Rapport DAF: positie goed maar groei is noodzakelijk Uw huis wordt bedreigd. 1 t Si Exporteurs willen 'valuta-garanties' AMSTERDAMSEEFFECTENBEURS EXTRA ARBEIDSPLAA TSEN IN KOMENDE JAREN FINANCIËLE SITUATIE VMF-STORK ZEER ERNSTIG GEZICHTEN GEZOCHT Pan American begint lijndienst op Los Angeles Goede opbrengst fruit in 1977 Reacties op oliecijfers gereserveerd ZATERDAG 11 MAART 1978 EINDHOVEN - DAF Trucks zal op langere termijn als zelfstandige onderneming kunnen blijven bestaan. DAF's concurrentiepositie in algemene zin biedt een goed uitgangspunt voor verdere groei en groei is noodzakelijk. Door het opvoeren van de truck-, bussenen motorenfabricage en verhoogde ontwikkelings- en beproevingsactiviteiten zal op den duur - en gerekend wordt rond 1982 - het personeelsbestand in de produktieve en verkoopsfeer met ongeveer 575 mensen toene men. Nu werken er bij DAF circa 8600 man. Bij de raming van het cijfer 575 is geen rekening gehouden met een groei in de verkoopvestigingen, waar ongetwijfeld ook enige personeelsuitbrei ding zal plaatsvinden. Dit zijn enige punten uit het eindrap port van de studie die door het Ameri kaanse bureau Arthur D. Little in op dracht van de raad van bestuur samen meteen groep DAF-mensen is gemaakt. De in het rapport vastgelegde con clusies en strategieën zijn in principe door commissarissen aanvaard, waar door het een DAF-plan is geworden dat zal gaan dienen als basis voor het Lange Termijn Plan 1978 - 1982. DAF is sterk op de Benelux-thuismarkt maar zal haar positie op de overige Europese markten moeten verstevigen. Ook is het van belang voor DAF's con currentiepositie in de tachtiger jaren, dat zij haar plaats op de markten bui- Het bestuur heelt zich uitgesproken voor een actief beleid ten aanzien van vervangende werkgelegenheid. De af slanking zal geen gedwongen ontslagen ten gevolge hebben. Verwacht wordt, dat eind 1979 een evenwicht zal zijn be reikt. UTRECHT (ANP) - De financiële situa tie bij het VMF-Stork concern is zeer ernstig. Het verlies over 1977 bedraagt in totaal ongeveer 55 a 50 miljoen, zo zei desgevraagd B. Krijgsman, bestuurder van de industriebond NKV. Volgens hem is het eigen vermogen van VMF- Stork erg aan het slinken. „Als je meer uitgeeft dan je te verteren hebt, vreet dat aan je vermogen. En dat kun je geen jaren volhouden". Krijgsman merkte op dat het kabinet nog deze maand zal moeten beslissen over steun aan het concern. Dit mede. zo zei hij, in verband met het begin april verschijnende jaarverslag van VMF over 1977 en de vooruitzichten voor dit jaar „Als de overheid op de een of an dere manier bereid is te helpen, zal dat zeker zijn invloed hebben op het jaar verslag en op de wijze waarop dit gele zen wordt" Het Pvd A-tweede kamerlid Arie van der Hek zei gisteren dat de overheid voor zeker meer dan 100 miljoen gulden moet deelnemen, wil het bedrijf niet erg snel naar de afgrond glijden. Van der Hek zei zelfs, dat als er niet snel wordt gehan deld, het faillissement van het hele con cern dreigt. Als gevolg van het achterblijven van de verwachte omzet op de voor Stork Pompen Assen belangrijkste markten en daardoor een toeneming van de voorraad, heeft het bedrijf, deel uitma kend van VMF- Stork, voor nagenoeg alle werknemers werktijdverkorting bij de arbeidsinspectie in Groningen aangevraagd. Op dit moment bestaat de verwachting dat met een periode van zes weken kan worden volstaan. De totale personeelsbezetting bedraagt thans 140 man. Met de ondernemings raad en vakbonden heeft overleg plaatsgehad. ten Europa zal weten te behoudend en mogelijk kan versterken. Daarom zal aandacht moeten worden besteed aan eventuele mogelijkheden om in derge lijke landen assemblagebedrijven te vestigen. Hierdoor wordt voorkomen dat men van de markt wordt verdron gen, als de grenzen voor de invoer van complete voertuigen zouden worden gesloten. Bij de nodige groei moet erop worden gelet dat geen versnippering van krach ten plaatsvindt, maar concentratie op sterke punten. In het rapport wordt verder gesteld, dat zowel DAF's activi teiten op het gebied van bussen als van AVM-motoren ten onrechte in het ver leden niet voldoende aandacht hebben gekregen. Zware trucks DAF vindt het duidelijk dat in het ka der van de selectieve groei ook de truckproduktie de komende jaren zal moeten stijgen. In 1982 zal een produk- tiegetal van ongeveer 16.000 eenheden moeten zijn bereikt, met het accent op de zware klasse. Naast voortdurende analyses of bepaalde componenten door DAF zelf moeten worden gemaakt of dat zij beter kunnen worden inge kocht, zal de capaciteit moeten worden vergroot ter ondersteuning van de nieuwe weg waarlangs de bussen- en motorenactiviteit zal worden geleid. Om de verkoopgroei te kunnen verwe zenlijken is het van essentieel belang dat het verkoopnet wordt versterkt. Het is is niet sterk genoeg om de voort gaande groei te realiseren. Een ander belangrijk asepet van DAF's groeistra tegie is de export naar overzeese mark ten als het Midden-Oosten en Afrika. DAF zal daarvoor een speciaal ex- portproduktenprogramma ontwikke len. dat is afgeleid van het zware en middelzware programma. Voornaamste uitgangspunten zijn hierbij een een voudig ontwerp (zodat waar nodig ge makkelijke assemblage vanuit een bouwpakket kan plaatsvinden), een ro buuste uitvoering pn een zo laag moge lijke kostprijs. Het personeelsbestand in de trailer- sector zal door de inkrimping met naar schatting 200 man direct en indirect personeel moeten worden verminderd. OTRA-BEDRIJE IN AMSTERDAM SLUIT ROTTERDAM - BV Elektrogroothan- del De Technische en Koenig te Am sterdam (een bij Otra; een meerder heidsdeelneming van OGEM, aange sloten onderneming) gaat dicht. De on derneming telt 96 medewerkers. Ver wacht mag worden dat voor een aantal herplaatsing in Otra-verband mogelijk is. aldus Otra. De Onderneming verkeert al veruimè tijd in zorgelijke omstandigheden ter wijl ook haar toekomst in verband met de overcapaciteit in de elektrotechni sche groothandel zich weinig rooskleu rig aftekent. Vakbofiden en ondernemingsraad zijn op de hoogte gesteld. Met de bonden zal binnenkort het overleg over een sociale begeleidingsregeling voor de medewer kers worden voortgezet. Westland- Utrecht en Amro verbreken samenwerking in projectontwikkeling AMSTERDAM - De Amrobank en de Westland Utrecht Hypotheekbank zul len de sinds 1972 bestaande samen werking op het gebied van de projec tontwikkeling beeindigen. Het ge meenschappelijke projectonlwik- kclingsbureau zal door de Amrobank in zijn huidige opzet worden voortgezet. Amro en WUH zullen dan ieder via hun eigen apparaat hun beleid richten op die projectontwikkeling die het beste bij het algemene doelstellingen past. zo deelt de Amrobank mede. Met de betrokken vakorganisaties en ondernemingsraden is het vereiste overleg gepleegd met een positieve reactie hunnerzijds. Bij het projec tontwikkelingsbureau werken 21 men sen. Op zichzelf is het resultaat van deze sa menwerking die tot doel had het tot stand brengen van voorzieningen voor de detailhandel onveranderd gunstig. Er is echter de laatste tijd sprake van wijzigingen in de markt voor projec tontwikkeling welke leiden tot het reali seren van meer gedifferentieerde pro jecten waarvan zowel een winkelcen trum als woningen en andere voorzie ningen deel uitmaken. Voor het projectontwikkelingsbureau van de Amro Bank blijft, het primaire doel het verschaffen van winkelruimte aan de detailhandel. Amsterdamse wisselmarkt Panjs Brussel Frankfort. Stockholm Bern Milaan Kopenhagei Oslo Wenen Madrid BUITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM (ANP) - De advieskoersen :n verkoopprijzen) vqpr buitenlands geldend in Amsterdam op de bankpapi volgende volgende werkdag luidden gisteren: Amerikaanse dollar Engelse pond Belgische fr «100i Duitse mark100) Hal. lire (10000) Portugese esc. 100) Canadese dollar Franse fr (100) Zwitserse fr (100) Zweedse kroon 11001 Noorse kroom lOOi Deense kroon (100) Ooslenr.sch (lOOi Spaanse pes. (lOOi Griekse drachme 1100) Finse mark (100) Joegosl. dinar (lOOi ANP-CBS BEURS INDICES 71.SC Int. Conc. 79.00 Industrie 104,8 Seheeps- en luchlv 238 8 Banken 143.4 Verzeker. 113'j Handel enz. 86,1c Algencen 99.6c 241.90 143.00 13 60 B 8A is hel snelst groeiende reclame-adviesbureau in Z/W-Nederland. Domici lie. Middelburg. Voor een advertentiecampagne in een aantal bekende weekbla den zoeken wij nieuwe vrouwelijke fotomodellen. En voor de verandering doen wij dat eens wat dichter bij huis. Ervaring is niet noodzakelijk. Wél een vlot, eigentijds voorkomen En een beetje zelfkritiek Als u lussen de 16 en 30 jaar bent, stuur dan snel een foto met achterop uw naam en adres. U hoort in ieder geval ons. Brown Baron Advertising live 2X Middelburg Iclcloon lil IXO J7K?l p B BA is ern weikmaüschappii van UNIVEHEER AMSTERDAM (ANP) - Goudprijs Am sterdam 15.00 uur in hfl. per kg 12.960/13.360 Zilverprijs 15.00 uur in hfl. per kg 362/389.50. SCHIPHOL - Pan American gaat mei ingang van 16 juli dagelijks van Am sterdam naar Los Angeles. De vluchten worden gemaakt met een Boeing- 747SP, de korte jumbo die iets hoger en sneller vliegt dan de gewone 747. De enige lijnmaatschappij die tot dus ver van Amsterdam naar Los Angeles vliegt, is de Lufthansa, deze zomer viermaal per week. De KLM heeft, zoals kort geleden bericht, pogingen in hel werk gesteld om ook in Los Angeles lan dingsrechten voor een lijndienst te krijgen. Er is al jarenlang een sterk groeiend charterverkeer naar de Ame rikaanse westkust, dat in hoofdzaak wordt verzorgd door KLM en Martinair O VERHEID MOET RISICO 'S DEKKEN ROTTERDAM (ANP) - Om de sterk gedaalde Nederlandse export weer uit het slop te halen, moet de Nederlandse overheid het bedrijfsleven steunen met garanties, die het valuta-risico, dat deze bedrijven lopen, dekken. Die garanties zijn juist nu nodig omdat de sterke positie van de gulden de Nederlandse concurrentiekracht verzwakt heeft met als gevolg geweldige risico's bij exporten over lange termijn- kredieten in buitenlandse valuta. Dit is het oordeel van de heer H. J. de Koster, voorzitter van het centraal orgaan voor economische betrekkingen met het buitenland, zoals hij dat donderdagmiddag in Rotterdam op een bijeenkomst van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel uitsprak. I De naad laai hel 'ocht door naar de zwakste plaat* de hou/verbinding Vocht maakt de eer/huid rond die I plaats los. zodat I daar niets 1 bcsrhrrmd wordt Laat de schilder het beschermen. [)e waarheid moet gezegd worden: veel huizen in Nederland staan er haveloos bij" Wonderlijke zaak Want uw huis heeft veel geld gekost. Waarom, met permissie, laat u hel dan verslonzen? Zeker, schilderen kost geld. N laar repareren is nog altijd stukken duurder Weet u wat? Ga 's praten met de schilder, de échte De vakman die het daglicht verdragen kan En laat hem uw huis beschermen' Met de modernste verven en lakken, met strak vak werk. Uw huis verdient niet minder. Vw huis is een vakman waard. Publikatio van het Bedrijfschap Schildersbedrijf to Rijswijk (ZH De Koster wees er op dat in andere lan den met een sterke munteenheid de valuta-risico's door de staat worden overgenomen. Hij noemde in dit ver band Zwitserland en Zweden. In dit laatste land denkt men een bedrag van vijf miljard gulden nodig te hebben om UTRECHT (ANP) - De Nederlandse ap- peloogst 1977 gaat de telers bijna 300 miljoen gulden opleveren, tegen 235 en 210 miljoen in respectievelijk 1976 en 1975. De perenoogst is goed voor 90 mil joen, tegen 68 en 51 miljoen. Voorzitter L. J. Nijsten van de Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO rekende dit gisteren in de algemene vergade ring te Utrecht aan zijn leden voor. Na de kleine Europese oogst 1977 kon er wel eens een zeer grote oogst 1978 ko men. bevroedde Nijsten, met alle nade lige gevolgen van dien voor de telersp- rijzen. De appelen uit het zuidelijk hal frond moeten de zaak niet nog wat erger maken en daarom vindt de NFO dat ze niet langer de gemeenschap mogen worden binnengelaten dat tot en met 30 |uni. Het landbouwschap en de EEG- landbouworganisatie COPA zijn ook gewonnen voor dat standpunt, dat ze inmiddels hebben voorgelegd aan de Nederlandse minister van landbouw en aan de Europese Commissie Nijsten betreurde het erg dat EEG- landbouwcommissaris Gundelach er niets van weten wil. Die zegt dat de Europese appelprijs ver ligt boven het peil waarbij interventie gerechtvaar digd wordt geacht: dat twee van de lan den van het zuidelijk halfrond niet meer appelen zullen exporteren dan in 1976: dat de Europese Commissie nog nooit de appelinvoer in juli en augustus ver boden heeft en daar ook nu geen emtele rechtvaardiging voor vindt. n: d exdive: gedaan- Vorige Laatste koersen koersei ACTIEVE AANDELEN AKZO 21,70 22,40 ABN 345.50 346.80 ABN idïv 771 Amro 74.60 74,70e Amrodlv 77 73,20 72.90 Dellmlj 125.70 124.50 Dordtse Petr 165,30 168,00 Idem (pref) 164,10 166.80 Heineken 104 70 104.00 Hclneken Hold 96.70 95,90 Hoogovens HVA KNSM KLM Kon,Olie Nat Ned, NedHoyd 25.10 10100 100.50e 126,80 126.50 126.90 128.40 108.40e 108.10e 103.50 102,50 Van Ommeren 136,50 135.50 24.60 24,70f I 24,20 24.10 161.501161.50 113,50 114.00 130 00 130.20 120,00 12! 50f' Philips (nv Robeco Rollnco Rorento Unilever Binnenlandse 10.50 Ned 74 9 75 id 74 9 50 id 76-1 9 50 id 76-2 9,00 ld 75 875 id 75 875 id 75-2 8.75 id 76-96 8.50 id 75 8.50 id 75-2 8,25 Id 76-96 8.25 Id 77-92 8,25 Id 77-93 8 00 Id 69 8 00 id 70-95 8 00 id 71-96 8.00 Id 701 8.00 id 7011 8.00 Id 70IH 8.00 id 76-91 8.00 VID 77-97 8.00 id 77-87 775 id 71-96 7.75 id 73-98 7.75 id 77-92 7.75 id 70-78 7 75 id 77-97 7.50 id 69-94 7.50 id 71-96 7 50 id 72-97 obligatie: 7.50 id 1-81 111.10 108.Ö0 108.60 107.50 107.10 106,00 107.70 105.00 105.10 104.20 103.60 104.30 104.40 7.50 id 78-93 7.20 id 72-97 99.30 7.00 id 661-91 99.90 7.00 id 6611 99.70 7.00 Id 69-94 98 60 6 50 id 681-93 0K fin 6.50 id 6811 6.50 id 68III 6.50 id 68IV 6.25 Id 66-91 6.25 id 67-92 6 00 id 67 92 5.75 id 651-90 5 75 id 6511 5 25 Id 641-89 5 25 id 6411 5 00 Id 64-94 4 50 id 58-83 4 50 id 59-89 4 50 id 601-85 4 50 id 6011 4 50 id 63-93 4 25 id 59-84 4 25 id 60-90 110.60 110.90 107.80 108.60 107.40 107.10 105.90 107.60 105,00 105.00 104 60 104.30 104.40 103,50 104.30 104.10 103.70 103.50, 103.30 102.901 103.20 103.70 103.00 103 00 102.20 100 90 102.00 101.30 101.40 101.40 102,00 100.80 99.30 94.70 94 10 93.60 92.00 91.80 89.50 94.90 90 00 94 10 89.40 86.30 94,50 96,20 96.20 96 40 95,50 94 90 94,50 93.90 93.40 91.90 91,70 89 20 4 25 id 61-91 87,00 4 25 id 631 85,60 4 25 id 6311 86.00 4 00 id 61-86 91.30 4 00 id 62-92 84.90 3 75 id 53-93 84,30 3.50 id st.47 78.40 3.50 id 53-83 92.40 3.50 id 58-86 91.4C v ;b laten en exdiv.. k gedaan-laten en exdlv 1 gedaan-bl 101.00b 100,80 3.25 id 50-90 3.25 id 54-94 3.25 id 55-95 3.25 id 55-85 3.00 id Grb. 3.00 id 37-81 3.00 id Grb46 11.00 BNG74- 11.00 id 74-84 10.50 id 1974 9.50 id 74-82 79.70 91,80 46,90 95.90 93,70 81107.40 116,60 108.00 105.50 110,50 108,70 114.00 107.10 105.60 106.10 107,80 107.90 105,00 105.40 106.10 104,00 103.90 105,10 102,70 103,40 '103.70 102,40 104.30 101,40 101.80 101.50 100.80 101.20 99.50 99.00 99.50 9.50 id 8 75 id 70-95 8.75 id 75-00 8.75 id 77-02 8.50 id 70-85 8.50 id 70-95 8 50 Id 73-98 8 25 id 70-85 8.25 id 70-96 8 25 id 76-01 8.00 id 69-94 8.00 id 71-96 8.00 Id 72-97 8.00 id 73-79 8.00 id 75-00 7 75 id 70-79 7 75 Id 72-81 7.50 id 72-97 7 25 id 71-79 7 25 id 73-98 7 00 id 661-91 7.00 id 6611 7 00 Id 66IV 99.00 7.00 id 72-97 g7,80 7 00 Id 73-83 100.80 6 75 id 67-92 97 40 6 75 id 68-93 97 00 6 75 id 72-82 100,40 6 50 id 67-92 96.20 6 25 id 67-92 95,00 6 00 id 57 82 98.20 6 00 ld 651-90 94 40 6 00 ld 6511 94 40 5 75 id 651-90 93,30 5.75 id 6511 93.10 5.50 id 65-90 91.90 5.25 id 58-83 95.90 5.25 id 64-89 91.20 5.25 id 65-90 90.80 5 00 id 58-88 91-7° 5 00 id 64-89 ".60 4 75 id 58-88 91-00 4 50 id 58-89 89.40 4 50 id 59-84 S3.00 4.50 id 60-85 92 10 4.50 Id 62-92 86.90 4.50 id 62-93 86.00 Pandbrieven 9.00 FrGrHB 103,10 7.00 id 72 98.00 6.00 id DW 90,20 4 75 ld X-XA 87.80 4 50 ld DU 90J20 I 00 Raiff 74 106.00 46,90 93,70 107.30 116.40 107,90 105,40 110,40 108.60 113 80 106.90 105,40 106.10 107.80 107.70 105.20 105.20 106,00 104.00 103.90 105,40 102.60 103,40 103.60 102.50 104.30 101.40 101.70 101.40 100.80 101.10 99.40 98.90 98.30 94.30 94.20 93.20 93.00 91.90 95.90 91.20 90,70 91.80 90.70 90,90 89.30 92.20 92,10 87,00 86.00 90.70 88.00 90,30 106.00t 19.70 10 00 Sch Ned 104.10b 9,00 id 101.00 99.00 105.50 101 10 11,25 Tilb.H 8.75 Tllb.H 8.00 West! DZ 11 00 W.Utr.7< 9 50 id 74 8.50 id 70 8 25 id 70 104.10 101.50 98.80 106,00 100.80 90.00 99,20 107.40 104,50 101,00b 100,80 100.70 99.80b 97,00e 98.80 Banken. Hand 11.25 Akzo 4 50 Akzo 4 50 Akzo-Ph 11.25 ABN 74 10.50 id 1974 9,00 id 1975 1975 107 41) 107.70 96.00 96.00 95.20 8 00 id 71-81 8.00 id 73-88 10.75 Amro'74 10.50 id 74 9.75 id 75 8 75 id 73 8 50 id 73 8.00 id 70-78 7 75 id 71-86 7 50 id 73 88 7 00 Id 73 80 7 50 MccsH72 8 75 BanqueP 75 8 50 BOZ 8 25 Id 110.80 110.70 111.80 111,60 106,30 106.60 103.40 104.00 103,00 103,20b 102.30 102.40 108.40 108.20 107 40 107.50 107.30 107.20 104.20 104.30 103.40 103,20 100.80 100.80 100.90 101.20 101.70 101.70 101,00 101,00 100.10 100.30 104,20 103.90 ""'1.00 101.20 9.10 99.20 d VG 73 6 00 id 65 8.50 Ceehom 9,50 CRBoerl t 7 25 CMC 72 100.00 102 50 102.70 100.00 100.00 99.80 99.70 99.50 9900 113.50 107.70 107.80 91.00 9100b 95.10b 05.10 10100 10140 I 109.50 109.50 9.00 Gelder71 7 00 Hein Bier 8 00 Hoogov71 8.00 id 72 6 50 id 66 7.00 KLM 68 4 75 id 59 6.00 Kon Zout 5.50 KSH65-80 4 50 KSH63-78 11 00 Maasv.O.T 9.50 Maasv.O.T. 9 00 MaasvOT. 9.75 Massey-F 75 6.25 Meneba66 5 75 N.bkMidd 65 11 00 Nal.Inv 74 9.75 id 74 8.50 id 75-2 7.00 Id 72 5 00 Nederh 10.00 GasU 74 9.50 id 15J 91 00t 90.00 100,60 100.40 99,80 99.40 99 80 99.40 96.50 96.50 98,00 97.80 98.10 98.10 96.30 96.10 32.50 32,50 27.50 27.50b 108.50 108.50 - 104,80 104 20 104.00 95 OOt 96.00b 92.30 92.30 97.60 97.60 110 50 110.50 108 00 108,00 103 00 103 00 99.90 99 90 10 00 10,00 10930 109,30 106.70 106,70 8.25 id 70 8.00 id 71 8.00 id 72 7.75 id 105.50 103.50 104.00b 103.90 102,40 7 50 id 69 K 7 25 id 66 H 7 25 id 73 H 6.50 Id 66 5 6 50 id 68 5 75 id 65 9,75 NMB 74 1C 6.75 id kap 72 8 75 NOB 76 IC 7 75 id 73 IC 7 00 id 66 f 6.00 id 64 105.50 103,50 104.00b 103.80 102.20 102.00 100.80 100.80 100.40 98.20 97,30 98.80 107,60 97.00 106.20 8.50 N S 70 104.20 7 25 id 72 98.30 4 75 id 57 8 00 Watsch 7 75 Otra 72 7.00 OvingDS 7.75 Pakh 73 7.00 id 10 id 72 95,10 101.80 90.60 74.70 77.00 78,00 5 25 id 64 4 75 id 61 7 75 Pcchiney 8 00 Peek CI 9 75 Phll)ps75 8.00 Phillps72 5.75 Pont II 6.00 Pegem57 5.50 id 58 5.00 id 58 6.00 PGEM 57 6 00 id 64 79.0i 94.30 08.80 103.40 93.80 91.30 89.50 4 75 id 62 8 50 RijnlDis 7 12 RijnSch 6.00 Schiphol 8.50 Shell 75 8.25 id 71 7.75 id 72 9.7 SHV 72 9.7 SHV 73 8 75 id 70 8.00 SlavB 71 6.00 SmjtN65 7 25 Total 72 73.00 104^30 103.50 101,00 108.00 108.00 101.80 101.00 18.70 i 105.80 93.70 64.00a 104,20 98.70 95,10 101,80 90.60 8400b 79,00b 84,50b 99,30 94,50 108.80 103,40 95,20 93,80 91.30 89,50 95.80 92.00 91.80 101 00 95.80 93.50 100.10 74,50 90,60 104.30 102,80 100.80 101,80 100,60 89.50 98.50 105.80 93.70 61,00a 8.75 VNU75 6.00 Vlhamij 6.25 Wijers66 92,30 Premie-obligaties 2 50 Alkm. 56 59.60 2 50 A'damSl 60,10 2 50 Id 561 66,50 2 50 id 5611 77 ,60 2.50 id 56111 77 60 2.50 id 59 65,20 5.00 Bwf.Limb. 99.65 2.50 Breda 54 59.50 2.50 Dordr 56 58.60 2.50 E'hvn 54 60 50e 2.50 Ensch. 54 62,50f 103.20 96,50 91.90 59.60 60.40 65.10 78.90 77.60 64.50f 100.00 5980 59,15 2.50 Haag 521 76.8U 2 50 id 5211 77.50 2 50 R.Kruis 15.00 2 50 Rdam52I 75,70 2,50 id 5211 78,00 2 50 Id 57 71.60 2 50 Utr. 52 80.20 2 50 Z Holl 57 78.80 2 50 id 59 73,15 75,70 77,50 75,00 75,70 4 75 Akzo 8,75 A BN 6 00 A B.N 6.75 AmRo73 5 50 AmRo 8.50 BosKalis 6 25 BuhrT 7 25 Fum 73 5.75 Gist-Br 7 25 H metier 5 25 Hoogov 7 50IHC Holl 7 25 Kappa73 8,75 KNSM 8,75 KBB 5.75 KLM 7 ,75 K 7 25 K K 73 Lyons N 7 25 M'intosh 9 00 Meneba 7 00 NBM B 7 25 Nederh 6 50 NMB 7 75 Nutricia 8 00 Nljverd. 6 50 Oce v d Gr 4.75 Philips 10 00 Pont 7 50 Proost B 6 50 Rollnco 6 50 id 1000 8 00 Sanders 7.00 Skol Br. 7 00 Slav Bk 8 75 Stevln Gr 9 00 VMF-Stork 8 25 Vlh-Biil. 7 00 Wsanen 8.75 W U Hyp c Obligaties 72.00 73,00 118,30 118,50 131.50 132.00 100.70 100,80 230,00 231,00 - 107,50 99,00 99.00 92,30 92,50 79.20 78.60 96,50 96.10 72.50 - 80,00 8830 88.00s 104 00c 104.00 107,80 107.80 95 70 95,00 104 70 106,00 2.50 2,50 80,50 80.20 91 20 90,10 88 20 85.50 oo.vu 88.50 155 1.70b 355.00 356.00 94 20 94.20 92.60 90.00 109 50 110.25 92 50 93.00e 107.40 107.60e 90 90 76,50 78.00 9420 94.00 95.70 96.00 100.50 101 70f 141.00 140.00 70 001 67.00a 96.50 96.50 95.50 95.30 131.50 130.00 rnlandsc Aandelen 81.30 108,40 56 00e ACF Ahog BOB Ahold AMAS AMEV Am fas Asd Droogd Asd Riltuig zzj.au Ant Brouw. 240,00b Ant. Verf 186,00b Arnh Schbw 62.00b Assclberg 395.00 AssSt R'dam 100.50 AUDET 469,50 Aul Ind.Rt 1790.00c Ballast-N 12850 Batenburg Beek. van Beers Begemann Bergoss Berkel P Blydenst C Boer Druk Bols 85,50 360.00 73.00 92,50 93.50 60.00e 149,00 43,70 100,00 80^70 108.80 57 00 223.00 245.00e 185.10 63,00b 395,00 99.30 467.50 1800,00e 120.00 87.61 360,00 74,50 92,50 93,90 63,00e 96,00 330 00e 159,80 69,60 Braat Bouw 300,00e Bredero VG ld eert 1340,00 Bredero VB 265.20 id cert 264 00 BuhrmTettc 66,30 Calve-D id 6 pet c Centr Suik. 1465,00 66.50 66,50 Cetcco id cert Chamotte Clndu-Key Crane Ned Desseaux Dikkers Dorp en Co. Dr Ov.Hout 326.00 Droge 1200,00 Duiker App 219.00 Econosto 59.80 Elsevier id cert EMBA Eriks Fokker Ford Auto Fr.Gr Hyp. .Furness Gamma H id 5 pet PW GeL Delft c Gelder cert Geld.Tram Gerofabr Giessen Gist Broc id cert Goudsmil. Grasso 1 Grofsmed Hagemeijer Hero Cons Hoek s Mach Holec I HALL Trust. Hoü,Beton 1 Hunter D ICU IHC Holland Ind Maatsch. IBB Kondor Interlas InternalioM Inventum Kempen Beg Kev Hou Ih Kiene S Kloos 279.20 279,00 196.00e 137.80 92.50 21,601 1160,00 135000 267,50 267,00 165.00 330.00 1200.00 214.50 34.40 279.70 279.50 199.00 136.80 92.00 21 40 1095,00 113,90 140.50 35.00 35.00 127.00 33.00c 18.50 242.00 23.30 305.00 62.50 141.50 35.80 35.80 127.0( 104.00 1.00 50.50 8.00 87.50 9 00e 99.00c 170.00c 9.50 59,00 9.30 149.50 5.00 84.00 6.80 105.00b 88.50 13.50 242.00 78.50 87.50 13.40 240.50 78.50 71.00 37,70 605.00c 114,00 273.00 168 00 83.SO Kon Ned Pap Krasnap sky I KSH Landre&Gl 198 00 LeidsWol 312.00 Macintosh 59,00 Maxw Petr 156,80 Meneba 50 60 Metaverpa 2460 00a MHV A'dam 46.50 Moeara En 28! 00 id 1-10 3675 00 id 1-4 780.00b MijnbW 400.00 Naarden 35.00 2410.00a 46.50 288.00 3680 00 770,00b 410.00 35,20 N'ieff KalGrondb. NBM-Bouw Nedap Ned Bontw Ned.Crediet Ned Dagbl id ci 324, 1050, NMB Ned Scheepshyp 186, Netam Nierstrasz Nutricia GB Nutricia VB Nijverda! Oce v.d.Gr OGEM Hold. Orensleln Otra - 80.00a ,60 50,20 ,80 30,40 ,00e 393,00 ,00a 75,20 ,20e 54,10e ,00e 328.00e 50 807,50 ,50 188,00 187,00 61.50 ,00 1020.00 70 108.70 ,50 40.80 .30 40.80 ,00 44.30 ,80 154,00 Palembang Palthe Philips Pont Hout Porcel Fles Proost&Br Rademakers Reesink Reeuwijk P.eiss en Co RIVA id cert Rommenholl. Rijn-Schelde Sanders Sarakreek Schev Expl. 105.10 32.30e 30.30e 71.50 47.00 242.00 115.50 125.50 415.00 185.00b 105.10 35.00e 32,50e 71.50 355.00e 66,00 266,00 77.00 115.00 55.40 17.10 725.00 1110.00 165.50 373.00 67.00 Schuitema Schuppen Schut tersv Slavefib Bnk Smit Intern. Stevln Gr 1 Stoomsp Tw Tablnd.Phil. Telegraaf Tilb Hyp ok Tilb Waterl Tw Kabelf Ubbink Unikap Unil cert Id 7 pet Id 6 pet v d Vliet-W Venei a Ver Glasf Vmf-Stork V N.U. Vero cet Vezelverw Vlhamij Bull VRG Gem Bez Wegener C Id cert Wessanen c W U Hyp Wolsp.Ede Beleggingsfondsen Alg Fondsenb 93.50 America Fnd 104 00 Asd Belegg D 118 80 Binn.Bèlf.VG 165.20 BOG 170 00 Breevast 159.00 Convene 504,00 Dutch Int 102,50 0.501 113.80 30.90 96 70 10.80 116.00b 67.00 54.00 160.00 366.00 354.50 65.00 263.00 77.00e 112,00 55.40 17.00 720.00 1110.00 166.00e 376.00 66.00 245.00e 80.80 142.70 112.50 183,00 325.00 88.70 78.50 102.00e 11.00e 117.01 67.50 54.00 69.50 66,50 70,50 404.00 85,00 92,50 106,00 119,70 165.00b 171,00 160.50 504,00 102,50 EurPrlnv. Goldmines Holland F IKA Belegg Interbonds Leveraged Sumabel Tokyo PH(S) Tokyo PH Uni-Invest Wereldhave Concentra Europafonds Eurunion Finanee-y Unifonds Chemical F Col.Growth Dreyfus F Fidelity F Investors M Japan Fund !24.SUb 124. 461,00 458. 128.50 128. 100.50 98. 501.00 501. 1006,00 1000.0 162.00 1630 396.00 398,0 Corp 20.50 19.50 Manhattan Massachus Oppenhelmer Technology F Value Line Vance,Sand. 8.00 IntAnrii 8.25 IntBk71 103.0( Obl.galies 105.20 105,20 100.70 100 90 95.50 95,30 92,20 9200 102 00 102.00 96.20 97.70 96.70 94.20 94.20 50 id 61 4.50 id 62 5.75 KSG 64 5.75 id 65 4 75 id 62 7.00 All Brew 3.50 Eng.W L. 5.00 Co Franc 4 00 Nor Hyd 5.00 Pipe L, 11 25 Reed74 6 25 Rothm Buitenlandse Aandeli All.Breweries 338.50 Br Petrol 320 00 Gevaerl. Ph. 82.00 Hoechsts 136 00 Hoesch 45.50 Imp Chem. 130.00 Petrofina Pve Hold 187.00 Solvay 172.00 Un Mimere 490 00 ma 24 70 n 52 50 AMAXInc 72.00 Am.Cyanam. 5120 Motors 8 70 Standard 73.80 Tel&Tel 135.00 Ampex Corp 25.80 Asarco 35.00 Bell Teleph 107.50 Bethl Steel 48.50 Boeing Corp 75.30 Bovts Corp 1 30 Burroughs 138.OOd Can Pacific 31 00 O'Keefe 5.70 Celancse 80.00 •Chrysler 24.10 Citicorp 43.80 Cities Serv 100 20 ^Colgate 45 OOd Tib Gas 61.40d 95.20 96 10 37.50 24.90 53.80 72.80 51.50 8.60 75.00 136.00 25 80 35.00 106,50 48.00 75.50 1.21 138,00 31.70 6.00b 81 00 26.00 44.80 101.30 44.50 61.50 iCons Edison 50.00 50.50 Control D Curtiss W Dow Chem Eastm Ki/d. ExxonriO) Ford Motor Gen.Cable Gen.Elecliic Gen.Foods Gen.Motors 49,50 39 40 53.20 97,40 98,00 100.00 27.40 101.00 62.10 130.00 Gilette Goodrich Goodyear Gulf Oil Husky Oil Imperial Oil Inco IBM 5 Inl.Flavors InLTel&T Kennecott Litton Ind Lockheed Merck Co 1 National Can Nat Dist&C. NCR Corp N A Philips Occidental Pcnn Centr Pepsi Co Ph Moms Philips P Polaroid Procler&C RCA Corp Rep.Steel Reynolds I Sears Shell Can Shell Oil South Pac Sperry Rand Standard Br Sterling Dr Studebaker Sun Oil C. Tandy Corp Texaco 50.00 2 00b 58,50 126.00 122.20 55,50 164.30 53.50 49.00 120.50 Transam C Un.Carbide Un. Pacific U S Steel Warner Lamb Westingh Woolworth Dai-Ichl K Nippon Elec. Pioneer El. Sanyo Elet'tr Sony Corp Sur Brouw. 76.00 72,20 56.20 143.30 29,20d 8880 91 20 59.50 59 00 36.50 41 00b 244.00 450.00 126.00 91.50 340.00 54,50 40,60 34 50 49.50 57,00 36.00b 30,20 560,00 43,70 60 00e 51.60 33.50 33,50 119.50 30,00 49.10 2.00b 57,00 127.00 127.00 56.90 164.50 5-3.50 48.50 69,50 77.00 49.50 27.10 102.00 78.50 72.50 56.50 144.00 30.50 90 50 92.10 60.50 37.50 42 70 244.00 132 50 92,00 340.00e Naarden Intern Naarden Inter- Rio Ttnto Sumabel 7 N U 24.2( Westl Utr Doorlopend genoteerd Nai rn Ned gen 272 00 27i 00e !Natm Ned iW 360 50 360 50e I Rollnco 5.67 5,70 Rollnco lopties 3.30 3,30 AfgiReprijzen funds iNcd 1 ABN belegg 57.51 ABN ren lep 57 98 ABN-rendemenl 1528 Amro-Pierson i6i 75 Fonds lv/d 7 Esmeralda "nifonds 8.02 gedurende dne jaar de valuta-risico's van ondernemingen over te nemen De Koster ontkende dat het Neder landse bedrijfsleven heeft leren leven met de sterke gulden Naar zijn oordeel betekent de hoge gulden een verkorting van het leven van tal van Nederlandse bedrijven. Als de Nederlandse overheid enkele promilles van de staatsuitgaven zou bestemmen voor de exportsteun, zou dat volgens hem voldoende zijn tienduizenden arbiedsplaatsen te be houden of te creëren. Een kosten-bate- nanalyse zou volgens hem uitwijzen dat overheidsgelden voor de exporton dersteuning beter z ijn besteed dan het steunen van bedrijven die structureel in een te onzekere positie zijn komen te verkeren. De Koster pleitte in Rotterdam voorts voor een extra fonds bij economische zaken dat voor het bedrijfsleven de mogelijkheid opent om niet alleen aan de zeventien allerarmste concentra- tielanden, maar ook aan de zestig on twikkeiingslanden gemengde kredie ten geven. Zo n fonds zou volgens De Koster een aanzienlijke omvang moeten krijgen met een eerste aanzet van honderd mil joen gulden Vooral de projecten-indus- tire en de agrarische know-how' zouden dan volgens hem een belangrijker bij drage aan de samenwerking met de ontwikkelingslanden kunnen leveren AMSTERDAM (ANP)- De reactie op de donderdag gepubliceerde jaarcijfers van Kon. Olie is vrijdag gereserveerd geweest. Hoewel de winst over geheel 1977 hoger was is komen vast te staan dat de ontwikkeling in het 4e kwartaal niet naar wens is verlopen. Dat de koers toch hoger was moet worden toege schreven aan het voorstel meer divi dend tc betalen. De eerste zaken wer den gedaan op f 128 en dit betekende een vooruitgang van f 1.20. Op de voorbeurs werd echter f 128.70 gedaan. De andere internationals waren over het algemeen beter gestemd als gevolg van flink herstel voor de dollar op de inter nationale valutamarkten Unilever ging 50 cent vooruit tot f 120.50 en Hoog ovens boekte eenzelfde winst op f 24.30. Akzo ging 30 cent hoger van de hand op f 22 maar Philips was op f 24.50 nauw elijks prijshoudend evenals KLM op f 126.70 en Heineken op f 104.60 Verder was het voor de actieve fondsen een rustige bedoening. Delimij was f 1.20 in reactie op f 124 70 maar HVA was 70 cent hoger op f 36 80 op het be richt dat Somalië zich uit de Ogaden- woestijn heeft teruggetrokken. HVA heeft belangen in Ethiopië en is gebaat bij rust in dat. gebied Van de rederijen was KNSM 50 cent lager op f 100.50 De andere scheepvaartwaarden verander den niet veel. Van de grote banken was ABN onveranderd op f 345.50 maar Am robank moest 40 cent afstaan op f 74 20. Nat.Nederlanden was 60 cent in reactie opf 107.80. De staatsfondsen lagen over het algemeen wat zwaarder in de markt. De lokale markt toonde een grillig beeld met een aantal opvallende verschuivin gen Een zeer scherpe daling gaf Bal- last-Nedam te zien. De notering zakte f8,50 terug tot f 120. Fors lager was ook Ford die na een serie vaste dagen f 65 terug moest naar f 1 095 Zwak in de markt lagen Wessanen en Meneba met elk verliezen van ruim f 2 Veneta zakte 20 cent en is nu nog maar 30 cent waard. Nederlandse Bontweverij bleef zich naar lagere regionen voortbewegen. Nu moest er f2.80 af op f75.20. een nieuw laagtepunt Proost en Brandt was f2.50 verder op retour op f 123 Aan de andere kant was Pakhoed zo stevig in herstel dat de koers op een ho ger peil kwam dan voor publicatie van slechte jaarcijfers. Op f 35.50 werd een winst bereikt van f 3,20. KSH bleef het herstel bescheiden voortzetten De aandelen waren 30 cent hoger op f2,70 en de 7,25 pet convertibles steeg 50 cent op f 3. Enkele bouwaandelen waren vast zoals BAM en Vandervliet met elk f2 winst en Bredero die f2.50 opliep. KNP schoot f2.70 omhoog tot f42.70 en Ce- teco was f2,50 beter op f247. Vooral bij de voortzettende stijging van de dollarkoers gingen de internationale aandelen verder omhoog Tegen het slot van de markt lag Unolever f 1.40 hoger dan donderdag op f 121.40. De winst voor Olies liep op tol f 1.90 op f 128.80 en die van Akzo tot 80 cent op f22.50 Hoogovens verliet de markt met een vooruitgang van f 1,40 op f25.20

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 33