„Laf dat kabinet verschuift tot na bezuinigingen de verkiezingen In de meeste gemeenten minder partijen geregistreerd voor de raadsverkiezingen PZC/p Maak van Breskens thuishaven veerboten „Lubbers deed meer dan hij wettelijk verplicht was te doen Confessionele meerder heid in college gs past niet meer „Heroverweging besluit VOW als bouw pas in 1981 kan beginnen DEN UYL IN MIDDELBURG: CDA-STATENKANDIDAAT MEVROUW REMIJN-DE BA DIS Axelse bedrijven doelwit inbrekers D'66-LIJSTTREKKER MEVROUW J. BOOGERD-QUAAK REGISTRATIE DEZE WEEK OFFICIEEL AFGESLOTEN, GELEGENHEID TOT KANDIDAATSTELLING TOT 18 APRIL "••ZATERDAG 11 MAART 1978 Wissml Zeeuws-Vlaanderen GROOT GEHOOR OP BIJEENKOMST VANJPVDA MIDDELBURG - Op een verkiezings bijeenkomst van de PvdA te Middel burg heeft oud-premier Den Uyl het vrijdagavond „laf en buitengewoon pijnlijk" genoemd dat het nieuwe ka binet de in het regeerakkoord van CDA en WD ingebouwde bezuinigingsope raties verschuift tot na de verkiezin gen. „De mensen met de kleine inko mens", zo betoogde de fractievoorzitter van de PvdA in de tweede kamer, „gaan ie klappen krijgen omdat in het re geerakkoord ligt opgesloten dat het kabinet gaat snijden in de sociale uit keringen. In dit opzicht", zo verklaarde gisteravond de heer Den Uyl voor een groot, in de aula van de stedelijke scholengemeenschap samengestroomd gehoor, „maakt de PvdA heldere keuze: De laagste inkomens wil men iets laten stijgen, de modale inkomens dienen stabiel te blijven en de hogere inko mens moeten iets inleveren". In de loop van zijn betoog nam drs Den Uyl het optreden van het nieuwe kabi net op de korrel en de recente ontwik kelingen die zich daaromheen hebben voorgedaan. „Het was me het weekje wel", zo begon hij,.zondag was het ho sanna, nu is het Kruisinga". De PvdA- fractievoorzitter noemde het ontslag van de minister van defensie "meer dan een incident". „Zelden is het voorgeko men", zo memoreerde hij, „dat een mi nister na tien weken al aftreedt en nog nooit is het voorgekomen, dat een der gelijke minister zo als oud vuil aan de kant wordt geveegd. Daar spreekt iets uit wat zeer bedenkelijk is", zo for muleerde de heer Den Uyl, die vond dat hiermee een uiterst ernstig conflict over de houding ten aanzien van de neutro nenbom is weggemoffeld. Bij de formatiepogingen had de PvdA grote bezwaren Kruisinga in een kabi net met de PvdA te aanvaarden, aldus de heer Den Uyl, die direkt hierop liet volgen, dat de inzichten van de heer Kruisinga over de neutronenbom ern stig en oprecht zijn. De PvdA-opvatting is de noodlottige bewapeningsspiraal te doorbreken en nee te zeggen tegen de neutronenbom. „We mogen dit wapen niet gebruiken als ruil- en pressiemiddel in de onderhandelingen met de landen van het Warschau-pact". Rechts kabinet Sprekend over het nieuwe kabinet uitte de heer Den Uyl bedenkingen over de persoon van de minister van buiten landse zaken: „Als men die in de kamer bezig hoort, dan zit men al met opge krulde tenen", zo gaf hij als zijn me ning, „je houdt je hart vast, als hij op internationaal niveau moet gaan over leggen". „De kleine wijzigingen die het kabinet aanbrengt, zullen tot grote veranderin gen leiden", zo betoogde de heer Den Uyl. die er in dit verband aan herin nerde, dat zijnminister van buiten landse zaken, Van der Stoel, een jaar op pad is geweest om vanuit de beperkte zeggenschap van Nederland in het ver drag van Almelo de levensgevaarlijke facetten van de plutonium-economie uit te schakelen. Dit werk van Van der Stoel heeft het kabinet in één klap uit handen gegeven. De PvdA-fractieleider ver klaarde te voorzien, dat Nederland of wordt gedwongen te stoppen in Almelo of moet berusten in de leveringen van materiaal uit Almelo naar dictatoriale landen. Aan het slot van zijn betoog zei de heer Den Uyl weinig lust te hebben om iets te zeggen over de koopsompolis-effaire. Wel ging hij in op de ethische achter gronden in de zaak Lubbers „Ik vind dat politici aan zichzelf hoge maatsta ven behoren aan te leggen", zo was zijn formulering, „ik ben geschokt omdat er geen twijfel over kan bestaan dat de uit oefening van het ambt van minister niet kan samengaan met de uitoefening van die van enig bedrijf, dit is uitgesloten en ontoelaatbaar" Hoechst Tijdens de discussie dankte een verte genwoordiger van de ondernemings raad van Hoechst voor het gesprek dat men over de problemen van het bedrijf vóór de bijeenkomst had gehad met de oud-premier. De heer Den Uyl zei te we ten dat het probleem zit in de overca paciteit in de chemische sector, door overschatting van de afzetmogelijk heden. Hij attendeerde erop dat de overheid uit de aanleg van wegen, ha vens en goedkoop aardgas een grote prijs heeft betaald om de vestiging van Hoechst mogelijk te maken. Diezelfde overheid, aldus de heer Den Uyl, „moet goed nadenken teneinde massale kapi taalvernietiging te voorkomen". Voortzetting van met sluiting be dreigde ondernemingen kan volgens de heer Den Uyl alleen plaatsvinden onder zodanige voorwaarden dat een deel neming van de overheid is verzekerd. Veel belangstelling voor uitvoering van balletschool MIDDELBURG- Voor een uitverkochte schouwburgzaal in Middelburg gaf de balletschool 'Arabesque' uit Middel burg een leerlingenuitvoering. Ruim 200 leerlingen werkten mee aan het bal letprogramma, dat bestond uit 25 ver schillende dansen op muziek van klas sieke componisten.De oprichtster van 'Arabesque', mevrouw H. Wamsteker- Sarton leidde de uitvoering. Het programma wordt vrijdag herhaald voor een weer uitverkochte schouw burgzaal. Om aan de overweldigende belangstelling tegemoet te komen zal het programma 26 mei nogmaals ge bracht worden. Dr. C. Boertien spreekt voor UW Middelburg MIDDELBURG - Tijdens de jaarverga dering van de Stichting Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, afdeling Mid delburg, die woensdag 15 maart in het Schuttershof te Middelburg zal worden gehouden, spreekt de commissaris der koningin Dr C. Boertien over ontwik kelingshulp. De vergadering begint om 13.45 uur. Naast de benoeming van de kascommissie en behandeling van de jaarverslagen, worden ook nog de zilve ren insignes van de stichting uitgereikt aan drie medewerksters provincie ff CDA-KAMERLID EVERSDIJK: „KABINET STERKER GEWORDEN NA VERTREK KRUISINGA' FUNDAMENTELE FOUT IN OPZET BRESKENS - „Het veer Vlissingen- Breskens moet het veer Breskens-Vlis- singen worden". Dat vindt mevrouw H. Remijn-De Badts, statenkandidaat van het CDA. Op een verkiezings- Bijeenkomst in 'De Uitkomst' in Bres kens pleitte ze er vrijdagavond voor, de eerste pont vanuit Zeeuwsch-Vlaande- ren te laten vertrekken en de laatste er te stationeren. Momenteel gebeurt dat in beide geval len in Vlissingen. Mevrouw Remijn vraagt zich af, of er geen sprake ls van een 'fundamentele fout' in de opzet van de dienst. „Waar gaat men vanuit? Wie, moet uit het isolement gehaald worden? Is dat Midden-Zeeland? Hebben ze dan zoveel belangstelling voor Zeeuwsch- Vlaanderen?" aldus de statenkandi daat. Naar haar mening moeten er weinig mensen uit Vlissingen om vijf voor vijf naarZeeuwsch-Vlaanderen, terwijl er 's avonds om half twaalf nauwelijks Zeeuwsvlaamse interesse voor een en kele reis 'overkant' bestaat. ..Wy willen daarentegen zo vroeg moge- van plattelandsgebieden. de boot niet in Breskens blijven liggen? Kan het personeel niet in Breskens wo nen en de leefbaarheid van deze kern vergroten?" De - goed bezochte - bijeenkomst in Breskens vormde het slot van een werk bezoek van een aantal CDA-statenleden en -kandidaten. Drs. M. Beinema P n van den Bosse. P.J. Everaert, ^GJL Claeys, G. van Schaick. drs. H. Ever- sdijk, J. H. Roose. D. Geuze, G. Chris- tiaansen en mevrouw Remijn bezochten - opgedeeld in groepen - de bejaarden centra 'Coensdike' in Aardenburg, 'Ro- zenoord' in Sluis en 'Emmaus' in IJzendijke, het gezinsvervangend te huis in Schoondijke en de sociale werk plaats in Oostburg. In Breskens was er ook een ontmoeting met vertegenwoordigers van het bij zonder onderwijs. Daar benadrukte drs. Eversdijk, tweede kamerlid voor het CDA en voorzitter van de staten fractie. het belang van de vrijheid van richting en inrichting van het onder wijs. Het CDA vindt dat ook kleine scholen recht op bestaan hebben en dat de op heffingsnormen rekening moeten hou den met de specifieke omstandigheden lijk een mogelijkheid om naar de over kant te gaan. Ik denk aan de landbouw. „Het hebben van een school in iedere kern is een eerste eis bij het handhaven 91 PVDA LIJSTTREKKER W. DON: MIDDELBURG - Op de vrijdagavond in Middelburg gehouden verkiezings- liijeenkomst van de PvdA heeft frac tievoorzitter in provinciale staten W. Don als zijn mening gegeven dat in het Zeeuwse college van gedeputeerde sta ten geen confessionele meerderheid meer past. In dit verband zei de heer Don: „Ik heb grote reserves ten op zichte van een SGP-er in het college en ik flirt niet met ze." Tijdens deze bijeenkomst sprak de heer Don over actuele vraagstukken in de provincie. Zo nam hij de 'vaste oeververbinding Wester- schelde onder loep, waarover hij zich af vroeg of de beslissing om de bouw in 1981 te beginnen wel een werkelijke be slissing is. Hij hiemnerde er aan dat de hoofdinspecteur-directeur voor de ar beidsvoorziening in Zeeland, drs. J. W. Jansen van mening is dat oplossingen mogelijk zijn voor het probleem op de arbeidsmarkt bij het samenvallen van zowel Oosterschelde- als Wester- scheldewerken. De heer Don hiervoer: „De minister moet toch op de hoogte zijn van de rap portage van deze ambtenaar in deze zaak? Waarom verschuilt men zich dan? Realiseert men zich wel dat aanvang bouw in 1981 op basis van zeven jaar bouwtijd de verbinding eerst in 1988 bruikbaar maakt?" Eerder had de heer Don opgemerkt, dat bij verder uitstel dient te worden ge streefd naar .het snel aanbesteden van de bouw van nieuwe veerboten. „Als nu met, spoedig tot bouw wordt besloten dient uitbreiding van de vloot te worden gerealiseerd." Sprekend over de recreatieve ontwik keling in Zeeland stelde de heer Don dat thans het sociaal toerisme voorrang dient te hebben. „Wij menen", zo zei hij, „dat totdat de uitwerking van de in de bestemmingsplannen opgenomen rec reatieprojecten bekend zijn, de recrea tieve ontwikkeling tot stilstand dient te worden gebracht. Bij een latere uitbrei ding zal een afweging plaats moeen vin den van natuurbehoud, landschaps- schoon en dagrecreatie van de daarop aangewezen bevolking." Door een strent goedkeuringsbeleid dient men het speculeren met voor be- wonlngs- en recreatieve doeleinden ge schikte gronden tegen te gaan. ver volgde hfj. „Wij hebben geen verdere behoefte in Zeeland aan projecten als van Wilma bij Bruinisse. De oevers van het openbaar water mogen met verder in particulier bezit worden overgedra gen, nee zij moeten in principe voor een ieder vanaf de landzijde bereikbaar zijn." Over de controverse met de Zeeuwse lijsttrekker van het CDA, drs. H. Evers dijk, merkte de heer Don op, dat hij niet wenste in te gaan op persoonlijke AXEL - In de nacht van donderdag op vrijdag zijn inbrekers aan het werk gweest bij verschillende bedrijven in Axel. Bij het aannemingsbedrijf L. werd een gering bedrag vermist. Bij de aardappelhandel De F. en De H. werd de kantoorruimte doorzocht en daar wordt een aanzienlijk bedrag vermist. Ook het kantoor van de onderneming C. aan de Axelse Sassing moest het ont gelden. De buit was echter gering. De daders, die binnen kwamen door een ruit in de slaan lieten enkele sporen na, die nagetrokken zullen worden. aantijgingen, maar dat wel wat licht vaardig wordt omgesprongen met de goede naam en eer van mensen. „Aan het adres van mijn collega van het CDA zou ik alleen willen zeggen dat wij ons beiden dienen te realiséren, dat uit gaande van een college op basis van een programma, na 29 maart wij met ande ren samen verantwoordelijk zullen zijn. „HETZE TEGEN CDA NEEMT KWALIJKE VORMEN AAN" BRESKENS - Het CDA-tweede kamer lid drs. H. Eversdijk heeft het vrijdag avond in Breskens opgenomen voor oud-minister Lubbers. Hij zei onder meer: „Er is nu wel zoveel lawaai over Lubbers, maar bij nader onderzoek blijkt er niets aan de hand te zijn, inte gendeel. Oud-minister Lubbers deed veel meer dan hij wettelijk verplicht was te doen". Drs. Eversdijk stelde vast dat 'de hetze tegen het CDA een kwa lijke omvang begint aan te nemen". „Spontaan en eigener beweging heeft Lubbers tijdens zijn ministerschap zo danige maatregelen getroffen dat hij steeds over zijn ministerssalaris de volle belasting heeft betaald", constateerde het Zeeuws tweede kamerlid tijdens een CDA-bijeenkomst in 'De Uitkomst'. „Voor mij blijft de goede trouw van Lubbers buiten twijfel. Ik zie het als een royale wijze van afdoening nu hijzelf, maar ook zijn beide broers, volledig van de verkregen investeringsaftrek hebben afgezien". Ook ging drs. Eversdijk in op het ver dwijnen van CHU-voorman Kruisinga uit het kabinet Van Agt. „Met rar W. Scholten is het kabinet sterker gewor den". meende het kamerlid. „De minis terscrisis is door minister-president Van Agt zeer deskundig opgelost. Door de benoeming van mr. W. Scholten is een bekwaam politicus en een goed be stuurder tot het kabinet toegetreden". Volgens de heer Eversdijk is het te be treuren dat er een ministerscrisis moest komen. „Maar het is geen teken van zwakte dat dit zo snel en accuraat is op gelost. Het ministerie van defensie krijgt een goede minister, diebovendien een ras-echte christen-democraat is" Tijdens de verkiezingsbijeenkomst ging drs. Eversdijk wat dieper in op de rol van het CDA in de Zeeuwse staten. „Het CDA zal ook in Zeeland niet onnodig mogen polariseren", vond hij, „maar het mag ook geen suffe en matte partij zijn. die met alle winden mee kan en wil gaan. Het CDA zal ook in de praktische poli tiek uit Zeeland een eigen gezicht moe ten tonen en de tegenstellingen met de andere partijen moeten aantonen cn analyseren" BETAANSRECHT Hij voegde er aan toe: „Sommige so cialisten wensen ons bestaansrecht nog steeds niet te accepteren, zoals som mige liberalen ons uitgangspunt baga- taliseren. Dat wensen wij niet te aan vaarden. Wij hebben het recht op er kenning en daar zullen wij voor vech ten". Daarna stond het kamerlid stil bij een aantal belangrijke CDA-programma- punten. Zo noemde hij het steunen van onderwijs- en vormingsmogelijkheden voor de vrouw, zoals moedermavo's, een belangrijke zaak. de veehandel en het zakenleven in het van de leefbaarheid. Een dorp zonder algemeen. Wij willen later terugkunnen school is een gehucht", meende hij. naar Zeeuwsch-Vlaanderen om deel te kunnen nemen aan culturele activitei ten elders in de provincie en in het land", betoogde ze Uit Utrecht vertrekt de laatste trein met aansluiting op de veerboot om kwart over acht en uit Rotterdam om 9 uur, terwijl in Vlissingen de laatste trein om Boomplantdag SLUIS - Woensdag nemen de leerlingen van de hoogste klassen van de lagere scholen te Sluis deel aan de jaarlijkse 'boomplantdag'. Dit jaar worden bomen geplant in de Ridderstraat te Sluis. Een vertegenwoordiger van de Nederlandse I uur arriveert en derhalve uit Utrecht Heide Maatschappij zal de deelne- om kwart over 10 en uit Rotterdam om II uur vertrekt. Mevrouw Remijn: „Kan li D'66 VOOR BOUW VAN BRUGTUNNEL SCHUDDEBEURS - Als de aanleg van de vaste oeververbinding Wester- schelde vow) pas in 1981 kan beginnen, dan moet er voor die tijd een herover weging plaatsvinden van betbesluit de oeververbinding te gaan bouwen. Dit is de mening van D'66 in Zeeland over de VOW. „In de tijd tot 1981 kan er nog zoveel gebeuren dat het ons niet verstandig lijkt nu te beslissen wat je over drei jaar gaat doen zonder daarbij rekening stand dat de VOW er moet komen en wel te houden met toekomstige ont wikke- zo snel mogelijk gezien de noodzakelijke lingen", zo lichtte mevrouw J. L. A. vervanging van veerboten. Maar het Boogerd-Quaak. lijsttrekker voor 1Üt ons meer dan reëel om nu niet D'66 bij de statenverkiezingen, het te overziene ontwikkelingen in de be- standpunt van haar partij toe tijdens schouwing te betrekken wanneer de si- een persconferentie in Schuddebeurs. tuatie op de arbeidsmarkt en de kapi- Als voorbeelden van ontwikkelingen waarmee rekening gehouden moet worden, noemde ze de bouw van de derde Schelde-tunnel bij Doel en de ge volgen van de wet op de investerings rekening voor de werkgelegenheidssi tuatie. Overigens liet mevrouw Boogerd er geen twijfel over bestaan dat D'66 voor de bouw van de brug-tunnel is. „We stellen ons in de eerste plaats op het 'EIGEN LIJST' UIT SLUISKIL TE LAAT VOOR REGISTRATIE MIDDELBURG - In de 30 Zeeuwse ge meenten hebben zich over het alge meen voor de gemeenteraadsverkie zingen op 31 mei minder politieke par tijen of groeperingen laten registreren dan voor de raadsverkiezingen van 1974. Dit blijkt uit navraag bij de 30 gemeenten in de provincie, waar deze week de officiële registratie voor de raadsverkiezingen werd afgesloten. De daling van het aan tal aan meldingen komt in de meeste gemeenten vooreen belangrijk deel op rekening van het CDA. In vrijwel alle Zeeuwse gemeen ten is er nu een gezamenlijke CDA-lijst, in tegenstelling tot vier jaar geleden toen er nog aparte KVP-, CHU- en ARP- lijsten of bundelingen daarvan werden ingediend. De sluiting van de registratie deze week is overigens nog niet maatgevend voor het totaal aantal groeperingen dat zal meedoen. Wie deze week te laat was voor registratie zal het moeten doen met een zogenaamde blanco lijst. Dat overkwam de inwoners van Sluiskil, die met een eigen Sluiskilse ijlst willen uitkomen. Omdat ze te laat waren voor de registratie mogen ze nu alleen de verkiezingen in met een ljjst waarboven geen naamgeving komt. Ook in Aar denburg was er sprake van een geval van te laat registreren: de WD-aan- melding kwam hier te laat binnen, waarop men besloot van deelname aan de verkiezingen af te zien. Tot 18 april, de dag van de kan didaatstelling, is overigens nog van al les mogelijk. De heer F. H. Rejjnders, chef van de afdeling bevolking c a. van de Middelburgse gemeentesecretarie: „Met het vaststellen van de registratie weten we welke politieke partjjen zich hebben willen aanmelden. Overigens houdt het zich laten registreren nog niet automatisch in dat men ook met een eigen ljjst uitkomt. Zo hebben we in Middelburg de registratie van de Partij tot Bevordering van Betere Volkshuis vesting. Dat zjjn de gebroeders Bos boom uit Den Haag, die zich ook in veel andere gemeenten in den lande hebn- ben laten registreren, maar zeer waar schijnlijk niet echt zullen meedoen", al dus de heer Rejjnders. Ook bij deze raadsverkiezingen wordt in een aantal Zeeuwse gemeenten de registratie van eventuele deelnemers aan de raadsverkiezingen uiteraard sterk bepaald door de plaatselijke si tuatie. Grotere partijen als PvdA, CDA en VVD zijn in de meeste gemeenten vertegenwoordigd, al dan niet in com binatievorm met andere politieke par tijen. D'66 doet alleen in de vier grote steden mee. In de gemeente Temeuzen hebben de kiezers straks de meeste keus: 15 partijen willen daar in prin cipe meedoen aan de raadsverkiezin gen. In Sint-Philipsland en Mariekerke zijn dat er maar drie. Het aantal nieuwe groeperingen dat in de gemeenteraad wil, blijft tamelijk beperkt. Opmerkelijk verschijnsel is dat ook in gemeenten die tot nu toe vooral lijsten op persoonlijke titel ken den (zoals een aantal Zeeuws-Vlaamse plaatsen, thans ook PvdA- en CDA-lijs- ten hebben. Continuering De keus voor de kiezer in de grotere Zeeuwse gemeenten ljjkt wat groter te zijn dan op het platteland. In veel plat telandsgemeenten is sprake van een continuering van de huidige situatie Overigens bljjven partjjen die het vier jaar geleden in veel gemeenten niet of net niet haalden, ook dit jaar nadruk kelijk 'in de race' Temeuzen biedt, zoals gezegd, de stemmers straks in principe de meeste keus- hier hebben zich laten registreren: PvdA, CDA, WD. SGP. GPV, PPR, D'66. Socialistiese Partij (SP). PSP, RPF en als Boerenpartjj-af- splitsing de Conservatieve Volkspartij CVP. Tenslotte staat de ljjst van de Haagse gebroeders Bosboom geregi streerd. Een woordvoerder van de gemeente Temeuzen deelde mee dat de inwoners van de gemeente Sluiskil die uit on vrede met het gemeentelijk beleid van Temeuzen met een eigen plaatselijke belangengroepering de verkiezingen in willen, op formele gronden niet Sluiskil in de naam kunnen hebben: Het enige dat er voor hen op zit is nu uitkomen met een blanco lijst. In de drie andere grotere Zeeuwse ste den hebben zich de volgende politieke partjjen laten registreren: in Middel burg: PvdA. CDA, WD. PPR. SGP- RPF Ljjstverbinding), GPV, D'66, PSP en de al eerder genoemde Partij tot Be vordering van een Betere Volkshuis vesting, ook we! de Anti-Woningnoo- dactie genaamd. In Vlissingen lieten zich registreren PvdA, CDA. D'66, RPCU. WD en Boerenpartij. De par tijen die zich in Goes aanmeldden zjjn: CDA, PvdA, WD, SGP, PPR, D'66 en CPN. Persoonlijke lijsten In de meeste Zeeuws-VIaamse gemeen ten komen traditioneel persoonlijke lijsten voor. Dat is ook nu weer het ge val, al is er een zekere tendens waar te nemen naar deelname door de 'echte', landelijke, politieke partijen, Zo zijn in Hulst CDA. PvdA en PPR-PSP geregi streerd. Daarnaast zijn de traditionele lijsten Gemeentebelang en Gemeen schappelijk Belang ingediend. Bij de gemeente Hulst sloot men overi gens niet uit dat zich voort de 18e april nog meer kandidaten op persoonlijke titel zich zullen aanmelden. Ook in Kloosterzande is de PvdA nieuwko mer: plaatselijk deed de PvdA daar nog niet eerder mee. De lijsten die ook nu vertegenwoordigers in de raad hebben boekten zich opnieuw voorde komende verkiezingen: Gemeentebelangen, Al gemeen Belang I en Algemeen Belang II. In Oostburg hebben zich aangemeld: CPN, CDA. PvdA. PPR, VVD, Dorps belangen en Toerisme en SGP CPN PPR en SGP maken geen deel uit van de huidige Oostburgse raad. Dan Sas van Gent: hier schreven in de PvdA, Ge meentebelang Groot Sas van Gent, de Confessionele Groepering Sas van Gent - Westdorpe - Philippine en Gemeente belang, dat een afsplitsing is van de 'an dere' partij GB Groot Sas Ruime keus heeft de werknemer in Aar denburg' er is een lijst Arbeidersbelang en een Werknemerslijst. Groot Aarden burg. Arbeidersbelang vindt haar thuisbasis met name in Eede Verder wil in Aardenburg het CDA meedoen en was de WD te laat met registratie. De andere West-Zeeuws-Vlaamse ge meente, Sluis, kent ook enige verschui vingen. PvdA. CDA, VVD tnu gemeen tebelang) en Algemeen Belang zitten thans in de raad. De Werknemerspartij staat niet meer geregistreerd. Nieuw is het Democratisch Welzjjn Sluis, dat wordt 'belichaamd' door onder anderen sexshophouder Paul Metz en het zit tende raadslid J Kopmels (thans Werk- nemerspartij). In Axel tenslotte twee nieuwkomers de groepering 65-plus (het zittende WD- raadslid Impens) en Algemeen Belang (het zittende raadslid Janssens, thans onafhankelijk) en dan PvdA, CDA, WD en GPV. Walcheren Vrijwel geen veranderingen doen zich voor in de situatie in Westkapelle: al leen de AR-CH-combinatie komt nu uit onder CDA-vlag. Verder willen mee doen Gemeentebelangen, SGP en PvdA, die al in de raad vertegenwoor digd zijn. In Amemuiden doen de zittende raadsfracties straks in principe weer mee: PvdA, CDA (AR-CH), Algemeen Belang en SGP. Nieuwkomers zijn hier de Reformato risch Politieke Federatie (rpf) en de Rechts Protestants Christelijke Unie. De samenstelling wat aantal fracties betreft zal in de raad van Valkenisse weinig veranderen: Gemeentebelang- WD. SGP, CDA en PvdA-PPR. Beide laatste partijen hebben zich afzon derlijk en nog eens samen laten regi streren. De PSP, officieel deel uitma kend van de huidige fractie PvdA- PPR-PSP, komt in de registratie niet meer voor. In Veere heeft het niet in de huidige raad vertegenwoordigde GPV zich laten re gistreren Verder komt de AR-CH groepering terug als CDA, is er een ljjst. verbinding SGP-RPF en dingen de Partjj Gemeentebelang en de WD met naar de kiezersgunst. Geen veranderin gen in Mariekerke: Gemeentebelang CDA en SGP. Overigens is het CDA ir deze gemeente op zichzelf nieuw Bij de registratie in Domburg zijn nog wat onduidelijkheden. Op formele gronden kan hier geen sprake zjjn var een CDA-lijst, omdat hiervoor de ver eiste machtiging inzake de kieswet niel kon worden gegeven. De aanvraag wa; ingediend als CDA-in-oprichting. maai omdat er geen machtiging van het of ficiële CDA was besloot het centraa stembureau de aanvraag af te wjjzen Ingeschreven zjtn: PvdA en Gemeente belang Domburg-Oostkapelle en WD terwjil verder ARP en CHU zich apari moesten laten registreren. Verder lieten SGP en de Christelijke Groepering zich noteren. Schouwen en Tholen Weinig nieuwe ontwikkelingen deder zich voor bij het registreren van de nieuwe ifjsten op Schouwen-Duiveland Tholen en Sint-Philipsland. In Sint Phllipsland zijn de zittende raadsfrac ties opnieuw geregistreerd: Partjj Al gemeen Belang, CDA en SGP. In de ge meente Tholen zjjn vjjf groeperingen genoteerd PvdA, CDA iar-ch-kvp) WD, SGP en nieuwkomer RPF. De Schouwse gemeenten geven het vol gende beeld Zierikzee CDA, PvdA WD, Reformatische Unie (een nieuwe ljjstverbinding tussen RPF, SGP en jgpv), Westerschouwen CDA (peg en kvp). Reformatorische Unie (zie Zierik zee), WD en PvdA (peg, sgp ewd en pvda hebben zitting in de huidige raad zodat hier in principe weinig verandert. Bruinisse CDA (nu peg). PvdA, SGP en Algemeen Belang (situatie ongewij zigd), Brouwershaven CDA, (was cg), PvdA, WD en voor het eerst de SGP, Middenschouwen SGP (was ar-ch), PvdA en WD (was alg. belang), Duive- land CDA, WD. SGP en PvdA (onge wijzigd) Op Noord- cn Zuid-Bevelan is er in Wis- senkerke sprake van de opmerkelijke situatie dat de nieuwe raad elf leden zal tellen tegen de huidige zeven. Het in wonertal van deze gemeente is name lijk boven de 3000 gestegen. De huidige partijen CDA (CH-AR), Vrijge Gemeen- tenbelangcn cn PvdA willen weer mee doen terwijl ook de SGP zich heeft la ten registreren. Het deelnemerslijstje in Kortgene is on gewijzigd: PvdA, CDA (AR-CH), WD en SGP. In Reimerswaal nemen de zit- tende partjjen weer aan de registratie deel: CDA (combinatie van CHU-AR- KVP), SGP en VVD. Ook Kapelle kent weinig verschuivingen, al is er naast SGP. CDA, PvdA en VVD nu sprake van registratie van PPR en Gem. Belang Kaplle. De gemeente Borsele biedt straks de keus uit twee progressieve groeperin gen: PvdA-PPR en Progressief Borsele (het huidige 'dissidente' PvdA-PPR- raadslid Van Royen met de zijnen), de lüslverbinding SGP-RPF, het CDA (AR-CH-KVP) en WD. taalmarkt het niet mogeUjk maakt om eerder met de bouwfte beginnen", aldus mevrouw Boogerd. Tijdens de persconferentie die werd ge houden na afloop van het bëzoek dat een D'66-delegatie vrydag aan Schou wen-Duiveland bracht, werd duldelyk dat D'66 in Zeeland nog een beetje moeilijk heeft met de motie die D'66- kamerlid mr. H. J. Zeevalking heeft aangekondigd over het beveiligen van het gebied rondom de Oosterschelde door de dyken te verhogen. „Er werd bij ons nog verschillend over gedacht", liet een bestuurslid van D'66-Zeeland weten. Kamerlid M. Eng- wirda, die het bezoek aan Schouwen- Duiveland meemaakte, wees erop dat de heer Zeevalking zyn motie pas zal indienen als de minister van verkeer en waterstaat geen duidelijkheid kan ver schaffen over de twyfels die momenteel nog aan de bouw van een pyierdam kle ven. D'66 in Zeeland was er min of meer van uit gegaan dat de discussie over de beveiliging van het Oosterschelde-ge- bied niet weer opnieuw zou oplaaien. We zijn weliswaar steeds voor een open Oosterschelde geweest", aldus mev rouw Boogerd, „maar het compromis van de pijlerdam konden we het eens zijn, hoewel we het wel een erg duur compromis vonden. Wanneer nu bUjkt dat de twee miyard die de pyierdam duurder kost dan op delta-hoogte bren gen van de dyken, moeibjk gefinancierd kunnen worden dan zullen vdjer mee akkoord gaan als de kamer naar aanlei ding van de motie van de heer Zeeval king besluit de Oosterschelde open te houden en de dyken te verhogen." Mev rouw Boogerd merkte er verder by op dat het nu toch wel de allerlaatste keer moet zyn dat er weer aan de beslissing over de afsluiting van de Oosterschelde gesleuteld wordt. Planning D'66 in Zeeland is van mening dat nu al een begin moet worden gemaakt met een planning voor wat er laat in de jaren tachtig, wanneer de Oosterscheldewer- ken de aanleg van de VOW voltooid zyn, moet gebeuren om de dan te verwach ten sterke sty ging van het aanbod op de arbeidsmarkt op te vangen, D'66 vreest dat er nogal wat werkloosheid zal kun nen ontstaan onder de vaak sterk ge specialiseerde arbeidskrachten die aan de waterstaatkundige werken hebben gewerkt en de heer Engwirda bestaande vroeg een planning worden gemaakt, waarin onder meer mogeiykheden voor herscholing bekeken worden. De D'66-delegatie (naast mevrouw Boo gerd en de heer Engewirda bestaande uit kandidaat-statenlid mevrouw J. F. Doomekamp-Rommerts en enkele be stuursleden van D'66-Zeeland) bracht vrijdagmorgen een bezoek aan de Del tadienst van rijkswaterstaat in Zierik zee. 's-Middags volgde een gesprek met voorzitter M P. Moelker, voorzitter van het district Zeeland van de vereniging recreatie-ondernemers Nederland (Ree- ron). In dat gesprek kwam natuuriyk de voorgenomen aanwyzing van de Kop van Schouwen als natuurgebied ter sprake. Daarby bleek dat de in de Rec- ron verenigde campinghouders er zelf ook wel van overtuigd zyn dat de kip met de gouden eieren wordt geslacht wanneer de recreatieve ontwikkeling in de westhoek van Schouwen biyft door gaan. D'66 vindt dat het rumoer rondom de beschikking van de minister van CRM had kunnen worden voorkomen wanneer de gemeenten en de provincie de ontwikkeling in de Kop van Schou wen beter in de hand gehouden hadden. 4

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 45