Vlissinger nam 4500 met gevonden betaalpas op Fietser onder invloed 'verademing' tussen rij foute autobestuurders JACHTHAVEN EN HAVENDORP BIJ VEERHAVEN DE VAL ZIERIKZEE PZC/p Tien dagen gevang voor jonge Rotterdammer RAADSMAN EN OFFICIER: ONZORGVULDIGHEID BANK goed Gerechtelijke verkoping van onroerend Plan Geoproject omvat 500 ligplaatsen en 200 woningen VRIJDAG 29 JULI 1977 :ebi middelburg - Op dit punt waren de officier van justitie en de '^Heerenhöek over tofcde aank0°P advocaat van de verdachte jongeman het geheel eens: was de vooüaua. donderdagmorgen tijdens bankemployé niet erg onzorgvuldig geweest door op vertoon van een betaalpasje zonder verdere controle maatregelen een bedrag van 4500 uit te kerenaan een achttienjarige jongen? De jongen, met als mede-dader een strafrechtelijk minderjarig vriendje, boot ste op de bank, met uitschakeling van iedere kans op de prijs voor jong Zeeuws talent, koelbloedig de handtekening na van de man wiens pasje hij had gevonden, een meneer Van der Linde uit Vlis- singen. TWEE MAANDEN GEVANGENIS De jóngens lieten het geld snel rollen. In 's-Heerenhoek kochten ze nog dezelfde dag - 11 juli jl. - allebei een gebruikte B auto. Even snel als zij hadden gerea- geerd, toen genoemde Vlissingse me neer de morgen van die elfde juli op de balie van de Nutsspaarbank in de Vlis- singse Bonedijkestraat zijn pasje had toonde en zo de dienstdoende employé 'wist te bewegen' tot afgifte van 4500. Daarna werd het pasje in een rioolputje gegooid, de buit gedeeld en ging men in SCHADE NA SLIPPARTIJ SINT JANSTEEN - Bij een aanrijding de Vinkebroekstraat in Sint Jan- jongens in de rij te wachten voor het «een rijn een bosje en een aulo beseha- baiiloket De achttienjarige Vlissingse d'Sd Er se™ Pc»"">",ke enge- jongeman J.R. nam het pasje mee en' allen. R. de R. uit Sluis reed op de Vinke broekstraat en probeerde met zijn busje de auto van J J M. V. uit Sint Jansteen toen volgden de ontwikkelingen zich snel op. De jongen besefte dat hij snel moest handelen, in ieder geval voordat zijn plaatsgenoot de vermissing van het te Passeren. Door het wegzakken m de pisjc bij dl bank zou melden Er weid 2ac"e berm kwam De R in een slip jjeteld met het Middelburgse kantoor recht en reed de au'° yan v' am van de bank, waar men 'meneer Vander Linde' kon verzekeren dat er nog 4900 op zijn rekening stond. Direct daarop werd naar Middelburg gereden, waar in hetbankfiliaal aan de Rentmeesterlaan 'dispositiepas' Expositie over Deltawerken in Renesse gesloten RENESSE - Dinsdagavond werd de in Hliist, De volgende dag staat de cir- Toni Boltini komt in Oostburg, Axel en Hulst OOSTBURG- Het Nationaal Neder lands Circus Toni Boltini maakt van 1 tot en met 3 augustus een kleine tour nee door Zeeuwsch-Vlaanderen. De eerste standplaats is op 1 augustus het parkeerterrein aan de Langestraat door de V.V.V. van Renesse georgani seerde tentoonstelling over de Delta werken afgesloten. De expositie die gehouden werd in SlotMoermond, trok ruim duizend belangstellenden. Duidelijk was, dat de mogelijkheid het slot eens van binnen te bekijken, voor velen een extra attractie was. Hoewel het evenement minder belangstelling trok dan tentoonstellingen van door de 1 bevolking van Schouwen-Duiveland i gemaakte kunstvoorwerpen, is het toch de bedoeling van de organisatoren van deze tentoonstelling een jaarlijks te rugkerend evenement te maken. Op deze laatste avond dankte de heer J. I Janse van de V.V.V. Renesse iedereen die aan deze tentoonstelling had mee- gewerkt. KLOOSTERZANDE - Krachtens rech terlijk bevel verkocht notaris 1. R. van Dam uit Hulst in hotel'Van Leeuwen'te Kloosterzande het woonhuis met schuur en tuin aan de Meerdijk 6, groot 61 are, aan de heer Bas de Jong uit Sint Jansteen. De koopprijs was 57.500. De heer De Jong kocht ook, voor 110.000, een perceel bouwland nabij de j Vogeldljkte Vogelwaarde, groot 3,9730 hectare De familie Schuerman uit Terneuzen- Vogelwaarde kochthetperceel grasland te Kuitaert, groot 1,20 hectare. De prijs was 25.500. Voor de verkoping was grote belangstelling. General Electric: MILIEUGROEP: „TOLUEEN IS VERPLICHT" BERGEN OP ZOOM (ANP) - De vereni- gingvoormilieubeheercn leefbaarheid West-Brabant heeft er bij het college van gedeputeerde staten in Noord- Brabant op aangedrongen om een in spraakprocedure in gang te zetten voor de omschakeling van benzeen op to lueen bij General Electric Plastics B.V. in Bergen op Zoom. Dc vereniging stelt dat dat verplicht is in het kader van artikel 33 van de wet luchtverontreiniging dat zegt dat ook bij wijzigingen van de hinderwetver gunning de normale procedure gevolgd moet worden. Men zal die procedure desnoods afdwingen via een kort ge ding. Kamervragen over ontsnappen benzeen General Electric DEN HAAG - Drie Tweede- Kamerleden van de VVD hebben de mi- t nisters Vorrink (volksgezondheid en milieuhygiëne) en Westerterp (verkeer en waterstaat) gevraagd naar de gevol gen voor de volksgezondheid, die de ontsnappingen van benzeen bij Gene ral Electric in Bergen op Zoom hebben gehad. Ze opperen in dat verband de mogelijkheid om een grootscheeps on derzoek in te stellen onder de direct omwonenden van het chemische be drijf. De kamerleden, Nijpels, Tuijnman en Dees, vragen de bewindslieden tevens naar de wijze waarop de controle heeft plaatsgevonden op de naleving van de wettelijke voorschriften door General Electric Plastics BV. het bedrijf dat vo rige week werd verboden benzeen in zijn produktieproces toe te passen. custent op de Rooseveltlaan in Axel en tenslotte kan men het circus zien aan de Verrekijker in Hulst op 3 augustus. Alle voorstellingen beginnen 's avonds om kwart voor acht. Tijdens de tournee van dit jaar zijn er enkele nieuwe nummers in het pro gramma gekomen zoals een antipode nummer van Josette Boltine, waarbij de wereld op de kop komt te staan en een fakir genaamd Mr. Swing. de zitting van de politierechter in Mid delburg in een snelrechtprocedure vier maanden gevangenisstraf tegen zich hoorde eisen (waarvan twee maanden voorwaardelijk kon officier van justi tie mr. A. P. Besier onthullen, dat men thans van de opbrengst van de inbe- slaggenomen auto's het slachtoffer enigszins schadeloos probeert te stel len. In zijn requisitoir hoorde men de officier opmerken, dat de gehele affaire toch deels te w i jten is aan onzorgvuldig gedrag van de zijde van de bank, 'die het de heren wel erg gemakkelijk heeft gemaakt.' Ook raadsman mr. E. Tak ging hier in zijn pleidooi nader op in: „Ik ben het eens met de officier van justitie dat de bank het wel erg gemakkelijk heeft ge maakt. Je vraagt je wel eens af wat ie mand zit te doen". In dit verband vroeg de raadsman aandacht voor het feit dat de handtekening gebrekking werd ne- gebootst. Dat de bank zich niet hele maal 'vrijuit' voelt gaan leidde de raadsman af uit het feit, dat men een deel van het geld intussen al heeft te ruggegeven, om de vakantieplannen van de gedeputeerde Vlissinger met in de war te sturen, Aan het begin van zijn pleidooi toonde pleiter zich niet geheel gelukkig met het 'snelrecht', waarvoor in deze zaak geko zen was. Door het ontbreken van gege vens, die zo snel niet boven water kon den komen, had hij de zaak onvol doende kunnen voorbereiden. De zaak kwam uiteraard aan het rollen, toen de Vlissinger bij de bank protes teerde tegen de afschrijving van het be- Dagelijks bestuur havenschap Vlissingen bijeen VLISSINGEN - De raad van bestuur van het Havenschap Vlissingen verga dert woensdag 10 augustus om half elf 's ochtends in het stadhuis te Vlissingen Op de agenda staan onder meer voor stellen van het dagelijks bestuur inzake aan. en verkoop van gronden wegens de dijkverzwaring in de Borsselepolder en een voorstel om het nadeling saldo over 1976 van 354,260,-. ten ten laste te brengen van het rijk, de provincie, de gemeente Vlissingen-en de gemeente Borsele in de verdeling 50,25,16 2/3 en 8 1/3. drag van 4500 van zijn rekening. De betrokken bankemployé kon een goede beschrij vuig geven van de jongeman die het geld had opgenomen en zo kon de politie de zaak snel rond krijgen. Politierechter mr. P. van Empel ver oordeelde de in Breda gedetineerde jongeman tenslotte conform de eis tot vier maanden gevangenis, waarvan twee maanden voorwaardelijk met twee jaar proeftijd. Van de twee maan den, die R. in de gevangenis moet door brengen mag hij de tijd dat hij al in voorlopige hechtenis heeft gezeten af trekken. Inbraak in schoolgebouwen KORTGENE - Naar gisteren is geble ken hebben tijdens de de uwvakvakan- tie onbekenden een bezoek gebracht zwarte handtas, aan de lagere en Mavo-scholen te Kort- LICHAAM CHINESE VROUW BIJ WOENSDRECHT GEVONDEN WOENSDRECHT - De politie is een uitgebreid onderzoek begonnen naar de dood van de 45-jarige mevrouw Min Shui-gang uit Bergen op Zoom. Hot zwaar verminkte lichaam van de vrouw werd in de nacht van woensdag op donderdag op Rijksweg 58 onder de gemeente Woensdrecht aangetroffen. De vrouw is meerdere malen overre den. Of het hier om moord of zelfmoord gaat, is nog niet duidelijk. Mevrouw Min. die gescheiden was en bij haar dochter en schoonzoon in Bergen op Zoom inwoonde, werd woensdag rond 17.00 uur in Bergen op Zoom voor het laatst gezien. Het resultaat van de sectie door de anatoom-patholoog dr. Voortman van het gerechtelijk labora torium in Leiden wijst op de mogelijk heid van moord. Omdat de vrouw de laatste tijd een nogal depressieve In druk maakte, wordt echter ook gedacht in de richting van zelfmoord. De politie zoekt het in ieder geval niet in de richting van een wraakactie van een of andere Chinese clan. Mevrouw Min heeft de nationaliteit van de Chinese volksrepubliek. Zij was gekleed in een blauwe verweerde spijkerbroek, bruin hesje met ritssluiting, met daar over heen een donkergroen wollen vest met ceintuur, zij had bruine slippers en een provincie 7| VERKOOP HASJ IN RENESSE in het natuurkundelokaal van de Mavo was een vuurtje gestookt en het één en ander overhoop gehaald. In de lagere school had men wastafels met boetseer- klei bewerkt en enkele vernielingen aangericht. Het is niet duidelijk wat de bedoeling van de dader of daders is geweest. Ze hebben waarschijnlijk binnen kunnen komen, omdat in verband met de ver bouwing van de gebouwen enkele ra men provisorisch zijn gesloten. De politie heeft de zaak in onderzoek en heeft nog geen spoor van de bezoekers kunnen vinden. Demonstratie windhondenrennen RENESSE - Dinsdagavond om half acht geeft de Zeeuwse Windhondren- vereniging een demonstratie wind- hondrennen op het sportveld De Laone te Renesse. Dit gebeurt op uitnodiging van de V.V.V. 'Renesse Vooruit. Ongeveer25 Whippets<65 tot70 km. per uur) en Afghanen(50tot55 km. per uur) nemen deel aan deze demonstraüewed- strijd, die zal bestaan uit enkele voor rondes en een finale. Er wordt niet in klassen gelopen, reuen en teven lopen door elkaar. De heer C. H. J. Poortvliet verzorgt het commentaar. VLISSINGER VERNIELT FIETS VAN AGENT MIDDELBURG - Slechts vijf dagen na zijn aanhuiding in Renesse, waar hij probeerde hasjiesj aan de - kampe rende-man te brengen, is de twintigja rige A. van der W. uit Rotterdam giste ren, donderdagmorgen door de politie rechter te Middelburg veroordeeld tot twintig dagen gevangenisstraf, waar van tien dagen voorwaardelijk met twee jaar proeftijd. De vijf dagen die Van der W. als inds zijn aanhouding .za terdag, op het politiebureau ingesloten is geweest, mag hij van de straf aftrek ken. De Rotterdamse jongeman was zater dag zo 'onfortuinlijk' zijn waren aan een rechercheur aan te bieden. Voor hij het wist zat hij ln de cel en was zijn handel op weg in de richting van de verban- dingsoven Met een partij van 66 gram hasjiejs, 22 stukjes van drie gram, die hij voor totaal 175 had aangekocht, was hij naar de Schouwse Westhoek geko men. Daar probeerde hij de blokjes voor tien gulden per stuk af te zetten en zo, zoals hij gistermorgen politierechter mr. Avondvierdaagse in Kortgene P. van Empel vertelde, geld te verdienen vooreen verjaardagscadeautje voor zijn moeder. Dit was het derde achtereenvolgende weekeinde, zo lichtte officier van justi tie mr. A. P. Besier in zijn requisitoir toe, dat in Renesse jongelui zijn opge pakt die daar onder de kamperende jeugd uit Rotterdam en omgeving has jiejs aan het distribueren waren. In vrijwel alle gevallen heeft dit in snel rechtprocedures geleid tot gevangenis straffen, mede om verdere uitbreiding van het 'distributie-apparaat' te voor komen. Deofficierkwam toteeneisvan vier weken gevangenis, waarvan twee weken voorwaardelijk met aftrek. Raadsmen mr. J. Ligthart uit Zierikzee bracht onder meer naar voren het ele ment van het verjaardagscadeautje, in welk verband hij benadrukte dat zijn cliënt niet als een criminele figuur kan worden afgeschilderd. Fiets vernield Bij verstek moest politierechter mr. P. van Empel de niet op de zitting versche nen Vlissinger E. L. Veroordelen tot een boete van 250,-. waarvan 100 voor waardelijk met een proeftijd van één j aar. De Vlissingerzal voorts binnen drie maand en een bedrag van zestig geulden moeten vergoeden aan een politieagent, die hem op 7 februari dit jaar moest be naderen in verband methet verwijderen van sloop-auto's. L. maakte zich toen zo kwaad, dat hij de fiets, privé-bezit van de politieman oppakte en tegen de KORTGENE - Dinsdag begint ln Kort gj,nd De reparatiekosten Mie- gene de jaarlijkse avondvierdaagse Twee jonge Vlissingers, AA. en A.R. ™"n »erele! eoHcm de els veroonleeld tot Se°„ÏÏS -<»■<« -> tifSfbS inschrijving is vanat half seven bij de jgg) Slten^w^d van een flat van de woningbouwvereniging 'Goed Wonen'. POLITIERECHTER MIDDELBURG MIDDELBURG - „Een verademing dat we ook eens een fietser zien" zo moest donderdagmorgen politierechtermr. P. van Empel constateren, toen in een lange rij van autobestuurders, die na teveel alcoholgebruik waren gaan rij den, een fietser voor het hekje scheen: een jongeman uit Souburg, die na biergebruik voor de fiets had geko zen. Maar ook op de fiets is rijden met een bloedalcoholpromillage dat boven de 0,5 ligt een strafbaar feit. Mr. Van Empel kwam er daarbij rond voor uit in een delicate situatie te zijn geplaatst: „Het is voor mij wel eens wat moeilijk, want ik geef sommige mensen wel eens de raad: pak dan de fiets." Een goede raad. als het om de strafrechte lijke gevolgen gaat (voor de Souburger G. T. bleef het bij een boete van 75.-), maar de politierechter moest toch nad rukkelijk vaststellen, dat ook een dron ken fietser in het verkeer een gevaarse lement kan betekenen. De jongen Sou- burger was gezien zijn bloedalcohol promillage (1.08) niet onrustbarend ver over de schreef gegaan, wat voor officier van justitie mr. A. P. Besier eveneens aanleiding was een boete van 75 te ei- Recidive Voor de dronken of althans enigszins dronken autobestuurders kwamen heel andere straffen uit de bus. De kroon in bloedalcoholpromillage spande op de zitting van gistermorgen met 2,38 een inwoner van Lewedorp, die al eerder voor een dergelijk feit was veroor deeld. Recidive, aldus de officier, en derhalve een groot gevaar op de weg - „deze man hoort niet langer op de weg." Zo hoorde M. van der G. twee weken gevangenisstraf tegen zich eisen en twee Het gebied bij de oude veerhaven De Val' ten zuiden van Zierikzeewaar een projectontwikkelingsmaatschappij recreatieve jaar ontzegging van de rijbevoegdheid voorzieningen wil treffen (foto PZC). wat de politierechter, na het pleidooi van zijn raadsman mr. H. Bruin uit Mid delburg omzette in drie weken gevan genisstraf en één jaar niet rijden. Pleu- ter bracht naar voren, dat de tak van handel van zijn cliënt het ritueel kent, dat iedere transactie moet worden be klonken en zo men zich daaraan ont trekt dan kan men ook de zaken wel op doeken. Voor hetzelfde hoorde de Mid delburger H. de R. (in zijn woonplaats aangehouden uitslag bloedproef 2.77 promille) twee weken gevangenis en één jaar niet rijden tegen zich eisen. Nadat raadsman mr. W. K. H. Dieleman de Fotowedstrijd van Sas van Gent blijkt in trek SAS VAN GENT - Er bestaat veel inte resse voor deelname aan de fotowed strijd die de gemeente Sas van Gent houdt in het kader van de kanaalfees ten. Na een wat aarzelend begin leveren fo tografen momenteel bijna iedere dag materiaal in. De beste foto's krijgen prijzen van de gezamenlijke kanaalzo negemeenten. Inmiddels is er een aan tal juryleden be naderd. Voorzitter van de jury wordt de heer W. Mulder uit Sint Amandsberg, leden zijn de persfotografen: H. v. d. Brink, C. de Boer, M. Heijndrickx en M. de Jonghe. Niet volgens het streekplan en plan buitengebied GOES - De projectontwikkelingsmaat schappij 'Geoproject' uit Nieuw Ven nep heeft een plan laten maken voor de aanleg van een jachthaven in de oude veerhaven 'de Val' te Zierikzee en de bouw van een zogenaamd 'havendorp' in de Galgepolder, oostelijk naast de veerhaven. In het - niet openbare - plan wordt uitgegaan van een jachthaven met ongeveer 500 ligplaatsen en een dorp van ongeveer 200 woningen, met een uitbreidingsmogelijkheid van nog eens circa 100 huizen. Geoproject (een onderneming van de koninklijke Ad- riaan Volkergroep) heeft het plan in middels aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van Zierikzee. Dat college heeft zich vol gens burgemeester Th. H. de Meester nog geenoordeel gevormd. Hij ver klaarde dat het plan eerst in de stuur groep 'Oosterschelde' behandeld zal worden, waarbij de samenhang met andere toekomstige recreatieve ont wikkelingen in het Oosterschelde- gebied een belangrijke rol speelt. In het ontwerp-plan van Geoproject wordt erkend dat er voor het Oosterschelde-gebied nog geen totaal plan tot stand is gekomen. 'Vooruitlo pend hierop kunnen echter nu reeds en kele lokale plannen worden ontwikkeld, waarvan kan worden aangenomen dat zij zullen passen in het totaalplan', al dus de projectontwikkelingsmaat- schappij. 'Allereerst komen de plaatsen in aanmerking die van nature of door vroegere aanleg geschikt zijn voor een ontwikkeling op korte térmijn. Een van die lokaties is de voormalige veerhaven 'de Val' ten zuiden van Zierikzee'. Geop roject merkt op dat de oude veerhaven momenteel een functie heeft als opvang- of wachtplaats voor grotere beroeps schepen en de RTM-rondvaartboten "Deze functie dient te worden gehand haafd. Verwacht mag worden dat de grote sportvisserij in de nabije toekomst sterk zal toenemen, terwijl er een grote behoefte bestaat aan accommodatie voor de kleine sportvisserij. De nieuwe inrichting van de haven 'de Val' dient hierop afgestemd te zijn', stelt Geopro ject. Volgens de projectontwikkelings maatschappij is er door de gisoleerde ligging van de veerhaven, sprake van een enigzins 'onherbergzaam gebied Geoproject: 'Dit wordt nog versterkt doordat de ingang aan lager wil ligt, waardoor het water in de haven zeer on rustig kan zijn. Deze elementen stellen hoge eisen aan het ontwerp en vragen om aanvullende voorzieningen, die be schutting bieden en schaalverkleinend werken. In de gemaakte ontwerpen wordt de golfinloop gereduceerd en is het haven-gebeuren opgenomen binnen een totaalplan. Anderzijds ontstaat door de geprojecteerde woonbebouwing in de dlrekte omgeving van de jachtha ven een natuurlijke wisselwerking tus sen hetjachthaven-gebeuren en de ver- blijfsaccommodatie' Levensbelang Geoproject schrijft dat het ontsluiten van het havendorp via de bestaande provinciale weg (komend vanaf de Zee- landbrug) gevaar oplevert voor het doorgaande verkeer. Er zijn echter plannen voor een verlegging van de aan- en afvoerweg van de Zeelandbrug (door de Zuidhoekpolder) 'Deze verleg ging of het maken van een parallelweg vanaf Zierikzee tot aan 'de Val' zijn voor het project van ievensbelang', be toogt Geoproject. Aveco uit Rotterdam heeft in opdracht van de projectontwikkelaar een ont werp voor de jachthaven gemaakt. Hoofdpunten van het ontwerp zijn: be schermende dam nabij de huidige ha veningang: bestaande meest westelijk gelegen steiger als averijsteiger hand- haven;420 ligplaatsen voor jachten: 84 ligplaatsen voor kleine sportvisboten. en een nieuwe steiger voor ongeveer 15 sportvissersschepen en ruimte voor de RTM-boot; een vaste berijdbare steiger met keerplaats. Er wordt ook gedacht aan bijkomende havenvoorzieningen, zoals hellingfaciliteiten: overdekte schepenberging of reperatiemogelijk- heden: werkplaats voor motoren en in strumenten, tuigerij/zeilmakerij: winkel voor scheepsartikelen; schepenberging in de open lucht; verkoopruimte 'Welke van dez-e voorzieningen uiteindelijk moeten worden aangelegd, zal een punt van overleg moeten zijn met de ge meente Zierikzee. In ieder geval zullen zij worden bepaald in samenhang met de faciliteiten die Zierikzee reeds biedt', meldt Geoproject. Het ontwerp voor het havendorp is van architect A Albregts uit Amsterdam. De bebouwing van de polder is vrij dicht aangegeven, met in beginsel drie verschillende woningty pen woningen op de dyk. woningen achter de diik. en middenwoningen. Voor de dijkwoningen zijn 4 verdiepin gen getekend, voor de andere woningen 1 verdieping. Volgens de plattegrond is er ook ruimte voor een café-restaurant en winkel, speel- en trapveldje, natuur gebiedje. en parkeren. De ongeveer 200 woningen zijn in het westelijk deel van de uit 1653 daterende Gaigepolder op genomen. Er is rekening gehouden met een uitbreiding in oosterlijke richting, zodat dan uiteindelijk de hele polder is volgebouwd. Doorwrocht Drs. F. E. de Haan van Geoproject wilde desgevraagd geen gegevens verstrek ken over het plan. 'We hebben het plan aangeboden aan het gemeentebestuur van Zierikzee en we vinden het onjuist om huiten het college informatie te ge ven', aldus drs. De Haan. Burgemeester De Meester zei dat eén van de velen is die belangstelling getoond heeft voor een recreatieve ontwikkeling van het gebied bij de Val. 'Technisch en archi tectonisch gezien is het zeker een doorwrocht plan', meende de heer De Meester. Hij benadrukte dat het ge meentebestuur zich pas een mening zal vormen over het plan, als er een advies ligt van de stuurgroep 'Oosterschelde'. De burgemeester: 'In de stuurgroep is heel nadrukkelijk afgesproken dat plannen die bij de gemeenten binnen komen, in de stuurgroep gebracht wor den. Ik vind dal een goede zaak'. De heer de Meester verwachtte dat het project in augustus in een vergadering van de technische commissie van de stuurgroep aan de orde zal komen. Volgens het bestaande streekplan voor Schouwen-Duiveland kan er in de Val een jachthaven komen: het gebied van de Galgepolder heeft daarin echter een agrarische bestemming, In het voor ontwerp herziening van het streekplan Schouwen-Duiveland wordt de moge lijkheid om er een verblijfsaccommoda- tie te stichten, uitgesloten. Als concen tratiepunten voor verblijfsree rea tie langs de zuidkust van S^houwen- Duiveland worden in het voorontwerp herziening genoemd: Ouwerkerk, Schelphoek en wellicht ook Burghsluis. In het ontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Zie rikzee, heeft het gebied in en om de Val een recreatieve bestemming: de gron den zijn bestemd voor een haven ten dienste van de watersporten dagrecrea tie en/of kampeerterrein met bijbeho rende bebouwing, tot ten hoogste een oppervlakte bebouwd van 500 vierkante meter. Volgens het ontwerp bestemmingsplan hebben b en w van Zierikzeede bevoegdheid om de plan nen. binnen het kader van de aangege ven bestemming, nader uit te werken. Die uitwerking hoeft niet ter inzage worden gelegd, maar moet alleen ter kennis worden gebracht van de direkt belanghebbenden.Het waterschap 'Schouwen Duiveland' heeft inmiddels als bezwaar aangetekend tegen bebou wing op of nabij zeewaterkerende dij ken Tn een reaktie op de voorontwerp herziening van het streekplan merkt het dagelijks bestuur van het waterschap op, dat een ontwikkeling van de Val tot jachthaven, bebouwing met zich mee kan brengen. 'Uit een oogpunt van dijk- beheer dient dit te worden vermeden', aldus waterschap. Ook wordt bezwaar gemaakt tegen de aanleg van nieuwe wegen, die voor de ontsluiting van het havendorp noodzakelijk zijn. achtergronden had belicht, bracht de politierechter de eis terug tot twee we ken gevangenisstraf en negen maanden niet rijden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Andere mensen, die het autorijden met alcoholgebruik combineerden waren J. R. uit Goes (bloedproefuitslag 2,08 pro mille). wat conform de eis bestraft werd met twee weken gevangenis en een jaar niet rijden, P. W. uit Zoutelande (2,08) die op 12 maart met zijn auto tussen zijn woonplaats en Biggekerke in de sloot raakte en die werd veroordeeld tot twee weken gevangenis en negen maanden niet rijden, waarvan vier maanden voorwaardelijk en J. S. uit Middelburg (2.05) voor wie het uitliep op twee jaar gevangenis en acht maanden niet rij den, waarvan zes maanden voorwaarde lijk. Lager In de lagere promillages (beneden 1,5 promille is de justitie bereid af te zien van gevangenisstraf) vond men A. de J. uit Vlissingen (1,43) die conform de eis werd veroordeeld tot een boete van 1000,-, gekoppeld aan één week voorwaardelijke gevangenisstraf en vijf maanden niet rijden. De J. was op 25 maart in zijn woonplaats aangehou den. Voor mevrouw J. E. uit Middel burg (1,3) liep het uit op een boete van ƒ750,- en zes maanden niet rijden, waarvan drie maanden voorwaarde lijk met twee jaar proeftijd. De eis was eveneens een boete van 750,-, éen week voorwaardelijke gevangenisstraf en vier maanden niet rijden. De 22-jarige J. O. uit Vlissingen (promil lage 1.16) zag zich conform de eis ver oordeeld tot een boete van 800,- en drie maanden niet rijden en ijn plaats genoot A. E. de J1,06) werd conform de eis veroordeeld tot eveneens een boete van 800.- en drie maanden niet rijden, echter voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Bij de laatste kwam hel alcoholgebruik aan het licht toen hij werd aangehouden voor te hard rijden. De Souburger M. v. d. B.. die maai weinig boven de toegestane grens was gekomen (de bloedproef wees 0.75 aan. zA pen boete van 450 moeten betalen Hu was op 25 maart in Vlissingen gaan rijden na het gebruik van zes glazen bier De eis wasd een boete van 600,-. Voor de Souburger en verschillende var zijn voorgangers, die hadden Ingestemo met de bloedproef werkte die uitslag hiervan in zijn voordeel. Bij weigeren van de bloedproef moet de justitie uit* gaan van een mogelijk bedenkelijke uit- slag, waarvan de Vlissinger R. P. de weerslag ondervond. Op 14 maart wei gerde hij in Souburg de bloedproef en dat resulteerde gisteren in twee weken gevangenisstraf en negen maanden niet rijden, waarvan drie maanden voor waardelijk met twee Jaar proeftijd. De officier had naast de twee weken één jaar ontzegging van de rijbevoegdheid geéist. negeren van een stopteken van de poli tie kwam P. de P. uit Souburg op een boete van 400,- te staan, waarvan 200 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Het gebeurde tijdens een alcoholcontrole op de Rouaansekaai in Middelburg in de nacht van 16 op 17 april, kort na vier uur. „Ik dacht, het zal wel niet voor mij wezen" voerde De P. aan, die een boete van 500 tegen zich hoorde eisen. De officier attendeerde er bij deze eis op. dat de controlerende po litiemensen opzij moesten springen om niet onder de auto van De P. te komen. Conform de eis werd tenslotte J. M. uit Goes veroordeeld tot een boete van 250.-: hij was op 19 april ln Middelburg na een aanrijdinkje met een tegenligger doorgereden Niet alleen weinig fraai, zo vond de politierechter, maar ook dom omdat verschillende mensen er op stonden te kijken en de identiteit van M. via het kenteken zo gemakkelijk te ach terhalen was.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1977 | | pagina 7