'MYSTERIES' OP MAN MOOIE BOEL opvallend debuut van Monika Sauwer doorbraak van de Nederlandse film? PZC/zaterdagkrant 24 ZATERDAG 11 MAART 1978 maakt worden. Nu!" En in tijd van drie dagen is toen alles omgerold. Er was een andere film die Matthijs me wilde laten doen: Zonder Dollen, van Otto J ongerius. maar daar vond ik geen reet aan Ik heb toen meteen Sylvia opge beld en gezegd dat we samen Mys teries moesten doen. Sylvia had ook net het scnpt gelezen en vond het prachtig De periode waar in het speelt, spreekt me op zich niet speciaal aan, maar wel de poèzie en dat zwarte". Boksen Rutger Hauer beaamt dat zonder zijn inspanning deze film er dus waar schijnlijk niet van was gekomen. „Daarom voel ik me zo gelukkig hier. Ik vind niet dat ik een agent nodig heb die overal loopt te verkondigen „mijnheer, mijn acteur is zo bijzonder begaafd en u moet hem nemen abso luut en tegen een hele hoge prijs". Ik probeer zelf in de gaten te houden wat er gebeurt. Al ik denk dat is leuk. dan bel ik de hoogste of liefste op die er mee te maken heeft, om te melden dat ik geinteresseerd ben. Dan heb ik iets gedaan, zélf. Zo werd er een soort se rie gemaakt straks over een bokser, met Rudi Lubbers in de hoofdrol. En dat gun ik dus Rudi Lubbers niet. ik wil zelf die rol spelen. Maar de subsi die is al verleend, op basis van een film met Lubbers en daar kom ik niet meer tussen. Wat had ik dat graag wil len doen. Een serie over boksers. Prima!... Ik bedoel, het geeft een fijn gevoel als je door die persoonlijke be nadering de rollen kunt spelen die je echt graag wilt hebben en dat je zo doende misschien die projecten zelfs mogelijk kunt maken. En Mysteries is toch door mij aan hel rollen gekomen. En na Turks Fruit is het de tweede rol in mijn leven waar ik echt gek op ben. Dat gebeurt bijna niet. Als je om je heenkijkt in Nederland, zie je zo tien fantastische acteurs die nooit zo'n kans krijgen. En ik krijg hem twee keer". Mysteries is intemationaler opgezet dan welke Nederlandse film ook in het verleden. Rutger Hauer ziet dat voor hem toch niet meteen als een loopplank naar een internationale carrière. „Eerlijk gezegd kan dat me geen reet schelen. Als ik er kom, dan kom ik er. Maar als dat gebeurt komt dat door geluk, toeval en omdat ik er wel een beetje aan wil meewerken. Maar ik ga niets uitstippelen, zonde van de energie. Maar ik heb wel een plan hoor. Als er over een jaar nog geen aanbieding is uit Amerika - ik zeg Amerika omdat dat heel ver weg is - dan ga ik er zelf heen. Dan ga ik rond reizen in een woonwagen en een paar bezoeken afleggen en dan krijg ik wel werk. En als ik geen werk krijg, dan kom ik op zeker moment weer aan het water en dan ga ik daar zeer bedroefd zitten wezen. Waarom ik dat doe? Ik wil namelijk graag filmacteur blijven. En je begrijpt best dat dat in Neder land niet kan. Ja, je kunt wel blijven zitten, want ze blijven best wel vier films per jaar maken, maar ik wil graag iets leren. Acteren onder grote regis seurs. Wie? Nou. Bergman bijvoor beeld, maar er zijn er veel meer". Aan ambitie ontbreekt het Rutger Hauer niet, hetgeen hem tot eer strekt. Maar wat me een paar dagen op Man hebben geleerd is dat hij niet de enige is. Onder De Lussanets lei ding wordt er daar door vrijwel iede reen gewerkt met een inzet en een pro fessionaliteit die de overtuiging weerspiegelt dat het maar eens afge lopen moet zijn met het gekloot in de Nederlandse moerasdelta. Misschien dat met Mysteries een beloftevolle nieuwe bladzijde wordt opengesla gen in de historie van de Nederlandse cinema. We mogen het hopen. had gespeeld, zoals hij ook graag Max Havelaar had willen doen: Weet je dat Fons Rademakers zelfs contractueel al aan mij heeft vastgezeten? Maar op het laatst vond Fons dat Peter het waarschijnlijk beter zou doen en met mij heeft hij het toen verder privé ge regeld Ook de hoofdrol in Hollands Glorie trok me enorm aan Een sleep- boot-kaoitein, dat leek me nou echt geweldig. Maar ik had zo mijn twijfels over de produktie en ik hou eigenlijk helemaal niet van tv-produkties, ook omdat ze er altijd zo weinig repetitie- tijd nemen. Ik kan dat allemaal niet zo vlug. En als ik het dan toch doe, dan verneuk ik mezelf. Het was toch een moeilijke keus voor me om die rol te weigeren, want ik zat financieel krap en ik verspeelde door te weigeren mijn ww-uitkering. Maar ik ben slecht ge noeg om er nu genoegen in te scheppen dat die sene zo'n afgang is geworden, want dat betekent dat ik toen een juiste beslissing heb genomen". - Wat is Rutger Hauers speciale inte resse voor de rol die hij nu speelt „Het thema van de zelfmoord vind ik erg fijn lk bedoel, er is een aantal ta boes dat nog doorbroken moet worden en daarvan is zelfmoord er een. Albert Camus heeft al gezegd dat de enige echte keus die je maakt in je leven is: wel of niet doorgaan met leven. En daar ben ik het helemaal mee eens. Niet dat ik suïcidale neigingen heb, maar ik wil proberen te laten zien dat zelfmoord een achtenswaardige be slissing kan zijn. Ik vind datje gewoon uitje leven kunt stappen zonder daar verder veel over te zeuren. Dat gun ik iedereen... Ik gun ook iedereen dat men het niet doet. maar er wordt altijd zo over gezeken... Hamsun kende ik absoluut niet. maar ik las dit script heel toevallig en ik was er absoluut kapot van, Een Matthijs wilde het helemaal niet doen. Toen ben lk naar Ronnie Gerstanowitz (di recteur van distributiemaatschappij Tuchinski - red.) gestapt en heb hem gevraagd: heb je dit script wel goed gelezen? Toen zei hij natuurlijk ja!". Maar ik zei: „Wil je het dan nóg een keer doen. want deze film moet ge Een Nederlandse film die volledig in het buitenland wordt opgenomen - dat is iets unieks. Op het ogenblik vindt het plaats midden in de Ierse Zee, op het eiland Man. Paul de Lussanet regisseert er zijn eerste lange speelfilm: Mysteries. Een produktie met internationale allure, niet alleen omdat hij zo ver van huis tot stand wordt gebracht, maar meer nog omdat hij is gebaseerd op een wereldberoemde roman van de thans opnieuw in opspraak geraakte Noorse auteur Knut Hamsun en omdat De Lussanet de beschikking heeft over een all star-cast naar Nederlandse begrippen (Sylvia Kristel, Rutger Hauer, Peter Faber, Liesbeth List, Kees Brusse, Fons Radema kers o.m.) maar ook naar internationale maatstaven met naast „La Kristel": Rita Tushingham, Andréa Ferréol en David Rappaport. Zeeland Sylvia Knstel en Rutger Hauerhoofdrolspelers. Kees Brusse en Sylvia Kristel. Liesbeth List. Fons Rademakers. Kees Brusse en Lex van Delden. Het heeft er nog even naar uitgezien dat het internationale appeal van Mysteries nog spectaculairder zou worden, want voor de rol van de dorpsdokter die nu door Brusse wordt gespeeld, had men in eerder instantie Alec Guinness aan de haak geslagen en voor die van Tushingham eerder Glenda Jackson en later Vanessa Redgrave Maar deze coryfeeèn heeft men moeten laten schieten met als enige reden dat ze pas later in het jaar beschikbaar zouden zijn, terwijl pro ducent. Matthijn van Heyningen de hele film in april gereed wil hebben aangezien men een goede kans denkt te maken op een selectie voor het fes tival Cannes, in mei. In dat geval zal de film ook meteen in april (tegelijkertijd met Verstappens Pastorale) in de Ne derlandse bioscopen worden ge bracht. Blijft de uitverkiezing voor Cannes uit, dan wordt de Nederlandse première opgeschort tot het najaar. Een vraag die zich onmiddellijk op dringt is waarom men voor de opna men zijn heil is gaan zoeken op Man, dat eiland van katten zonder staarten, van TT-racers, van belastingontdui kers en van inbrekers die er nog met stokslagen worden gestraft. Op Man hebben de Britse vakbonden geen invloed, evenmin als nagenoeg de Britse fiscus Maar Man heeft ook andere charmes, zoals een prachtig ruig landschap met afgeplatte bergen, begroeid met hei en mos. waartussendoor zich grillige ri viertje een weg geslepen hebben, om zoomd door woeste bomengroei. Een rotsige kust met een barre branding en lage stapelmuurtjes all over the place. Middeleeuwse kastelen, Victoriaanse landhuizen en dorpjes waar de film ploeg nauwelijks iets aan hoefde te camoufleren om perfecte achtergron den te krijgen voor het vorige-eeuwse noodlotsdrama dat De Lussanet ver eeuwigen wil. was men aanvankelijk wel benauwd dat het om een sexfilm zou gaan. maar we hebben ze gerustgesteld met de mededeling dat Sylvia een dominees dochter speelt". Het zijn ideale produktieomstan- digheden. hetgeen niet wil zeggen dat men soms toch flink heeft moeten af zien in de winterse woestenij. Enkele weken geleden werd in de bergen de finalescène opgenomen, waarin Sylvia als de tragische heldin vitriool in het gezicht krijgt geworpen door een kwaadaardige dwerg, gespeeld door David Rappaport. als acteur verbon den aan het befaamde National Thea tre. Voordat de uiteindelijke opnamen konden plaatsvinden moesten cast en crew zich urenlang voorbereiden bij een temperatuur van vijf graden onder nul. Sylvia is onder dit soort omstan digheden een toonbeeld van lijdzaam heid, maar men had wel speciaal ter harer gerieve tien gaskachels mee naar boven gesjouwd Minder aardig is de informatie over Sylvia's verslechterend gezichts vermogen sinds ze bij een eerdere film veel te sterke spotlights op zich ge richt kreeg. Met haar rechteroog ziet ze nog maar heel weinig, beweert ze en ze wijt het ook aan haar kippigheid dat ze laatst die catastrofale uitschuiver gemaakt heeft tijdens haar tv-optre- den bij Mies Bouwman, alsmede het zenuwachtige gebabbel dat ze erop had laten volgen Thans is haar zelf verzekerdheid weer volledig hersteld. Geen wonder als je hoort dat er op ze ker moment, tijdens opnamen bij een waterval, een hele batterij in haast overgevlogen Britse persfotografen in stelling heeft gelegen om over absurde afstand met joekels van telelenzen iets te kunnen registreren van de gebeur tenissen rond de ook in Engeland in hoog aanzien staande filmdiva Kristel. Rutger Hauer Zeer rustig en genoegzaam treffen we tijdens een camerarepetitie van scene 70 uit de film Mysteries Sylvia Kris- tels tegenspeler aan: Rutger Hauer. bedaard wachtend tot men hem nodig heeft. Het is dankzij dit tweetal dat Mysteries überhaupt gemaakt kan worden. Ze hebben een uitstekende relatie overgehouden aan hun kort stondige samenwerking tijdens Pas torale '43, van Wim Verstappen, een regisseur die zich trouwens - met zijn ziel onder zijn arm - eveneens voort beweegt over Man, in de hoop dat hij Sylvia kan bewegen tot aanw ezigheid tijdens de première van zijn film, iets waar hij volgens mijn informatie weinig kans op heeft, aangezien Syl via daar haar aandeel in Pastorale te bescheiden voor schijnt te achten. Rutger Hauer zit eveneens voor een minimum-salaris te werken. Maar hij heeft wel een fors deel van de film mee- gefinancieerd en kan dus straks ook participeren in de opbrengst, met een speciaal belang in eventuele Ameri kaanse recettes, zoals Sylvia een claim heeft op de helft van de Franse reven- uien. Rutger is Nederlands populairste fil macteur. met Peter Faber als enige concurrent. Hij vertelt dat hij Fabers Vlimmen-rol eigenlijk dolgraag zelf Matthijs van Heyningen: „Hoe idioot het ook mag klinken, we zijn naar Man gekomen omdat het voor ons de goedkoopste manier was. In Hamsuns boek gaat het gewoon om een kleine, geisoleerde kustgemeenschap, in een landschap dat we ook in Bretagne. Engeland of Ierland hadden kunnen vinden. Maar in Engeland word je zwaar aan banden gelegd door de vakbonden, in Ierland word je als filmers uitgeschud en in Bretagne konden we niets geschikts vinden. Toen zijn we in Nederland gaan zoe ken, in Zeeland en op de Wadden. Maar dan hadden we een Rob Houwer-produktie moeten maken: voor iedere drie minuten film weer verkassen naar weer een andere stad of dorp, met aanvullend studiowerk dat peperduur is. Op Man hoeven we nergens decors te bouwen en of het nu gaat om scene's in dorp, bos, berg- of strandlandscbap. iedere gewenste lo catie is in twintig minuten be reikbaar. Nou dat is fantastisch en geldbesparend en de medewerking die we hier krijgen is óók fantastisch. Helemaal opgewonden dat de be roemde Sylvia Kristel naar hun ei land komt om een film te maken. Al Rutger Hauer en Rita Tushingham in 'Mysteries' In haar debuut, de verhalenbundel 'Mooie boel' ver telt Monika Sauwer heel ongedwongen over een ero tisch avontuur dat ze beleefde met W'. F. Hermans. Zij zit naast hem tijdens een geologische expeditie naar de Ardennen en het begint vrij onschuldig. „Naast de chauffeur zit W F. Hermans, daarnaast ik De andere studenten zitten allemaal achterin, hoewel er naast mij op de voorbank nog best plaats is Ze vinden zeker dat ik kollaboreer Ze denken dat ik me werkelijk interesseer voor zijn langdradige neuzelige explikaties. Maar mij komt het prima uit. Laat ze maa r lol trappen daar achterin. Voor het eerst durf ik naar de benen van mijn buurman te kijken. Hij draagt een kaki short met wijde pijpen. Zijn benenzien er goed uit. niet knokig godzijdank en nog bruin van de vakantie. Toch wat onwennig en kwetsbaar Herenbenen horen in pantalons thuis. Dan komt het moment van crisis Als ik eindelijk doe wat ik al urenlang heb weten te onderdrukken zijn mijn vingers bijna gevoelloos van emotie. Langzaam, af en toe mijn hand meer door de lucht bewegend dan over zijn huid, nader ik de ingang van zijn rechtershortpijp. Daarwacht ik op een kort signaal. Dit blijft uit. Dan, met een kloeke wan- hoopsgroep, tast ik naar binnen" <p21l2). Het vervolg is allesbehalve onschuldig. Hermans blijkt namelijk niet ongevoelig te zijn voor de avances van Monika die zich. haar hele boek door, als een 'lekker stuk' aanprijst. (Op de foto aan de achterkant zie je alleen een nog al brutaal uitziende meid met. voor zover zichtbaar, een veelbelovende boezem). Maar goed. heel dat realistisch vertelde Hermans-ver haal bfijkt een droom te zijn. gedroomd aan de zijde van een zekere Nico. die ook haar vaste vnend of man niet is. want die heet Jaap Monika gaat echter naar bed met iedereen die zij leuk vindt en die haar wil Dat zijn er nog al wat, en ze vertelt daar onderhoudend over. W„ mij echter even interesseert is de vraag: hoe ver kun je gaan met onthullingen en vrijpostigheden wanneer je mensen met naam en toenaam noemt. Het staat elke auteur uiteraard vrij, te schrijven over wat hij maar wil en te fantaseren wat hij maar wil. Dat sommige mensen zich in verhalen herkennen of me nen te herkennen, is niet altijd prettig, maar er isniet veel aan te doen. Bekend is in dit opzicht de beschrijving die Gerard Reve gaf van de koningin. Nergens stond er met zoveel woorden dat het Koningin Juliana betrof, maar ieder zag haar toch voor zich. tot en met het overbekende diepe décolleté, waarin Reve een vertederde wrat ont dekte. juist daar waar de bilspleet begint. Wijselijk heeft niemand toen geprotesteerd, het zo maar gela ten. In dit verhaal van Monika Sauwer staat echter over duidelijk dat het W F Hermans betreft De lezer moet later maar begrijpen dat het een droomprotocol Is, of liever, dat deze inval als droomprotocol gepresenteerd wordt. Of Hermans er erg gevleid mee is. weet ik met Hij heet ongenaakbaar, maar wie op de goede knop drukt krijgt veel van hem gedaan Zo zag ik laatst stereofoto's van hem. gemaakt door een amateur, die me vertelde met hoeveel charme en vriendelijkheid hi] door Hermans in Parijs thuis ontvangen was De foto's gaven het in reliëf ook weer- ze waren heel anders dan de meestal nurkse portretten die men gewend is Tot zover Monika Sauwer's grapje met Hermans Haar boek is. verder, zeer zeker lezenswaard. Ik ken haar niet persoonlijk: ik vermeld dit. omdat we de zelfde uitgever hebben en er dan allicht in deze kleine wereld verondersteld wordt dat je elkaar wel kent Ik had zelfs nooit van haar gehoord, want ik lees 'Het Gewicht' niet, waarin enkele van de verhalen ver schenen zijn. Ik kan u dus ook niet vertellen of de verhalen uit 'Mooie boel' sterk autobiografisch zijn, ai vermoed ik van wel. Het kind. het jonge meisje, de vrouw in alle verhalen heet Monika Sauwer en ze is geboren op 22 juli 1947 Enig kind uit wat men een keurig burgergezin pleegt te noemen middelbare school, daarna eigenlijk niets meer Wat tekenacademie, wat dit, wat dat. maar geen gerichte studie meer na die middelbare school Ook niet echt werken, wel hevige depressies, drank, valium, talloze vriendjes, de psychiater. Kortom het bekende grotestadswerelc(je van de generatie die opgroeide met :e Rolling Stones. Jimmy Hendrix. Janis Joplin, en die, mogelijk geïnspireerd door de grote voorbeelden, op de rand van de vernieling leeft. Monika Sauwers hans warren LETTERKUNDIGE KRONIEK proza heeft de wrange maar oprechte toon van de ont goocheling, ze tekent de warboel om haar heen en de chaos in zichzelf: ze leeft van de ene geestelijke en lichamelijke kater naar de volgende. Tekenend' haar kotsemmer, vaak door een liefderijke hand onder haar bereik gezet, heefteen koosnaampje: Brako Het meest verrassend is haar openhartigheid op sexueel gebied, hier is nu eens doodgewoon een vrouw op het ver sierderspad. en ze komt daar rond vooruit al wat man is bevalt haar Direct al in het eerste verhaal 'Contai ner': ze verleidt de jonge man van het ophaalbedrüf voor groot vuil Als het haar gelukt is ..Hoe heet je eigenlijk?" Eindelijk is het er uit ..Ik heet Johnnysorry dat ik me niet eerder heb voor gesteldHij reikt ier staat njkti me gul de hand „En hoe heet jij?". „Ik heet Monika" Hij staart even voor zich uit en grijnst dan vertederd. „Hee, dat is nou toevallig. Die kleine meid van mij, die heet Monique!". „O, wat grappig. Hoe oud is ze?" „Tweeëneenhalf. En dan heb ik ook nog een jongen van zes. MarcelVoor het eerst lacht hij breeduit. „Je dacht zeker dat ik nog een vrije jongen was, he? Maar ik ben met een lieve vrouw getrouwd hoor Zó'n wijf! Doet nog wel eens een oogje dicht. Kent me langer dan vandaag". Als ik hem uitlaat voel ik nog wat zaad naar beneden vloeien. Een warme herinnering. „Even schaften",zegt hij. „En dan naar de volgende klus. Gelukkig zijn ze niet allemaal zoals jij want dan zouden ze me aan het eind van de dag per ambulance naar huis moeten rijden", ipp. 10111) Dit nuchtere, soms een tikje would-be toontje over heerst in het hele boek. Goed verteld zijn ook de kin derherinneringen als 'Het Pauweoog' (overeen klein meisje dat als ze 's-nachts bang is bij haar Oma in bed kruipt) en 'Liegbeest' - hoofdzakelijk schoolherinne ringen, van 'giftige schoolkinderen met eelt op de el- leboogjes", zoals de schrijfster het zelf definieert. Een enkele maal, als in 'Liegbeest' en ook in 'Fin- gerpainting' lijkt het mij dat de schrijfster terwille van een pakkend slot de waarheid geweld aangedaan heeft. Dat wil zeggen de waarheid, de geloofwaardig heid. van haar eigen schepping, want nogmaals, ik beweer niet dat deze verhalen zuiver autobiografisch zijn. Al lijkt het me wel dat veel van het getreiter van de meisjes onder elkaar in 'Liegbeest', of het gemeier van de assistent-psychiater (Bericht uit Spiegelland) zuiver naar ware gebeurtenissen werden neergezet: zoiets valt haast niet te verzinnen. Verhaaltechnisch een van de knapste stukken vind ik 'Dossier Alfred', waarin Monika aan de hand van ver zonden en niet-verzonden brieven verslag uitbrengt van een verzoeningspoging tussen Jaap, haar man, en diens vader. Die poging mislukt, maar Monika zou Monika niet zijn als ze niet alles in het werk stelde om de oude heer in haar bed te lokken. Uit de laatste (niet verstuurde) brief bij voorbeeld: „Eerst mag jij nog kiezen hoe je mij hebben wilt. Voor jou lijkt een jurk met lage uitsnijding me geschikter dan een goedzittende broek Je valt vast meer op ouderwets operette geil. Ik heb heus wel echt vrouwe nondergoed hoor, al draag ik het bij uitzondering Schrijf me aanvullende details, of gooi het over een geheel andere boeg, watje maar wilt. Afgezien van het Lolitatype-pur-sang heb ik van alles in huis. Je moet goed inzien dat ik ook maar een eenvoudige zenuwe- lijer ben, en graag goed beslagen ten ijs kom. Waar? In het Hiltonhotel. of het Okura. Om half zes. Een paar flinke borrels, we kijken niet op de kleintjes, alcoholis ten reikt elkaar de hand, en daarna een peperduur, naar verkrachting van wat men zich zoal onder de Franse 'haute cuisine' voorstelt smakend menu. Ar tisjokharten uit blik, champignonsoep uit blik, dan een kreeftensalade waarin per ongeluk erg veel ver dwaalde zilveruitjes. En dan ...vul zelf maar aan, je weet er heel wat meer van dan ik, conoisseur.' Dat is ook zo gespeld, ik kan het niet helpen, HW) Een flit sende conversatie, milde schimpscheuten, plagerijtjes, tot zover kennen we het scenario. Is het dan zo'n stap om je wipbeen even per ongeluk langs mijn blote knie of kuit te laten schuren?" lp. 991100) Alle elfde verhalen, hoe verschillend ook. en niet chro nologisch gerangschikt, staan met elkaar in verband. Het zijn, zoals de uitgever terecht aantekent, wat men in de angelsaksische letteren 'interrelating stories' noemt. Ik kan nu niet direct zeggen dat men ze gelezen móet hebben, maar de kans is groot dat ze u wel zullen boeien. Monika Sauwer. Mooie boeL Bert Bakker Amsterdam 16.50. I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 24