PERSONEEL r Vertegenwoordiger inspekteur Só nette magazijnmedewerkers De AGO zoekt een verzeker ingsdeskundi«e Hekken maken is Heraswerk. O Westland/Utrecht groeps- leid(st)er medewerker VERHAAT KRUISWERK wijkverpleeg kundigen de rijksoverheid vraagt ago De AGO verzekertalles (en nog wat...). [ALLROUND MONTEUR I Apothekersassistent(e) FRANKEN .V. 28 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 11 MAART 1978 1 Oe Westland/Utrecht Hypotheekbank nv i dynamisch, sterk groeiend bedrijf, dat zich bezighoudt met verkoop van o.a. pandbrieven en pandbriefbiljetten, hypotheekverstrekking, projektontwikkeling. leasing en beheer en exploitatie van onroerend goed Voor ons rayonkantoor te Middelburg zoeken wij een inspekteur die vooral kommercieel werkzaam zal zijn op het gebied van hypotheek verstrekking, verzekering en verkoop van pandbrieven en pandbrief biljetten. Hij zal hiertoe kontakten met bestaande relaties onderhouden Bovendien wordt van hem verwacht dat hij zelfstandig de presentatie van ons produktenpakket verzorgt bij nieuwe relaties Niet elke inspekteur bij de W.U.H. heeft het hypotheekwezen als basis. Sommigen komen uit de verzekerings branche, anderen uit de makelaars wereld en weer anderen uit de buitendienst van een handelsbank Wel hebben ze allemaal een middel bare opleiding gehad en beschikken ze over die kapaciteiten die een inspekteur tot een goede inspekteur maken, namelijk besluitvaardigheid, integriteit en dynamiek Voor nadere informatie kunt u telefonisch kontakt opnemen met de heer P M. Hoondert, rayon- direkteur. tel 01180 - 2 59 55, bi| wie u tevens een sollicitatie formulier kunt opvragen Sollicitaties kunnen worden gericht aan ons adres Lange Delft 72-74 te Middelburg. Een psychologische test is een onderdeel van de sollicitatieprocedure. Hypotheekbank nv 'Vijvervreugd' Tehuis voor geestelijk gehandicapten te Middel burg, zoekt voor haar fase-huis 't Kruispunt zo spoedig mogelijk een in full-time dienstverband In 't Kruispunt' wonen 8 dames tussen 30 en 50 jaar, die functione ren op midden- en hoog imbeciel nivo. De nieuwe medewerk(st)er dient te beschikken over het Z- of B-di ploma. Verder dient men enkele ja ren ervaring in de zwakzinnigenzorg te hebben, bij voorkeur met vol wassenen. Inlichtingen omtrent genoemde functie worden verstrekt door de adjunct-directrice, mej. S. C. van Wijck, tel. 01180-25751. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voorzien van een recente pasfoto, zenden aan het hoofd per soneelszaken van de stichting verpleeg- en rusthuizen zeeland Postbus 100 4330 AC Middelburg iUfe. W Amsterdamse aanneemmaatschap- pij vraagt voor werk in Vlissingen vakbewame timmerlieden Aanmelden: keet tel. 01184-19020. Kooomanshaven, Bij de administratie van het bedrijf openbare werken kan wegens promotie van de huidige functionaris worden geplaatst een Taak-informatie: - kostentoerekening salarissen - magazijnadministratie - assistentie bij het opmaken van begro ting en rekening - in rekening brengen van voor derden verrichte werkzaamheden Vereisten: - het bezit van het mavo-diploma - bezit van het diploma M BA. - enige administratieve ervaring Salaris -gemeente-ambtenaar IV f1633.- - f2129.- t aanlooprang) - gemeente-ambtenaar V f 1676,--f 2321.- (func tierang). De bij de gemeenten gebruikelijke rechtsposi tieregelingen zijn van toepassing. Nadere informatie wordt u gaarne ver strekt door de chef van de administra tie, de heer G de Jong (tel. 01100- 21212. toestel 232). Kandidaten dienen bereid te zijn zich bij benoeming in de gemeente Goes te vestigen Sollicitaties kunt u binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad richten aan burgemeester en wethouders van Goes. Post bus 53 te Goes onder vermel dingvan vacaturenummer 1005 gemeente goes G^ZlLj Aannemersbedrijf Geschiere-Wattel B.V. vraagt voor zo spoedig mogelijk ervaren metselaars Bekend met restauratiewerk Aanmelden: Dampoortweg 4, Middelburg, telefoon 01180-12205 of 12219, na kantoortijd 01180-25849. Arnesteinweg - Middelburg Machines - werktuigen - gereed schappen - ijzerwaren heeft plaats voor een vertegenwoordiger met ervaring Voor het bezoeken van de industrie. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties met uitgebreide gegevens aan Postbus 152- Middelburg. Kruisvereniging Oost-Zuid-Beveland De Kruisvereniging Oost-Zuid-Beveland vraagt voor de regio Hansweert-Schore en We- meldinge. Zij/hij komt te werken in een team van ver pleegkundigen uit Kruiningen, Krab- bendijke en Rilland, resp. Kapelle en Yerseke. Indiensttreding: zo spoedig mogelijk, -de rechtspositieregeling voor personeel van kruisorganisaties is van toepassing, -rijbewijs B.E. is vereist. Woningen zijn beschikbaar. Sollicitaties binnen 14 dagen na het ver schijnen van dit blad te richten aan het be stuur, p/a Postbus 79 te Goes. Nadere inlichtingen bij mw. zr. J. M. van der Hoeven, hoofdwijkverpleegkundige, tel. 01100-15892 of 01102-1937 (privé). administratief medewerker (mnl./vrl.) (aanvankelijk evf. part-time) vac. nr. 8-456510111 voor het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen t.b.v. het Bureau van de Hoofdinspecteur voor Speciale Diensten in District lil Taak: meewerken aan een doeltreffende functio nering van de inspectiewerkzaamheden; formuleren van adviezen, zowel schriftelijk als mondeling, t.b.v. het ministerie, de school besturen, de directies van scholen, enz.; assisteren bij en voorbereiden van vergaderingen en besprekingen en notuleren hiervan; andere administratieve werkzaamheden. Vereist: tenminste diploma HAVO of een hiermee vergelijkbare opleiding; type-ervaring strekt tot aanbeveling. Aantoonbare belangstelling voor het onderwijs alsmede redactionele ervaring Standplaats- Middelburg. Salaris: afhankelijk van leeftijd en ervaring max. f2844,- per maand (bij volledige dagtaak). Promotiemogelijkheid tot max. f 3247,- per maand Tel. inlichtingen worden verstrekt door de hoofdinspecteur onder nr. (01180) -1 14 32. Sollicitaties inzenden vóór 1 april 1978. medewerker hydrobiologie (mnl./vrl.) vac. nr. 8-457110111 voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat t.b.v. de Rijkswaterstaat. Deltadienst Taak: meewerken aan de meting van de primaire produktie, aan het verwerken van hydro- biologische waarnemingen, alsmede aan het ontwikkelen van hydrobiologische methodieken; determineren van fytoplankton; opzetten van fytoplankton culturen, meewerken aan rapportage betreffende het onderzoek in milieu-adviezen. Vereist: diploma botanisch of ecologisch analist. Standplaats: Middelburg. Salaris: afhankelijk van leeftijd en ervaring max. f3113,- per maand. Sollicitaties inzenden vóór 7 april 1978. technisch-administratief medewerker (mnl./vrl.) vac. nr. 8-457310111 voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat t.b.v. de Rijkswaterstaat. Directie Sluizen en Stuwen, Bureau Kostprijszaken Taak: verzamelen en verwerken van kosten informatie t.b.v. voor- en nacalculatie van in uitvoering zijnde deelcontracten. Na een inwerkperiode van enige maanden in Utrecht, zal de functionaris worden ingezet bij de bouw van de stormvloedkering in de Ooster- schelde. Dit werk wordt uitgevoerd op basis van raam contracten en deelovereenkomsten De verwerkte gegevens worden ingevoerd in een computerprogramma d.m.v. een terminal. Vereist: diploma MTS Weg- en Waterbouwkunde of Bouwkunde of een hiermee vergelijkbare opleiding. Standplaats. Utrecht; na enige maanden Zierikzee Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring max. f2321.- per maand, met een uitloopmogelijk- heid op grond van diensttijd. Tel. inlichtingen worden verstrekt door de heer ing. J. Wisse, onder nr. (030) - 35 21 92. Sollicitaties inzenden vóór 12 april 1978. Bovengenoemde salarissen zijn exclusief 8°/o vakantie-uitkering. Schriftelijke sollicitaties, onder het bl] de gewenste functie vermelde vacaturenummer (In linkerbovenhoek van brief en enveloppe en voor elke vacature een afzonderlijke brief), zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1. Corr. adres: Postbus 20013, 2500 EA 's-Gravenhage. Wegens uitbreiding hebben wij nog plaats voor enkele voor de orderafdeling en de afdeling binnenkomende goederen. Leeftijd plm. 20 jaar. Sollicitaties te richten t.a.v. de heer Hooglander ZOETWAREN-DISTRIBUTIECENTRUM VAN MELLE - VERDUYN BV Edisonstraat 17, Goes, telefoon 01100-13940* In één van onze vérkoop organisaties werken wij samen met assurantie-tussenpersonen die, op basis van een daartoe gesloten overeenkomst, het brede diensten pakket van ons concern (levens- en schadeverzekeringen, hypotheken en financieringen) aan de consument aanbieden. Deze tussenpersonen zijn overigens zelfstandige onder nemers en ontvangen van ons bedrijf intensieve ondersteuning o.m. op het gebied van moderne marketing- en verkoop- methodieken. Voor Zeeland komen wij graag in contact met kandidaten die in het zelfstandig ondernemer schap een uitdaging zien en in de assurantiebemiddeling een goede toekomst willen opbouwen. Wat vragen wij: - een middelbare opleiding (tenminste MAVO of gelijk waardig niveau) - ondernemersmentaliteit - betrouwbaarheid - goed gevoel om met mensen om te gaan - ervaring is niet vereist, maar strekt wel tot aanbeveling. Wat bieden wij: - een portefeuille met uitstekende groeimogelijkheden - een professionele opleiding in ons opleidingscentrum - deskundige begeleiding door een verkoopleider en andere AGO-specialisten - een op de markt afgestemd produktassortiment - de financiële aspecten zullen wij graag mondeling met u bespreken. Hebt u belangstelling dan kunt u informeren bij of schrijven naar de heer R. Marinus, Rayon directeur, p.a. Rayoncentrum, Westblaak 5, Rotterdam, telefoon 010-13 93 80. verzekeringen A ^immern m m&m mmm - mu m <- mm& UJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllli= MAXALLOYS B.V. vraagt met spoed een in ons bedrijf te Vlissingen (zijn taak zal bestaan uit zelfstandig onderhoudswerk, opheffen van storingen enz.) Leeftijd: 20-25 jaar. Rij- bewijs BE. Voor deze funktie is een opleiding techn. school vereist. Sollicitaties schriftelijk en mondeling aan ons kan ji toor. Tel.: 01184-16920, Oost-Souburgseweg 20. inMm Gevraagd: Apotheek Ringeling, Lange Delft 133, Middelburg, Tel. 01180-12538 b.g.g. 01180-29002. De onderneming is werkzaam op het ge bied van machines voor: - graan- en zaadverwerkende bedrijven - schelpdierindustrie (mosselen e.d.) Voor de fabrikage en installatie daarvan zoeken wij: constructie-bankwerker Gewenst is enige ervaring, zo mogelijk ook met roestvrijstaal en belangstelling voor afwisselend, nauwkeurig werk. Sollicitaties kunt u richten aan: FRANKEN B.V. - Postbus 9 - Goes. Dat Heras Hekwerk blijft doorgroeien merkt u met de regelmaat van de klok aan kranteberichten en aan oproepen als deze. Niet verwonderlijk als u weet dat Heras in Nederland, in Europa en zelfs ver daarbuiten een begrip is op het gebied van hekwerken. De basis van dit succes zit 'm in de kwaliteiten van de mensen (thans zo n 300 in de hele Heras Groep) en in de kwaliteit van onze produkten. Verder spelen mee: de uitgebreide ervaring, de eigen ontwikkeling van nieuwe produkten. de verbetering van bestaande technieken, de service en de grondige begeleiding van elk projekt. Een begeleiding van tekentafel tot oplevering, van grondonderzoek tot montage en inspektie Op korte termijn willen we ons team versterkt zien door mensen met onderstaande kwaliteiten Zeelend West-Brabant Een uitdagende groeimogelijkheid voor een man tussen de 25 en 35 jaar Met een MTS-opleidmg en commerciële ervaring in de bouwwereld Hij weet wat er komt kijken bi) het aannemen van aanverwante werken Beschikt over de technische kennis bestekken en tekeningen te analyseren Dit alles heeft hij nodig bij het onderhouden van de kontakten met onze relaties bij gemeente- en overheidsdiensten, cultuurmaatschappijen, architecten, aannemers en industrie. Deze werkzaam heden verricht hij in nauwe samenwerking met het interne verkoopteam dat dit gebied behandelt volgens een precies uitgestippeld marketing beleid Hij woont in het gevraagde gebied of is bereid ernaar te verhuizen De honorering die Heras naast de uitstekende secundaire arbeids voorwaarden biedt zal afhankelijk zijn van bekwaamheden en ervaring Een geschreven sollicitiatie verwachten wij zo spoedig mogelijk Sollicitatiebrieven worden zo spoedig mogelijk verwacht door de direktie van Heras Hekwerk B.V. T.a.v. de heer J. Wijgerde Heras Hekwerk B.V. Postbus 30 5688 ZG Oirschot

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 28