Dit is m Gezonder betaald voetbal met stok achter de deur Han Hollander, 50 jaar geleden de FORD GRANADA. PZC Willy van der Kuylen wellicht tegen Oranje nu ook in dieseluitvoering HARD RAPPORT VAN DE STUURGROEP BETAALD VOETBAL Betty Stoeve Havermans 2e man in EK 47-2 UITSLAGEN/STANDEN 5 ZATERDAG 11 MAART 1978 sport 12 Er zullen richtlijnen gegeven moeten worden ten aanzien van de meest wen selijke juridische vorm van de BVO's. De eigen verantwoordelijkheden van alle. bij het betaalde voetbal betrokke nen. dienen duidelijker te worden afge bakend. Ondoorzichtig Wat het financieringssysteem betreft zegt de stuurgroep dat uitgaven en in komsten onvoldoende op elkaar zijn afgestemd en dat de begrotingen van BVO's ondoorzichtig zijn, wanneer de BVO banden heeft met een andere rechtspersoon. Over het beloningssys teem: de beloningen voor contractspe lers lopen sterk uiteen; de praktijk van hand- en tekengelden werkt kos tenverhogend. Mede door de sterk uiteenlopende aan tallen contractspelers en de verliespost van het c-elftal. hebben de BVO's slechte exploitatieresultaten en daarbij een slechte vermogenspositie Het ex ploitatietekort bedroeg in 1976/1977 2.6 miljoen gulden, het negatief saldo op de transfertransacties was gelijk. De be taalde handgelden kunnen worden ge schat op 2.2 miljoen en de schuldenlast van de gezamenlijke BVO's op 16 mil joen gulden. Over de achtergebleven sociale ver houdingen: ongeveer vijftig procent van de spelers wordt niet betaald over eenkomstig de wet op het minimum loon, het uitblijven van een cao, het manipuleren met de wet op de arbeids bemiddeling. Twaalf dagen krijgen de belangenver enigingen als FBO. VVCS. WON, als mede het sectiebestuur betaald voetbai de tijd voor informatieve gesprekken met leden van de stuurgroep. P >nd l april komt de stuurgroep met een defi nitief plan. DEN HAAG (ANP) - Het conceptrapport 'gezonder betaald voetbal', opgesteld door de stuurgroep betaald voetbal, is een hard stuk. De slotconclusie namelijk zegt niets meer of minder dan 'slikken of stikken'. De laatste regels uit het stuk luiden namelijk: 'Indien mocht blijken, dat van de gezondmaking niets terecht zou komen, omdat de richtlijnen door een groot deel van de betaald voetbal organisaties, of de sectie betaald voetbal niet worden nageleefd, stelt de stuurgroep voor, dat de externe geldgevers zich geheel uit het betaalde voetbal terugtrekken'. Die externe geldge vers, stichting de nationale sporttotalisator (sns) de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de minister van crm dragen een bedrag van rond twaalf miljoen gulden bij. Het conceptrapport, meer dan 70 blad zijden dik. doet een aantal aanbevelin gen en conclusies die voor het betaalde voetbal ingrijpend zijn. De betaald voetbal organisaties wor den ondergebracht in besloten ven nootschappen De amateurvoetbal- veremgmg. de supportersvereniging of een andere open rechtspersoon, of alle dne gezamenlijk, bezitten de meerder heid van de aandelen. De vaste speeldag van het betaalde voetbal wordt geplaatst op zaterdag. Het aanvangsuur in het eerste seizoen zal zijn 14.30 uur of 20.00 uur, later mo gelijk tussen 16.00 en 19.00. De subsidies van het betaalde voetbal zullen geleidelijk worden terug geschroefd. Voor de totale sanering dient een penode van acht tot negen Jaar te worden uitgetrokken. De sanering in het betaalde voetbal zal niet leiden tot een verkleining van het aantal BVO's. Gestreefd wordt naar een aantal van ten minste 32 en ten hoogste 37 BVO's Contracten met trainers zullen voor tenminste driejaar worden aangegaan. Alle BVO's. uitkomend in de eredivi sie. zullen er voor zorgdragen dat zij, door aanwezigheid van een lichtinstal latie op 1 juli 1979 op zaterdag in de na middag. of de vooravond, kunnen spe len Subsidies van de gemeenten zullen minder op de exploitatie van de BVO worden gericht en worden omgezet in een bijdrage in de accommodatiesfeer. De stuurgroep stelde als één van zijn uitgangspunten, dat aan toekenning van subsidies en financiële bijdragen van de geldgevers SNS, CRM en VNG gemeenschappelijke voorwaarden worden verbonden, zoals: Het financieringssysteem van de BVO zal berusten op een afstemming van de uitgaven op de inkomsten. De inkom stenplanning wordt opgesteld aan de hand van de twee voorgaande jaren plus de zeker gestelde ontvangsten voor het begrotingsjaar De arbeidsverhoudin gen binnen het betaalde voetbal zullen worden geregeld overeenkomstig de re gels van het arbeidsrecht, Er zal worden gestreefd het betaalde voetbal self-sup porting te maken. De begrotingen van de clubs zullen moeten worden getoetst aan jaarlijks vast te stellen normen. Met de financiële bijdragen zal zodanig die nen te worden gestuurd en gecorrigeerd, dat de normbedragen van de BVO's verwezenlijkt kunnen worden. Mr. Jacques Hogewoning, voorzitter van het betaald voetbalbestuur, er kende dat betaald voetbal een maat schappelijk gegeven is en als zodanig ook wordt beschouwd, maar - zo ver volgde hij - 'er zal nog veel moeten ge beuren als het vergoedingensysteem niet meer bestaat is de financiële basis van het betaalde voetbal weggevallen' „Jammer dat er geen echte voetbal- kenner in de commissie heeft gezeten", verzuchtte Karei Jansen en de strijd bare secretaris-generaal van de ver eniging van contractspelers vervolgde: „Men heeft het niet aangedirfd voor stellen van de VVCS over te nemen. Bijzonder teleurstellend is het dat er zo'n laag bedrag is uitgetrokken voor de scholing en de opleiding van de be taalde voetballer. Daarvoor is maar 400.000 gulden beschikbaar". ROTTERDAM - Willy van der Kuy len, die recentelijk bedankte voor het Nederlands elftal, speelt hoogst waarschijnlijk in mei tegen Oranje. Deze week bereikte de PSV'er per telegram de eervolle uitnodiging van de Franse organisatoren om tij dens het op 16 en 18 mei te houden internationale voetbaltoernooi als gastspeler van Paris Saint Germain op te draven. Van der Kuylen voelt er veel voor om op de uitnodiging in te gaan. Het feit dat hij juist tegen Oranje zijn talent nog een keer kan etaleren wordt door hem zeer interessant genoemd. De PSV'er liet gisteren via zijn persoon lijke manager Jo Verstappen weten dat er nog wat financiële knelpuntjes moeten worden weggenomen, alvo rens hij definitief toehapt. PSV, aldus Verstappen, zal waarschijnlijk zijn sterspeler de toestemming niet ont houden. WILLY VAN DER KUYLEN Timman en Spassky aan de leiding BUGOJNO, TANJUG - In de tiende ronde van het internationale groot- meestertoernooi van Bugojno hebben de koplopers Spassky en Timman zich gehandhaafd. Timman kwam remise overeen met tal en Balasjov - Spassky eindigde eveneens onbeslist. De uitslagen van de tiende ronde Miles (GB> - Bukic i J. SI.) afg.. Portisch iHong) - Byrne (VS) afg.. Larsen (Den) - Hork (Tsj.Sl.) 1-0. Ivkov (J.S.i - Vukie (J. SI.) 1.5-1.5 Karpov iSU) Ljubljevic (J SI) afg.. Balasjov iSU) - Spassky (SU) 1.5- 1.5. Timman(Ned)-Tal (SU) 1.5-1.5. Gli- goric iJ.Sl.) - Huebner (W-Dsd) afg.. Stand: 1/2 Spassky en Timman beiden 6.5pnt,3Ijubojevic6pnten 1 afg. partij. 4 Hort 6 pnt Tal 5,5 pnt. 6 Karpov 5 pnt en 1 afg. partij. 7 Ivkov 5 pnt 8, Miles 4,5 en 2 afg. partijen, 9/10 Portisch en Gligo- ric beiden 4,5 pnt en 1 afg. partij, 11/12 Huebner en Larsen beiden 4 pnt en 1 afg. partij. 13 Balasjov 3,5 pnten 1 afg. partij. 14/15 Byrne en Vukic beiden 3 pnt en 1 afg. partij, 16 Bukic 2.5 pnt en 1 afg. partij. DALLAS - Betty Stoeve is in de tweede ronde van het internationale dames- tennistoernooi in Dallas uitgeschakeld. De als nummer droe geplaatste Neder landse verloor in drie sets van de Zuidaf- rikaanse Marise Kruger: 7-5 5-7 0-6. De winnares bereikte de kwartfinales. Dit gelukte ook de als tweede geplaatste Australische Evonne Goolagong. die met 6-2 6-3 van de Amerikaanse Marita Redondo won. Evonne Goolagong on dervond veel hinder van een voetbles sure en had tevoren een pijnstillende injectie nodig. Ook de Amerikaanse Ro semary Casals bereikte de laatste acht, ten koste van haar landgenote Beth Norton: 6-4 5-7 6-2. Ook Ajax wil Tol van Volendam VOLENDAM - Twee weken nadat AZ- voorzïtter Arie Ligthart een claim heeft gelegd op Kees Tol van Volen dam. heeft ook landskampioen Ajax zich als kandidaat-koper voor de 19-ja rige spitsspeler gemeld. Na afloop van het duel tussen Volendam en Ajax (zondag) zullen de eerste besprekingen omtrent de mogelijke transfer van Tol naar de hoofdstedelijke club worden gevoerd. Of het wel zover zal komen, nu AZ een claim heeft gelegd op Tpl, is met duide lijk. Volendam-penningmeester Jan Tol: „Ik heb er geen flauw idee van hoe het juridisch allemaal zit. Belangrijk is natuurlijk wel of Tol zelf bij Ajax wil spelen". Bij Ajax ziet men de eventuele komst an Tol als een belangrijke versterking. Ajax-oefenmeester Bobby Haarms: ..Ik heb Tol zien voetballen en hij heeft zich ook fysiek goed ontwikkeld. Voor een spits is er bij ons altijd plaats. Zeker als het een goede is". Van Kraay verlengt contract met PSV ROTTERDAM - Adne van Kraay >24i heeft zijn contract bij PSV gisteren met drie jaar verlengd. Aanvankelijk dreigde de libero de verbintenis niet te signeren, aangezien hij zelf liever voor vijf jaar in zee zou zijn gegaan met de Eindhovense eredivisieclub. Van Kraay:Uiteindelijk heb ik het toch ge daan. Amerikaan Tickner won kunstrijden OTTAWA - De Amerikaan Charles Tickner is in Ottawa wereldkampioen kunstrijden bij de heren geworden. De Oostduitser Jan Hoffmann eindigde als tweede en de Brit Robvn Cousins werd derde. DEN HAAG - De KNBB (biljardbond) heeft Louis Havermans (Zundert) als tweede Nederlandse deelnemer inge schreven voor het toernooi om het we reldkampioenschap 47/2, dat van 6 tot 9 april wordt gehouden in Rheden. Na tionaal kampioen Piet Vet (Berkhout) was al zeker van deelneming. De beslissing van het. sectiebestuur: ge nomen na advies van de technische commissie, wordt gedragen door de re sultaten tijdens het nationale kam pioenschap te Julianadorp en het Euro pese kampioenschap in deze spelsoort te Emmeloord. Als norm voor deelne ming werd gesteld een algemeen ge middelde van meer dan 45.00. Hans Sundquest bereikt dat moyenne in Ju lianadorp. waar hij tweede werd, noch in Emmeloord. Louis Havermans. die in de strijd om de Nederlandse titel derde werd, speelde daar met een gemiddelde van ruim 50. Het sectiebestuur heeft geen gehoor ge geven aan de suggestie om een kadrist van grote reputatie, zoals Vul tink of Van der Smissen, aan te wijzen als tweede Nederlandse deelnemer. Beide ontbra ken in het Nederlandse kampioenschap en de KNBB meent, dat de eigen titel- toemooien zouden devalueren wanneer die niet mede bepalend waren voor de afvaardiging naar internationale kam pioenschappen. le klas: Effect 1 Zand 2 Laurens 2 Effect 2 MZ3 RWS Ze klas A: U ..Smash 1 St.Aloy 3 MZ 5 ONA1 Zand 4 Answest 1 2e klas B: Westerz. 1 Zand 3 MZ 4 Goes 1 St. Aloys 4 B. Smash 2 3e klas A: MZ 6 Batavo 2 Zand 5 MZ 9 Goes 4 PNL1 3e klas B: Amem l B Smash 3 MZ 7 Batavo l Goes 3 Veere 1 3e klas C: Amem 2 Laurens 3 Marath 1 Goes 2 Westerz. 2 MZ 8 3e klas D: Effect 3 St Aloy 5 SAR 1 Effect 4 Pzem 1 SAR 2 4e klas A: 5-9 MZ 10 5- 7 scaldlna 2 5- 7 Marath 2 5- 4 Kapelle 2 5 -3 MZ 15 5- 0 Batavo 4 4e klas B: 5-10 Laurens 4 5- 7 Amem. 3 5- 6 MZ 11 4- 3 Marath. 3 5- 2 PNL4 4-0 MZ 16 4e klas C: 5- 9 Scaldlna 1 5- 8 Kapelle 1 5- 7 PNL2 5- 3 Batavo 3 4- 1 MZ 13 4- 0 Answest 2 4e klas D: 5- 8 b Smash 4 5- 7 MZ 12 5-6 MZ 17 5- 4 westerz 3 5- 4 wilno 2 5- 1 Zand 7 4e klas E: 5-10 PNL3 5- 8 Zand 6 5- 5 ONA 2 4- 3 Westerz. 4 4- 2 Veere 2 5- 0 MZ 14 4e klas F: 5- 8 AKF 1 4- 6 Effect 5 4- 5 Effect 7 5- 4 Pzem 2 5- 3 5- 2 4e klas G: Effect 6 SAR 3 5-10 Effect 8 5- 8 AKF 2 5- 6 5- 4 3e klas A: 5- 2 zand 8 5- 0 Kapelle 3 Batavo 6 MZ 18 3e klas C: St, Aloy 1 Westera 2 Amem. 3 5-10 Effect 3 MZ 9 e klas B: Laurens 5 5- 2 veere 3 5-0 MZ 19 Batavo 5 5-10 3e klas D: c Answest 1 Wilno 4 SAR 2 MZ 7 Marath 3 3-2 4e klas A: 4- 2 Effect 4 Wilno 6 0 Zand 7 Westera. 5 ONA 2 MZ 13 5- 7 5- 6 5- 5 4- 4 JEUGD: 5-10 le kl.as: 5- 7 Westere. 1 5- 6 Laurens 1 5- 4 Wilno 2 5- 3 ONA 1 5-0 MZ 4 Schaldina 1 5-10 2e klas A: 5- 7 zand 3 5-5 MZ 5 5- 5 Wilno 3 5- 2 Laurens 3 5- 1 Effect 2 Zand 5 5- 9 2e klas B: 5- 8 zand 4 4- 5 SAR i 5- 4 Laur 2 4- i Marath. 1 5-1 MZ 6 B Smash 1 4-8 3e klas A: 4- 6 Wilno 5 4- 2 Kats 1 4-0 MZ 8 Marath. 4 Westerz. 3 4- 8 Zand 6 4- 4 4- 2 3e klas B: 4- 2 Amem 2 Laurens 4 Marath. 2 3- 5 Scaldlna 2 4- 5 Westera. 4 4- 4 4- 4 4- 4 4- 0 4- 6 3- 4 3- 4 4- 7 4- 3 4- 2 5-10 5- 8 5- 7 4e klas B: Zand 8 Kapelle 1 Answest 2 Wilno 8 MZ 12 4e klas C: Laurens 5 Kats 2 MZ 11 Wilno 7 Zand 9 4e klas D: Westerz 6 Amem 4 Marath 5 Laurens 6 MZ 10 Pup/welpen: SAR 3 Amem. 5 Zand 10 Westera. 7 Laurens 7 Wilno 9 St. Aloy 2 6- 3 Docos 3 6- 2 Prom. Overgangsklas K: Red Star 2 6- 9 Laurens 1 8- 9 8-10 Docos 2 fi- 6 b- 8 Wibats 3 6- 5 5- 6 TBSM 1 6- 5 5- 4 Zand 1 8- 2 5- 2 5- 0 Prom. Overgangsklas Meyel 1 6-10 4- 7 MZ 2 8- 9 4- 6 Hotak 1 8- 6 4- 5 Belcrum 1 8- 4 4- 2 Meppers 1 8- 4 Succes 1 6- 3 Jongens: 4- 8 A-klas groep C: 4- 6 MZ 2 8-11 4- 4 St Hoger 1 8- 9 4- 2 Zand 1 8- 8 4- 0 Avanti 2 5- 5 DOV 1 8- 3 WV1 8- 0 4- 8 4- 8 Jongens: 4- 3 A-klas groep D: MZ 1 St Hoger 2 Avanti 1 TTVN 1 MIZU 1 NOAÜ2 Jongens. B-klas groep F: FVT Reflex St Hoger 3 Korenb. 2 DHC Wilno Jongens: C-klas groep F: MZ 3 Shot 2 Amem. BOK 1 Kwiek Jongens: C-klas groep G: Shot 1 Effect Zand 2 Noad 3 TTVN 1 Vriend sch. HOOFDKLAS A 5",CI Quick'32 6- 5" 7 St. Aloy 1 6- 5' 5 MZ 1 6- 5" 4 Evro. S. 1 6- 5' 3 NMB1 6 1 Scylla 2 6 5-10 5- 7 5- 5 5- 4 Prom, hoofdkl. C: Wilno 1 Avanti 2 Heerlen 1 Vriend.sch. 1 PSV1 Oldral 5-10 6- 6 6- 6 6- 5 6- 4 5- 3 Prom.Overgangsklas t: h 4- Diveko 1 6-10 4" J St Hoger 2 6-9 7 l DHC 1 6- 6 4- 0 MZ2 6-6 Eindstanden m ïcro-korfbalcompetitie afde- ling Zuid-West Sen. IA: Tjoba 3 12 8 2 2 77-52 18 Animo 3 12 7 3 2 79-64 17 Swift 3 12 5 4 3 71-63 14 12 6 0 8 66-65 12 Seolto 1 12 4 0 8 54-77 8 Luctor 1 12 4 0 8 56-74 8 Stormv 2 12 2 3 7 57-65 7 Sen. 2A: TOGO 1 10 7 1 2 61-45 15 Swift 4 10 4 3 3 57-40 11 BKC 1 10 2 4 58-58 10 Blauw W 2 10 4 2 4 50-54 10 Tjoba 4 10 4 1 5 47-48 9 Seolto 2 10 2 1 7 38-66 Sen. 2B: Blauw W 1 10 8 2 0 70-44 18 TOP 1 10 6 2 2 60-39 14 Olympia 1 10 5 2 3 54-52 12 Atlas 1 10 1 4 5 54-61 6 ONDO 2 10 3 0 7 49-74 6 Dreischor 1 10 2 0 8 41-58 4 Sen. 3A: Luctor 2 TOGO 2 Tjoba 5 Animo 4 Stormvogels 3 Blauw W 3 Sen. 3B: Zuidw 2 All Ready 2 Olympla 2 Volharding 1 Togo 3 Animo 5* Sen. 3C: DBGC2 ZSC Oranje Zw 2 AU Ready 3 VIOSlN) 2 Good Luck 3 6-11 Sen. 3E: 6- 9 6. 8 Keep Fit 2 4 Br. Noord 1 5_ i Emergo 1 5_ i Juliana 2 Springf. 2 BKC (Ba) 4 Sen. 4A: TOGO 4 Zaamslag 1 Atlas 2 Swill 5 Blauw W 4 Sen. 4B: Luctor 3 Zuldw 3 TOP 2 Zaamslag 2 OND0 3 BKC 2 Sen. 4C: DBOC3 VIOS (N) 3 Good L 4 Dreischor 2 Brouwersh Sen. 5A: Olympla 3 TOP 3 Seolto 3 Stormv 4 Luctor 4 Zaamslag 3 0 3 68-69 14 0 4 61-41 12 0 4 68-52 12 1 4 62-51 11 1 6 43-59 7 0 8 34-64 4 1 84-43 17 2 52-38 14 3 50-52 12 5 47-55 8 5 37-56 7 9 42-68 0 0 1 80-47 18 0 3 68-42 14 0 3 52-40 14 1 6 49-61 7 1 7 40-64 5 0 9 24-59 2 Sen. 5B: Vent. Sp. 4 DBGC4 VIOS (W) 2 All Ready 4 NWK Dreisch 3 Sen. 5C: Br. Noora z Springf 4 Emergo 2 Terheijden 5 Scheldev. BKC (Ba) 6 Sen. 5D: Springf. 3 Kieviten 2 Juliana 3 Br. Noord 3 Keep Fit 5 Emergo 3 Jun. 1A: 1 1 85-45 17 3 2 73-47 13 3 3 70-74 11 2 4 70-76 10 1 7 61-77 5 2 7 54-96 4 1 1 43-26 13 0 2 51-37 12 0 4 33-34 8 2 4 40-46 6 1 7 31-55 1 10 6 2 2 50-43 14 Stormv. 1 ONDO 1 Seolto 1 Tjoba 1 Jun. 2A: TOGO 1 Tjoba 2 All Ready Volharding Blauw W I 1 1 91-48 17 Jun. 3A. 2 1 69-37 16 I I ll Stormv. 2 7 ®®"!4 I Animo 2 1 8 47 82 3 AUaS 1 8 47-82 J Zuidw. Swift 3 i 1 1 44-24 13 Jun. 3B: 1 0 3 50-35 10 Luctor 2 1 4 33-51 5 22-30 6 36-45 10 8 1 1 55-46 17 10 5 1 4 46-40 11 10 5 0 5 46-38 10 10 5 0 5 51-46 10 10 3 1 6 36-54 7 10 2 1 7 40-50 a Seolto 2 Stormv 3 Animo 3 Swift 4 Jun. 3C: Olympia TOGO 2 SVOWK ONDO 2 Tjoba 3 2 1 109- 59 16 0 3 94- 48 14 1 3 62- 49 13 1 1 5 6- 61 9 2 5 53- 53 8 0 10 17-131 0 0 122- 19 20 3 48- 41 14 4 35- 68 11 10 10 0 0 86-16 20 10 7 0 3 49-45 14 10 5 0 5 48-57 10 10 4 1 5 44-49 9 10 2 0 8 47-71 4 10 1 1 8 38-73 3 3 61-44 14 6 44-52 8 7 60-61 6 7 33-45 4 7 3 0 80-37 17 7 2 1 67-39 16 5 2 3 47-43 12 2 5 3 48-48 9 1 1 8 32-66 3 1 1 8 33-74 3 1 58-29 13 4 28-56 8 6 26-31 3 7 24-64 2 1 47-22 14 2 44-25 12 4 34-26 8 6 27-40 4 7 14-53 2 0 2 38-23 12 1 2 36-29 11 0 4 38-35 8 2 3 35-36 8 1 7 12-36 1 (Door Nico Scheepmaker) Vaandag (zaterdag) is het precies 50 jaar geleden dat Han Hollander de eerste volledige radioreportage van een voetbalinterland verzorgde. Dc wedstrijd was Nederland-België, de eindstand was 1-1, de plaats was het oude, inmiddels afgebroken stadion in Amsterdam, dat zo'n 30.000 toe schouwers kon bevatten. Evenveel als het nieuwe, Olympische Stadion, dat een eindje verderop op het moment van Han Hollanders radioreportage zijn voltooiing al naderde, maar dat pas bij de opening van de Olympische Spelen in gebruik zou worden genomen. Het was dus nog op het dak van het oude stadion, dat Han Hollander „ter assistentie van AVRO-directeur Willem Vogt" de eerste radioreportage ver zorgde van een reeks die hem legendarisch zou maken. Tien jaar later had hij er vijftig gemaakt. Hij werd toen omstandig gehuldigd door een ereco- mite, waarvan dr. Max Euwe voorzitter was. Hebben wij Herman Kuiphof ooit gehuldigd, toen hij zijn 50e reportage van een wedstrijd van het Neder lands elftal had gemaakt? Of is hi j nog steeds niet aan zijn 50e toe, omdat hij. in tegenstelling tot Han Hollander, veel meer concurrentie heeft? Ir Ad van Emmenes had pas drie interlandreportages gemaakt, toen Han Hollander al voor zijn 50e werd gehuldigd, en een daarvan had hij dan nog te danken gehad aan het feit dat hij op het laatste moment moest invallen voor Han Hollander, wiens vader was overleden. Bovendien zaten al die dingen in Han Hollanders tijd overzichtelijker in elkaar. Er was geen televisie. Er waren geen Europa-Cupwedstrijden. En er waren geen interlandontmoetingen voor een Europees landenkampioenschap. De AVRO en Han Hollander hadden zo'n beetje het monopolie van de inter landreportages. Daarom ook kon hij uitgroeien tot een legende. Er zijn nog steeds mensen die denken dat we in de 20e eeuw maar één goede voetbal verslaggever hebben gehad, en dat was Han Hollander. Allen die na hem kwamen, waren hooguit verdienstelijk, maar konden kwalitatief niet in zijn schaduw staan. In hoeverre klopt die opvatting met de werkelijkheid? Die klopt in zoverre met de werkelijkheid, dat geen enkele opvolger van Han Hollander de kans kreeg even legendarisch te worden als hij. Han Hollander, die eigenlijk Hartog van zijn voornaam heette, was jood. Hij werd. evenals zijn vrouw en dochter, in de oorlog door de Duitsers opgepakt en weggevoerd, en kwam in het concentratiekamp Sobibor om het leven. In de twaalf jaar tot aan de oorlog was hij zo'n beetje de enige die voetbalreportages maakte. De eerste en de enige. Toen hij op die 11e maart 1928 zijn eerste reportage maakte, zaten er 30.000 mensen in het stadion en telde de AVRO als grootste omroepvereniging 35.000 leden. De honger naar zo'n reportage was zo groot, dat dagbladen „hoorzittingen" organiseerden, waarbij de belangstellenden naar het dag bladgebouw konden komen om daar „en masse" naar de radioreportage te komen luisteren. De meeste mensen hadden toen nog geen radio thuis, ter wijl de belangstelling voor het internationale voetbal overweldigend was. Er waren 150.000 aanvragen voor een kaartje, bij een capaciteit van 30.000 plaatsen! De zwarte prijzen waarvoor de kaartjes door opkopers werden verkocht, lagen toen verhoudingsgewijs hoger dan tegenwoordig. En dan ging het nog maar om de gewone jaarlijkse vriendschappelijke ontmoeting tegen België! Is het wonder, dat Han Hollander, die voordien "totaal onbekend was voor het Nederlandse volk, binnen de kortste keren geweldig populair werd? Goed, Dick van Rijn werd populair na zijn hockeyreportages tijdens de Olympische Spelen in Londen, en Jan Cottaar werd razend populair na zijn Tour de France-reportages, en Theo Koomen is populair omdat hij als radioverslag gever even hard blij ft j agen, j agenj agen als het huidige middenveld van Aj ax. Maar hun populariteit was en is altijd een gedeelde populariteit. De een prijst Theo Koomen omdat hij het zo lekker sappig doet, de ander waardeert Herman Kuiphofs enthousiasme, en een derde vindt Theo Reitsma de deskundigste, en weer anderen geven toch de voorkeur aan Kees Jansma of Eddy Poelman of Joop Niezen, cn ouderen denken met nostalgie terug aan ir. Ad van Emmenes die het allemaal zo rustig en bekwaam verleide. Maar ondertussen moeten zij de waardering cn populariteit delen met hun collega's. Daar had Han Hollander geen last van. Hij was de enthousiaste ooggetuige, de deskundige commentator en de meeslepende Oranje-aanhanger in één persoon. Vergelijkingsmateriaal was er niet. betere voorgangers had hij niet. Hij stond in feite nog eenzamer aan de top. en genoot nog meer de volksgunst, dan tegenwoordig Wim Kan op diens speciale gebiedEen andere vergelijking is misschien nog beter. Han Hollander was voor het vooroorlogse Neder landse publiek wat Mikis Theodorakis in de jaren '60 voor het Griekse volk was. Handicaps groter Theodorakisxomponeerde en dirigeerde de liederen die door de Grieken werden gezongen, en genoot een populariteit die aan verafgoding grensde. Zo was het in feite ook met Han Hollander. Ik heb twee uur lang oude opnamen van hem beluisterd, wedstrijdverslagen, en ik moest in alle op rechtheid tot de conclusie komen dat de Eddy Poelmans, de Kees Jansma's, de Theo Reitsma's, enfin noem ze maar op, sneller verslag geven, en thousiaster praten,'exacter waarnemen en beeldender het wedstrijd verloop schetsen dan Hollander deed. Maar hij was dan ook de eerste en de enige, zijn handicaps waren veel groter, en het voetbal was langzamer en slechter. Om een voorbeeld te noemen: de aanvoerder van het Belgische team dat op die 1 le maart 1928 tegen Nederland speelde, dr. Swartenbroeks. vertelde in een interview in De Revue der Sporten dat hij nog maar tijd had om één keer per week te ..trainen", en dat was tijdens de wekelijkse wedstrijd die hij voor zijn vereniging speelde'Tegenwoordig word je al niet meer opgesteld in SDOB-5 als je niet minimaal een keer per week komt trainen! In vijftig jaar is er veel veranderd in de voetbalsport en derhalve ook in de voetbalverslagge- ving l rienden Vrienden van Han Hollander (Kiek Geudeker, Martin Bremer) hebben er steeds bij hem op aangedrongen dat hij zou onderduiken in de oorlog. Maar dat kon tóch niet („mijn stem is te bekend"), zei hij, en dat hoefde ook niet. Ze zouden hem, Han Hollander, toch niet oppakken, ook al was hij een jood? Bovendien vertrouwde hij op een certificaat dat hij als radioverslaggever van de Olympische Spelen in Berlijn in 1936 had ontvangen, met de hand tekening van Adolf Hitler erop. Hij hoefde dat maar te tonen, en men zou hem laten gaan! Dit mengsel van naiveteit en ijdelheid heeft hem de das omgedaan. Het is werkelijk onbegrijpelijk, dat hij op dat certificaat ver trouwde. Juist dezer dagen kreeg ik, met twee jaar vertraging, het „Diplome-Diploma" van de „Games of The XXI Olympiad Montreal 1976". Een stuk kartonachtig glanzend papier, in drie banen: wit van onderen en boven, en grijs in het midden met in goud een afbeelding van het Olympisch Stadion in Montreal (inclusief de nooit afgebouwde toren) in reliëfdruk. In de bovenste witte baan staat gedrukt: Nico Scheepmaker Presse. In de onderste witte baan staan, in echte inkt en met de hand geschreven, de handtekeningen van Roger Rous seau (president van het organiserende comité) en van Lord Killanin. presi dent van het Internationaal Olympisch Comité. De oorkonde is wat gekreukeld en aan de zijkant hier en daar ingescheurd. Zoiets moet Han Hollander dus ook hebben gekregen, maar dan met de handtekening van Adolf Hitier. Hoe hij ooit kan hebben gedacht dat hem dat, als jood, zou beschermen tegen nazi-Duitsland. is me een raadsel, als ik mijn oorkonde bekijk. „Wat moei je met al die rotzooi", zei mijn vrouw, die opruimerig van aard is. „gooi ik het weg of gooi je het zelf weg?" „Neenee!", zei ik geschrokken, „dat bewaar ik. Je weet nooit hoe het nog eens te pas kan komen!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 12