Aanwijzing Kop van Schouwen kwam helemaal niet als verrassing Nieuwe stemming nodig over ruilverkaveling Braakmanpolders GROTE DEELNAME AAN KINDERKOORA VOND Hoofdonderwijzer J. E. de Waal nam afscheid van St.-Josefschool Jantje Beton geeft 15.000: gulden aan CJ V-Kamp Renesse AO W-uitkering moei gekoppeld blijven aan minimumloon" P. W. van Leerdam lijsttrekker SGP Voor half hoge brug te Vlissingen nog 550.000,- nodig Belg (38) aangehouden LEERLINGEN EN PAROCHIANEN LAMSWAARDE BODEN STEREO INSTALLATIE AAN „HOOGSTE BEDRAG DAT PER OBJECT GEGEVEN WERD" D'66 Vlissingen vergadert over ontwerp-program raadsverkiezingen in Concertzaal ZATERDAG 11 MAART 1978 VOORZITTER F. JANSEN VAN NATUUR- EN VOGEL WACHT SCHOUWEN-DUIVELAND „IEDEREEN WAS VAN PROCEDURE OP DE HOOGTE" HAAMSTEDE - „De grootste stofwolk die de voorlopige aanwijzing van de Kop van Schouwen als beschermd na tuurgebied heeft doen opwaaien, is wel de bewering dat niemand iets vooral van deze zaak wisst, dat die aanwijzing als een donderslag bij heldere hemel kwam. Niets is minder waar. Zowel de provincie, de gemeente Westerschou- wen, het waterschap Schouwen-Duive- land en de gewestelijke raad voor Zee land van het landbouwschap waren van de aanvraag en de procedure op de. hoogte". Voorzitter F. J ansen te Brouwershaven ARNEMUIDEN - De kiesvereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij in Amemuiden heeft de heer P W van Leerdam wederom gekozen tot lijstaan voerder voor de gemeenteraadsverkie zingen. De lijst ziet er verder als volgt uit: 2. C. Marijs. 3. M. van Asselt, 4, W. Joosse, 5. A. van de Voorde, 6. C. F Moerland. 7. A. de Ridder, 8. A. Won- dergem, 9. Joris van Belzen, 10. H. Won- dergem, 11 C. Marijs Czn., 12. D. Cal- jouw. 13. J. Passchier, 14. Joh. van Bel zen Jzn., 15. M. Meulmeester, 16 A. Mar- tijn, 17. A. de Nooijer. 18. J. Meulmees ter, 19. Joost van Belzen. 20. J. de Nooijer. van de natuur- en vogelwacht Schou- wen-Duiveland zei dit vrijdagavond in zijn openingswoord tot de goedbezochte jaarvergadering van de vereniging in de recreatiezaal van de gereformeerde kerk in Haamstede. De voorzitter bena drukte in dit verband ook het feit dat in een speciale editie van het verenigings orgaan 'Sterna' vorig jaar al een motive ring van de aanvraag voor de aanwijzing van de Kop van Schouwen als be schermd natuurgebied werd gegeven Voorzitter Jansen: „Ik heb al vele jaren in alle toonaarden als ons standpunt naar voren gebracht dat natuurbe scherming niet ten koste mag gaan van de boer. De Kop van Schouwen kwam eveneens naar voren in een verslag over '77 van secretaris P M van Dalsen In het ver slag wordt onder andere gesteld dat de natuur- en vogelwacht veel zaken in de schoenen wordt geschoven, soms te recht maar vaak ten onrechte. Volgens de heer Van Dalsen blijkt uit de reacties Vlissingse commissie inventariseert te beschermen gebouwen VLISSINGEN- De vaste commissie van advies en bijstand voor de monumenten van de gemeente Vlissingen komt vrijdag 17 maart in vergadering bijeen. Deze vergadering, die om 14.00 uur be gint, heeft tot voornaamste doel het in ventariseren van te beschermen ge bouwen. Deze vergadering zal ook be nut kunnen worden voor het ter plaatse opnemen van een aantal gebouwen en straatwanden. op ae vuunupie<- aanwijzing tot be schermd natuurgebied van de Kop van Schouwen duidelijk, dat het gebied bij zonder waardevol is en dat hei de hoogste tijd is om deze waardevolle na tuur te beschermen „Als natuurbe schermingsvereniging kunnen we al leen maar blij zijn met deze maatregel en hopen dat de minister aan het eind ■van 1978 zal overgaan toteen definitieve aanwyzing als natuurmonument", al- Directeur Credietbank Middelburg K. Van Spaendonk nam afscheid MIDDELBURG - De heer K. H. M. van Spaendonk, nam vrijdag, tijdens een receptie in restaurant „De Twee Com pagnieën" te Middelburg, afscheid als- directeur van de Nederlandse Cre dietbank NV te Middelburg. Het af scheid van de heer Van Spaendonk, die zeven jaar, waarvan 4 jaar als direc teur, bij de bank in Middelburg werk zaam is geweest, is een direct gevolg van zijn benoeming bij de Rabo Bank in Utrecht. Zijn nieuwe functie is onder-directeur van het directoraat bedrijven van het regionaal kantoor van de Rabo Bank. „Ik ga," zo zei de heer Van Spaendonk tijdens zijn afscheid, „met een beetje weemoed uit Zeeland weg." Als plaatsvervanger zal de heer F. J. M. Kosters, directeur van het kantoor Ne derlandse Credietbank te Goes, de be langen in Middelburg tijdelijk waame- dus de heer Van Dalsen in zijn verslag, dat door de vergadering met veel animo werd goedgekeurd Voorzitter Jansen wees er nog op dat juistom zoveel mogelijk recreanten van de Kop van Schouwen te kunnen laten genieten, paal en perk moet worden ge steld aan uitbreiding van de recreatie. Volgens de voorzitter is het nodig dat de natuur- en vogelwacht waakzaam blijft, omdat zowel aan de noord- als aan de zuidkant van Schouwen-Duiveland on aanvaardbare aantastingen dreigen In dit verband signaleerde hij een plasje in de inlaag achter de Kloostemol te Scharendijke, dat plaats moest maken voor uitbreiding van de jachthaven. „De Grote Stern heeft daar nu echter wel zijn win terrustplaats verloren. Nergens el ders in West-Europa werd de Grote Stem daamainde winter nog gezien De winterrustplaats voor deze vogel bij Scharendijke was in feite uniek", aldus de heer Jansen. KANDIDAAT VVD-STATENLID J. THOMAES OP BIJEENKOMST IN AARDENBURG: PROVINCIE MOET MINDER INVLOED KRIJGEN OP GEMEENTEN AARDENBURG - Het Oostburgse ge meenteraadslid J. Thomaes, kan didaat-statenlid voor de VVD, meent dat de ruilverkaveling voor de Braak manpolders opnieuw moet worden beoordeeld en dat er een nieuwe stem ming zal moeten komen met nieuwe en betere voorlichting, zeker ten aanzien van de kosten. De heer Thomaes maakte deze opmerkingen tijdens de eerste van een serie propaganda-avon- den, die de WD-statenfractie door heel Zeeland belegt. De heer Thomaes zei dat er fouten zijn gemaakt bij de hele gang van zaken rond de ruilverkave ling bij de Braakman. Hij adviseerde de provincie bij komende ruilverkave lingen de rol van bemiddelaar te spelen tussen milieu- en natuurgroepen en de landbouw. Volgens hem dreigt de landbouwer anders parkwachter tegen een friinimumloon te worden in de zo geheten buitengebieden. De heer Thomaes vindt dat de land- RODE-KRUISMARS TE MIDDELBURG MIDDELBURG - In het bericht over de Middelburgse Rode Kruis-mars. die vandaag, zaterdag, wordt gelopen, zijn wat onduidelijkheden geslopen. Indivi duele deelnemers kunnen al vanaf ne gen uur 's ochtends starten. Groepen daarentegen kunnen pas vanaf één uur terecht. Alleen diegenen, die de 40 kilo meter lopen ontvangen bij de aankomst een vaantje. De overigen krijgen een medaille. Rijdend bijbelhuis bezoekt Zoutelande ZOUTELANDE - Het rijdend bijbelhuis van het Nederlands Bijbelgenootschap brengt maandag en dinsdag een bezoek aan Zoutelande. Medewerkers van de verschillende plaatselijke kerken zullen dan bij de inwoners van Zoutelande nieuwe uitgaven ter verkoop aanbieden. In het rijdend bijbelhuis kan men di verse werekn geheel vrijblijvend inzien. bouw niets in ae weg mag worden ge legd. Hij gaf denieuwe VVD-fractie als 'huiswerk' mee, te streven naar verdere decentralisatie van bestuur en er voor te zorgen dat de provincie niet steeds meer, maar eerder minder zeggenschap krijgt over de gemeenten. Als voorbeeld noemde hij de nota bewoningspatroon, die volgens hem een aanslag op de au tonomie van de gemeenten is Ook hekelde de heer Thomaes de gang van zaken met betrekking tot bestem mingsplannen, structuurplannen, wo ningverdeling, die de gemeentelijke zelfstandigheid in het gedrang brengen. De WD-lijsttrekker bij de staten verkiezingen, de Oostburgse ambtenaar J. Hoekstra, die zijn nieuwe ploeg voor stelde aan een gering aantal belang stellenden, legde in zijntoespraak de nadruk op de tolerantie, die de drie grote politieke groeperingen dienen te hebben, Volgens hem moeten zij sa menwerken en niet elkander bestrijden. De WD zal volgens de heer Hoekstra in de staten van Zeeland zeker niet gaan polariseren, maar de nadruk op die sa menwerking leggen. De heer Hoekstra, die enkele punten uit het verkiezin- gesprogramma toelichtte merkte op dat de economische toestand verontrus tend is, zeker in Zeeland, waar maande lijks veel bedrijven over de kop gaan. Volgens hem moeten we blij zijn met elk bedrijf dat zich wil vestigen. „Dat bete kent brood op de plank", zei hij. Handicap Hij stelde dat de VVD in Zeeland de eerste partij is geweest, die in 1971 de vaste oeververbinding als prog rammapunt had opgenomen. Volgens hem hebben de staten en heeft ook het college van gedeputeerden nooit ge voeld wat de veren voor Zeeuwsch- Vlaanderen betekenen. „Zij zien niet dat het veer een handicap is", aldus de heer Hoekstra. De VVD-fractie was vrijdag met. bijna alle dertien kandidaten (met uitzonde ring van enkele zieken) de verkiezings campagne begonnen in West- Zeeuwsch-Vlaanderen. 's Middags wer den bezoeken afgelegd aan de drie col leges van b en w van Oostburg, Sluis en Aardenburg. In Oostburg bracht burgemeester A. Schipper als zijn verlangen naar voren dat er meer service dient te komen bij de veerdiensten, zoals een vaste half-uur- dienst. Ook zal de totstandkoming van de vaste oeververbinding geen nadelige invloed mogen hebben op de veerdienst Vlissingen-Breskens. In Sluis legde burgemeester mr H. P. L. van den Beid zijn problemen met de be stemmingsplannen en de parkeerp- roblematiek uit aan de VVD-kandida- ten. Ook wees hij op het fietspadenplan van de gemeente. In Aardenburg tenslotte bracht bur gemeester drs W.LA Lockefeer de pro blematiek rond de nota bewoningspa troon, de ontwikkeling van de kernen en de bevoogding van de gemeenten dooi de provincie ter sprake. VLISSINGEN- Voor de bouw van de half-hoge brug over het Kanaal door Walcheren vragen b en w van dc Vlis singen de raad een aanvullend krediet van 550.000,- en een krediet van 240.000,- is nodig voor de uitvoering van een beplantingsplan in de directe nabijheid van de half-hoge brug. Deze voorstellen komen maandagavond aan de orde in de vergadering van de ge meentelijke commissie voor openbare werken en volkshuisvesting. In het beplantingsplan zijn ook zaken begrepen als speelmogelijkheden met en zonder speelwerktuigen. een trap veldje, een rommelspeelplaats (even tueel te gebruiken voor 'speelstad'-ac- tiviteitem, een renterrentje voorhonden en een wandelgebied. De agenda voor de commissievergade ring vermeldt verder het verlenen van een krediet van 18.500.- voor het aan brengen van voorzieningen aan de voormalige Prinses Wilhelminakleuter- school, die verhuurd wordt aan het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming. Voor de verbetering en sa menvoeging van woningen aan de Zeemanserve worden kredieten ge vraagd van 26.000,-en 28.000.-. Voor het bouwrijpmaken van de uitbreding van het industrieterrein Baskensburg is een krediet benodigd van 2.015.380.- Volgens b en w bestaat er ruime be hoefte aan dit terrein, daar er zich reeds vele serieuze gegadigden hebben aan gemeld. Verder wordt gesproken over de aankoop van de panden Vlamingstraat 24 en 6over de verkoop van een perceel grond aan de Platanenstraat en aan de Geulstraat, over de verkoop van perce len grond derij straat en over de verkoop van het pand Groenewoud 45. OOSTBURG- Een groot aantal zangers en zangeresjes uit West-Zeeuwsch- Vlaanderen heeft vrijdagavond in de Nederlands hervormde kerk in Oost burg meegewerkt aan een kinderkoor- TERNEUZEN - Een twintigtal kerk diefstallen in Oost-Zeeuwsch-Vlaande- ren en de grensstreek met België is vermoedelijk opgelost door de arresta tie van de 38-jarige A. M. uit Blaasveld bij Mechelen. De man werd woensdag avond door de gerechtelijke politie van Mechelen gearresteerd en donderdag voor de onderzoeksrechter geleid. Over acht diefstallen heeft hij inmid dels een bekentenis afgelegd. De politie kwam de man op het spoor door een anonieme tip. Een tweede persoon Is onder verdenking van heling aange houden. Via hem W. de C. (43) uit Elewijk bij Mechelen,leidde het spoor naar M. In zijn garage werd een klein deel van de buit teruggevonden. De politiever- moedt dat het meeste al naar het buitenland is verdwenen. Een derde medeplichtige wordt nog gezocht Het is een Nederlander en zijn identiteit is bij de rijkspolitie in Middelburg bekend De diefstallen werden gepleegd in de tweede helft van januari. De verdachten hadden het vooral voorzien op houten heiligen beelden en kandelaars Kerken Groenewoud en Bran- in onder meer Hulst, Terhole, Graauw. Berlare en Sint Niklaas waren het doel van hun plundertocht. ZIERIKZEE - De stichting CJV Kamp te Renesse krijgt een bedrag van 15000,- toegewezen uit de op brengst van de voor het jeugdwerk bestemde aktie Jantje Beton. Het Kamp van het christelijk jongeren- verbond is gevestigd aan de Rand weg te Renesse. Met de schenking van Jantje Beton is het mogelijk noodzakelijke ver nieuwingen uit te voeren aan het houten hoofdgebouw op het Kamp terrein. De voorzijde van het ge bouw zal geheel worden vernieuwd. Voorzitter G. van Dam van de CJV Kamp Stichting te Zierikzee is bij zonder verheugd over de gift, van Jantje Beton: „We zijn erg blij met het bedrag, dat het hoogste is dat door Jantje Beton per object be schikbaar wordt gesteld" Het CJV Kamp te Renesse bestaat vijfjaar. Vooral scholen en jeugd ver enigingen, maken met eigen leiding van het Kamp gebruik Van maart tot eind september was het Kamp tot nu toe steeds volgeboekt De vernieuwing van de voorgevel van het Kampgebouw is intussen al be gonnen. Na de voorgevel zullen de komende jaren ook de achter- en zij gevels worden opgeknapt BURGEMEESTER MR. SOMERS SPRAK NAMENS GEMEENTE LAMSWAARDE - Op feestelijke wijze heeft de bevolking van Lamswaarde vrijdag afscheid genomen van de heer J. E. de Waal, hoofd van de room-katho- lieke Sint Josefschool in Lamswaarde. De dag begon met een heilige mis, op gedragen door pastoor C. Knipscheer. Na afloop hiervan werd in het gemeen schapscentrum 'De Luifel' het ge schenk van alle leerlingen en paro chianen aan de heer De Waal aangebo den: een complete stereo-installatie De voorzitter van het feestcomité, de heer G. Volleman. verwoordde de dank van de hele bevolking voor de bijdrage van de heer De Waal en de opvoeding van de schooljeugd en zijn activiteiten daaromheen, 's Middags was er in het- zelfde gebouw een feestbijeenkomst, waarbij talloze genodigden aanwezig waren Namens het gemeentebestuur van Hon- tenisse werd het woord gevoerd door burgemeester mr M Somers. „U heeft het feest dubbel en dwars verdiend", vond hij. „U heeft zo lang hier gestaan dat u altijd centrale figuur bent geweest Naar zijn idee was dat voor een groot deel te danken aan het werk van 'mees ter De Waal', die de jeugd niet alleen tafels en ontleden heeft geleerd, maar ook gemeensschapszin aangekweekt De voorzitter van het schoolbestuur, de heer C. de Schrijver, vertelde dat de sa menwerking met de scheidende onder wijzer altijd goed is geweest Namens de oudervereniging sprak de heer J. Schepper, die zei woorden te kort te komen om zun dank uit te spreken. avond. De ring van christelijke zang- en muziekverenigingen in West- Zeeuwsch-Vlaanderenorganiseert elk jaar deze kooravond. De voorzitter van de ring, de heer C. Bakker uit Breskens sprak in zijn openingswoord zijn vreugde uit over het deelnemen van een aantal kinderkoren van scholen. Voorts was hij verheugd dat het jeugdkorps van de christelijke muziekvereniging 'Excelsior' uit Cad- zand meewerkte. Na de samenzang trad het kinderkoor van de Sint Bavelschool uit Oostburg on Vervolgens lieten de 'Breskense zangertjes' (voor het eerst onder n leiding) en de christelijke nationale school uit Groede hun liedjes horen. Deze laatste groep nam voor het eerst deel aan de kooravond. Het jeugdkorps 'Excelsior' en de 'Sluise rakkertjes' (ook zij deden voor het eerst mee) maakten het programma voL Ook nog samen ge zongen met begeleiding van 'Excelsior* en werd er een canon gezamelijk inge studeerd Foto Kinderkoren uit V/est Zeeuwsch- Vlaanderen traden op in de hervormde kerk te Oostburg. VOORZITTER A.J. DE GRAAF VAN BOND VOOR OUDEREN BRESKENS - De uitkering krachtens gevolg dat de ouderen als kleine kinde de algemene ouderdomswet moet ge- ren om een kinderkaartje moeten vra- koppeld blijven aan het minimum loon. gen en dat voelen vele ouderen als iets Deze eis heeft de algemene Nederlandse vernederends", zei hij. Bond voor Ouderen aan de regering ge- De ongeveer 70 aanwezige leden van de steld", zei de heer A. J. van derGraaf, afdeling Breskens konden daar volledig voorzitter van het gewest Zeeland, op mee instemmen. Minder instemmend de jaarvergadering van de afdeling werd gereageerd op zijn opmerking dat Breskens. die vrijdagmiddag in het de morele plicht van de overheid om dienstencentrum 'Goedertijt' in Bres- voor de ouderen te zorgen voor de ge- kens werd gehouden. meente Oostburg inhoudt dat de be- „Wat deze regering met de sociale voor- jaardensociëteit niet voor 75 procent. maar voor de volle 100 procent moet worden gesubsidieerd. De Breskense leden waren het daar niet mee eens De wethouder J. J Vergouwe, die het bejaardenwerk in zijn por tefeuille heeft; legde hem uit waarom:,.De bejaardensociëteiten krijgen 75 procent van de exploitatiete korten vergoed en daarbovenop zes gulden voor iedere bejaarde, die de so ciëteit regelmatig bezoekt, wat gemid deld neerkomt op een totaal van 1000 gulden per sociëteit De overblijvende 25 procent is voornamelijk koffiegeld". Hij stelde dat de bejaarden het prettig zouden vinden zelf 66k een bijdrage te leveren aan hun recreatie De ouderen beaamden dat zieningen van plan is, is nog niet duide lijk maar van onze aow-uitkering moe ten ze in ieder geval afblijven. Het zou eerder meer moeten worden, zodat we van de bejaardenpasjes af kunnen ko men. Dit systeem van reductie heeft tot VLISSINGEN - De werkgroep Vlissin gen van D'66 vergadert dinsdag over het concept-programma voor de ge- Ook een voorstel van de heer Van der meenteraadsverkiezingen in mei van Graaf om een subsidie van de gemeente dit jaar. De vergadering, die wordt ge- los te krijgen voor de bejaarden van de houden in 'Het Anker' in Vlissingen. bond alleen werd afgewezen Het lid- begint om 19.30 uur. maatschap van een bond moet niet van In het concept-program stelt D'66 voor betekenis zijn voor de voorzieningen, zo de Vlissingse Boulevard meer het ka- was de algemene opvatting, rakter van een toeristische attractie te Op de jaarvergadering was ook een be geven. D'66 wil de aanleg van een pro- stuursverkiezing aan de orde. Mevrouw menade, „nu een rondweg de verkeers- J Cristiaansen-VanHouteendeheerG. drukte heeft weggenomen". Beperkt Corijn volgden de dames J. Boekhout- verkeer acht D'66 wel mogelijk Ook wil German en J. Collemeijer in het bestuur D'66 de horeca op de Boulevard meer op Mevrouw Boekhout werd met een kansen geven, omdat die sector, zo zegt bloemetje en een enveloppe met inhoud het program, verhoudingsgewijs onder- nog eens extra in het zonnetje gezet als ontwikkeld is. Er ligt zo een kans om de waardering voor haar grote inzet gedu- werkgelegenheid in de horeca een rende dertien jaar nieuwe impuls te geven. atie tu 5 zegt het program: burger de hem toekomende rechten te kunnen laten benutten is het nodig dat de ontwikkeling van een democratie in het gemeentelijk beleid dat wordt ge richt op een grotere belangstelling van de burgers voor de eigen bestuursorga nen" D'66 ziet veel in experimenten met het instellen van wijkraden en een jeugdgemeenteraad. „U bent het eerste schoolhoofd geweest in de wijde omgeving, die toestemming gaf voor de oprichting van een ouder vereniging. U heeft ons altijd geweldig geholpen. Er zijn weinig echt goeie, u bent er één van Verder werd het woord gevoerd door de heer A. van de Broecke, die aan de school de lessen veilig verkeer verzorgt, door onderwijzer g. Verdurmendoor de opvolger van de heer De Waal, de heer G. de Vijlder en de heer J. Koop- mans,voorzitter van de hoofdenkring Hontenisse. De kinderen werden in het feest betrok ken door een speurtocht, een voorstel ling door een goochelaar en de clown Dieleman en een wafelmaaltijd 's Avonds werd er feest gevierd in het ge meenschapscentrum De Luifel' Foto. de scheidende hoofdonderwijzer met zijn echtgenote bij de stereo-instal latie. Over de relatie tussen de burger en zijn 1\Zhl7iplr_ pn 7QnOQvnnrl bestuurders zegt het program: „Om de 1**U£,1CIV. C1I LdllgdTUllU MIDDELBURG - De Koninklijke Ver eniging 'Uit het Volk-Voor het Volk' houdt vrijdag 17 maart in samen werking met de deelnemende vereni gingen, een Middelburgse Muziek- en Zangavond ('Mi-Mu-Za') in de Concert en Gehoorzaal in Middelburg. Het is voor het eerst, dat een dergelijke avond wordt gehouden. Bij voldoende belangstelling zullen er meerdere volgen. Het idee voor deze 'Mi-Mu-Za' is ontstaan bij de voorberei ding van de samenzang op koninginne dag, waarbij de afgevaardigden van met name de koeren het bestuur van 'Uit het Volk-Voor het Volk' vroegen de organi satie van een muziek-zangavond op zich te nemen. Om financiële redenen kon men daar iet zelf voor zorgdragen. Aan het muzikale festijn wrken mee. de mu ziekvereniging 'Oefening Na Den Ar beid' (ONDAl uit Nieuw- en St. Joosland o.l.v. dirigent J. Meliefste, het huisor kest 'De Tamboerijnen' van 'Vijver- vreugd' in Middelburg o.Lv. dirigent G, F v. d Paal; het bejaardenzangkoor "Zang Houdt Jong' uit Middelburg o.l.v. «T^oPTDTTr,/. t dirigent A. Joosse; het Gereformeerd MIDDELBURG - In een vergadering Kerkkoor uit Middelburg o.l.v. dirigent ar. het algemeen bestuur de st.eh- L T,ss!nk: het N1„euwlands Dameskoor tmg Welzijnsraad Middelburg sal dms- „,t Nieuw-enSt. Jooslando.l.v dirigent dagavond 14 maart a s. onder meer het j D. v d. Berge; het Ontmoellngskerk- ,'n eP naT 19™-19™ koor uit Middelburg o.l.v. dirigent H. komen. Deze bijeenkomst. in het kan. Jacobse De presentatie is In handen toor van de Welzijnsraad aan de Dam. van de hew A j de Jonge. De aïond begint om 19.30 uur. Verkiezingscampagne in PvdA-vergadering MIDDELBURG - In een ledenvergade ring in de Concert- en Gehoorzaal zal woensdagavond 22 maart de afdeling Middelburg van de PvdA de campagne planning voor de komende gemeente raadsverkiezingen bespreken. Voorts kunnen deze avond vragen aan de ge meenteraadsfractie worden gesteld. De vergadering begint om half acht. WELZIJNSRAAD BESPREEKT WERKPROGRAMMA begint om acht u

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 17