hoort-ziet-schrijft Juffie van kleuterklas is nu een meneer Dagelijks bestuur van ziekenhuis Hulst verwijt commissie Leenen 'verdraaiing van de waarheid' Moderne vorm van burenhulp Pompoenen kregen kick van de droogte Overleg sectie Ziekenhuizen en Commissie Leenen BRINK Luchtverwarmina ZATERDAG 4 SEPTEMBER 1976 onder redactie van Jacques Cats Zeeland heeft aan het begin van het nieuwe schooljaar nog niet nader kunnen kennis makenden nieuw fenomeen: een kleuter leider in plaats van een 'ster'. In Vlissingen woont er met een kersvers diploma: Jaap Schout. Op de rijkskweekschool in Mid delburg had men er, getuige de op het diploma-papier gebruikte formulering, nog wei een beetje moeite met dat kleuterleider schap. Ze waren er nog duidelijk niet op ingespeeld. Want wat stond er op dat papier? Dit: „Je moet", zegt hy. ..eerst de kennis die je tijdens de afgelopen jaren hebt vergaard, laten bezinken. Je bent op zo'n cursus volgepompt met allerlei dingen Het risico zit er in datje me teen van de opleiding komend, je ge leerde legje gaat zitten afdraaien. Én dat UJkt me niet juist Ik vind dat je wanneer je direct van je opleiding voor de klas komt niet objectief genoeg tegenover de kinderen komt te staan En dat is voor mij een belangrijk punt Tenslotte heb je met levend materiaal te maken." De examencommissie van de rijks kweekschool voor kleuterleidsters in Middelburg heeft krachtens artikel 29 derde lid van de wet op het voortgezet onderwijs geëxamineerd Jakob Schout, geboren 5 september 1949 te Vlissingen en haar ten bewijze van het met gunstig gevolg afleggen van het eindexamen van de afdeling A de akte van bekwaamheid als leidster bedoeld in artikel 29 vierde lid onder c, van de wet op het voortgezet on derwijs." En dat was allemaal wel een beetje on attent, vindt Jaap Schout nu, want met weinig moeite had men de formu lering wat kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. Maar een punt maakt hij er niet van. Net zomin als hij dat driejaar geleden deed bij zijn inschrij ving voor de cursus. By die gelegen heid kreeg hij een vragenlijst voorge legd waarbij het ook gewenst was om gegevens aangaande de menstruatie van de betrokkenen te verstrekken. J aap Schout nam het verder ook graag op de koop toe, dat er tijdens de cursus bij de vakken over gezondheidsleer en kinderverzorging nogal veel aandacht werd besteed aan de zwangerschap. Want, zo vindt Jaap, je hebt aan die wetenschap evenveel voordeel, of je nu man of vrouw bent. Wat bewoog Jaap tot het volgen van een cursus voor kleuterleidster, par don kleuterleider. „Ik had", vertelt Jaap, „een baantje als teletypist bij de PZC maar ik kreeg op de duur het gevoel dat ik stil stond. Ik zag er geen perspectief. Ik ben toen naar het arbeidsbureau gegaan en daar kwam uiteen test naar voren, dat ik het best een beroep kon kiezen dat verband hield met het begeleiden van mensen. Ik ben toen bij de rijkskweek school gaan informeren of er ook man nen voor de cursus kleuterleidster konden worden ingeschreven. Nou, ze hepen niet over van enthousiasme, maar wilden 't wel met me proberen.' Zo kon het gebeuren dat Jaap terecht kwam in een klas met een vijfentwin tigtal meisjes En dat ging allemaal prima. Jaap voelde zich echt opgeno men in dat damesgezleschap. Alleen op de praktijkschool was het wel even wennen, herinnert Jaap zich nog best „Niet zozeer voor de kinderen, die vonden het best leuk, maar meer voor de leidsters Aan de ene kant was ik nogal onzeker en voor hen was het ook allemaal nieuw. Maar na een jaar was dat wel over." Terugkijkend op die cursustijd zegt Jaap nu: „Het is een erg nuttige pe riode geweest, ook door het algemeen vormend aspect. Maar het is vooral ook een erg levendige tijd geweest mede door dat contact met kinderen, ouders en leerkrachten. Ingenomen is Jaap Schout ook met de steun die hij in zijn studietijd ondervond van zijn vrouw en van vnenden en kenissen. „Zij hebben mij by het uitwerken van ideeën uitstekend geholpen en gesti muleerd Jaap Schout mag dan inmiddels be voegd kleuterleidster zijn, toch zult u hem voorlopig nog met voor een kleu terklasje zien staart. Vrij logisch zult u misschien zeggen, want het is een be kend feit dat er een overschot is aan kleuterleidsters. Laat staan dat men zit te springen om een leider in deze onderwijssector. Maar in dat geval van Jaap zit er toch wat anders achter. Hij heeft doelbewust niet gesolliciteerd. Op de eerste plaats omdat hij anderen die nog nooit eerder gewerkt hebben en meteen aan de slag willen niet al te zeer voor de voeten te lopen. Maar van doorslaggevende betekenis is dat Jaap het persoonlijk gewoon beter vindt om even een jaartje te wachten yóórdat hij zich in het kleuteronder wijs wil gaan begeven. Vrouwenverenigingen ztjn er bij de vleet maar welke organisatie pakt er ui eigenlijk de contactuele proble men eens grondig aan Dat vroegen vijf dames in Middelburg zich af- In gesprekken met elkaar kwamen ze er achter, dat ze eenzelfde kijk hebben op maatschappelijke problemen Het bleef niet alleen bij het constateren van die bepaalde problemen en pro bleempjes onder genoeglijk gekout en bij menig bakje koffie. De dames beslo ten maar maar meteen om er wat aan te gaan doen Aanstaande dinsdag beginnen ze hun lofwaardige initatief uit te werken. In het Zuiderbaken in Middelburg zuid. van half tien tot haalf twaalf Niet om dat Middelburg-zuid nu toevallig een wijk zou zijn waar het isolement van de huisvrouw, want dat probleem weegt het zwaarste, nu het grootst zou zijn. De dames weten maar al te goed. dat het een algemeen maatschappe lijk probleem is. Maar uiteindelijk moet je toch ergens beginnen. wat is ae oedoelmg van de groep van vijf. Voorop staat dat ze de sociale con tacten tussen de huisvrouwen wat wil len helpen bevorderen. Door onder meer ouderen en jongeren nader tot elkaar te brengen Voor een oudere mevrouw zal het bijvoorbeeld een pro bleem zij om voor het halen van een rits helemaal naar de stad te moeten Nu. zo'n karweitje zou een jonge buur vrouw van een paar huizen verderop kunnen opknappen want die moet misschien toch naar de stad. In ruil daarvoor zal die oudere dame best eens een paar uurtjes op de kinderen willen passen Zo zijn er meer voor beelden te noemen. Het zou mogelijk moeten zijn te organiseren dat niet elke moeder haar eigen kind naar schoolbrengt, maar dat men bij toer beurt eikaars kind veilig tot bij het schoolhek brengt Een moderne vorm van burenhulp dus. Plannen die de ac tiegroep van dames verder in petto heeft, omvatten onderzoekingen naar de mogelijkheid voor de oprichting van een moeder-Mavo en de stichting van een kleuterdagverblijf. Vanaf aanslaande dinsdag wil men dat allemaal gaan bespreken in het Zuiderbaken. Iedereen is van harte welkom. Voor opvang van de kinderen wordt ter plekke gezorgd. Over dat in itiatief zegt een van dc dames: „Met carnaval is er in Middelburg-zuid sprake van een verbroederingsfeest. Wij vinden dat het niet bij carnaval alleen moet blijven." Nog iets te melden? Bel 01184-15144 Landbouwers die gebukt gaan onder de gevolgen van de gortdroge zomer, kunnen, zo heeft u wellicht ook ver nomen, voor financiële hulp aan kloppen bij het rijk. De heer N. J. Luu- ring (31) uit Middelburg bewerkt ook grond maar omdat hij dat uitsluitend bij wijze van hobby doet in een volk stuintje aan de rand van de stad valt hij buiten deze regeling. De minister zou hem trouwens al zien aankomen. Want wat blijkt: de gewassen op dat perceeltje grond in Middelburg blij ken van de warmte eerder een kick dan een opdoffer te hebben gekregen. Van de week oogstte de heer Luuring pompoen van dik veertig kg., een ge wicht dat hij in mijn aanwezigheid bij hem thuis vaststelde door eerst zelf op de weegschaal te gaan staan, zijn eigen gewicht te bepalen en ver volgens met depompoenïn de armen gekneld andermaal de weger te be stijgen en zijn eigen kilogrammen op het totaal in mindering te brtengen een zo op het oog wat omslachtige handeling die echter noodzakelijk was, omdat de pompen apart niet te wegen viel, daar de vrucht vanwege z"n omvang het uitzicht op de wijzer plaat benam. De heer Luuring, ambtenaar bij het PTT-wezen, had al een week geleden een joekel van een pompoen, uit zijn volkstuin gesleept, maar dat was met amper 30 kg. maar een beginneling bij het recent geoogste exemplaar. Die eerste pompoen ligt op het ogen blik te kijk in het Nederlands Koffie huis. Exploitant Ko Goossen bood het echtpaar Luuring in ruil voor de vrucht een etentje aan. En dat be stond zeer zeker niet uit pompoenen- sap want daar blijkt de kweker niet zo op gesteld te zijn. Wat de PTT- ambtenaar met de 40 kg pompoen gaat doen, weet hij nog niet. „Ik denk dat ik 'm aan een groot gezin geef', vertelde hij mij. Wat is eigenlijk het grote geheim om zulke kolossale vruchten te kweken Luuring doet er niet wazig over. Hij meldt: „Ik had wel eens gelezen dat de kans van slagen dat je mooie pom poenen krijgt groter wordt wanneer je ze zelf bestuift. Nou, dat heb ik dan ook gedaan. Ze hebben erandersop de zaak wel wat over afgelachen. Die vonden het maar gek wanneer ik zei: kom, ik ga weer eens even mijn pom poenen bevruchten.." Nog meer nieuws uit de natuur. De zonnebloemen doen het uitstekend dit seizoen. Dat wist u al uit eerdere berichten. Vandaag twee laatste en dan stoppen we er mee. In de achter tuin van de familie van der Moere- Nelissen aan de Veerweg in Kamper land staat geheel in stellingen een zonnebloem van meer dan vijf meter lengte. De bloem is nog in bloei, zodat het einde van de groei nog niet in zicht is: het is er een met 25 bloemknop pen." Zo nu bent u weer helemaal bij!" 'NIET ENIGE ZIEKENHUIS DAT NIET AKKOORD IS MET ADVIES' (Van één onzer redacteuren) UTRECHT- Het dagelijks bestuur van het Sint-Liduinaziekenhuis in Hulst is zeer gebelgd over het feit dat de commissie Leenen, die de ziekenhuissituatie in Zeeuwsch-Vlaanderen heeft bestudeerd, het Hulster ziekenhuis aanwijst als de enige van de drie in Zeeuwsch-Vlaanderen die niet akoord kon gaan met haar advies. Het dagelijks bestuur van Sint-Liduina spreekt van 'een grove ver draaiing van de waarheid door de commissie Leenen.' Het dagelijks bestuur schrijft dan ook aan de Nationale Ziekenhuisraad zich genoodzaakt te voelen om een hevig protest te uiten. 'GEHANDELD IN STRIJD MET NORM DEMOCRATISCH OVERLEG' In de brief wordt gesteld dat de com missie Leenen heeft gehandeld in strijd met de normen van democratisch over leg, haar eigen voorstellen tot het uit brengen van een prae-advies, c.q. tweede interim-rappport negerend, ne met gebrek aan respect voor de verlan gens en de inbreng van twee gesprek spartners, in juli 1976 een rapport heeft samengesteld, „dat zij de titel van ad vies meegaf." Het dagelijks bestuur van SinLLidulna: „De commissie Leenen deelt in haar schrijven ddo. 24 augustus mede dat zij haar advies heeft uitgebracht. Met seze uitdrukking insinueert zij dat dit rap port ooit ter discussie gebracht zou zijn. Met het schrijven van haar rapport ddo. juli 1976 heeft de commissie Leenen niets anders gedaan dan willens en we tens elke zinvolle discussie met twee van de drie gesprekspartners afkappen. Zij geeft in haar rapport namelijk aan, dat discussie niet meer mogelijk is dan alleen over een verfijning en verdieping van haar eigen zienswijze. De commissie heeft met deze opstelling willen voor komen dat het ondemocratisch - cen tralistische 'boontje om haar loontje' zou komen. Niets is zwakker dan op het moment van mislukken van een taakopdracht, zich zelf vrij te pleiten van elke verantwoor delijkheid en zodanig te handelen en te schrijven, alsof het juist de anderen zijn, die de mislukking hebben uitgelokt." Protest Ook het bestuur van het Sint- Antoniusziekenhuis in Oostburg heeft te kennen gegeven zich niet met het ad vies en de werkwijze van de commissie Leenen te kunnen verenigen, zo is enige tijd geleden gebleken uit een open brief. Het Hulster ziekenhuisbestuur vindt dat de commissie nooit een reële poging heeft gedaan om het drie-ziekenhuis- huismodel in redelijkheid en naar beho ren te onderzoeken, te analyseren en te onderbouwen. „Aan ieder eigen idee van de commissie werd in woord en geschrift meer aandacht geschonken dan aan de werkelijke taakopdracht. De commissie leenen heeft in weerwil van talrijke ge vraagde en ongevraagde adviezen ver langens, informaties en uitgangspun ten, slechts haar iegen opvatting over een ziekenhuis in geheel Zeeuwsch- Vlaanderen als doelstelling aangeno men. ontvouwd, omkleed, onderbouwd en onthuld", schrijft het dagelijks be stuur aan de sectie ziekenhuizen van de nationale ziekenhuisraad. De brief over de commissie met: „Zij neeft haar rapport juli 1976 geschreven u e ^oUe overtuiging, in de volstrekte zekerheid en met vaststaande weten schap dat ons bestuur nimmer akkoord zou kunnen gaan met een opstelling van «ken, als door het bestuur van de stich- ung ziekenzorg Midden-Zeeuwsch- viaanderen nagestreefd een door de i«!üi1?llssie Leenen 111 dit rapport neerge- Het dagelijks bestuur stelt dat oox netbestuur van het Oostburgse zie- !i™s de gevolgde gang van zaken oor de commissie heeft verworpen. ziekenhuisraad krachtig stelling te nemen tegen de commissie Leenen: „Wij protesteren tegen deze ver draaiing van de waarheid en delen u mede, dat het rapport van de commis sie Leenen ddo. juli 1976 geen enkele grond heeft om ooit als advies inzake de ziekenhuissituatie Zeeuwsch- Vlaanderen te kunnen gelden." Daar worden de volgende redenen voor gegeven: Het dagelijks bestuur schrijft aan de sectie ziekenhuizen van de nationale Bergen op Zoom positief over hartkliniek bij Vrederust BERGEN OP ZOOM - Het gemeen tebestuur van Bergen op Zoom is bereid de Nederlandse vereniging van hartpatiënten de nodige facili teiten te verlenen voor de vestiging van een hartkliniek. De afgelopen maanden zijn daar over op ambtelijk en bestuurlijk ni veau informele contacten geweest met voorzitter H. Fievet. Het ging daarbij alleen om het aftas ten van de mogelijkheden bij het streven van de vereniging ergens in Brabant een dergelijke kliniek te stichten. B. en w van Bergen op Zoom hebben laten weten dat ze hier van harte welkom is Als mogelijk vestigingspunt is ge noemd een terrein in de omgeving van het psychiatrisch ziekenhuis 'Vrederust', maar concrete stappen zijn niet verder ondernomen De heer Fievet heeft trouwens des gevraagd meegedeeld dat hy eerst het standpunt van staatssecrertaris Hendriks van volksgezondheid over deze ontwikkelingen wil vernemen voordat hij hiermee verder gaat Volgens de heer Fievet zijn er finan cieel gezien geen bezwaren tegen de bouw van een kliniek. het rapport bevat slechts een te een zijdig on twikkeld idee van de commissie zelf; het ontbreekt ui het rapport aan enig steekhoudend argument op grond waarvan de commissie Leenen van het begin af het drie-ziekenhuizen-model heeft menen te moeten laten vallen: het ontbreekt in het rapport van enige weergave van de informaties van betrokkenen, die bij de inspraakproce dure werden gehooid, nog afgezien van de weergave van de mening van twee der gesprekspartners: het rapport, van de commissie Leenen mist ook leke grond van democratische besluitvorming; het ontbreekt in het rapport ook aan iedere fmancieel-economisch en sociaal-culturele verantwoording, of schoon zulks wel door de voorzitter aan de gesprekspartners was toegezegd m de op 28 april te Breda gehouden be spreking; de inhoud van het rapport leunt te zeer aan bij het concept-proefplan zie- kenhuisvoorzieinmgen Zeeland, dat door de provinciale staten van Zeeland werd teruggenomen. Het dagelijks bestuur gaat verder met: „De breidheid om met wijsheid steek houdende argumenten van anderen, dan haar eigen leden, naar waarde te beoordelen heeft bij de commissie Leenen ontbroken De wijze van hande len van deze commissie en de publicatie van haar brief van 24 augustus jl alsbe- vestiging van de uitgaven van een ver meend advies' zijn anno 1976 een be dreiging voor een democratische her- strstructuering van de gezondheids zorg. zowel intra- als extra muraal. Ieder die het rapport van de commissie Leenen van juli 1976 dan ook hanteert, maakt zich schuldig aan die bedrei ging. De door de commissie Leenen gevolgde werkwijze is een bedreiging De door de de commissie Leenen ge volgde werkwijze is een bedreiging voor elke eerlijke, openbare, democra tische en aan ons rechtsbestel beant woorde poging tot herstructuering van dc gezondheidszorg, zover het d.b. van het ziekenhuis Sint-Liduina in Hulst. UTRECHT - De sectie ziekenhuizen van de Nationale Ziekenhuisraad heeft zich vrijdagmiddag uitvoerig beziggehouden met de problematiek in de Zeeuwsvlaamse ziekenhuis- ereld. De vergadering heeft er toe ge leid dat binnenkort een ontmoeting op het programma staat tussen de sectie en de commissie inzake ad vies en bemiddeling ziekenhuissi tuatie Zeeuwsch-Vlaanderen (de commissie Leenen). Meer wilde mr. A. Draaisma vrij dagmiddag na afloop van de verga dering met vertellen. „We gaan eerst de commissie ontmoeten en de hele zaak over Zeeuwsch-Vlaanderen nog eens met de leden doorpraten", zei hij, „we willen niemand voor een fait a compli stellen". Zoals bekend heeft de commissie Leenen haar opdracht om de situatie over de toekomst van de ziekenhuis situatie in Zeeuwsch-Vlaabnderen te bestuderen onlangs terug gegeven. De commissie kon zich niet aan haar taakopdracht houden. Deze taak omschrijving hield in. dat de drie zie kenhuizen m het Zeeuws-Vlaamse moesten blijven voortbestaan. De commissie Leenen heeft zich niet aan die opdracht gehouden. Na uitvoer ige bestudering van de situatie in Zeeuwsch-Vlaanderen kwam men tot de conclusie dat het zoganaamde 'drie-ziekenhuizen-moder geen haalbare kaart zou zijn Het eindad vies van de commissie luidde dan ook dat het ziekenhuis ven Hulst zyn huidige functie zou moeten verliezen Dat zou een polikliniek voor ambu lante patiënten moeten worden. Het eindadvies luidde voorts dat m de kanaalzone een nieuw ziekenhuis wordt gebouwdendathetziekenhuis in Oostburg zal worden gehand haafd. Omer Gielliet maakte kruisweg voor kerk Biervliet BIERVLIET - De parochianen van Biervliet kunnen dit weekeinde ken nismaken met een door de Breskense pastoor Omer Gielliet vervaardigde kruisweg De heer Gielliet zal dit kunstwerk vanavond (zaterdag) om 19 en morgen (zondag) om 10 uur toelich ten tijdens de eucharistievieringen. Be langstellenden kunnen aanstaande zondag een kijlfle komen nemen. Kankerbestrijding 31 augustus was de verjaardag van Ko ningin Wilhelmina, maar was in 1948 tevens de geboortedatum van het kan- kerbestrijdingsfonds, het Koningin Wilhelmina Fonds. Het geld, dat dc Ne derlandse bevolking ter ere van Haar 50-jarig regeringsjubileum bijeen bracht, bestemde de aftredende Konin gin voor de bestrijding van de Kanker, toen en - helaas- nu nog vijand no. 1 van de bevolking. Inmiddels zijn meer dan 25 jaar voorbij gegaan en de vraag rijst is er wel enige vooruitgang geboete i,- Gelukkig kan het antwoord bevesti gend zijn: het is nu mogelijk ruim 30% van de patiënten, die de ziekte gekregen hebben, te genezen, meestal dankzij chirurgische ingrepen en dankzij be stralingsmethodieken. Komt men bij de eerste, van de gewone gang van zake af wijkende verschijnselen, en die wat lan ger - zeg 2 weken - duren bij de huisarts, dan maakt men tegenwoordig gelukkig een goede kans te genezen (b.v. borstr kanker, baarmoederhalskanker en darmkanker). Daarnaast kan door te luisteren naar de voorlichting tegen woordig kanker zelfs voorkomen wor- den< b v. longkanker door roken i Vorderingen zijn er dus wel gemaakt, maar. ondanks wereldwijde inspannin gen zyn wij er nog niet! Lang met zelfs' Veel onderzoek zal nog moeten gebeu ren naar de oorzaken van kanker. Na de gulle offervaardigheid van de Nederlan- dese bevolking 2 jaar geleden (.Geven voor Leven is het mogelijk het onder zoek naar jeugdkanker flink te ont plooien. De andere wens. die al enkele jaren bestaat, is het grote, centrale labo ratorium voor kankeronderzoek. De kosten hiervoor zijn echter nog slechts zeer gedeeltelijk gedekt, miljoenen gul denszijn nog nodig De aanstaande col lecte kan opnieuw een flinke bouwsteen aandragen als wij weer gul willen geven. In verband met de inflaue zeker 101 meer dan vorig jaar en liefst nog meer Nog steeds is het niet mogelijk geble ken. het gemiddelde van 1,- per per soon iaat is 4.- per gezin met 2 kinde ren) te halen. Noch landelijk, noch in Middelburg Dat moei toch mogelijk zijn voor een collecte, die ons eieen be- tegen lang dient, wellicht er mede voor zorgt, dat wij ln de toekomst zo nodig wel ge nezen kunnen worden. Daarom doet het Bestuur van het K W F. Middelburg ook dit jaar een be^' roep op de inwoners van Middelburg, Nieuw en St. Joosland en St.Laurens, royaal de collecte te steunen A s. week worden de collectezakjes weer bij U af gehaald. Laat u de collecteurs en collec- tricesmet tevergeefs aanbellen en vult u zo snel mogelijk de zaRJes met geld of met een girokaart. Geeft u royaal, opdat wij samen bouwen aan een toekomst zonder kanker! N B. Opbrengst vong jaar 0,75 per In woner. Willen wij de 1.- waar maken dan moeten wij allen 251-30% meer wil len geven Zal het lukken? Namens Bestuur K.W.F Middelburg H. A. Delfos Demonstratie abortus En maar schelden En maar schelden op de rooie en wakkere vrouwen, op de baas in eigen-buik-mentalitelt. op de gewetenloze regering die alles maar toe laat En maar kankeren op de invloed die zulke actiegroepen hebben Maar als er iets ged aan moet wordenèls hun stem gehoord moet worden, dan zijn die rooie en wakkere vrouwen er wèL dan laten ze zich horen, ook al moe ten ze ervoor naar Den Haag. En ook stakers zijn er in groten getale, en de monstranten tegen Zuid-Afrika HelaasAls ereindelijk iets gedaan kan worden, als d aar eindelijk de kans is om onze stem te laten horen en om te laten zien met hoevelen wij zijn. wij. tegen standers van abortus, dan laat de een na de ander het afweten Het haalt toch niks uit, zegt men dan. Nee, inderdaad, zó niet; als voor iedereen de moeite te veel is. dan haalt het niets uit En dan ziet men een handjevol demon stranten 11 september in Den Haag en dan zegt men: och. zo weinig tegenstan ders maar van de legalisatie van abor tus En dan is binnenkort abortus ge wettigd 1 En dan maar schelden en maar kankeren W Jansen Dr. Leenhoutstr. 40 Hoek. ADVERTENTIE Uw Installateur: MAASAIR B.V. - THOLEN Ampèrestraat 1, Postbus 24. Telefoon (01660)21 50

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 9