FNV vraagt actief beleid regering tegen apartheid Patiënt heeft er recht op risico van zijn geneesmiddel te weten Isolatie RAF-leden is medisch onaanvaardbaar IPZC/. RIJNVERDRAGEN WERKEN VEELAL AVERECHTS 11 REGERING VAN DEPOPROVERA PRIKPIL GEVAARLIJK VS: Helft van Nederlanders kabinet-Van Agt rechts ECONOMISCHE BO YCOT ENIG EFFECTIEF MIDDEL binnen-buiten land Stichting Reinwater: ZUID-AFRIKA LAAT ZWARTE LEIDERS VRIJ Boete voor JAC-medewerker SER: bouwbeleid kan schokken voorkomen PHARMACEUTISCH WEEKBLAD OVER VOORLICHTING GENEESMIDDELEN Geen algemene kwijtschelding van schulden armste landen MltHUAU 11 MAARÏ 1978 Nederland ervan doordringen wat het apartheidssysteem in Zuid-Afrika in houdt en in welke positie zwarte werk nemers in dat land verkeren. Met name in bedrijven die zaken doen met Zuid-Afrika en daar vestigingen ROTTERDAM (ANP) - De Stichting Reinwater in Amsterdam is van me ning, dat de in december 1976 door de Rijnoeverstaten gesloten Rijn verdragen, geen, ja zelfs veelal aver echtse, uitwerking hebben. De verdra gen bevatten voor onwillige Rij-, noeverstaten teveel ontsnap pingsclausules. Er kunnen pas resulta ten worden verwacht, als er een inter nationaal lichaam komt met werkelijk uitvierende controlerende en rechtsp rekende bevoegdheden. Voorts zal het gehele stroomgebied van de Rijn on der een universele regeling moeten val len. De stichting heeft dit standpunt ken baar gemaakt aan dc bijzondere com missie van de tweede kamer voor goedkeuring van de Rijnverdragen. Het gaat hier om het 'zoutverdrag'. het 'chemieverdrag' en de 'aanvullende overeenkomst' op het verdrag van Bern van 1973. Een eerste vereiste voor het bereiken van een schonere Rijn is, dat er een wer kelijk solidariteitsgevoel ontstaat. Deze ontbreekt volstrekt, zo schrijven prof. mr. H. U. Jessurun d'Oliveira, voorzitter van de stichting, en de secretaris mr. D. M. J. Lasonder in het stuk aan de tweede AMSTERDAM (ANP) - De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) zal er bij de Nederlandse regering op aandringen in de Ver enigde Naties resoluties te ondersteunen die een economische boycot van Zuid-Afrika beogen. „Een economische boycot is het meest effectieve middel om het verwerpelijke apartheidsregime te bestrijden. De Nederlandse regering zal zich niet passief op moeten stellen maar een actief beleid moeten voeren dat er op gericht is dat zo'n internationale economische boycot van Zuid-Afrika snel van de grond komt", aldus FNV-voorzitter Wim Kok gisteren op een persconferentie aan de vooravond van de internationale vak bondscampagne tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Die campagne wordt van 13 tot 21 maart gehouden. Einddoel van de cam pagne is uiteindelijk een economische boycot van Zuid-Afrika. In het kader van de actie - die in de nabije toekomst wellicht zal worden herhaald - praat de FNV-top 16 maart met minister Van der Klaauw van buitenlandse zaken. De FNV zal de minister dan ook laten we ten dat de onlangs tot stand gekomen EEG-gedragseode voor bedrijven die zaken doen in Zuid-Afrika in feite een wassen neus is zolang de toepassing van die code niet via sancties kan wor den afgedwongen. Ook vindt de FNV dat de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Pretoria haar activiteiten tot een mini mum zou moeten beperken. „De Ne derlandse diplomaten in Zuid-Afrika mogen geen activiteiten ontplooien die het apartheidsregïme ondersteunen", aldus Kok. „Stimuleren van economi sche activiteiten van Nederlandse be drijven in Zuid-Afrika is bijvoorbeeld uit den boze". Zwarte vakbonden De vakbondscampagne tegen Zuid- Afrika is er vooral op gericht de zwarte vakbonden in Zuid-Afrika die niet worden erkend een steuntje in de rug te geven. Ook wil men de werknemers in JOHANNESBURG - Percy Quoboza, de hoofdredacteur van het verboden dag blad The World, en negen andere zwarte leiders, die sinds 19 oktober van vorig jaar in de gevangenis zaten, zijn vrijdag in Johannesburg vrijgelaten. Hun vrijlating komt aan de vooravond van de begrafenis van de overleden leider van het „Pan Africanist Con gres". Robert Mangaliso Sobukwe, die achttien jaar in Zuidafrikaanse ge vangenissen heeft doorgebracht. Volgens de minister van justitie Jimmy Kruger werd de arrestatie van de tien zwarte leiders door een commissie van rechters opnieuw „beoordeeld". Zij kwam tot de conclusie dat er geen re den meer aanwezig was om deze men sen nog langer vast te houden. Kruger zei ook dat hij vorige week de gevangenis Moddcrbeek bij Johan nesburg zelf had bezocht en daar heeft gesproken met de gearresteerden, on der wie Percy Quoboza. „Als gevolg van mijn inspectie en ge zien de situatie in Soweto", aldus Kru ger. „werd het besluit genomen om Quoboza en de andere negen gevange nen, die allen tot het zogenaamde „co mité van tien" in Soweto behoorden, vrij te laten". De minister zei verder dat de tien vrij gelaten leiders niet onder huisarrest staan en vrij zijn om te doen en te laten wat zij willen. Volgens officiële gege vens bevinden zich thans nog ten min ste 52 mensen in de gevangenis, die op 19 oktober vorig jaar werden gearre steerd. Boycot De ministers van buitenlandse zaken heeft van de vijf noorse landen hebben vrijdag opgeroepen tot een inves teringsstop m Zuid-Afrika, het afbreken van culturele en sporticontacten. en een vermondeing van de al bestaande eco nomische activiteiten van noorse be drijven in Zuid-Afrika. Na protesten bainnen de subfaculteit wiskunde van de rijksuniversiteit Gro ningen heeft de wetenschappelijk me dewerker dr. L.C.A. van Leeuwen afge zien van zijn voorgenomen bezoek aan Zuid-Afrika wegens het controversiële karakter van de reis, zo liet hij per brief aan de subfaculteitweten. Van Leeuwen zou in juli en augustus de "blanke" uni versiteiten van Pretoria en Bloemfon tein bezoeken en enige lezingen houden. Het tweede kamerlid Piet Dankert (soc) heeft, als lid van het Europees par lement, de ministerraad van de Euro pese gemeenschap gevraagd te voor komen dat Israël als bruggehoofd van Zuid-Afrika m de gemeenschap gaat fungeren. Hij heeft dit gedaan naar aanleiding van een verklaring van de Is raëlische minister van fïnatieën, Ehr- lich, die tijden een "bezoek aan Zuid- Afrika in Johannesburg verklaade dat z(jn land Zuidafrikaanse zakenlieden 'een bruggehoofd' kan bieden voor hun handelsactiviteiten met de Europese gemeenschap en de Verenigde Staten. ZUTPHEN (ANP) - De 26-jarige groeps leider Kees D. uit Zutphcn, die vorig jaar zomer een weggelopen minderja rige jongen voor politie en justitie ver borgen hield, is vrijdag conform de eis veroordeeld tot een geldboete van 150 gulden en een voorwaardelijke ge vangenisstraf van tien dagen met een proeftijd van twee jaar. De voormalige medewerker en oprich ter van het JAC (jongerenadvies centrum) in Zutphen verklaarde dat hij zich gedwongen voelde een 17-jarige jongen op te vangen omdat zijn behan deling door de kinderrechter fathal voor hem zou zijn. hebben (bijvoorbeeld Philips, Unilever, Akzo, Fokker) wil men via de vak bondskaderleden en de ondernemings raad de discussie op gang brengen over de vraag of zaken doen met Zuid-Afrika wel door de beugel kan. Ook moeten de arbeidsomstandigheden waarin de zwarte werknemers in de Zuidaf rikaanse vestigingen van die Neder landse bedrijven door de werknemers zonodig aan de kaak worden gesteld. Wim Kok wees erop dat momenteel 55 Nederlandse ondernemingen in Zuid- Afrika vestigingen hebben en dat een veelvoud daarvan met Zuid-Afrika za ken doet. Volgens Kok zou bijvoorbeeld Unilever nog steeds hardnekking weige ren de zwarte vakbonden als gesprek spartner te erkennen. Ondanks her haaldelijke schriftelijke verzoeken van de vakbeweging komen de zwarte vak bondsbestuurders de poort van het Unilever-bedrijf in Boksburg niet bin nen. De FNV stuurt dezer dagen een miljoen stencils en pamfletten de deur uit waarin de achterban over de situatie in Zuid-Afrika wordt geïnformeerd. Vol gens FNV-bestuurder Piet Damming hebben inmiddels de vabbondskader- leden bij Europe Container Terminal in het Rotterdamse havengebied van hun directie geëist dat die de relaties met Zuid-Afrika verbreekt. VERTROUWENSARTSEN: kamercommissie. Als eerst de huidige onwil is omgebogen, zal de organisa tiestructuur verbeterd moeten worden. Er moet een afdoende rechtsregeling komen, waarbij de nationale souver- einiteit dient te wijken voor een inter nationale organisatie. De Stichting Reinwater uit in het stuk met name ern stige kritiek op het zoutverdrag, maai" is van mening dat deze van gelijke toepas sing is op de chemie-overeenkomst. Uit een onderzoek van de Stichting is in middels gebleken, dat de zoutvracht van de Rijn sinds de ondertekening van het verdrag nog nooit zo hoog is ge weest. Elke maand van vorig jaar kwa men er aanzienlijke verhogingen voor en werden nieuwe records bereikt. Voor het eerst in de geschiedenis importeerde de Rijn begin 1977 op één dag meer dan 100.000 ton afvalzouten. Dit is de gehele jaarlijkse zoutbehoefte van de totale Nederlandse bevolking binnen 24 uur. Hiermee werd het reeds op de eerste ministersconferentie in 1972 in Den Haag overeengekomen plafond van 200 miligram chloride per liter bij Lobith ve le malen overschreden. De zoutlast van de Rijn steeg vorig jaar tot gemiddeld 359 milligram per liter. DEN HAAG (ANP) - De raad voor de arbeidsmarkt een commissie van de Sociaal Economische Raad (SER) heeft vrijdag in een advies aan het kabinet ingestemd met het voornemen van de overheid om het toekomstige bouwbe leid te baseren op een verschuivend meerjarenprogramma. Daarmee kan een schoksgewijze ontwikkeling van capaciteit en werknemersbestand worden voorkomen. Bij de bespreking van het concept-ad- vies heeft de heer D. H. Grasman (CNV) bepleit om één minister te belasten met de coördinatie van de programmering van de behoefte aan bouwprodukten die bij de rijksoverheid bestaat. De heer Grasman denkt hierbij aan bijvoor beeld de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Dat ministerie zou dan kunne worden uitgebreid met de naam bouwnijverheid. Op die manier zou zijns inziens zijn te voorkomen dat verschillende ministeries elkaar tegen werken bij het uitvoeren van de weder zijdse programma's. „Het is een goede zaak dat de raad voor de arbeidsmarkt zich niet beperkt tot het anonieme macro-niveau, maar de aandacht ook richt op de afzonderlijke bedrijfstakken. Als adviesorgaan van het bedrijfsleven ten behoeve van de overheid, vereist die benadering van de raad de nodige zorgvuldigheid ten aan zien van de interne verhoudingen bin nen het bedrijfsleven." Dit schreef het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) gisteren in een commentaar op het advies van de SER inzake arbeidsmarktontwilleingen in de bouwnijverheid. Het AVBB zegt te kunnen instemmen met een beleid dat gericht is op een naar omvang evenwichtige ontwikkeling van de bouwproduktie door de tijd heen. -r» TT C „Onderlinge aanpassing van het PFOI. WOCIÏl£lg6'S taakstellend en geprognotiseerde deel «TT i-i- i van de bouwproduktie kan daarbij een (gfUS lïl KOttGrÖaiïl wezenlijk instrument zijn." AMSTERDAM - Harry van Doom (25) uil Tilburg, won de bierwedstrijd uitgeschreven door een Australische bierbrouwerij, door in 5.2 seconden 1 hele liter bier te drinken. Hiermee brak/vestigde Harry ook het Nederlands record bierdrinken. Voordat Harry eenpoging kan gaan ondernemen het wereldrecord, te gaan verbeteren zal er nog heel wat bier doorzijn keel moeten stromen: in IA seconden 1 liter bier. volgens het 'Guiness Book of Records!' Het gelag werd in het Amsterdamse Caranza hotel gehouden. UTRECHT (ANP) - De isolatie-hechtenis van de drie RAF-leden FÓlkerts, Wac- kernagel en Schneider is uit medisch oogpunt een onaanvaardbare vorm van opsluiting. Zij kan reeds na kortere tijd tot negatieve beïnvloeding leiden van de psychische en lichamelijke functies. Deze conclusie trekken de vijf ver trouwensartsen van de reeds vijf weken in hongerstaking zijnde RAF-leden na een onderzoek omtrent de detentie-si tuatie van de drie. De artsen, profdr. H. J. van Aalderen, dr. W. P, van den Hout, dr. F. van Ree, prof dr, M. A. J. Romme en J. Sacksioni, hebben bij de drie reeds de eerste negatieve verschijnselen kun nen constateren. Volgens de artsen kunnen die niet worden toegeschreven aan de hongerstaking, zo schrijven de vijf advocaten van de RAF-leden in een persverklaring. De artsen adviseren - uit medisch oog punt - de RAF-gevangenen te integre ren in de gevangenisbevolking. In ieder geval moet men de drie onderling een ruim en menselijk contact toe staan, zo menen de artsen. Het laatste is een voorlopige oplossing, maar op de lan- Brmkman, vmaen een nongerstaKing als laatste middel van een gevangene om te protesteren tegen een onmen- seliuke detentie, rechtvaardig. Volgens hen betekent dit, dat de eventuele ge volgen van de hongerstaking volledig aan het ministerie van justitie moeten worden toegerekend. 'In haar beleid neemt het ministerie het risico van de gereduur volgens hen, onvoldoende. De dood van de gevangenen op de koop advocaten, de mrs. Bakker Schut, Spong, Duynstee, Willems en Dubois- toe'. aldus de advocaten in de pers verklaring. ROTTERDAM (ANP) - Het college van bestuur van dc Erasraus-universiteit in Rotterdam heeft de hoogleraar prof. M. G. P. Hoefnagels verzocht naar Neder land terug te keren. Aanvankelijk zou hij pas over een week naar Nederland komen. Maandag zal professor Hoefna gels de tentamens nakijken. Woensdag verzocht het bestuur van de juridische faculteit van de universiteit het college van bestuur de hoogleraar die gastcolleges gaf in Curacao, onmid dellijk terug te roepen. Eerder had het faculteitsbestuur de heer Hoeöiagels verzocht direct naar Rotterdam te ko men om enkele zaken te regelen, die sinds zijn vertrek naar de west waren blijven liggen. Het gaat onder meer om nlet-gecorrigeerde tentamens en de af ronding van de studiegids. Stafarts Rutgersstichting: ik zou zeggenrustig nemen DEN HAAG - De prikpil Depo-provera, een voorbehoedsmiddel dat drie maanden werkt, blijkt gevaarlijk voor de gezondheid te zijn. Dit heeft de Ame rikaanse regering meegedeeld. Het middel dat officieel medroxyprogeste- ron heet en door „Upjohn" in de handel is gebracht, wordt behalve in de Ver enigde Staten in zestig andere landen, waaronder Nederland, op grote schaal gebruikt. Vier jaar geleden heeft het Amerikaanse departement van ->lk- gezondheid toestemming voor het ver vaardigen van het anticonceptiemid del gegeven. Deze toestemming is nu ingetrokken. De staf-arts van het Aletta-Jacobshuis (Rutgersstichting) in Amsterdam, Rob van Tergouw, deelt desgevraagd mee DEN HAAG-Ongeveer 100 leerlingen van de Technische school aan het Veluweplein in Den Haag. hebben vrijdagmiddag bij de Canadese ambassade in Den Haag gedemonstreerd tegen het zinloos aj'slachten van zeehonden in Canada. AMSTERDAM (ANP) - Vierenvijftig procent van de Nederlanders ziet het kabi net-Van Agt als een rechts kabinet. Drieëndertig procent vindt dat het een mid denpositie inneemt en vijf procent noemt het links. Dit valt af te leiden uit een enquete die het NIPO (Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie) begin feb ruari onder ruim 700 Nederlanders heeft gehouden. Van de ondervraagden die het kabinet als rechts bestempelen heeft 48 procent veel en 15 procent helemaal geen vertrouwen in dit kabinet. Zij die het als een minis tersploeg van het midden zien, hebben er voor 44 procent vertrouwen in en voor acht procent geen enkel vertrouwen. Pvd A-stemmers zijn het tamelijk eens over de politieke positie van het kabinet-Van Agt: 61 procent noemt het rechts. Van de CD A-stemmers vindt 50 procent en van de V VD-stemmers vindt 56 procent het een rechts kabinet. Achtentwintig procent van de Pvd A-stemmers, 42 procent van de CDA-stemmers en 36 procent van de VVD-stemmers noemt de regeringsploeg van Van Agt er een van het midden. Vier jaar geleden werd het kabinet-Den Uyl in een soortgelijk onderzoek door 55 procent van de ondervraagden als links gezien en door 31 procent als een kabinet van het midden. dat de stof medroxyprogesteron-ace- taat in genoemde prikpil, in grote dose ringen toegediend bij Beagle-hoden, borstturnoren veroorzaakt. Dit hebben proeven in de Verenigde Staten uitge wezen. Van Tergouw, deskundige op het gebied van antieonceptionalia. wijst erop dat echter nooit is aangetoond dat bij men sen dezelfde verschijnselen voorkomen. Dat is dan ook de reden dat hij er niet aan denkt zijn patiënten te adviseren de prikpil niet meer te gebruiken. „Ik zou tegen mijn patiënten zeggen: rustig ne men". aldus de staf-arts. Deprikpil, die in ons land naast Depo- Provera onder de naam Farlutal in de handel is (beide merken zijn overigens van een en dezelfde firma Upjohn), wordt naar het oordeel van Van Ter gouw veel gebruikt. „Ik schat het op circa 2 procent van de gewone pll- gebruiksters". UTRECHT (ANP) - „Het belangrijkste argument voor patiëntenvoorlichting is, dat mensen het recht hebben om te weten wat er gebeurt als ze een bepaald middel gebruiken en wat voor risico's ze lopen". De apotheker A. J. E. Cor- nelissen van het wijkgezondheids centrum Huizermaat in Huizen zegt dit in het Pharmaceutisch Weekblad van de Koninklijke Nederlandse Maat schappij ter bevordering der Phar- macie, dat deze week helemaal is ge wijd aan de voorlichting over genees middelen. Patiënten, artsen, apothekers en apo thekers-assistenten geven er hun me ning in over dit ontweip Daarbij blijkt wel. dat er geen eenstemmigheid be staat over het antwoord op de vraag, wie de voorlichting nu precies moet geven. F. G A. Huber, burgemeester van Goes en voorzitter van de algemene vereni ging tot behartiging van patiënten belangen, meent dat de arts de informa tie moet verschaffen, omdat, hij ook de gene is die de medicijnen voorschrijft.. De heer J, Bovenkerk, lid van het pa- tiëntenberaad (een overkoepeling van verschillen de patiên tenorgan Isa ties stelt daar tegenover dat de arts daartoe onvoldoende in staat is „De apotheker kan door zijn studie veel meer over de werking van geneesmiddelen vertellen dan de arts. De arts heeft, daar in zijn opleiding te weinig van gehad" Dr I Ph L. Koperberg van het. Universi tair Huisartsen Instituutin Utrecht zegt dat artsen wel de verantwoordelijkheid voor de voorlichting over geneesmid delen opeisen, maar dat zij daar onvol doende inhoud aan geven. Hij gelooft dat. anderen, onder wie de apotheker, die taak daarom hebben overgenomen Hij bepleit een goede samenwerking tussen huisarts en apotheker. Consequenties De Utrechtse apotheker H. A. Losse stelt zich op het standpunt, dat uit sluitend de arts voorlichting over ge neesmiddelen moet geven. „Men zegt dat artsen het niet goed doen en in een aantal gevallen zal dat beslist zo zijn. Maar als wij dat soort tekortkomingen moeten gaan corrigeren, spannen we het paard achter de wagen". Als het waar is dat artsen niet in staat zijn om een juiste keuze te maken uit genees middelen en om de consequenties van hun keuze toe te lichten, moeten ze het naar zijn mening óf Ieren óf ophouden met voorschrijven. De K NMP zelf houdt zich ook bezig met voorlichting aan artsen en patiënten en wel via haar commissie voor collectieve voorlichting (publieksfolders). de werk groep patiënteninformatie 'preparaat- gerichte' folders) en de commissie prac- tische farmacie die samenwerkt met het Laboratorium der Nederlandse Apo thekers (LNA) Samen met de artsenorganisatie KNMG heeft de KNMP groepsbijslui- ters uitgegeven voor verschillende groepen geneesmiddelen. Uit een in Haaksbergen gehouden enquête onder patiënten die bij hun medicijnen zo'n groepsbijsluiter kregen, is gebleken dat ruim negentig procent van de mensen de bijsluiters leest en dat die bij ruim de helft van hen vragen waarmee ze zitten oplossen. Als er over een geneesmiddel toch nog wagen zijn. raadplegen de pa tiënten bijna tweemaal zovaak de arts als de apotheker. In het kader van het streven naar een betere voorlichting heeft de KNMP nu ook een informatiekaart uitgegeven over het juiste gebruik van geneesmid delen die oraal worden toegediend. De kaart is samengesteld door de Am sterdamse hoogleraar prof. mr. F. W. H. M. Merkus. Er staat onder meer op hoe de verschillende soorten medicijnen het best kunnen worden ingenomen: met melk of vetrijk voedsel of juist zonder melk, een uur na de maaltijd, tijdens of na het eten, enz. Behalve ge gevens over de invloed van voedsel en toedieningstijdstip geeft de kaart ook aan welke medicijnen de patiënt rech top zittend en met veel water moet in nemen om irritatie of beschadiging van de slokdarm te voorkomen. GENEVE(ANP)- Een aantal rijke indu strielanden is bereid om van geval tot geval te bekijken of ontwikkelingslan den in aanmerking komen voor kwijt schelding van hun schulden. Een alge mene kwijtschelding van de schulden van de armste landen, waarom dc ont wikkelingslanden hebben gevraagd, zit er niet in. De rijke landen willen ook in de toe komst financiële hulp verlenen. Dit zal dan bij voorkeur in de vorm van schen kingen gebeuren. Dit is besloten op de vergadering van de Conferentie voor Handel en Ontwikkeling van de Ver enigde Naties (UNCTAD) in Geneve. Naar schatting van de UNCTAD be draagt de gezamenlijke schuldenlast van de ontwikkelingslanden ongeveer 250 miljard dollar. De armste landen zijn ieder jaar een groot deel van hun inkom sten kwjjt aan afbetalingen en rente. NVU IN AMSTERDAM UITGESLOTEN VAN VERKIEZINGEN AMSTERDAM - De Nederlandse Volks Unie mag niet meedoen aan dc gemcen- teraadsverkeizingen in Amsterdam. Het Centraal Stembureau heeft dat vrijdag besloten. Lijsttrekker Glim merveen heeft wel toestemming gekre gen om onder eigen naam de verkiezin gen in te gaan. Met de uitsluiting van de NVU volgt het stembureau de uitspraak van de Civile Kamer van de Amsterdamse recht bank. Die kwalificeerde de NVU deze week als een verboden vereniging. Ook in Rotterdam en Den Haag heeft Glimmerveen zich bij de registratie voor de verkiezingen onder eigen naam laten inschrijven. De beslissing over deelne ming valt later in deze maand.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 11