Vuile Mong met de geschiedenis van Bommerskonte in circustent Dat was het dan AXELAAR RIGOBERT ANTHEUNIS MAAND JE NAAR DOGON IN MALI 9Café Centraal9 in première In kleidorpen langs de Niger Onderzoek naar Tellemstam exttA agenda VRIJDAG 30 DECEMBER 1977 ZEEUWSCH-VLAANDEREN Ondernemingsgeest, doorzettingsver mogen en durf zijn eigenschappen waarover je zeker wel in meerdere of mindere mate moet beschikken, als je nog geen twee jaar na een mislukte ex peditie dwars door Afrika opnieuw je spullen bij elkaar pakt en op het vliegtuig stapt. Dat deed de Axelse binnenhuisarchitect Rigobert Antheu- nis. Gisterenavond kort voor midder nacht steeg in Parijs het vliegtuig op, waarmee Rigobert en zijn vriend Kees van Loon inmiddels al in Makabo in Mali zijn aangekomen. En daarmee begint het pas goed, want van daaruit moeten ze nog 650 kilome ter afleggen met het openbaar vervoer (nou ja. openbaar vervoer.Rigobert omschrijft het meer als een veredelde huifkar met motoraandrijving. Het is een soort taxi. die pas vertrekt als hij afgeladen vol zit), en als laatste 'beproe ving- volgt dan nog een barre tocht te voet, 80 kilometer lang door de bran dende zon. bij een gemiddelde tempera tuur van vijfenveertig graden celsius. Dan is het einddoel van de reis, de kleidorpen van de Dogonstam langs de Niger bereikt. Het laatste deel van de reis, vanaf Mopti zijn ze echter niet meer met z'n tweeën, want daar, bij de vis- fabriek in Mopti is het ontmoetingspunt met de andere leden van de expeditie. Op zes januari, 's-middags om twaalf uur hopen ze elkaar daar te treffen, om vandaar uit samen verder te gaan, per taxi en te voet. Rigobert legt uit waar hetom gaat: „De groep is afkomstig van een werkvorm van de Technische Hoge school in Eindhoven, waarin de vorm- gevingsprocessen van beeldende kunst en bouwvormen werden samengevoegd. De beeldende kunst en de architectuur moeten weer naar elkaar toe groeien. En Kerstwijding De Molenhof ZAAMSLAG - De sectie tennis van de sportvereniging Zaamslag houdt dins dag 10 januari om 20.00 uur haar jaar vergadering in 'De Rank' te Zaamslag. Behalve de jaarverslagen van secreta resse en penningmeester zal er een be stuursverkiezing plaats vinden wegens het aftreden van de heren J Meert ens, P.LetzeenG OverdulveendedamesM J de Conick en L den Hollander De laatste drie zijn niet herkiesbaar Ook vinden er verkiezingen plaats voor de kascontrole- en de technische commis- In 1978 gaat de sectie tennis deelnemen aan de competitie van de KNLTB Kerstboomverbranding te Sluiskil SLUISKIL - Zaterdag 7 januari wordt om 16.00 uur een kerstboomverbran ding gehouden op het terrein tegenover de rk kerk te Sluiskil. De Sluiskilse kinderen kunnen kerst bomen vanaf 13.00 uur inleveren. Voor elke ingeleverde kerstboom wordt een lot uitgereikt. De verloting begint om 17.00 uur in het Gildehuiste Sluiskil. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door de middenstandsvereniging 'De Driehoek'. De Sluiskilse brandweer verleent haar medewerking aan de ver branding. Filatelisten in Oostburg bijeen OOSTBURG - In café Chez René te Oostburg vindt vrijdag 6 januari eea bijeenkomst plaats van de aangesloten filatelisten uit West Zeeuwsch-Vlaande- ren en enige aangrenzende Belgische gemeenten. Er is dan weer een veiling met binnen en buitenlandse kavels, een gratis en een betaalde verloting en de aanwezige leden kunnen weer in het be zit gesteld worden van de nieuwe emis sies uit hun verzamelgebieden. OFFICIËLE PUBUKATIE TERNEUZEN Geboren:ChristianusJ dvC A J Ver geer en P J de Rijck- Barbara d v J KooijmanenF Kersjes'Saskiad v E L PloegaertenE J Kotvis BjörnzvE G F van Krevelen en A Varekamp' Mar- jöleinL W V dvW A M deLetterenR M E O van Poecke- Izaak A z v M L Verhelst en P J Dekker- Joeline z v K W Yeungen K T Law- Johanna Adv W Smedeman en A J Blom- Ronald N z v A F Kriek en W M Wansink Onderlrouwd: A J Schilleman ?4j en Ji M Pladder 24 j' G Dieleman 28 j en T Robijn 32 j Getrouwd- A G A M Dhont 27 j en H S M Cuelenaere22j H J C Pijnen 19j en M Drabbe 18 j' E Bonk 18 j en E Tolsma 17 j- J A de Ritter 20 j en S L Stoffels 19 j- J Verkere 29 j en J C van Boven 19 j C G H M van Reijne26j en M M Aerssens 20j-C J Paccoud25jen C C Muller 26 j P J J Gelderland 24 j en L J M Rommens 22 j' T C P de Jaeger 22 j en J E M Bertram 18j L F E R van Damme 27 j en R M N Scherrens 22 j- F R Gonesh 37 j en T Ramkhelawan 21 j Overleden- C van de Velde 80 j- M Koole 72 j w v F Kolijn- J van Limmer 61 j R S Lockefeer71 j-A van Dron ge len 89jwvL Stielstra-M C P Remerij 74 j e v C Pichal I de Hullu 79 j" E F van Vooren 87 j- M Deplae70j" J van de Vrede 64 j e v J A de Feijter tHULST Geboren- Sebastiaan R E Bracke Rit£ Fransen- Tommy R G van de Vijvere Melissa A P van den Branden- Saskia I Ferket- Linda J de Cöck- Maria V Haartsen Ramon D van den Bout Getrouwd-W D M de Schepper 25 j er B N J M Kramers 23 j- P A E de Witte 21 j en S S J Neve20j-H A M de Cock 30 j en A L C Maes 27 j Overleden- J Biesbroeck 80 j E A Blommaert 73 j- V J de Bot geb De Rijck 80 j-A J van Cauteren 86 j-M C Poppegeb Van Gimst 65 j- J A F Her mans 80 j-R M Claessensgeb Mullers 82 j omdat we dat in bijna volmaakte vorm denken aan te treffen bij de Dogonstam. die verspreid woont m de kleidorpen langs de Niger in Maü gaan we daar naar toe. We hopen dan ook meer te ontdek ken over de verdwenen Tellemstam en haar cultuur". Mysterie Mali is het voormalige Frans-Soudan, de Dogon is een gemeenschap van on geveer een kwart miljoen mensen, die zich gevestigd hebben aan de voet van de steile, onherbergzaam uitziende rot swand van kalksteen die zich over een lengte van ongeveer tweehon derdvijftig kilomter uitstrekt Ze wor den de Falaise de Bandiagara genoemd. De Dogon werd pas in het begin van deze eeuw ontdekt door een Franse et noloog. Tot nu toe is echter nog weinig bekend over het grote mysterie dat de geïnteresseerde gemoederen al tiental len jaren lang beroert en waarnaar ook deze expeditie weer op zoek zal gaan wie en wat waren de mensen van de Tellemstam, zoals ze door de Dogon ge noemd worden? Het woord Tellem be tekent 'wij vonden hen', weet Rigobert. Vast staat, dat de grotten en holen van de Falaise een magische betekenis heb ben voor de huidige bewoners. De do dendansen. met beelden en maskers, van de Tellem worden dóór de Dogon gebruikt. ..Dat de Dogon zo lang geïso leerd geleefd heeft is onder meer te wijten aan de klimatologische omstan digheden. Het gebied daar is een uitlo pervan de Sahara en erg heet. Wel is de streek erg vruchtbaar Vermoedelijk door die geïsoleerdheid is daar die ver bondenheid tussen beeldende kunst en architectuur nog wel te vinden. Maar wat we precies zullen vinden, is voor ons ook nog een verrassing", legt.Rigobert uit, „Er is op antropologisch gebied wel tamelijk veel bekend over de Dogon en de Tellem, maar van de cultuur weten we nog vrij weinig. Wat we weten is be kend geworden door de expedities van Herman Haan, die een aantal grotten onderzocht heeft". Over de Tellem doen verschillende verhalen, mythen eigen lijk. deronde Zozijnerverhalen.waarin verteld wordt, dat voordat zij de rot swand bevolkten er een stam heeft ge woond. die de voorouders waren van de Pvgmeeën. Vast staat, dat het gebied nog voor de Tellem bewoond werd door een stam die aangeduid wordt als de Tolo.v. naar een ravijn dat de Falaise doorsnijdt. Zij zouden de bouwers van de dodenwoningen in de rotsen zijn, is uit een onderzoek gebleken. Hun cul tuur stamt al uit de tweede of derde eeuw van onze jaartelling. De Tellem verschijnt pas in de elfde eeuw ten to nele. Er valt dus nog heel wat uit te plui zen over de tussenliggende periode en hoe het nu werkelijk is geweest. ijftiende eemt „De Dogonbevolking zelf beweert in de vijftiende eeuw naar de rotswand te zijn getrokken en de Tellem te hebben verjaagd. Op sommige plaatsen zouden zij zichj na het einde van de strijd met de Tellem hebben vermengd", weet Ri gobert te vertellen. Hij weet er wel wat vanaf, want zijn vorige reis strandde ongeveer op de plaats waar hij nu weer naar toe gaat. Van zijn ervaringen toen hoopt hij nu uiteraard het nodige pro fijt te hebben. „Ik ben bang dat de an dereleden van de groep zich een andere voorstelling van de tocht maken dan wij. Ze wilden zelfs taxi's en een tolk van hieruit bestellen. Wij zijn de eigi- gen die een tent bij ons hebben. De an deren overnachten wel in een hotel letje, denken ze. Dat die er echt niet zijn zullen ze nog wel te weten komen". Rigobert neemt ook niet meer dan tien kilo bagage mee. Dat kan ook niet. want alles moet zelf gedragen worden. Alleen het hoogst noodzakelijke gaat mee, zoals een blok luchtpostpapier en een pen om aantekeningen te maken. Mes sen vorken en lepels staan niet op de paklijst: „Vorige keer heb ik al gemerkt dat je in het begin wel even raar staat te kijken, maar al vlug eet je net als dc bevolking, met je vmgers. Je eet wat er te krijgen is Dat zal wel uitdraaien op rijst, rijst en nog eens rijst Verder wor den er geiten gekweekt, hetzal dus heus wel meevallen wat het eten betreft". De groep splitst zich op in kleine groep jes. diegaan proberen contact te zoeken met de plaatselijke bevolking. „Wij wil len van het ene dorp naar hef andere dorp trekken. Onze bevindingen zullen we wel elen met de anderen. Dat we dit willen komt ook doordat onze reis een oriënterend karakter heeft, omdat we veel korter blijven dan de anderen, na melijk 25 dagen. De anderen kunnen langer büjven doordat ze subsidie heb ben gekregen. Daar waren wij te laat voor en we moeten dus alles zelf beta len". Dat is natuurlijk geen kleinigheid als je eigen baas bent. Axelse bos Rigobert was degene, die door middel van een advertentie een actie begon om het behoud van het Axelse bos en hier mee heeft hij opmerkelijke resultaten geboekt. Wat is er de reden van, dat hij zijn goedlopende architectenstudio zomaar een aantal weken sluit en zich aansluit bij de onderzoekers? ..Ik voel er weinig voor om een beroepsi- diout te worden en maar achter mijn te ken tafel te blij ven zitten. Ik vond di t een interessant studieobject en goed voor de verrijking van mijn ontwikkeling. Ik stel me vrijblijvend op en wil zo veel mo gelijk indrukken opdoen en. indien mo gelijk. volgend jaar terugkomen, mis schien met een eigen groep. Ik ben na melijk bang, dat het al erg energiever slindend zal zijn om met elkaar te leren leven. Architecten, beeldende kun stenaars, biologen en antropologen met heel verschillende leefwijzen in één groep, moeilijk hoor. Een cultuur is niet zomaar te analyseren. Daar is een ja renlange studie voor nodig. En als het kan. ga ik me daar de komende tijd mee bezig houden. BRESKENS - Op 3 februari 1978 is het zover, dan gaat het door twee Bressiaanders, Bram Heyboeren Rinus Quaars, geschreven toneelstuk in première in het Ledeltheater te Oostburg. De kaarten voor deze eerste voorstelling zijn al allemaal weg en ook voor de reprise zijn praktisch geen kaarten meer verkrijgbaar. Het stuk is geënt op helleven van een vermaarde kasteleinsvrouw en haar trouwe echtgenoot. Het geheel is gesitueerd in het Breskens van de jaren 30. Om aan slof voor hun stuk te komen, dat getiteld is 'Café Centraal' hebben beide schrijvers vele gesprekken gevoerd met oudere West-Zeeuw-Vlamingen. Het ging hen daarbij met name om oude gezegden en uitdrukkingen, die dan ook rijkelijk in het stuk voorkomen. Onder leiding van regisseur Van der Grieken uit Breskens wordt momenteel hard geoefend. Aan hel stuk wordt meegewerkt door een dertigtal spelers uit geheel West-Zeeuwsch-Vlaanderen. De foto geeft een beeld van een repetitie. SPECTAKEL IN ACTIE JAAR VAN HET DORP' Kgobert Autheums SAMENWERKING MET DE KOEYER VAN CIRCUS STAR Na de winter zal de Belgische groep Vuile Mong en zijn Vieze Gasten met het circus Star door Vlaanderen trek ken. In het kader van de Belgische actie •Jaar van het dorp' willen zij de dorpen aandoen met een spektakel, dat het midden houdt tussen politiek cabaret en circus-acrobatiek. Een titel hebben zij al: 'De Geschiedenis van Bom merskonte'. Voor de troep van Vuile Mong gaat alzo een oude droom in ver vulling: eindelijk op toernee gaan on dereen eigen tenten temidden de echte circus-atmosfeer, volgens hen 'het volkse klimaat bij uitstek om ideeën over te brengen". Hoe de samenwerking tussen Vuile Mong en Rafaël De Koeyer van Star-cir cus tot stand gekomen is? Vorig jaar vroeg Raf toevallig aan een van de Vuile Gasten naar het adres van de bur gemeester in St-Maartens-Latem. An dere leden van de troep hadden al eerder het tentje van 'Star" opgemerkt. Via de Belgian Circus Club kwamen zij het voormalige overwinteringsadres van Star op het spoor en toen De Koeyer zijn toernee beëindigd had, kwamen de be sprekingen op gang. Met zijn Tunesi sche vrouw woonde hij een voorstelleng bij van 'Adhemar" en na veel over en weer gepraat werd een akkoord vooreen jaar beklonken. Raf de Koeyer wordt lid van de Zomer- gemse werkgroep voor vormingsthea ter, zoals de troep van Vuile Mong of ficieel heet en krijgt net als de anderen 1.000 gulden maandloon uit de 200.000 i k had een heel ander stukje geschreven maar Marriët Freezer is dood en dal haalde me uit mijn evenwicht. Ze stond niet op de voorpagina's van de dagbladen want gelijk met haar was er een andere dode die in zijn leven veel meer vermaard was dan zij, een wereldfilmkomiek. Hij werd acht en tachtig, Harriet Freezer zes en zestig jaar. Voor mij, voor ons. deze omgeving, oms land was Harriet Freezer voornamer. Een waardevolle vrouw die goed schreef en bij wie je geestelijk steun kon vinden. Iemand die haar werk kruidde met een kostbaar ingre diënt: humor. Ze richtte zich regelrecht tot iedereen in haar boeken, met haar lezingen, optreden voor radio en. televisie. Harriet Freezer was voor ons bereikbaar en je hoefde nooit bang te zijn datje van haar een diepzinnige verhandeling vol onbegrijpelijke uitdrukkingen voorge schoteld zou krijgen Jaren geleden woonde ik voor de eerste maal een lezing van haar bij. Ik heb zelden zo moe ten lachen om een vrouw en dan nog wel om een die er niet He, OP DE PONTENEUR et mag trouiuens toch een iconder heten dat wij dit jaar hebben overleefd. De gevarenzone krijgt ons hand over hand meer in de greep. Van eitjes en thee bijvoor beeld. kun je volgens een Japanse geleerde iwat die thee betreft dan. van de eitjes ivisten we het natuurlijk allang) de verschrikkelijkste ziektes krijgen. Daar zijn nu diverse planters in het vroegere Indië rijk van geworden, van thee die ons ten verderoe kan voeren. Zie je nu wel dat er iets met die koloniën niet in orde was? Waarlijk, in deze tijd is het een belevenis iemand te ontmoeten zonder klach- tenregister. dus gezond zijnde. Eenmaal trof ik iemand met een reusaevhtige zak vol medicamenten op de rug Hij slingerde deze met ontzag voor mijn neus stalde trots de collectie uit en trok een agenda. Hierin had hij van minuut tot minuut genoteerd welke medicijnen hij moest inne men. 'En u leeft nog'zei ik bewonderend- De man had de tijd vooreen secure goekhouding hij was gepensioneerd, hoewel niet lang meer. speciaal haar beroep van maakte dit de mensen te laten doen. Ze was ook moedig want toen al riep ze een hierover ten dele stomverbaasde menigte vrouwen op hun per soonlijkheid te ontplooien. Openhartig vertelde ze in een van haar boeken over haar echtscheiding, het moet voor velen troost en herkenning betekend hebben. Harrièt Freezer, een vrome met humor en een grote bewogenheid, die van heel velen symbolisch een Oscar kreeg Nou. dat was het dan. bijna tenminste. Goed jaar gehad? Misschien een maagzweertje overgehouden aan ergernis vanwege de chronische kabinetsformatie? Had u niet moeten doen zeg. het u zo aantrekken, had dit liever over gelaten aan de professionals, die houden er tenslotte nog een dikke boterham aan over. O jee. eten. Verboden na tuurlijk. Hebt u dat nu toch weer zoveel gedaan, de aj'ge- lopen tijd? Toch geen roomboter gebruikt zeker? Wat U weet toch dat onze geeèrbiedigde artsen het nuttigen van eetwaren met klem ontraden Wat lien betreft komt de afzet van consumptieartikelen volmaakt in het slop te- Na, aast het voedsel is ook het meubilair aangetast door de alom heersende verwording. Naar verluidt, de spaanplaat, de verdoemeehjke pulp die zich onder het arglistige laagje fineer waarvan wij trots beweren dat het edelhout is, schuilhoudt. Dit is de boosdoener. Het zou me dan ook niet onwelkom zijn geweest indien de verhuizers enig huisraad uit hun knuisten hadden laten vallen doch ze bleken van het Simson-ti/pe te zijn en zulke lieden ma ken geen malheurs. Tot slot nog uit dit bloedeigen dagblad een Moskou's be richtje van opbeuring en hoop 'Russische griep in aan tocht'. Er schijnt ook nog een influenza te bestaan met de naam: Victoriagriep. Dat noemt men nu zwarte humor. Nou. dal was het dan wel hè. op geen stukken na natuur lijk. maar wel genoeg, dan maar weer hoogachtend, ver blijvend: Op de Ponteneur. Janneke Dierx-Harms. gulden overheidssubsidie. Momenteel wordt nog onderhandeld of ook zijn vrouw, een buikdanseres die met slan gen overweg kan. bij de troep kan. In het begin werd gevreesd dat de sa menwerking niet zo best zou verlopen, maar zegt Rosseel zelf: „Die vrees is uit de lucht. Erwerden geen zware ideologi sche gesprekken geveerd aan dc basis, maar we hebben wel precies, uitgelegd waar we mee bezig zijn en hij is komen kijken naar de show Nu doet Raf in alles mee, 's-cohtends bijvoorbeeld aan de opwarmingsoefeneningen". Raf de Koeyer over het programma, ,,'t Is voor mee te lachen en er zitten veel dingen in die waar zijn. Ge kunt dat soms oppakken zoals ge wilt, maar ik pak het goed op". Vuile Mong en zijn Vieze Gasten waren al maanden bezig met een nieuw prog ramma dat als thema het 'Jaar van het Dorp' zou hebben. Net als voor 'Ad hemar' werd inspiratie gezocht in de stripwereld en de groep had het oog la ten vallen op Astérix en Obélix. De on versaagde Galliërs zijn nu verdwenen uit de opzet en vervangen door de cir cuswereld. Bommerskonte „De geschiedenis van Bommerskonte" begint meteen lied overhel 'Jaar van de flop, jaar van de dop. jaar van het dorp', waarin de Belgische Boerenbond een veeg uit de pan krijgt. Die wordt de belangrijke verantwoor delijke genoemd voor de verloedering van het landelijke leefkarakter, waar door de heren doktoors een mooi hoevetjeop de buiten krijgen en de ar beiders hun weckeindhuisje. De show- toont de uitlopers van di t nieuwsoortïg toerisme, daarbij inbegrepen de frietkraampjes en de supermarkten. In het tweede deel bezoekt een bisschop Bommerskonte en op die manier moet de alleenheerschappij van de kerk over het plattelandsleven en die van de Christelijke Volkspartij gebrandmerkt worden Dat komt duidelijk naar voor op het 'Bal van de Burgemeester', waar de notabelen van Bommerskonte de verkavelingen onder elkaar verdelen. Een ander satirisch element is de veld wachter. die na de fusie 'agent de police' heet en meer te maken krijgt met de computer van de rijkswacht dan met de bevolking. Bovendien krijgt Bom merskonte een kerncentrale en een cul tureel centrum dat ingehuldigd wordt door de Belgische minister van cultuur De Backere, die in haar gelegenheids toespraak over de campagne 'Jaar van het Dorp' handelt. Thans wordt nog gezocht naar een ge schikte finale. Misschien wordt het een filmpje van de groep Polïtfilm met echte beelden van dorpsverkwanseling. De groep wil met enig optimisme eindigen, misschien wel met ccn spelsituatie tus sen de jongste en oudste toeschouwer onder de tent, om aan te tonen dal 'tus sen die twee leeftijden alle krachten Vuile Mong en Raf De Koeyer. aanwezig zijn om een halt toe te roepen aan de versjachering van het regionaal leefklimaat". Trapeze Agenda schietingen: Zaterdag 31 de cember. Kapellebrug, Cyr. de Kind. Hulst, W. Blommaert. Koewacht. J. de Kind-Ceelaert. Lamswaarde, P. Claes- sens.^ Sluiskil. H. Dallinga. Zondag 1 januari. Hulst, S. Bommaert. Hengstdijk. P. van Dijk. Maandag 2 januari. Hulst, W. Blom maert, Dinsdag 3 januari. Koewacht, J. de Guchteneire tbejaardem. Donderdag 5 januari, Kloosterzande (R. van Kru.vssen bejaarden. Koewacht, Oude Molen (bejaaardeni. Raf de Koever zal alvast een spectacu laire rol toebedeeld krijgen. Naast de sketches waarin hij als acteur moet spelen, blijft hij ook de trapeze beoefe nen. iets dal hij zes jaar lang deed bij Boltini en bij Renz. Daarbuiten zal hij acrobatie en clowns nummers ten beste geven, waaraan nu mei nog stramme spieren wordt ge werkt. In het overwinteringskamp van circus Star. ten huize Rosseel in Zomergem, vertoeft Raf dagelijks te midden zijn nieuw circusgezelschap. Ondertussen werkt hij verder aan de accommodatie, eigenhandig gemaakt of recent aange kocht Zeker is dat de circustent 200 zit plaatsen zal tellen De groep van Vuile Mong is een aantal kamionelten aan het opknappen en schilderen om samen 'Zonnebloem' Hulst hield kerst middag HULST - De stichting 'Zonnebloem', afdeling Hulst hield de kerstmiddag voor haar gasten in 'De Blaauwe Hoeve' te Hulst. Het feest begon met een eucharistievie ring. waarbij rector J. van de Veeken voorging, waarna domina H. B. de Nee- ling een kerstverhaal voorlas. Juffrouw A. Wauters uit Hulst las een verhaal voor. dat zich m de vroegere zuster school te Hulst afspeelde. Tot slot ge bruikten alle vijftig gasten met hun be geleiders een kerstmaaltijd. met de circuswagens een éënkleurige karavaan te vormen. Vuile Mong organiseert een toemee door Vlaanderen en wil ook een paar weken door Nederland. Momenteel lig gen reeds een 40-tal optredens vast. De voorkeur gaat steeds naar de dorpen, omdat het vormingstheater een vol waardige bijdrage wil leveren tot de campagne 'Jaar van het Dorp'. Frppk Neirynck BLEKSEMLOTERUEN 'SAVOK' WESTDORPE WESTDORPE - Bij de bliksemlote- rijenvan de volleybalclub 'Savok' te Westdorpe en Sas van Gent, werden in totaal bijna tweeduizend loten ver kocht. De loten waren in enveloppes ingesloten. Op de loten stond vermeld of het prijswinnend was of niet. De op brengsten van de verlotingen kw amen ten goede aan de verenigingskas van Savok. Bejaarden Zuiddorpe vierden Kerstfeest ZUIDDORPE - De leden van de bejaar- denbond van Zuiddorpe vierden in zaal De Cock te Zuiddorpe het kerstfeest Zij gebruikten gezamenlijk een kerstmaal tijd. Daarna brachten de negentig aan wezigen de rest van de tijd door met kaarten en dobbelen. De eerste tien prijzen bij het kaarten gingen naar: 1 G. Thalboom, 2 E. Ver- sijpt, 3 Ch. de Boeye, 4 Fr. Coppieters, 5 C. de Block; 6 C Bracke. 7 E. Bauwens; 8 J. Coone, 9 A. Verbruggen en 10 E. de Ridder. De eerste tien prijzen bij het dobbelen waren voor 1 mevrouw Impens. 2 Ph. de Pauw, 3 mevrouw De Nijs, 4 mevrouw Coone, 5 mevrouw Maljaert, 6 A. Coone. 7 mevrouw Schoof, 8 H. Coone. 9 R. de Block en 10 mevrouw De Rijk-Zegers.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1977 | | pagina 25