Hulster bouwvakkers woedend over briefje belastinginspecteur Provincie wil voor actie Zeeland helpt Rwanda kwartje per gulden geven Koffieconcert met HET AMSTERDAMS NONET B. en w. zien bouw sporthal of overname gymzaal niet zitten """""j ZATERDAG 11 MAART 1978 Wmtl Zeeuws-V laanderen Z' OPGA VE NEVENWERKZAAMHEDEN S HULST - De afdeling Hulst van de bouwbond van het NKV is woedend overeen brief van de inspecteur van de directe belastingen in Terneuzen, 'K(J waarin bouwvakkers opgave wordt wcs.i gevraagd van werkzaamheden voor rt derden, inclusief familieleden. 'Pure discriminatie, een soort heksenjacht op bouwvakkers", zei vrijdagavond S3 tweede secretaris A. Luycks op een af- delingsvergadering in de 'Stadsher berg'. Volgens de heer Luycks is de Terneu zense belastinginspecteur de eerste (en SaiA totdusver enige) in het land die een der- OTBj gelijk schrijven heeft verstuurd. Hij vindt het ergerlijk, dat bouwvakkers ook klusjes die ze voor familieleden ver- Ijichten moeten melden. „Schilder je een deur voor je 79-jarige moeder, dan ben je verplicht het op te geven. Dat gaat wel erg ver". Afdelingsvoorzitter A. Raam- donk van het NKV in Hulst had ge hoord, dat de Terneuzense belas tingdienst ook bij banken informeert naar kostbare reizen van belas tingplichtigen. De Hulster bouwvakkers willen dat hun landelijke organisatie de kwestie on middellijk uitzoekt. De heer Luycks verwacht maandag, op een tweede af- delingsvergadenng, opheldering. Jubilarissen Tijdens de bijeenkomst van vrijdag huldigde districtsbestuurder N. de Laat een aantal jubilarissen. De heren A,van Helsland (40 jaar lid) en B. Pica- vet 25 jaar lid) kregen een speciale bondsspeld. Twee andere jubilerende leden, de heer C. Poppe (40 jaar) en J. Bakker (25 jaar) waren verhinderd de vergadering bij te wonen. Uit het jaarverslag over 1977 blijkt, dat de Hulster bouwbondafdeling met 8 le den is gegroeid. De vergadering herkoos de bestuursleden A. J. Blommaert, J. Otjes en E. Thijs. De heer Otjes volgt afdelingsvoorzitter Thijs op. Maandag bespreekt de afdeling de sa menwerking van bouwbonden in FNV- verband en het vaststellen van de con tributie. Ook deze bijeenkomst is bij de 'Stadsherberg'. foto: Districtsbestuurder N. de Laat huldigde vrijdagavond twee jubilaris sen van de bouiobond NKV in Hulst. VOORSTEL VAN GS AAN STATEN Informatie-avond VOS-cursus Axel MIDDELBURG-Voor elke gulden, die in Zeeland de komende jaren wordt in gezameld voor de actie „Zeeland helpt Rwanda" willen gedeputeerde staten een kwartje bijdragen van de provin cie, als „een werkelijke bijdrage aan de actie." Dat blijkt uit een voorstel van het college aan de staten, dat op 21 april aan de orde komt. Voor 1978 willen gs op de provinciebegroting „voor shands" een bedrag van een ton voor dat doel reserveren. Gs wijzen erop, dat de Zeeuwse staten bij de behandeling van de begroting vo rig jaar november het initiatief hebben Advertentie llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllillll llllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllË Zondag 12 maart 11.30 uur Foyer Concertzaal Middelburg Uitgevoerd worden: werken van Boccherini, Mozart en Saint-Saëns Kaarten 6,00. jeugd t/m 12 jaar 4,00 a/d zaal. Oppas aanwezig. genomen om een actie te voerenxin voe ren voor Rwanda in Oost-Afrika. Doel: een project van waterbronnen tot stand brengen. Als eerste aanzet stelden de staten bij die gelegenheid een halve ton beschikbaar om de kosten van de actie te dekken. Gs vinden nu, „dat daar naast een werkelijke bijdrage ten be hoeve van de actie verleend zal moeten worden." Het college: „De betrokkenheid van de provincie bij deze actie zou tot uiting kunnen komen door voor elke gulden, die de Zeeuwse bevolking in brede zin aan de actie schenkt daaraan ten laste van de provinciale middelen een kwar tje toe te voegen." Over de grootte van het totale bedrag hebben gs nog geen idee. Men wijst erop. dat voor de actie een streefbedrag van twee tot tweeenhalf miljoen gulden is genoemd In die opzet zou twintig pro cent van die opbrengst ten laste van de provinciale middelen komen. „Omdat de actie over enkele jaren wordt ge spreid, is het niet nodig in één begro tingsjaar het totale bedrag te ramen," zo zegt het college in het voorstel voor 1978 vast een ton op de begroting te zetten. „Als in de loop van het jaar blijkt, dat dit bedrag niet voldoende is, zullen wij via een begrotingswijziging aanvulling van dat bedrag verzoeken." Het geld van de provincie voor „Zeeland helpt Rwanda" kan uit de algemene reserve worden ge put, aldus gs. Het college laat nog we ten, dat het de staten per drie maanden op de hoogte zal houden van de stand van zaken AXEL - Woensdag 15 maart wordt in het cultreel centrum 'de Halle' in Axel een informatie-avond gehouden over een binnenkort in Axel te beginnen VOS-cursus (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving). De Zeeuwse Volk suniversiteit, de Vrouwenraad afdeling Axel, en het Vrouwencafé Axel organi seren deze avond. Mevrouw Hieel uit Aardenburg zal onder meer uitleggen wat een VOS-cursus inhoud en hoe de B. en w. Terneuzen willen 'KNAsteunen TERNEUZEN - B. en w. van Terneazen willen drumband en majorettenkorps 'De Roffelaars' uit Hoek een renteloos voorschot geven van 7000,- met een looptijd van 15 jaar voor de aanschaf van nieuwe uniformen. De vereniging moet elk jaar 466,67 af lossen. Het voorstel komt onderdag avond in de raadscommissie voor de fi nanciën. Financiële steun is ook in zicht voor de Terneuzense toneelvereniging 'Kunst na Arbeid'. Het college denkt over '77 een startsubsidie toe te kennen van 450,- en over '78 1080,-. De vereniging moet over '77 en '78 wel financiële over zichten presenteren. Vanaf '79 wordt 'Kunst na Arbeid' dan gesubsidieerd op basis van de subsidieverordening cul turele zaken. De commissievergadering begint om 19.30 uur en is in kamer 606. MAAND A G IN COMMISSIE laxel - Expo. GOES - Ziekenhuis De Bevelanden N. en Z.. 20-21.30 uur: Uitzending Nomen Nescio De Villa'. 20.30 uur: Filmhuis met 'Een krankzinnige nacht'. Prins van Oranje, 20 uur: 'Die lustige Wltwe' door Goese Operette Vereniging. hulst - St. Liduinaziekenhuis, 15.05- 17.30 uur: Uitzending Radio Nigh tingale KAPELLE - De Vroone, 19.30 uur: Pop concert door Flyin' Spiders. MELISKERKE - Ger. Kerk, 19.30 uur: Zangavond MIDDELBURG - Zeeuwse Muziekbi bliotheek, 11 uur: Concert. Schouwburg, 20 uur: 'Als je lachtdan ben je rijk', door Amsterdams Volk stoneel. Gasthuis, 20-21.30 uur: Uitzending Rawa. Concert Gehoorzaal, 20 uur: Concert zangvereniging. OUD-VOSSEMEER - De Vossenkuü, 20 uur: Toneelspel 'De thuiskomst' RENESSE - Dorpshuis, 19.30 uur: Uit voering herv. kerkkoor. SOUBURG - De Zwaan, 15 uur: Jeugdtheater Abrakadabra. TERNEUZEN - Zuidlandtheater, 20 uur: Blijspel 'De verlegen versierder': 10-16 uur: Actie Stop Zeehondenmoord. VUSSINGEN - Bethesda-St.-Joseph- öekenhuis, 10-12uur: Uitzending Rawa. WESTDORPE - Rk Kerk, 20 uur: Con cert Voorburgs Jongerenkoor. ZUIDZANDE - De Zwaan, 19.30 uur: Bijspel 'Butler by mijn vrouw'. ZONDAG AARDENBURG-St. Baafskerk, 14 uur: Uitvoering Mattheus Passion. HULST - St. Liduinaziekenhuis, 15.05- 17.30 uur: Uitzending Radio Nigh tingale. MIDDELBURG - Concert- en Gehoor zaal, 11 30 uur: Koffieconsert. SAS VAN GENT - De Speye, 12 uur: Koffiekonsert door Ben Cramer. VUSSINGEN - Bethesda-St.-Joseph- dekenhuis, 9.30-11.45 en 15.30-18.30 uur: Uitzending Rawa. Vestzaktheater. 15 uur: Toneelspel 'Mango na Paisa". ZIERIKZEE - Concertzaal, 12 uur: Kof- flekonsert bioscopen Bergen OPZOOM-Roxy.zat.enzon. 14 uur: Bello en de jacht op de diamant, Al.: zat. 18.45 en 21.15, zon. 16, 18.45 en 21.15 uur: Star wars, a l.: zat. 23.30 uur: Erotische dromen van een nymp- homane, 18 j. Luxor, zat. 21.15 uur, zon. 18.45 uur: The deep, 16 j: zat. 18.45, zon. 16.30 en 21.15 uur: Dolle dingen achter het sleutelgat, 16 j: zat. 23.30 uur: Het liefdesspel van Greta, 16 j: zon. 14 uur: Mister Miljard. 12 j- GOES - Grand, zat. en zon. 19 en 21.30 uur: Doctor Vlimmen, 16 j: zon. 14.30 uur: Plppi Langkous deel I, a.l. MIDDELBURG - City, zat. 20 uur: Sin- bad en het oog van de tijger: zon. 14.30 uur: Walt Disney's tekenfilmparade, a.l.: zon. 20 uur: Shao Lin, de lachende wereker. OOSTBURG - Ledel, zat. 19 en 21 15 uur. zon. 14,16.30 en 20 uur: The spy who loved me, a.l. TERNEUZEN-Luxor, zat. 19.30, zon. 14 uur: Wordt u al geholpen, al: zat. 21.30 uur, zon. 16.30 uur: Meisjes die om liefde gillen, 16 j: zon. 20 uur: Audrey Rose, 16j. VUSSINGEN - Alhambra-theater we gens verbouwing gesloten. ZIERIKZEE - Mondragon, zat. en zon. 20 uur: Bruce Lee and I TENTOONSTELLINGEN GOES - Museum voor Noord en Zuid- Beveland, zat. 10-12 en 13.30-17 uur: 'Watervliet, een verdwenen landjuweel' en werken van M. Schipper HEILLE - Landbouwmuseum, zat. en zon. 10-12 en 13-19 uur: Oude land- bouwwerk tuigen. MIDDELBURG - Kunstzaal Van Ben- them en Jutting, zat. 9-18 uur: Aqua rellen van Gerard Menken. Zeeuws Kunstenaarscentrum, zat. 14-17 uur: Werken Wally Elenbaas. Zeeuws Museum, zat. en zon. 14-17 uur: Werken Peer van Meer. NISSE - Galerie De Mooije Staak, dag. 9-20 uur: Werken Messemaker OOSTBURG - Galerie Collaert, zat 11- 18 uur: Werken Libbe Venema. TERNEUZEN - Museum, zat. 14-17 uur: 'Binnen in de Binnenstad', werken Cees van Langevelde. Artikof, zat. 8-18 uur: Tekeningen Bruens en Korfker. VLISSINGEN - Groenewoud 23, zat. 10-12 en 14-18 uur: Werken Piet van 't Hageland. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes, tel. 01100-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen - Terneuzen, tel. 01150-94444 (ook voor milieuklachten). Telefonische hulpdienst Zeeland - Tel. 01180-15551 dag en nacht bereikbaar Hulpdienst Zeeland - Op bijbelse grondslag voor mensen ln nood. tel. 01180-36251 van 10.00-24.00 uur, week ends van 20.00-24.00 uur. Zeeuwsch-Vlaanderen - Hulpgroep bij drankprobleem (AA) tel. 01179-1473 of 01172-2168. COLLEGE BEREID SUBSIDIES AAN TE PASSEN VXEL - B en w van Axel zijn van me ning dat het stichten van een sporthal of de overname van het gymlokaal van de voormalige mavo aan de Tuinstraat om verschillende redenen niet aan te raden is. Tot deze conclusie is het col- legegekomen na een jarenlange discus sie. De bouw van een sporthal zou even tueel uitgevoerd kunnen worden als werkgelegenheidsobject. Als zodanig komt het project voor in het voorraad- bestand van het ministerie van sociale zaken. Desondanks voelen b en w er niets voor, daar uit een door hen ver richt onderzoek is gebleken, dat de be staande gymnastieklokalen ruim schoots in de behoefte voorzien. De eventuele bouw van een sporthal komt maandagavond ter sprake in de com missie voor sport en recreatie, die om 21.00 uur begint. Om een maximaal gebruik van de huidige accommodatie te garanderen zijn b en w bereid de subsidies aan de sportverenigingen aan te passen. Een nieuwe voorziening zou inhouden dat de huren verhoogd zouden moeten worden om tot een verantwoorde exploitatie te komen. Daardoor zouden de subsidies aan noodlijdende sportverenigingen ook verhoogd moeten worden. Het jaarlijkse exploitatie-tekort bij de bouw van een sporthal zou een ton zijn. Bij overname van het gebouw aan de Tuinstraat, zou dit 48.000 zijn. Dit lo kaal is echter niet geschikt voor wed strijdsport, waardoor daarvoor voorzie ningen zouden moeten worden getrof fen. Eén en ander zou verder leiden tot daling van de inkomsten van de al be staande gymzalen, die wel met dezelfde exploitatielasten blijven zitten. Advertentie Alle werkzaamheden betreffende BEGRAFENISSEN ln Middelburg en alle plaatsen op Walcheren I. N. VERHULST Singelstraat 15, huize 'Romerswaele' Middelburg, telefoon (01180) 13802 (b.g.g, 12865) Zalen beschikbaar voor het houden van rouwdiensten e.d. Commissie Axel AXEL - De plannen om het voormalig postkantoor te verbouwen en in te rich ten als museum waarin de Axelse Boerenkamer wordt ondergebracht, zullen maandagavond besproken wor den tijdens de vergadering van de commissie onderwijs, culturele- en jeugdzaken van de gemeente Axel De vereniging Federatie van Zeeuwse Musea en Oudheidkamers heeft het college een uitgebreid advies verstrekt Zij vindt het voormalig postkantoor als onderkomen een bijzonder gelukkige keus. De vereniging adviseert een openstelling gedurende de maanden april tot en met september en verder op verzoek. Rond de kerstdagen wordt aangeraden een tentoonstelling te hou den, die gedurende enige tijd geopend zou moeten zijn. Zo'n tentoonstelling kan educatief zijn of moderne of oude kunst bevatten De centrale dienst voor bouw- en wo ningtoezicht heeft de kosten van de ver bouwing berekend. De totale kosten zouden 160 000 belopen exclusief de inventaris, verhuizing en eerste aan schaf van onderhoudsmaterialen. De jaarlijkse kosten zonder afschrijving vanverlichting, verwarming en onder houd zullen het eerste jaar 16.000 be dragen, Een aparte voorziening om het gebouw ook voor invaliden toegankelijk te maken zal 5.000 kosten. De com missie zal zich verder uitspreken over de vaststelling van een gemeentelijk plan voor de openbare bibliotheek in de jaren 1980,1981 en 1982 B en w menen dat er geen behoefte is aan een nieuwe vesti ging of uitbreiding Uitbreiding van het aantal sta-uren van het mobiele filiaal ln de kern Koewacht acht het college noodzakelijk. De vergadering begint om acht uur. opzet is. De VOS-cursussen zijn vooral bedoeld voor die vrouwen die het gevoel hebben dat ze meer willen weten over wat er zich in onze maatschappij af speelt. Dat kan betrekking hebben op allerhande onderwerpen, zoals finan ciële mogelijkheden, huwelijksrecht, de vrouw als partner en dergelijke. De cur sus is gericht op vrouwen die na de la gere school hooguit één of twee Jaar ver volgonderwijs hebben genoten, en dat nu als een tekort voelen. De voorlich tingsavond begint om 20.00 uur. PREDIKBEURTEN ZONDAG 12 MAART Ned. Herv. Kerk. Aardenburg 10.30 ds. Valk (in Doopsgez. kerk). 14/3 ont- moetingskerk 20 lijdensdienst; Axel 10 ds. Hulsman; Biervliet 9.30 dhr. Sinke; Breskens 9.30 ds. Leenmans; Cadzand 9.30 ds. Bouman; Groede 9.30 ds. Nierop; Hoek 10 ds. Pennings; Hon- tenisse 9.30 ds. De Neeling; Hoofdplaat 11 ds. Leenmans; Hulst 11 ds. De Nee ling; Nieuwvliet 11 dhr. Geuze; Oost burg 10 ds. Gerritsen; Philippine dienst in Sas van Gent: Retmachement dienst in Cadzand; Sas van Gent 9.30 ds. Schoneveld; Schoondijke 10 ds. Brink man (HD); Sluis dienst te SintrAnna: Sluiskil 11 ds. Schoneveld; St. Anna ter Muiden 11 ds. Bouman; St.-Kruis 9 ds. Valk; Terneuzen: Opstandingskerk 9 ds. Wolbers, 12 jeugdkerk; Grote Kerk 10 W. Don (PvdA): Resultaten gesprek met regering meedelen aan staten MIDDELBURG - PvdA- fractievoorzit ter W Don in provinciale staten heeft gedeputeerde staten verzocht tijdens de statenvergadering van vrijdag 17 maart mondeling of schriftelijk verslag uit te brengen van het gesprek, dat gs maan dag zullen hebben met een of meer mi nisters. De heer Don wilde mogelijkheid openen, dat provinciale staten vrijdag reeds van gedachten wisselen over het gesprek van gs met een of meer minis ters. Hij gaat er daarbij vanuit, dat tij dens dit gesprek voor Zeeland zeer be langrijke zaken aan de orde komen zoals tijdstip van aanvang en duur van de uit voering van de vaste oeververbinding Westerschelde, de dijkverzwaringen langs de Westerschelde en de eventuele manier van uitvoering en gereed komen van de beveiliging voor stormvloeden van de Zeeuwse bevolking wonende achter de dijken van de Oosterschelde. 'Gezien het gewicht van de problemen lijkt het ons ten zeerste gewenst dat de Zeeuwse bevolking zo spoedig mogelijk op de hoogte komt van de plannen van de regering', zo schrijft de heer Don aan gs- Verhoging van het bedrag per leerling zou hiervan weer een gevolg zijn. Een overdekt zwembad zien b en w evenmin zitten. De bestaande behoefte van de twee bij de KNZB aangesloten plaatselijke zwemverenigingen en de zwemschool Arons bestrijkt slechts 160 uur per jaar. Zelfs bij ruim particulier gebruik zou dit nog niet rendabel zijn. Het voorstel van de zwemvereniging 'De Otters' op 'Het Plaatje' 's winters te overkappen wordt om dezelfde en fina- ciêle redenen van de hand gewezen. Ook enige wensen van de plaatselijke voetbalverenigingen zullen aan de orde komen tijdens deze vergadering. Dankbaar tegenover God, dat hij zoveel jaren bij ons heeft mogen zijn, delen wij u met droefheid mede, dat van ons is heengegaan, voorzien van het Sacrament der Zieken, onze geliefde vader, groot- en overgrootvader HENDR1KUS JOHANNES SNOECK weduwnaar van Rosalie Sophia Jacobs op de leeftijd van 90 jaar. Sluiskil: M. Snoeck-Wauters H. Wauters Roosendaal: E. Snoeck C. Snoeck-d'Hondt Terneuzen: A. Snoeck E. Snoeck-Maas Sas van Gent: E. Snoeck E. Snoeck-van de Zalm Terneuzen: F. Snoeck M. Snoeck-van Oosterbosch Sluiskil: A. Snoeck C. Snoeck-Gijs Axel: I. Lohman-Snoeck G. Lohman Klein- en achterkleinkinderen Terneuzen, 10 maart 1978 Huize 'De Bilde'. Correspondentieadres: G. Lohman, Handel- straat. 32, Axel De gezongen uitvaartdienst, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op maan dag 13 maart a.s., om 14.00 uur, in de Trini- teitskerk te Terneuzen, waama de begrafenis zal plaatsvinden om 15.30 uur op de r.-k. be graafplaats te Sluiskil. Samenkomst: huize 'De Blide' om 13.45 uur. Zfi die door omstandigheden geen bericht heb ben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. ds. Van Meeuwen; Goede Herderkerk 10 ds Rietveld. 19 ds. Wolbers; Water landkerkje 11 dhr. Sinke; IJzendijke 9.30 kand. Van Kerckhoven; Zaamslag 10 ds. Schellevis; Zuidzande 9.30 dhr. Geuze. Gereformeerde Kerk. Aardenburg 10.30 ds. Streefkerk; Axel 10 en 17 ds. De Ruig: Breskens 9.30 ds. Schokking, 17 ds. Koole; Hoek 10 en 15 ds. Meijnen; Oostburg 9.30 en 15 ds. v. d. Beek; Ter neuzen Noordstr. 9 ds. Hendriksen; Op standingskerk 10.30 en 17 ds. Hendrik sen; Schoondijke 10 en 15 ds. Paksy; Zaamslag 10 en 15 ds. Geerds; Zoutes- pui 10 en 14.30 ds. Potma. Gereformeerde Gemeente. Axel 10 en 15 leesdienst; Terneuzen 10 en 15 ds. Van Ravenswaay. Oud-Gereformeerde Gemeente. Oost- burg 9.30 en 14.30 leesdienst; Terneuzen 9.30, 14 en 18 ds. De Reuver Vrije Evangelische Gemeente. Bres kens 9 br. Barends; Cadzand 9 br. Sinke; Nieuwvliet 10.30 br. Barends; Re- tranchement 10.30 br. Sinke Evang. Luth. Kerk. Groede 9.30 ds. Nierop. Gereformeerde Kerk Vrijg. Axel 9.30 en 15 ds. Verkade; Hoek 10 en 15 ds. Kruidhof; Terneuzen 10 en 15 ds. De Graaff; Zaamslag 9.30 en 15 ds. Smit. Chr. Geref. Kerk. Zaamslag 10 en 14.30 ds. v. Vuuren; Zelzate/Sas van Gent 19 ds. v. Vuuren; Schoondijke 14.30 br. De Feijter. Leger Des Heils. Terneuzen 10 en 17 sa menkomst. Volle Evang. Gem. Terneuzen 10 dienst. Geref. Gem. In Nederland. Terneuzen 10 dienst. Geref. Gem. In Nederland. Terneuzen 9.30,14 en 18 leesdienst; Oostburg 10 en 15 leesdienst; Hoek 9.30 en 14 leesdienst. Doopsgez. Gemeente. Aardenburg 10.30 ds. Valk (gez. dienst herv. gem.) R-k Kerk. Aardenburg 8 en 10, zat. 19; Axel 8.30 en 11, zat. 19; Biervliet 10, zat. 19; Boschkapelle 9.15, zat. 19; B reskens 10, zat. 17; Clinge 8.30 en 11, zat. 19; Graauw 7.30 en 10, zat. 19; Groede 9.30, zat. 19; Groenendijk 7.30,9 en 10.30, zat. 18.30; Hengstdijk 10.30, zat. 17; Heikant 8 en 10, zat. 19; Hoek 10, zat. 19; Hoofd plaat 9, zat. 17; Hulst 8.30,10,11.30 en 17. zat. 19; De Blaauwe Hoeve 11.15, zat. 19; Kloosterzande 9. 10.30 en 17, zat. 8 en 18.30; Koewacht 8 en 10. zat. 19; Lam- swaarde 10. zat. 7.30 en 19; Nieuw-Na- men 7.30 en 10, zat. 19; Oostburg 10.30, zat. 19; Ossenisse 10, zat. 19; Philippine 7.30 en 10, zat. 19; Sas van Gent 9.30.11, zat. 19.15; Sasput 9. zat. 17; Sint-Jan steen 10 en 11.30, zat. 19; Schoondijke 9.45; Sluis8,10 en 19, zat. 19; Sluiskil 9 en 10.45, zat. 19; Slijkplaat zat. 17; Stop peldijk 8 en 10, zat. 19: Terhole 8 en 10, zat. 19; Terneuzen (binnenstad) 11.45, zat. 19.30; Triniteitskerk 9 en 10.15, zat. 19.30; Opstandingskerk 9.30 en 11, zat. 19; Westdorpe 8 en 10, zat. 19; IJzendijke 10.30, zat. 19; Zandstraatg 10, zat. 19.15; Zuiddorpe 9.45, zat. 17. Pinkstergemeente. Terneuzen (geb. Be thel) 10 dienst, 20 bidstond. Evangelisch Centrum 'OASE'. Terneu zen 19.30 ds. Otten. 11 EN 12 MAART 1978 Centraal alarmnummer: 01150-94444 Weekenddienst voor eerste hulp ziekenhuizen Kanaalzone: vr. 17.00-ma. 08.00 uur: Juliana Ziekenhuis te Ter neuzen. Artsen: Terneuzen: zat. 08.00-zon. 08.00 uur: dr. Vercauteren en Meijerink, Jac. van Lennepstraat 87. tel. 13768; zon. 08.00-ma. 08.00 uur: K. Jiskoot, Oesterputten 2, tel. 12303 dr. Meijerink en Vercauteren, Jac. van Lennepstraat 87, tel. 13768. Oostburg en Aardenburg: vrij. 19-maan. 8 uur W. Jongsma, Oude Kerkstraat 1, Aardenburg, tel. 01177-1466. Cadzand, Retranchement, Sluis en Zuidzande; G. de Meijer, Sluis. tel. 01178-1366. Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke: H. van der Pas, IJzendijke, tel. 01176-1366. Breskens, Groede en Schoondijke: H. H. Hauer, Breskens, tel. 01172-1566. Axel: vr. 18.00-zat. 08.00 uur: J. Hoefrnan, Oranjestraat 10, tel. 01155- 1555; zat. 08.00-ma. 08.00 uur: E. Klap, Bas tionstraat 36, tel. 01155-1777. Sas van Gent en Omstreken: F. W, J. Puylaert, Oostkade 19, Sas van Gent, tel. 1366. Hulst: J. Niesten, Gr. Bagijnestraat 18, tel. 01140-3373. Hoek, Sluiskil en Philippine: H. G. van Haelst, Spoorstraat 44, Sluiskil, tel. 01157-1444. Kloosterzande en Hontenisse: vc. 18.00-ma. 08.00 uur: R. G. Buwalda, Cloosterstraat 72, Kloosterzande. tel. 01148-1277. Zaamslag: W. L. Fraanje, Plein 42, teL 1244. Koewacht, Clinge en St. Jansteen: K. E. M, Kerckhaert. Kon. Julianastraat 23, Clinge, tel. 01140-2361. Apotheken: Terneuzen: zo. 11.30-12.30 uur en 17.30- 18.30 uur: A, J. Klaassen, Winkelcen trum Zuidpolder, tel. 12090. Axel: za. 10.00-11.00 uur en 16.00-17.00 uur: Apotheek Axel, Oranjestraat 6, tel. 01155-2888. Hulst: za. 14-17 uur en zon. 16.30-17.30 uur: Apotheek Hulst, Steenstraat 35, tel. 01140-4255. Dierenartsen: Zaamslag en Hulst: J. F. de Haas. Axelsestraat 108. Zaamslag, tel. 01153- 1366. Midden-Zeeuwsch-Vlaanderen: M. Schaub, Willem de Zwijgerlaan 2b, Ter neuzen, tel. 01150-95017. West-Zeeuwsch-Vlaanderen: Medede ling via telefoon van uw eigen die renarts. Tandartsen: West-Zeeuwsch-Vlaanderen: za, 10.00- 10.30 en 18.00-18.30 uur en zon. 12.00- 12.30 uur: N. Janssen, Aardenburg, tel. 01177-1380. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: za. 10.00- 10.30 en 18.00-18.30 uur. zon. 12-12.30 uur: J. v. d. Burgh, Canadalaan 1, Sas van Gent, tel. 01158-1317, b.g.g. 1889. Wijkverpleegsters: West-Zeeuwsch-Viaanderen: zr. E. de Causemaecker, Europastraat 3, IJzen dijke, tel. 01176-1367. Terneuzen: zr. N. Dekker, Churchilllaan 1100, Terneuzen, tel. 01150-18615. Hoek, Sluiskil, Philippine, Westdorpe en Sas van Gent: zr. Eustella, Jac. Ho- beinstraat 2, Philippine, tel. 01159-306, b.g.g. teL 01157-1451. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: zr. A. Maenhout, Kerkstraat 3, Clinge, tel. 01140-2071. Groot Axel, Zaamslag, Koewacht, Overslag en Zuiddorpe: zr. A. v. d. Kieboom, Geraniumstraat 3, Klooster zande, tel. 01148-2124. MARKTBERICHT VAN DE CENTRALE VEILINGVERENIGING GOES-KRAB- BENDIJKE VEILING VAN VRIJDAG 10 MAART 1978 Per stuk: kropsla 7-26, per kg: spruiten D 98, AD 147, All 74-118, B 21-35, rode kool 8, groene sav.kool 55, prei 144-49. n 25. witlof 1223-248, n 135-167, peen 5,5, aardappelen bonken 14. grote 8-12, stoofsla 50. kroten I 9-38. n 5. Aardappeltennijnmarkt, Rotterdam, 10 maart Consumptieaardappelen. Stemming april: prijshoudend, overige noteringen kalm. Bin tje 40 mm opwaarts april slot 11,30. laten 11,50, bieden 11.30, omzet 29, te weten 6 x 11,20,10 x 11,30,1 x 11,10,5 x 11,20,2 x 11.30.5 x 11,40, weekomzet 178. Bintje 40 november slot 19,30, laten 19,30. bieden 19.00, omzet 3 x 19.40, weekomzet 16. Bintje 50 mm april slot 13,50, laten 13.80. bieden 13,60, omzet 16, te weten 3 x 13.40.10 x 13.50 3 x 13,60. weekomzet 261Bintje 50 mm mei slot 14,00, geen laat- en biedprijs, geen dagomzet, weekomzet 1. Bin tje 50 mm november slot 21,90. laten 22.00, bieden 21,50, geen dagomzet, weekomzet 5. Groenteveiling Barendrecht, datum: 10 maart aardappelen: bintje 5-15, eigenheimer 6-16, irene 18-20, furore 11-20. lekkerlan- der, barima, doré 12-13, eersteling, an dijvie, A 1,29-1,62, andijvie, kas B 1,13- 1.21, aubergines, augurken, bleeksel derij, bloemkool, boerenkool 67-74. bo nenkruid, bospeen. bruine bonen, Chinese kool, knolselderij, knolselderij, stuks 10 57-68.12 27-49,15 12-27, 20 4-12, knolselderij, kilo's 8-18, rode kool 10-18, gele kool 25-48, groene kool 36-40, witte kool 11-31, komkommers, uien, 5-22, grof. middel fijn pikler, drieling, ge schoond, veldsla, ijsbergsla, waspeen, stoofsla, winterpeen. 5-26, middel fijn, druiven alicante 3,80-4,20, koolrabi 8/9 81-1.06, 6/7 39-46. 7/8 65-77, koolrapen 16-20, kroten 7-12. kroten B, motjo, pap rika, pepers, peterselie 30-84, peulen, postelein, prei, export 54-94, prei. bin- nenl. 41-61, rabarber, e port 2.20-2,80, ra barber, binnenl. 1,00-1,90, radijs rood 89-1,15, ramanas, rettieg, selderij, 86- 1,82, sjalotten, sla, glassla, snijbonen 9,90-13,60, sperziebonen, spinazie 1,60- 2,00, spitskool, spruiten, tuinbonen, witlof, A I ln dozen 2,90-3.60, witlof, A I 2.50-3,50, witlof A II 2,10-3,20. witlof D I, witlof D H 2,10-3.30. D Hl, 1,80-2,50, wit lof Bi witlof, B II 1,80-2,70, witlof stek 40-1,80, witlof, afwijkend. 1,20-1,60. blad 40-50. COÖPERATIEVE VEILINGVERENIGING WALCHEREN GA. TE MIDDELBURG Marktbericht van vrijdag 10 maart 1978. Aardappelen Bintje B0 15. gr 8-10, furore gr 10-11, Koopmans blauwe gr 19-20. Appelen Winston 165/128:55/65 08; Godlden Delicious n 70/ 85-102,60/70 46-66. Peren St. Remy 170/ 105% 117, 60/70 83-113. Groenten: spinazie 129-211, andijvie 110-133. radijs 83-98. rode kool 10-15. witte kool 10-12. boerekool 49-63, savoove kool 17-44. rpei 34-52. uien 6-18, veldsla 435-449, breekpeen 5-20. kroten 24-38, selderij per bos 74-89, spuiren All 50-143. B H 35-37, D II 127-227.Sla I 26/ 25-27, 22/24 25-26. 21/23 25-26. 21/23 18-22, 19/21 18-19. 14/16 15. witlof A II 237-311. B II 179-248, afw 190-200. stek 136-144, komkommers I 51/61 102. 41/51 90-93, 36/41 60. 31/36 69, 26/31 42. Met ingang van maandag 13 maart veiling op maandag, woensdag en vrijdag om 1 uur. Aanvoer tot half 12.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 43