Raad Sluis akkoord met restauratie klokkenspel Triumph Expo Axel haalde op voorlaatste dag 20.000ste bezoeker binnen PRIJS-SLAG PZC/s r Tderüd derTbouvain i a. ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V) b. TYPISTE MEDEWERKER MACHINALE VERSPANING DIESELMONTEUR IJZERWERKER/LASSER ADVERTEREN DOET VERKOPEN bedienden aankomende bedienden G. W. NAEYE GEMEENTE AARDENBURG SCHUUR IE HULST GEMEENTE HULST OPENBARE VERKOPING Z-VERPLEEGKUNDIGE EXCLUSIEVE j MODE SHOW zaterdag li maart 1978 Wijs»/ Zeeuws-Vlaanderen KOSTEN BEGROOT OP RUIM EEN TON COMMISSIE GAAT SUBSIDIES INVENTARISEREN SLUIS - De gemeenteraad van Sluis is donderdagavond akkoord gegaan met algehele restauratie van het carillon en het uurwerk van de stadhuistoren. Met de restauratie van het zestien jaar oude klokkenspel is een bedrag van ruim 1 ton gemoeid. Daarvan stond op de be groting 1977 reeds de helft gereser veerd. Restauratie is nodig omdat de len van het carillon zijn geroest. Bur gemeester mr H. P. L. van den Beid zei de raad dat nu betere materialen zullen worden gebruikt dan bij de bouw, voornamelijk roestvrij staal dat be stand is tegen het inwerken van de zilte zeelucht. Geen van de raadsleden maakte bezwaar tegen deze kostbare restauratie. De bedoeling is dat de firma Koninklijke Eijsbouts BV te As ten het gehele carillon en uurwerk uit de toren zal verwijderen en in de werk plaats in Asten zal Meer moeite had de raad met het voor stel het oude pandje op de hoek van de Hoogstraat en de Sint Pietersstraat te laten slopen. Het raadslid A. A. H. de Badts (algemeen belang), zei liever res tauratie te zien, em het dan te gebruiken bijvoorbeeld voor opslag van het archief van de gemeente. De heer O. de Milliano (gemeentebelang) waarschuwde de raad vooral zuinig te zijn met wat Sluis nog uit vroeger tijden over heeft. Wet houder F T. G. Cuelenaere (algemeen belang) zei dat de toestand van het his torische pandje zo slecht is dat er geen leefbaar geheel, een woning, van te ma ken is. Burgemeester Van den Beidt wees er verder op dat de omgeving waarin het pandje staat niet meer histo risch. is, zodat het gebouwtje na geres taureerd te zijn in een isolement zou ra ken. De heer C. B. A. van de Plasse (gemeen tebelang) adviseerde het college tens lotte in de verkoopacte op te laten ne men, dat de oude steentjes weer in de gevel van het nieuwe pandje zullen wor den gebruikt Overigens heeft architect De Meijer uit Zuidzande een ontwerp voor de gevels gemaakt dat vermoede lijk bindend zal zyn voor de nieuwe ko per Subsidies De gemeente Sluis krijgt een commissie die alle subsidies die de gemeente ver strekt zal gaan inventariseren. Dit kwam naar voren bij de behandeling van de verdeling van de vaste subsidies voor sportverenigingen. Raadslid De Badts vroeg waarom op die vaste lijst slechts sportverenigingen en geen ver enigingen met een culturele achter grond voorkomen Volgens de heer Van den Beidt vraagt dit soort verenigingen meestal subsidies per evenement. Tij dens de raadsvergadering werd een der gelijke eenmalige subsidie verleend aan de Rederijkerskamer De Oranjebloem In de volgende raadsvergadering zal een voorstel aan de orde komen voor de aanschaf van een nieuwe brandweerwa gen. De heer Van de Plasse vond dat bij de brand bij de firma Van Hal en Karelse Algemene vergadering van WV in Axel AXEL - De VW-axel houdt donderdag 23 maart haar algemene vergadering in het cultureel centrum 'de Halle' in Axel. Op de agenda staan onder meer de be spreking van het financieel- en jaarver slag 1977, de begroting 1978 en de voor lopige begroting 1979. Er wordt een be stuursverkiezing gehouden wegens het periodiek aftreden van een aantal be stuursleden, tw weten: C. Blaakman, P. Vasseur en M. L. M. IJsebaert Beide eerstgenoemden zijn herkiesbaar, de heer IJsebaert is dit niet In verband met het vertrek van de heer C Goedbloed zal ook voor hem een opvol ger gezocht moeten worden.. De activi teiten voor het komend seizoen zijn ook onderwerp van bespreking. De vergade ring begint om 20.00 uur. in Sluis de noodzaak voor een nieuwe wagen wel is gebleken. Wethouder Cuelenaere zei dat er al een voorstel van het college voor de aanschaf van een nieuwe wagen is. maar dat dit voorstel nog voor advies ligt bij de regionale brandweercommandant Vesseur Overigens verhoogde de raad de ver goeding aan de leden van de vrijwillige brandweer van 10.- per uur naar 16.50 De verschillende raadsfractie spraken om beurten hun waardering uit voor de wijze van optreden van de brandweer bij Van Hal en Karelse Naar aanleiding van een vraag van mev rouw C. E. van Oorschot-Weber (PvdA) werd er in de raad uitvoerig gediscus sieerd over een motie van de gemeente raad van Hoensbroek waarin afschuw werd uitgesprokenover de neutronen bom Het merendeel van de raad sprak die afschuw inderdaad uit. maar vond niet dat dit in de vorm van een motie moest geschieden SKW Sas van Gent gaat schaatsen in Brugge SAS VAN GENT - Het SKW te Sas van Gent gaat vrijdag 17 maart schaatsen in het Boudewijnpark te Brugge (B). Dit uitstapje is bedoeld voor 14-jarigen en ouder Men vertrekt om 19 00 uur 's avonds vanuit Westdorpe via Sas van Gent, Zandstraat en Philippine. Rond 23 00 uur is men terug thuis. NVV Groede hield jaarvergadering GROEDE - De afdeling Groede van het NW hield vrijdag 3 maart haar jaarver gadering Na goedkeuring van de notu len en financieel verslag ging men over tot de bestuursverkiezing. Herkozen werd L. Kayser en nieuw gekozen werd H Bekooy. doordat de heer R Elfrink niet herkozen werd in het bestuur In de kascommissie was aftredend P Hen driks' in zijn plaats werd gekozen W Taille. OPTREDEN 'THE JUMPERS' TROK VEEL BELANGSTELLING JEUGDIG PUBLIEK AXEL - Mevrouw R. Vereecken uit Sas van Gent bleek vrijdagmiddag de 20.000-ste bezoekster van de Expo-Axel te zijn. Blij verrast nam zij de geschen ken van het Expo-organisatieteam in ontvangst- Een koffiezetapparaat, een verrassingenveloppe, een brandblus ser en een boeket bloemen. Ze vertelde dat ze eerst helemaal geen zin had om naar de Expo te gaan. Een vriendin had haar echter overgehaald om het toch maar te doen. Zij had bijna vanzelfsp rekend het dichtsbijzijnde nummer en kreeg een knuffelbeest. Vrijdagavond trok het orkest 'The Jumpers' veel belangstelling van het meest jeugdige publiek. Vandaag - zaterdag- is de grote slotdag van de Zeeuwsvlaamse midden- standsbeurs. Na sluiting van de beurs zal in de amusementshal de grote Mi Amigoshow optreden, compleet met go-go-girls De uitslag van de donderdagavond ge houden kaarting, georganiseerd door de kaartclub 'Ons Genoegen' is als volgt 1 mevrouw Van den Dries 4-40, 2 J de Koeyer 4-39 3 J. van Eek 4-34. 4 Adrie Dieleman 4-44.. 5 T. OUebek 4-31. 6 W Letsen 4-27., 7 Kees Witte 4-26. 8 A. C. Geerkens 4-23,9 9 C. Dobbelaere 4-23, na loting, 10 Sarie de Vos 4-21 FotoDe 20.000ste bezoekster van de Expo Axel werd overladen met ge schenken en bloemen. REGIONALE ZEEUWSCH-VLAAMSE WONINGBOUWVERENIGING Zuivelstraat 3 te Axel, tel. 01155-1253. Wegens vertrek naar elders roept het bestuur sollicitanten op voor de volgende functies: Oe werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit alle voorkomende werkzaamheden op de (financiële) administratie. Vereist wordt MBA danwel ver gevorderde studie. Salarissen en secundaire voorzieningen zijn overeenkomstig de cao der woningcorporaties. Voor inlichtingen en schriftelijke sollicitaties kunt u zich, binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad, wenden tot de directeur, Zuivelstraat 3 te Axel (tel. 01155-1253). Gevraagd: GEBR. PLADDET B.V. - PAULINAPOLDER 11, BIERVLIET Handels- en reparatiebedrijf grondverzetmachines, constructiebe drijf. Telefoon 01152-1351. FA. HATÉKA a ssurantie- en makelaarskantoor, Zaamslag, Plein 31, tel. 01153-130, b.g.g. 1672 Te koop: Zaamslag, Te Waterstraat 15. Ruime woning (geh. vernieuwd) met ach tertuin en berging. Op korte termijn te aan vaarden. Zaamslag, Huissenstraat 1. Ruime hoekwoning, i.z.g.st. met grote garage/ berging. Zaamslag, Te Waterstraat 9. Ruime wo ning, i.z.g.st. met grote nieuwe garage en tegeltuin. Zaamslag, Axelsestraat 50. Tussenwo ning met grote berging en achtertuin Mooie stand. JAC. HERMANS B.V. In onze konsumenten-markten werken wij met aktieve jonge men sen, die de bedrijfsleiders ter zijde staan bij het ontvangen en afhel pen van de, groeiende, klantenstroom. De werksfeer is prettig, en de werkzaamheden afwisselend en interessant. Door de toenemen de drukte willen wij een aantal winkelteams uitbreiden. Belangstel lenden voor zo'n werkkring kunnen bijvoorbeeld in onze filialen te TERNEUZEN. AXEL en SAS VAN GENT enige: Wij bieden, naast de basisvoorwaarden, aantrekkelijke extra's zoals een gratificatie-regeling en waarderingstoeslagen boven het wette lijk loon. Belangstellenden kunnen een afspraak maken bij onze bedrijfsleider te: TERNEUZEN adres NOORDSTRAAT 89 SAS VAN GENT adres CANADALAAN 4 AXEL adres ORANJESTRAAT 7 9 Of rechtstreeks bij de afd. personeelszaken te GILZE adres BURGEMEESTER KROLLAAN 2, telefoon 01615-1871 van maandag t/m vrijdag tussen 8.30-17.00 uur. streek Dankbetuiging. Voor de zeer gewaardeerde blijken van deelne mingen medeleven die wij mochten ontvangen by het overlijden van onze dierbare vader, grootva der en overgrootvader, de heer A C. HEIJENS betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Vogelwaarde, Hengstdijksekeiweg 1 Voor de vele blijken van medeleven be toond tijdens de ziekte en na het heen gaan van mijn lieve vrouw onze zorgzame moeder, dochter, zus ter en tante betuigen wij u onze welgemeende dank. Gevraagd: Thuis-naaister voor het maken van gordijnen Noordstraat 7-13 Terneuzen iedereen leest de krant. Burgemeester en wethouders van Aar denburg maken bekend dat zij voorne mens zijn op het perceel kadastraal be kend gemeente Aardenburg, sectie E, nr. 2517, gelegen aan de Wandeldreef, 24 woningwetwoningen te doen bouwen. Genoemd bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende wederopbouw- plan Aardenburg, doch zal passen in het in voorbereiding zijnde bestem mingsplan kern Aardenburg. De op dit bouwplan betrekking heb bende stukken liggen vanaf 13 maart 1978 gedurende 14 dagen op het bureau gemeentewerken der gemeente Aar denburg, Markt 5, ter inzage. Gedurende genoemde termijn kunnen door een ieder tegen dit bouwplan schriftelijk bezwaren bij ons worden in gediend. Aardenburg, 9 maart 1978. Burgemeester en wethouders voornoemd De burgemeester drs. W. L. A. Lockefeer de secretaris J. M. Paridaen. Notaris I. R. van Dam te Hulst bericht, dat op dinsdag 21 maart a.s des middags om 4 uur ln café 'Centrum' van de heer C. A. Nagtzaam, Lange Nieuwstraat 6 te Hulst, krachtens rechterlijk bevel publiek zal worden verkocht de schuur met erf, staande en gelegen te Hulst aan de Lange Bellingstraat te Hulst, kadaster gemeente Hulst, sectie A nr. 1726, groot 2.13 are, thans in gebruik bij de heer Ch. Voet te Hulst, maar zal na 1 maand opzeg ont ruimd worden. Lasten vanaf 1 januari 1978. Bezichtiging: in overleg met de heer Ch. Voet. Hul- stemieuwlandweg 13 te Hulst. Aanvaarding: 21 april a.s. Nadere inlichtingen ten kantore van notaris I. R. van Dam. Grote Markt 3 te Hulst (tel.: 01140-2821). -j Verkoop bouwgrond in het plan 'Boerderij Burm' aan de Zandstraat en in het plan Hoofdstraat - Oude Galgen straat te St. Jansteen. Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat vanaf 15 maart a.s. bouwgrond kan worden aangevraagd in het plan 'Boerderij Burm' aan de Zand straat - Oude Polderstraat - St. Streuvelsstraat en in het plan Hoofd straat - Oude Galgenstraat te St.-Jan- steen. Het betreft hier respectievelijk 4 en 8 bungalowpercelen De grondprijs voor de 4 bungalow percelen in het plan 'Boerderij Burm' bedraagt 100,- per m2 excl. 18% btw. De grondprijs voor de 8 bungalow percelen in het plan Hoofdstraat - Oude Galgenstraat bedraagt 78,- per m2 excl. 18% btw. Deze prijzen gelden tot 1 januari 1979. Aanvragen dienen schriftelijk te wor den gedaan uitsluitend op daartoe van gemeentewege beschikbaar gestelde formulieren. Aanvragen die op 15,16 of 17 maart 1978 worden ontvangen, worden geacht ge lijktijdig te zijn ingediend. Nadere inlichtingen, alsmede de richt lijnen voor de uitgifte van deze bouwpercelen, zijn verkrijgbaar op het kantoor van de dienst gemeentewerken in het stadskantoor aan de Korte Bel lingstraat (telefoonnummer 01140- 3555). Hulst, 11 maart 1978 Burgemeester en wethouders van Hulst, de burg., P. Molthoff, de secr., J. F. van Denderen. woonhuis te Terneuzen Mr. A. van Stee mr. J. Everaert notarissen te Terneu zen, Herengracht 10, zijn voornemens om maandag 20 maart a.s. des namiddags om 14.00 uur in hotel Centraal, Markt 6 te Terneuzen. over te gaan. krachtens artikel 1223 van het burgeüjk wetboek, tot de openbare verkoop van: de woning met verder aanbehoren, garage, erf en tuin staande en gelegen te Terneuzen, aan de Oosterschelde- straat 7, kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie N nummer 678 groot 1 are 40 centiaren en nummer 646 groot 17 centiaren. Zakelijke lasten zijn vanaf 1 januari 1977 voor rekening van de koper. Betaling van de koopsom dient te geschieden binnen 30 dagen na toewijzing. Betaling van de kosten binnen 8 dagen na toewijzing. Eventuele ontruiming van het pand kan gevorderd wor den krachtens de akte van veiling. Nadere inlichtingen ten kantore van bovengenoemde notarissen, tel. 01150-17977. toestel 17. HUIZE 'DE STERRE' CLINGE (Z.VL.) is een modern zwakzinnigeninternaat waar 253 pupillen van alle leeftijden wonen Om deze geestelijk gehandicapten te begeleiden zoeken wij jonge mensen die bereid zijn zich voor deze gehandicapten in te zetten. Op 1 augustus 1978 si het diploma 1 de nieuwe cursus die na 3 jaar studie en werk uitzicht geeft op - een pittige opleiding waarin én theorie én praktijk belangrijk zijn. - arbeidsvoorwaarden conform de CAO-ziekenhuiswezen - huisvesting intern of extern naar keuze. w-. - kandidaten die op 1 augustus 1978 17 jaar en 7 mnd zijn, ij vr gen. diploma Mavo IV, Havo, KV/JV of gelijkwaardige vooropleiding. - bereidheid om mee te werken aan een psychologisch en medisch onderzoek. Indien |e belangstelling hebt voor dit werk. schrijf dan een briefje met je naam, adres, geboortedatum en je vooropleiding. Je wordt dan uitgenodigd op een voorlichtingsbijeenkomst op zaterdag 1 april. Ook je ouders zijn welkom De feitelijke sollicitatie volgt in een later stadium. Je dient je briefje te richten aan: Hoofd verpleging en opleiding huize 'De Sterre', Sterredreef 50, Clinge, tel. 01140-4451 Weststraat 27 él tel. 01155-1783 (hoek Oranjestraat) AAtL 01155-1347 Wij bieden u een /V in het CULTUREEL CENTRUM 'DE HALLE'TE AXEL FOUNDATIONS HOME-DRESSES LINGERIE NACHTKLEDING BADKLEDING ENZ. DINSDAG 14 MAART te 20.00 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 48