SPEELTOESTELLEN VOOR DE TUIN DOE EENS WAT AAN DIE VERSLETEN TRAPTREDEN! PZC/zaterdagkrant 27 Tip met Pasen Gekleurde eieren Natuurlijke omgeving door houten constructies Beter licht in slaapkamer Zelfgemaakte laden Lezers vragen Kleine kamer groter maken Schone rieten meubels i Met behulp van voorbewerkte palen kunnen kinderen zelf constructies in de tuin bouwen. De stellages zijn, door u waarin weer andere palen passen, zo stevig dat kinderen er rustig op kunnen staan. Zo'n klimzuil hoeft ook niet veel plaats in te nemen. Met het voorjaar in zicht zal ook de tijd weer aanbreken dat de kinderen langer buiten spelen. Een ideale speelplaats kan dan de tuin zijn, als men tenminste zo gelukkig is er een bij het huis te hebben. In een grote tuin zal ruimte genoeg zijn om een deel ervan te bestemmen als kin derspeelplaats. Voor een kleinere oppervlakte wordt dat moeilijker, maar ook hier zijn nog moge lijkheden genoeg. Voor peuters en kleuters is de zandbak een onmisbare speelplaats. Ze kunnen er urenlang bezig zijn met het bakken van taartjes en het bouwen van zandkastelen. In iedere tuin, maar ook op het balkon, kan wel een plekje voor een zandbak worden vrijgemaakt. Belangrijk daarbij is dat er een zonnige plaats wordt uitgezocht die op het heetst van de dag toch een beetje schaduw krijgt (op natuurlijke wijze of door middel van een paarasol). Het is makkelijk als de zandbak vanuit het huis is te zien, zodat een oogje in het zeil kan worden gehouden. Het zelf bouwen van deze speelplaats is een makkelijk karwei, waarbij de afmetingen kunnen worden aangepast aan de beschikbare ruimte. De omlijs ting van de bak kan worden gemaakt van bielzen of andere stevige balken. Een erg eenvoudige mogelijkheid is het ingraven van een plastic bak, die een afmeting moet hebben van ten minste 100 bij 100 bij 25 centimer, om dat anders de speelruimte klein word t. Dit geldt trouwens voor alle zandbak ken. Wanneer met hout wordt ge werkt, moeten alle onderdelen goed worden geschaafd of geschaafd wor den gekocht, zodat de kinderen zich niet kunnen bezeren aan splinters. Om het hout tegen regen en wind te be schermen, wordt het behandeld met een weerbestendig middel. Erg leuk is het om de zandbak op te bouwen met zogenaamde pallissaden. Dit geïmpregneerde rondhout is te koop in verschillende afmetingen. Het voordeel is dat de rand in iedere ge wenste vorm kan worden opgezet, waardoor een speels effect wordt be reikt. De pallissaden worden zo inge graven dat ze stevig in de grond staan. Wanneer men een deksel op deze zandbak wil plaatsen, moeten alle de len even ver uit de grond steken. Een voorbeeld van de prijs voor dit rond hout: een meter met een doorsnee van 25 centimeter kost ongeveer dertig gulden. Voorbeelden, waarbij pal lissaden voor grote en kleine speelplaatsen zijn gebruikt, staan in een folder die verkrijgbaar is bij Gouderak BV uit Gouderak (01827- 3344). Om te voorkomen dat kinderen het witte zand vermengen met de oor- In vele oude woningen zijn de trap treden in de loop van de tijd vaak vrij diep uitgesleten. Dit komt mede doordat vroeger de trap niet bekleed werd en direct op het geverfde hout werd gelopen. Meestal ziet een trap met dergelijke slijtageplekken er dan ook zeer armoedig uit. Bovendien is het gevaar voor struikelen door de onregelmatige, schuin afgesleten tre den steeds aanwezig. Toch kunnen we hier heel eenvoudig iets aan doen. Als eerste mogelijkheid kunnen we de oude treden uitsteken met een beitel en opnieuw vullen. We kunnen na tuurlijk ook de trede bedekken met een nieuwe trede. Als derde moge lijkheid kunnen we de uitgesleten plek opvullen met een vulmateriaal. Met een goede beitel maken we een spronkelijke, vaak zwaardere grond, wordt op de bodem van de zandbak een laag tegels gelegd. Voor een goede drainage, wanneer de kinderen met water in de zandbak spelen, moet tus sen de tegels een ruime voeg worden opengelaten. Er kunnen ook vellen plastic op de bodem worden glegd. Dit plastic moet dan wel erg dik zijn, om dat het anders gemakkelijk wordt be schadigd. Bij de bouwmaterialenhandel kan speciaal zand, zilverzand of rivierzand worden besteld om de zanbak mee te vullen. Om dit zand te beschermen te gen regen en wind en tegen katten, die er maar wat graag een kattebak van zullen maken, is een goed afsluitend deksel noodzakelijk. Dit deksel moet zo stevig zijn dat de kinderen er, als ze er op springen, niet doorheen kunnen zaken. Bij gebruik van hout geldt ook hier weer: goed schaven en impregne ren. Het zelf bouwen van een zandbak kan met behulp van bouwpakketten. Voorbeelden hiervan zijn de SORO- zandbak van Gouderak BV en het bouwpakket van Magros Riethoeven BV uit Breda (076-878267). De SORO-zandbak is gemaakt van geïmpregneerd vurenhout en wordt geleverd in de kleur grijs-groen. De afmetingen zijn 145 bij 145 centimeter en de prijs is 157 gulden. De zandbak van Magros Riethoven BV is ook te gebruiken als bloembak. Deze houten bak wordt opgebouwd door middel van ingelegde hoeken. De prijs is 198 gulden en de afmetingen zijn 120 bij 120 centimeter. Schommel Ook een schommel kan eigenhandig mooie inkassing, waar we een stevig stuk hout goed passend inleggen (zie figuur I). Dit vergt heel wat zorg en geduld, vooral om niet door de oor spronkelijke trede heen te steken. Het nieuwe vulstuk moet goed passen, want anders zal de trap bij het belo pen steeds akelig blijven kraken. Na dat de „vulling" goed stevig vastzit (geschroefd en eventueel gelijmd), wordt de trede mooi vlak geschuurd en geverfd, gelakt of bekleed met vloerbedekking. Dektrede Een andere mogelijkheid is de hele trede te bedekken met een nieuwe trede. Hiervoor kan circa één cm dik eikehout worden gebruikt, dat met koperen schroeven aan de oude trede gebouwd worden. Dit vereist wel wat handigheid en erg veel nauwkeurig heid, omdat alle onderdelen goed be trouwbaar moeten zijn. Een onge lukje met een schommel kan ramp zalige gevolgen hebben. Het toestel moet daarom goed stevig in de grond staan. Er moet ruimte genoeg zijn, zo dat de kinderen, al schommelend, niet Bij het Paasontbijt horen elk jaar a sierde eieren. Voor het kleuren is sp handel. De werkwijze hiermee is ergee liter kokend water, waaraan drie eetli voegd, wordt een verftablet opgelost, kookte, nog warme eieren worden in d dan maar wachten tot ze de gewenste vastgezet wordt. Aan de voorkant van de trede wordt de lelijke kier die hierbij ontstaat, afgedekt met een houten latje van plm. 2 cm dikte. Dit latje kunnen we over de hele lengte aanbrengen als er geen bezwaar is dat het overstekende deel van de trede 2 cm groter wordt (bijvoorbeeld bij een rechte trap kan dit zonder bezwaar gebeuren). Bij een trap met een bocht erin is het raadzamer om, ter plaatse van de afge sleten plek, de trede 2 cm in te zagen en hier het afdeklatje in te schroeven (zie figuur H). Bij het toepassen van dek- treden zal de bovenste trede anders behandeld moeten worden. Door hier een dektrede te leggen, zou de vloer niet meer gelijk liggen met de boven ste trede. Hier kunnen we het beste dan ook de hele trede vervangen of een stuk hout inkassen volgens de hier voor beschreven methode. Een klein hoogteverschil met de andere treden zal onvermijdelijk zijn. Opvullen Als derde mogelijkheid kan het uitge sleten deel opgevuld worden met een kunststofpasta of -mortel. Hiervan zijn verschillende merken in de han del die goede resultaten geven. We tegen een schutting, muur of boom aan kunnen komen. Voor een zelf te bouwen schommel heeft men de volgende materialen no dig: twee palen van 3.40 meter lang en 14 centimeter doorsnee, een balk van 150 cm lang en 10 cm doorsnee, vier schoorpaaltjes van 130 cm lang en 6 cm doorsnee, lange draadnagels en bandijzer, stenen, puin en een imp- regneringsmiddel. Een schommel plank (met touw en haken) kan in de speelgpedwinkel worden gekocht. Het hout. wordt eerst behandeld met het impregneermiddel. Daarna wor den de lange palen aan de bovenzijde uitgehold, zodat hier later de dwars balk in kan liggen. De staande palen worden loodrecht in kuilen van ten minste 80 centimeter diep gezet. Deze kuilen worden verder gevuld met ste nen, puin en zand, eventueel aange lengd met water, totdat de palen goed stevig staan. gekleurde en ver- ale eierverf in de Dudig: in een halve ls azijn zijn toege- te voren hard ge- plossing gelegd en :ur hebben. Na het brengen tegen de voorzijde van de trede een met plasticfolie omwikkeld latje aan (als bekisting), zodat de bo venkant van het latje op dezelfde hoogte ligt als de niet versleten zij kanten van de trede. In de plaats van plasticfolie kunnen we ook plakband van papier gebruiken, waardoor de pasta sneller kan drogen. Nu vullen we de uitgesleten plek met de pasta of de mortel en maken de trede goed vlak door er met een plankje over heen te strijken (zie figuur III). Als de pasta goed droog is (na onge veer 24 uur), verwijderen we het bekis- tingslatje. Aan de voorkant van de trede worden de scherpe randen afge schuurd. Omdat, de kleur en de struc tuur van de gerepareerde plekken af wijken van die van blank hout, zal de hele trap overgeschilderd moeten worden Informeer daarom of de ge bruikte pasta ook goed schilderbaar is Beter is het de trap geheel te bekle den (mede gezien het voordeel van geluiddemping). Om de slijtage nog meer te verminderen, is het aan te be velen om aan de voorzijde van de trede een kunststof- of aluminiumprofiel aan te brengen. Bovendien blijft de vloerbedekking zo beter op de trede liggen. Nadat de schommelhaken aan de dwarsbalk zijn bevestigd, wordt deze balk in de uithollingen van de staande palen geplaatst en stevig vastgemaakt met draadnagels en daar overheen bandijzer. De schoor paaltjes, die ter ondersteuning die nen, worden schuin tegen de staande palen geplaatst, waarbij ze ook ge deeltelijk worden ingegraven. Deze paaltjes worden met draadnagels aan de staanders bevestigd. Wie zich liever niet waagt aan het zelf maken van een schommel, kan er na tuurlijk een kopen. Hierbij kan geko zen worden tussen een houten en een stalen frame. De schommels uit de se rie Magros Artïx hebben een veilige, stalen constructie. Er zijn drie model len: de mini, mixte en maxi. De „mini" is uitgerust met een wipschommel en twee verstelbare schommels, het be nodigd grondoppervlak is 2,85 bij 2.00 meter en de prijs is 159 gulden Een tweepersoons gondel en een ver stelbare schommel horen bij het mo del „mixte", wafervan de prijs 195 gul den is en het grondoppervlak 1,70 by 2,10 mter (inclusief uitzwaaimogelijk heid). Het model „maxi" heeft een wipschommel, twee verstelbare schommels en een gondel, adviesprijs 269 gulden en benodigd grondopper vlak 3,45 bij 2,00 meter. Deze schommel-serie wordt geleverd door Magros Riethoven BV in Breda. Alle modellen zijn uitgerust met een extra stevige nokbalk en het frame is behandeld met een speciale lak voor goede kleurvastheid en weerbesten- digheid Voor een houten schommel combinatie kan men onder andere te recht hij Bergenco BV in Zwolle, waar twee modellen uit de HillHout Plus-se- rie verkrijgbaar zijn. De in lichtgroen hout uitgevoerde toestellen kosten 370 gulden (tweepersoons) en 435 gulden (driepersoons) Klimtoestellen Rumida BV uit Goirle (013-342295) brengt een groot aantal houten klim- en speeltoestellen op de markt. De meeste van deze fraaie toestellen zijn met geschikt voor de stadstuin van wege hun afmetingen Van de klim toestellen die een niet te groot gron doppervlak vragen, zijn erg leuk de klimzuil en de wig-wam. De klimzuil heeft een grondoppervlak van 1,60 by 1.60 meter nodig en de wig-wam 1,50 bij 1,50 mtr. De prijzen zijn res pectievelijk 725 en 480 gulden. Alle door Rumida BV gemaakte toestellen zyn vervaardigd van geimpregneerd naaldhout en worden, als ze niet te groot zijn, gemonteerd geleverd. Ook kunnen zelfbouwpakketten worden besteld. Een klein klauter- en speelplaatsje is te maken door het in graven van palissaden van ver schillende lengten. Ook bij Rumida BV is het zogenaamde stapelhout verkrijgbaar. Met dit glad gefraisde hout (doorsnee 7 centimeter) kunnen kinderen zelf elk gewenst bouwwerk samenstellen. Gereed-' schap is hierbij niet nodig, want elk onderdeel past in elkaar. Het bouwsel is zo stabiel, dat er zelfs op gelopen kan worden. Worden de kinderen te groot om met dit. stapelhout. te spelen, dan kunnen er altijd nog mooie bloembak ken van worden gemaakt. De verlichting in veel slaapkamers is vaak ronduit slecht, terwijl men daar toch goed licht nodig heeft wan neer er iets moet worden gezocht of opgeborgen in laden of kasten. Ook wanneer de slaapkamer als zieken kamer dienst doet, is een heldere al gemene verlichting gewenst. Als men op de gebruikelijke plafonnier is uit gekeken, kan worden vergestapt op vitragekoofverlichting met een uit- sraling naar onderen of indirecte ver lichting via het plafond. Vitragekoofverlichting wordt ge maakt door een normale U-profielrail te verbinden met een daarvoor ge plaatste afschermplaat (koof), waar achter zich een TL-buis bevindt. De houder van de buis kan aan de raam lijst, het plafond, of aan de muur wor den bevestigd. Als de afschermplaat vlak onder het plafond wordt vast- gezet, kan er geen licht naar boven uit stralen. Is het gewenst dat de TL ook licht tegen het plafond werpt, dan moet de koof uiteraard lager worden bevestigd. Er zijn kant-en-klare com binaties van gordijnrails met plaats voor TL-buizen in de handel Wie op bed wil lezen, heeft goed licht nodig Men kan gebruik maken van lampen aan de muur of speciage lees- lampen, die aan het nachtkastje of op het bed geklemd of geschroefd kunnen worden. Kies wel een lamp die ge draaid kan worden of voorzien is van een draaibare afscherming, zodat een partner in een tweepersoonsbed niet gehinderd wordt. Ruimten onder werkbladen of ta fels kan men benutten met zelf gemaakte Iaden. Aan te bevelen zijn platen multiplex of hechthout met een dikte van 12 en 18 millimeter. Deze laten zich makkelijk bewerken en blijven altijd vlak. De meest sim pele vorm van een lade is die waarbij alles recht toe recht aan loopt. Zonder machine kan zo'n la vervaardigd worden. Door de bodem van de la in de groeven van zij-, voor-, en achter kant te schuiven, krijgt men de meest stofdichte en vormvaste verbinding. Als het maken van een groefje ter dikte van de bodem te moeilijk wordt, kan een dun latje tegen de binnenkanten een sponning vormen waarop de bo dem (eventueel van triplex) kan rus ten Zou de bodem tegen de onderkant worden gespijkerd en gelijmd, dan schuift deze over de bovenkant van de onderliggende lade: het aanzicht van de voorkant wordt hierdoor niet fraai. Om slijtage tegen te gaan, dient voor de glijvlakken een harde houtsoort te worden gebruikt (bijvoorbeeld beu ken). ook is het mogelijk op een zachte houtsoort een dun latje van een har dere soort te lij men Als er meerdere laden naast elkaar moeten worden getimmerd, wordt in de zijkanten van de laden een groef gemaakt, waardoor er minder breedte verloren gaat. De geleiding van de lade wordt verkregen door het aanbrengen van twee hardhouten latten, waartus sen een derde lat die in de groef past. Hierdoor is tevens het probleem van eventuele speling in zijwaartse rich ting opgelost. Om de lade in geheel uitgetrokken stand toch nog enige geleiding te geven, is het nodig dat het achterschotje altijd drie of vier cen timeter van de achterkant van de zij schotjes afstaat. We hebben een andere woning be trokken. Daarin is een nogal donkere slaapkamer Hoe is zo'n klein, donker vertrek nu een wat ruimer aanzien te geven? Een oplossing om kleine ruimten op tisch groter te maken, is het gebruik van spiegels. Door een grote spiegel op de wand tegenover het raam aan te brengen, wordt het binnenvallende licht weerkaatst, Hierdoor lijkt de ruimte veel forser dan die in wer kelijkheid is Ook door spiegels op de kastdeuren te bevestigen bereikt men dat effect. Op de wand by het hoofdeinde van het bed kunnen (als dit) tenminste bij de rest van het interieur past) oude spie gels, die in rommelwinkels ofop mark ten te koop zijn. het goed doen Spie gels kunnen, behalve in de slaapka mer, ook goed benut worden in een donkere gang, op de overloop of in het trappenhuis. Door deze ruimten in heldere kleuren te verven en een spiegel over de hele hoogte van de muur aan te brengen, wordt het geheel ook veel vrolijker en ruimer Voor kleine, donkere badkamers is een ge heel met spiegels bedekte wand even eens een goede remedie. ftoian in huis vmden we heel aantrek kelijk, maar er is een probleem: hoe krijgt men rieten meubelen weer schoon als die danig vervuild zijn? Zyn de rieten meubelen inderdaad erg vuil, dan kan men ze het beste reinigen met zeepsop en daarna afspoelen met helder water. Desgewenst wrijft men de schoongemaakte meubelen op met dunne witte was, ook kunnen ze wor den afgewerkt met een laagje blanke vernis. Voor het schoonmaker, van pi- triet kan zout water worden gebruikt. Ook dan moet worden nagespoeld met schoon water. Wil men motieven op de eieren verven, dan kan gebruik wor den gemaakt van plakkaatverf. Heel handige knutselaars maken van de eieren kunstwerken door er complete mi niatuurlandschappen op te schilderen. Een enkel bloem- of streepmotiefje geeft echter ook al een fraai effect. Eieren uitblazen gaat op de volgende manier. In de beide uiteinden van het ei wordt een gaatje gemaakt door een breinaald of de punt van een schaar voorzichtig op de schaal rond te draaien. Het gat aan de stompe kant moet iets groter worden dan die aan de puntige kant. Het ei boven een bakje houden en blazen in het kleinste gaatje. Daarna moet het ei goed worden schoongespoeld, anders gaat het onprettig rui ken. Het verven van uitgeblazen eieren gaat heel goed door ze met een satéprikker op een stuk piepschuim of iets dergelijks vast te zetten. Van heel voorzichtig geverfde uitgeblazen eieren kunnen mooie mobiles worden gemaakt. Dit kan bijvoor beeld door een eikel van karton te maken en daaraan draad jes te bevestigen waaraan eieren worden geregen. Onderaan het draadje moet een kraaltje worden vastgeknoopt, zodat het ei niet weg kan. Een andere verfmethode is: vloeibare kaarsenwas aanbren gen op de schaal. De eieren worden na het aanbrengen van de was in een verfbad gedompeld, waarbij de met was be dekte plekken wit blijven. Het waspatroon kan het beste met een kroontjespen worden gemaakt. Later kan men, door het ei op een schuimspaan boven een gasvlam te houden, de was laten smelten. Dit werkje kan door kinderen uiteraard niet zonder de hulp van ouders worden gedaan. drogen de eieren even met een vet lapje opwrijven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 27