B. en w. Kapelle willen een structuurschets PvdA-Kapelle verwijt b. en w. een gebrek aan voortvarendheid Slagerij Blankenburgh Opslagruimte visafval Vlissingen verplaatst Begroting Kapelle 1977 sluitend met 1,1 ton onvoorzien KEURSLAGER SCHOUWENAAR Verkoop het door een kleintje WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1976 ONTWIKKELING GEMEENTE AANGEVEN ZORGEN OVER GROEIKANSEN KAPELLE - Het college van b. en w. van Kapelle wil dat er voor de ge meente een zogenaamde 'structuur schets' wordt gemaakt. Het college vindt zo'n schets nodig, 'teneinde met name bij het provinciaal bestuur geen enkele twijfel te laten bestaan over de noodzakelijke ontwikkeling van de gemeente', schrijven b. en w. in de aan- bicdingsnota bij de begroting voor 19". In de schets moet aandacht wor den besteed aan zaken als: bevolkings ontwikkeling. landbouw, recreatie, verkeer, woningbouw en dergelijke. Over de toekomstige ontwikkeling to nen b. en w. zich enigszins bezorgd, mede gelet op het beperken van de groeimogelijkheden van landelijke ge- Bewoners Willemstraat Hoetinge akkoord met verbeteringsplan meenten, waartoe ook Kapelle gere kend wordt Als de groei van Kapelle ingedamd wordt, kan dit volgens het college betekenen dat belangrijke plan nen en toekomstige plannen 'welke veelal het welzijn van de Inwoners /,al raken' - ernstig in het gedrang komen. „Te denken valt met name aan de bouw van een sporthal, de bouw van een bi bliotheek. recreatieve voorzieningen in het kader van de ruilverkaveling, kos ten open school, en dergelijke", melden b en w Het college verwacht dat een structuur schets over een en ander duidelijkheid zal verschaffen Overigens heefl de pro vinciaal planologische dienst <PPDi la ten weten dat een schets voor Kapelle minder dringend geacht wordt. Los van het opstellen van een structuurschets, wordt gewerkt aan een studie over de verkeersontsluiting van de kem Kapel le. De studie is nodig omdat er in het noordwestelijke deel van Kapelle een nieuw uitbreidingsplan wordt voorbe reid. genaamd 'Ehwerve'. Provinciale waterstaat heeft inmiddels tellingen verricht Naast een oplossing voor de verkeerswegen op korte termijn, zal de bied rond de Blaaspoort, met ruimte voor 29 huizen. Tegen dit plan is een bezwaarschrift ingediend, dat de hui zenbouw volgens b. en w. aanzienlijk kan vertragen. Hetcollege wijster in dit verband op dat burgers veel kritischer zijn ingesteld en daardoor ook veel sneller zijn geneigd tot hel indienen van bezwaarschriften. „Een en ander wordt ook veroorzaakt door de als het ware uitnodigende ad vertenties (verplicht voorgeschreven) om bezwaren in te dienen", aldus b. en Ook voor de kem Schore worden uitr breidingsplannen vertraagd door be zwaarschriften. Het bouwen van een nieuwe school in Schore wordt daardoor mede in onzekerheid gebracht. Voor Wemeldmge verwacht het college een gunstige wending van de bouwactivitei ten. mede door nieuwe plannen die zijn ontwikkeld en de aan te leggen jachtha- In voorbereiding is ook een plan voor de buitengebieden van de gemeente. Het college stuit hierbij op de nodige pro blemen. vanwege de nodige knelpunten Voorlichtingsavond Detam te Zierikzee /.IKKIKXKK - IK- bcdrijlsvereniging Detam hield dinsdagavond in Concor dia in Zierikzee een druk bezochte voorlichtingsavond over de vijlde volksverzekering, de algemene arbeid songeschiktheidswet, die op I oktober van dit jaar in werking treedt. De heer A. Struijk vertelde in zijn wel komstwoord. dat de Detam een enquête heelt gehouden waaruit is gebleken, dat deze AAW eigenlijk al zo n 10 tot20 jaar te laat komt, omdat er zo n enorme be- hoelle aan is. De heer T tl Dirks gal vervolgens een nadere uiteenzetting over de wet, die beoogt ook zelfstandi gen een risicodekking te geven over de periode van langdurige arbeidsonge schiktheid Omdat er echter onder an dere een wachttijd van een jaar in deze wet isopgenomen. isereen behoelle aan een aanvullende verzekering Hij zei het te betreuren, dat de bedrijisveremgin- gen daar niet toe bevoegd zijn De heer M. Goedheer vroeg zich ui zijn betoog ai wat er gebeurt in het wachtjaar tot de uitkenng van kracht gaat worden. Hij adviseert de zellstandigen om voor die tijd een vrijwillige ziekengeld verzeke ring al te sluiten. Dat heelt onder andere lot voordeel, dat op die manier de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, waarmee het wachtjaar begint, beter vast gesteld kan worden VAN PAARDENSTRAA T NAAR EDISONWEG VERZOEK B. EN W. HINDERWET ACHTERHAALD VLISSINGEN - Met ingang van dins dag is de opslagruimte voor visafval te Vlissingen van de hoek l'aardenstraat-Oranjedijk verhuisd naar de Edisonweg. Het afval wordt daar in een afgesloten, betonnen ruimte opgeruimd en afgevoerd door hel Distructiebedrijf Zeeland. Wethouder F G Smit liet desgevraagd weten, dat met deze voor Vlissingen nieuwe situatie een verzoek van b en w. aan gs om vergunning ingevolge de hin derwet voor de opslagruimte Paardenstraat-Oranjedijk ingetrokken kan worden De openbare kennisgeving hiervan stond dinsdag in de PZC, maar - aldus de wethouder - dat sloeg op de oude situatie. studie ook moeten aangeven hoe de we- die opdien bouw van landhuizen. JDfJ A CT//V/7F/V AFT 7°7n OhfHfïOCi vestiging van bio-industrie en het bou- LtIZ,Lufikj 111 iKJIZtl /O KJI\inKJKJ\J KLOETINGE - Dinsdagavond werd, in gebouw Amicitia in Kloelinge een bij eenkomst gehouden over de verbete ringsplannen van de Willemstraat te Kloetinge. Ongeveer 40 mensen uit de straal spraken met medewerkers van de dienst openbare werken van de ge meente. Eerder al was een hoorzitting gehouden over de verbetering van de straat en hieruit was een werkgroep voortgeko men van bewoners, die in samenwer- u i king met de gemeente een plan hadden Bezorgdheid In de nota van aanbieding stelt het col gen van en naar Kapelle in de toekomst - omstreeks 1985 - moeten lopen. Spe ciale aandacht zal worden besteed aan het recreatieve verkeer van en naar Wemeldinge en aan het opstellen van een verkeerscirculatiesysteem op het hoofdwegennet van Kapelle. De defini tieve beslissing over het uitwerken van de verkeersstudie moet nog worden ge nomen; b. en w. vinden dat zo'n studie eigenlijk een onderdeel moet vormen van de structuurschets. opgesteld. Dit plan werd dinsdag voor gelegd en besproken. Het plan werd po sitief ontvangen en vrijwel ongewijzigd aangenomen. Wethouder L. H. de Leeuw, die de vergadering voorzat, be sloot met het voorstel het opgestelde plan aan het college van burgemeester en wethouders van Goes aan te bieden. Vprder werd aan de aanwezigen een enquête-formulier aangeboden inzake de woningrenovatie die aan het verbete ren van de Willemstraat is gekoppelt. Deze renovatie zal over enkele jaren in gaan en in verband hiermee werden de mensen verzocht hun ideeén kenbaar te maken. lege dat de bouwactiviteiten in de kern Kapelle nog geen aanleiding geven tot bezorgdheid, alhoewel de bouwgrond in het plan Oost-Moolhoek binnenkort uitgegeven zal zijn. Het nieuwe plan Eliwerve moet soelaas bieden. In de kem Biczelinge zal nieuwe woning bouw plaats moeten vinden in het ge- 'The Londoner bowlingtoemooi was groot succes B edrijfs volleybal in Zierikzee vrijdag van start ZIERIKZEE - Vrijdag zullen de eerste wedstrijden gespeeld gorden van de door des.v. Mevo, afdeling volleybal, te organiseren bedrijfsvolleybalkompe- titie 1976/1977. Aan de competitie ne men 33 teams deel, verdeelt over 3 pou- GOES - De Bowling Bond Goes kan te rug zien op een op alle onderdelen erg succesvol verlopen The Londoner' 3 Steden bowlingtoemooi. Vooral de publieke belangstelling was boven alle verwachtingen. Organisato risch is het toernooi ook goed verlopen. Dit was prettig voor de organisatie om dat dit het eerste door Bowling Bond Goes op touw gezette toernooi was. Het ligt daarom in de bedoeling om er een Jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Ook de bowlingwedstrijden waren suc cesvol. Er werd goed gespeeld en vooral bij de heren was het moeilijk om in de Bnale te komen. Hier was een gemid delde van 166 voor nodig. Bij de dames was de finale spannend. De teamwedstrijd 'op handicapbasis' werden gewonnen door het AMC-team uit Sas van Gent. terwijl ook een team van The Londoner bij de prijswinnaars was. De uitslag was; 1 AMC 2932 pins; 2 De Ganzebar 2832 pins; 3 The Londoner II 2805 pins. In de individuele finale bij de dames was het mevrouw E. Ranschaert, die sterk Poule A< Mazda; Cluzona 1. s.v. Kwiek 1. Big S; Mevo 1; PTT.; Tuincentrum Noordgouwe. Rabo-bank Zierkizee; Zeelandia 1; P.J.Z. 1 en Mevo 2. Poule B; Flakkee; Zeelandia 2. Rabo- bznk Schouwen; Luctor. L. en O. 1Clu zona 2; Mevo 3; Neptunus; R.T.M.; Brandweer Kerkwerve. poule C: Willibrordusschool; Reisbu reau van Oeveren 1; P.J.Z. 2; Mevo 4; Rode Kruis Ziekenhuis 1; Onderdak; Reisbureau van Oeveren 2; s.v. Kwiek 2; De Trimsters; L. en O. 2 en Rode Kruis Ziekenhuis 2. Het programma voor vrijdag 3 septem- berluidt: 19.15 uur: Zeelandia 1-P.J.Z. 1; Rabo Schouwen-Cluzona 2; Brandweer Kerkwerve-Mevo 3; Willibrordusschool-Rode Kruis Zie kenhuis 1. 20.00 UUR:s.v. Kwiek 1-PT.T.; Flakkee-L. en 0.1; Reisbureau van Oe veren 1-P.J.Z. 2; Mevo 4- De Tnmsters. 20.45 uur. Rabo Zierikzee-Mevo 2; Mevo 2; Mevo 1-Tuincentrum G Neptunus-R.T.M.; Onderdak-s. v. Kwiek vestiging van bio-industrie en het bou wen van panden in agrarisch gebied „Helaas moeten wij constateren dat de provinciale overheid ernstig in gebreke blijft in het geven van richtlijnen aan de gemeentebesturen om te komen tot enigszins uniforme voorschriften voor het buitengebied", schrijven b. en w Hoewel de provincie de eis heeft gesteld dat het. plan buitengebied nog in 1976 klaar moet zijn. zal dat volgens het Ka- pelse college niet lukken, ondanks het feit dat de gemeentebesturen meer dan 10 jaar de gelegenheid hebben gehad om hun plannen aan de nieuwe wetgeving aan te passen. 'Oosterlands Fanfare' in nieuwe ruimte OOSTERLAND- De muziekvereniging 'Oosterlands Fanfare' heeft een nieuwe ruimte ter beschikking gekregen in twee lokalen van de voormalige basis school 'De Groene Poort'. Daarin kunnen thans de repetities wor den gehouden. De oude ruimte, de Con ferentiekamer aan het Torenplein, was meer dan 70 jaar bij de fanfare in gebruik als repetitieruimte en als ruimte voor uitvoeringen. Het achterste gedeelte van de 'Conferentiekamer' moest wor den afgebroken. De nieuwe ruimte blijkt goed te voldoen. De repetities zijn ver plaatst van maandag- naar vrijdaga vond COMMISSIE BEKIJKT RAADSVERGOEDING OP DE BEVELANDEN KAPELLE - Er wordt een ambtelijke commissie ingesteld, die advies moet geven overeen gelijkluidende regeling van de vergoeding voor de gemeente raadsleden op de Bevelanden. Zoals bekend, ontvangen raadsleden sinds 1975 een jaarlijkse vergoeding, waarvan de hoogte alliankelijk is van de grootte van de gemeente De Beve- landse gemeentebesturen hebben be sloten dat de uitvoering van deze rege ling zoveel mogelijk hetzelfde moet zijn De ambtelijke commissie moet niet al leen een regeling opstellen voor het 'sa- lans' van de raadsleden, maar ook advi seren over andere vergoedingen. Daar bij wordt gedachtaan raadscommissies, schoolraad, sportraad en dergelijke. Een en ander blijkt uit de nota van aan bieding bij de begroting voor 1977 van de gemeente Kapelle VEEL PLANNEN VOOR 1977 KAPELLE- De gemeente Kapelle heeft voor 1977 een sluitende begroting. Er is een post onvoorzien van ruim 115.000,-. De gemeentelijke belastin gen zullen het komende jaar met ge middeld zeven procent omhoog moe ten. „In feite betekent dit een geringe aanpassing van de plaatsgevonden waardevermindering van het geld", schrijven b. en w. in de nota van aan bieding (34 kantjes) bij de begroting voor 1977. Dc gemeente-begroting houdt rekening met ruim 14,2 mifjoen gulden aan in komsten en uitgaven. Van de uitgaven gaat het grootste deel naar sociale zorg en maatschappelijk werk (23.99 On derwijs. cultuur, sport en recreatie ver bruikt 332 per inwoner (20,27 r'< en voor openbare werken is 12.82% uitge trokken De inkomsten zullen voor 51.7 'tr gevormd worden doorrijksuilke- ringen. aan gemeentelijke belastingen wordt 6.8 verwacht Het college hoopt zo spoedig mogelijk met voorstellen te komen voor de aan passing van het gemeentehuis B. en w vinden een uitgave van 600 000,- voor deze zaak aanvaardbaar. Het ligt in de bedoeling om het gebouw in de Maurits- straat te verbouwen voor brandweer en gemeentesecretarie. B en w. zijn van plan nig dit jaar in Kapelle in gebruik worden genoemen; daarmee is de af ronding van het sportcomplex vol tooid; in 1977 zullen b. en w. alle mogelijke moeite doen voor de bouw van sporthal, waarbij tegelijk rekening wordt gehouden met de bouw van een nieuw zwembad (dat overigens pas over enkele jaren aangelegd kan worden i; de bouw van een bibliotheekgebouw zal in 1977 met verwezenlijkt kunnen worden, er is wel een terrein voor ge reserveerd- aan de Van der Biltlaan; het college wil in 1977 speelveldjes, gaan aanleggen in de kernen Kapel le, Wemeldinge en Biezelinge; verwacht wordt dat de jeugdwerkac- tiviteilen in Wemeldinge uitgebreid kunnen worden als in 1977 de zaalac- commodatie in de oude schippers- school gereed komt; het college wil een werkgroep instel len om de gehele recreatie voor We meldinge te begeleiden; gedacht wordt aan veregenwoordigers van de stuurgroep natuur- en recreatiebe- langen Oosterschelde. provinciaal planologische dienst, bureau stad en landschap, rijkswaterstaat, grond mij en gemeente. gedacht wordt aan het bouwen van een eenvoudige kleed- en toiletac- commodatie bij het Wemeldingse strandje. In de aanbiedingsbrief maakt het col- het komende lege melding van het vlotter functione- jaar de nodige herbestratingen uit te ren van de gemeentelijke raadscommis- voeren. Ook zal een plan worden ont- sies. Het college doet een dringend be- worpen voor de Biezelingsestraat en de roep op de raadsleden om bij de verga- Dijkwelseweg. In het kader van de ruil verkaveling Kapelle-Wemeldinge zal aandacht worden gevraagd voorde aan leg van de weg Goes-Yerseke. Andere begrotings-mootjes uit de aan biedingsnota van Kapelle zijn onder meer. het college overlegt met verenigingen die op cultureel gebied werkzaam zijn over het instellen van een cultu rele raad. het derde voetbalveld in Kapelle zal deringen van de commissies zoveel n gelijk aanwezig te zijn. speelde en Trudie van den Bergh ver- drong van de eerste plaats. Verrassend ,T A- c- VAN OVERBEEKE WIL MEER VAART SaviTrB^;TsCfü„.2 ACHTER NIEUWBOUWPLANNEN SCHOOL IN SCHORE Stols; 4 Leny Stokkeiman; 5 mevrouw E. Neve-Verdonck. In de herenfinale was het Lex Nijs van LuxorClub uit Bergen op Zoom. die van de tweede naar de eerste plaats opruikte ten koste van Theo Neve van het AMC- team. De uitslag by de heren was: 1 Lex Nijs; 2 Theo Neve: 3 Ben Steinhart; 4 Victor Neve; 5 Dave Easthope. Dagelijks bestuur sportraad Goes wil nota over speel- en spelvoorzieningen GOES - Het dagelijKs bestuur s Goese sportraad wil het college tn w. van Goes vragen om een nota 'spel- en speelvoorzieningen' te produ ceren. Dal voorstel zal dinsdagavond 14 september door de Gocse sportraad worden behandeld. Aanleiding vormthet verzoek van de SV Volharding om in Goes een aantal openbare basketbalvoorziemngen aan te leggen. De SV Volharding schrijft, dat het aantal leden van de enige baskel- balvereniging in Goes zeer genng (on geveer vijftig) is. terwijl in een plaats als Vlissingen duizend leden bij basketbal verenigingen zyn aangesloten. Volhar ding wijl dat aan het feit. dat er in Vlis singen zon vijttien openbare baskelbal- lallveldenzyn. Dat steekt nogal schril af tegen de situatie in Goes, daar is geen openbaar basketbal veldje te vinden. En van zo'n basketbalveld gaat een enorme stimulerende werking uit, vindt men bij Volharding. Het dagelyks bestuur van de Goese sportraad vindt, dat de vraag naar openbare basketbal veldjes met los kan worden gezien an het totale beleid ten aanzien van de aanleg van speel- en spelvoorzieningen. Daarom zal - zo re deneert het dagelijks bestuur van de sportraad - er in de eerste plaats een Bondige inventarisatie gemaakt moe ten worden van wat in Goes zoal aan speel- en spelmogelijkheden aanwezig is. De sportraad zal dinsdagavond 14 september ook nog een aantal subsidie verzoeken behandelen. Burgemeester en dh' wethouder wijzen kritiek af KAI'ELLE - liet 1'vdA-raacTslid A. C. van Overbeeke in de gemeenteraad van Kapelle heelt het college van b. en w. gebrek aan voortvarendheid verweten bijde uitwerking van de plannen om in Schore een nieuwe openbare lagere school te bouwen. „We zijn nu al ruim twee jaar bezig. Er zijn herhaaldelijk toezeggingen gedaan, maar nu nog is er op geen stukken na te zeggen, wanneer begonnen wordt. Ik kan me heel goed voorstellen, dat de inwoners van Schore ongeduldig worden. Ze begin nen zich zo langzamerhand tweede rangs burgers te voelen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat als b. en w. met dezelTde voortvarendheid te werk waren gegaan als bij de plannen voor de jachthaven, we nu al met de bouw bezig waren geweest". Het PvdA-raadslid spuide zijn kritiek dinsdagavond tijdens de gemeente raadsvergadering van Kapelle. Zoals bekend, heelt de trage gang van zaken rond de plannen om Schore aan een nieuw schoolgebouw te helpen de ge moederen de laatste tijd nogal bezig ge houden. De school is opgenomen in het bestemmingsplan Boomweidelaan Dit uitbreidingsplannetje voorziet met al leen in de bouw van een nieuwe open bare lagere school, maar ook ln de bouw van negentien woningen. De hele zaak is aanzienlijk vertraagd, onder meer door een aantal bezwaarschriften. De heer Van Overbeeke kwam meizijn kritische opmerkingen bij de behandeling van een voorstel van b en w om - in verband met die bezwaarschriften - de vaststel ling van het bestemmingsplan tot sep tember te verdagen B en w. zullen de komende weken proberen de indieners van de bezwaarschriften tot andere ge dachten te brengen. Burgemeester H G van Suylekom en onderwijswethouder C M Dagevos tcdai wezen de kritiek van het PvdA- raadslid van de hand Burgemeester Van Suylekom „Ik kan mei anders zeg gen. dan dat er door ons college hard aan getrokken is. Ik ontken, dat b en w. geen voortvarendheid iiebben betracht Ik betreur het. dat er bezwaarschriften zijn ingediend. Je kunt zo langzamer hand op planologisch gebied mets meer doen. oi je krijgt bezwaren En ol die nu treclil zijn of niet. het werkt enorm ver tragend". Wethouder Dagevos zette nog eens alle factoren op een rijtje, die een rol hebben gespeeld bu het steeds maar weer uitblijven van de verwezenlijking van de bouwplannen. De wethouder be toogde. dat de voorbereidingen nu in de eindfase zijn beland. De gemeente is op het ogenblik in onderhandeling met de architect en de aannemer Verder merkte hij onder meer op. „Ik bestrijd, dat wij laks zouden zijn geweest. Wij doen onze uiterste best om in Schore een duur en riant schoolgebouw van de grond te krijgen". De raad schaarde-zich dinsdagavond in principe achter een initiatiefvoorstel van de CDA-fractie. om een eigen ver warmingssysteem aan te leggen in wo ningen. die nu nog op 'blokverwar- ming' zijn aangesloten. Dat zou de stookkosten aanzienlijk drukken. B. en w. zullen het allemaal nog eens naplui zen en komen in de volgende raadsver gadering met een uitgewerkt voorstel. De raad besloot verder een krediet van ruim 40.000 gulden beschikbaar te stel- Internationale viswedstrijd van de EGHV GOES - De eerste Goese hengelsport vereniging (EGHV) organiseert op 25 september aanstaande een internatio nale hengelwedstrijd langs de W'ester- schelde. Iedereen, ongeacht de nationa liteit, kan aan deze wedstrijd deelne men. Er wordt gevist volgens het Del- taregelement. De wedstrijd wordt ge houden tussen Schore en 's- Gravenpolder, namelijk van het vuur torentje in de Bonenpolder tot in Nik- kershoek. Het prijzenpakket is een op vijf, dat wil zeggen dat er op elke vijf deelnemers een prijs beschikbaar is. Op de dag van de wedstrijd is inschrijving mogelijk tot een half uur voor het begin van de wed- stryd m café de Landbouw te Goes, waar na afloop ook de prijsuitreiking is. De wedstrijd is een van de 14 wedstrijden die de EGHV in 1976 organiseert. Acht van deze wedstrijden tellen mee voor het clubkampioenschap van de 30- jange vereniging, die de laatste tlid veel nieuwe leden geboekt heeft; het leden tal bedraagt momenteel 600. Bekerwedstrijd 'De Kapelse Kanaalvissers' KAPELLE - Zaterdag hield de hengel- sportvereniging 'De Kapelse Kanaal vissers' een bekerwedstrijd ditmaal in dc Oosterschelde bij Kattendijke. Dat dc vangst maar matig was, bleek uithelfeitdatdedeelnemersin totaal 2t stuks bovenmaatse en 30 ondermaatse 'isten te bemachtigen. len om een gedeelte van het plan Oost- uitslag was: Molenhoek bouwrijp te kunnen maken 1 J-J. Ode 553 punten. 2 M. op 't Hor352, Erkwameen krediet van 5200 gulden op 3 J. Ruissen 305. 4 J. Dronkers 297; 5 A. talél voor de inrichting van de peuter- Eversdijk 293: 6 C. Vergouwen 291; 7 I. speelzaal in Wemeldinge De raad be- de ReRt 285; 8 G. de Nood 262; 9 J. noemde gisteravond ook de leden in een Govaarts 240; 10 M. Corstanje 220. havencommissie voor de jachthaven Klassement na 8 wedstrijden: 1 C. Ad- van Wemeldinge Dat zyn behalve bur- riaansen74 punten. 2 H. Deegens76,3 P. gemeester Van Suylekom (voorzitten de Ganseman 80, 4 J. C. Dekker 106. 5 J. v. raadsleden A. M Dektcdaien A. C van HoolT 111. Overbeeke ipvdai Namens ae midden- BÜ de junioren behaalde met 100 pun- stand van Wemeldinge en de vereniging len Er'k Dekker de le plaats, gevolgd Het Kanaal zullen de heren A Florus- door Marlv Lepoeler met 50 en Ella sen. J Dagevos. R T. Henkemans. M J Dekker met 25 punten. Geluk en J J Pekaar in de commissie Klassement junioren; 1 Ella Dekker 158 zitting nemen Het BP-raadslid J Kole punten. 2 Marly Lepoeter 202, 3 Wim maakte van de gelegenheid gebruik een van Zweden 204, 4 Andre Deegens 205. waarschuwend geluid te laten horen. Hij Klassement dames: 1 mevrouw C. van meende, dat het m Wemeldinge bij een 2weeden 100 punten. 2 mevrouw Van bescheiden jaclithavenaccoininodatie MoofT 112, 3 mevrouw Lepoeter 194, 4 moet blijven. Want. zo zei hij. er zyn in mevrouw Deegens 217. Wemeldmge ook nog mensen die op hun I)e negende bekerwedstrijd wordt ge rust gesteld zijn. „We werden nu al houden op zaterdag 18 september in hel steeds meer geconfronteerd met de Bel- kanaal door Zuid-Beveland van 14 tot gen. Ik vind dat niet mooi meeruur- Bevestiging diaken NIEUWER KERK - In de gereformeerde kerk te Nieuwerkerk werd als diaken bevestigd de heer S. L. Beilsma. Af-' scheid werd genomen van de heer M. Overbeke als ouderling en van de heer M. de Reus als diaken In de vacature van ouderling kon nog niet worden voorzien. Zendingsavond Metdleoudesituatie heeltdegemeente NIEUWERKERK - Donderdagavond een Hink drama achter de rug De alge- 2al er ln het eebouw van de gerefor- lopen tijd werd met name veel geklaagd meerde kerk aar) de Ooststraat een zen- over stankirrnder. bij net zoeken naar dlngsavond worden gehouden Mejut een andere, betere oplossing zijn vele fr°uw M df' Marel' sinds juni 1970 mogelijkheden onder de loep genomen. Rwanda werkzaam zal op deze avond zo deelden de wethouder en directeur spreken over haar werk Een z^ng en gemeentewerken ing. D Stam desge- 1 vraagd mee. „We hebben enige tijd no dig gehad voor de voorbereidingen van verplaatsing", zei de heer Smit, „Toen ik afgelopen vrijdag mededelingen over de nu oude regeling in de raad deed. kan dit al in de 'molen' hebben gezeten In ieder geval is dit verzoek voor vergunning voor de hinderwet al weer achterhaald" Dat als nieuwe opslagplaats de Edison weg is gekozen hangt samen met de be doeling om het totale gemeenterein- igingsapparaat daar onder te brengen un de voormalige gebouwen van De Brugi. aldus wethouder Smit. Met die verhuizing is een totaal bedrag van 2.5 miljoen gulden gemoeid. Het hele ge beuren - aldus wethouder Smit - wordt m fasen uitgevoerd. Binnen met al te lange tijd. zo maakte hij duidelijk, is de eerste fase te verwachten, met andere woorden de verplaatsing. De vervolma king van de gebouwen en dergelijke is een volgende fase combogroep zal medewerken. Ook is samenzang zijn. Aanvang acht uur. Gehandicapte jongeren kregen serenade OOSTERLAND - Een aantal psychisch en lichamelijk gehandicapte jongeren en kinderen heefl een bezoek gebracht aan Oostertand. Het gezelschap, woon achtig in Den Bosch en omstreken nam deel aan een vakantietocht door Zee land. georganiseerd door de afdeling Den Bosch van de vereniging 'Het Zor genkind'. Organisator van de trip was de heer J. P. Luteijn, voorheen te Mid delburg. De muziekvereniging 'Oosterlands Fan fare' bracht het gezelschap dat uit 152 personen bestond, een serenade onder leiding van directeur Jaap Capelle. Tot slot was er een etentje in 'Nellen d'Eule'. dat door 'Het Zorgenkind' werd aange boden. Keurslager Schouwenaar maakt nog zelf zijn pekelvlees Pekelvlees is alleen maar lekker als het kersvers is en het sap er uit loopt. Maar dan is het ook verrukkelijk Goed pekelvlees is een kwestie van heel mild pekelen en heel lang, heel zacht gaar trekken. Heel eenvoudig en echt. Eén raad geven wij wel: pekelvlees moet u nooit bewaren, doch meteen versgesneden opeten. Zo uit het vuistje. Waarom niet Dit weekend met lever in de reclame. WOENSDAG - GEHAKTDAG! 500 gr. gehakt (h.o.h.)3,88 500 gr nasi/bami2.50 150 gr. hamkaas1,18 Saksisch-leverworstje99 DONDERDAG - VLUGKLAARDAG! 5 st slavinken halen: 4 st betalen 250 gr. leverworst1.78 150 gr. ontbijtspek1,48 ALLÉÉN VRIJDAG 500 gr. mooie schouderkarbonade 4 st heerlijke vleeskroketten .4,48 1,78 VRIJDAG EN ZATERDAG! 500 gr. malse, magere hamlappen 100 gr. mals pekelvlees 100 gr. vers gekookte lever 150 gr. crab-salade (zelfgemaakt) 1,28 1,28 2,40 ALLEEN ZATERDAG n dikke WIE KIESKEURIG KIEST... KIEST in het Bellamypark, Vlissingen Modern pittig fris hygiënisch WEEK-TIP Rosenthal - sans soucis kop en schotel per stuk 5,95 per 6 - 29,95 (normaal p. stuk 16,05 per 6 - 96,30) UW GEMEENTE VLISSINGEN Medewerking ex artikel 50 van de Kleuteronderwijswet Burgemeester en wethouders van Vlissingen brengen ter openbare kennis, dat door de raad van deze gemeente m zijn openbare vergadering van 27 augustus 1976 is besloten medewerking te verlenen aan het bestuur van de Stichting Bea- trixkleuterschool voor het aanschaffen van ont wikkelingsmateriaal ten behoeve van de onde- het bestuur staande Beatrixkleuterschool aan het Oranjeplein, Manjke kleuterschool aan de Van Doomlaan en mevr. M. P. Stemerdingkleu- terschool aan de Irenestraat, te Souburg. Vlissingen. 27 augustus 1976. Lange Delft au Tel. 01180-13221 Middelburg Korte Noordstraat 49-51 Middelburg - Tei. 12914 Voor kwaliteit en voordeel Magere runderlappen (zonder vel) 1 hele kilo 140(1 Cl Magere hamlappen 1 hele kilo 1160 Cl Varkenstricandeai 1 hele kilo 1306 Cl Dikke rlhlappen l hele kilo 1160 Cl Fijne rlhlappen 1 hele kilo 960 Cl Schooderlappen 1 hele hllo 960 Cl Doorregen runderlappen 1 hele kilo 726 Cl Verse worst 1 hele kilo 560 cl Mager spek 1 hele hllo 520 ct Vel spek 1 hele kilo 250 cl Bladreozel 1 hele kilo 100 cl Wij gaan met vakantie van ■maandag 6 t/m zaterdag 18 september-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 9