VVD-leiders waarschuwen CDA: „wij zijn geen gedoogpartners Nieuw initiatief Engeland en VS inzake Rhodesië Spoedig nieuwe richtlijnen voor zakelijke belangen van ministers Aftreden Kruisinga is meer dan een bedrijfsongeval 99 MOGELIJKHEID OPSPLITSING KSH NOG OPEN WRANGE INDRUK OP WERKNEMERS Kok hekelt financiële moraal bepaalde politici het weer DUIKBOOT JE BEVRIJD VAN ZEEBODEM Maart brengt voorjaarsweekend ZATERDAG 11 MAART 1978 KRITIEK OP D'66 EN OP HOUDERS KOOPSOMPOLISSEN (Van onze parlementaire redactie UTRECHT - VVD-leider mr. Rietkerk en VVD-voorzitter mr. Korthals Altes hebben het CDA in duidelijke bewoordingen ge waarschuwd, niet te veel afstand te nemen van het kabinet-Van Agt en geen irritatie te wekken bij de VVD. Zij spraken vrijdag avond op de algemene jaarvergadering van de VVD in Utrecht. De wrijfpunten die er de afgelopen weken tussen de VVD en het CDA zijn geweest, komen volgens Rietkerk onder meer voort uit de omschakeling van regeren met de PvdA naar regeren met de VVD, die de christen-democraten nog niet zouden hebben ver werkt. „Maar dat betekent natuurlijk niet dat het CDA zo zou kunnen gaan domineren als de PvdA de afgelopen jaren heeft gedaan. Wij zijn geen gedoogpartners". Het CDA zal zich niet van een loyale uitvoering van het regeerakkoord mogen laten afhou den, aldus Rietkerk. Hij voegde eraan toe dat echter niet elk verschil in benadering van de poütieke problemen tussen CDA en WD zou duiden op een verslechtering van de samenwerking. „Integendeel, gezonde verschillen kunnen het besluitvor mingsproces vaak ten goede komen". VVD-partijvoorzitter Korthals Altes uitte scherpere kritiek aan het adres van het CDA. „De christen-democraten moeten aanvaarden dat er liberale in vloed is. Het CDA doet er goed aan, zich DEN HAAG (ANP) - De mogelijkheid van splitsing van het KSH-concern wordt opengehouden. Dit heeft pre mier Van Agt vrijdagavond gezegd op zijn wekelijkse persconferentie, na af loop van de vergadering van de minis terraad. De ministerraad kreeg van minister Van der Stee van Landbouw en visserij een uitvoerig verslag van zijn bemoeienis sen deze week met het in moeilijkheden verkerende concern van Koninklijke Scholten-Honig. Bij alles, wat het kabi net in deze zaak doet, staat voorop dat z oveel mogelijk werkgelegenheid be houden blijft, aldus premier Van Agt. Premier Van Agt zei, datde boeren in de Veenkoloniën zich geen zorgen behoe ven te maken over de omvang van de produktie. De totale produktiecapaci- teit wordt niet verkleind. Als er moei lijkheden zijn met betalingen aan lever anciers, zal de overheid de helpende hand bieden. De aardappelmeelcooperatie AVEBE te Veendam zal de onderhandelingen over medewerking aan een oplossing voor de problemen op de kortst mogelijke ter mijn voortzetten. De ledenraad van de coöperatie heeft hiertoe vrijdagmiddag in een spoedvergadering besloten. De raad van beheer van KSH zal met de bewindvoerders bespreken of, in hoeverre en wanneer het zgn. plan-Van Hoek als alternatieve oplossing in dis cussie zal worden gebracht met de va korganisaties. Het plan van algemeen directeur Van Hoek van de KSH-zet- meelgroep Nederland, zou ondermeer een verzelfstandiging van de zetmeel- groep omvatten. De meeste werkne mers van Varopa in Tilburg hebben vrijdagmiddag als enige KSH-bedrijf besloten om voorlopig door te gaan met hun bezettingsactie. De meerderheid van de actievoerders vindt, nog steeds dat de toezeggingen van minister Van der Stee over de overheidssteun voor KSH te mager zyn. voor ogen te stellen hoe het met de ge lijkwaardigheid was gesteld in het ka- binel>Den Uyl". Korthals Altes stelde dat het samen dragen van de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van het kabinet en de uitvoering van het regeerakkoord met zich meebrengt dat overleg plaats vindt „voordat fractiegetuigenissen worden gepubliceerd". Hij doelde daarmee op het zes weken geleden al ingenomen afwijzende standpunt van de CD A-fractie tegen de neutronenbom. Irritatie „Wij waarschuwen tegen het wekken van irritatie tussen regeringspartijen in de Kamer", aldus Korthals Altes. „Ook van de CDA-fractie mogen wij verwachten dat zij de identiteit van het CDA naar voren brengt. De verschillen behoeven volstrekt niet tot irritaties te leiden of aanleiding te geven tot specu laties op een naderende breuk". Hij stelde dat het opeisen van de eer dat de eigen visie heeft gewonnen, en het ru ziën met de regeringspartners juist de oorzaak is geweest van de val van het kabinet-Den Uyl. Fractieleider KietKerk zei in zijn rede tot het congres, dat een samenwerking met de PvdA. waar zo vaak op gezin speeld wordt, er voorlopig niet in zit. „zolang deze partij nog uitgaat van de polarisatie en aankoerst op verdere so cialisering en nivellering". Hij verweet de socialisten ook op provinciaal en ge meentelijk niveau machtsdenken. „De PvdA legt een grauwsluier over onze gemeenten en provincies, als zij streeft naar zo smal mogelijke colleges. De PvdA wil het liefst overal alleen de dienst uitmaken". Voorzitter Korthals Altes ging ook nog in op de affaires van de koopsompolis sen en die rond ex-minister Lubbers. „Als partij verwachten wij terug houdendheid van hen die openbare functies bekleden in het bestuur. Be rouw volgt niet meer op de zonde maar op de publiciteit. Bewogenheid met de 'onderkant van de samenleving' moet ik dan toch wel als krokodilletranen kwalificeren", aldus Korthals Altes. De partij baas had ook kritiek op het streven van D'66 om lid te worden van de Federatie van Europese Liberale en Democratische Partijen, waarin de VVD momenteel de enige Nederlandse verte genwoordiger is. Hij noemde D'66 niet liberaal en verwees daarbij naar het be leid van het kabinet. Den Uyl. waaraan ook D'66 deelnam „Er is geen sprake van dat tussen de WD en andere in Europa samenwerkende liberale par tijen een wig gedreven kan worden, of dat de WD in dat liberale gezelschap een rechts buitenbeentje zou zijn" Vol gens Korthals Altes bestaat in kringen van D'66 veel onbegrip over het libera lisme van de WD Over datzelfde onderwerp zullen za terdagavond ook D'66-leider Jan Ter louw en mr. Rietkerk debatteren in een rechtstreekse radio-uitzending van de TROS, tussen 18.10 en 19.00 uur op Hil versum 2. NEDERLANDSE GEDACHTEN: DEN HAAG (ANP) - „Een kleurrijke fi guur uit de kring van de christen-de mocraten heeft de politiek vaarwel ge zegd" en „het aftreden van minister Kruisinga kan niet zonder meer als een bedrijfsongeval worden afgedaan. Dat laat noch de man, noch dc zaak toe". Dit schrijft het AR-blad 'Nederlandse Ge dachten' over het onverwachte aftre den van minister van defensie Kruisinga. dat nog geen week geleden bekend werd en waarover eerder deze week in de kamer is gedebatteerd met als resultaat dat CDA en PvdA de steek die zij een week eerder hadden laten vallen, alsnog oppikten door aanvaar ding van een motie tegen de neutro nenbom. Over Kruisinga wordt in het AR-blad gezegd, dat hij in zeker zin de belang rijkste vertegenwoordiger was van een van de drie samenwerkende christen democratische partijen in het kabinet. „Het moet vooral voor de CHU een bit tere pil zfln deze vertegenwoordiger reeds zo spoedig uit het kabinet te zien verdwijnen", meent het blad. De door Kruisinga aangevoerde ont slagreden dwingt ons ons diepgaand te bezinnen over de consequenties van ons programma voor het veiligheidsbeleid, zo gaat het blad verder. Dat geldt niet alleen voor de CDA-leden in kabinet en fractie, maar evenzeer voor de partijbe sturen en de partijen in het algemeen. Het is immers wel duidelijk dat de zaak van de neutronenbom niet als een inci dentele kwestie kan worden gezien. Het blad zegt verder dat „er niet een overmaat aan overleg in christen-de mocratische kring aan de ontsla gaanvrage is voorafgegaan. Toch had dit een van de eerste vereisten moeten zijn". De conclusie van het AR-blad is dat Kruisinga te snel een beslissing heeft genomen. Die beslissing wordt be treurd maar gerespecteerd. Het blad vindt verder dat er geen en kele reden is te verhullen dat er diepgaande meningsverschillen be staan tussen de regeringspartners CDA en WD over een aantal belangrijke punten van het regeringsbeleid. In weerwil van die tegenstellingen kan men, zo wordt verder gezegd, alleen tot een gezamenlijk regeringsbeleid ko men als niet wordt gepoogd zo af en toe een punt voor de eigen partij te scoren. „Het gaat erom zodanig het beleid te formuleren dat beide partners zich erin kunnen herkennen. Met een zo ethisch geladen onderwerp als de neutronen bom is dat geen gemakkelijke opgave", wordt geconcludeerd. BERGAMBACHT (ANP)- „Het moet op de werknemers, op wie door de politici zo'n klemmend beroep tot redelijkheid en gematigdheid wordt gedaan, wel een bijzonder wrange indruk maken als men ziet hoe gemakkelijk bepaalde po litici zichzelf verrijken met ge bruikmaking van allerlei slimmighe den". Aldus FNV-voorzitter Wim Kok vrijdag in een reactie op de affaire met de koop sompolissen en op de affaire met minis ter Lubbers Op een FNV-kaderverga- dering in Bergambacht bij Rotterdam zei Kok dat wat betreft de koopsom poliszaak wel vast staat dat een aantal figuren op politiek verantwoordelijke posten zich op een „volstrekt verwer pelijke manier heeft verrijkt en dat zij daarbij een dubbele moraal hebben ge huldigd Je staat als kamerlid of als mi nister op het punt een toestand af te schaffen waarbij burgers tegen de be doeling van de wet in en ten koste van de Wat de gebroeders Lubbers als zaken- trio deden zou je nog min of meer nor maal kunnen noemen, aldus Kok, maar de combinatie van ondernemers en het ministerschap was fout. „Het is echt geen aanvaardbaar excuus dat Lubbers als politicus onervaren was. Hoe kon hij zich in staat achten tot een onafhanke lijk oordeel toen hij zelf moest meebe slissen over het verhogen van de inves teringsaftrek - een verhoging waarvan hij samen met zijn broers meteen profijt van zou gaan trekken? Waarom zweeg hij over zijn bijzondere positie in de mi nisterrad?", zo vroeg Kok zich af. „Dat hij tijdens het laatste deel van de rit zijn betrokkenheid bij de zaken van zijn broers wat heeft, teruggeschroefd en dat hij op een niet geheel duidelijke manier nog wat extra belasting aan de inspec teur heeft kunnen slijten verandert niets aan de hoofdzaak". Evenmin is Kok er erg van ondersteboven dat Lub bers - nadat de zaak in de publiciteit draaien. Hij zei dat de FNV wel degelijk met die koopsomaffaire te maken heeft omdat de FNV er geen dubbele moraal op na houdt en die ook van anderen niet ac cepteert. Kok beaamde dat CDA-fractieleider Aantjes zich duidelijk afkeurend over de 'koopsompolisspeculanten' heeft uit gelaten. Aantjes zei dat ze hun functie als kamerlid of minister niet langer waardig zijn. Wat meer zon Op de meeste plaatsen droog met veel bewolking en eerst nog plaatselijk mist. In het midden en zuiden van het land perioden met zon. Maximum temperaturen omstreeks 13 graden, aan zee ongeveer 9 graden. Tot matig toenemende wind uit zuid west tot zuid. Vooruitzichten voor zondag en maan dag: wisselvallig, middagtemperaturen on geveer 10 graden. Weersvooruitzichten in cijfers gemid deld over Nederland. Voor zondag: aantal uren zon: 1 tot 7. Min. temp.: om streeks 5 graden. Max. temp.: omstreeks 9 graden. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. Voor maandag: Aantal uren zon: 1 tot 7. Min. temp.: om streeks 4 graden. Max. temp.: omstreeks 10 graden. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. AMSTERDAM - De heer Trip, oud-minister van wetenschapsbeleid, zet bij de officiële opening vrijdag van de eerste wetenschapwinkel zijn naam en handtekening op de gastenlijst die in het pand aan de Sarphatistraat was opgehangen. De opzet van de wetenschapswinkel is om aan de universiteit wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van maat schappelijk achtergestelde groeperingen te stimuleren gemeenschap de fiscus een loer kunnen was gekomen - zich achteraf bereid heeft verklaard om alle genoten voor delen ongedaan te maken. Kok concludeerde dat het voor de 'poli tieke hygiëne' en voor het sociale kli maat een goede zaak zou zijn als de on verkwikkelijke praktijken van de laatste tijd aanleiding zouden geven tot meer onderzoek en een grotere openbaarheid in dit soort zaken, ook waar het gaat om betaalde nevenfunc ties, zoals adviseurschappen en com missariaten van politici. NEW YORK- Ambassadeur bij de VN voor de VS Andrew Young (r) ontmoette in het Waldorf hotel in New York, de Rhodesische bisschop Abel Muzorewa (l) voor be sprekingen over de omstreden overeenkomst tussen Smithen vier zwarte Rhodesi sche leiders. BERAAD VAN ALLE PARTIJEN LONDEN (RTRt-Engeland en Amerika volledig overdragen aan de zwarte willen proberen alle partijen in het ge- meerderheid. schil over de onafhankelijkheid Rhodesië bijeen te brengen, ook de guerrillaleiders die de in Salisbury tot stand gekomen regeling verwerpen. Het is de bedoeling, zei de Britse minis- Mugabe drong er bij de veiligheidsraad op aan het voorbeeld te volgen van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid en de overeenkomst van Salisbury tussen premier Smith en de drie gematigde ter van buitenlandse zaken David Owen leiders af te wijzen als ontworpen om de vrijdag, dit jaar nog een 'onherroepelijk blanke voorrechten te beschermen, meerderheidsbewind' tot stand te bren- Veiligheidsraad Na de maandag begonnen algemene be spreking van de kwestie Rhodesie zal de Veiligheidsraad de klacht van Zam bia behandelen over acties van het Rhodesische leger op Zambiaans grondgebied. Hiertoe is vrijdag beslo ten door de leden van de veiligheids raad. Over de vorm van de besprekingen, de plaats en de tijd zei Owen niets. Even- mm zei hij of het initiatief aanvaardbaar is voor alle partijen De guerrillaleiders Nkomo en Mugabe hebben maandag in Londen een ge sprek met Owen. Robert Mugabe, samen met Joshua Nkomo, leider van het Patriottisch Front, heeft donderdag in de Veilig heidsraad van de Verenigde Naties ge zegd dat de guerrilla in Rhodesië zal voortduren tot de blanken de macht LERWICK, SHETLAND EILAND (UPI) - De twee mannen die op de Noordzee in hun werkduikbootje waren vast komen te zitten op de zeebodem zijn vrijdag ochtend door een reddingsduiboot be vrijd. Zij hadden 24 uur vastgezeten. Hun toestand bleek goed. Hun vaartuig was op de bodem verstrekt geraakt in een stalen kabel. De zee is ter plaatse ongeveer 75 meter diep. deltagebied Vandaag staat het weer nog onder in vloed van een in betekenis afnemend hoge druk gebied. Echt stralend weer wordt het niet vandaag, want met zuid-westelijke wind wordt vochtige lucht aangevoerd en mist kan geruime tijd optreden. De oude weerspreuk, die luidt 'Er is geen sabbat nog zo kwaad of het zonnetje schijnt er vroeg of laat' gaat waarschijnlijk vandaag de mist in, want na de mist blijft er lage bewolking aan wezig. De maximum temperatuur zal 8 graden worden. Zondagmorgen is regen te verwachten en 's middags enkele buien. Windverwachting zuidwest 2-4 toene mend 4-5 Bft. VAN AGT: HANDELWIJZE LUBBERS ONVERSTANDIG ZON EN MAAN 13 maart Zon Maan onder 18.40 onder 23.54 (Van onze weerkundige medewerker Maart gaatvoor een voorjaarsachtig weekeinde zorgen. Dit merken wij zodra de mist is opgetrokken en de zon doorbreekt. Ons land is in vochtig zachte lucht terechtgekomen waarbij het kwik vrijdag echter niet boven 10 graden kwam maar vandaag en ook zondag komen maxima 12 tot 15 graden: in hel zuiden van ons land mogelijk zelfs tot 16 graden. In Engeland werd vrijdag middag 17 graden, in Zuid-Frankrijk 22 graden gemeten. Een hogedrukgebied, dat weliswaar boven Frankrijk iets naar het zuiden trekt, houdt een vinger in de pap. Een zwak koufrontje koerst van Schotlana over Zuid-Engeland naar Noordwest-Spanje. Ditfrontje komt langzaam na derbij. Blijft die beweging langzaam, dan kunnen wij ook zondag nog van eer, mooie voorjaarsdag genieten met een aangename temperatuur. Mocht hei frontje iets sneller trekken dan is in de loop van zondag meer bewolking ti verwachten. De neerslag activiteit was vrijdagavond boven Zuidwest-Enge land gering, zodat wij daar niet veel van verwachten. In zijn totaliteit voor di eerste helft van maart redelijk voorjaarsweer. Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Binnenkort zal het kabi net nieuwe, nadere richtlijnen vast stellen over de toelaatbaarheid van nevenfuncties en zakelijke belangen van ministers. Het kabinet heeft vrijdag enige tijd over deze problemen gesproken. Volgens minister-president Van Agt had dat beraad echter niet di rect te maken met de deze week bekend geworden handelwijze van ex-minister Lubbers. Het gesprek over de nevenac tiviteiten van ministers was volgens hem al eerder gepland. Van Agt noemde de handelwijze van Lubbers echter wel „niet verstandig". Lubbers kwam deze week in het nieuws toen bleek dat hij tijdens zijn minister schap door gebruik te maken van inves teringsaftrekken grote belastingvoor delen had weten te verkrijgen, als ge volg van zijn deelneming in het fami liebedrijf van hem en zijn broers. Lub bers maakte later deze voordelen weer ongedaan Het zou gaan om ongeveer 600.000 gulden. Niets verontrustends Van Agt zei vrijdag dat hij toen hij kabi netsformateur was al aan alle kan didaat-ministers een opgaaf heeft ge vraagd van hun mogelijke financiële belangen en activiteiten. Volgens de premier is daar toen niets verontrus tends uit naar voren gekomen. Gisteren heeft Van Agt alle ministers nogmaals gevraagd of zij aan die opgave van toen misschien nu toch nog wat toe te voegen hebben'. Het antwoord daarop zal hij schriftelijk krijgen; hij kon daar dan ook geen mededelingen over doen. De nadere richtlijnen waaraan het ka binet werkt zijn een uitwerking van re gels waar ex-premier Den Uyl al mee be zig was. Door de val van het kabinet- Den Uyl heeft deze zijn werk met kun nen afinaken. Van Agt zei vrijdag dat het mede dankzij Den Uyls voorbe reidende werk is, dat hij nu vrij snel met nieuwe regels kan komen. De minister-president zei dit soort ac tiviteiten van politici in drie categorieën te willen opdelen In de eerste plaats be treft. dat activiteiten die in strijd zijn met de wet. Daarnaast zijn er zaken die weliswaar legaal zijn maar uit moreel oogpunt bedenkeliik. omdat de betrok ken politicus gebruik heeft gemaakt van wat hij als politicus wist om er fi nancieel voordeel van te behalen. Ten derde zijn er dan nog activiteiten die niet moreel bedenkelijk zijn. maar die toch gauw de indruk wekken dat er iets niet in orde is. Onder die laatste catego rie plaatste Van Agt vrijdag de activitei ten van ex-minister Lubbers. Ook de WD-fractie in de Tweede Ka mer vindt dat oud-minister Lubbers tijdens zijn ministerschap op onjuiste wijze zijn ambt als bewindsman heeft vermengd met het ondernemerschap. Fractieleider Rietkerk zei dat vrij dagmiddag in Den Haag op een pers conferentie ter gelegenheid van het tweedaagse congres van de WD. Met dit oordeel schaart Rietkerk zich ach ter de opinie van onder anderen zijn CDA-collcga Aantjes. Rietkerk zei dat er binnen het kabinet nadere afspraken gemaakt dienen te worden over wat ministers wel en niet mogen doen buiten hun functie. De WD meent tevens dat nu weer is aangetoond dat belastingvoordeel kan worden ge noten uit de investermgsaftrekregeling, zonder dat de investeringen worden ge stimuleerd; het doel waarvoor de inves teringsaftrek in het leven is geroepen. „Wij moeten de bestaande regels om de investeringen te stimuleren opnieuw gaan bekijken", meende Rietkerk naar aanleiding van de zaak-Lubbers. Hij kon nog niet vermelden bij welke gele genheid de WD-fractie dat zal doen. Mogelijk bij de bespreking van de Wet Investeringsrekening. WD-voorzitter Korthals Altes meent dat de overheid het oneigenlijk gebruik van belas tingfaciliteiten net zo hard moet tegen gaan als het oneigenlijk gebruik van de sociale wetten. Vondeling Tweede-kamervoorzitter Vondeling vindt, dat het tweede-kamerlid Lubbers (cda), geen moeilijkheden zou hebben gekregen als hij zijn eerste advies had opgevolgd. Dat advies werd desge vraagd gegeven in 1973, toen Lubbers minister werd. In een ingezonde stuk NRC/Han- delsblad van vrijdag reageerde Vonde ling op het feit, dat Lubbers zijn 'per soonlijk probleem met betrekking tot, de belegging van zijn vermogen tot een algemeen vraagstuk maakten. Vondeling deelde mee, dat hij indertijd als eerste mogelijkheid opperde het overdragen van het gehele vermogen aan een notaris, een accountant of een stichting met deskundige bestuursle den. Lubbers had zich in dat beheer niet mogen bemoeien zolang hij minister was. Zo'n kleine ingreep geeft vol ledige bescherming van vermogende ministers die zelfs ieder schein van machtsmisbruik willen vermijden en zich bij voorbaat willen beschermen tegen de geldzuchtige duivel in ons land', aldus dr. Vondeling. Directie: F. van de Velde, K. Scherphuis en W. F. de Pagter. Hoofdredacteur: G. A de Kok. Adjunct-hoofdredacteuren M. P. Dieleman en C. van der Maas BUREAUS: Vliasingen: Walstraat 56-60. tel. (01184) 15144 Middelburg: Markt 51, tel. (01180) 27651. Goea: Grote Markt 2, tel. (01100) 16140 Terneuzen: Nieuwstraat 22, tel. (01150) 94457. Hulat: Steenstraat 6. tel. (01140) 4058. In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t/m vrijdag vanaf 19,00 uur: (01184) 15144. Telefoonnummers buiten kan tooruren: Advertentie-afdeling: (01186)1584. 's Zaterdags (01184) 15144 van 9.00-11.30 uur Redactie: (01184) 14796. Voor klachten bezorging op zater dag: de plaatselijke kantoren van 9.00-11.30 uur. Expeditie: (01184) 63533. Overl. adv. maandag- t/m vrij dagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144. Zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur Abonnementsprijzen: per kwartaal f 41,65: franco per post f 47,50; per maand 14,10; losse nummers 0,60 (inclusief 4 pet. btw). Postrek. nr.- 3754316, t.n.v. PZC ab.rek. Middelburg. Advertentietarieven: 86 cent per mm; minimumprijs per advertentie 12,90; ingezonden mededelingen 2'lix tarief. Voor brieven bureau van dit blad 3,50 meer. Volledige tarieven met con tractprijzen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw. Giro: 35 93 00, Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 3