Vervoersaanbod Zeeuwse veren blijft achter bij de prognoses Zeeland krijgt de primeur van Rubenstentoonstelling Oostburgtweede keus vestiging van zeno Decentralisatie Regionaal Pedagogisch Centrum neemt nu vaste vormen aan PZC/P Citroen Voorjaars Expositie 9Ernstige bezwaren9personeel PSD tegen vroege extra boot ACTIVITEITEN NEDERLANDS BELGISCHE VERENIGING MINDER UITBREIDING PERSONEEL Provincie heeft over 1976 bijna 1,8 miljoen over VOORJAARSCOLLECTIE LEDEREN JASSEN &OOVERS LEERHOEK VLISSINGEN Akte voor NV Oeververbinding Westerschelde Auto vernield bij aanrijding Kapelle GS: PROEF OP MAANDAGOCHTENDEN GESLAAGD almanak STRAKS EEN DIENST MET 35 MEDEWERKERS provincie ZATERDAG 11 MAART 1978 IN VLEESHAL TE MIDDELBURG MIDDELBURG - Zeeland krijgt de Nederlandse primeur van een Ru benstentoonstelling. De Neder lands-Belgische Vereniging Zeeland haalt van 1 tot 14 juni een expositie naar de Middelburse Vleeshal van twee reeksen van twintig reproduc ties op ware grootte. De voorzitter van de Nederlands Belgische Ver eniging Zeeland, de heer A. L. van Geesbergen, zei vrijdag tijdens een persconferentie over de activiteiten van de vereniging, dat de expositie van hoge kwaliteit is en in Amerika, Spanje en Frankrijk grote belang stelling heeft getrokken. De tentoonstelling wordt donderdag 1 juni geopend door dr. F. Baudouin, conservator van het Rubenshuis in Antwerpen en organisator en sti mulator van het Rubensjaar 1977. Hij zal bij die gelegenheid een inleiding houden over ..Rubens in de noord elijke Nederlanden" De heer Van Geesbergen over de tentoonstelling ..Het is een uniek gebeuren, dat wel iswaar na het Rubensjaar plaatsvindt, maar waarvoor ook nu nog overal in de wereld grote belang stelling blijkt te bestaan Al eerdei werden in Nederland reeksen ver kleinde reproducties tentoongesteld maar Zeeland krijgt de primeur van de grote panelen" De Rubenstentoonstelling is één van de manifestaties .waarin de Neder lands-Belgische Vereniging Zeeland dit jaar de hand heeft. Op 28 en 29 juli organiseert de stichting ,.De Goese Kaden" voor de vijfde maal de Ka defeesten. Zoals gebruikelijk zullen activiteiten voor kinderen worden georganiseerd, er wordt een mos selmaaltijd gehouden en er komt een expositie van oude ambachten. Bij de opzet van de feesten zal deze maal byzondere aandacht worden besteed aan de relaties met Belgiè. Er wordt een grote reünie gehouden van een afdeling van de Vlaamse vereniging voor de watersport. De Nederlands- Belgische Vereniging zal onder meer bemiddelen bij de organisatie van een wedstrijd op de Oostersehelde Het Nationaal Belgisch Verkeersbu reau zal aan de manifestaties mede werking geven. Dit jaar zullen ook enkele lunch- bijeenkomsten worden gehouden. Op één daarvan zal waarschijnlijk de ambassadeur van Belgié spreken en op een tweede - in het tweede halfjaar van 1978 - wordt een inleiding gehou den door de heer J. Wauters. contact en verbindingsambtenaar in dienst van de Belgische en de Nederlandse provincies Limburg. De heer Wauters stimuleert en coördineert grensoverschrijdende activiteiten in opdracht van de twee provincies. De heer Van Geesbergen:, We zien met grote belangstelling uit naar een in leiding over de ervaringen van de heer Wauters Mogelijk kunnen we tot de conclusie komen, dat de aan stelling van zo'n functionaris te overwegen valt voor de Zeeuwse en Belgische provincies, die aan elkaar grenzen". Een derde lunchbljeenkomst zal worden gewijd aan de vaste oever verbinding Westerschelde De ver eniging wil voor een inleiding daar over iemand uitnodigen van het wa terloopkundig instituut in Antwer pen en men denkt aan het organise ren van een excursie naar dit insti tuut Militairen De vereniging wil verder zien, op welke manier de contacten tussen Nederlandse en Belgische militai ren te verstevigen, waarbij men dan tevens de bevolking wil betrekken. De gedachten gaan daarbij onder meer uit naar sportmanifestaties, waaraan militairen en burgers uit beide landen zouden kunnen deel nemen. In het algemeen bestuur van de vereniging hebben zitting geno men de provinciaal commandant Zeeland en garnizoenscommandant de luitenant C. M. van der Vliet en de heer J. E. van der Slikke, luitenant- generaal bd te Veere. Zij zullen na gaan op welke manier de contacten kunnen worden verstevigd. Op het programma staat verder de organisatie van Zeeuwse dagen in Brussel. Daarover zijn contacten gelegd met autoriteiten in Antwer pen en Brussel. De vereniging hoopt in het vootjaar van het volgend jaar een expositie te kunnen organiseren met De Nederlands-Belgische Ver eniging zal tenslotte medewerking verlenen aan de braderie, die de laatste twee dagen van augustus en de eerste twee dagen van september in Axel wordt gehouden. Men denkt daarbij aan muzikale activiteiten en aan de komst van vendelzwaaiers Tijdens de persconferentie over de activiteiten benadrukte de heer Van Geesbergen, dat de vereniging con tacten wil leggen en het vervolgens aan verenigingen en groepen uit de bevolking wil overlaten om als ver volg daarop zelf initiatieven te ne men. „We treden stimulerend op en hopen, dat anderen het dan van ons overnemen", zei hij. MIDDELBURG - Het vervoersaanbod voor de Westerscheldeve- ren is in 1977 aanzienlijk achtergebleven bij de prognoses. Daar door is de personeelsuitbreiding voor 1979, zoals die was voorzien in de meerjarenraming over de periode 1978 tot 1982 niet geheel nodig. Dat blijkt uit een stuk, dat gedeputeerde staten van Zee- - land hebben opgesteld over de personeelsvoorziening voor de veren in verband met het toenemende vervoersaanbod. VANDAAG AUTOMOBIELBEDRIJF DIJKWEL BV Industrieweg 35, Vlissingen Veerseweg 104-106, Middelburg BRIEF NOZEMA AAN B. EN W.: IN 1977 GROEI VAN 2,1 PROCENT De toename van het aanbod was in 1977 op het veer Vlissingen-Breskens 1.7 pro cent en op het veer Kruiningen-Perk- polder 2.4 procent: gemiddeld derhalve 2.1 procent De prognose hield in. dat het aanbod met 7 procent zou toene men Gs maken duidelijk, dat de meer jarenraming voor de personeelsuitbrei ding daardoor op losse schroeven is ko men te staan. Het is nog niet nodig ge weest een tweede schip op de lijn Krui- ningen-Perkpolder vroeger in te zetten of de dienst later te doen beëindigen en ook openstelling van een tweede kaartverkoophuisje is nog niet nodig geweest. Wel bestaat er behoefte aan een ploeg mensen om de „Koningin Ju liana" in de zomermaanden van 1979 in te zetten op de dienst Vlissingen-Bres kens. Die ploeg bestaat uit tien man va rend personeel en twee mensen aan de wal. Zij zullen ook kunnen worden inge zet om in drukke perioden hulpdiensten te verlenen op de lijn Kruiningen-Perk- polder. Overbodig Gs wijzen erop. dat het extra personeel overbodig wordt na liet gereedkomen van de vaste oeververbinding of bij uit breiding van de vloot met twee dub- MIDDELBURG-De provincie Zeeland houdt over 1976 een bedrag van bijna 1,8 miljoen gulden „over". Dat blijkt uit de rekening van de provincie over dat jaar, die gedeputeerde staten in de ver gadering van 21 april aan de Zeeuwse staten voorleggen. Gedeputeerden stellen voor dat „voor delig saldo" voorshands toe te voegen aan de algemene reserve van de provin cie. Het college laat weten, dat het batig slot van de gewone dienst nu ruim 2.6 miljoen gulden bedraagt, dat er nog ruim 5 ton inkomsten te verwachten zijn over dat jaar en dat er nog ruim 1.3 miljjoen aan uitgaven tegenover zal staan. Dat brengt het voordelig saldo op - om precies te zijn 1.796.605,44 gulden. beldekkers. Zij maken overigens duide lijk, dat de vervoersopbrengsten door het inzetten van een extra boot op de dienst Vlissingen-Breskens niet even redig zullen stijgen, zodat een vergro ting van het tekort zal ontstaan. Dat komt door het vele jaren achterwege blijven van toestemming voor nieuwbouw Aanvankelijk was op basis van de prog noses voor het vervoer in de meerjaren ramingen uitgegaan van de inzet var 15 mensen op elke dienst Nu is dat alleen voor Vlissingen nodig: tien varende mensen, drie man reserve en twee kaartverkopers. (Van onze onderwijsmedewerkster) VLISSINGEN - De decentralisatie van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland, die per 1 augustus een feit moet zijn. begint al vaste vormen aan te nemen. Zo is in Goes een pand be schikbaar voor de nieuwe rayondienst van het RPCZ, terwijl ook in Sint- Laurens de rayondienst kan worden opgevangen. Inmiddels zijn voor deze beide rayondiensten elk zes medewer kers benoemd. De volgende uit breidingsstap van het RPCZ zal zijn de vestiging van een rayondienst in Zeeuwsch-Vlaanderen. waar nu alle gemeenten - op Aardenburg. Hulst en Sas van Gent na - deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling van het RPCZ. De streefdatum voor een rayondienst in Zeeuwsch-Vlaanderen is volgend jaar augustus. Zoals bekend wil het Regionaal Peda gogisch Centrum Zeeland, dat de sys- teem-en leerlingenbegeleiding van de Zeeuwse kleuter- en lagere scholen ver zorgt. zijn dienst decentraliseren, door het instellen van vier rayondiensten verspreid over deze provincie. Het over koepelende orgaan van staf en directie zal in Sint-Laurens gehuisvest blijven, terwijl daarnaast ook de rayondienst Walcheren met het oog op beschikbare ruimte een onderkomen in Sint-Laurens zal vinden. De andere nieuwe rayondienst voor de Bevelanden zal in Goes worden gevestigd in het pand Vlasmarkt 8 Er wordt naar gestreefd in augustus volgend jaar een rayondienst in Zeeuwsch-Vlaanderen te beginnen en het jaar daarna een dienst in Schou- wen-Duiveland. Deze rayondiensten, die zullen worden bemand door een coördinator, een schoolbegeleider voor 8-i2 jarigen en een schoolbegeleider voor Kinaeren van 4 tot 8 jaar. een ort- hodidactisch schoolbegeleider (reme dial teacher), een psycholoog, een psy chologisch assistente en een admini stratief medewerkster, zullen zich be zighouden met de systeembegeleiding en de leerlingenbegeleiding in hun ge bied. Het gevolg van deze decentralisa tie voor het onderwijsveld zal zijn. dat door meer mankracht meer hulp kan worden geboden., de medewerkers min der reistijd nodig hebben en de scholen dichter bij de begeleidingsdienst komen te staan Drs C J P. M. van Ettten. di recteur van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland toonde zich verheugd over de wijze, waarop de decentralisatie van het centrum gestalte krijgt 'Door deze decentralisatie willen we waar ma ken wat in ons driejarenplan is aange kondigd: via groepsbenadering komen tot directe vormen van de begeleiding zetten daartoe nu al meteen de eerste stap Het is te optimistisch te zeggen dat die directe begeleiding nu ook onmid dellijk optimaal zal functioneren' zegt directeur Van Etten. 'maar de eerste stappen zijn gezet en het gaat de goede kant uit, Hetzelfde geldt voor de indivi duele hulpverlening. De wachttijden zullen door een verdubbeling van de mankracht korter worden, maar het probleem is daar zeker niet mee opge lost' Drs. Van Etten houdt er duidelijk reke ning mee, dat de effecten van de decen tralisatie niet direct op 1 augustus merkbaar zullen zijn. 'Dat wordt wel oktober', zegt hij. 'Wij moeten zelfs re kening houden met een terugslag in het begin, door de inwerkperiode'. Inmid dels zijn al twee van de twaalf nieuwe leden van de rayonteams werk zaam bij het Centrum: in juni beginnen er dan nog eens twee en de rest volgt in augustus. Over de vestiging van een rayondienst in Zeeuwsch-Vlaanderen zegt directeur Van Etten: 'Wij zijn altijd uitgegaan van vier rayondiensten. Nu ook Zeeuwsch- Vlaanderen voor het grootste deel is toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling vinden wij het mede gezien het aantal inwoners en de geografische lig ging niet meer dan logisch dat daar eerst een dienst komt vóór Schouwen- Duiveland. Dat gebied is trouwens sterk op Goes georiënteerd en ook de ver bindingen zyn niet zo lastig De vesti ging in Z -Vlaanderen blijft echter geheel afhankelijk van de gemeenten en of ze een rayon dienst kunnen betalen De financiering van het centrum, zoals het nu reilt en zeilt is door de gemeen schappelijke regeling veilig gesteld. We weten nu waar we aan toe zijn en dat is een luxe die we ons niet hebben kunnen veroorloven Nu die financiële druk is weggevallen, werken we veel gemak kelijker. Feit is wel. dat de gemeenten de dienst krijgen die ze hebben willen Moet er een dienst bi), dan zal er ook geld bij moeten. Dat kan nu eenmaal niet voor hetzelfde geld'. Herstructurering Een gevolg van de decentralisatie van het RPCZ zal ook zijn de interne her structurering van het RPCZ. Drs Van Etten 'Wij krijgen intern een geheel an dere taakverdelmg Er komt een onder scheid tussen ondersteunende tak en twee uitvoerende diensten. Alles moet kloppen op verzorging overleg - en communicatie structuur. De vroegere taakverdelmg was gebaseerd op het werken volgens projecten. Hiervan is in het driejarenplan niets meer terug te (Advertentie) Damesblouson 198,- Korte jasjes 215,- Lange jassen 375,- Lange Zeike 7 SKW bingo-avond te Vlissingen VLISSINGEN - Woensdag houdt het SKW-Vlissingen een bingo-avond voor de jeugd in clubhuis 'Het Woltershuis' te Vlissingen. De aanvang is om 19.30 uur. vinden. Nu we meer de nadruk gaan leg gen op directe begeleiding, komen de uitvoerende taken primair bij de rayondiensten te liggen, In de koepel- dienst kan dan het ondersteunings- en ontwikkelingswerk worden verzorgd en aandacht worden besteed aan interne coaching. De medewerkers van het cen trum hebben tot nu toe niets anders ge daan dan gegeven. Aan zelf bijtanken kwamen ze niet toe. In het belang van het onderwijs zal ook hier wat aan ge daan moeten worden. Het is echter wel Drs. C. J. P Af. van Etten. directeur van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland te St.-Laurens OOSTBURG - De Nozema (Nederlandse Omroep-zendermaatschappij) NV be schouwt Oostburg als tweede keus voor de vestiging van een zenderpark ten behoeve van de Wereldomroep. De raad van beheer van de Nozema schrijft dit in een brief aan het college van bur gemeester en wethouders van Oost burg. In de brief deelt de Nozema de redenen mee, waarom men de eerste keus voor de vestiging van het nieuwe park niet op Oostburg heeft laten val len. Volgens de brief speelden de resul taten van het PTT-onderzoek naar de storingen van frequenties, die door de scheepvaart worden gebruikt mee, terwijl ook bedrijfsorganisatorische overwegingen een rol speelden. Dit heeft „de raad van beheer van de Nozema aanleiding gegeven om te be sluiten de gemeente Lopik in eerste in stantie te benaderen met het verzoek in te stemmen met de vestiging van het nieuwe korte golfzendstation op het grondgebied van deze gemeente", aldus het schrijven. „Afhankelijk van de beslissing van het gemeentebestuur van Lopik op dit ver zoek zal uw gemeente eventueel op een later tijdstip worden benaderd. De mo gelijkheden en de moeilijkheden zoals zo. dat de .Koepel' een stuk taak houdt bij de begeleiding, De medewerkers van de .Koepel' zullen samen met de school- begeleiders in de praktijk gaan werken, omdat ze anders te ver af komen te staan Want ondanks decentralisatie moet het RPCZ als één dienst blijven functioneren. We moeten voorkomen dat de zaak uit elkaar drijft', aldus de RPCZ-directeur. Ook op het gebied van de administratie zal de decentralisatie zich laten voelen. Zo zal een duidelijke scheidslijn moeten worden getrokken voor wat bij de .Koepel' hoort en wat bij het rayon Ook zullen afspraken worden gemaakt over documentatie en rap portage. Naast de twaalf nieuwe mede werkers in de rayonteams zal per 1 juni een begeleider in dienst komen voor de stimuleringsscholen. Op dit moment hebben 24 Zeeuwse scholen zich aan-, gemeld als stimuleringsschool bij het RPCZ. Op grond daarvan geeft het ministerie toestemming tot de benoe ming van een begeleider voor scholen, waar kinderen door allerlei oorzaken moeilijkheden ondervinden bij het vol gen van het gewone onderwijs. Ook zal het RPCZ een aandeel leveren in de begeleiding van activeringsscho- len in deze provincie. Met ingang van augustus zullen in geheel Nederland nog eens 500 activeringsscholen - scho len combinaties die op een of andere wijze de integratie van kleuter- en la ger onderwijs in praktijk brengen - worden aangewezen. Momenteel zijn er in Zeeland drie van deze scholen. Hoe groot dit aantal in augustus zal worden is nog niet bekend. Het RPCZ zal echter met de personeelsbezetting van dat moment ook deze begeleiding waar kunnen maken: bij het Centrum zullen dan 35 medewerkers in dienst zijn. die zijn gebleken uit de, mede in sa menwerking met u. opgestelde nota 'Zendstation WestrZeeuwsch-Vlaande- ren' hebben de raad van beheer genood zaakt primair een verzoek tot vestiging tot de gemeente Lopik te richten en een vestiging in Oostburg als tweede keus te beschouwen". Vertrouwen De raad van beheer besluit de brief met het vertrouwen uit te spreken "dat. in dien de omstandigheden dit vereisen, een verzoek tot vestiging van het korte golfstation in uw gemeente door uw college welwillend zal worden ontvan gen". Burgemeester A. Schipper ziet in de brief geen aanwijzing om te kunnen concluderen dat de komst van het park naar Oostburg verder weg is. of juist dichter bij gekomen is. „Het ligt voor de hand dat ze daar te recht zullen komen", aldus de heer Schipper, sprekend over Lopik. „Na tuurlijk heeft de gemeenteraad van Lo pik dezelfde rechten als Oostburg om eventueel het zenderpark af te wijzen Mocht het zover komen dat zowel Oost burg als Lopik negatief reageren, dan kan ik me niet voorstellen welke rede nen er voor de minister zouden zijn om Oostburg wel en Lopik niet aan te wijzen", aldus de heer Schipper. Zoals bekend kan de minister, indien het algemeen belang dit vereist, in deze ingrijpen in de gemeentelijke zaken en ondanks een anders luidende beslissing van de gemeenteraad de vestiging van een zenderpark toch door laten gaan. In zo'n geval is er voor een gemeente geen mogelijkheid om tegen deze minis teriële beslissing in beroep te gaan MIDDELBURG-Maandag 13 maart zal de acte tot oprichting van de NV Wes- terschelde-oeververbinding worden gepasseerd. Nu het kabinet zich ak koord heeft verklaard met de aanleg van deze verbinding zal de NV YVester- scheldeoeververbinding haar werk zaamheden officieel kunnen beginnen. Zoals bekend zitten in deze NV de pro vincie Zeeland en de gemeenten Reimerswaal en Hontemsse De NV zal alle activiteiten, die zijn gericht op de totstandkoming, het beheer en de ex ploitatie. bundelen. De akte wordt ge passeerd door notaris mr A E. d'Ag- rémont in Middelburg. KAPELLE- Een personenauto is vrij dagmiddag omstreeks kwart over drie geheel vernield bij een aanrijding op de Wemeldingse Zandweg te Kapelle De auto, bestuurd door J. J. M. uit Goes, botste van achteren tegen een tractor, bestuurd door W. van O. uit Wemel- dinge. met een kunstmeststrooier. De bestuurder van de auto had hel aan merkelijk langzamer rijdende voertuig te laat opgemerkt. Niet alleen de per sonenauto, maar ook de kunst meststrooier werd onherstelbaar ver nield. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. INGEZET IN VERBAND MET WACHTTIJDEN MIDDELBURG-Bij het personeel van de provinciale stoombootdiensten in Zeeland leven „ernstige bezwaren" te gen de mogelijkheid, dat de extra af vaart van een veerboot in Breskens om vijf voor zeven op de maandagmorgen een vast gegeven wordt. Sinds januari van dit jaar vaart deze extra boot als proef, om tegemoet te komen aan een wens van het Koninklijk Nederlands Ondernemingsverbond: van die kant - zo blijkt uit een schrijven van gs aan de adviescommissie uit de staten voor de bootdiensten - is enkele maanden gele den gewezen op het aantal achterblij vende auto's bij de boot van vijf voor ZEEUWSE Planten Woensdag 15 maart is landelijk de dag, waarop voor 1978 de nationale boomplantdag wordt gevierd. Het comité, dat dit gebeuren organiseert, heeft recentelijk een handzaam werkje het licht doen zien. waarin praktische ivenken" voor de boom feestdag worden gegeven. Wij hebben ons met die wenken ver maakt. Zéér vermaakt, mogen wij wel zeggen. Het boekwerk bevat namelijk een voorbeeld voor een programma van zulk een dag. Zo staat er „Om 8.55 uur precies plant de com missaris der Koningin met behulp van de burgemeester de eerste boom. De tweede boom plant de vertegen woordiger van de regionale commis sie met behulp van de ivethouder. De derde boom de hoofdingenieur-di recteur voor de landinrichting met behulp van een lid van de werk groep." U moet dat nog eens goed overlezen. Spaden komen aan het planten van bomen kennelijk niet meer te pas Welnee, als we de aanbevelingen van het comité mogen geloven is het be ter. dat de commissaris der koningin een boom plant met behulp van de burgemeester. En dat de vertegen woordiger van de regionale com- misie wordt geplant door de tweede boom. Praktisch, hoor. half acht uit Breskens op werkdagen. Gs zeggen nu, dat zij bij wijze van proef op maandagochtenden een extra boot hebben ingelegd om vijf voor zeven om na te gaan of er een verschuiving van het vervoersaanbod zou zijn van half acht naar zeven uur. „Tot nu toe kan de proef als geslaagd worden beschouwd." aldus het college in de notitie aan de staten- Als gevolg van deze proef - zo zeggen gs - moest het dienstrooster voor het per soneel van het tweede schip Vlissin gen-Breskens voor die maandagoch tenden worden aangepast. De voormid- dagdienst is nu 8.5 uur geworden, de namiddagdienst 7,5 uur. Voorheen was die situatie andersom. Dit komt - aldus gs - een keer in de negen tot tien weken voor. „Als men deze dienst heeft, moet men de voorafgaande zondag een uur vroeger naar bed om dezelfde nachtrust als voorheen te kunnen genieten." Het personeel - aldus gs - ziet deze wijzi ging als „een onaanvaardbare verslech tering van de diensttijden, „vooral ge zien tegen de achtergrond van de voort durend toenemende drukte tijdens de weekenden in de winter. Daardoor moet in die periode veel meer worden gevaren dan voorheen, waardoor het aantal vrije weekends is afgenomen." Van de kant van het personeel heeft men ook te ken nen gegeven, dat bij inzet van deze extra boot op maandagmorgen na de proefpe riode gevraagd zal worden het tweede schip dan ook 's nachts, dus continue, te bemannen, aldus gs. Dat gebeurt nu niet. Voor gs over deze zaak beslissen, wil men eerst „het gevoelen vernemen" van de adviescommissie, zo laat het college weten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 2