ï/l €8-' I?, I PERSONEEL RADIOGRAFEN administratief medewerk(st)er n ci rUjfJTL£LS~t£JT SALES SERVICE ENGINEER Machinefabriek A. van der Linden B.V. Vrl. Administratieve kracht administratieve medewerker assistent accountant PARTTIME VERKOPER tweede staffunctionaris in de gezinsverzorging A onderhoudsmonteurs medewerkereer] CHEF-SLAGER part-time medewerkster patiëntenrecreatiezaal KANTORENDIRECTEUR 26 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 11 MAART 197j Stichting verpleeg- en rusthuizen Zeeland Het centraal bureau van de stichting te Middelburg, dat o.m. belast is met de administratie van een aantal ziekeninrichtingen, bejaardenhuizen en een zwakzinnigeninrichtingen in de regio, zoekt voor haar afdeling patiëntenadministratie/woning verhuur een die belast zal worden met alle voorkomende administratieve werkzaamheden In het kader van deze functie gaan onze gedachten uit naar kandidaten in de leeftijd van 18-23 jaar, die bij voorkeur in het bezit zijn van een HAVO-diploma en over een goede typevaardigheid beschikken. Inlichtingen omtrent deze functie worden gaarne ver strekt door mevrouw J. M. Joziasse, tel. (01180) 14658. Schriftelijke sollicitaties kunt u, voorzien van een re cente pasfoto, richten aan het hoofd personeelszaken van de Sandingmaster is producent van breedbandschuurinachines voor de hout en metaalindustrie. Het afzetgebied van haar produkten strekt zich uit over meer dan 60 landen. Deze krijgt na een gedegen opleiding tot taak het in binnen- en-buitenland zelfstandig uitvoeren van service werkzaamheden.bij cliënten Dit houdt in het verhelpen van vaak voorkomende mankementen, maar ook van meer ingewikkelde technische afwijkingen Verder zal zijn aanwezigheid op beurzen en shows van agenten vereist zijn, waarbij technische aanbevelingen dienen te worden gegeven, terwijl inci denteel ook potentiële klanten bezocht zullen worden tezamen met de agenten Wil zoeken voor deze functie iemand met een technische opleiding (MTS-ni- veau) met goede contactuele eigenschappen, die gezien het internationale karakter van onze klanten tevens de Engelse taal beheerst, terwijl kennis van Duits en Frans tot aanbeveling strekt FRUITLAAN 20-30, GOES. TEL. 01100-28410 RÖNTGEN TECHNISCHE DIENST BV Delftweg 144 Rotterdam 3008 Telefoon 010 - 150200 vraagt voor de afdeling N D O. enkele voor de buitendienst die woonachtig zijn in Terneuzen of omgeving Opleiding LTS of MTS-E, leeftijd tot ca. 24 jaar. Kandidaten zullen na een opleiding en inwerkperiode worden tewerkgesteld in een ambulante funktie. Hun werkzaamheden dienen in binnen- en buitenland te wor den verricht. De Röntgen Technische Dienst B.V is een onafhankelijk instituut voor niet-destructief materiaalonderzoek en keuringen ten behoeve van het bedrijfsleven en de overheid en wordt gerekend tot de middelgrote bedrij ven. Het werkterrein strekt zich uit over binnen- en buitenland Sollicitaties schriftelijk of telefonisch te richten aan de afdeling Personeelszaken. Oe Tombe Melse 4 Co. registeraccountants, hebben vestigingen in: Alkmaar Amsterdam Apeldoorn Arnhem Baarn Bergen op Zoom Dordrecht Ede Eindhoven Enschede 's-Gravenhage Haarlem Leeuwarden Leiden Middelburg Nijmegen Rotterdam Utrecht Winterswijk Zierikzee de Tombe Stichting Zeeuws Instituut voor de Geestelijke Volksgezondheid i een vacature van 20 uur per week vi te Middelburg Wij h administratief medewerkster- secretaresse Taken: - het notuleren, convoceren e.d. van vergaderin gen - het behandelen van correspondentie en bij houden van een centraal archief - het meewerken in de financiële administratie - het voeren van de studie-administratie. - het mede-typen van verslagen, bulletins, tabel len, correspondentie e.d. - het verrichten van alle voorkomende werk zaamheden Vereisten: - HAVO of vergelijkbare opleiding. - vlotte typiste, goede kennis van het Nederlands - voorkeur voor kandidaten met secretaresse opleiding en goede contactuele eigenschappen. - financieel, administratief en organisatorisch in zicht. - leeftijd vanaf ca. 26 jaar. Salaris: Volgens rijksregeling, afhankelijk van opleiding en ervaringsjaren, 8 vakantietoelage Inlichtinaen: deze kunnen worden ingewonnen bij de heer J. WEBER, directeur of de heer J. van de Bovenkamp, administrateur, telefoon 01180-26057, resp toestel 22 en 16. Sollicitaties: te richten aan de heer J. Weber. algemeen directeur, p.a. Loskade 25 te Middelburg, onder vermelding van uitvoerige gegevens, zoals leeftijd, opleiding en infor matie over vorige functies en activiteiten Coöp. Veilingvereniging 'Walcheren' G.A. Braakmanstraat 11, Middelburg, tel. 01180-13346. Gevraagd: voor ons kantoor m.i.v. 3 april Voor sollicitaties en inlichtingen, kan men zich wenden tot de direktie. S. OREEL Accountant - administratie consulent Noordwal 61-63, Oostburg tel. 01170-2959 vraagt voor een van zijn relaties een De taak voor deze medewerker omvat de verzorging van de boekhouding, correspondentie etc. Voor het goed kunnen uitoefenen van deze functie is ook kennis van de 3 moderne talen vereist. Als vooropleiding wordt Mavo - Havo verlangt Voor een jonge, ambitieuze kracht worden goede vooruitzichten gebo den. Voor ons kantoor te Middelburg zoeken wij een assistent accountant met administratieve ervaring en in het bezit van het diploma MBA of een gelijkwaardige opleiding. Als u belangstelling heeft voor een afwisselende baan op ons kantoor verwachten wij gaarne uw sollicitatie. Ons adres is Loskade 9 te Middelburg (postbus 31) Ons telefoonnummer is 01180-1 4221 Melse co accountants Wij hebben plaats voor een voor de zaterdag. Onze gedachten gaan uit naar een scholier van 16 tot 18 jaar Hij dient In principe iedere zaterdag beschikbaar te zijn M iet bang voor werken te zijn Goed en vlot te kunnen rekenen Minstens 6 weken in de zomer vakantie voor 3 a 4 dagen per week beschikbaar te zijn Belangstellenden kunnen telefonisch een afspraak maken voor een nader gesprek of schriftelijk solliciteren loij- SAWTH kaas bv Cruquiusstraat50, Vlissmgen Telefoon:(01184)-13649 In Wierden (Ov.) is plaats voor een (mnl. of vrl.) Als opleiding wordt gevraagd Sociale Acade mie, HBO-MW of akte N12/N19/N20 met ruime ervaring in gelijkwaardige functie Van de kandidaat wordt verwacht, dat hij of zij in samenwerking met de collega-staffunctiona ris, de hulpverlening organiseert en coördi neert. Voorts het team begeleidt - zowel individueel als in groepsverband - en inhoud geeft aan het beleid van de instelling. Ook verwachten wij instemming met grondslag en doelstelling van de stichting en een over eenkomstige levens- en beroepshouding. Aibeidsvoorwaarden volgens COAM-regeling, voor zover subsidiabel. Alle nadere inlichtingen worden graag verstrekt door de directeur, de heer J. H. Smits, tele foon (054961 3355. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan het bestuur van de PRO TESTANTSE STICHTING VOOR MAAT SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 'NOORD-WEST TWENTE', Postbus 23 te Wierden. PROT STICHTING GEBR. VERDUYN'S SUIKERWERKENFABRIEK B.V. Pr. Julianastraat 30, Breskens. Bij ons kunnen geplaatst worden op korte termijn Sollicitanten kunnen zich tijdens kantooruren melden bij de heer J. J. Verduyn jr of telefonisch op nummer .01172-1651 PIT BETON B.V. MIDDELBURG zoekt op korte termijn voor de afde ling administratie een jonge Bij voorkeur in het bezit van of stude rend voor praktijkdiploma boekhou den of beschikkend over ruime ad ministratieve ervaring. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: Directie Pit Beton B.V., Postbus 73, Middelburg. GEVRAAGD: voor een van onze VÉGÉ-VOORDEELMARKTEN in Zuid-Beve land. Het betreft hier een modern bedrijf dat een sterke groei onder gaat. Wij bieden: een aantrekkelijk loon met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. A/s u belangstelling heeft verzoeken wij u contact op te nemen met: F. Maljers en Zoon B.V., Postbus 63. Middelburg. Tel.. 01180-15951 o» na 18 00 uur. 01188-2168 DISTRICT ZEELAND TER VALCKE gecombineerd verpleeghuis te Goes heeft binnen de civiele dienst plaats voor een De functie bestaat o.a. uit buffetwerkzaamheden tijdens de openingsuren van de centrale patiënten recreatiezaal. De medewerkster wordt aangesteld voor 4 dagen per week van 14.30 tot 18 00 uur en tevens voor enkele avonden per maand. Men dient bereid te zijn 1 keer per maand een weekend dienst te vervullen. Hiervoor (alsmede voor de avond diensten) wordt een toeslag op het salaris verstrekt. Aan de functie zijn geen specifieke opleidingseisen ver bonden. Onze gedachten gaan uit naar een represen tatieve vrouw, waarvan wij verwachten, dat zij een goede sfeer weet te scheppen en op een plezierige wijze met onze patiënten om kan gaan. Inlichtingen omtrent genoemde functie kunt u inwinnen bij het hoofd civiele dienst, de heer A. C. Schraven, op werkdagen tussen 9.30 uur en 10.30 uur, telefoon (01100)27140 Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, voorzien van een recente pasfoto, richten aan het hoofd personeelszaken van de stichting verpleeg- en rusthuizen zeeland Postbus 100, 4330 AC Middelburg. W 4\ De ZEEUWSE BONDSSPAARBANK heeft haar werkterrein op Walcheren, de Bevelanden en in Zeeuwsch-Vlaande- ren met meer dan 20 vestigingen en ruim 100 medewerk(st)ers. Op onze kantoren is een duidelijke ac centverschuiving naar een gerichte ver koopfunctie gaande. Naast diverse spaaractiviteiten nemen hypotheken, consumptieve kredieten, assurantiën en vakantiereizen binnen ons produc tenpakket een steeds belangrijker plaats ZEEUWSE BONDSSPAARBANK Voor onze kantoren te Zeeuwsch-Vlaanderen zoeken wij op korte termijn een met als standplaats Terneuzen. De functie, die naast commerciële ook representatieve en mana gement aspecten kent, omvat ondermeer de volgende deeltaken, -- motivering en begeleiding van de medewerk(st)ers op de Zeeuwsvlaamse kantoren, momenteel 5 vestigingen met een 10-tal medewerk(st)ers. - Behandeling van hypotheekaanvragen, effectendiensten en aanvragen voor consumptieve kredieten en verzekeringen. - Uitbreiding van de bestaande cliëntenkring in Zeeuwsch- Vlaanderen - Inbreng bij de vestiging van nieuwe kantoren in zijn district. - Het gestalte geven aan teamvorming. De man of vrouw die wij zoeken zal tenminste aan de volgende eisen moeten beantwoorden. - opleiding minimaal op mbo-niveau; - commerciële instelling; - goede contactuele eigenschappen; - ruime (spaar)bankervaring opgedaan in een leidinggevende positie; - pioniersmentaliteit en overwicht; - goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift; - leeftijd 30-40 jaar. Aan belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie schriftelijk en voorzien van een recente pasfoto, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad, te richten aan de directie Zeeuwse Bondsspaarbank, postbus 88 te Middelburg De heer Groen, afd. personeelszaken is desgewenst bereid telefonisch nadere infor matie te verstrekken, 01180-28751, toestel 14,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 26