Hulster bouwvakkers woedend over briefje belastinginspecteur PZC Provincie wil voor actie Zeeland helpt Rwanda' kwartje per gulden geven Koffieconcert met HET AMSTERDAMS NONET lATERDAG 11 MAART 1978 WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN f OPGA VE NEVENWERKZAAMHEDEN HULST - De afdeling Ilulst van de bouwbond van het NKV is woedend over een brief van de inspecteur van de directe belastingen in Terneuzen, waarin bouwvakkers opgave wordt «vraagd van werkzaamheden voor derden, inclusief familieleden. "Pure discriminatie, een soort heksenjacht op bouwvakkers", zei vrijdagavond iweede secretaris A. Luycks op een af delingsvergadering in de 'Stadsher berg'- Volgens de heer Luycks is de Temeu- zcnse belastinginspecteur de eerste (en tot dusver enige) in het land die een der- gelijk schrijven heeft verstuurd. HU vindt het ergerlijk, da t bouwvakkers ook klusjes die ze voor familieleden ver richten moeten melden. „Schilder je een deurvoorje 79-jarige moeder, dan ben je verplicht het op te geven. Dat gaat wel erg ver". Afdelingsvoorzitter A. Raam- donk van het NKV in Hulst had ge hoord, dat de Terneuzense belas tingdienst ook bij banken informeert -naar kostbare reizen van belas tingplichtigen. De Hulster bouwvakkers willen dat hun landelijke organisatie de kwestie on middellijk uitzoekt. De heer Luycks 'verwacht maandag, op een tweede af- ■delingsvergadering, opheldering. Jubilarissen Tijdens de bijeenkomst van vrijdag huldigde districtsbestuurder N. de Laat een aantal jubilarissen. De heren A.van Helsland (40 jaar lid) en B. Pica- vel 25 jaar lid) kregen een speciale bondsspeld. Twee andere jubilerende leden, de heer C. Poppe (40 jaar) en J. Bakker (25 jaar) waren verhinderd de vergadering bij te wonen. Uit het jaarverslag over 1977 blijkt, dat de Hulster bouwbondafdeling met 8 le den is gegroeid. De vergadering herkoos de bestuursleden A. J. Blommaert, J. Otjes en E. Thijs. De heer Otjes volgt afdelingsvoorzitter Thijs op. Maandag bespreekt de afdeling de sa menwerking van bouwbonden in FNV- verband en het vaststellen van de con tributie. Ook deze bijeenkomst is bij de 'Stadsherberg'. Foto: Districtsbestuurder N. de Laat huldigde vrijdagavond twee jubilaris sen van de bouwbond NKV in Hulst. VOORSTEL VAN GS AAN STATEN MIDDELBURG-Voor elke gulden, die in Zeeland de komende jaren wordt in gezameld voor de actie „Zeeland helpt Rwanda" willen gedeputeerde staten een kwartje bijdragen van de provin cie, als „een werkelijke bijdrage aan de actie." Dat blijkt uit een voorstel van het college aan de staten, dat op 21 april aan de orde komt. Voor 1978 willen gs op de provinciebegroting „voor shands" een bedrag van een ton voor dat doel reserveren. Gs wijzen erop, dat de Zeeuwse staten bij de behandeling van de begroting vo rig jaar november het initiatief hebben Advertentie lllllllllllllll!llliflllllllllllllllllllllflflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|lll||l|||||l||l||illli|i|lll|||||i||llË Zondag 12 maart 11.30 uur Foyer Concertzaal Middelburg Uitgevoerd worden: werken van Boccherini, Mozart en Saint-Saëns Kaarten 6,00. jeugd t/m 12 jaar 4,00 a/d zaal. Oppas aanwezig. genomen om een actie te voerenxin voe ren voor Rwanda in Oost-Afrika. Doel: een project van waterbronnen tot stand brengen. Als eerste aanzet stelden de staten bij die gelegenheid een halve ton beschikbaar om de kosten van de actie te dekken. Gs vinden nu, „dat daar naast een werkelijke bijdrage ten be hoeve van de actie verleend zal moeten worden." Het college: „De betrokkenheid van de provincie bij deze actie zou tot uiting kunnen komen door voor elke gulden, die de Zeeuwse bevolking in brede zin aan de actie schenkt daaraan ten laste van de provinciale middelen een kwar tje toe te voegen." Over de grootte van het totale bedrag hebben gs nog geen idee Men wijst, erop, dat voor de actie een streefbedrag van twee tot tweeenhalf miljoen gulden is genoemd In die opzet zou twintig pro cent van die opbrengst ten laste van de provinciale middelen komen. „Omdat de actie over enkele jaren wordt ge spreid, is het niet nodig in één begro tingsjaar het totale bedrag te ramen," zo zegt het college in het voorstel voor 1978 vast een ton op de begroting te zetten .Als in de loop van het jaar blijkt, dat. dit bedrag niet voldoende is, zullen wij via een begrotingswijziging aanvulling van dat bedrag verzoeken." Het geld van de provincie voor „Zeeland helpt Rwanda" kan uit de algemene reserve worden ge put, aldus gs Het college laat nog we ten, dat het de staten per drie maanden op de hoogte zal houden van de stand van zaken. AXEL-Expo. GOES - Ziekenhuis De Bevelanden N. en Z20-21.30 uur: Uitzending Nomen Nescio 'De Villa'. 20.30 uur: Filmhuis met 'Een krankzinnige nacht'. Prins van Oranje, 20 uur: 'Die lustige Witwe' door Goese Operette Vereniging. HULST - St. Liduinaziekenhuis, 15 05- 17.30 uur: Uitzending Radio Nigh tingale KAPELLE - De Vroone, 19.30 uur: Pop concert door Flyin' Spiders. NELISKERKE - Ger. Kerk, 19.30 uur: MIDDELBURG - Zeeuwse Muziekbi bliotheek, 11 uur: Concert. Schouwburg, 20 uur: 'Als je lachtdan ben je rijk', door Amsterdams Volk stoneel. Gasthuis, 20-21.30 uur: Uitzending Rawa. Concert- Gehoorzaal, 20 uur: Concert zangvereniging. OUD-VOSSEMEER- De Vossenkuil. 20 uur: Toneelspel 'De thuiskomst'. RENESSE - Dorpshuis. 19.30 uur: Uit voering herv. kerkkoor SOUBURG - De Zwaan. 15 uur: Jeugdtheater Abrakadabra. TERNEUZEN - Zuidlandtheater, 20 uur: Blijspel 'De verlegen versierder': 10-16 uur: Actie Stop Zeehondenmoord. VLISSINGEN - Bethesda-St.-Joseph- ziekenhuis. 10-12 uur: Uitzending Rawa. WESTDORPE - Rk Kerk. 20 uur: Con cert Voorburgs Jongerenkoor. ZUIDZANDE - De Zwaan. 19.30 uur: Blijspel 'Butler bij mijn vrouw' ZONDAG AARDENBURG - St. Baafskerk. 14 uur: Uitvoering Mattheus Passion. HULST - St.. Liduinaziekenhuis. 15.05- 17.30 uur: Uitzending Radio Nigh tingale. MIDDELBURG - Concert- en Gehoor zaal, 11.30 uur: Koffieconsert. SAS VAN GENT - De Speye, 12 uur: Koffiekonsert door Ben Cramer. VLISSINGEN - Bethesda-St.-Joseph- flekenhuls, 9 30-11.45 en 15.30-18.30 uur: Uitzending Rawa. Vestzaktheater, 15 uur: Toneelspel Mango na Paisa' ZIERIKZEE - Concertzaal, 12 uur: Kof fiekonsert. bioscopen bergen op zoo M - Roxyzat. en zon. 14 uur Bello en de Jacht op de diamant, 8.1.; zat. 18.45 en 21.15, zon. 16. 18.45 en 2115 uur' Star wars. a l.: zat. 23.30 uur: Erotische dromen van een nymp- homane, 18 j. Luxor, zat. 21,15 uur, zon. 18.45 uur: The 16 J: zat. 18.45, zon. 16.30 en 21.15 uur: Dolle dingen achter het sleutelgat, 16 j: zat. 23.30 uur: Het liefdesspel van Greta, 16 j: zon. 14 uur: Mister Miljard, 12 j- GOES - Grand. zat. en zon. 19 en 21 30 uur: Doctor Vlimmen. 16 j: zon. 14.30 uur* Pippi Langkous deel I, a.l. MIDDELBURG - City, zat. 20 uur: Sin- bad en het oog van de tijger: zon. 14.30 uur: Walt Disney's tekenfilmparade, a.l.: zon. 20 uur: Shao Lin, de lachende wereker. OOSTBURG - Ledel, zat. 19 en 21.15 uur, zon. 14.16.30 en 20 uur: The spy who loved me, a.l. TERNEUZEN - Luxor, zat. 19.30. zon 14 uur: Wordt u al geholpen, a.l.: zat. 21 30 uur, zon. 16.30 uur: Meisjes die om liefde gillen, 16j:zon.20uur: Audrey Rose, 16 j. VLISSINGEN - Alhambra-theater we gens verbouwing gesloten ZIERIKZEE - Mondragon, zat. en zon 20 uur: Bruce Lee and I TENTOONSTELLINGEN GOES - Museum voor Noord en Zuid- Beveland, zat. 10-12 en 13.30-17 uur: 'Watervliet, een verdwenen landjuweel' en werken van M. Schipper HEILLE - Landbouwmuseum, zat. en zon. 10-12 en 13-19 uur: Oude land bouwwerktuigen. MIDDELBURG - Kunstzaal Van Ben- them en Jutting, zat. 9-18 uur: Aqua rellen van Gerard Menken. Zeeuws Kunstenaarscentrum, zat. 14-17 uur: Werken Wally Elenbaas. Zeeuws Museum, zat. en zon. 14-17 uur Werken Peer van Meer. NISSE - Galerie De Mooije Staak. dag. 9-20 uur: Werken Messemaker OOSTBURG - Galerie Collaert, zat. 11- 18 uur: Werken Libbe Venema. TERNEUZEN - Museum, zat. 14-17 uur 'Binnen in de Binnenstad', werken Cees van Langevelde Artikof. zat. 8-18 uur: Tekeningen Bruens en Korfker. VLISSINGEN - Groenewoud 23, zat. 10-12 en 14-18 uur- Werken Piet van 't Hageland. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes, tel 01100-14444 (ook voor milieuklachten) Zeeuwsch-Vlaanderen - Terneuzen, tel. 01150-94444 (ook voor milieuklachten). Telefonische hulpdienst Zeeland - Tel. 01180-15551 dagen nacht bereikbaar Hulpdienst Zeeland - Op bijbelse grondslag voor mensen in nood. tel. 01180-36251 van 10 00-24.00 uur. week ends van 20.00-24.00 uur. Zeeuwsch-Vlaanderen - Hulpgroep bij drankprobleem (AA) tel. 01179-1473 of 01172-2168 Natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland actieve vereniging HAAMSTEDE - Uit het jaarverslag van de natuur- en vogelwacht Schouwen- Duiveland, dat vrijdagavond werd be handeld op de jaarvergadering van de vereniging in de recreatie-zaal van de gereformeerde kerk in Haamstede, bleek dat de wacht erg actief is. Uit een opsomming bleek dat men een bomen- cursus houdt waaraan 18 deelnemers meedoen en een vogelwetcursus die 16 deelnemers telt- Ruim 5000 mensen werden door de na- tuurgidsen van de vereniging begeleid op excursies naar de broedkolonleën van zilvermeeuwen in het natuurgebied 'Het Zeepe'. Actieve leden werken mee aan het Atlasproject, dat het tellen van watervogels, het verzamelen van broedgegevens en het doorgeven van bijzondere waarnemingen inhoudt, An deren doen mee aan de bewaking van de stern-kolonie op de Hontelvoets en de inlagen van Schouwen. De aftredende bestuursleden, de heren H. Doomekamp, W. Kristelein en A. W. Koppenhol, werden bij acclamatie her kozen. De heer F. Beekman uit Zierikzee be sloot de bijeenkomst met een inleiding met dia's over het landschap aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland, waarin hij een verklaring gaf van de zeer gevarieerde rand van de Oosterschelde met. inlagen, karrevelden en djjkresten Volgens de heer Beekman kan worden gesproken overeen landschap van grote historische en biologische waarde Hij kwam tot de conclusie dat dit restant van het oude Schouwen zorgvuldig be heer waard is Op de vergadering kwam ook naar vo ren dat een aantal leden al enige tijd bezig zijn met het voorbereiden van een tentoonstelling over de natuur op Schouwen, die nog dit jaar moet worden gehouden Installatie van voorbereid ingseoni missie ruilverkaveling WOLPHAARTSDIJK - DE heer J Nieuwehuyse plaatsvervangend lid van de centrale cultuurtechnische commis sie installeert woensdag 22 maart de voorbereidingscommissie voor de ruilverkaveling Wolphaartsdijk. Hij doet dat om 15.00 uur in restaurant 'De Boei' te Wolphaartsdijk. Collecte Tijdens een bijeenkomst van het CDA voor de verkiezing van provinciale sta ten van Zeeland te Goes is een collecte gehouden voor de actie 'Zeeland helpt Ruanda' De opbrengst van deze col lecte is 266.25. Dit bedrag is overge maakt naar het comité 'Zeeland helpt Ruanda'. Deze collecte kwam in de plaats van de gebruikelijke CDA-ver- kiezmgsinzameling die is komen te ver vallen. BURGERLIJKE STAND Geboren: Marinus D. z v D K. van Drongelen en M. C. Schrijver: Mag- dalena C d v A. J. Criedljk en J. C Re- mijn; Geert H R.zvH P E. van IJser- loosenJ.J H M. de Koning; Michel z v J B. Muideren J M C.A. Dees: Jannetje M. T d v L A Baaijens en T. Vogel; Pier.ernella A d v L. A. van der Jagt en A. S Paauwe; Chantal C.dvP.v d. Meer en C. J. M. v. d. Valk, Roeland J. en Ma rina P. d v J J. Simons en P. Schraver; UjaR dvC J A. Karremansen E. M C. van Tilburg: Elisabeth d v A. Hoitsma en J. Jaarsma; Elizabeth W. d v F. I. ImpensenE L. de Jonge. Diana Ad vP. J Mosselman en J. C. Jansen. Johanna d v W. J. de Waard en H. Both. Getrouwd: R de Bella en J W Bakker D. B van Gilst en N. C. van der Maas Overleden: J. S. M. Schenk 57 j e v M W Keeren: A. de Kunder 79 j e v J J van Bemden; F Menheere 80 j e v A. A. Ver- meule; P A van Damme 84 j w v M. Flipsc; H. Janse van Noordwijk 66 j; W A Vrijlandt. 71 j e v M C Leenhouts. J. Melio 74 j e v P Bosman: C. Nagelkerke 84 j w v C. Daalnian; P Bal 84 J w v D. J. Steenpoorte. W. van Stel 84 j w v H H. Leendertse. E Eversdijk 71 j. W. Don (PvdA): Resultaten gesprek met regering meedelen aan staten MIDDELBURG - PvdA- fractievoorzit ter W Don in provinciale staten heeft gedeputeerde staten verzocht tijdens de statenvergadering van vrijdag 17 maart mondeling of schriftelijk verslag uit te brengen van het gesprek, dat gs maan dag zullen hebben met een of meer mi nisters. De heer Don wil de mogelijkheid openen, dat provinciale staten vrijdag reeds van gedachten wisselen over het gesprek van gs met een of meer minis ters. Hij gaat er daarbij vanuit, dat tij dens dit gesprek voor Zeeland zeer be langrijke zaken aan de orde komen zoals tijdstip van aanvang en duur van de uit voering van de vaste oeververbinding Westerschelde, de dijkverzwaringen langs de Westerschelde en de eventuele manier van uitvoering en gereed komen van de beveiliging voor stormvloeden van de Zeeuwse bevolking wonende achter de dijken van de Oosterschelde. 'Gezien het gewicht van de problemen lijkt het. ons ten zeerste gewenst dat de Zeeuwse bevolking zo spoedig mogelijk op de hoogte komt van de plannen van de regering', zo schrijft de heer Don aan (Advertenties Alle werkzaamheden betreffende BEGRAFENISSEN in Middelburg en alle plaatsen op Walcheren I. N. VERHULST Singelstraat 15, huize "Romerswaele' Middelburg, telefoon '011801 13802 (b.g.g. 12865) Zalen beschikbaar voor het houden van rouwdiensten e.d. D'66 Vlissingen vergadert over ontwerp-program raadsverkiezingen VLISSINGEN - De werkgroep Vlissin gen van D'66 vergadert dinsdag, over het concept-programma voor de ge meenteraadsverkiezingen in mei van dit jaar. De vergadering, die wordt ge houden in 'Het Anker' in Vlissingen. begint om 19.30 uur. In het concept-program stelt D'66 voor de Vlissingse Boulevard meer het ka rakter van een toeristische attractie te geven. D'66 wil de aanleg van een pro menade, „nu een rondweg de verkeers drukte heeft weggenomen". Beperkt verkeer acht D'66 wel mogelijk. Ook wil D'66 de horeca op de Boulevard meer kansen geven, omdat die sector, zo zegt het program, verhoudingsgewijs onder ontwikkeld is. Er ligt zo een kans om de werkgelegenheid in de horeca een nieuwe impuls te geven. Over de relatie tussen de burger en zijn bestuurders zegt het program: „Om de burger de hem toekomende rechten te kunnen laten benutten is het nodig dat de ontwikkeling van een democratie in het gemeentelijk beleid dat wordt ge richt op een grotere belangstelling van de burgers voor de eigen bestuursorga nen". D'66 ziet veel In experimenten met het instellen van wijkraden en een jeugdgemeenteraad. Vlissingse commissie inventariseert te beschermen gebouwen VLISSINGEN- De vaste commissie van advies en bijstand voorde monumenten van de gemeente Vlissingen komt vrijdag 17 maart in vergadering bijeen. Deze vergadering, die om 14.00 uur be gint, heeft tot voornaamste doel het in ventariseren van te beschermen ge bouwen. Deze vergadering zal ook be nut kunnen worden voor het ter plaatse opnemen van een aantal gebouwen en straatwanden. P. W. van Leerdam lijsttrekker van SGP Arnemuiden ARNEMUIDEN - De kiesvereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij in Arnemuiden heeft de heer P W. van Leerdam wederom gekozen tot lijstaan voerder voor de gemeenteraadsverkie zingen. De lijst ziet er verder als volgt uit: 2. C. Marijs, 3. M. van Asselt. 4. W. Joosse, 5. A. van de Voorde. 6. C. F. Moerland. 7. A. de Ridder, 8 A. Won- dergem, 9. Joris van Belzen, 10. H. Won- dergem, 11. C. Marijs Czn.. 12. D. Cal- jouw, 13. J. Passchier, 14. Joh. van Bel zen Jzn„ 15. M. Meulmeester, 16. A. Mar- tijn, 17. A. de Nooijer. 18 J. Meulmees ter. 19. Joost van Belzen. 20. J. de Nooijer. streek Paasvoetbaltoemooi in sportpark Goes qGOES - Het jaarlijks terugkerende paasvoethalloernooi in Goes wordt woensdag 29 maart en donderdag 30 maart gehouden op sportpark 'Het Schenge'. Beide dagen wordt er op vijf velden gespeeld van 8.30-18.00 uur. Aan het toernooi nemen 16 lagere scho len en 14 scholen voor voortgezet on derwijs deel. Zij brengen ongeveer 80 teams in het veld. Op dit moment ls er nog een groot scheidrechters te kort BIJ het uitblijven van voldoende aanmel dingen zou het doorgaan van het even ement in gevaar kunnen komen. Be langstellenden hiervoor worden ver zocht contact op te nemen met het bu reau sporten recreatie van de gemeente. 11 EN 12 MAART Alarmnummer: 01100-14444 Artsen: Goes: v.a. vrijdag 20.00 uur tot zondag 23.00 uur: S. Buys, Jac. Valckestr. 3 tel. 15462. Spreekuur voor spoedgevallen za. en zo. 10.00-10.30 uur en 17.00-17.30 Wolphaartsdijk. Heinkenszand. Nieuwdorp, 's-Heer Arendskerke: v.a. vr. 20.00 uur tot maandag 8.00 uur: H. P. van Maanen te Heinkenszand, tel. 01106-1234. Hansweert, Yerseke: v.a. za. 10.00 - zo. 22.00 uur: P. Polderman te Yerseke, teL 01131-1300. Kruiningen, Krabbendijke, Waarde, Rllland-Bath: A Constandse te Krab bendijke, tel. 01134-1444, ingang dien sten na telef, overleg De praktijk van de artsen J. Geldof, E. Th. Klapwijk, J M A. Kole, A. Kor- stanje, H H. M. Zwartelé wordt waarge nomen door: S. E. J. Wóstmann, Nieuwstr. 18a te Ovezande, tel. 01195- 450. Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge: de praktijk van de artsen H.J.Entmk.E F. Fagee-Schaeffer. D. Vreeswijk wordt waargenomen door: A. J. Eckhardt te Wemeldinge. tel. 01192-1438. Noord-Beveland de praktijk van de art sen W. J, Klein Wassink te Colijnsplaat en B. J H Hasken te Kamperland en J A. van Arkel te Wissenkerke wordt waargenomen door: H. Janssen te Kort- gene, tel 01108-319. Spreekuur voor spoedgevallen za-zo 11 00-11 30 uur. Chirurgendicnst: dr R. R. van Dam te Goes tel. 01100- 20612. Tandartsdicnst: J. A ten Haaf, Beatrixlaan 38. te Goes tel. 01100-15716. za. zond. 9-10 uur v.m. Apotheek: De Goesche apotheek. Klokstr 19 tel. 27104. Ziekenauto's: Auto Streekziekenhuis De Bevelanden, tel. 01100-27000: 's-Heerenhoek, tel. 01105-1273. Krabbendijke, tel 01134-1527. bgg 1323: Kamperland, tel. 01107-234: Kapelle. tel. 01102-1999 Dierenartsen: De praktijk voor Noord- en Zuld-Beve- land wordt waargenomen door: G. Bo- neschanscher te Kruiningen, tel 01130-1233. visites zo mogelijk voor 9 00 uur aanvragen. Walcheren L Jobse Grljpskerke tel 01189-1389 Wijkverpleging: Goes en Wilhelmlnaaorp zr. S Nieu- wenhuijze, tel. 01100-13908: Oudelande. Ellewoutsdijk. 's-Heeren hoek, Borssele, Nieuwdorp. Lewedorp. Nisse, 's-H Hendrikskinderen. 's-Heer Arendskerke, Driewegen. Ovezande. Heinkenszand, Kwadendamme. Hoedekenskerke. Baarland, 's-Graven- polder, 's-H. Abtskerke- zr Br Robijn. Burg. Vermetstr. 11, Lewedorp. tel. 01196-13024. Z.-Beveland Oost: zr. Matla te Rilland, tel. 01135-481. N.-Beveland, Wolphaartsdijk: zr L. Schoe, Dorpsweg 56. Wissenkerke, tel. 01107-372. SCHOUWEN-DUIVELAND, THOLEN EN SINT PHILIPSLAND 11 EN 12 MAART 1978 Schouwen-Duiveland: Alarmnummer 01100-14444 Tholen, St.-Philipsland: Alarm nummer 0011 Artsen: Vanaf vrijdag 18.00 uur tot maandag 8 00 uur wordt de praktijk van A.W van Geer en J B Visser te Zierikzee en L. Lodiers te Noordgouwe waargenomen door: W Bontkes te Zierikzee. tel. 01110-2280 Westhoek. Brouwershaven' v.a. vrij dagavond 18 00 uur tot maandagmor gen 8 00 uur wordt de praktijk van L A M Bruel te Brouwershaven en J. L. Flach te Renesse waargenomen door J. Ph P. Stenger. Burghseweg 54. Haamstede, tel. 01115-1861, spreekuur za-zo 11 30-12.00 uur en 16.30-17 00 uur. Bruinisse. Oosterland. Nieuwerkerk' v. a vrijdagavond 18 00 uur tot maan dagmorgen 7 30 uur wordt de praktijk van J Richard te Nieuwerkerk en H Speelman te Oosterland waargenomen door' F. Buitendijk te Bruinisse. tel. 01113-1280. Stavenlsse. St-Maartensdijk. St.-An- naland en Scherpenisse: (patiënten dokter v d Bel). J M v. d Bel te St- Maartensdijk, tel 01666-2400. St -Philipsland, Nw.-Vossemeer- P van Herel te Nw -Vossemeer, tel. 01676-545 Poortvliet. Oud-Vossemeer. Tholen en Scherpenisse: (patiënten dokter Padt-V E. N. Mellema te Tholen. tel. 01660-2377. Dierenartsen: M K. Buth te Haamstede, tel. 01115- 2254 v.a zat. 9 00 uur Scherpenisse: A. Rinses, tel. 01666-2596, spreekuur vr. 18.30-19." uur en za 8 30- 9.30 uur Wijkverpleging: Oud-Vossemeer. Poortvliet, Tholen en St.-Philipsland zr. Uil te Tholen, tel. 01660-2620 St.,-Maartensdijk, Scherpenisse. St.- Annaland en Stavemsse zr Priem te Stavenisse, teL 01663-549. Schouwen' zr R. Adriaanse. Gaander- sweg 1, Dreischor, tel. 01112-341. Duiveland-Zierikzee: zr. C. v. d. Berg. Bergstraat 1, Bruinisse, tel. 01113-1828 N'ed Hervormde Kerk: ZUID-BEVE LAND Baarland 9 ds Staniek: Bieze- linge 10 ds. v. Loon (HD). 17 (In ger. kerk) ds Hofstra Borssele 9 30 ds. Breeder Driewegen 1030 ds Luteijn: El lewoutsdijk 9 wika Heinsch: Goes: Grote Kerk 10 ds Rinkema: Ziekenhuis De Bevelanden 9 45 ds. v d Bij: Goese Polder 9.15 ds Fagel: De Hoogte 9 30 ds Scholten en 17 ds. v d Bosch:: .Jeugdkerk De Veste 10 ds. Emmen Ter Valcke 9.30 dienst: 's-Gravenpolder 10 30 ds. Staniek: Hansweert 10 ds. Bamhoom: 's-Heer-Abtskerke 10.30 ds. Bergkotte: 's-Heer-Arendskerke 10 ds. Delfos: 's-Heer-Hendrikskinderen 10 ds. De Vos: Heinkenszand 10 ds Pronk: Hoedekenskerke 10 dhr. Mesu: Kapelle 10 dhr Ailewijn: Kattendijke 10 ds. Strating: Kloetinge 10 ds Hilhorst (HD): Krabbendijke 9.30 ds Schreuder en 14.30 dhr Mesu. Kruiningen 10 ds. Dorgels: Lewedorp 10 ds v d Heiden. Nieuwdorp 9.30 kand. Jullens: Nlsse 9 ds Bergkotte: Oudelande 10.30 wika Hiensch: Ovzande 9 ds. Luteijn: Ril- land-Bath 10 ds. Overduin: Schore en Vlake 9.30 ds. Dekker: Waarde 11 ds. v Osch: Wemeldinge 10 en 14.30 ds. Post (in ger. kerk): Wilhelminadorp 10.30 ds. Zoethout: Wolphaartsdijk 10 ds. v d Most. 14 30 ds Scholten. Yerseke 10 ds. Duisterhof en 17 ds v Osch NOORD-BEVELAND' Colijnsplaat, 10 ds. Hietkamp en 14.30 ds. Zoethout: Geersdijk 10dhr Schoenmakeren 14.30 ds Leestemaker: Kamperland 9 30 ds Becht en 14 30 ds v d. Velden: Kats 10.30 ds Attema, Kortgene 9 ds. At- tema: Wissenkerke 10 ds Leestemaker en 14 30 ds. Heiner Herv. Ger. Evangelisatie: ZUID-BE VELAND: Baarland 10 ds. Vos: 14 30 ds Den Heeten (in s-Gravenpolder): Bors sele 10 15 en 14.30 dhr. Lodder: Driewe gen 10 en 14.30 ds. Van Noort: Goes Westerkerk 10 kand Van Andel en 17 ds Stolte: Oosterkerk 9 ds. Stolte en 17 kand. Van Andel 's-Gravenpolder 10 ds. Blok (HA) en 14.30 ds. Den Heeten: Heinkenszand 10 ds Van Stam en 14.30 ds Schelling: Kapelle 10.30 ds. Bosscha en 17 ds. Hofstra: Krabbendijke 9 30 ds. Blaauw en 14.30 drs. Pleijsant: Kruinin gen 10 ds Noordhof (jeugddienst) en 14.30 ds. Blaauw: Lewedorp 10 ds. v d. Heideen 16 ds. Heinen: Nieuwdorp 10 en 14.30 ds. Hekstra: RUland-Bath 9.45 ds. Pleijsant en 17 ds. Blaauw: Wemeldinge 9 dhr Hondius en 14.30 ds. Post: Wolp haartsdijk 11 ds. Hekstra en 14.30 ds Scholten: Yerseke 10 en 14.30 ds Ter- laak. NOORD-BEVELAND: Colijnsplaat 10 dhr v Leerdam en 14.30 drs. Heiner jr Geersdijk 10 dhr. Schoenmakeren 14 30 ds Leestemaker. Kamperland 9 30 ds Arensman en 14.30 ds. Van Eijk: Wis senkerke 10 drs. Heinen en 14 30 ds. Stolte. Gereformeerde Bond: Waarde 14.30 en 18.30 kand. Harte man. Gereformeerde Gemeente: ZU1D-BE- VELAND: Biezelinge-Kapelle 9.30 en 18 ds. Molenaar en 14 leesdienst: Borssele 9 30 en 14 en 18 leesdienst: Goes 9.30,18 ds. Schreuder en 14 leesdienst: 's-Gra- venpolder 9.30 en 14 en 18 stud. Golver- dingen: Hoedekenskerke 10 en 14 30 leesdienst: Krabbendijke 9 30 en 14 (HD) en 18 ds. Hoogerland: Kruiningen 9 30 en 18 ds. v. d. Poel en 14 leesdienst: Nieuwdorp 9 30,14 en 18 leesdienst. 16/3 19.30 ds. Van RavenswaayNisse9.30,14 en 18 leesdienst: Rilland-Bath 9 30. 14 en 18 leesdienst: Waarde 9.14 en 18 lees dienst: Wemeldinge 10 en 16.30 lees- deinst: Wolphaartsdijk 9.30, 14 en 18 leesdienst. 14/3 19.30 ds v. d. Poel: Yerseke 9.30, 14 en 18 leesdienst 16/3 19.30 ds. v. d. Poel. ds. Rijksen. NOORD-BEVELAND' Colijnsplaat 10 en 16 leesdienst: Kamperland 10 lees dienst en 19 ds. Bac: Kortgene 10 en 14.30 leesdienst en 18.30 ds Van Stuivenberg. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt): Goes (Koningskerk, Nassaulaan) 10 45 ds. Schelling en 15 ds. Urban: Kamper land 9 30 en 16.30 stud Van Veen Oud-Gcref. Gemeente: 's-Gravenpolder 9 30, 14 en 18 dienst. Chr. Geref. Kerk: Biezelinge 10 ds. Compagner en 15 ds Den Hertog: Goes 10 ds. Verhage en 17 ds. Compagner Vrije Evangelische Gemeente: Goes 10 30 dhr. d. Vrie en 18.30 ds v d. Bij: Wemeldinge 10 en 14.30 ds Huson: Yerseke 10 ds. Enter en 14.30 dhr Moens. Leger des Heils: Goes 10 en 19 30 sa menkomst' Yerseke 10 en 18 samen komst. Ger. Gem. in Nederland: Kruiningen 9 30. 14 en 18 leesdienst: Yerseke 10. 13.45 en 17 45 leesdienst: Goes 8.45 14.30 en 18 30 leesdienst Volle Evang. Gem.: Goes (lokaal Wijn gaardstraat) 10 samenkomst R-K Kerk: Goes parochiekerk 8 30 en 10. za. 19: De Hoogte 11.30: Hansweert 10.30. Maria-oord 9.30, za., 19: 's-Heer- enhoek 7.30, 9 en 10.30. za. 19. Heinkenszand 9, 10.30, za. 19: Kruinin gen. Dorpshuis 9 Kwadendamme 8 en 10.30, za 19 30 Lewedorp 8 en 10, za 19: Ovezande 8 en 10, za 19 Rilland-Bath 10 30. za 19: Yerseke 9. za 17 30 Pastorale zondagsdienst 12-24 uur: GGOJ Bierkens 01130-1363: ZZB A v Alphen 01106-1216. Herv. Ger. Evangelisatie: Yerseke 14 30 ds. Talsma, 18 30 ds v d Bosch Gereformeerde Kerk: Ned. Hen'. Kerk: SCHOUWEN- DUIVELAND: Brouwershaven 11 ds. Seeleman: Bruinisse 10 en 17 ds. De Jonge: Dreischor 11 ds. Geers: Eikerzee iScharendljke) 9.30 ds Delhaas: Haamstede 10 en 19 ds. Feunekes: Kerkwerve 11 ds. Delhaas. Nieuwerkerk 10 ds. Kolkert: Noordgouwe 9 30 ds Geers Noordwelle 11 ds De Wit Oos terland 10 dhr. Rouw en 18 ds Delhaas. Ouwerkerk 10 ds Karreman. Renesse 9.30 ds De Wit. Serooskerke 10 ds Baks Concert Jeugd en Muziek in Zeeuwse Muziekbibliotheek -MIDDELBURG - Het concert dat .Ma- ric-Francoise Bloch (viola da gamba) en Ellen Maserati (clavrcymbel) van daag, zaterdag, in de Zeeuwse Mu ziekbibliotheek te Middelburg voor Meugd en Muziek geven, begint niet - zooals gemeld - om 15.00 uur maar om 11.00 uur. Slrjansland 10 ds. v. d Valk en 18 30 ds. Samson: Zierikzee: Gasthuiskerk 9.30 en 19 ds Poot en 11 ds Assendorp: Zon- nemaire 9.30 ds Seeleman THOLEN: Oud-Vossemeer 10 ds. Cy- souw en 18 30 ds Dekker: Poortvliet iO en 18 ds Abma: Scherpenisse 9 30 dhr. Klootwijk en 14 dhr. Kesting: St-Anna- land 10 en 18 kand Den Hartogh: Sta venisse 10 kand. Penning en 18 ds Go- rissen: SUMaartensdijk 9 30 dhr De Grooten 14 30 ds Blom' St-Phlllpsland 9.30 ds. v. d. Linden en 14 30 ds Cysouw: Tholen 9.30 en 18.30 ds. Wühschlagen Ned. Herv. Deelgemeente: Tholen 10 kand. Bakker Gereformeerde Kerk: SCHOUWEN- DUIVELAND: Brouwershaven 10 ds. Spoelstra, Bruinisse 10 ds v d Stoel en 17 kand. Becker: Haamstede 10 en 19 ds. Eikelboom: Nieuwerkerk/Oosterland 10 kand. Becker en 17 ds. v. d. Stoel: Scharendijke 10 ds. iHA) en 14 30 ds. Den Boer: Zierikzee 10 ds Koppe en 18.30 ds. Spoelstra: Zonnemaire 15 ds. Koppe. THOLEN: Oud-Vossemeer 10 leesdienst en 15 ds. Roose: Poortvliet 10 ds. Bergen 14.30 ds. Bras: Tholen 10 ds. v. d. Stoel en 17 ds. Honig Gereformeerde Gemeente: SCHOU WEN-DUIVELAND Haamstede 10 en 15 leesdienst: Nieuwerkerk 10 en 15 leesdienst: Oosterland 10.14 30 en 18 30 leesdienst THOLEN: Poortvliet 10. 14 30 en 18 30 leesdienst: Scherpenisse 9 30, 14 en 18 30 leesdienst. 15/3 19 30 ds Mouw: St-Annaland 9.30. 14 en 18 leesdienst: St-Philipsland 9 30, 14 30 en 18 lees dienst; Tholen 10, 18 30 ds. Mouw en 14 30 leesdienst, 16/3 19.30 ds Kot Oud-Geref. Gemeente: SCHOUWEN- DUIVELAND: Bruinisse 10 en 17 lees dienst: Oosterland 9 30. 14.30 en 18 30 leesdienst THOLEN: St-Maartensdijk 9 30, 14 en 18 leesdienst. St-Philipsland 9.30. 14.30 en 18 ds Gebraad: Stavenlsse 9 30.14 en 18 leesdienst. Chr. Geref. Kerk: SCHOUWEN- DUTVELAND' Haamstede 10 en 15 ds. Oosterbroek: Kerkwerve 10 leesdienst en 15 ds. v. d. Mey: Zierikzee 10 en 18 ds. Slofstra. THOLEN: Oud-Vossemeer 10 en 18 30 leesdienst en 14.30 ds. v Leeuwen. Tho len 10 en 18.30 leesdienst. Geref. Kerk (Vrijgem.): Brouwershaven 9 30 en 18 30 ds Urban Geref. Gem. in Nederland: SCHOU WEN-DUIVELAND: Bruinisse 10 en 17 leesdienst: Nieuwerkerk 9 45 en 15 30 dfenst'enst; ZierUczee 10, 14 en Iees" THOLEN Oud-Vossemeer 10. 14.30 en 18.30 leesdienst: St-Annaland 9 45.14 15 en 18.15 leesdienst Leger des Heils: Zierikzee 10 en 19 sa menkomst. Evang. Luth. Kerk: SCHOUWEN- DUIVELAND: Zierikzee 10 da. Bakker. R-K Kerk: THOLEN Oud-Vossemeer za 19. zo. 8 en 10: Tholen za. 19. zo. 8 en 10. Pinkstergemeente: SCHOU WEN-DUIVELAND: Zierikzee (Meel- straat) 10 samenkomst: woensdag 20 samenkomst. MARKTBERICHT VAN DE CENTRALE VEILINGVERENIGING GOES-KRAB- B END LIKE VEILING VAN VRIJDAG 10 MAART 1978 Per stuk: kropsla 7-26. per kg: spruiten D 98, AD 147. All 74-118. B 21-35. rode kool 8. groene sav.kool 55. prei I 44-49. II25. witlof 1223-248. n 135-167. peen 5,5. aardappelen bonken 14. grote 8-12. stoofsla 50. kroten I 9-38. n 5 Aardappel termijn mark!. Rotterdam. 10 Consumptieaardappelen. Stemming april: prijshoudend, overige noteringen kalm Bin tje 40 mm opwaarts april slot 11.30. laten 11.50, bieden 11,30. omzet 29. te weten 6 x 11.20.10 x 11.30.1 x 1110.5 X 11.20,2 x 1130.5 x 11.40, weekomzet 178 Bintje 40 november slot 19.30. laten 19,30, bieden 19.00, omzet 3 x 19.40. weekomzet 16 Bintje 50 mm april slot 13.50, laten 13,80, bieden 13,60, omzet. 16, te weten 3 x 13.40.10 x 13.50 3 x 13.60. weekomzet. 261 Bintje 50 mm mei slot 14.00. geen laat-en biedprijs, geen dagomzet, weekomzet 1 Bin tje 50 mm november slot. 21.90. laten 22.00. bieden 21,50, geen dagomzet, weekomzet 5 Groenteveiling Barendrecht. datum: 10 maart aardappelen: bintje 5-15. eigenheimer 6-16. Irene 18-20. furore 11-20. lekkerlan- der, barima. doré 12-13, eersteling, an dijvie, A 1.29-1,62. andijvie, kas B 1.13- 1,21. aubergines, augurken, bleeksel derij. bloemkool, boerenkool 67-74. bo nenkruid. bospeen. bruine bonen, Chinese kool, knolselderij, knolselderij, stuks 10 57-68, 12 27-49, 15 12-27, 20 4-12. knolselderij, kilo's 8-18. rode kool 10-18. gele kool 25-48. groene kool 36-40. witte kool 11-31. komkommers, uien. 5-22. grof. middel fijn pikler, drieling, ge schoond. veldsla, ijsbergsla, waspeen, stoofsla, winterpeen. 5-26. middel fijn. druiven alicante 3.80-4.20. koolrabi 8/9 81-1.06. 6/7 39-46. 7/8 65-77. koolrapen 16-20. kroten 7-12. kroten B. motjo. pap rika. pepers, peterselie 30-84. peulen, postelein, prei. export 54-94. prei. bin nen!. 41-61, rabarber e port, 2.20-2.80. ra barber, binnenl. 1.00-1.90, radijs rood 89-1.15, ramanas, rettleg. selderij. 86- 1.82. sjalotten, sla. glassla. snijbonen 9.90-13.60. sperziebonen, spinazie 1.60- 2.00. spitskool, spruiten, tuinbonen, witlof. A I in dozen 2.90-3.60, witlof, A I 2,50-3,50. witlof A II 2.10-3.20. witlof D I. witlof D II 2.10-3.30. D III, 1.80-2,50. wit lof Bi witlof. B II 1.80-2.70. witlof stek 40-1,80, witlof, afwijkend, 1.20-1.60 blad 40-50. COÖPERATIEVE VEILINGVERENIGING WALCHEREN G.A. TE MIDDELBURG Marktbericht van vrijdag 10 maart 1978 Aardappelen Bintje B0 15. gr 8-10, furore gr 10-11, Koopmans blauwe gr 19-20. Appelen Winston 165/128; 55/65 68; Godlden Delicious II70/ 85-102.60/70 46-66 Peren St. Remy 170/ 105% 117. 60/70 83-113. Groenten: spinazie 129-211, andijvie 110-133. radijs 83-98, rode kool 10-15. witte kool 10-12, boerekoo! 49-63. savooye kooi 17-44. rpri 34-52. uien 6-18. veldsla 435-449. breekpeen 5-20, kroten 24-38. seldenj per bos 74-89 spuiren All 50-143 B II 35-37. D II 127-227.Sla I 26; 25-27. 22'24 25-26. 21-23 25-26. 21.23 18-22. 19:21 18-19. H :fi witlof A II 237-311. B II 179-248. afw '0-200. stek 136-144. komkommers I 51/61 102. 41'51 90-93, 36/41 60. 31/36 69. 26/31 42. Met Ingang van maandag 13 maart veiling op maandag, woensdag en vrijdag om 1 uur Aanvoer tot half 12

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 41