Maximumstraf tegen Lydia Jansen geëist Mmm V GROEIEND GEBRUIK VAN A UTOGORDELS Studenten kochten materiaal Boltini PZCA Prof. Buikhuisen signaleert toch rechtsongelijkheid Treinabonnement Benelux SCHULDIG BEVONDEN OP 2 PUNTEN VAN AANKLACHT FLEUR OP Conclusie van SWOV: 'Slip-certificaat moet verplicht worden' RIJSCHOOLHOUDERS EISEN BETER OPLEIDINGSNIVEAU Koningin Jordanië zou zijn vermoord Arrestatie moordzaak Komander VERLIES ZES SLAAPWAGENS STROP VOOR CIRCUS WOENSDAG 2 MAART 1977 iAdvertentie bin nen-buiten land 11 Van onze speciale verslaggever) TEL AVTV - De rechtbank van Tel Aviv heeft in een uitvoerig vonnis het aandeel van Ludwina J. vastgesteld in een plan van het Volksfront voor de bevrijding van Palestina om een vliegtuig te kapen. De Nederlandse werd schuldig bevonden op twee van de vier punten tellende aanklacht. Om precies de feiten op een rij te zetten moesten alle verklaringen van Ludwina J. worden verge leken en getoetst worden aan hetgeen zij bij haar kruisverhoor vertelde. Een vrij ingewikkelde puzzel, omdat de verklaringen van Ludwina nogal verward waren, vooral in details en in tijd saanduidingen. Maar de rechtbank is tot de conclusie gekomen dat er over de feiten weinig verschil van mening bestaat: Ludwina is in Aden geweest, heeft van Wadia Ha- dad, een van de leiders van het Volks front. een boodschap meegekregen voor Ciska Eeken, waarin stond dat 'de brui loft eind september zou plaatsvinden', en zij is vervolgens naar Israël gekomen met een camera met een telescooplens. Betwist werd door Ludwina met welk doel zij naar Israël kwam, en het feit of zij op de hoogte was met het doen en laten van het Volksfront, met name dat deze organisatie de vernietiging van de staat Israël tot haar voornaamste doel heeft. Analyse De rechtbank komt via een nauwkeu rige analyse van haar verschillende uit- latingen, inclusief het kruisverhoor tot de conclusie, dat zij zeer wel op de hoogte was van hetgeen zich afspeelde, en dat zij zelfs vanwege haar zwakke persoonlijkheid zich zelf wilde bewijzen door nu eindelijk iets te doen. Om juridlsch-technische redenen werd zij echter van twee punten uit de aanklacht vrijgesproken. De rechtbank heeft nog geen waar deoordeel uitgesproken over Ludwina J. en haar daden, slechts de feiten vast gesteld. Bij de bepaling van de straf maat zal de rechtbank waarschijnlijk meer algemene uitspraken doen. De rechtbank vond het ook nodi( lcm 21 brieven binnengekomen die om clementie pleiten, waaronder een brief van de bisschop van Breda en de ge meenteraad van Bergen op Zoom (de ouders van het meisje wonen in Bergen op Zoom). De bisschop schreef dat Ludwina heeft gezondigd tegen de maatschappij. Ondanks hetgeen Uw Volk heeft meegemaakt en de spannin gen waaraan Israël bloot staat, verzoek ik om clementie, aldus de bisschop in zijn brief. De openbare aanklaagster, mevrouw Sirotta. had de maximumstraf tegen Ludwina Jansen geëist, 25 jaar. Volgens mevrouw Sirotta gaat van een zware straf een afschrikwekkende werking uit. hetgeen in het bijzonder gewenst is, omdat „onze ergste vijanden gebruik maken van buitenstaanders die op zich zelf niets met ons te maken hebben". Daden als die van Ludwina Jansen lei den, volgens de openbare aanklaagster, tot gebeurtenissen zoals de vliegtuig kaping in Entebbe. De verdedigster. Felicia Langer, vroeg de rechtbank Ludwina Jansen niet als zondebok te veroordelen voor alle re cente kapingen en aanslagen die plaats hebben gevonden, zoals Entebbe, de aanslag op het El-Al-vliegtuig in Istan- boel. Ludwina Jansen is volgens me vrouw Langer een klein radertje in een apparaat. Bij de straf moet dat volgens haar tot zijn recht komen. Ludwina Jansen zei in haar slotwoord Waar werd oprechter (roost Ier wereld ooit gevonden dart bij een bloemen- groel. via Fleurop gezonden? Fleurop fnterflóra slaat ei voor in. Koninginnegrachl 135, Den Haag, De rechtbank vond het ook nodig om in dat zij alles betreurtwat er gebeurd is en het vonnis nog eens nadrukkelijk te stel- bedJu,ae, Weer ambtenaar sociale dienst aangehouden ROTTERDAM (ANP) - De politie in Rotterdam heeft onieuw een ambte naar van de gemeentelijke sociale dienst aangehouden, die wordt ver dacht van knoeierijen. Het is de 46- jarige M. P. van der V. Hem wordt om koping, verduistering en valsheid in geschrifte verweten. Nadat tegen hem proces-verbaal was opgemaakt, is hij naar huis gestuurd. De afgelopen weken arresteerde de poli tie al vijf ambtenaren van de sociale dienst op verdenking van verduistering van overheisgelden. De politie verricht in opdracht van de gemeente Rotter dam een onderzoek naar onrechtmatige handelingen bij de uitkering van bij- standsgelden. VOORAL TEN AANZIEN VAN BUITENLANDERS DEN HAAG - Prof. W. Buikhuisen. wetenschappelijk adviseur van het mi nisterie van justitie, is van oordeel dat werklozen en buitenlanders harder worden gestraft dan andere groeperingen in de Nederlandse samenleving. Hij zou dan ook niet willen zeggen dat gelijkheid bestaat. Buikhuisen doet deze mededelingen in een interview met het maandblad 'Kri'. een uitgave van de vereniging van reclasseringsinstellingen. Zijn opmerkingen zijn tamelijk opzienba rend. omdat hij destijds grote bezwa ren had tegen het veelbesproken on derzoek van de Groningse crimino logen prof. R. Jongman en drs. T. Schilt, waaruit de conclusie kon worden getrokken dat er in Neder land sprake is van kiassejustitie en dat soiaal lagere klassen, werklozen en buitenlanders door Nederlandse rechters eerder en zwaarder gestraft worden. Uit het interview met 'Kri' blijkt overigens dat hij zijn bezwaren tegen de onderzoekmethoden van Jongman en Schilt houdt. Hij blijft er bij dat zaken met elkaar worden vergeleken die niet met elkaar te vergelijken zijn. Er is sprake van misleidend woordgebruik en een r bij de rechtbanken geen rechtson- onderzoektechniek, die 'veel te sim pel' is. In het vraaggesprek met 'Kri' stelt prof. Buikhuisen voor ten aanzien van buitenlanders het systeem van vrijlating op borgsom in te voeren. Gebleken ls volgens de adviseur van het ministerie van justitie namelijk dat buitenlanders eerder een on voorwaardelijke gevangenisstraf krijgen dan anderen. Dit heeft te maken met de praktijk dat de rechter eerder tot zo'n straf overgaat als de verdachte reeds in voorlopige hechtenis zit. Een van een misdrijf verdachte buitenlander loopt een veel groter risico in voor lopige hechtenis te worden genomen vanwege het al dan niet vermeende gevaar voor vlucht naar het buiten land. Deze rechtsongelijkheid zou door het in ons land impopulaire systeem van het vrijlaten op borg som kunnen worden uitgebannen, aldus prof. Buikhuisen. len dat de Israëlische wet geen beëdigde tolk voorschrijft: het proces vindt in het Hebreeuws plaats, en voor de verdachte moet een begrijpelijke vertaling van hetgeen gezegd wordt worden gegeven. Dat is gebeurd in voor haar begrijpelijk Engels, dezelfde taal waarin ze zich kennelijk ook in de Arabische wereld mee heeft kunnen redden, naar de rechtbank ironisch opmerkt. Brieven Volgens de procedure van het Engelse reeht, die in Israël gebruikelijk is, zal de openbare aanklager nu een strafei sen en zal de verdediging daarna aan dringen op een lagere straf. Er zijn bij de Nederlandse ambassade in Jeruza- dat zij geen kwade bedoelingen heeft gehad. TEL AVIV-Het Nederla/tds meisje Ludwina Janssen dat in september vorig jaar op het vliegveld van Tel Aviv iverd gearresteerd Rijtijdenbesluit Van onze verkeersredacteur/ RIJSWIJK - Langzamerhand rijdt de helft tot driekwart van de autorijders met aangegespte gordel. Tot deze conclusie komt de SWOV (Stichting Wetenschappe lijk Onderzoek Verkeersveiligheid) aan de hand van de onderzoeken die de stich ting tweemaal per jaar (juli en oktober) houdt naar het gordelgebruik in Neder land. Bij het laatste onderzoek van oktober vorig jaar. dat door de SWOV be schouwd wordt als het beste beeld van het hele jaar (juli geeft een afwijkend 'vakantiebeeld'), bleek buiten de be- vast te maken. Eerlang is de SWOV van plan een afzonderlijk onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de oprol- gordels. Maar voorlopig is verkeer en waterstaat niet van plan. aldus een woordvoerder van het departement, de oprolautomaat voor te schrijven in plaats van de 'losse' twee- of driepunts gordels. TEL AVIV (UPI) - Koning Hoessein van Jordanië vermoedt dat er mis schien opzet in het spel is geweest bij het helikopterongeluk waarbij onlangs zijn vrouw, koningin Alia, om het leven kwam. De Londense correspondent van het Israëlische dagblad Maariv meldde dat koning Hoessein tegen vrienden in Engeland heeft gezegd dat de dood van zijn echtgenote mogelijk een on derdeel was van een politiek complot om de Palestijnse invloed in Jorda nië te verminderen. Koning Alia kwam uit een prominente Pales tijnse familie in Nabloes, een stad in het door Israël bezette gebied ten westen van de Jordaan. Tegenover vrienden in Londen had konin Hoessein verklaard dat zijn broer, prins Hassan, gekant is tegen de Jordaanse politiek van nauwere banden met Egypte en Syrië en een grotere betrokkenheid bij Pales tijnse kwesties, aldus Maariv. De kans op meer Palestijnse invloed na zijn koningschap ls kleiner als de ko ningin niet meer in leven was en daarom is ze mogelijk met opzet ge dood, zo zou Hoessein volgens het Is raëlische blad hebben gezegd. voor instructeurs ARNHEM(ANP)-Eengrootdeel van de autorijschoolhouders in ons land vindt het huidige niveau van de rijopleiding te laag en is ontevreden over de sociale voorzieningen voor rijschoolhouders en instructeurs. Na een klein jaar van voorbereiding is de 'Werkgroep auto- rijschholbclangen Nederland' klaar met het formuleren van een aantal ei sen. Aan het Centraal Bureau Rijvaar- digheidbewijzen (CBR), het ministerie van verkeer en waterstaat en de over koepelende organisatie van rijschool houders zal worden gevraagd om spoe dig om de tafel te gaan zitten. De werkgroep, die zegt ongeveer 3000 rijschoolhouders achter zich te hebben, meent dat de belangen van de circa 6000 rijschoolhouders in ons land niet vol doende worden behartigd door de vijl bestaande bonden zoals FNOP, BVAG en KNAC, die de zaken van de autorij scholen hebben gebundeld in de com missie overkoepelende autorijschool houders (COA). De groep ongeruste rij scholen meent dat de top van die coa gezond moet worden gemaakt en dat naar de wensen van de achterban wordt geluisterd, aldus de heer G. A. M. Nij- een landelijke vergadering definitief tot actie besloten. De groep wil onder meer dat onmiddel lijk de achterblijvende sociale voorzie ningen voor rijschoolhouders en in structeurs wordt aangepakt. Bijvoor beeld door collectieve verzekeringen. De btw van 18 procent moet worden af geschaft De rijscholen menen dat hun werkzaamheden beschouwd moeten worden als onderwjs. „Het geven van autoles zou eigenlijk uit de commerciële sfeer moeten worden gehaald", zo meent de heer Nijmeijer. Rijtijden Er zal volgens de werkgroepen een soort rijtijdenbesluit voor rijschool houders moeten komen, waarbij de te maken uren worden beperkt. Finan cieel is dit nu nog niet mogelijk, omdat bij een veertigurige werkweek de les gelden van gemiddeld 28,- per uur tot ruim ƒ40,- per uur zouden moeten wor den opgeschroefd, om het inkomen voor de rijschoolhouder, die vaak zes tig a zeventig uur per week moet wer ken, gelijk te houden. Over deze zaken hoopt de werkgroep te kunnen gaan spreken met de drie organisaties. Een verzoek om dat gesprek zal dezer dagen de deur uit gaan. De huidige rij-opleiding zal moeten met vaste gordel te rijden. Binnen de bebouwde kom was het percentage 50. Op dat moment was 88 procent van alle Nederlandse auto's van gordels voor- maar ook met een volgeladen auto een Zjen. lange rit maken aldus de heer Nij- Drie inmiddels afgestudeerde officieren meijer. Van de Nederlandse Politie Academie in Zijn groep vindt ook dat alle exami- Apeldoorn hebben in een in december nandi in het bezit moeten zijn van een vorigjaar voltooide studie-opdracht ge- slip-certificaat alvorens examen te conciudeerd dat over het algemeen doen. Het voor het eerst plaats nemen slechts de helft van de rijders de gordel achter het autostuur, zal pas mogen ge- vast heeft. Volgens de leraar die de op beuren als de adspirant automobilist dracht had gegeven, hebben zy hun on- met goed gevolg een theoretisch exa- dera0ek verricht in drie Westlandse ge- men heeft afgelegd. - - In dc 58 'oprocpplaatsen' (plaatsen waar wordt afgereden), zou een ver keerstechnisch centrum moeten ko men, waarin docenten de aankomende en al bestaande weggebruikers kunnen onderrichten op een proefterrein. ver beschikten, met aangegespte gor del reed. In 1974 was dat percentage 28, in 1975 61 en vorig jaar 70 procent. Bin nen de bebouwde kom liggen deze per centages een stuk lager, al is ook daar de sprong omhoog te zien vanaf het jaar dat de gordel verplicht gedragen moest worden. Deze percentages zijn 14 voor 1973, 13 voor 1974, 49 voor 1975 en 50 voor 1976. In diezelfde reeks van vier jaar was van het Nederlandse autopark resp. 67,71,83 en 88 procent van gordels voorzien. Het is de SWOV intussen opgevallen dat veel rijders - vooral vrouwelijke - de gordel los om hebben. Volgens de voor schriften moeten aanwezige gordels -AKERSLOOT - De Hamburgse politie Cijfers Het oktobcrbceld van de SWOV Iaat zien dat buiten de bebouwde kom in 1973 30 procent van de rijders die ero- strak zitten om de nodige be scherming te geven bij een botsing. Er wordt niet gesproken van twee- of drie puntsgordels, dan wel oprolautomaten. De SWOV is tot de conclusie gekomen dat driepuntsgordels geen betere be scherming geven dan tweepunts. Oprolautomaten i heeft in het weekeinde de 35-jarige Karl-Heinz S. aangehouden, verdacht van de moord op Frans Komander, die 17 februari door messteken om het le ven werd gebracht. Dit is dinsdagmor gen meegedeeld door een woordvoer- i de rijkspolitie in Amsterdam. i het bezwaar Karl-Heinz S. zou ook worden verdacht can geringe bewegingsvrijheid weg. Voor velen is het gevoel ingesnoerd te zitten juist het argument de gordel niet PROEF TER BEVORDERING VAN HET TOERISME meijer uit Borculo, oprichter en voorzit- worden aangepast aan de eisen van het ter van de vorigjaar in het leven geroe pen werkgroep. Vorige week werd op verkeer van vandaag. „Niet alleen i in het centrumn van een stad rijden. DEN HAAG - In de periode van 1 april tot en met 30 septem ber zal, voorlopig als proef, een toeristisch treinabonne ment voor de gehele Benelux bij een groot aantal stations in ons land verkrijgbaar zijn. Het Benelux-abonnement, dat tien dagen geldig is, kost f125,- voor de tweede klas en f 187,50 voor de eerste klas. De Beneiux-abonnementen zijn niet verkrijgbaar voor kinde ren van 4 tot en met 11 jaar. De kinderen moeten per reis in het bezit zijn van een internal ionaal kinderkaartje (half geld). Het idee om tot de (proeDinvoering van het abonnement voor Keith Richard - met heroïne - aangehouden TORONTO - Keith Richard de solo gitarist van de popgroep 'The rollang stones', is dinsdag op borgtocht vrijge laten nadat hij in tien duizenden gulden. Zijn vriendin. Anita Paüenberg moet zich 3 maart in Onttario verantwoorden voorde rechter eveneens wegens het be zit van heroïne. De Hamburger heeft geen bekentenis afgelegd. In het gerechtelijk laborato rium wordt kleding van de Duitser on derzocht, waarop bloedsporen zijn aan getroffen. S. kan verscheidene motieven hebben gehad voor de moord. Hij had een verhouding met mevrouw Koman der. Ook zou hij bang kunnen zijn ge weest dat Komander ging praten over België. Nederland en Luxemburg te komen, is geboren in de strafbare feiten waaraan ze zich beiden bijzondere commissie voor het toerisme van de Benelux Eco- schuldig hadden gemaakt, nomische Unie. Komander werd een dag voor de moord Het Benelux-treinabonnement is een onderdeel van de nog verpleegd in een ziekenhuis bij grootscheepse actie die de verkeersbureaus van Nederland, Hamburg. Hy vluchtte hieruit, vermoe- België en Luxemburg starten met als doel binnen de Benelux de lijk omdat hij arrestatie vreesde na een intensiever toeristisch verkeer te bewerkstelligen. Met zijn ontslag uit het ziekenhuis. De uitgebreide reclamecampagnes trachten de drie landen de Hamburger was in het hospitaal opge- toerist niet alleen voor het dagtoerisme te interesseren maar nomen nadat hy onder invloed van al- meer nog voor een meerdaags verblijf. cohol een dodelijk ongeluk had veroor zaakt, waarbij hijzelf gewond raakte. Hij reed op dat moment in een gestolen au to. Komander kon verwachten dat hij ver scheidene jaren in de gevangenis zou be landen nadat hij uit het ziekenhuis kwam, aldus de rijkspolitie in Amster dam. VUGHT - Het grootste deel van het rijdend materieel van het circus Boltini is ver dwenen onder de hamer van deurwaarder J. van de Berg uit Wageningen. De rijksop kopers kochten de zes slaapwagens - een bijzonder zwaar verlies voor het circus - maar ook nog twee vracht wagens, vier opleggers en vijf aanhangwagens. Daar mee was het merendeel van het rijdend vermogen van het Nederlandse circus Toni Boltini verkocht. De sfeer was kalm maar geladen. De ruim 150 aanwezigen deden geen van alle een poging om de prijzen door tegenbieden op te drijven. Dit on danks het feit dat er tal van auto handelaars op het terrein waren, mensen die reeds om negen uur 's morgens rondliepen om te kijken of er wellicht iets van hun gading bij was. Maar de pamfletten hadden gehol pen. Personeel van het circus had namelijk een stencil uitgereikt aan alle bezoekers waarin dringend werd gevraagd niet te bieden. Men heeft zich zonder uitzondering aan dat verzoek gehouden. Wie er wel boden? Dat waren de stu denten van de Utrechtse studenten vereniging Veritas. Zij hebben alles op alles gezet om zoveel mogelijk kleiner materiaal in bezit te krijgen en dat weer aan het circus terug aangeboden. In totaal brachten zij voor 15.601 gulden materiaal bin nen. De advocaat van het circus, mr. Vink uit Utrecht, zal nu nagaan op welke juridische manier een en an der aan het circus kan worden te ruggegeven zonder dat op dit mate riaal opnieuw beslag zou kunnen worden gelegd. Er was vrij veel belangstelling voor de verkoop. Merkwaardig genoeg was de sfeer op het circusterrein en in de industriehal ontspannen. Alleen by de familie Boltini - eigenlijk Ak kerman - was iets van verdriet op de gezichten te lezen. Hun ogen staar den wat vreemd voor zich uit en zij hielden zich zoveel mogelijk afzijdig van het gebeuren. Moeilijkheden zijn er, na een wat rumoerig begin, niet geweest. Deurwaarder Van de Berg kon met een enkele hamerklap de gezochte zaken steeds aan de rijksopkopers toewijzen. Het Nederlands circus kan in ieder geval niet meer rijden. Bij het ministerie van financiën kon men nog niet zeggen hoeveel de vei ling heeft opgebracht. BOEKHOUDER LICHT OHRA OP VOOR TON ARNHEM (ANP.) - Dc. Arnhemse re cherche heeft een 28-jarige Arnhemse boekhouder gearresteerd, die heeft be kend zijn werkgever, de ziektekosten- verzekeringsmaatschappij OHRA in Arnhem, voor ruim een ton te hebben benadeeld door malversaties. De boek houder heeft kans gezien in de laatste jaren dit bedrag op een speciaal daar voor geopende bankrekening over te schrijven. Door te manipuleren met stortings- kaarten liet de boekhouder met vaste regelmaat flinke bedragen op zinn reke ning overmaken. In de loop der jaren is dit opgelopen tot ruim een ton, aldus de politie dinsdag. De malversaties kwamen volgens de po litie aan het licht doordat de OHRA een foutieve overschrijving deed aan een bepaalde instelling. Toen de admini stratie van die instelling het bedrag ontving, bleek dat het bedrag wel aan de instelling was verschuldigd, maar dat een andere naam was gebruikt. Uit het onderzoek is komen vast te staan dat de verdachte het geld heeft gebruikt voor vakanties en er volgens zijn zeggen royaal van heeft geleefd. Van het geld is niet veel meer over

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1977 | | pagina 11