worden opgeknapt. BURGEMEESTER MR. SOMERS SPRAK NAMENS GEMEENTE LAMSWAARDE - Op feestelijke wijze heeft de bevolking van Lamswaarde vrijdag afscheid genomen van de heer J. E. de Waal. hoofd van de room-katho- lieke Sint Josefschooi in Lamswaarde. De dag begon met een heilige mis, op gedragen door pastoor C. Knipscheer. Na afloop hiervan werd in het gemeen schapscentrum 'De Luifel' het ge schenk van alle leerlingen en paro chianen aan de heer De Waal aangebo den: een complete stereo-installatie De voorzitter van het feestcomité, de heer G Volleman, verwoordde de dank van de hele bevolking voor de bijdrage van de heer De Waal en de opvoeding van de schooljeugd en zijn activiteiten daaromheen, 's Middags was er in het zelfde gebouw een feestbijeenkomst. waarbij talloze genodigden aanwezig waren. Namens het gemeentebestuur van Hon- tenisse werd het woord gevoerd door burgemeester mr M. Somers, ,.U heeft het feest dubbel en dwars verdiend", vond hij. „U heeft, zo lang hier gestaan dat u altijd centrale figuur bent geweest Naar zijn idee was dat voor een groot deel te danken aan het werk van 'mees ter De Waal', die de jeugd niet. alleen tafels en ontleden heeft geleerd, maar ook gemeensschapszin aangekweekt. De voorzitter van het schoolbestuur, de heer C de Schrijver, vertelde dat de sa menwerking met de scheidende onder wijzer altijd goed is geweest Namens de oudervereniging sprak de heer JSchepper, die zei woorden te kort te komen om zijn dank uit te spreken „U bent het eerste schoolhoofd geweest in de wijde omgeving, die toestemming gaf voor de oprichting van een ouder vereniging. U heeft ons altijd geweldig geholpen. Er zijn weinig echt goeie, u bent er één van Verder werd het woord gevoerd door de heer A. van de Broecke, die aan de school de lessen veilig verkeer verzorgt, door onderwijzer G Verdunnen, door de opvolger van de heer De Waal, de heer G de Vijlder en de heer J. Koop- mans.voorzitter van de hoofdenkring Hontenisse. De kinderen werden in het feest betrok ken door een speurtocht, een voorstel ling door een goochelaar en de clown Dieleman en een wafelmaaltijd 's Avonds werd er feest gevierd in het ge meenschapscentrum 'De Luifel' Foto: de scheidende hoofdonderwijzer met zijn echtgenote bij de stereo-instal latie ZATERDAG 11 MAART 1978 WISSEL BEVELANDER WISSEL SCHOUWEN r VOORZITTER F. JANSEN VAN NATUUR- EN -J VOGELWACHTSCHOUWEN-DUIVELAND provincie OOSTBURG- Een groot aantal zangers en zangeresjes uit West-Zeeuwsch- Vlaanderen heeft vrijdagavond in de Nederlands hervormde kerk in Oost burg meegewerkt aan een kinderkoor- Vergadering FNV Oud-Vossemeer OUD-VOSSEMEER - De onlangs in het leven geroepen FNV, afdeling Oud-Vos semeer, hield in de zaal van de heer S. Schetters een eerste ledenvergadering die werd geopend door de voorzitter, de heer A. Hommel. Er waren 11 leden aanwezig. De heer P Kenter uit Goes, hoofdbestuurslid gaf een uiteenzetting over de cao in de land- en tuinbouw. Rommelmarkt en bazaar voor kerk 's-Heer-Arendskerke 's-HEER-ARENDSKERKE - Zaterdag 8 apnl wordt in en om het Trefpunt in De Raadhuisstraat te 's-Heer-Arendskerke een rommelmarkt annex bazaar gehou den. waarvan de opbrengst bestemd is voor het bekostigen van de opknap beurt van het interieur van de her vormde kerk te 's-Heer-Arendskerke. Op zaterdag 18 maart wordt een rond gang door "he t dorp gemaakt, teneinde ter beschikking gestelde goederen voor de rommelmarkt op te halen. Op de ge lijktijdig met de rommelmarkt te hou den bazaar zijn verschillde attracties aanwezig, waaronder een rad van avon tuur en een grabbelton. avond. De ring van christelijke zang- en muziekverenigingen in West- Zeeuwsch-Vlaanderenorganiseert elk jaar deze kooravond. De voorzitter van de ring, de heer C. Bakker uit Breskens sprak in zijn openingswoord zijn vreugde uit over het deelnemen van een aantal kinderkoren van scholen. Voorts was hij verheugd dat het jeugdkorps van de christelijke muziekvereniging 'Excelsior' uit Cad- zand meewerkte. Na de samenzang trad het kinderkoor van de Sint Bavelschool uit Oostburg op Vervolgens lieten de 'Breskense zangertjes' (voor het eerst onder nieuwe leiding) en de christelijke nationale school uit Groede hun liedjes horen Deze laatste groep nam voor het eerst, deel aan de kooravond Het jeugdkorps 'Excelsior' en de 'Sluise rakkertjes' (ook zij deden voor het eerst mee) maakten het programma vol. Ook nog samen ge zongen met begeleiding van 'Excelsior* en werd er een canon gezamelijk inge studeerd. Foto: Kinderkoren uit West Zeeuwsch- Vlaanderen traden op in de-hervormde kerk te Oostburg. VOORZITTER A.J. DE GRAAF VAN BOND VOOR OUDEREN BRESKENS - De uitkering krachtens de algemene ouderdomswet moet ge koppeld blijven aan het minimum loon. Deze eis heeft dc algemene Nederlandse Bond voor Ouderen aan de regering ge steld", zei de heer A. J. van derGraaf, voorzitter van het gewest Zeeland, op de jaarvergadering van de afdeling Breskens, die vrijdagmiddag in het dienstencentrum 'Goedertijt' in Bres kens werd gehouden. „Wat deze regering met de sociale voor zieningen van plan is, is nog niet duide lijk maar van onze aow-uitkering moe ten ze in ieder geval afblijven. Het zou eerder meer moeten worden, zodat we van de bejaardenpasjes af kunnen ko men. Dit systeem van reductie heeft tot Voorjaarsshow te Kamperland KAMPERLAND - De Kamperlandse middenstandsvereniging houdt don derdag 16 maart een vooijaarsshow Mevrouw Wisse-Lammers, echtgenote van burgemeester P. Wisse, verricht de opening van de show, die wordt gehou den in de Antoinettehoeve aan de Ste- keldijk te Kamperland. Het gebeuren begint om 14.00 uur ZAALVOETBAL GOES 's-Heer-Arendskerke is bijna zeker van de titel GOES - 's-Heer-Arendskerke heeft nog een punt nodig om zich kampioen van het zaalvoetbal, afdeling Goes te mo gen noemen. Door een 6-3 overwinning op Schelde Int. staat de ploeg zover voor dat ze maandag in de wedstrijd tegen WMZ aan een gelijkspel vol doende heeft om onbereikbaar te wor den voor de enige concurrent AKF. De wedstrijd 's-Heer-Arendskerke - WMZ begint om 20.00 uur. In de 3e klas werd de wedstrijd tussen de twee kop lopers Bruelis en Roo-Vossen een span nende aangelegenheid. Na een gelijk opgaande strijd werd de wedstrijd pas m de laatste seconden beslist in het voor deel van Bruelis 5-4. Uitslagen. Ie klas: Schelde Int - s-Heer- Arendskerke 3-6: Bob Boys - SSV 7-4; 2e klas: Kortgene - Inter Scaldis; 3e klas: WGP - Keuringsdienst 4-21; Kloeünge - SSV n 6-3: Bruelis - Roo-Vossen 5-4 De stand le klas: gevolg dat de ouderen als kleine kinde ren om een kinderkaartje moeten vra* gen en dat voelen vele ouderen als iets vernederends", zei hij. De ongeveer 70 aanwezige leden van de afdeling Breskens konden daar volledig mee instemmen. Minder instemmend', werd gereageerd op zijn opmerking dat' de morele plicht van de overheid om voor de ouderen te zorgen voor de ge meente Oostburg inhoudt dat de be- jaardensociêteit niet voor 75 procent, maar voor de volle 100 procent moet worden gesubsidieerd. De Breskense leden waren het daar niet mee eens. De wethouder J J. Vergouwe, die het bejaardenwerk in zijn por tefeuille heeft: legde hem uit waarom,.De bejaardensociêteiten krijgen 75 procent van de exploitatiete korten vergoed en daarbovenop zes gulden voor iedere bejaarde, die de so ciëteit regelmatig bezoekt, wat gemid deld neerkomt op een totaal van 1000 gulden per sociëteit. De overblijvende 25 procent is voornamelijk koffiegeld". Hij stelde dat de bejaarden het prettig zouden vinden zelf 66k een bijdrage te leveren aan hun recreatie De ouderen beaamden dat Ook een voorstel van de heer Van der Graaf om een subsidie van de gemeente los te krijgen voor de bejaarden van de bond alleen werd afgewezen Het lid maatschap van een bond moet. niet van betekenis zijn voorde voorzieningen, zo was de algemene opvatting. Op de jaarvergadering was ook een be stuursverkiezing aan de orde Mevrouw J. Cristiaansen- Van Houte en de heer G. Corijn volgden de dames J Boekhout- German en J. Collemeijerin het bestuur op. Mevrouw Boekhout werd met een bloemetje en een enveloppe met inhoud nog eens extra in het zonnetje gezet als waardering voor haar grote inzet gedu rende dertien jaar 's-H -Arendsk AKF Goes SSV Schelde/Int. WMZ Gemeente Goes Lewed B 2e klas: Kortgene Int./Scaldis Scheidsrechters Int. Viola PTT FC Bevelanden Colp. B Comb. NS 3e klas: Bruelis Roo-Vosser Kloetinge SSV II Keuringsdienst WGP Wegenwacht Bussel B. 13 11 14 10 13 8 14 6 2 0 24 77-28 0 4 20 49-26 1 4 17 60-39 3 5 15 47-35 3 6 13 48-48 2 6 12 36-41 0 11 6 36-74 1 10 5 26-65 0 0 24 71-21 1 4 15 44-29 2 5 12 35-40 1 6 11 35-37 0 6 10 33-32 1 6 9 29-33 1 7 7 18-45 2 8 4 24-52 12 11 1 0 23 70-25 12 10 1 1 21 64-27 4 16 60-35 '5 12 35-41 7 7 21-53 8 6 27-47 1 8 5 28-53 2 9 2 20-50 11 1 Vergadering over verbetering van woonomgeving Goes GOES - In verband met de renovatie van de woningen in de J Klaaijsen-. straat in Goes wordt woensdag 15 maart met de bewoners van deze straat van gedachten gewisseld over een mogelijke verbetering van de woonomgeving. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur in de kantine van de Ambachtsschool. In dien de bewoners voor een dergelijke verbetering voelen, willen b. en w. een werkgroep een plan hiervoor laten op stellen. Daarin zouden een aantal be woners en medewerkers van openbare werken zitting kunnen hebben. Over dit plan zou dan in een volgende bijeen komst het oordeel van de bewoners ge vraagd kunnne worden. Kijkavond school met de bijbel Sint-Annaland SINT-ANN AL AND - In de school met de bijbel te Sint-Annaland werd de jaarlijkse kijkavond gehouden van die school, waarbij men het werk van de kinderen kon bezichtigen. Vooral de nuttige handwerken en de hand- werkstukjes trokken de aandacht van de talrijke aanwezigen Na deze kijk avond werd er om acht uur een verko ping gehouden ten bate van het school fonds en de schoolreizen. Hiervoor be stond een flinke belangstelling van de aanvraag en de procedure op de hoogte". Voorzitter F. Jansen te Brouwershaven van de natuur- en vogelwacht Schou- wen-Duiveland zei dit vrijdagavond in zijn openingswoord totde goedbezochte jaarvergadering van de vereniging in de recreatiezaal van de gereformeerde kerk in Haamstede. De voorzitter bena drukte in dit verband ook het feit dat in een speciale editie van het verenigings orgaan 'Stema' vorig jaar al een motive ring van de aanvraag voor de aanwijzing van de Kop van Schouwen als be schermd natuurgebied werd gegeven Voorzitter Jansen: „Ik heb al vele jaren in alle toonaarden als ons standpunt naar voren gebracht dat natuurbe scherming niet ten koste mag gaan van de boer De Kop van Schouwen kwam eveneens naar voren in een verslag over '77 van secretaris P M van Dalsen. In het ver- LTS St.-Maartensdijk houdt open dag SINT-MAARTENSDIJK - Zaterdag 18 maart houdt de Burgemeester Bouwenseschool voor lager technisch onderwijs in Sint-Maartensdijk de jaarlijkse open dag van 14.00 tot 16.00 De open dag wordt gehouden in het hoofdgebouw. Onder de Linden 2, en in de dependance aan de Deurloostraat te Scherpenisse. Men kan kennis maken met en informatie krijgen over de theoretische en practische vakken die aan de school onderwezen worden. Ook is er een expositie van door de leerlingen gemaakte werkstukken. IEDEREEN WAS VAN PROCEDURE OP DE HOOGTE HAAMSTEDE - „De grootste stofwolk die de voorlopige aanwijzing van de Kop van Schouwen als beschermd na tuurgebied heeft doen opwaaien, is wel dc bewering dat niemand iets vooral van deze zaak wisst, dat die aanwijzing als een donderslag bij heldere hemel kwam. Niets is minder waar. Zowel de provincie, de gemeente Westerschou- wen, het waterschap Schouwen-Duive- land en de gewestelijke raad voor Zee land van het landbouwschap waren Tafeltennis Oud-V os semeer OUD-VOSSEMEER - De Oudvos- semeerse tafeltennisvereniging Veloci- tas speelt vandaag, zaterdag, voor de competitie een thuiswedstrijd tegen Back Hands III uit Sint-Willibrord. UITVERKOCHT HUIS VOOR VERWARRINGEN' IN ZIERIKZEE ZIERIKZEE- Voor een uitverkocht huis speelde vrijdagavond Katrijn Theater Producties het blijspel in vijf bedrijven •De Verwarringen' in de concertzaal te Zierikzee Het stuk werd geschreven door Alan Ayckboum. Onder regie van Guus Oster brachten Kitty Jansen. An dre van de Heuvel. Pieter Lutz. Hetty Verhoogt en Jaap Stobbe het blijspel op de planken. slag wordt onder andere gesteld dat de natuur- en vogelwacht veel zaken in de schoenen wordt geschoven, soms te recht. maar vaak ten onrechte. Volgens de heer Van Dalsen blijkt, uit de reacties op de voorlopige aanwijzing tot be schermd natuurgebied van de Kop van Schouwen duidelijk, dat het gebied bij zonder waardevol is en dat het de WEMELDINGE - Kandidaat-notaris J. G. Gmelich-Meijling heeft donderdag in het dorpshuis te Wemeldinge een woonhuis aan de Nieuwendijk (num mer 29) te Wemeldinge publiek ver kocht. De verkoop geschiedde op grond van artikel 1223 van het burgerlijk wetboek. Er rustte een vordering op het huis van ruim 71.000,- van de Amsterdamse hy potheekband. Deze was dan ook de op drachtgever tot verkoop. Voor de ver- kooop was een flinke belangstelling. Er waren naast de gewone zakelijke be langstellenden ook enkele bewoners van de Nieuwendijk aanwezig, alsmede burgemeester H. G. van Suijlekom van Kapelle. Het huis ligt in een gebied dat mogelijk als gevolg van een nieuw rec reatieplan (ontsluiting Stormezan- depolder) gesaneerd moet worden. De hoogste inschrij ver was de heer P. Wisse uit Biggekerke voor een bedrag van 42.111.- Het huis werd tenslotte door een koper die onbekend wneste te blijven gekocht voor een bedrag van ƒ45.100,-. hoogste tijd is om deze waardevolle na tuur te beschermen „Als natuurbe- schermingsvereniging kunnen we al leen maar blij zijn met deze maatregel en hopen dat de minister aan het eind van 1978 zal overgaan tot een definitieve aanwijzing als natuurmonument", al dus de heer Van Dalsen in zijn verslag, dat door de vergadering met, veel animo werd goedgekeurd. Paal en perk Voorzitter Jansen wees er nog op dat juist om zoveel mogelijk recreanten van de Kop van Schouwen te kunnen laten genieten, paal en perk moet worden ge steld aan uitbreiding van de recreatie. Volgens de voorzitter is het nodig dat de natuur- en vogelwacht waakzaam blijft, omdat zowel aan de noord- als aan de zuidkant van Schouwen-Duiveland on aanvaardbare aantastingen dreigen. In dit verband signaleerde hij een plasje in de inlaag achter de Kloosternol te Scharendijke, dat plaats moest maken voor uitbreiding van de jachthaven. „De Grote Stem heeft daar nu echter wel zijn winterrustplaats verloren. Nergens el ders in West-Europa werd de Grote Stem daarna in de winter nog gezien. De winterrustplaats voor deze vogel bij Scharendijke was in feite uniek", aldus de heer Jansen KANDIDAAT VVD-STATENLID J. THOMAES OP BIJEENKOMST IN AARDENBURG: PROVINCIE MOET MINDER INVLOED KRIJGEN OP GEMEENTEN AARDENBURG - Het Oostburgse ge meenteraadslid J. Thomaes, kan didaat-statenlid voor de WD, meent dat de ruilverkaveling voor de Braak manpolders opnieuw moet worden beoordeeld en dat er een nieuwe stem ming zal moeten komen met nieuwe en betere voorlichting, zeker ten aanzien van de kosten. De heer Thomaes maakte deze opmerkingen tijdens de eerste van een serie propaganda-avon- den, die de WD-statenfractie door heel Zeeland belegt. De heer Thomaes zei dat er fouten zijn gemaakt bij de hele gang van zaken rond de ruilverkave ling bij de Braakman. Hij adviseerde de provincie bij komende ruilverkave lingen de rol van bemiddelaar te spelen tussen milieu- en natuurgroepen en de landbouw. Volgens hem dreigt de landbouwer anders parkwachter tegen ten minimumloon te worden in de zo geheten buitengebieden. De heer Thomaes vindt dat de land- Van onze adverteerders VERTON'S SCHOENEN ZIERIKZEE VERBOUWD ZIERIKZEE- De schoenzaak Verton aan het Havenplein 13 te Zierikzee is vernieuwd en uitgebreid. Vrijdag middag werd de laatste hand aan de verlichting gelegd. Het interieur van de schoenhandel heeft. enige verandering ondergaan. De zaak van dames- en kinderschoeisel is over zichtelijker geworden. De schoenen zijn aan rekken gehangen en aan de voor kant van de winkel staan voorkeuze- rekken, zodat de klant een indruk van de te koop zijnde schoenen krijgt. 'Voorts is de pasruimte in het achterste deel van de winkel vergroot. Ook daar zijn rekken met schoenen. Iedere klante kreeg vrijdag een roos aangeboden, gemaakt van plastic en' linnen. bouw niets in ae weg mag worden ge legd. Hij gaf denïeuwe WD-fractie als 'huiswerk' mee, te streven naar verdere decentralisatie van bestuur en er voor te zorgen dat de provincie niet steeds meer, maar eerder minder zeggenschap krijgt over de gemeenten. Als voorbeeld noemde hij de nota bewoningspatroon. die volgens hem een aanslag op de au tonomie van de gemeenten is Ook hekelde de heer Thomaes de gang van zaken met betrekking tot bestem mingsplannen. structuurplannen, wo ningverdeling, die de gemeentelijke zelfstandigheid in het gedrang brengen De WD-fijsttrekker bij de staten- verkiezingen, de Oostburgse ambtenaar J. Hoekstra, die zijn nieuwe ploeg voor stelde aan een gering aantal belang stellenden, legde in zijntoespraak de nadruk op de tolerantie, die de drie grote politieke groeperingen dienen te hebben. Volgens hem moeten zij sa menwerken en niet elkander bestrijden. De WD zal volgens de heer Hoekstra in de staten van Zeeland zeker niet gaan polariseren, maar de nadruk op die sa menwerking leggen. De heer Hoekstra, die enkele punten uit het verkiezin- gesprogramma toelichtte merkte op dat de economische toestand verontrus tend is, zeker in Zeeland, waar maande lijks veel bedrijven over de kop gaan. Volgens hem moeten we blij zijn met elk bedrijf dat zich wil vestigen, „Dat bete kent brood op de plank", zei hij. Handicap Hij stelde dat de WD in Zeeland de eerste partij is geweest, die in 1971 de vaste oeververbinding als prog rammapunt had opgenomen. Volgens hem hebben de staten en heeft ook het college van gedeputeerden nooit ge voeld wat de veren voor Zeeuwsch- Vlaanderen betekenen. „Zij zien niet dat het veer een handicap is", aldus de heer Hoekstra. De WD-fractie was vrijdag met bijna alle dertien kandidaten (met uitzonde ring van enkele zieken) de verkiezings campagne begonnen in West- Zeeuwsch-Vlaanderen, 's Middags wer den bezoeken afgelegd aan de drie col leges van b en w van Oostburg, Sluis en Aardenburg. In Oostburg bracht burgemeester A. Schipper als zijn verlangen naar voren dat er meerservice dient te komen bij ae veerdiensten..zoals een vaste half-uur- dienst. Ook zal de totstandkoming van de vaste oeververbinding geen nadelige invloed mogen hebben op de veerdienst Vlissingen-Breskens In Sluis legde burgemeester mr H P. L van den Beid zijn problemen met de be stemmingsplannen en de parkeerp- roblematiek uit aan de WD-kandida- ten. Ook wees hij op het fietspadenplan van de gemeente. In Aardenburg tenslotte bracht bur gemeester drs W. L. A. Lockefeer de pro blematiek rond de nota bewoningspa troon, de ontwikkeling van de kernen en de bevoogding van de gemeenten door de provincie ter sprake. KRUININGEN - De stichting Jongeren Reimerswaal hield donderdagavond een bestuursvergadering in het ge meentehuis te Kruiningen. Aan de orde kwam onder meer de toetreding tot de Salco-Zeeland, de landelijke vereni ging voor sociaalcultureel werk. De vergadering besloot een beslissing over deze toetreding aan te houden tot de volgende vergadering, omdat men zich nog over de materie wil beraden. Zo wilde het bestuurslid P. de Jong. in de stichting namens de gemeenteraad Reimerswaal, bijvoorbeeld nog enige duidelijkheid over de financiële aspec ten van de zaak. Ook enkele andere be stuursleden wensten nog nader geïnformeerd te worden. Alvorens hier toe werd besloten gaf de heer P. van Brussel, werk-adviseur van de Salco, een toelichting op de activiteiten van deeze vereniging. Hij vertelde onder meer over de fusie tussen de Salco en de VSK. waardoor onder meer de naam van Salco in Gamma-Zeeland zal ver anderen. Ook vertelde de heer Van Brussel wat de Salco voor de aangeslo ten vereniging en instellingen kan bete kenen en wat zijn taak in het geheel is. De vergadering besprak verder nog het huishoudelijk reglement van de (nog in oprichting zijnde) stichting, wat zonder problemen werd aangenomen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 49