AANBIEDING O JUWELIER VAN DE REE ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER werktuigkundigen wachtingenieur werktuigkundige of hulpwerktuigkundige BOEKHOUDER/ADMINISTRATEUR WEMELDINGE JACHTBOUW RIJKSSCHOLEN vakantie llJtssS-' 250,- Openbare verkiezingsbijeenkomst U bent van harte welkom TABBERT Een professioneel l tennisracket voor n (ongekende prijs! ZATERDAG 11 MAART 1978 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 35 op'maandag 13 maart. 1978. hopen onze ouders en schoonouders, opa en oma J. WIELEMAKER P. WIELEM AKER-PRO VOOST hun 25-jarig huwelijksfeest te herdenken. WD hopen dit te vieren op 17 maart in hotel 'Wal- cheren', te Koudekerke Receptie van 17.30 tot 18.30 uur. Plet - Ina Esther en Richard Bram en Els Anneke en Thijs Koudekerke. maart 1978. i Dishoekseweg 33 Op 18 maart 1978 hopen onze geliefde ouders J. A. DOMINICUS en K. L. DOMINICUS-DE BUCK I: de dag te gedenken, dat ze 25 jaar geleden elkaar het ja-woord gaven. Gelegenheid tot feliciteren van 19.30,21.00 uur in ij hotel 'Willebrord', Smidstraat te Zoutelande. Hun dankbare kinderen: Nel en Wim jj Rita en Wim Lies Arno Ijj Adrie :j| Zoutelande, maart 1978 :|j Molenweg 3. M. PROOST-DE JAGER J Gelegenheid tot feliciteren van 17.30 tot 18.30 uur. Kinderen en kleinkinderen. In plaats van kaarten. Daar het mij onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken voorde vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man JAN ADRIAAN GEENE betuigen ik langs deze weg mijn oprechte dank. Tevens dank aan de heren doktoren en het verplegend personeel van ziekenhuis 'De Bevelanden'-Noord voor de liefdevolle verzorging. M Geene-Ridderhof Wolphaartsdijk, maart 1978. Bijsterweg 16. BEDANKT voor de grote belangstelling voor de vele wensen voor de mooie cadeaus voor de prachtige bloemen voor de kleine attenties voor de fijne medewerking kortom, bedankt voor alles bij de geboorte van ons zoontje en broertje PETER Leo Markusse Ria Markusse-Bakker Hona Alexandra Middelburg, maart. 1978. Roozenburglaan 139. DANKBETUIGING Voor de blijken van medeleven, ondervonden na het overlijden van mijn lieve schoonzuster, onze lieve tante, behuwd- en oud-tante MATHEA ARNOLDI betuigen wij onze hartelijke dank. Goes, Maart 1978 Dillenburglaan 40. Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het zo plotseling overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve vader en opa DIGNIS PDETER JANSE betuigen wij onze hartelijke dank. Goes, maart 1978. In plaats van kaarten. Voorde vele bewijzen van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve zeer zorgzame vrouw, moeder en oma JANNA CATHARINA MEIJER-VAN BOVEN betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam: Pam. H, Meijer Kapelle. maart 1978. IN PLAATS VAN KAARTEN Voor de vele blijken van belangstelling en deelneming na het overlijden van mijn lieve man CORNELIS VAN BEVEREN betuigen ik allen hiermede mijn oprechte dank. K. W. van Beveren-Boogerd. Oost-Souburg, maart 1978 W Alexanderstraai 44 Voor de bewijzen van medeleven ondervonden na het overlijden van onze geliefde, zorgzame vader en groot vader JOHANNES JOBSE betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam: R. Jobse 's-Gravenhage, maart 1978. Voor de blijken van medeleven, na het plotseling over lijden van mijn lieve man. onze zorgzame vader en opa ADRIAAN GERARDUS HEIJBOER betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam Mevr. A. J. Heijboer-van Loenhout Goes, maart 1978 Woensdag 15 maart hoopt onze moeder en oma 0 jaar te worden Kinderen, klem- en achterklein kinderen In plaats van kaarten. Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te be danken, willen wij allen die op enigerlei wijze hun me deleven hebben betoond na het overlijden van onze lieve moeder JERINA DE JONGE langs deze weg onze op rechte dank betuigen. In zonderheid de directie en het verplegend personeel voor de liefdevolle verple ging tijdens haar verblijf in huize 'De Werfkampen'. Gebroeders De Smit Daar het ons niet mogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken willen wij langs deze weg hartelijk dank zeggen voor alle belang stelling, bloemen, cadeaus en kaarten bij ons 50-jarig huwelijksfeest J. A. de Vos J de Vos-Moerdijk TANDARTS SMALLEGANGE AFWEZIG van maandag 13 maart t/m vrijdag 24 maart. Daar het mij onmogelijk is ieder persoonlijk te bedan ken voor het medeleven mij betoond tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn thuiskomst, betuig ik langs deze weg mijn har telijke dank hiervoor. Het heeft mij bijzonder goed gedaan. Mevr K. Roelse Voor de vele bewijzen van medeleven, ons betoond na het overlijden van onze lieve man, vader en opa MARINUS PAAUWE Familie Paauwe Voor de vele bewijzen van medeleven die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst zeg ik allen heel hartelijk dank. Mevr. Janse-Rombout In plaats van kaarten. Voor de vele bewijzen van medeleven, ons betoond na het overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder MAATJE BOONE DE PL A A betuigen wij hiermede al len onze oprechte dank. Namens de familie E. Boone-Olyslager Koudekerke, maart 1978. Zeer hartelijke dank voor de vele bewijzen van medele ven ons betoond, na het overlijden van onze zeer geliefde vrouw, moeder en oma KLARA PALMKOECK-VERSTRAATE betuigen wij onze welgemeende dank. Uit aller naam: J B. Palmboeck Middelburg, maart 1978 Crematie? Ook bij het nieuwe crematorium te Middelburg geldt een reductie voor leden van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. Wilt u meer weten? Vul den onderstaande bon In en u ontvangt uitgebreide informatie. Bon in envelop zonder postzegel zenden naar: 1874 1978 KONINKLIJKE VERENIGING VOOR FACULTATIEVE CREMATIE Antwoordnummer 1394, Den Haag. IS. '9 BEGRAFENIS- EN CREMATIE VERZORG IN S. M. Overtoom/J. M. Groen Vlissingen telefoon (01184) 13417 - (0118-1) 61801 Rochussenstraat 3 van de maand MAART een set van 5 zilveren rinkelbandjes voor 25,-. Bouwbedrijf jna eltA Middelburg Vraagt een Vereiste opleiding: mavo/havo. Enige jaren kantoorervaring is vereist, ter wijl boekhoudig inzicht gewenst is. Schriftelijke sollicitaties te sturen naar ons postadres, postbus 180, 4330 AD Middel burg. Voor mondelinge informaties kunt u bellen tijdens kantooruren 01180-15651 (vragen naar de heer J. Rijk). Buiten werktijd 01180-11027. Voor de conventionele centrale te Vlissingen zoeken wij contact met een aantal voor een tijdelijk dienstverband van ca. 2 jaar. Afhankelijk van opleiding en ervaring kunnen zij geplaatst worden in de functie van De functies worden in volledige continudienst of in reserve-continu dienst verricht. Op de betreffende centrale wordt volgens een 5-ploegenrooster gewerkt. De WACHTINGENIEUR, die direct onder de bedrijfsleiding is gesteld, draagt de verantwoordelijkheid voor het productieproces in de centrale. Hij geeft leiding aan een aantal werktuigkundigen en een hulpwerktuig kundige. Hij dient in het bezit te zijn van het diploma scheepswerktuig- kundige C of werktuigkundige in centrales C. Een ruime ervaring in een soortgelijke functie is vereist. De WERKTUIGKUNDIGE heeft tot taak om onder verantwoording van de wachtingenieur de opgestelde installaties te bedienen. Tijdens bedrijf houdt hij het productieproces en het gedrag van de installaties veelal vanuit een centrale plaats onder controle. Naast een ruime ervaring in een soortgelijke functie is het diploma scheepswerktuigkundige A of werktuigkundige in centrales A vereist. De HULPWERKTUIGKUNDIGE verleent assistentie bij het in en uit bedrijf nemen van de installaties. Tijdens bedrijf voert hij ter plaatse controlewerkzaamheden uit aan de ketels en turbines. Tevens is hij belast met het reinigen, bijvullen, etc. van installatie-onderdelen Voor deze functie is een opleiding LTS-metaal vereist. Zij die ervaring hebben in een dergelijke functie genieten de voorkeur. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op die van de overheid, hetgeen o.a. inhoudt: opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Belangstellenden kunnen zich schriftelijk wenden tot de Adjunct-Directeur Personeelsbeheer en Organisatie, Postbus 48 te Middelburg. Dit is de PZEM: de N.V. Provinciale Zeeuwse Energie-Maatschappij behoort tot de belangrijke elektriciteitsproducenten in Nederland. PZEM verzorgt ook de distributie van aardgas in de provincie Zeeland, Het aantal medewerkers benadert de 1200. PZEM heeft enkele conventionele elektriciteitscentrales, een kern energiecentrale en een elektriciteits centrale annex zeewater-ontziitings- installatie. Verder heeft PZEM diensten voor transport en distributie van aardgas en elektriciteit en diverse administratieve en stafdiensten. NV Provinciale Zeeuwse Energie- Maatschappij Postbus 48 - Middelburg ito Eén van onze relaties, een groeiende handelszaak met reparatie-inrichting zoekt voor spoedig We denken daarbij aan iemand: van 25 jaar of ouder met tenminste praktijkdiploma boekhouden met redelijke ervaring in moderne bedrijfsadministratie en tus sentijdse verslaggeving Sollicitatie in een eioenhandig geschreven brief Ie richten aan: Schipper Co, accountants- en ad- ministratieconsulenten. Konings straat 4, Goes. Te koop: uit faillissementen verkregen KAJUIT-ZEILJACHTEN type JUPITER: 9x3.20 m, inboard-motor, met 5 zeilen, zeer luxe dekbeslagen. zonder mast en kiel. type STANDFAST: 7.30x2.50 m, compleet schip met 5 slaappl. onderwater-toilet, dieptemeter, wind- snelheidsmeter, accu en Yamaha buiten boordmotor. type DRAAYER: 5.80x2.00 m, compleet met 7 zeilen en Mercury buitenboordmotor. West.Kanaalweg 1a, Wemeldinge 01134-1768 TERNEUZEN/Rijksscholengemeenschap 'Pe trus Hondius' (gymnasium, havo, atheneum, mavo) Per 1 augustus 1978: Nederlands 26 a 29 uur VB beschikbaar 1e gr. Nederlands ca 26 uur, 2e en 3e gr. Duits 12 uur, 3e gr.; combinatie met Nederlands mogelijk, Aardrijkskunde 26 uur, 1e gr. Biologie 20 22 uur, 1e gr. Inlichtingen rector E. G. Wildeboer, tel. 01150- 94868 of 01154-1619 (huis) Brieven inspecteur C. H. Rijk, Grote Hazelaar 9, Bergen op Zoom. SARIS AANHANGERS 4 - 460-1200 kg J. C. KORT Noordweg 271 St-Laurens 01180-13659 W\ geriefelijk mgertchce WONINGEN l CARAVANS -TENTEN vanaf 150 por week SUISSE -SOLEIL-H»- postbus 37 den hertoa De griffier van het kan tongerecht te Middelburg roept op Thomas Deelen. zonder bekende woon- of verblijfplaats, om te ver schijnen ter terechtzitting met gesloten deuren van dinsdag 23 mei 1978 te 10.10 uur, gehouden wordend in het kantongerechts gebouw te Middelburg aan de Balans 11. teneinde te worden gehoord op een verzoekschrift van Willem Cornells Deelen, wonende te Vlissingen. Troelstra weg 183. strekkende tot het verkrijgen van toestem ming tot het aangaan van een huwelijk. De griffier voornoemd, A. Jeras wnd tsij oeschiKKing van ae ar rondissementsrechtbank te Middelburg van 1 maart 1978 is onder curatele ge steld Johann Korstanje, geboren op 18 december 1946 te Goes, wonende al daar Fruitlaan 18. Tot curator is benoemd L. Korstanje. Oostsingel 50 te Goes, en tot toeziend cura tor Chr. W. Bras. Dorps straat 102 te Wemeldinge. Goes. 8 maart 1978 Namens de verzoekster, mr J G van der Burgt, procureur. PAASREGEN 1978 Verdien wanneer het op 2e paas dag (27 maart) meer dan 3 mm re gent Via makelaarskantoor Lugt Sobbe Co b.v in Amsterdam willen wij u in de gelegenheid stellen tegen betaling van 25,- een gokje te wagen om 250,- terug te ontvangen. DOE MEE En stort vóór 18 maart a.s. een bedrag van 25,- op onze postgiro, nummer 795142 t.n.v. DE GRAAF ASSURANTIËN te Middelburg of stuur een betaalcheque of girocheque. Vermeld op het giro strookje 'Paasregen', alsmede het weerstation van uw keuze. Als er op 2e paasdag, dus op 27 maart 1978, tussen 09.00 en 17.00 uur in totaal 3 mm of meer regen-, hagel-, dauw- of sneeuwwater wordt gemeten op het KNMI weerstation dat u gekozen heeft, dan krijgt u van ons niet minder dan 250,- om uw verregende paasdag weer goed te maken. Indien het wel een beetje, maar niet voldoende heeft geregend, dan ontvangt u een overzicht van de KNMI-metingen zodat u precies kunt lezen waar en hoeveel het in den lande heeft geregend. U kunt kiezen uit de volgende weerstations: Leeuwarden - Eelde - Vlissingen - De Bilt - Zierikzee en de vliegvelden: Twente, Deelen, Soesterberg, Volkel, Beek (L), Gilze Rijen, Eindhoven, Schiphol en Valkenburg Z-H. WIJ WENSEN U PRETTIGE PAASDAGEN!! DE GRAAF ASSURANTIËN Postbus 400 te Middelburg. MAANDAG 13 MAART A.S. TE KAPELLE in het dienstencentrum 'DE VROONE', C. D. Vereekestraat 74. SPREKERS: KOOS RIETKERK fractievoorzitter tweede kamer voor de WD JAN HOEKSTRA lijsttrekker provinciale staten Zeeland voor de VVD AANVANG: 20.00 uur. RRir Heden bij Caravancentrum Van Dijke B.V de nieuwe collectie autocampers te huur en te koop IEDEREEN LEEST DE KRANT Dit echte, professionele Dunlop-maxply tennisracket koopt u nu bij ons met f 50,-direkt voordeel'. Superieure kwaliteit voor een ongekend voordelige prijs Inclusief bespanning. r~ - Alléén bij uw Zentrasport-specialist 1 (normale winkelprijs f 139,50) f89,50 f 50,- voordeel voor snelle beslissers ZÊaVTRASPORT ROOMERS VLISSINGEN ZENTRJXSPORT GOES RNTRA SPORT INTERNATIONAL

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 35