Wilde planten bloeien al Hoechst Vlissingen moet snel overschakelen op vijf ploegen PZC/provincie151 H. Mouthaan vierde 40-jarig jubileum in overheidsdienst Goes wil snel bouw van sluis ZACHT WEER LAATSTE WEEK OORZAAK PvdA en PPR in Borsele tegen bouwvergunning voor Eurogas Terminals Joegoslaaf die landgenoten doodschoot had veel gedronken VANAF 1953 TECHNISCH AMBTENAAR BIJ DELTADIENST IN ZIERIKZEE Florado ZATERDAG 11 MAART 1978 MV-DISTRICTSBESTUURDER E. MERCKX OP FEESTA VOND NKV WESTDORPEOVERSLAG: ZUIDDORPE - Hoechst moet snel overschakelen op een vi jfploe- genstelsel. De 150 werknemers, voor wie nu door de voorgenomen sluiting van delen van de vestiging in het Sloegebied ontslag dreigt, zouden daardoor bij het bedrijf aan het werk kunnen blijven, 'het werk moet worden verdeeld onder de aanwezigen werknemers. En die 150 man mogen er niet uit', zei NKV-dis- trictsbestuurder E. Merckx vrijdagavond in Zuiddorpe. Merckx weer er (tijdens de jaarlijkse feestavond van de NKV-afdeling West- dorpe/Overslag) verder op dat Hoechst, gebruik heeft gemaakt van financiële regelingen, getroffen door de rijksover heid. 'Er zit voor 25 procent geld in van de gemeenschap', stelde Merckx vast, En ik zou weieens van Hoechst willen weten wat daarmee gebeurt'. Boekwerkje over Groenbemesting en Groenbescherming Over de werknemers, wier positie wordt bedreigd zei de NKV-distriets- bestuurder.. 'Hetgaatom25-jarigen, om 30-jarigenze kwamen uit het hele land naar VMlissingen. Ze dachten dat ze hier toekomst hadden, dat ze hier een carrière konden opbouwen, dat ze bier safe zaten. Nu staan die arbeidsplaatsen op de tocht. En dat alleen omdat er in Duitsland wordt vastgesteld dat het slecht gaat. Dan moet die vestiging maar dicht, dan moet het er maai- uit'. Districtsbestuurder Merckx stond ook stil bij de CAO-besprekingen met de Zeeuwsvlaamse werkgevers. 'We heb- VEILIGE GRENS LIGT MEER DAN 1500 METER VAN TANKS" GOES - Onder de titel groenbemes- ters-gewasbescherming verscheen on langs actualiteiten no. 13 van een serie brochures, verzorgd door het Con- snlentschap voor de Akkeerbouw en de Rundveehouderij te Goes. In dit 24 pagina's tellende boekje wor den verschillende aspecten van de ge wasbescherming, mede ook in relatie tot de teelt van de groenbemesters, be handeld. In een eerste artikel wordt aan de hand van een in het najaar van 1977 gehouden enquête het areaal groenbemstingsge- wassen en ondergeploegd bietenloop onder de loupe genomen en vergeleken met gegevens daarover uit 1970. De op pervlakte grassen bleef praktisch gelijk; die van de klavers liep duidelijk terug. Als reden hiervoor wordt o.a. genoemd de intensieve chemische onkruidbe- stdjding in de granen. Het tweede artikel omvat hetgeen op de Zeeuwse Spuitdag 1978 naar voren werd gebracht. Hierbij passeren achtereen volgens de revue methoden en middelen bij de gewasbescherming in suikerbie ten, aardappelen, granen, maïs, kool zaad, graszaad en blaumaanzaad. Ook graslandverbetering en het schoonhou den van akkerranden komen hierin aan de orde. Vervolgens krijgt 'De chemische be strijding van graanziekten' de aan dacht, waarbij de gele roest in tarwe centraal staat. Dit aan de hand van de tweede inleiding op de Spuitdag. Het geheel wordt afgerond met een kort artikel over spuitrissico's en de verzeke ring daartegen. Dit is een punt dat, ge zien de financiële consequenties, zowel voor de boer als voor loonspuiter van groot belang is. Jaarvergadering VOGG in Meliskerke GEEN BOUW ZONDER BESTEMMINGSPLAN HEINKENSZAND - De afdelingen Bor sele van de PvdA en de PPR hebben bij het college van burgemeester en wet houders van Borsele schriftelijk be zwaar ingediend tegen het verlenen van een bouwvergunning aan Eurogas Terminals voor een vestiging nabij Nieuwdorp. De beide partijen hebben er ook bezwaar tegen dat die vestiging wordt mogelijk gemaakt zonder dat er een bestemmingsplan is voor het sloegebied. De Borselse PvdA en PPR vinden dat de afstand tussen woon- en industriegebied indien mogelijk vier kilometer maar minimaal twee kilo meter moet bedragen. In de brief aan b. en w. van Borsele wij zen de afdelingen erop, dat zeker bij de vestiging van een gasopslagbedrijf de juiste zoneringsnormen gehanteerd moeten worden. „Het risico van een ca lamiteit wordt in hoofdzaak bepaald door de omvang en de gevolgen van de ramp, terwijl de kans ,op een dergelijk ongeval op de tweede plaats komt", al dus de besturen van de beide afdelin gen. ben hier nog geen CAO's afgesloten. De NSM en de DOW hebben de voorstellen echter in hun bezit'. Merckx waar schuwde: 'Het wordt moeilijk, dat zien we aan de onderhandelingen in de me taal, de textiel en bijvoorbeeld bij Phi lips. Het gaat niet alleen om de prijzen- compensatie, zoals bij eerdere onder handelingen, het gaat vooral ook om de arbeidsplaatsenovereenkomsten, om een stukje zekerheid'. Ook in de besprekingen met de 'Ka- naalzonebedrijven' staan zaken als de APO's, de vijfploegendienst en de ver vroegde uittreding voorop. Speciale aandacht besteedde de districts bestuurder aan de werksituatie bij de NSM in Sluiskil. 'Daar moet eindelijk eens een begin worden gemaakt met die vervroegde uittreding voor 63-en 64-ja- rigen. We praten er al jaren over. Na tuurlijk zijn de kosten het probleem. Maar men zal nu eindelijk eens stappen moeten ondernemen.' „Bij opslag van 50 tot 60.000 kubieke meter gas ligt de veilige grens meer dan 1500 meter van het ontstekingspunt. Uit de voorgenomen plannen voor de vesti ging van Eurogas, waarvan de opslag meer dan 100.000 kubieke meter gaat bedragen, blfikt dat de aanlegsteiger voor de binnenvaartgastankers op on geveer 1000 meter afstand van de woon kern ligt, niettegenstaande dat in het verleden is gebleken dat de meest ge vaarlijke situaties juist optreden bij het laden en lossen van tankschepen". Afgezien nog van de planologische ge volgen van de vestiging van Eurogas voor Nieuwdorp vinden de PvdA en de PPR het ongewenst om op dit moment een bouwvergunning voor een gasop slagbedrijf te verlenen, nu het onder zoek naar de nautische gevaren van het vervoer van vloeibaar gas in het scheep vaartverkeer op de Westerschelde nog niet is afgerond. De beide partijen vragen b. en w. van Borsele de inspraakmogelijkheden van de bevolkingen de bevoegdheid van de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan haven- en indu strieterrein Sloe niet ernstig te beknot ten door de vestiging van Eurogas al goed te keuren voordat het bestem mingsplan vastgesteld is. Ook districtsbestuurder P. Kenter van de Voedingsbonden FNV lichtte de stand van zaken in 'zijn' tak toe. Werk gevers en werknemers in de voedings sector zijn wel al tot overeenstemming gekomen. De industribond NKV hul digde vrijdagavond de heer A. Antheu- nis. Hfj vierde zijn 25-jarig jubileum, Districtsbetuurder Kenter prikte hem de zilveren bondsspeld op de revers. Voor mevrouw Antheunis was er een bloemstuk. DE HHER M. Wille zette tenslotte nog het werk van de Centrale Volksbank uiteen. Na het officiële ge deelte volgde het feest, met verloting en muziek, verzorgd door 'Romaco-Disco' uit Philippine, MIDDELBURG - De Joegoslaaf C.V. (23), die in de nacht van zaterdag op zondag twee landgenoten doodschoot in het Vlissings ontmoetingscentrum voor buitenlandse werknemers, had veel gedronken. In z'n bloed werd een alcoholpromillage van 2,42 aangetrof fen Dat zei officier van justitie mr A.P. Besier uit Middelburg vrijdagavond. De gegevens had hij 's middags van de Vlissingse politie ontvangen. „Het on derzoek door de politie is daarmee af gesloten", zei hij. Donderdag is V. in Middelburg verhoord door de rechter-commissaris. Over het motief dat hij gehad kan hebben zijn beide landgenoten te doden, werd ook die dag niets duidelijk. Mr Besier zei: „Misschien heeft hij zijn landgenoten in een erg dronken bui gedood. Voorlopig hebben we geen gegevens waaruit blijkt dat er behalve alcohol nog andere zaken in het spel waren". Op verzoek van mr Besier zal de dis trictspsychiater een onderzoek naar V.'s geestelijke gesteldheid instellen. Mr Be sier vertelde dat hij daartoe besloten had, in overleg met V. en diens raadsman, de Vlissingse advocaat mr Van der Weide. Hij baseert zijn verzoek mede op aan rapport, dat de reclasse ring inmiddels over V. heeft uitge bracht. De volgende fase in het onderzoek start, zo vertelde mr Besier, met het verhoren door de rechter-commissaris van men sen uit V.'s omgeving. Het wachten is ook nog op de gegevens die uit de sectie, die wordt verricht door de patholoog- anathoom dr J. Zeldenrust, naar voren komen. V. is vrijdag overgebracht vanuit het Vlissingse politiebureau naar de ge vangenis van Breda. ZIERIKZEE - Technisch hoofdamb tenaar H. Mouthaan van de Deltadienst van rijkswaterstaat te Zierikzee her dacht vrijdagmiddag tijdens een druk bezochte receptie in het dienstgebouw aan de Van Veenlaan, zijn 40-jarig ambtsjubileum in overheidsdienst. De heer Mouthaan is als technisch hoofdambtenaar van de Deltadienst vanaf 1 juli 1959 werkzaam te Zierik zee. Hij begon zijn loopbaan in 1939 als opzichter derde klas in Den Haag. In die functie had de jubilaris vooral te ma ken met de werken tot verbetering van de Hollandse IJssel. Van 1940 tot 1949 was hij opzichter bij de studiedienst. Als technisch opzichter werd de heer Mouthaan in 1950. met als standplaats Brielle, ingeschakeld bij de aanleg van de dam in de Brielsche Maas. Daarna kwam hij in algemene dienst in Den Haag. In 1953 volgde zijn benoeming tot technisch ambtenaar. Ir W. J. van de Ree, hoofd van de water- hulpkundige afdeling van de Del tadienst in Zierikzee, gaf in een toe spraak tot de jubilaris een overzicht van zijn loopbaan, die voor wat betreft de standplaats Zierikzee voor de heer Mouthaan vooral betekent betrokken te zijn bij planningswerkzaamheden In het bijzonder behoort ook de ontwikke ling van de oevers in het werkgebied van de dienst tot de taak van de technisch hoofdambtenaar. De heer Van de Ree herinnerde verder aan de militaire diensttijd van de heer Mouthaan. Hij deed als sergeant-majoor administrateur dienst bij de infanterie en van 1946 tot 1949 was hij als adjudant onderofficier, gestationeerd in Indone sië. „Wij hebben u leren kennen als een goed en gelijkmatig medewerker", al dus ir Van de Ree. Hij bood de jubilaris de gebruikelijke gratificatie aan.het boekwerk Ge kwelde Grond namens de naaste mede werkers, en las verder een schriftelijke gelukwens voor van het hoofd van de Deltadienst. De vele belangstellenden bij de huldi ging van de jubilerende technisch hoofdambtenaar werden namens de dienst begroet door de heer F. de Vos, hoofd van de afdeling peilingen, die met name vertegenwoordigers van besturen van verenigingen, medewerkers, oud medewerkers een welkom toeriep. Neutrale adviezen De heer B. Mouthaan, zoon van de jubi laris, gaf een levensschets van z'n vader. De heer L, Weiss, voorzitter van de per soneelsvereniging, herinnerde aan de grote bekendheid van de heer Mouthaan in het verenigingsleven in de regio en binnen de Deltadienst. Hij prees de jubilaris vooral om z'n goede, weloverwogen en neutrale adviezen. „Wij kennen u als iemand met grote be- De heer Mouthaan ontvangt een cadeau van de personeelsvereniging langstelling voor zijn medemensen", zo sprak verder de heer Weiss. Hij bood als geschenk eveneens een boekwerk aan. Een studiegenoot van de jubilaris en collega uit z'n Haagse tijd, de heer J. Haring, ing, haalde een groot aantal humoristische herinneringen op. „Om dat wij wat betreft opleiding, diploma's en loopbaan zoveel gemeen hebben, heb ik het recht de waarheid te zeggen. En de waarheid is, dat u altijd plichts getrouw en onverstoorbaar hebt ge werkt", aldus de heer Haring. In een dankwoord zei de heer Mouthaan. dat de afgelopen 40 jaar snel voorbij zijn gegaan. Maar zo'n lange pe riode is niet moeilijk als je plezier hehtin je werk en geniet van een goede gezond heid, vond de jubilaris, die nog bijna drieeneenhalf jaar in overheidsdienst voor de boog heeft. Onder de velen die de heer Mouthaan, zijn echtgenote en kinderen gelukwen sten en een geschenk aanboden, bevond zich onder andere de hoofdingenieur van de hoofdafdeling waterloopkunde, ing J. F. Agema uit Den Haag. A VRO'S TOPPOP IN BRES KENS BRESKENS - Zaterdagavond 25 maart treedt Avro's Toppop Discoshow op in het Casino aan het Oranjeplein in Bres- kens. De discjockeys zijn Hans Magito en Jos van de Ven. Het optreden begint om acht uur. (Slot van pagina hinderpaal voor het bereiken van een gunstig vestigingsklimaat. De op het havenindustrieterrein gelegen be drijven zijn voor hun aan- en afvoer van materialen grotendeels aangewe zen op het vaarwater. In het bijzonder wordt in de brief gewe zen op de positie van de Apparaten- en Ketelfabriek (AKF), waar thans 352 mensen werken. De Nederlandse her structureringsmaatschappij heeft eind vorig jaar in haar rapport over de toe komst van de Nederlandse ketel- en ap paratenbouw geconcludeerd dat de produktie bij AKF moet worden voort- gezet. Het bedrijf heeft begin dit jaar voor et telijke miljoenen guldens nieuwe op drachten in de wacht gesleept. De afme tingen van enkele te produceren ap paraten zal zodanig zijn dat voor het transport speciale maatregelen geno men moeten worden omdat de be staande sluis maar acht meter breed is. Het college van b en w vreest dat de concurrentiepositie van AKF zal wor den verzwakt wanneer de aanleg van een nieuwe sluis (gevraagd is om een doorvaartbreedte van veertien meter) nog zal uitblijven. Arbeidsmarkt Het. college van b en w heeft in de brief aan gedeputeerde staten gevraagd bij de minister niet alleen een snelle goedkeuring van de plannen te beplei ten, maar ook de noodzaak van aanbe steding op korte termijn Dit in verband met de toekomstige arbeidsmarktposi tie. Wanneer de aanbesteding zou sa menvallen met de piek in werken aan de stormvloedkering in de Oosterschelde en aan de vaste oeververbinding zou een vlotte uitvoering van het Goese sluisproject in gevaar kunnen komen. De kosten van het plan voor de aanleg van de nieuwe sluis bedragen 31 miljoen gulden, waarvan de gemeente Goes zelf bijna 4 miljoen gulden moet opbrengen. Het plan voorziet in de bouw van een sluis van lOOx 14meterop 500 meter van de Oosterschelde (kosten ruim 16 mil joen), de aanleg van een 500 meter lang buitenhavenkanaal (ruim 8,5 miljoen), de aanleg van een binnenhavenkanaal om de nieuwe sluis op het bestaande kanaal aan te sluiten (bijna 5 miljoen) en de bouw van een ophaalbrug met aan sluiting van de toegangswegen in Wil- helminadorp (1,4 miljoen gulden). In het kerkgebouw van de gerer- formeerde gemeente te Meliskerke wordt vandaag, zaterdag, om 14.00 uur de jaarvergadering van de VOGG (or ganistenvereniging) afdeling Zeeland gehouden. Ds. A. Bac te Oostkapelle zal een referaat houden over organist van gemeentezang en er zal een nieuw orgel worden gepresenteerd vindt U in: VLISSINGEN WALSTRAAT 90 MIDDELBURG LANGE DELFT 99 Hoechst-comité vraagt steun aan Zeeuwse staten VLISSINGEN - Het comité „Steun Hoechst Personeel" heeft gedeputeerde staten van Zeeland en de andere leden van dc provinciale stated gevraagd zich solidair te verklaren met het ac tievoerende personeel, voor behoud van werk bij Hoechst. In een brief aan de staten wijst het co mité erop, dat de Duitse directie van Hoechst van plan is in Vlissingen 150 tot 200 mensen te laten afvloeien via ge dwongen ontslagen. Het comité stelt, dat de gemeenteraad van Vlissingen, het provinciaal bestuur van Zeeland en de rijksoverheid een zeer grote verant woordelijkheid draagt voor de werkge legenheid bij Hoechst. „Immers, grote bedragen aan gemeenschapsgelden zijn door uw handen gegaan, richting Hoechst". zo schrijft het comité. Advertentie meer bekende levensvormen, een schimmel en een wier. Verder dwingt een korstmos respect af door de eigenschap op schijnbaar onmoge lijke plaatsen te groeien, zoals ste nen, boomstronken, zand en kale grond. Bekende korstmossen zijn die welke overal op betonpaaltjes en muren groeien als gele of grijze plak ken. Dit zijn respectievelijk het steenkorstmos (Xanthoria pariëtina.i en het glad korstmos (Lecanora subfusca). Bekermossen behoren tot het geslacht Cladonia en sommige kunnen alleen maar door scheikun dige analyse gedetermineerd wor den. In de duinen komen een aantal soorten voor op de grond, die dan ook alleen te ontdekken zijn als men op de knieën gaat zitten. De bekermossen bij het slachthuis te Vlissingen waren echter zo groot dat ze met het blote oog direct opvielen Maar, groot of klein, zijn ze steeds door "nun grappige vorm de moeite van het bekijken waard. Crocus Terug naar de wat minder min iscule planten en wel enkele bekende vroegbloeiende bolgewassen, het sneeuwklokje en de crocus. Bij de eerder gegeven opsomming van nu bloeiende wilde planten stond wel het sneeuwklokje maar niet de kro kus en niet zonder reden. Het sneeuwklokje is weliswaar nergens oorspronkelijk wild, het is wel in de loop der tijd in de natuur zo'n eigen leven gaan leiden, dat het tegen woordig als wilde plant wordt aan gerekend. Vooral in bossen aan de binnenduinrand en op oude land goederen mag het wel wild genoemd worden, doordat het, na vroeger te zijn aangeplant, zich daar heeft ge handhaafd en uitgebreid. Hetzelfde geldt voor de narcis en bepaalde soorten hyacinten. De crocus is niet een soort die vroeger veel is aangeplant. Wel heeft bijna iedereen tegenwoordig witte, paarse of gele crocussen in de tuin staan. Wellicht hierdoor kunnen we nogal eens crocussen tegenkomen in wegbermen, langs slootkanten en in weilanden, vooral in de buurt van woonhuizen met- tuinen, bijvoor beeld langs de wegen tussen Vlissin gen en Middelburg en tussen 's-Gra- venpolder en Goes. Vaak is het de gele (Crocus flavus) die op die manier verwildert. Dat het nooit de wilde gele crocus is, maar de cultuurvariëteit, kan men zien aan de grijsachtige strepen aan de buitenzijde van de bloemdek- blaadjes. Deze strepen komen bij de wilde vormen zoals die zijn te vinden in de Balkan en in Klein-Aziê zelden Tenslotte nog een tip voor degenen die zich in de duinen op de hoogte wiUen stellen in hoeverre de natuur al is ontwaakt. Naast de nu nog spaarzaam bloeiende vroegeling en kleine veldkers, vallen op diverse plaatsen ook pollen eikvarens (Poly- podium vulgare) op. waaraan op het ogenblik aan de achterkant van de bladen de bruingele sporendoosjes scherp aftekenen. In deze doosjes zit ten de sporen waarmee elke varen zich voortplant. De wetenschappe lijke naam Polypodium betekent veelvoetje, wat zinspeelt op dc vele knobbeltjes aan de wortelstok. Maar ook zonder de plant uit te graven, is de eikvaren een boeiend fenomeen en op de nog wat kale, grijsgroene dui nen een fris gezicht. J. W. Jongepier. VLISSINGEN - Door het zonnige en zachte weer van de laatste weken is het op het ogenblik al mogelijk wilde plantensoorten te zien bloeien. In de duinen zijn dat de vroegeling (Erophila verna) en de kleine veldkers (Cardamine hir- suta), op beschaduwde plaatsen en in bossen natuurlijk het sneeuwklokje (Galanthus nivalis) en ook al voorzichtig wat speenkruid (Ranunculus ficaria). In kortgehouden wegbermen en gazons bloeide trouwens de hele winter al het madeliefje (Bellis perennis) en in wat kalere gedeelten van wegber men en slootkanten zijn de bloemen van het klein hoefblad (Tussilago farfara) te zien. Het bloeien van deze plant is echter nog pas sinds deze week een feit. Afgaande op ervaringen van vorige jaren, toen klein hoefblad meestal juist vóór 1 maart bloeiend was aan te treffen, leek een kleine verkenning vorige week wel zinvoL Dat leverde echter nog niets op. Maar enkele da gen later waren plotseling op enkele plaatsen vaak tientallen exemplaren boven de grond verschenen en gaan bloeien. Het blad van klein hoefblad is te gebruiken tegen hoest, maar met het verzamelen hiervan moet men nog even geduld hebben, omdat dit pas tegen het eind van de bloei verschijnt. Het enige wat nu te zien is, is de bloeiwijze met wat schubben langs de stengel. Overigens leverde die verkenning vorige week dan wel geen klein hoefblad op, geheel zinloos was dit tochtje niet. Aangekomen bij een weinig aantrekkelijke plaats nabij Vlissingen, een puinstortplaats bij het slachthuis, werd al spoedig de aandacht getrokken door de be groeiing van enkele grote stukken steen. Die aandacht gold niet zozeer het muurmos (Tortula muralis). een mos dat graag en veel op vochtige muren groeit, maar wel het voorko men van enkele soorten bekermos. Muurmos en bekermos zijn trouwens levensvormen die weinig met elkaar uitstaand hebben. Het eerste is een echt mos, zoals dat ook op de grond in bossen en dergelijke voorkomt. Bekermossen behoren tot de korst mossen, bijzonder interessante plan tjes. omdat een korstmos in feite een symbiose (samenleven) is van twee Eikvaren met sporendoosjes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 15