wm GENS Vissersverenigingen uit Yerseke gaan samen ÜJ PZC/s Commissie besprak inrichting nieuwe vissershaven Yerseke Frans-Naereboutgroe\ draait9 erg goed L. LOUS 25 JAAR BIJ GEMEENTE GOES AUTO-HENDRIKS B.V. MAKELAAR P. KORSTENBROEK Volleybal regio Bergen op Zoom ZATERDAG 11 MAART 1978 WISSEL BEVELANDEN ^§4 SCHOUWEN „MEN IJVERDE AL 26 JAAR VOOR PRECIES DEZELFDE BELANGEN VERENIGING 'YERSEKE' GEDOOPT YERSEKE - Yerseke heeft sinds enige tijd weer één vereniging voor vis- sersbelangen. Sinds 10 februari zijn namelijk de Vissersvereniging Yerseke en de vereniging van mosselvissers 'Vissersbelang' samengegaan. Reden hiervoor was het feit dat men al enkele jaren voor precies dezelfde belangen ijverde en er eigenlijk geen verschil meer bestond tussen de twee vereni gingen. Met het samengaan werd een periode van 27 jaar gescheiden werken afgesloten. Oorzaak van de splitsing in de vis sersvereniging was het feit dat de in spectie van het ministerie van land bouw en visserij in 1951 een regeling uit vaardigde over het vissen op het Gro nings Wad. Dat zou moeten geschieden in groepen. Vóórdat echter die regeling bekend werd. had zich al een groep ge vormd. Dat leidde tot hevige onenigheid in de visserswereld. Uiteindelijk besloot een aantal vissers uit de vereniging te stappen en richtte men 'Vissersbelang' op. Na ongeveer 'De Hummelsoos' hield actie voor gehandicapte zwemmers YERSEKE - De peuterspeelzaal 'De Hummelsoos' te Yerseke hield don derdagavond haar jaarvergadering in gebouw 'De Haven te Yerseke. De on geveer 30 ouders, voornamelijk moeders, vormden een belangstellend gehoor voor mevrouw Barkhuysen die voorlichting gaf over speelgoed voor de peuters. De poppendokter uit Yerseke had voor deze gelegenheid voor een grote hoeveelheid speelgoed gezorgd, ter illustratie van hetgeen verteld werd. Bij het huishoudelijk gedeelte van de vergadering werd afscheid genomen van de dames Schur en Verschure van de oudercommissie, terwijl de dames Steveninck. Oom en Scheele als nieuwe leden van de oudercommissie werden gekozen. Na de pauze hield de heer Veerman een korte Inleiding over de Stichting aan- De uiteindelijke opbrengst bleek ten slotte 160,- te bedragen, welk bedrag onder meer de vraag naar begeleiders voor de zwemlessen toelichtte. Hierna volgde het bingospel, waarvoor de prijzen, waaronder zeep, handdoe ken. (lessen wijn en als hoofdprijs een vaatje oesters, door de ouders ter be schikking waren gesteld. De uiteindelijke opbrengst bleek tens lotte 160.- te bedragen, welk bedrag door het bestuur van 'De Hummelsoos' aan de heer Veerman ten behoeve van de gehandicapte kinderen werd over handigd. De gemeente Reimerswaal werd op deze avond vertegenwoordigd door wethou der J. Nieuwenhuyse. Dienst bidstond voor het gewas BRUINISSE - In de kerk van de oud gereformeerde gemeente te Bruinisse wordt donderdag een dienst gehouden in het teken van de bidstond voor het gewas. Voorganger in deze dienst is ds L. Gebraad uit Sint-Philipsland. De aan vang is om 19.30 uur. Kapelse commissie bespreekt bouw gemeentewerkplaats KAPELLE - De commissie voor ge meentewerken en ruimtelijke ordening in Kapelle vergadert dinsdag 14 maart, om 19.30, in het gemeentehuis over de bouw van een werkplaats voor ge meentewerken. Deze werkplaats zou aan de Dijk- welseweg te Kapelle moeten komen en vormt het laatste onderdeel van het reorganisatieplan van de huisvesting van de administratieve en technische dienst. In het gebouw worden werk ruimten opgenomen voor de timmerlie den, de schilders en de plansoenen- dienst, alsmede een kantine. De totale kosten worden geraamd op 305.000,- Ook komen in de vegadering aan de orde de aankoop van het pand Nieuwe- dijk 29 te Wemeldinge, voor een bedrag van 45.100,- en de verkoop van een perceel grond aan de heer J. N. van der Maas uit Biezelinge, voor een bedrag van 70.- per vierkante meter. Zuster Bokelaar maakt rondreis door classis Goes GOES - Zuster P. E. Bokelaar. verbon den aan de hervormde classis Goes maakt momenteel een reis door de clas sis. Zuster Bokelaar is verpleegkundig directrice van het Bawku Hospital in Ghana. Op scholen, voor vrouwen groepen en kerkeraden vertelt ze over haar werk in Ghana. In het noorden van Ghana, dat grenst aan Opper Volta, heerst momenteel hongersnood door de droogte. Veel mensen lijden dan ook aan hoge- roedeem. Het Bawku Hospital is een zendingsziekenhuis. Vanuitdltcentrum geschiedt de verkondiging van het evengelie en wordt het medisch werk verricht. Niet minder dan een 180 in landse jongeren zijn in opleiding tot verpleegkundige. Zeer veel mensen lijden hier aan zogenaamde rivierblind- heid. Naast de inlandse oogarts is er nu door Oegstgeest een tweede oogarts heengezonden. Als het verlof van zuster Bokelaar om is, zal er een afscheids- dienst worden gehouden in een van de gemeenten van de classis. een jaar was het probleem uit de wereld omdat de Inspectie besloot iedereen een perceel toe te wijzen. Beide verenigin gen streden vanaf dat moment voor pre cies dezelfde belangen. Het enige ver schil was dat "Vissersbelang' in zijn ge heel was toegetreden tot de Zeeuwse Visserij Belangen (Zevibel) en dat van de vissersvereniging Yerseke maar een aantal leden was toegetreden. Het probleem was dus al na korte tijd uit de wereld, maar het duurde nog onge veer 26 jaar eer men op het idee kwam samen te gaan. Dat gebeurde op een avond waarop beide verenigingen in hetzelfde gebouw vergaderden, één in de bovenzaal (Vissersbelang) en één in de benedenzaal (vissersvereniging Yerseke). Bij de rondvraag merkte een van de le den van de vissersvereniging op dat het misschien wel zinniger zou zijn om eens over samenwerking te praten. De vol gende dag benaderde de voorzitter van de vissersvereniging, de heer P. Boo- gert, zijn collega-voorzitter met het voorstel, dat daarna verder werd uitge- PvdA-Goes vraagt b. en w. toch iets te doen aan opkomstbevordering GOES - Het bestuur van de afdeling Goes van de Partij van de Arbeid is erover teleurgesteld dat het college van burgemeester en wethouders niet is ingegaan op het verzoek van het PvdA-raadslid J. G. Welleman om met het oog op de komende verkiezingen meer te doen aan opkomstbevordering. Het PvdA-bestuur schrijft het college van b. en w. van mening te zijn dat er voor een gemeentebestuur zeer beslist een taak ligt op het terrein van de op komstbevordering. „Natuurlijk is dit ook een belangrijke zaak voor de politieke partijen, maar gezien de partij-politieke belangen die hierbij meespelen, menen wij dat een onafhankelijk apparaat zoals een ge meentebestuur hier zeer nuttig werk kan verrichten zonder zich met par tijpolitiek te bemoeien", aldus het PvdA-bestuur in de brief. Er wordt nog op gewezen dat ook de Goese voorlich tingsambtenaar positief staat tegen over deze vorm van voorlichting. Tens lotte geeft het PvdA-bestuur het college van b. en w. in overweging om via het gemeentelij voorlichtingsblad Samen spel en via de voorlcihtingsrubriek in het advertentieblad de Bevelander als nog enige aandacht te schenken aan opkomstbevordering. FEESTAVOND BEJAARDEN IN 'T OPPER BRUINISSE - De dames C. Kort - van Meurs en N. van den Bruinhorst ver zorgden deze week een feestavond voor de bewoners van bejaardenhuis 'In 't Opper' tc Bruinisse. Mevrouw Kort zong op deze avond enkele soldatenliedjes, cabaretliedjes, negro-spirituals en Zuid-Amerikaanse liedjes, waarbij zij zichzelf soms begeleidde op de gitaar. Mevrouw Van den Bruinhorst de clameerde verschillende gedichten van onder anderen Nel Benschop, Annie M. G. Schmith en Simon Carmiggelt. werkt. In het nieuwe bestuur werd de heer Boogert voorzitter, de heer J. J. Vette, penningmeester, de heer Ph Sinke secretaris en L. Nieuwenhuize. H. van Damme. C. van IJsseldijk. A. Ver- schuure, A Sinke en G. Barbé gewoon lid. De nieuwe vereniging kreeg de naam van de oudste vissersvereniging, name lijk vissersvereniging 'Yerseke' Doorlaat opening Een van de belangrijkste zaken waar de vereniging zich mee bezig houdt is de middelste doorstromingsopening in de pijlerdam in de Oosterschelde. Men ijvert er voor om een opening met een doorlaat-capaciteit van 20.090 kubieke meter per seconde te krijgen. Voorzit ter Boogert hierover: „Een opening van 14.000 meter is gewoon onzinnig. Ten eerste kost een opening van 20.000 me ter niet veel meer, de getijdebeweging wordt veel groter en het is nog steeds onzeker of een kleinere opening niet funest is voor het hele mosselbe- drijf.Het is natuurlijk slechter voor de verwaterpercelen, slecht voor de cul tuur en de droogliggende halfwasper celen zullen wegvallen. Daarnaast kost natuurlijk het verhogen van de dijken nog veel minder". Er bestaat in de visserijwereld regelma tig overleg over deze zaak. Men is dan ook van plan met een aantal feiten te komen die duidelijk moeten maken wat voor de vissers het beste is. Mocht dat niets uithalen dan zullen, zo zegt de voorzitter er verdere stappen onder nomen moeten worden. Hij denkt dan aan het bundelen van de krachten met andere organisaties. „We moeten als Yerseke in zijn geheel een vuist maken", zo zegt de heer Boogert. Wethouder J. P. Lindenbergh niet meer terug in nieuwe Goese raad GOES - De Goese WD-wethouder J. P. Lindenbergh (volksgezondheid, rec reatie. bejaardenzorg en cultuur) keert na de verkiezingen in mei niet meer te rug in de gemeenteraad. De heer Lin denbergh heeft zich bij de vasstelling van de kandidatenlijst door de Goese WD-afdeling op een niet -verkiesbare zevende plaats laten zetten. De huidige fractievoorzitter in de gemeenteraad mevrouw L. J. Mol-De Jager uit Wolp- haartsdijk is de nieuwe lijsttrekker vooor de WD in Goes. De verdere samenstelling van de kan didatenlijst luidt: 2 J. de Graag uit Wil- helminadorp, 3 B. Buurke uit Goes (de heren De Graag en Buurke hebben thans al zitting in de raad), 4 J. C. van Bergeyk uit 's-Heer Hendrikskinderen, 5 W. F. den Herder uit Goes. 6 mr. M. J. van Ben turn uit Goes, 7 J. P. Lindenbe rgh uit 's-Heer Arendskerke. 8 M. A. Bierens uit Kloetinge, 9 R C. M. Schalkens uit 's-Heer Hendrikskinde ren. 10 mevrouw E. C. W. Harting- van der Heijden uit Kloetinge.l 11 D. Boe ringuit Goes. 12 J. A. Ten Haaf uit Goes. 13 mevrouw E. van Beekom-Bennewitz uit Goes, 14 A. Schuit uit Wolphaarts- dljk en 15 J. C. Schout uit Goes. Aan de kandidatenstelling ging een aantal huishoudelijke zaken vooraf, waaronder het goedkeuren van het jaarverslag over 1977. Uit dit verslag bleek dat het leden tal het afgelopen j aar met 30 is gestegen tot 235. Ledenvergadering vereniging scholen met de bijbel Tholen THOLEN - De leden van de vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de bijbel, hielden woensdagavond de jaarlijkse leden vergadering in 'De Wingerd' tc Tholen. Nadatde voorzitter, de heer B. Baijense, de vergadering had geopend, wed de film 'Laat de school ons helpen' ver toond. een documentaire over honderd laar christelijk onderwijs. De secretaris, de heer L. Oostdijk, noemde in zijn jaarverslag de ver schillende activiteiten op onderwijs kundig gebied in het afgelopen jaar. Bij de bestuursverkiezing werd de heer Baijense herkozen. In de plaats van de heer A. de Bruin, die niet herkiesbaar was. werd de heer L. Begthel gekozen. De voorzitter zegde de heer De Bruin dank voor het werk. dat hij in zijn pe riode als bestuurslid voor de vereniging heeft gedaan. De voorzitter deelde mee. dat de bouw van de nieuwe lagere school goed vordert. Als alles volgens plan verloopt, moet het gebouw eind april klaar zijn. De officiële opening is op 15 juni aanstaande. Dan wordt ook her dacht dat de vereniging 90 jaar, de la gere school 65, en de kleuterschool dan 30 jaar bestaat. Behendigheidswedstrijd brandweer Bevelanden GOES - Zaterdag 1 april houden brandweerkorpsen van de Bevelanden 's middags in Kruiningen behen- digheidswedstriden. Dit ter gelegenheid van het afscheid van de commandant van het korps Kruiningen. De Goese af vaardiging telt mede een ploeg van 8 dames die voor dit gebeuren een spoedcursus hebben gekregen. Afhan kelijk van de ervaringen zal beslist wor den of de vrouwelijke spuitgasten een verdere opleiding zullen volgen. Gemeente Goes treft energiebeperkende maatregelen GOES - Het college van burgemeester en wethouderrs van Goes heeft beslo ten maatregelen te gaan nemen op het gebied van de energiebesparing. Dit naar aanleiding van de uiteenzetting over de subsidiemogelijkheden op dit terrein die medewerkers van de stich ting voorlichting energiebesparing Nederland hebben gegeven tijdens een contactbijeenkomst van vertegen woordigers van het bedrijfsleven en de gemeentelijk overheid in Goes. Om te beginnen willen b en w. een plan laten opstellen voor schoolgebouwen en andere bij de gemeente in gebruik of be heer zijnde ruimten. Met name gaat het daarbij om een betere isolatie te ver krijgen. Voor het opstellen van het plan en voor de uitvoering ervan zal een be roep worden gedaan op de bestaande subsidieregelingen. Zodra de maatre gelen doorgevoerd zijn, wil het college de aandacht richten op het energiebe- wust maken van de bevolking. Jaarvergadering Hervormde Vrouwengroep R ILL AND-B ATH - De hervormde vrouwengroep te Rilland-Bath hield haar jaarvergadering in het Hervormd Centrum te Rilland Bath, onder voorzitr terschap van mevrouw E. K. van der Moere - de Regt. Na het huishoudelijk gedeelte, waarin onder meer het finan cieel verslag van de penningmeeste- resse mevrouw J. T. de Waard - Traas en het jaarverslag van de secretaresse mevrouw M. A. Zuydwegt - Tolhoek werden voorgelezen, werd onder meer het verhaal 'eerlijk is eerlijk' voorgele zen. Vervolgens nam de vrouwengroep afscheid van mevrouw Overduin - Kos ter. Bijeenkomst over groenvoorziening GOES - Maandag 13 maart zal in het 'Heer-Hendrikhuis' met de inwoners van 's-Heer-llendrikskinderen van ge dachten worden gewisseld over de realisering van groenvoorzieningen op het Plein. In januari is de gemeenteraad in grote lijnen akkoord gegaan met het voor deeze kern opgestelde invulplan. On derdeel hiervan ls het Plein. Daaraan ls de bestemming woningbouw en openbaar groen gegeven. Ten aanzien van dit laatste bestaat de mogelijkheid om van het ministerie van erm een bij drage in de kosten van aanleg en inrich ting te krijgen.Dit in het kader van de voor dit jaar beschikbare middelen. Voorwaarde is wel dat voor 1 mei een ln overleg met de bewoners opgesteld plan wordt ingediend. Bovendien moet met de werkzaamheden voor 1 juli 1979 wor den begonnen. Het college van b. en w. wil graag van deze mogelijkheid gebruik maken. Vandaar dat men opk korte termijn met de bewoners een plan hoopt op te stellen. Er wordt naar gestreefd tijdens de bijeenkomst van 13 maart een werkgroep samen te stellen die bestaat uit bewoners en medewerkers van de gemeente. Nadat deze groep een plan heeft opgesteld, kan dat tijdens een vol gende bijeenkomst aan alle bewoners gepresenteerd worden en ter discussie gesteld. De leiding van de gespreks- avond is in handen van wethouder L. H. de Leeuw. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. streek 8 VERTEGENWOORDIGERS VISSERIJ WILLEN BOXEN CAISON-DAM VOOR 15 SCHEPEN IN DE HAVEN KRUININGEN - Als het aan de haven commissie van de gemeente Reimer swaal ligt komen er in de nieuw aan te leggen vissershaven te Yerseke boxen voor de visserschepen. Deze komen dan te liggen aan een glooiende dijk. Verder wordt een deel van de huidige jachtha ven gedempt en wordt een deel van de huidige vissershaven gebruikt als jachthaven. Tevens zou er dan in de nieuwe vissershaven een caisson dam komen, waaraan ook nog eens ongeveer 15 schepen een plaatsje kunnen vinden. De havcnopening het zogenaamde kaaigat, krijgt een lengte van ongeveer 100 meter. Dat zijn de plannen die de commissie aan het college van b en w van Riemerswaal zal adviseren. De havencommissie besloot dat vrij dagavond in een vergadering in het ge meentehuis van Reimerswaal. Er zullen in die boxen 32 schepen een plaatsje kunnen vinden. De caisson- dam komt haaks op de middendam te liggen In de huidige haven zullen nog wel plaatsen open blijven voor de vis sersschepen, terwijl die haven voor een groot deel in de hoek van de dam die nu tussen de vissershaven en de jachtha ven ligt) door de pleziervaart gebruikt zal worden. Op de huidige veran kerplaats komt een terrein te liggen dat geschikt gemaakt wordt voor de indu strie. terwijl er een parkeerterrein komt bij de Kijkuit, buitendijks ten opzichte van de huidige dijk. De commissie, vertegenwoordigers van onder meer de visserij wereld, de ple ziervaart en de sportvisvaart, was over het algemeen erg ingenomen met het plan. zoals dat nu aan b en w geadvi seerd zal worden. Als alternatief plan was er nog de mogelijkheid om over de lengte van de havendam een stalen damwand te leggen en de schepen in de lengte van de dam en achter elkaar te leggen. Dit plan stuitte op hevig verzet vanuit de vissersvereniging 'Yerseke'. vertegenwoordigd door P Boogert Hij voorzag problemen wanneer de visser die tegen de wand ligt eerder uit wil va ren dan zijn collega 's naast hem. Een derde plan was om over de lengte van de dam een stalen wand aan te leggen en haaks op die wand twee houten steigers te bouwen. Dit plan zou echter aanzien lijk meer gaan kosten. In het plan zoals dat vrijdagavond werd aangenomen wordt er een stalen dam wand aangelegd, daar waar de haven- dam begint. Aan die wand komen dan de drie verwaterschepen te liggen, om dat hun huidige ligplaats verdwijnt. Die want maakt een hoek. waardoor er ook nog enige ruimte overblijft voor de ver schillende andere schepen om even tueel te laden en te lossen. Parkeren Wethouder H. Comelisse. die de com missie voorzat, vertelde dat het in de bedoeling ligt dat de sportvissers op die plaats in de toekomst hun spullen aan boord nemen. Men zal in het begin wel even moeten wennen, maar het voordeel is dan dat men de auto meteen kwijt kan op het nabijgelegen parkeer terrein. waardoor de huidige parkeerp roblemen worden opgelost cn ook geen kans meeris dat de auto's bij uitzonder lijk hoog tij in het water komen te staan', aldus de heer Comelisse. De gemeente was in eerste instantie voor het aanleggen van een stalen damwand over de hele lengte van de ha- vendam Op die manier zou de haven makkelijker uit te baggeren zijn. In het plan staat ook een weg aangegeven die over de havendam loopt. Naast deze on geveer 5 meter brede weg komt aan de linkerzijde een parkeerstrook van 2,5 meter en aan de rechterzijde een bestra ting van ongeveer 5 meter, die kan die nen als kade. voor het laden en lossen. De visserij-vertegenwoordigers waren ook erg te vinden voor het plan van de caisson-dam waar ook de nodige sche pen een plaatsje kunnen vinden. Door de dam zou het water watgebroken kunnen worden, waardoor de schepen niet bloot komen te staan aan heftige bewegingen. Ook de extra ruimte werd als positief ervaren. Overigens kost de aanleg van alleen deze caisson-dam al zo 'n 600.000 gulden, aldus de direc- tuer gemeentewerken, de heer D. L. Huissoon. Over een nadere detailering van het plan werd nog niet gepraat. Men ver staat hierdoor de breedte van de boxen en de lengte van het stukje stalen dam wand Ook over de precisie inrichting van de jachthaven werd nog niet ge praat Wel werden alvast enkele wensen naar voren gebracht. Men wil in februarie van het volgend jaar beginnen Als alles volgens plan loopt is de inrichting van de nieuwe vis sershaven eind 1979 klaar. Bemiddeling bij: Aan- en verkoop - Taxa ties - Beheer - Bouwkundige adviezen - Hy potheken POSTSTRAAT 53 - ZIERIKZEE Telefoon (01110) 2286 GROTE LEDENTOELOOP GOESE SCOUTINGGROEP „GEEN VORM MILITAIRISME" GOES - Het gaat goed met de scouting groep Frans Naerebout in Goes. Nu precies een jaar na de oprichting is het ledental van 10 tot 40 gestegen en ook in de activiteiten zit een opgaande lijn. Over enkele maanden wordt er zelfs een clubgebouw betrokken op het ter rein achter de AKF-fabriek in Goes. Peter van Dijk (25) is samen met Vic Boel (26) de oprichter van de Frans Naereboutgroep. „Ja. we vonden dat de groep waar we eerst bij zaten, de Hertog van Beierengroep uit Goes, wat te groot werd om goed te kunnen functioneren. Daarom hebben we onze eigen groep opgericht. We hebben toen meteen een paar veranderingen aangebracht. Zo vonden we dat het niet meer zo in deze tijd past dat de jongens in een korte broek en met een hoed op lopen. Wij hebben dan ook een lange broek en een baret. Ook hebben we verschillende namen veranderd. Verder viert de an- „Erg actief in vakbonden" GOES - De heer L. Lous, chef van de afdeling bouwkunde en medewerker van de afdeling stedebouw van de dienst openbare werken in Goes heeft vrijdag zijn zilveren dienst jubileum bij de gemeente Goes gevierd. Hij is sinds I maart 1953 in dienst van de ge meente Goes, d eheer Lous was eigen lijk al per I februari 1953 aangesteld, maar in verband met de watersnood ramp kwam de eigenlijke indienstlre- deing pas een maand later een feit. Voordat hij in Goes kwam werkte de heer Louw bij de gemeenten Vlissingen en Uzendijke. Het jubileum werd vrijdagmiddag ge vierd met een receptie in het stadhuis. Wethouder drs. J. Dijkgraaf (per soneelszaken) wees er in zijn toespraak op dat er op het gebied van de planolo gie en de stijlbouw veel is veranderd in de jaren dat de heer Lous bij de ge meente Goes werkt Hij stond ook even stil bij de vele activiteiten van de heer Lous voor het CNV. waarbij hij noemde de directe belangenbehartiging van de vakbondsleden en de kadervorming. Ook wethouder L. H. de Leeuw (ruimte lijke ontwikkeling) roemde de inzet van de jubilaris voor de vakbeweging. Ook prees hij het werk dat de heer Lous bij de bouw van scholen in Goes verricht heeft. Adjunct-directuer ing. A. M. Swenne va n de dienstopenbare wer ken vertelde dat de heer Lous zich steeds met hart en ziel voor zijn werk geeft. Diezelfde inzet is. meende de heer Swenne ook aanwezig bij het. vak bondswerk en de andere functies die de heer Lous in zijn vrije tijd vervult. Een bijzonder te waarderen eigenschap van de jubilaris is volgens de adjunctrdirec- tuer van de dienst zijn vermogen op de dere verkennersgroep in Goes de jat lijkse Baden Powell dag, terwijl wij ie<j? jaar op 23 april Sint Jorisdag houdt; We wilden namelijk een eigen geac; als groep hebben, dat is voor de jonger; ook wel zo aardig", aldus Peter van Dijj Volgens de hopman Van Dijk is er mé-, militairistisch in de groep te vindt: „We hebben inderdaad wel een unlfo- aan, maar dat is om de jongens uiterit, aan elkaar gelijk te maken. Er is ooitï- eens een militair tintje aan de ps; vinderij gegeven, maar ik geloof dat ti er al lang uit is. Ik heb dat zelf nooit: gevoeld". Volgens Peter is scouting een leven; stijl. Hij vindt datje er naar gaat leve; De Goese hopman wil dan ook in get; geval de padvinderij vergelijken wi: bijvoorbeeld een sport als voetbi „Daar speel je iedere zaterdag één wei strijd. Wij doen iedere week iets anden We trekken erte voet of op de fiets op c. en zijn dan buiten bezig. De ene k«- met de zorg voor de natuur, de anden keer maken we iets, een hut of zo", ve telt hij. Peter noemt ook de band met de Ridde van de Maelstedegroep uit Kapelli Tussen de twee groepen zijn er regelis: tig uitwisselingen en men is ook vs plan samen op een zomerkamp nu Engeland te gaan. Hij verwacht ookdz er in de toekomst uitwisselingen kom-n met de andere Goese groepen, wachten is ook een beetje op het dut. huis", zo besluit de hopman. BERGEN OP ZOOM - De uitslagen de volleybalcompetitic rayon Bergei op Zoom luiden als volgt: heren Ie klas: WR-Sig Pugno TV 2-2 (6-li 15-12,5-15,15-5). Verontca-Berk 0-3 <6-15,6-1! zaken op een rijtje te zetten. Verder 8-15): heren 2e klas: SP V-Berk II2-l.Olympa werd de heer Lous nog toegesproken Olympus II-Amlgos II 1-2, BlokBerk n 61 door de heer G. Romijn namens de col- Dlomedon m-Tobec 0-3. Amigos m m 3. lega's bij openbare werken en voorzitter 2"2: dames 2e Was st>' J. Westerop van de personeelsvereni- D.i?med?n don n-Blok n 0-3:3e klas: Blok IV-Dic taSin dankwoord z«i de heer Look in de sp «-Veronica M. SP TOT, 25 jaar dat hi) to Goes werkt femerkt te sü;na[n. Mas Bcren: Berk AMS> hebben dat er m de besluitvorming van 9.24„ Dlomedon 918. SF IV 9-17, WR lo-u de gemeente Goes ergens een inge- Tobec n 9-14, Blok ïo-n. Veronica 9-10: bouwd slot zit. 'Ik heb alleen nog niet kunnen ontdekken waar. Als ik klas heren: Tobec 1118. Diomedon H ll-l( Olympus III 12-26. Berk II12-25. SP V 11-21 hoe vaak we op de afdeling zijn bezig Olympus nil-14, Amigos n 12-13, AmlgosK geweest met bijvoorbeeld de toekomst 12-9,Blok n 12-8, Dlomedon in 12-1; dam»/ van het Schuttershof en het invullen Was: Blok 6-19. Dlomedom7-19,BerkMls Markt, dan moet ik toch wel constate ren dat er een hoop tijd en daardoor een heleboel geld met die trage besluitvo- pus 6-11. Blok UI 6-8, Dlomedon n 6: Dlomedon III 6-0: 3e klas: Veronica 6-17, Tc- bee m 5-11, Dlomedon IV 5-9, SP VI6-7, ming verloren gaat', aldus de heer Lous. TV 6-6, SP VU 6-6 en Olympus II6-4. 3 Maanden volledige garantie: zowel op onderdelen als ar beidsloon. 2 Weken zelf testen - bent u niet tevreden, ruil hem in. Elke OK-inruilwagen is kerngezond en voldoet 100% aan strenge General Motors eisen. 1977 Opel Kadett 2-drs Special 1976 Opel Kadett 2- en 4-drs ruime keuze 1975 Opel Kadett 2-drs 2 stuks met weinig kilometers 1977 Opel Kadett City 3-drs met automaat als nieuw 19760pel Kadett City 21 tot 30.000 km gelopen 1977 Opel Ascona 16S 2-drs 11.600 km 1976 Opel Ascona 19 SR kl. geel 1975 en 1974 SAscona 16 N 19730pel Ascona Voyage leuke stationcar 1977 Opel Manta 16 S luxe automaat groenmet. 1974 Opel Manta 19 S kl. geel 1977 Opel Rekord Diesel prachtige wagen 1976 Opel Rekord 19N 2-drs slechts 49.000 km 1975 Opel Rekord 19 N met LPG-installatie 1974 Opel Rekord 4-drs diesel in goede staat 1976 Simca 1100 slechts 12.000 km als nieuw, scherpe prijs 1975 Simca 1501 Special met schuifdak enz. 1976 Fiat 128 2 stuks ca. 18.000 km erg mooi 1975 Mazda 929 keuze uit 2 stuks resp. 29.000 en 50.000 km 1974 Daf, type 46 kleur groen erg mooi 1976 Citroen 2CV6 ca. 20.000 km 1975 Vauxhall Viva kleur blauw 31.000 km 1974 Vauxhall Viva met 26.000 km 1976 Mini Clubman 1974 Mini Clubman 1977 Peugeot 104 SL 5-drs, grijsmet. als nieuw Inruil mogelijk Financiering binnen 10 minuten geregeld Uw Opel-dealer Garantie - Inruil - Financiering mogelijk. Voorheen LOUISSE-GOES B.V. Westwal 25, Goes, tel. 01100-16210 ii— »i ==j

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 46