Platenindustrie mikpunt in 'Gort en Watergruwel' PZC/, PANDA EN DE MEESTER-KLUNGEL 31 ZATERDAG ZONDAG BRINK Luchtverwarming /JB radio ZATERDAG Geen vierde directeur bij de TROS ZONDAG televisie ZATERDAG ZONDAG ZATERDAG 11 MAART 1978 'OP EEN KRITISCHE MANIER DOOR DE MAA TSCHAPPELIJKE ZEKERHEDEN PRIKKEN' radio en tv HILVERSUM - „Een tegenhanger van de Veronica-achtige programma's, die helaas zoveel te beluisteren zijn op de radio". Zo typeert Hans Wijnands het KRO-progrannna voor jongeren „Gort en Watergruwel", dat iedere zondag avond tussen half zeven en acht. uur op Hilversum III wordt uitgezonden. In het programma komen problemen waar jongeren mee te kampen hebben op een speelse manier aan de orde. Ver der wordt de „andere kant" van de pla tenindustrie belicht. Ook is er iedere weck een bandreeordercursus, terwijl het programma extra luister wordt bijgezet door een wekelijkse aflevering van het vervolghoorspel over de be ginnende popgroep The Snacks. „Gort en Watergruwel" heeft een VPRO-achtige aanpak. De makers. Pe tervan Bruggen. Jan Leeferink, Vincent van Merwijk, Willem van Londen en eindredacteur Hans Wijnands. schro men niet de draak te steken met be staande en gevestigde instituten. Vooral de platenindustrie moet het ont gelden. Elke week wordt een bepaald fa cet van dez,e industrie belicht. Meestal op een wat schertsende manier. Hans Wijnands heeft een alternatieve manier bedacht om reportages te maken, in de vorm van een hoorspel. Elke week is de popgroep The Snacks te beluisteren. Jongens die geen noot kunnen spelen, maar komende maand toch een plaat mogen opnemen. Op deze manier wordt in „Gort en Watergruwel" de platenin dustrie belicht. Ondanks het feit dat The Snacks niet kunnen spelen, worden ze toch door de platenmaatschappij ge pusht, „We bewijzen hiermee datje totaal geen muzikaal talent hoeft te hebben als je een plaat wilt maken. Datje alleen een doortrapte manager nodig hebt en een goed gesmeerd publiciteitsapparaat. Het valt me wel mee, dat de platenin dustrie nog steeds aan ons programma wil meewerken", zegt Hans Wijnands. Wjjnands vindt, dat er aan „Gort en Wa tergruwel" een anarchistisch tintje zit. Het druist helemaal tegen de radiopre- sentatieregels in. We krijgen bijvoor beeld ruzie met elkaar in de uitzending. Natuurlijk is dat allemaal nep, maar we proberen te relativeren. We zijn tens lotte mensen en die kunnen ook onenig heid met elkaar krijgen. We willen niet vervallen in de Hans van Willigenburg- achtige presentatie, waarin nooit iets fout gaat. De presentator moet weer mens worden. Hij mag wel eens met z'n mond vol tanden zitten of stotteren". Kritiek De bedenkers van het programma, dat sinds oktober van het vorig jaar loopt, is Hans Wijnands. Hij deed het voorstel bij de KRO-top voor een dergelijk programma. „Wonder boven wonder Advertentie 11 tlm 19 maart Geopend van 10-17en 19-22 uur, zaterdag en zondag 10-17 uur. toegang f 6 - kinderen tot 14 jaar f4,- Trein-Toegang-biljetten bij NS-stations AMSTERDAM Parkeren op IJsbaanpad (Olympisch ^Stadion^grati^Du^aa^A^^^^^ Plankenkans NED1,19.20ullr De KRO brengt zaterdagavond een reportage vaniut het Cultureel Cen trum 'De Reehorst' te Ede van de fi naleavond van een varièté-talen- tenjacht die als titel meekreeg 'Plan kenkans'. In de afgelopen maanden namen rond de 300 amateur variété artiesten uit het gehele land deel aan audities, die in zes ronden werden gehouden, Tien deelnemers haalden de finale. Hun presentaties worden beoordeeld door een jury bestaande uit Guus Oster, Fred Kaps. Warry van Kampen en een publieksjury van dertig personen. Het programma wordt gepresenteerd door Hans van Wiilegenburg en muzikaal omlijst door een orkest onder leiding van Tony Eyk. Hij en Zij NED E 20 35 uur 'Hij en zij' is de titel van een nieuwe televisieserie, waarvan de KRO za terdagavond de eerste aflevering uit zendt. De belangrijkste rollen wor den gespeeld door Jeroen Krabbé als Robert Bleeker, PleuniTouw als zijn vrouw Helen Bleeker, Jules Royaards als Joop Burger en Anne-Wil Blankers als Mies Burger. Deze serie, waarvan voorlopig zes afleveringen worden uitgezonden, is een Nederlandse bewerking van 'He and She' geschreven door KenHoare en Mike Sharland Er doen zich enige verwarde verwikkelingen voor, wan neer Helen en Robert Bleeker plot seling nieuwe buren krijgen. De si tuatie bij het echtpaar Bleeker is trouwens ook niet alledaags. Terwijl Helen Bleeker werkt voor het dage lijks brood met toebehoren, poogt Robert daar zijn bijdrage aan te leve ren door een wekelijkse journalis tieke bijdrage aan een damesblad. Maar zeker zo aktief is hij in de keu ken bij het bereiden van de maal tijden. Zo kan het gebeuren dat Ro bert als eerste kennis maakt met zijn nieuwe buurvrouw, en Helen als eerste kennis maakt met buurman Joop Burger. Zowel de kennisma king van Robert met Mies Burger, als de kennismaking van Helen met buurman Joop verloopt niet hele maal vlekkeloos. De serie wordt ge regisseerd door Guus Verstraete jr. Met getrokken pistolen NED 1, 21.50 uur 'Decision at- Sundown' is de oorspro- kelijke titel van de western die de KRO zaterdagavond onder de titel 'Met getrokken pistolen' uitzendt. Deze Hollywood-western uit de jaren vijftig, een navolger van 'High Noon' en 'Shane'gaat over twee vrienden - Randolph Scott als Bart Allison en Noah Beery als Sam - die op waak uit zijn, omdat Tate Kimbrough (John Carrol) de vrouw van Bart zou heb ben verleid. Zij vinden Tate. maar voor het tot een duel komt tussen Tate en Bart sneuvelt Sam tijdens een vuurgevecht met de sherrif. De film eindigt met de aftocht van een eenzame en geslagen Bart Allison. De man aan de top NED 2, 20.25 uur Zaterdagavond start de AVRO met het uitzenden van een nieuwe sene onder de titel 'De man aan de top'. Deze serie laat u een blik werpen in het chemisch bedrijf Cardway Coi- poration. In de eerste aflevering 'Het geheim' krijgt directeur Don Walling te maken met een bomaanslag op zijn fabriek, waai- waarschijnlijk een actiegroep voor verantwoordelijk is, die zich verzet tegen Cardways ge bruik van kankerverwekkende stof fen. Daarbij komt dan nog dat het niet zo best botert tussen Walling eh zijn vice-president Howell Rutledge. Twistpunt is het toetreden tot de di rectie van de jonge Mark Desmond. Daar zit zijn liefje Yvonne achter. Onderwerp van verwikkelingen is ook het gezinsleven van de directeu ren. De ridders van de ronde tafel BRT 1,14.30 uur De BRT zendt zaterdagavond 'The knights of the round table'een Ame rikaanse avonturenfilm van Richard Thorpe. Engeland uit. In heerst chaos. Alleen koning Arthur kan het land van de ondergang redden. Hij sluit vriendschap met Lanceloet, die verliefd wordt op Arthurs echtgenote Guinevere. Modred en zijn vrouw Morgan stellen een plan op om Lan celoet ih diskrediet te brengen bij koning Arthur. Zij beschuldigen Lanceloet en Guinevere van verraad alhoewel Lanceloet Elaine heeft ge huwd. Hij wordt verbannen, maar keert terug. Intussen ruien verraders de bevolking op. Chaplin, de grootste kleine man NED1,19.55llur De VARA brengt zondagavond $pn hommage aan de recent overleden komiek Charlie Chaplin met de do- cumantaire 'The gentleman tramp'. In deze twintig minuten durende do- cumantaire komen behalve speel filmfragmenten uit het bekende deel van zijn oeuvre ook nog niet eerder vertoonde films uit Chaplins' privé- archief in beeld. Walter Matthau toont de kijker vervolgens beelden van politieke getuigenissen, zijn we reldreizen, huldigingen en fami liefilms. Deze documantaire brengt tevens licht in zijn omstreden privé- leven. Komt dat zien NED 1, 21.55 uur 'De verzonnen rozen van mevrouw de Vries' is de eerste aflevering uit een nieuwe VARA-programmaserie van Jeanne van Munster, Ries Moonen, Ab Revoort en Simon Wadleigh. In deze eerste aflevering schetst het team een portret van de gepensio neerde kleuteronderwijzeres mev rouw De Vries, die als belangrijkste hobby heeft het schilderen van bloemcomposities. Naast dit schilderwerk geeft, ze regelmatig spreekbeurten in bejaardentehuizen. Voorlopig staat op het ^Kom dat zien'-programma een uitzending met de componist Harry Bannink. met schilder Rein Westra en een prog ramma over het Historisch Kostuum Centrum in Utrecht, tenminste, als de terreur van de kijkcijfers dit prog ramma niet de nek om draait. ..Wat dat betreft ben ik niet al te optimis tisch", bekent presentatrice Jeanne van Munster. Wonderland NED 1 22 20 uur In Wonderland wordt zondagavond aandacht besteed aan twee extreme Nederlandse popformaties, te weten de groep 'Normaal' uit de Achter hoek en uit het noorden 'Herman Brood and his wild romance'. Ex treem, in dit opzicht dat de 'boeren- punk' van Normaal nogal verschil van de snelle 'straatmuziek' van Heiman Brood. Normaal heeft de pers meermalen gehaald door ver halen over vermeende uitspattingen tijdens hun optredens, wat er zelf toe heeft geleid dat de gemeente Eiber gen de groep een speelverbod heeft opgelegd en hun platen niet meer in de jukeboxen mogen worden ge draaid. In Wonderland een reportage van een Normaal-optreden in de Achterhoek. Herman Broods teksten gaan, anders dan bij Normaal, meer over overleven enhet junk-bestaan. Wonderland verfilmde de opnamen voor de tweede elpee van Herman Brood in de Relgiht Studio's te Hil- varenbeek. Buiten de muziek poogt Wonderland ook de verschillen in de mensen achter de muziek te ver duidelijken. Sprekershoek NED 2, 16.55 uur In het NOS-televisieprogramma 'Sprekershoek' zal de Molukse on derwijzer D. Sahalessy een toespraak in het Maleis houden tot de kijkers, speciaal de Molukkers onder hen. Het programma wordt in het Neder lands ondertiteld. Sahalessy vluchtte vorig jaar uit de Molukken naar Nederland, waar hij sinds de cember was ondergedoken bij een groep Molukse jongeren, die nu voor hem zendtijd in Sprekershoek heb ben aangevraagd. Eindjanuari vroeg Sahalessy politiek asiel aan in Ne derland. Daarop werd hem een tijde lijke verblijfsvergunning gegeven. In 'Sprekershoek' zal hij vertellen over zijn ervaringen met het Indonesische bewind en zijn zienswijze geven op de Zuidmolukse onafhankelijkheids beweging. Het is weer ZO laat NED 2, 20.35 uur In de vijfde aflevering uit de tiende lige comedyserie van Wim T. Schipper. Gied Jaspars, Wim van dei- Linden en Ellen Jens, komt Gé een kijkj e nemen inWaldolala'Zij is niet te spreken over de wijze waarop Waldo de tent runt. Met name een vies schilderij in zijn kantoor zint haar niet. Waldo belooft daarop een portret van Gé te laten maken. Boy Bensdorp werpt zich op als kunst schilder en gaat de volgende dag me teen aan het werk. Maar dan wordt Waldo overvallen door twijfels om trent Boy's artistieke potentie. De macht en de droom van Carter NED 2, 22.05 uur Toen Jimmy Carter in de zomer van 1976 aan de race om het president schap begon, kondigde hij aan dat hij zich - als hij zou worden gekozen - niet zou laten inpakken door de sterke belangengroepen, die in de Amerikaanse hoofdstad actief zijn. Wat is er. na ruim een jaar, van die belofte terecht gekomen? Hoe groot is de macht van de president? En hoe groot zijn onmacht? U ziet en hoort onder anderen vice-president Walter Mondale. adviseur Zbigniew Bry- zynsky, perschef Jody Powell en .kort voor zijn dood. de voormalige vice-president Hubert Humphrey in de film 'The power and the dream' van Rory O' Farrel die de VPRO zon dagavond uitzendt. Griseldis BRT 1 20 30 uur 'Griseldis' is een TV-spel in de serie 'De wereld van Hedwig Courths- Mahler'. dat de BRT zondagavond uitzendt. De vrouw van graaf Hasso von Treuenfels wordt dood aange troffen, de graaf wordt van moord verdacht. Hij wordt weliswaar vrijge sproken. maar maatschappelijk brengt dit vonnis hem een zware klap toe. Dan neemt de graaf Griseldis von Ronach in dienst, als gouvema nte van zijn dochtertje Gilda. Grisel dis heeft pas haar vader verloren, en staat alleen op de wereld zonder middelen van bestaan. Op het slot wordt zij zeer koel ontvangen door de ambitieuze Beate von Treuenfels. die zich heeft voorgenomen de graaf te te trouwen Hasso voelt echter niets voor haar. maar wel voor Griseldis. Uw installateur: MAASAIR B.V.-THOLEN Ampórostraat 1, Postbus 24, Telefoon (01660) 21 50 HILVERSUM-1 HILVERSUM-3 werd het geaccepteerd. Misschien heeft ook wel meegespeeld, dat er binnen de KRO behoefte was aan een jongerenp rogramma. Het bestuur van de KRO heeft ons nog nooi t afgevallen, ondanks het feit dat we ontzettend veel kritiek krijgen. Ik vind dat prima van de KRO. Ze moeten tenslotte ook aan hun leden denken". m„We hebben, denk ik, dan ook een kleine kring van luisteraars. Uitstekend vind ik dat. Op deze manier kunnen we veel experimenteren. De mensen die nu luisteren, waarderen hetgeen we doen Bovendien hebben we een bepaalde identiteit, geen glitter en glamour, geen grote sterren. Slechts gewone mensen. Het is bijvoorbeeld een ongeschreven wet. dat bepaalde discjockeys van de platenmaatschappijen alle primeurs krijgen. Ik draai alles wat ik te pakken kan krijgen. Ik ben niet van plan me aan te passen aan de publiciteitsmachine van de platenindustrie". De naam van het programma, „Gort en Watergruwel", werpt wel wat vragen op. Hans Wijnands: „Het betekent hele maal niets. We bedoelen er niets mee. Toen ik van de KRO toestemming had gekregen een dergelijk programma te gaan maken, ben ik in de atlas gaan kijken voor een rare naam. In Schotland is een plaatsje dat Gort heeft. Dat as socieerde ik met watergruwel. Het is toen „Gort en Watergruwel" geworden. Het programma moest tenslotte een naam hebben". Wijnands zou het programma niet „links" willen noemen. Wel de mensen die het maken. „We proberen op een kritische manier door maatschappe lijke zekerheden heen te prikken". In de aflevering van komende zondag wordt ingegaan op het kraken van hui zen. „Gort en Watergruwel" haakt in op de landelijke kraakactie, die vorige week werd gehouden. „Gort en Water gruwel" wordt om 18.30 uur uitgezon den op Hilversum UI. HILVERSUM - Bestuur en directie zijn teruggekomen op hun in het najaar van 1977 geuite voornemen een vierde di recteur te benoemen. In overleg met ex terne adviseurs en de ondernemings raad is besloten de directionele taken onder de drie huidige directeuren te verdelen. Drs. C. J Baay zal behalve aan het tele visiebedrijf. leiding gaan geven aan de afdeling pers en publiciteit en een nieuw te formeren afdeling beleidsvoorberei ding. F. H. F. van der Eist, die al de fi- nancieel-economische dienst beheert. zal ook verantwoordelijk worden voor het functioneren van de ledenorganisa tie. Een tenslotte zal A. M. Meurs. direc teur radio, belast worden met de coör dinatie van werkzaamheden, die ver band houden met de totstandkoming van de open school en de open universi teit. Uitzending debat Terlouw-Rietkerk DEiN HAAG - Als een nogal Iaat „ve.r- volg" op de politieke botsing tijdens de formatie-Den Uyl tussen Terlouw (D'66) en Wiegel (VVD) wordt zaterdag in een rechtstreeks uitzending van TROS-Aktua (radio) alsnog een debat gehouden tussen Terlouw en Rietkerk, die de plaats van Wiegel inneemt. Tussen de politieke leiders van D'66 en VVD vond destijds een aanvaring plaats. Terlouw verweet de VVD een conservatieve partij te zijn zonder al te veel perspectief. Wiegel reageerde op die aanval met het verwijt dat D'66 als aan hangwagen van de PvdA weinig voor stelde. De emoties liepen zo hoog op, dat beide heren elkaar uitdaagden voor een politiek debat. Dat wordt nu dus zaterdag gehouden, waarbij echter Rietkerk de verplichting van Wiegel, nu minister van bin nenlandse zaken en vice-premier, over neemt. De discussie duurt 40 minuten en wordt uitgezonden na het nieuws van 18.00 uur via Hilversum 2. Discussie leider is drs. J. Th, J. van den Berg. 12 26 Meded. 12.30 Nws. 12.41 (S) In de Rooie Haan, hitwerk en actual. 14.30 (S) NAR. Nederl. Artiesten Revue. 15.30 Nws. 15.33 Kinderen een kwartje? progr. over school en thuis. 16.00 S) Het zout in de pap, cult, progr. 17.30 Nws. 17.32 (S) Dingen van de dag.18.30 Nws. VARA: 18 41 (S) Proeflokaal, gesprekken en re portages. 19.30 (S) Zing zomaar simpel een melodie. 20.00 (Si De VARA felici teert. verzoekpl.progr. 21.00 (S) Voor wie niet kijken wil..,, gevar progr. (23.30 Nws.) 23.55 Nws. 12.03 (S) Los Vast. Tussen 13.30 en 14.00 De VIP show. 14.03 (S) Bij Barend. 16.03 (S) Sportshow.NOS: 18.03 (S) De rock and roll methode. NCRV: 19.02 (S) Pers Vers. 20.02 (Si Peter Blom. 21.02 (S) Sportshow. 23.02 (S) Strictly country style. 23 30 (S) Jazztime. 0 02 (S) Late date. 2.02 (S) Nachtexpress. 6.45 (S) Zondagmorgen. HILVERSUM-2 HILVERSUM-4 14.00 Nws. 14.02 (S) 't Is historisch. 14.30 IS) Radio Matinee: Radio Filh. Orkest. 15 45 (S) Oude Oostenrijkse orgels (VD 16.30 (S) Jazz-Speetrum. 12.49 Franco huis, inform, voor het be drijfsleven. TROS: 13.00 Nws, 13.11 Ak- tua II. 13.30 Voorzichtig.... breekbaar. 14.30 Met de beste wensen. 15.45 Stel Meeder speelt op verzoek. 16.00 Nws. 16.03 De Europarade. 17.55 Meded. TROS: 18.00 Nws. 18.11 (S) Aktua-ma- gazine. 19.00 (S) TROSS-Country. 20.00 Nws. 20.05 (S) Concert a la Carte: klass. wensprogr 21.20 (S) Woorden in de avond. EO: 21.45 (S) Reflector. 22.00 (S) Laat ons de rustdag wijden. 22.45 (S) HILVERSUM-1 TELEAC 10.00 Doe het zelf (5 herh) 10.30 Media in de school (6 herh) NOS 15.30 Journaal KRO 15.32 Peppi en Kokki, jeugdserie 1 16.00 Maja de bij 16.25 Klassewerk TELEAC 18.15 Wetenschap in beweging IH (10) NOS 18.45 Fabeltjeskrant 18.55 Journaal KRO 19.05 Tom Jerry 19.20 Plankenkans. reportage 20.35 Hoe langer hoe korter, spelprogramma 21.05 Sanford en Zoon, comedy-serie NOS 21.35 Journaal KRO 21.50 Met getrokken pistolen (Decision at sundown), wes tern NOS 23.05 Journaal 23.10 W.K. kunstrijden vanuit Ottawa AVRO 19.05 De Berebbot 19.10 Nationale Hitparade NOS 20.00 Journaal AVRO 20 25 De man aan de top, tv-serie 21.15 Wie van de drie? 21.45 Tele vizier Magazine 22.35 AVRO's Sportpanorama NOS 23,00 Journaal 14.00 Cult, activiteiten. 14.30 The knights of the round table, speelfilm. 16.30 Open School. 18.00 Kleuterserie. 18.05 Sportprogr. 18.50 Inform, progr. 19.30 Lottotrekking, meded. en Morgen. 19.45 Journ. 20.10 Showprogr. 21,10 Actual. 21,55 De Sweeney. tv-serie. 22.45 Journ. ZONDAG VARA- 8.00 Nws. 8.10 Weer of geen weer. HUM VERBOND: 9.30 Magazine. IKON: 10.00 Oude-Katholieke kerk dienst vanuit Hilversum. 10.45 Wilde Ganzen. 10.50 (S) De andere wereld van zondagmorgen, informatie en muz. AVRO- 12.00 (S) Muzikaal Onthaal. 13.00 Nws. 13.10 De toestand in de we reld. 13.19 Radiojournaal. 13.35 Hersen gymnastiek. KRO: 14.00 Kruispunt, magazine over kerk en samenleving. 14.30 (S) De hutsgeklutste kinderspelen. 15.00 (S) Wat krijgen we nou. 16.45 Hoe gaat het. programma voor zieken. IKON: 17.00 Ned Hervormde kerk dienst te Lutten. 17.58 Wilde Ganzen. 18.00 (S) Van Klok en Klepel. 18.20 De len of bedelen, programma over diako- naat. NCRV 18.30 Nws. 18.40 (S) Zon dagavondzang. 19.10 Een hemel op aarde, serie lezingen. 19.25 (S) Orgelcon cert. 20.05 (S) Musica Sacra: gewijde muz. AVRO( 20.30 Radiojournaal. 20.35 (S) In de kaart gespeeld: verzoekpla- tenprogr. 22.30 Nws. 22.40 Ra diojournaal. 22.50 Luister en hiver, hoorspelserie. 23.25 P.M. kanttekenin gen bij de actualiteit. 23.55 Nws. MAANDAG TROS: 7.00 Nws. 7.02 (S) Rustig bij komen. 7.30 Nws. 7.41 (S) Aktua-Och- tendeditie. 8.30 Nws. 8 36 Gymnastiek voor de huisvrouw. 8.45 (S) Kom er maar eens bij: gesprek en klassieke muz. 10.00 (S) Een oude hit in nieuwe snit. 10.30 Nws. 10.33 (S) Kleutertijd. 10.45 (S) Week in...week uit, informatief programma. R.V.U.: 11.40 Vraagtekens bij de evolu tie. 2e uitz. over genetisch o'zoek. NEDERLAND-2 NOS 18.40 Paspoort, voor Marokkanen 18.55 Journaal 15.35 Inform, serie. 15.05 Rastrins, belle mere, tv-spel. 17.25 Spelprogr. 18.35 Kleuterprogr. 18.40 Cult, actual. 19.10 Region, progr. 19.25 Lotto-uitslagen. 19.29 Weerber. 19.30 Journ. 19.55 Dierenprogr. 20.25 Les cordes de la po- tence, speelfilm. 22.05 Journ. 22.20 Televisie-magazine. 23.20 Journ. ERANKRIJK-RIJSEL 13.00 Journaal. 13.35 De musici van de avond. 14.08 Bljjf toch bij ons. 18.05 Dertig miljoen vrienden. 18.40 Auto/mo tormagazine. 19.13 Zes minuten om u te verdedigen. 19.20 Reg. nws. 19 45 Vertel eens. 20.00 Journaal. 20.30 Show programma. 21.30 Showprogramma. 21.30 Serpico, serie met David Bimey en Tom Atkins. 22.25 Téléfoot 1. sport. 23.25-23.40 Nws. HILVERSUM-2 KRO 11.00 Eucharistieviering vanuit Gilze. TELEAC 15.30 Toneel 16.00 Doe het zelf. 16.30 Les Gammas IKON 17.00 Orgelvesper te Vollenhoven 17.30 Wilde Ganzen NOS 18.50 Paspoort, voor Turken 19.00 Journaal. VARA 19.05 Love Boat, comedy-serie. 19.55 Charlie Chaplin, de grootste kleine man, doe. 21.15 2 voor 12 21.55 Komt dat zien. 22.20 Wonderland, muz. progr. HUM. VERBOND 23.00 Juf, hoe zit dat nou. NOS 23.20 Journaal. 09.00 Open School. 09.30 Informatief magazine, 10.00 Eucharistieviering. 1100 Politieke discussie. 12.00 Journaal voor slechthorenden. 14 30 Open School. 15.00 Kinderprogramma. 15.25 Laurel Hardy. 15.45 Volleybal. 16.30 Informatief magazine. 17.30 Sportuitslagen. 17.35 Eurovisie E.K. Zaalatletielc. 18.30 Kleuterserie, 18.35 Tekenfilm. 18.40 Filmkwis. 19.40 Mededelingen. 19.45 Journaal. 20.00 Sport. 20.30 De wereld van Hedwig Courths-Mahler, filmserie. 22.20 Journaal en sport. 22.45 Actualiteiten. ZONDAG KRO: 8.00 Nws. 8.10 Overweging. 8.15 Badinerie. 9.00 Nws. 9.10 Waterstanden. 9.15 Laudate. 10.00 Eucharistieviering. 11.00 Da Capo: pianoconcert. 11.50 Buitenlands commentaar. 11.59 Bericht vastenaktie, 12.00 Nws. 12.10 Echo. NOS. 12.20 Zorg en hoop, programma voor Surinaamse Nederlanders. 13.20 Programma voor buitenlandse werknemers VARA. 17.00 (S) VARA-klassiek: strijkkwartet. 17.55 Mededelingen. SOS- en politieberich ten. 18.00 Nws. 18.15 Dingen van de dag. Aansluitend: O Grammofoonplaten. 18.30 Boemerang. 19.05 (S) Orkest Ma- lando, IKON: Brood en spelen, prog ramma over literatuur, muziek en thea ter. NOS: 20.00 Journalistenforum. 20.30 Kijk op buitenland. 21.30 NOS-Cultuur. 22.30 Het verschijnsel liefde, gastcol lege. 23.00 (S) Met het oog op morgen: 23.05 Actualiteitenoverzicht Radio-TV. 23.10 De krant van morgen. 23.20 Den Haag vandaag en om 23.52 Even op adem komen. yoga. 23.55 Nws. MAANDAG NCRV: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgym nastiek. 7.20 NCRV-lied. 7.24 Het le vende woord. 7.29 Te Deum Laudamus: gewijde muz. 7.54 Op de man af. 8.00. Nws. 8.11 Hier en nu. 8.25 Van daag..maandag, gevarieerd prog ramma. 9.00 Plein Publiek, gevarieerd programma. (9.35 Waterstanden) 11.00 Nws 11.03 Zing je mee en doe ook mee, schoolradio. 11.13 Muziek in uw straatje. NEDERLAND-2 FRANSTALIGE PROGRAMMA S HILVERSUM-3 NOS 16.00 Journaal 16.02 Paradijs der dieren, film. 16.30 Waar hoor ik thuis, doe. 16.55 Sprekershoek 17.10 Studio Sport 1. 18.10 Van gewest tot gewest. 18.25 Sesamstraat. 18.50 Cinevisie. 19.20 Studio Sport 2. 20.30 Journaal VPRO 20.35 Het is weer zo laat 21.05 Hollands Spoor. 21.35 Mary Hartman, Mary Hartman. 22.05 De macht en de droom Jimmy Carter in het Witte Huis, filmreportage. 09.15 Open SchooL 10.00 Programma voor slechthoren den. 10.30 Voor de tuinier. 12.00 Discussieprogramma. 13.00 Journaal en weerbericht. 13.05 Klassieke orkestmuz. 14 30 Doe. serie. 15.20 Spelprogramma. 17 10 Sport. 17.15 Licht muziekprogramma. 13.40 Auto- en luchtvaart magazine. 19.10 Kleuterprogramma. 19.15 Regionaal programma. 19.29 Weerbericht. 19.30 Journaal. 19.50 Programmaoverz. 19.55 Sport. 20.25 Franse verkiezings informatie. 20.30 Spelprogramma. 22.00 Journaal. 22.15 Un ours pas comme les autres. tv-serie. 23.15 Journaal. FRANKRIJK-RIJSEL 13.00 Journaal. 13.20 C'est pas sérieux. 14.12 Ontmoetin gen op zondag. 15.30 Paul et Verginie, serie. 16.00 Paar- desport. 16.05 The lost islands. 16.35 Sport. 18.00 Le bourgeois gen til mee. film van van Raoul André, met Jean LefèvreAnnie CordyDarry Cowl e a. 19.25 De dieren in de wereld: de lynx. 20.00 Journaal. 20.30 De Franse par lementsverkiezingen; uitslagen eerste ronde. Daarna: nws. ZONDAG Ieder heel uur nws. AVRO: 7.02 (S) Ko de boswachtershow. 8.02 (S) Postbus 1966: Verzoekplaten. 9.02 (S) Juist op zondag. 10.02 (S) Muziek Mozaiek. 11.02 (S) Sportpanorama VARA: 11.30 (S) Tekst en muziek, cabaret. 12.02 (S) KUnk Klaar. 13.02 (S) Muziek uit Studio 1. NOS: (Si Langs de lijn, sport en muz 18.02 (S) NOS-Jazz. KRO 18.30 (S) Gort en watergruwel, jeugdprogramma. 20.02 Echo, Franse verkiezingen. 20.05 <S) Tombola. 21.02- 21.05 en 22 02-22.05 Echo: FRranse ver kiezingen. 23.02 (S) De Oude Engh. 0.02 (S) Eldoradio. 3.02 (S) De week in. 6.02 (S) Drie op je boterham. MAANDAG Ieder heel uur nieuws. KRO: 7.00 (S) Drie op Je boterham. AVRO: 9.03 (S) De Beukers Show 10.03 (S en M) Arbeids vitaminen. 11.03 Radiojournaal. 11.06 (S) Postbus 700: verzoekplaten. HILVERSUM-4 ZONDAG VOO: 8.00 Nws. 8.02 (S) Populaire klas sieken. NOS: 9.00 (S) Vroeg klassiek. 10.00 (S) Musica Religiosa. 11.00 (S) Fur Elise. 13.00 (S) Opera-matinee 1400 Nws. 14.02 (Si Concerten op de zondagmid dag: Concertgebouw orkest o.l.v. Leonard Bernstein. (14.40-15.00 Praten over muzi. 16.00 (S) Musica Nova. MAANDAG VARA: 7.00 Nws 7.02 (S) Groot en klein: klassieke kamer- en orkestmuz. 9.00 Nws. 9.02 Kinderen een kwartje'5 Infor matief progr. 9.30 Wonen, verschil tus sen huis en thuis. 9.50 (Si Schoolradio. 10.00 (Si Zo klonk het vroeger: kamer- muz. 11.25 (S) Kamermuz. van Schu bert.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 31