Diabetes-vereniging houdt Zeeuwse landdag Muziekconcours duos en trio's in Middelburg Bezorgdheid archeologische 'schatgraveri j' 'Zomer 1976 in Zeeland droogste en ook zonnigste van deze eeuw' Ernstig nadeel van illegale visverkoop maak op 4 september opnieuw kennis met wonen in stijl Vier jongelui, 13 en 14 jaar uit Terneuzen spoorloos WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1976 VOORLICHTING AAN BEROEPSGROEPEN GOES - Het gewest Zeeland van de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) houdt op 6 november 1976 in Goes een zogenaamde 'Zeeuwse landdag'. Doel van deze bijeenkomst: het geven van voorlichting aan beroepsgroepen die veel met suiker zieken in aanraking komen, zoals onderwijs, afdelingen personeelszaken, politie, wijkverpleging, gezinsverzorging en dergelijke. Het gewest Zeeland van de DVN hoopt daarmee tegelijk de nodige misverstanden die er leven over het omgaan met diabeten, uit de weg te ruimen. 'MISVERSTANDEN MOETEN UIT DE WERELD GEHOLPEN WORDEN' Het is de eerste keer dat een dergelijke landdag in Zeeland gehouden wordt. Het DVN-gewest heeft trouwens ook de landelijke primeur van een dergelijk ge beuren. EWr zullen zo'n 2.000 uitnodi gingen verstuurd worden 11.000 aan de «rtegenwoordigers van de beroeps groepen en 1.000 aan de medici en leden van de DVN-Zeeland) De organisatoren verwachten uiteindelijk ongeveer 400 belangstellenden. De landdag wordt gehouden in de aula van de lagere technische school in Goes, 's Morgens staan zeven korte inleidin gen op het programma, waarin verte genwoordigers van verschillende be roepsgroepen hun visie geven over de benadering van de diabeet. De inleiders lijn afkomstig van de landelijke patiën tenvereniging, de school voor verpleeg kundigen Temeuzen en het Nederlands Bode Kruis. Verder zullen spreken een hoofd personeelszaken van een groot bedrijf, een politiefunctionaris, een on derwijsdeskundige en een horeca- exploitant De medisch adviseur van de landelijke DVN-vereniging zal de inlei dingen voorzien van kanttekeningen van diabetes-zijde. '5 Middags volgen groepsdiscussies, waarbij de Zeeuwse kring van diétistes medewerking verleent. De landdag wordt afgesloten met een forum, onder leiding van de voorzitter van het gewest Zeeland van DVN. J. P. G. van Ooijen. „We willen de mensen wat meer ver trouwd proberen te maken met het idee dat diabetes mellitus een zeer goed te regelen ziekte is", vertelt de heer Van Ooijen. „Een diabeet die goed is inge- iteld en zich redelijk aan de voorschrif ten houdt, kan volkomen normaal meedraiien in het maatschsppelijk ver teer." Volgens de heer Van Ooijen haakt bet gewest Zeeland door het organise ren van de landdag doelbewust in op landelijke ontwikkelingen die meer aandacht moeten vragen voor suiker- Sekte. Experiment deelnemers aan de dag een bedrag beta len ..Ook hebben we een bijdrage van de provincie Zeeland gevraagd", zegt de heer Van Ooijen. „Wij zijn van oordeel dat het uitdragen van de materie een algemeen volksgezondheidsaspect heeft, zodat het niet meer dan logisch is datdeoverheid een bijdragen van geeft. We hebben ons bewust niet tot de Zeeuwse gemeenten gewend, omdat die dit jaar al benaderd zijn door de lande lijke vereniging om steun te verlenen Voor de organisatie van de dag kan DVN-Zeeland een beroep doen op de vijf provinciale afdelingen: Bevelanden. Walcheren. SmUPhilipsland/Tholen, Schouwen-Duiveland en Zeeuwsch- Vlaanderen. Samen tellen deze afdelin gen ongeveer 800 leden. Een aantal dat naar de mening van de Van Ooijen nog wel grqter kan zijn. „Maar je stuit helaas nog vaak op een soort schaamtegevoel, mede als gevolg van de mening die bij de 'buitenwereld' heerst over suikerziekte. Wehopendatdelanddagerietsaan kan helpen veranderen." Kamervragen over beroepskrachten in 'Welzijn voor ouderen- in Goes (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG - De KVP-tweede- kamerleden Gardeniers-Berendsen en Comelissen vragen de minister en staatsecretaris van erm of hun bezwaar tegen opname van beroepskrachten in het algemeen bestuur van de op te rich ten stichting 'Welzijn voor ouderen' in Goes zijn gebaseerd op negatieve erva ringen elders. Als dat wordt bevestigd willen zij weten welke ervaringen dat dan zijn. De kamerleden vragen welke deskundi gen volgens de bewindslieden wel of niet binnen een bestuur van een instelling voor welzijnsbeleid aanwezig zouden moeten zijn. Verder willen ze weten hoe men op het ministerie denkt over bestu ren van instellingen voor het welzijnsbe leid die uitsluitend bestaan uit niet- deskundigen van het welzijnswerk. Voorts wordt gevraagd op welke rechts grond het departement invloed kan uit oefenen op de samenstelling van een be stuur van een instelling als Welzijn voor ouderen' in Goes. J. P. G. VAN OOIJEN Hulst: geen last meer van graan- verwerkingsbedrijf (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG - De gemeente Hulst vindt, dat het be- en verwerkingsbedrijf van granen en peulvruchten van de heer J. M. de Bruijn aan de Absdaalseweg in Hulst nu geen of nauwelijks meer hin- der veroorzaakt voor de omwonenden. Inmiddels zijn enige voorzieningen ge troffen en bovendien is een belangrijk deel van de geruchtmakende werk zaamheden overgebracht naar een nieuwe vestiging van het bedrijf, bui ten de bebouwde kom. Dat bleek dinsdagochtend tijdens een hoorzitting van de raad van state in Den Haag uit de woorden van de heer R. Clemminck. die voor de gemeente het woord voerde. De woordvoerder van de heer De Bruijn, de heer M. Boonman SHAKEY SAM TREEDT OP IN UILENSPIEGEL GOES - Vrijdag treedt in café 'Uilen spiegel' te Goes de Nederlandse blues zanger 'Shakey Sam' op 'Shakey Sam' is vooral bekend door zijn optredens met de groepen 'Oscar Benton Blues Band' en Barrelhouse' Sam speelt gi taar, mondharmonica en zingt. Hij be gon zijn carrière op het Larens Jazz con cours, waar hij derde werd Hij speelde in hel voorprogramma van de American Blues Legends in Groningen en speelde samen met onder andere Eddie Burns, Big John Wrencheren Cousin Joe Plea sant. Ook maakte hij een toernee door Engeland. Tegenwoordig treedt hij op met de Shakey Sam Bluesband, een uit drie man bestaande begeleidingsgroep. Het optreden vrijdagavond begint om 20 30 uur De avond wordt georgani- seerdt door de Goese Delta Blues Club in samenwerking met 'De Uilenspiegel'. 'Silver Nighthome' begint seizoen met popfestijn OOST-SOL'Bl'RG - De jeugdsocièteit "Silver Nighthome' te Oost-Souburg begint vrijdagavond het nieuwe sei zoen met een popfestijn. In samenwer king met het jongerencentrum 'De Zwaan' wordt dan een optreden ver zorgd door de onlangs opgerichte pop groep 'Johnny's rock and roll band' en verder wordt er een popfilm vertoond. Deze film bevat registraties van live concerten van Led Zeppelin, Stephen Stills, Eric Clapton en The Doors (nog met Jim Morrison). „Johnny's rock and roll band' werd deze zomer opgericht door Johnny Caljouw (onder meer be kend van The Machine) met onder an deren leden van de voormalige formatie Bonfire. Het popfestijn begint vrijdaga vond om half negen in de grote zaal van het jongerencentrum 'De Zwaan' aan de Vlissingsestraat te Souburg. Organisten vergaderen KLOETINGE - Het district Zeeland van de Nederlandse Organistenvereni ging en de kring Zeeland van de Gere formeerde Organistenvereniging hou den zaterdag 11 september een gecom bineerde vergadering in de hervormde kerk te Kloetinge, die om twee uur be gint. Naast enkele huishoudelijke zaken staat een inleiding over de geschiedenis en de restauratie van het orgel in de Kloetingse kerk op het programma, die VRIJ DA G 5 ENZA TER DA G 6 NO VEMBER IN DE KLO VENIERSDOELEN INITIATIEF VAN MUZIEK BIBLIOTHEEK MIDDELBURG - Vrijdag 5 en zaterdag 6 november wordt in de Kloveniersdoe len te Middelburg, domein van de Zeeuwse Centrale Muziekbibliotheek, een muziekconcours gehouden voor duo's en trio's. Aan dit concours kun nen alle uit Zeeland afkomstige of in Zeeland wonende amateuristische beoefenaren van de muziek deelnemen. Dit betekent dat de inschrijving - mo gelijk tot 15 september aanstaande - voor een groot aantal mensen open staat. Om bij voorbaat in dit concours een domineren van 'te zeer geschoolde' mensen uit te sluiten is éen van de voorwaarden, dat leerlingen van con servatoria. die het vierde leerjaar heb ben bereikt niet meer mogen inschrij ven. Dat zou voor de 'pure amateurs' teveel ongelijke kansen geven en het concours is juist bedoeld voor alle die op genoemde data eens wil len laten zien tot welke prestaties men in de muziek uit liefhebberij kan ko- Aan het concours kan worden deelge nomen door iedereen die dertien jaar of ouder is en tenminste twee jaar muzie konderwijs heeft gevolgd. Een andere voorwaarde is. dat elk duo of trio een muzikale prestatie moet kunnen leve ren die ten minste een half uur duurt. Tijdens de voorronden, op vrijdagavond 5 november en zaterdagmiddag 6 no vember. maakt de jury een keuze voor de finale, waarin de beste duo's en trio's elkaar op zaterdagavond 6 november ontmoeten Het repertoire, dat meer dere stukken mag bevatten, moet wor den gekozen uit ten minste twee stijlpe rioden Een jury. bestaande uit Jan Out. de diri gent van het Zeeuws orkest, organist Bram Beekman en pianiste Corine Touboul zal de prestaties beoordelen volgens een puntensysteem. Dat gge- beurt aan de hand van muzikaliteit van de vertolking, de interpretatie, de tech niek. het samenspel en de originaliteit in de keuze van de composities- Voor dit concours verstaat men onder een duo of trio iedere combinatie van twee of drie musici, waarbij te denken is aan zang en plano, zangduet, viool en piano, twee of drie trompetten, fagotten etc. twee piano's, piano vierhandig en wat verder voor combinaties te beden ken en mogelijk zijn. Iedere deelnemer mag ten hoogste twee keer in een ver schillende combinatie uitkomen. Tot nu toe is gebleken dat er onder ver schillende mensen, van wie men bij in schrijving voor dit concours een rede lijk of goed resultaat zou mogen ver wachten, nogal wat drempelvrees be staat om dc stap te doen om zich in no vember in de grote zaal van de Kloven iersdoelen te laten horen. Van de zijde van de Zeeuwse Centrale Muziekbi bliotheek tekende men hierbij aan dat een dergelijke drempelvrees onnodig is, omdat het gaat om een 'muzikaal treffen' tussen mensen die door de voorwaarden van inschrijving gelijke kansen hebben. de ZLM. bleek in grote lijnen met de be- wordt gehouden door organist Kurvink. De heer Van Ooijen noemt de Zeeuwse landdagduidelijkeen experiment. „Als dit aanslaat, dan is te verwachten dat er landelijk meerdere van deze bijeen komsten worden belegd. Ook is het niet uilgesloten dat er in de toekomst een herhaling zal plaatsvinden, ten einde nel de verschillende groepen nader op de materie in te gaan", aldus de heer Van Ooijen. „Zo zou het gewest Zeeland als vrvolg op de landdag graag in ge sprek willen treden met de Zeeuwse horeca-wereld in verband met de op vang van diabetici in het algemeen en met name in het zomerseizoen." Voor de kosten van de landdag, moet DVN-Zeeland een beroep doen op der den. V an de landelijke vereniging wordt een bijdrage ontvangen, terwijl ook de INBRAAK IN WONING: F 600 ONTVREEMD bewerkstelligen dat de veilplicht her- OOES-Dinsdagmorgen rond een uur ol nieuwd wordt ingevoerd, elf is ingebroken in een woning aan de Monnikendijk in Kattendijke. Er wordt een bedrag van zeshonderd gulden ver mist De bewoners van het huis waren op dat moment afwezie. weringen van de heer Clemminck te kunnen instemmen. De heren W F. van Avermaete en E. J. Strijdonk uit Hulst, die de zaak aan het rollen hadden gebracht door in beroep te gaan tegen het besluit van b. en w van Hulst, waarbij een voorwaardelijke hinderwetvergunning aan de heer De Bruijn was verleend voor het bedrijf aan de Absdaalseweg. verschenen niet op de zitting. Daaruit werd afgeleid, dat zij geen noemenswaardige last meer on dervinden van geluid en stof van het be drijf. Dr. G. H. Veringa, die de zitting leidde, besloot met de mededeling dat advies zal worden uitgebracht aan de kroon. (Slot van pag. 1) TERNEUZEN - Vier Temeuzense scholieren X. v. d. H. (14), F. H., W. D. en L S.. alle drie 13 jaar - worden sinds dinsdagmorgen vermist. In de loop van de middag belde een van hen zijn ouders met de medede ling dat ze naar België waren ver trokken. Waar ze verblijven en wat de reden is van hun 'uitstapje' is nog niet duidelijk. De gemeentepolitie stelt een onder- roek m en houdt zich aanbevolen voor tips. Als het viertal vandaag - woensdag - nog niet komt opdagen, zal men de Belgische rijkswacht inschakelen. Naar de donder De Oostburgse wethouder voor visse- rijzaken kon geen exacte hoeveelheden vis noemen, die buiten de vismijn Breskens om aan de man worden ge bracht. Naar zijn indruk gebeurt het bij de grotere vismijnen meer dan in een afslag als Breskens. Vergouwe: „Het lijkt op het eerste gezicht een voorde lige zaak voor de visserman, maar hij zorgt er mee voor, dat-ie de handel, de vismijn en de visserman naar de don der helpt Wat nu gebeurt komt eigen lijk neer op een afbraak van de prijsre geling vooral voor tong en schol." De heer Vergouwe had uit gesprekken begrepen, dat elders in den lande vis buiten de afslag om wordt verkocht, terwijl wel de mijnrechten worden be taald. „Daar kun je als gemeente na tuurlijk niet aan meewerken. Dat komt er op neer, dat je eigenlijk burgerlijke ongehoorzaamheid zou steunen." Vol gens de Oostburgse wethouder is wel duidelijk, dat deze hele gang van zaken nadelig is voor het voortbestaan van de vismijnen. Het is naar zijn inzicht zaak in ieder geval zaak te proberen de mijn- plicht weer zo snel mogelijk ingevoerd te krijgen. Vergouwe: „Je kunthet-met de quotering - de vissers misschien zelf nog niet zo kwalijk nemen, dat ze buiten de mijn om proberen teveel gevangen vis te verkopen. Maar op den duur slaat het ook terug naar hen. Ik vind. dat in deze zaak de overheid niet met een slap handje moet werken" De heer Kurvink zal ook een korte or gelbespeling geven. Het is de eerste ver gadering, die beide organisaties geza menlijk houden Excursie organisten gereformeerde gemeenten WEST-SOUBURG - Dc afdeling Zuid-West van de Vereniging van Or ganisten der Gereformeerde Gemeen ten houdt zaterdag een excursie naar het Pels- en Van Leeuwenorgel in de Marnixkerk van de gereformeerde ge meente te West-Souburg. De excursie, die om half drie begint, is ook toegankelijk voor belangstellen den. Plaatselijke organisten zullen het orgel bespelen, waarna er voor de deel- namers aan de excursie gelegenheid be staat zelf het orgel te bespelen. Auto's 'slachtoffer' van diefstallen GOES - Het afgelopen weekeind® is uit een auto, die geparkeerd stond op het parkeerterrein van garage van Strien in Goes, een radio-casetterecorder gesto len. Ook werd een mistlamp van de auto gesloopt. Van een andere auto werden de achterwielen meegenomen. SECTIE KULTUURBEHOUD ZEEUWSE CULTURELE RAAD MIDDELBURG - In de sectie kul- tuurbehoud van de Zeeuwse Cultu rele Raad is tijdens de vergadering van dinsdag ernstige bezorgdheid uitgesproken over de archeologi sche 'schatgraverij' die in Zeeland in toenemende mate bed ra ven zou worden. ■Het gaat hier om particulieren die op archeologisch belangrijke plaatsen naar bodenvondsten graven in de hoop voor eigen bezit interessante of waardevolle voorwerpen te vinden. Daarmee wordt echter gefundeerd onderzoek door deskundigen door- kruisd en gaan vondsten die anders mogelijk in musea terechtkomen voor de gemeenschap verloren- De discussie over de archeologische schatgraverij werd gevoerd naar aan leiding van de dergelijke activiteiten in het verdronken land van Rei- merswaal. Een van de leden, de heer M. P. de Bruin, wees er echter op dat hetop alle archeologisch belangrijke plaatsen gebeurt. Tijdens de discussie bleek dat het voorkomen van deze activiteiten moeilijk ligt omdat niet altijd duide lijk is welke instantie op zou moeten treden. Vooral bij vindplaatsen als het verdronken land van Reimers- waal zou dat onduidelijk zijn. Overigens bleek dat vanuit de be heerscommissie van de provinciaal archeoloog al eerder bij de provincie is aangedrongen op dit terrein stap pen te ondernemen. Hierop is nog steeds geen ractie ontvangen. Sectie lid mevrouw dr. A. Vaas-van Oven kwam daarop met de suggestie in haar kwaliteit als statenlid vragen aan gedeputeerde staten te stellen. De sectie stemde daar graag mee in. Tijdens de vergadering kwam verder naar voren dat binnenkort de be noeming van een provinciaal anchief-inspectrice is te verwachten. Het gaat hier om een functionaris in dienst van de provincie die controle houdt op de histroische archieven van de gemeenten. Verder werd meegedeeld dat het da gelijks bestuur van het Zeeuws Mu seum positief staat tegenover een voorstel van de rijksarchivaris in Zeeland de historisch-lupügraüsche atlas "Zeelandia IJlustrata' onder te brengen in het rijksarchief in Mid delburg. die eigenaar is van de atlas. Bij het Zeeuws Museum ontbreekt het aan mankracht en ruimte om de atlas daar tot zijn recht te laten ko men. De definitieve beslissing ligt echter bij het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. KNMI-METEOSTATION VLISSINGEN IN OVERZICHT: BIJNA EEN KWART MINDER NEERSLAG DAN NORMAAL VLISSINGEN - Het meteostation ferd, dat de zi de droogste en de zonnigste van deze eeuw is geworden. Sinds het begin van de waarnemingen van de gevallen neerslag - begonnen in 1855 - is er in Vlissingen in de zomermaanden nog nooit zo weinig neerslag gevallen. De neerslag in de drie zomermaanden be droeg dit jaar nog geen 48 mm. normaal is dit 184 mm. Een vergelijking met de neerslag in andere eveneens zeer droge zomers: 1857 viel er 83 mm. 1887 viel er 75 mm. in 1911 viel er 71 mm en in 1921 viel er 94 mm. Ook het aantal uren zon was volgens het Vlissingse meteo-station extreem groot, Di t j aar werden er855 uren zon gemeten. tijdens een korte warmteperiode reeds de 29 graden celsius. Zoals zo vaak als er buitengewoon hoge temperaturen op treden zo vroeg in het seizoen, konden er bij het invallen van wind uit zee enorme temperatuurstegenstellingen ontstaan. Zo werd op 10 mei op het station Val kenburg bij Leiden, een temperatuur van 12 graden gemeten, terwijl tegelij- KNMi- kertijd in de Peel een temperatuur van Vlissingen heeft becij- 32 graden werd gemeten, er van 1976 in Zeeland Achteraf beschouwd is deze korte warmtepenode te zien als een prelude op de buitengewoon droge, warme en zonnige zomer van 1976. Was de maxi mumtemperatuur in Vlissingen op 3 Juni slechts 12 gr (een temperatuur die in januari nog wel eens wordt over schreden: (nog geen week later werd de 30 graden overschreden. Daarna kregen we een korte periode van zo'n ander halve week, waarin de temperatuur over hel algemeen omstreeks of beneden de 20 graden bleef. Op zaterdag en zondag 19 en 20 juni viel een behoorlijke hoe veelheid regen: ruim 20 millimeter, bijna de helft van de hoeveelheid die tij- aanmerkelijk koeler, er viel voor het eerst sinds bijna een maand weer wat regen van betekenis. Toelichting: 1. De zwarte zuiltjes geven de dagen met neerslag weer. De hoogte van de zuiltjes is een maat voor de hoeveelheden neer slag. schaalverdeling rechts. 2. De grillige vurve verbindt de 92 dage lijkse maximum temperaturen. Aange geven zijn de zones met koel, vrij warm, warm en tropisch weer, schaalverdeling links. 3. De zon linksboven geeft een beeld van de totale zonneschijnduur van de zo mer. Er is een vergelijking gemaakt met het gemiddelde. 4. Hetzelfde, dan van de totale hoeveel heid neerslag van de 3 zomermaanden, geldt voor het gearceerde blok rechts. Ook dit is voor Vlissingen een absoluut <*ens de drie zomermaanden zou vallen, record In 1911 was er 852 uur zon. in Hierna begon het warme weer pas goed. 1947 was er 840 uur zon en in 1959 was er lot half juli In deze periode bleef het 811 uur zon. Sinds het begin van de zo goed als droog. Vanaf naif juli tot be- waamemingen in 1900 is een dergelijke g™ augustus was het koeler, daarna be- hoeveelheid nog met gemeten. In de voorzomer, op 9 mei van dit jaar. bereikte in Vlissingen de temperatuur De laatste dagen van augustus waren gon een nieuwe en droge warme periode, die duurde tot het eind van deze maand. Concert in de Klo veniersdoelen MIDDELBURG - Aanstaande zater dagmiddag geven Lia de Bruyn, piano en Martin v. d. Merwe, hoorn, een con cert in de muziekbibliotheek te Mid delburg. Beiden kregen hun opleiding aan het Rotterdams conservatorium. Lia de Bruyn studeerde piano bij Jaap Callenbach en kamermuziek bij Istvan Hajdu. Verder volgde zij meestercursussen in Salzburg bij Carlo Zecchi en Vlado Per- lemuter. Een beurs van 'British Council' stelde haar in staat lessen te volgen bij Louis Kentner. Martin van de Merwe studeerde bij Pie- ter Goudrijaan sinds 1972. Hij is als 3e hoornist verbonden aan het Rotter dams Ph. Orkest In 1974 heeft hij een zomercursus gevolgd bij Kendall Bells, hoornist van het Philadelphia Orche stra. Hij hoopt in december zijn solisten-examen af te leggen. Het pro gramma van dit concert, dat om half twee begint, omvat werken van Core 111. Schumann. Chopin, Poulenc en Strauss. 'Kunst uit Zeeland III' naar Veere, Terneuzen en Hulst MIDDELBURG - De reizende collectie Kunst uit Zeeland HL die uit 41 aqua rellen, gouaches en collages van negen beeldende kunstenaars uit Zeeland be staat, komt na een verblijf van een maand in Midden Beemster terug naar Zeeland. Van4totenmetl8 september 1976 is de collectie te zien in de Grote Kerk in Veere in het kader van de manifestatie Delta Cultureel. De tentoonstelling is geopend van 9.30 tot 17.00 uur op maan dag tot en met zaterdag en 's zondags van 13.00 tot 17.00 uur. Van Veere gaat de collectie naar Ter- neuzen, waar hij van 2 tot en met 23 sep tember 1976 in het stadhuis wordt geëx poseerd. Daarna volgt Hulst, waar Kunst uit Zeeland IH van 30 oktober tot en met 20 november 1976 te zien is in de burgerzaal van het stadhuis. 'City Band of Belgrado' geeft show in binnenstad van Middelburg MIDDELBURG - Op uitnodiging van de Evenementencommissie M75 te Middelburg zal vrijdagmiddag de City Band of Belgrado een show geven in de Middelburgse binnenstad. De show band. die vergezeld wordt van een fol kloristische dansgroep, arriveert vrij dagmorgen rond elf uur in Middelburg waarna een officiële ontvangst plaats vindt in het Nederlands Koffiehuis. Ook burgemeester drs. P. A. Wolters zal hierbij aanwezig zijn om de band. dans groep en een officiële afgevaardigde van de stad Belgrado te verwelkomen. Na de officiële ontvangst wordt het gezelschap eveneens in het Nederlands Koffiehuis een koffietafel aangeboden. Tussen één en twee uur volgt het optre den in de Middelburgse binnenstad. Vanaf het Nederlands Koffiehuis gaat het via de Vlasmarkt, Kromme Weele, Lange Viele. Plein 1940, Zusterstraat, St. Janstraat naar de Lange Delft waar de dansgroep een eerste optreden geeft, vervolgens gaat men door de Reiger straat. Onder de Toren naar de Nieuwe Burg waar op het pleintje aan het begin een tweede optreden volgt van de dans groep en op de gele steentjes voor het stadhuis volgt dan het derde en laatste optreden, dat tevens het einde betekent van het optreden van de City Band of Belgrado in Middelburg. Geslaagden diploma ziekenverpleging A HULST - In het Sint-Udnina- ziekenhuis te Hulst slaagden voor het diploma A-ziekenverpleging de dames L A. C. Adam. M. H A. Hermus, A. L, H. C. Inghels. M. L. de Koning, J. F A. Koster, E C M. van der Veeken. M. J. M. A. Verschueren en de heer O. B. P. van Gij- seL lADVERTENTIEl Foto: aanvoer op de vismijn te Breskens.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 7