de amro bank in san francisco Verrassende van Z0F op overwinning Smith/Dynamo MIDDELBURGSE VELDSPORTCLUBS BESPREKEN PLANNING TOT 1981 St Laurens en Effect: nog kans op tafeltennistitel MIDDELBURGSE HOCKEYERS GELIJK TEGEN 0LYMPIA ZIEKE RON DE JONGE KEEPT WEL IN FINALE Voetbalclub Middelburg: meer trainingsmogelijkheid Heren Walcheren wonnen duel van Utopia met 26-15 GOEDE GOK VAN C0VS-GR0EP Cor Priester bij afscheid bestuur erelid Middelburg Rusland wil besluiten Haifa-congres ongedaan maken Handbalteam haalt eindronde WK Onderscheiding Rensenbrink: spectaculairste voetballer KNVB POLST MICHELS DINSDAG 30 NOVEMBER 1976 MIDDELBURG - In de planning voor de komende vijf jaar (tot 1981) van de sportadviesraad in Middelburg ontbreekt volgens voorzitter Kees de Keijzer van de voetbalvereniging Middelburg één zaak totaal: meer trainingsaccommodatie voor de voetbal clubs in de Zeeuwse hoofdstad. „Als de gemeente zoals gebruike lijk was vasthoudt aan het parool: eerlijk delen, dan zie ik er van komen, dat in de nabije toekomst niet drie, maar vier voetbalclubs moeten doen met één arodaveld en een stukje arodaterrein, omdat ook de snel groeiende nieuwe vereniging FC Dauwendaele (reeds een flinke jeugdafdeling en drie seniorenteams) gebruik van het arodaveld zal willen maken", merkte de Middelburg-voorzitter gis teravond tijdens de jaarvergadering van de groen-witte club op. Het uitkomen van de vijQarenplanning horen nadat de voetbalclub Middel burg drie jaar achtereen geageerd heeft tegen de hoge huur van het hoofdveld. daarbij pleitend voor gelijke huurbed ragen voor alle clubs, die van dit terrein gebruik maken, zal met ingang van het nieuwe jaar de zaak via nieuwe huren gelijk getrokken worden. heeft geleid tot een uniek gebeuren in de Zeeuwse hoofdstad: twaalf Middel burgse veldsportclubs hebben de hoofden bijeen gestoken om de plan ning voor de komende jaren te bekijken, en degemeenteeventueel voor te leggen wat er gebeuren kan. Over een andere sportaccommodatiezaak kon voorzitter De Keijzerhoopgevender woorden laten GOES - In de eerste klas van het Zeeuwse zaalhandbal heeft het heren- team van Walcheren in een doelpun trijke uitwedstrijd gewonnen van Uto pia. Datbeideploegen erg vaak het doel vonden kwam vooral door de slechte verdedigingen. Uitslag: 15-2G. Volharding II behaalde thuis opnieuw een overwinning. Ditmaal werden de re serves van EMM aan de zegekar gebon den. De Goesenaren wonnen met 17-12. De wedstrijd was beslist niet onaan trekkelijk. marar kreeg tegen het einde een grimmig karakter omdat het en thousiasme van de spelers wat te groot was. Delta Sport uit Zierikzee behaalde in Goes een kleine overwinning op GSC II. Na een ruststand van 9-9 versnelde Delta Sport iets en kwam GSC te kort Het tussensprintje was net voldoende voor de zege: 16-15. Het Domburgse DHC gaat in de eerste klas dames steeds meer scoren, maar omdat er nog (te) veel tegendoelpunten worden gemaakt kan de ploeg nog geen overwinning behalen. In de Middel burgse sporthal verloor DHC zondag van Olympus II: 12-7. In Hulst bleek Hontenisse te sterk voor het bezoe kende Marathon dat een 11-6 nederlaag opliep- Hontenisse zoekt nog een beetje naar de juiste verdediging, maar komt aanvallend wel goed uit de verf. GSC had totaal geen moeite met Delta Sport. De Goese dames wonnen ruim U6-5) van de Zierikzeese ploeg, waarvan alleen Ria Schaalje voor gevaar lean zorgen. Bij GSC is vooral de schot kracht van Joke van de Boog van door slaggevende aard. Sluiskil heeft het zoet van de overwinning mogen proeven. In de thuiswedstrijd werd Walcheren II gedecideerd teruggewezen. Verdedi gend was Sluiskil erg sterk en de goed georganiseerde aanvallen brachten Walcheren duidelijk in moeilijkheden. 10-5. ADVERTENTIEl Keijzer. eraan toevoegend, dat dankzij de toto-opbrengst geen contributiever hoging nodig is 'terwijl bij vele a ndere clubs in de buurt middels een trendma tige verhoging twaalf procent meer moet worden betaald". Op het voortreffelijke jaarverslag van secretaris Leo van Halen en de andere jaarstukken waren geen aanmerkingen, bij de bestuursverkiezing werden voor zitter Kees de Keijzer. en de bestuursle den Ad Caljouw en Hans Lander (allen periodiek aftredend) herkozen In de va cature. ontstaan door het aftreden van Cor Priesten. werd voorzien door het benoemen van Frans Schouten, die tweede secretaris en materiaalcommis saris wordt. In de elftallencommissie werden Rinus Dagevos en Henk Simons herkozen, alsmede Klaas Kalk en Kees van Steveninck gekozen. Tijdens de rondvraag bracht erevoorzi t- ter Sal Simonse voorzitter De Keijzer dank voor zijn voortreffelijke werk in het afgelopen jaar De Middelburg-voorzitter memoreerde in zijn openingsrede met name de voortreffelijke resultaten van de jeug- dclftallen; waarbij het A-team in de hoofdklas terugkeerde en het B-team de titel en dc beker van Zeeland ver overde. „Ik heb in de jaren '50 ook een succesvol B-team gekend", memo reerde Keesde Keijzer, daarbij doelend op het juniorenelftal, dat als senioren team driemaal Nederlands amateur kampioen werd, „en ik hoop dan ook, dat we momenteel weer zo'n sterk B-team hebben". Ook de inzet van vele leden om geld in hetlaadje te krijgen kreeg aandacht van de Middelburg-voorzitter, die met name het werk van de toto- en lottocommïssie noemde „Deze commissie heeft 23.000 gulden bjeen gebracht. Als we deze to- togelden niet hadden, zouden we nu een Zuidweg de Bevelandse scheidsrechters toe. met als hoofdmoot van zijn betoog de werkwijze van de rapportage. GOES - De scheidsrechters- en straf- commissie van de KNVB-afdcling Zee land was te gast bij de schciilsrechters- vereniging Noord- en Zuid-Beveland. Nadat Ko de Winter als voorzitter van de groep Beveland de avond had geopend en een minuut stilte had ge houden in verband met het overlijden van het lid Jan Tholenaar. voerde na mens de strafcommissie Cees Steen bakker (voorzitter van de commissie) het woord. Als vice-voorzitter van de scheidsrechterscommissie sprak Jo MIDDELBURG - Het illustere ge zelschap ereleden van tie vv Mid delburg heeft sinds gisteravond een uitbreiding ondergaan: ook liet af tredende bestuurslid Cor Priester werd met algemene stemmen tot erelid benoemd. Priester had zijn plaats in het be stuurscollege van de hoofdstedelijke club beschikbaar gesteld om er jon gere leden aan toe te kunnen voegen (hetgeen gebeurde met de benoe ming van Frans Schouten). ..Het was overigens moeilijk." memoreerde voorzitter Kees de Keijzer tevoren. ..om een goede plaatsvervanger te vinden, want Priester knapte bijzon der veel klussen op Zijn vertrek was zelfs aanleiding om een nieuwe taak verdeling in het bestuur in te voe ren." Eén van de taken van de aftredende bestuurder was leider van hei eerste team. Verder was hij materiaalmees- ter. initiatiefnemer van de loterij en- vroeger - de bazaars en ook hield hij zich bezig met de lotto en toto. „We nemen metpijn afscheid van je". lietDe Keijzerweten. daarbij een bos bloemen voor mevrouw Priester aan reikend. Voor de heer Priester was er een oude prent van de Middelburgse Abdij. Om te tonen, dat de voetbal clubs trots was op deze harde werker reikte voorzitter De Keijzer hem tot slot het erelidmaatschap uit MIDDELBURG - In de 3e klas D heren veldhockey zijn enkele verrassende uitslagen gevallen. Rode lantaarndra ger Rapide wist op eigen veld tegen Voorne één punt in de wacht te slepen. Beide teams zagen echter geen kans te doelpunten. Ook bij de ontmoeting Pelikaan-Tempo bleek de stand 0-0. Van het beginsig- naal trok koploper Tempo in de aanval, maar de aanvallen werden gestopt. 10 3 5 2 11 12-11 10 3 4 3 10 9-7 10 3 2 5 8 5-10 10 0 8 1 8 6- 7 10 1 3 6 5 7- 7 In de eerste helft hadden de gasten een veldmeerderheid, maai-wisten deze niet In doelpunten om te zetten In de eerste minuten van de tweede helft zakte het tempo bij de Brabanders en werd hun verdediging onder zware druk gezet. Langzaam maar zeker werd het spel- beeld verplaatst, maar de verdediging van Pelikaan wist het hoofd koel te houden en de gevaarlijke aanvallen van Tempo te onderscheppen. Door dit ge lijke spel en dat van Olympia bedraagt het. verschil tussen de koplopers slechts één punt. Oude Maas wist thuis beide punten te bemachtigen door Zwart Wit met 3-1 te verslaan. Ook bij de ontmoeting Olympia - Mid delburg werden de punten verdeeld Olympia wist in de eerste minuten de leiding te nemen. Kort hierna zagen zij kans de voorsprong te vergroten, maar voor de rust inging wist Middelburg door twee strafballen gelijk te komen. In de tweede helft nam Middelburg de leiding maar moest deze na verloop van tijd weer afstaan. Hierna waren beide teams niet meer bij machte om te sco- 2 14 10- 5 2 13 16-13 2 11 15-10 Middelburg Oude Maas Pelikaan Rapide Bij de heren in de 4e klas F heeft koplo per Cadetten geen steek laten vallen. Zij versloegen de hren van Teteringen met 3-2. Ook Vlisslngen wist de uitwedstrijd tegen Prinsenbeek in winst om te zet ten. Zij keerden meteen 3-2 overwinning huiswaarts. Etten-Leur behaalde in Zie rikzee tegen HSD een benauwde 1-0 ze ge. Door deze uitslagen is in de stand geen verandering opgetreden. Het Ca- detteriteam bezet de eerste plaats en wordt op dé voet gevolgd door Vlissln gen I. II waren niet opgewassen tegen Peli kaan III en Middelburg II. De stand luidt: Push IV Breda rv Pelikaan III Middelburg n Olumpia II Tempo II Rapide II Zwart Wit IV MOSKOU (UPI) - Zoals te verwachten viel heeft de Russische schaakbond zich fel gekeerd tegen de besluiten, die tijdens hel congres van de wereld schaakbond in Haifa, bij afwezigheid van bijna de helft van de aangesloten landen, werden genomen. De Russen eisen dat begin volgend jaar een bui tengewone bijeenkomst van de FIDE wordt belegd, met de klaarblijkelijke bedoeling de besluiten van Haifa onge daan te maken. D e Russische schaakbond beschuldigd FIDE-rpesident dr. Max Euwe van voor ingenomenheid en 'onverbloemd poli tieke daden'. Het congres in Haifa, dat werd geboycot door de schaakbonden van Oost-Europa en de Arabische lan den (die tegelijkertijd een tegen- olympiade in Tripolis organiseerden) besloot onder meer Z.uid-Afrika weer als lid op te nemen. De lidmaatschapsaan- vrage van het Marxistische Zuid-Jemen daarentegen werd geweigerd. Boven dien besloot het congres Viktor Kortsj- noj tot de kandidatenmatches toe te la ten. ondanks het feit dat deze naar Ne derland uitgeweken Russische groot meester door de Russische schaakbond in de ban wasgedaan. Vooral hetlaatste zit de Russen erg dwars. In een officiële verklaring beschuldigen de Russen Euwe er voorts van 'minach ting' te hebben geloond voor de sterkste spelers ter wereld door ondanks hun demonstratieve afwezigheid het schema voor de kandidatenmatches in 10 5 1 4 11 22-21 10 5 1 4 11 23-22 10 5 0 5 10 24-18 10 2 2 6 6 15-22 10 1 2 7 4 14-29 10 1 0 9 2 13-34 CASCAIS - Op de rustdag van het Nederlands handbalteam in het Por tugese Cascais wordt er duidelijk bijgetankt voor de beslissende sla gen van de komende dagen tegen Zwitserland en Finland. Dat is na het felle duel met Portugal ook wel nodig en men is duidelijk opgelucht de hel van Lissabon toch nog met een gelijkspel te hebben verlaten. Men is nu ook vol goede moed dat het in de finaleronde zal lukken. Voor een paar spelers, met name Piet Kieviet en Paul Schuurkes die het toch wel hard te verduren heb ben gehad, was de verzorging erg nodig. De zieke Ron de Jonge is ge lukkig ook weer aan de belerende hand zodat kan worden aangeno men dat hij vandaag (dinsdag) weer het doel kan verdedigen. De dokter heeft een herstelpro gramma op touw gezet dat maandag gestart is en vandaag ertoe moet lei den dat De Jonge weer kan keepen. Internationaal ervaren rotten als de Limburgers Jo Helwegen en Ton Reynders wachten met spanning op de krachtmeting met de hun be kende Zwitsers die maandag hier zijn gearriveerd. De ontspanning werd maandag gezocht in een bezoek aan Lissabon en maandagavond werd al begonnen met de voorbereiding. Het is tekenend voor de huidige aanpak van het Nederlands handbal dat het officiële banket maandagavond al leen bezocht zal worden door de re serves en de officials De spelers be reiden zich voor zodat, er wellicht vanavond tegen de Zwitsers een suc ces uitrolt. Nederland eindigde overigens niet op de eerste plaats in de poule. Die eer was voor gastheer Portugal dat Nederland zondagavond zeer laat in een tumultueuze wedstrijd een ge lijkspel afdwong: 19-19. Coach Jan Tuik: „Het was een heksenketel. De spelers kregen alles naar hun hoofd: van hangsloten tot brandende siga retten toe Als je in zo'n sfeer nog een punt weghaalt is dat een knappe prestatie." Nederland had echter al gewonnen van Engeland (36-8) en België (19-13) en eindigde door een slechter doelgemiddelde op de tweede plaats met vijf punten. Cadetten Vlissïngen Etten Leur Teteringen HSD Prinsenbeek Goes 9 8 0 9 6 2 1 16 34- 8 1 14 28-13 1 13 14- 8 4 6 11-25 5 4 8-15 7 1 0 6 2 11-2 Bij de dames in de 4e klas A Is de belang rijke ontmoeting Olympia - Middelburg in het voordeel van de gasten geëindigd. De Middelburgse dames 'wisten de Olympia doel verdedigster te passeren. Etten-Leur stuurde Rapide meteen 8-1 nederlaag huiswaarts terwijl Vlisslngen Prinsenbeek met4-2 wist te verslaan. De dames van Zwart Wit wisten beide pun ten te veroveren op HSD terwijl Tete- In de reserve 4e klas A heeft Push IV een benauwde 4-3 overwinning behald op Zwart Wit IV. Nummer twee van de ranglijst Breda VI versloeg Rapide op eigen veld met4-1. Tempo II en Olympia De stand is: Middelburg Etten-Leur Vlisslngen Olympia Zwart Wit Prinsenbeek Rapide Teteringen HSD MIDDELBURG - In de strijd om de Zeeuwse tafeltennistitel met de daar mee gepaard gaande promotie naar de landelijke competitie is in de voorlaat- enige ophelder ing gekomen want zowel Zand 1 als Big Smash 1 vielen af. Zerlfs komt Big 11 10 1 0 21 55- 8 Smash nog in degradatiegevaar want 11 8 2 1 18 64- T eerst werd in Te,-neuzen met 6-4 van Effect 1 verloren en daarna moesten ook tegen St. Laurens 1 de beide punten na 1-9 uit handen worden gegeven. De 5 18-36 Biggerkerkse ploeg moet nu in de laat- 1 0 10 2 4-88 ste wedstrijd tegen mede- 0 0 9 0 0-65 degradatiekandidaat St. Laurens 2 1 18 64- 7 3 15 36-12 2 14 35-12 3 9 27-13 6 9 16-28 minstens gelijkspelen te blijven. Ook Zand 1 zag zijn kampioenskansen in rook opgaan doordat in de thuiswed strijd tegen St. Laurens 1 tenslotte een 3-7 nederlaag werd geleden waarbij al leen Klaas Pirson kans zag tweemaal tegen te scoren. Willem Jan Duininck won zowel tegen B. Smash als tegen Zand driemaal en droeg daardoor de meeste punten aan. De kansen van het vorig seizoen uit de promotie over- I ADVERTENTIE) BRUSSEL - Rob Rensenbrink lieeft zijn eerste internationale onder scheiding voor het jaar 1976 ver overd. De linksbuiten van het Ne derlands elftal en Sporting Ander- lecht werd door het Parijsc voet balmaandblad „Onze" tot de meest spectaculaire voetballer van het seizoen uitgeroepen. Bovendien is Rensenbrink de grote favoriet van een ander jaarlijks refe rendum. de „Gouden bal waarvoor het Franse gespecialiseerde week blad France Football een beroep doet op een dertigtal Europese voet balspecialisten Een van Rensen- brinks concurrenten heeft reeds ver klaard dat de Nederlander een mooie kans maakt om de opvolger te wor den van Franz Beckenbauer. Johan Cruijff en anderen „Ik heb hier de gouden bal definitief verloren heeft Kevin Keegan ge zegd na Engelands recente nederlaag in Italië. ..Nu is er niemand meer om Rensenbrink te bedreigen" Verder staat het nagenoeg vast dat Rensenbrink volgende maand de Belgische „Gouden schoen zal ver overen. Slechts international Raoul Lambert van Club Brugge maakt nog een kleine kans om op de erelijst van het referendum van het dagblad „Het Laatste Nieuws" Johan Bos kamp op te volgen. Klopt.Dank zij onze belangen in de European-American Banking Corporation die daar een vestiging heeft. Adres: 600. Montgomery Street. Naaere informatie: Amro kantoren of telefoon: 020-28 3684. de le klas Zand 4, datmet2-8baasbleefoverVeere 2, kampioen in 4C. Bij de kampioenen bleven Clara de Bree en Marijke van de Voorde tot op heden zelfs nog onbesla gen. Zoals verwacht werd Veere 1 met de sterkste Betsie Stroo-Jacobsen en Leen Jasperse kampioen in de 4e klas D. De uitslagen zijn: senioren le klas: ONA 1-Laurens 2 i-9: Effect 1-Big Smash 1 6-4: B. Smash 1-Laurens 1 1-9: Zand I-Laurens 1 3-7; 2e kl. A: MZ 3-Westerz. 1 7-3; Goes 1-Zand 2 2-8: Wilno 2-MZ 4 9-1: 2e kl. B.: Effect2-Aloy 4 gangsklas gewipte St. Laurens 1 staan ï-s. Aloy 3-KWS 7-3: 3e klas A: MZ 7-Goes 3 nu het meest gunstig met nog één wed- 9-l:Zand3-MZ108-2;Laurens3-Amheml6-4: strijd voor de boeg want de laatste partij ^e Arnhem 2-MZ 9 5-5: MZ 6-Marath. I te°en het zwakke ONA ma" eeen nro- ®mas^ 2-Goes 2 8-2; 3e kl. MZ 5- B. iecen nee zwaKKe una mag geen pro smash3 5-5: Scaldina l-Wilno3 5-5. PNL1-MZ blemen opleveren terwijl Effect 1 alleen 8 4.6; 3e ki D; E1Iect ^akf 1 2-8: 4e kL A: nog op gelijke hoogte kan komen door Marath. 2-MZ 16 8-2: MZ lï-NAPM 9-1; Ans- het duel tegen Zand 1 zegevierend af te west 2-Zand 61-9; 4e kl. B.: Zand 5-MZ1710-0: sluiten. In dat geval zal een besüssings- MZ 12-Laurens4 4-6:4ekLC.: MZ 13-Sealdina wedstrijd nodig zijn. 2 6-4: Kapelle 1-PNL 2 3-7: Veere 2-Zand 4 2-8: Ook in de 2e klas A zal de laatste- week 4e kl. D: Kapelle 2-MZ 14 2-8: Wilno 4-Veere l de beslissing over titel en degradatie Arnhem 3-PNL 3 3-7: 4e kL E: Westerz. moeten brengen tussen enerzijds MZ 3 ft*1 en Wilno 2 en anderzijds tussen MZ 4 en Junioren le klas: MZ 4-ONA16-4; Aloy 2-MZ 5 Goes 1. In Zeeuwsch-Vlaanderen greep 6-4: 2e kl. A: MZ 8-Scaldina 1 0-10; Westerz. Effect 2 het kampioenschap dooreen 7-3 l-Zand 2 9-1:2e kl. B: MZ7-Wilno21-9; Effect overwinning op St. Aloy 4 terwijl St. 2-Amhem 1 1-9; 3e kL A: Laur 3-B. Smash 1 Alov 3 2ïjn kansen op de bezetting van Zand 4-MZ 11 9-1: 3e kl. B. Wilno de tweede plaats behield door rivaal 3.Lautjns2 0-10scaldina2-Zand 53-7: 3ekt RWEI met 7-3 achter zich te laten 3A g. kon St. „aurens3 maar ternauwernood 4e kl Bwesterz ^Maram. i 3-7; Arnhem het vege lijf redden tegen een goed spe- 3.Laur 4 3.7; 4e k! c Marath. 2-B Smash 2 lend Amemuiden 1 (6-4). In 3B is een 9-1. Kats 2-Westerz. 2 2-8: MZ 14 -Arnhem 2 extra-duel te verwachten tussen MZ 6 3-7.4e klas D: SAR 3-MZ12 6-4: Zand 7-Effect en B. Smash 2 om de titeL MZ 8 met het 3 0-10; SAR 2-MZ 12 8-2. trio Nelieke Wijs. Cas Hackenberg en Jac de Herder eigende zich na een gelij- kopgaande duel tegen concurrent RNL 1 via een 4-6 score de titel toe Ook MZ 11 werd winnaar in de 4e klas A door NAPM ruimschoots met 9-1 te kloppen waardoor Zijlstra. van Houwelingen en Zwijnenburg weer op het kampioen schap beslag legden. Doordat Kapelle zich met 3-7 tegen PNL 2 verslikte werd STEEKERS WON RIT NA VAL WILDEB0ER HARDERWIJK-Han Steekers heeft zaterdag de veldrit in Harderwijk gewonnen. De wielrenner uit Noord- wtjkerhout reed de 22.5 kilometer in 1.08.03. Gert Wildeboer eindigde als tweede. OOST-SOUBURG - De lieren van ZOF hebben in de Zeeuwse basketbalcom petitie het Middelburgse Smith/Dy namo verrast door met 45-33 te winnen. ZOF waren verzwakt door hel niet meespelen van Ap de Haan en Peter Verswijvelt. maar kwam toch bet beste uit de startblokken (10-4). Smith Dy namo ging daarna beter schieten en was vooral gevaarlijk op de kop van de bucket, omdat de forwards van ZOF in het begin te wijd verdedigen. Smith Dynamo nam een voorsprong van 11-20. maar door ddelpunten van de gebroe ders Rijnberg werd deze achterstand voor ZOF vlak voor rust verkleind tol 19-20. ZOF kwam door scherp schieten van Jan Elderkamp in de tweede helft pp voorsprong. Bij Smith Dynamo schoot alleen Harry Baavens enkele malen raak. zodat de kloof al snel tien punten bedroeg Onder hel bord werden vele harde gevechten geleverd tussen, de lange spelers van beide partijen, maar veel scoringskansen werden hieruit niet geschapen. De laatste minuten nam ZOF gas terug en speelde de wedstnjd rustig uit. Eindstand. 45-33. MATADOR-MARATHON Beide dames-teams kwamen erg gela den in het veld. wat direct tot uiting kwam in de inzet. Matador verdedigde met een agressieve dynamische zone. waartegen Marathon het moeilijk had. In de aanval van Matador moest het vooral komen van afstandschoten van Dineke Verhey. die wel scherp verde digd werd. maar enkele keren knap pro fileerde als ze even vergeten werd. Ma- „„.on speelde aanvallend zonder fan tasie en durf en scoorde dan ook in de eerste helft slechts een keer uit een vrije worp. De ruststand Was 13-1 in het voor deel van Matador en de tweede helft leek een formaliteit te zijn. Marathon tapte echter uit een ander vaatje en kwam binnen enkele minuten terug tot 15-9 en alles leek plots weer mogelijk. De wedstnjd werd ook harder en enkele dames verzamelden vele persoonlijke fouten. Marathon kwam twee minuten, voor lijd nog op twee punten door doel punten van Akke Boogaards, maar Louise Hendenkx stelde de overwin ning zeker voor Matador; 27-23. BV SOUBURG - SMITH DYNAMO De Souburgse dames speelden in het begin van de wedstrijd bijzonder slecht. Smith Dynamo nam dan ook verdiend een voorsprong, die na veertien minuten spelen 0-11 bedroeg. Hierna deelde Smith Dynamo in de malaise en ging BV Souburg scoren. Rusland; 6-15. In de tweede helft liep Smith Dynamo door goed afstandschieten nog verder uit tot 10-23. maar BV Souburg kwam terug. Vele ingezette drive-inns werden door de Middelburgse dames foutief af gestopt en de vrije worp-en werden goed benut doorBVS. dathierdoorlangzaam terugkwam. Toen Smith Dynamo en kele minuten voor tijd vier speelsters had met vier persoonlijke fouten zag het er nog gunstig uit voor BV Souburg, maar de Middelburgse ploeg scoorde op het beslissende moment enkele malen en wonnen deze op laag peil staande wedstrijd met 27-36. Topscoorster bij BV Souburg was Henny Looise <13 pnt.i en bij Smith Dynamo Mieke Meulmees- ter (17 pnt.i. i Va?t onze correspondent) BARCELONA - CF Barcelona- trainer Rinus Michels is door de KNVB gepolst om bondscoach van het Nederlands elftal te worden, zo werd in Barcelona bekend. Het is niet duidelijk of het hierbij gaat de interim.functie dan wel om permanente begeleiding van het Oranjeteam. Rinus Michels die ook al in 1974 bij de wereldkampioenschappen als red dende engel het Nederlands elftal onder zijn hoede nam zwijgt echter in alle toonaarden. Michels' echtgenote Wil. zou graag terug willen naar Nederland. Zij zegt: Ik heb heimwee. Voor mij had mijn man niet zo nodig voor de tweede keer naar Barcelona hoeven te gaan als trainer".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 15