S£en te *78 oaSaS mobuco UUI5 metselbedrijf Raas sauw bv ,<0lb Cnglanb' GEMEENTE KAPELLE onderwijzer(es) VERKOOP - VERHUUR - MONTAGE stalen steigers rolsteigers ondersteuningen etc. een aktiviteitenbegeleider(ster) jfóae. administratieve kracht (m/v) 'SAMENWERKING' W.A. chauffeur/magazijnbediende LEERLING OPERATIE ASSISTENT(E) GEMEENTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP BEROEPSONDERWIJS AANMELDING LEERLINGEN ZATERDAG 11 MAART 1978 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 39 Te koop antiek: kaptafel, hoekkastje, ladenkast. Chip pendale kast Westerzicht 349b. Vlissingen. tel 01184- 66143 k27 Adverteren doet verkopen ANTIEKWERELD hét informatiemagazine voor antiek- èn kunstliefhebbers Kent u antiekwereld al? Nee? Stort dan 2,50 op giro 850785 t.n.v. De Tijdstroom. Bagij- nestr. 11, Lochem Zet op de stortlngskaart 'proefnr.' en wij zenden u vrijblijvend een ert<27 Te koop: 19e-eeuws pendule sets Bisquit beelden, 17e-eeuws -dressoir, porselein en kristal, div. antieke klokken en meubels etc. Rozenlaan 34, Hoek. 01154- 1686. zk27' FINANCIERINGEN f 5000,- lenen dat is mogelijk voor iedereen met een vast inkomen. U betaalt 136,45 per maand lin 48 term.), geld wordt bfj u thuis gebracht. Ook voor andere bedragen kunt u bellen naar bemiddelingskan toor Hage, Paukenshoekstraat 26, Kapelle, telefoon 01102-2413. Ook 's avonds en in het weekeind. zkl8 VERZEKERINGEN Autoverzekering - Bromfietsverzekering Brandverzekering O.B.M. 'Walcheren' Molenwater 49, Middelburg, bel 01180-29655 of stuur een onge- frankeerde enveloppe met uw naam en adres naar antwoordno 30, Middelburg alvorens u één van bovengenoemde verzekerin gen elders afsluit. Wij verstrekken u gaarne alle gewenste inlich tingen. 17 Autoverzekering WA minus 40% no claim incl gr.krt vanaf/ 175,-p.jr. All risk minus 40% no claim incl gr krt vanaf ƒ361.-. Assurantiekan toor Lahr en Co. Korte Noordstraat 6-8, Mid delburg, tel 01180-25391 Ook voor uw financieringen en per soonlijke leningen. zk!7 Vermist zwarte hond omg. Nollebos, terug te bezor gen tegen bel. Groen v Prln- stererlaan 116, Vlissingen, tel. 01184-60618. zk21 Verloren c.q. vermist omstreek begin 1977, spaarbankboekje en meerdere effecten Naam en nummers dezer bescheiden bij politie en banken bekend. Vin ders c.q. bewaarders hiervan worden verzocht contact op te willen nemen met politie Vlis singen of onder motto excut testament onder no. V 76 Bur PZC. Vlissingen. k21 Voor een persoonlijke lening of financiering en alle verzeke ringen naar assurantiekantoor H. Brinkhaus Adr. Brouwerlaan 7, Vlissin gen, telefoon 01184-13013. 26 AUTO'» EN RSOTOREN Te koop: Suzuki T500 bouwjaar emd '73, 26.000 km gelopen, met div. ass. Proefrit toegestaan na 17.00 uur. Prijs ƒ1700,- Glacisstraat 151. Vliss. k3 Wegens omstandigheden te koop Fiat 128 v. juni '77, kmst. 4700. Tel. 01184-65977. k3 Te koop: Mini. bjr. '71 i.z.g.st., kleur rood. G. Christiaanse, Wilgenhoekweg 30, Seroos- kerke, tel. 1575. k3 Te koop Ford Capri, bj. 1969. besteleend, bj. 1971, defect. Tel. 01102-1595. k3 Te koop i.g.st. 11 pk vm dieselmotor met waterpomp, 'dubbele kattekop', ook afzon derlijk te koop. 01134-1229. k3 BIJVERDIENSTE BLIJVENDE BIJVERDIENSTE verkoop van waspoeders. de- tergenten, zeep, parfum- en toiletartikelen aan familie, vrienden en kennissen. Grote verdienste. Bezoek verzekerd. Uitleg: Tabac 2000, 153< tel. Ten behoeve van een door ons uit te voeren pro- jekt rekreatie-woningen te Breskens zoeken wij kontakt met een voor het metsel- en voegwerk van ca. 250.000 stuks steen. Start van de werkzaamheden eind maart 1978 ter wijl alles gereed moet zijn in de maand sept. 1978, Informatie over de aard van de werkzaamheden kunnen worden verstrekt door de bedrijfsleider, de heer N. J. Koedijk, tel, 010-821044 r^lente wil zeggen de nieuwe collectie is binnen niet meer alleen de wat klassieke iijn maar ook de modi- sche trends maar wel altijd exclusief LANGE DELFT MIDDELBURG IT" Liedereen leest de krant altijd en overal, ieder -i Burgemeester en wethouders van Ka pelle roepen sollicitanten op voor de be trekking van aan de per 1 augustus 197812 leerkrach ten tellende openbare lagere school 'De Moolhoek' te Kapelle. Voor deze functie is de bevoegdheid voor de vakken J, K en R vereis.t. De school is vanaf sep tember 1975 in een ultra-modern ge bouw gehuisvest en is voorzien van de modernste leer- en hulpmiddelen. Voor het verkrijgen van huisvesting zal alle mogelijke medewerking worden ver leend. Het rijksverplaatsingskostenbe- sluit is van toepassing. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad'aan het college van burgemeester en wethouders van Kapelle, Kerkplein 1. Inlichtingen kunnen worden ingewon nen bij het hoofd van de school, de heer G. H. Ossel, tel. 01102-2196 (school) en 01102-1499 (privé) JJA jViaardingen - Vlissingen INLICHTINGEN: MOBUCO B V. Gildeweg 31 Postbus 221 Vlissingen Tel. 01184 - 15075 STICHTING ACCOMMODATIES LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN GEVESTIGD TE GOES - deze zal volledig mee funktioneren in het team van begeleiders die samen met de deelnemers de doelstelling van ons aktiviteitencentrum (dagverblijf voor lichamelijk gehandicapte volwassenen! trachten te realise ren - als doelstelling hebben wij voor ogen de zelfredzaamheid van de deelnemers te vergroten om daardoor mede tot een betere integratie in de samenleving te komen - onze toekomstige collega zal zijn/haar eigen kennis moeten kunnen vertalen naar de mogelijkheden van onze deelnemers - het methodies kunnen werken met groepen is één van zijn/haar taken - een specifieke inbreng op het gebied van handwerken en kreatieve handvaardigheid is - gezien onze huidige team-samenstelling - vereist - de min. leeftijdsgrens is 20 jaar geboden wordt: - een salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring tot en max. van 2.485,79 per maand - rechtspositie e.d. volgens landelijke regeling. i J. Heiand. hoofd HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP THOLEN maakt bekend, dat in haar vergadering van 21 februari 1978 andere regelen zijn vast gesteld met betrekking tot het gebruik, de bediening, het beheer en onderhoud van de keersluis, gelegen in de monding van het havenkanaal te Stavenisse. Deze luiden als volgt: 1 In het kader van de partiële dijkversterkingen Oosterschelde is in de monding van het ha venkanaal te Stavenisse een keersluis ge bouwd, welke in eigendom, beheer en on derhoud is bij het waterschap Tholen. Dit kunstwerk wordt bij te verwachten hoge vloeden (buitenwaterstanden) gesloten om het hierachter gelegen gebied tegen over stroming te beschermen. De bediening van het kunstwerk zal door of vanwege het wa terschap Tholen plaats hebben. 2. Het uit gewapend beton samengestelde kunstwerk heeft een dagwijdte van 9.00 m en een drempeldiepte van 2.30 m -NAP. De diepte van het havenkanaal bedraagt res pectievelijk 1,50 m -NAP en 1.80 m -NAP aan de binnen- en buitenzijde van het kunstwerk, waarop de onderscheiden stortebedden aansluiten. Het kunstwerk wordt met één stalen deur afgesloten, welke door middel van een hydraulisch bewegingswerktuig wordt voortbewogen. De deur van de keersluis heeft een kerende hoogte van 5.80 m NAP Het betonwerk waarop voor noemde deur met het buitenfront aansluit heeft een kerende hoogte van 6.20 m +NAP Het kunstwerk wordt gesloten zodra een buitenwaterstand is bereikt van circa 2.30 +NAP. Evenwel zal naar bevind van zaken de deur in open stand gehanfhaafd blijven, indien naar verwachting de stand van het buitenwater niet hoger zal worden dan 2.60 m +NAP. Het openen van de sluisdeur kan niet eerder plaatsvinden, dan nadat de stand van het buitenwater gelijk is aan die van het binnenwater. 4. Het kunstwerk istussen een half uur na zons ondergang tot een half uur voor zons opkomst door middel van een viertal elek trische lantaarns verlicht. Zodra de sluisdeur zich begint te sluiten gaan dubbele rode lichten branden, welke duidelijk tot buiten de havenmonding vanuit de Oosterschelde zichtbaar zijn. Vanzelfsprekend is doorvaart dan niet meer mogelijk, c.q. verboden. 5. Op grond van de bepalingen in het re glement van politie op de waterkering en de waterbeheersing in Zeeland is het verboden om aan pf tegen de geleidingswerken aan weerszijden van het kunstwerk, alsmede in of voor de sluis vaartuigen stil te laten liggen of af te meren. 6. Ten behoeve van een zo goed mogelijke werking van de sluisdeur zal deze bij nor male waterstanden en onder normale weersomstandigheden eenmaal per week worden bewogen. Tijdens deze controle is de doorvaart gedurende plm. 30 minuten eveneens volledig gestremd. 7. Tijdens uitte voeren reparaties of onderhoud aan de sluisdeur, waarbij de sluis langer dan normaal voor de scheepvaart zal zijn ge stremd, zal tijdig daarvan in de daarvoor bestemde dag- en/of vakbladen kennis wor den gegeven Sint-Ma3rtensriijk, 21 februari 1978. Het dagelijks bestuur voornoemd de dijkgraaf J. C Hage de griffier J. P de Korte. iedereen leest iedereen leest (Wj ivaAA, 1 de krant LEES DE PZC ALGEMEEN ZIEKENHUIS TE HILVERSUM vraagt: O.K. VERPLEEGKUNDIGEN of O.K. ASSISTENTEN voor de operatie-afdeling VERPLEEGKUNDIGE voor de cardiologische afdeling i.b.v. di ploma intensive coronary care HOOFDVERPLEEGKUNDIGE voor een afdeling van 96 bedden met in terne en orthopedische patiënten. Gewenst: het bezit van de stafcürsus en de nodige ervaring in een leidende functie. De mogelijkheid is aanwezig om op de duur als coör dinerend hoofdverpleegkundige te gaan optreden. EEN EERSTE VERPLEEG KUNDIGE voor een afdeling van 64 bedden met in terne en cardiologische patiënten. EEN EERSTE VERPLEEG KUNDIGE voor een afdeling van 50 bedden met ge riatrische en longpatiënten. Sollicitaties te richten aan de afd personeelszaken, Loosdrechtse Bos 7 te Hilversum. Gevraagd: met enige kennis van de moderne talen. Ruime inwerkperiode Sollicitaties te richten aan: C. Eversdijk B.V. Stationssingel 18, Kapelle, tel. 01102-1253. DE COÖPERA T/EVE MELKINKOOPVERENIGING WALENSINGEL 19 MIDDELBURG vraagt voor spoedige indiensttreding een actieve In het bezit van het groot rijbewijs. Zijn taak zal bestaan uit het zelfstandig bezor gen van frisdranken, melkprodukten e.d. aan onze leden, het sorteren van deze goederen in het magazijn en het controle ren van afgiftebonnen. Mondelinge en schriftelijke sollicitaties aan bovengenoemd adres: t.a.v. dhr. G. T. van Mil, tel. 01180-12866. iedereen leest de krant altijd en overal ziekenhuis lievensberg bergen op zoom Per 1 september bestaat de mogelijkheid als opgeleid te worden voor het HBO-di- ploma 'operatie-assistent'. Kandidaten dienen bij aanvang van de j opleiding minimaal 17 jaar oud te zijn een havodiploma te bezitten, bij voorkeur met exacte vakken in het eindexamen pakket. De opleiding duurt 3 jaar. De theorieles sen worden gegeven in Dordrecht, de praktijkervaring wordt opgedaan in het eigen ziekenhuis, waarbij ook buiten de operatie-afdeling stage wordt gemaakt. Voor inlichtingen en schriftelijke sollici taties kunt u zich wenden tot de afdeling personeelszaken. boerhaaveplem i lel (01640) 37960 inlorconlessioneel LTO afdelingen: BOUWTECHNIEK ELECTROTECH NIEK MECHANISCHE TECHNIEK MOTORVOERTUIGEN TECHNIEK PROCESTECHNIEK IN DE HUISHOUDSCHOOL en LTS WOENSDAG 15 MAART I I I I DONDERDAG 16 MAART I 9.00-12.00 uur 19.00-21.00 uur 9.00-12.00 uur 14.00-16.00 uur LHNO afdelingen: GEZONDHEIDSKUNDE HUISHOUDKUNDE TEXTIELE WERKVORMEN MHNO afdelingen: KINDERVERZORGING JEUGDVERZORGING LEAO afdelingen: KANTOORPRAKTIJK WINKELPRAKTIJK Dagelijks tot 1 mei. bij de hoofdadministratie Zaaihoekweg 1, VLISSINGEN, tel. 01184-14021.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 39