Wens voor kustspoorlijn Den Helder tot België Veere ongeschikt voor vermaakcentrum invaliden PvdA-Zeeland wil meer aandacht bedrijfsdemocratie Onbekendheid met taak politie oorzaak van kritiek raadslid" WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1976 WEE 150 AGRARISCHE WERKNEMERS UIT ZEELAND EN ZUID HOLLAND ONTSLUITING VAN ZUIDWESTEN (Van onze Haagse redacteuri DEN HAAG - Een groep van 150 Zeeuwse en Zuidhollandse agrarische werknemers wil een kustspoorlijn van Den Helder, dwars door Noord- Holland. Zuid-Holland en Zeeland naar België. Ze wil die spoorlijn om te komen tot de ontsluiting van het zuid westen des lands en tot een vergemak kelijking van een ontwikkeling van het gebied in samenhang met de Randstad. De wens is neergelegd in een brief aan de raad van advies voor de ruimtelijke ordening, diereacties van de bevolking op de verstedelijkingsnota verzamelt en tot adviezen voor de regering ver werkt Ze willen dat de kustspoorlijn Den Helder-Alkmaar-Haarlem- Den Haag wordt doorgetrokken naar Den Briel- Hellevoetsluis- Stellendam-Zierikzee - over of onder de Oosterschelde (daar over lopen de meningen uiteen) - via Zuid-Beveland onder de Westerschelde door via Zeeuwsch-Vlaanderen naar Gent of SintrNiklaas met aansluiting naar Antwerpen. De groep zegt te besef fen dat een en ander rigoureuze techni sche. financiële en landschappelijke in grepen zal vereisen, maar op de langere termijn zien ze in ruil voor die offers vele mogelijkheden Met name doordat twee natuurlijke hindemissen (de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde) worden overwonnen. In haar reactie op de verstedelijkings nota stelt de groep verder dat ze begrip kan opbrengen voor het voornemen van de minister van verkeer en waterstaat om onrendabele buslijnen te beperken De impopulariteit heeft het openbaar vervoer echter aan zichzelf te wijten, zo meent de groep. Bij het bepalen van de tarieven zou men - aldus de groep - moeten uitgaan van een stelsel, dat is gebaseerd op de afstand tussen twee punten doormiddel van het trekken van een rechte lijn. Men vindt het onbillijk, dat passagiers extra moeten betalen doordat de routes van het openbaar vervoer dikwijls via omwegen lopen Als voorbeelden worden genoemd de trajec ten Vlissingen-Middelburg-Den Haag. Amsterdam- Leeuwarden en Utrecht- Breda. In kleiner verband denkt de groep aan ringlijnen voor autobussen. De inspraakgroep verder: ..Mochten onverhoopt financiële overwegingen VERDWIJNEN DUITSE MATROOS EN 1400 MARK NOG NIET OPGEHELDERD VLISSINGEN - De 'zaak Hans J. Fial' wemelt nog steeds van de duisterheden en er zijn nog geen nieuwe feiten aan het licht gekomen. Dat deelde een woordvoerder van de rijkspolitie te water dinsdagavond desgevraagd mee. Nog steeds bestaat onduidelij kheid om trent. het verdwijnen van de 21-jarige Duitse matroos, die aanvankelijk bij de Kreekkraksluizen in de Schelde- Rijnverbinding verdronken werd ge waand. en de vermissing van boordkas (1.400 mark) van de binnenvaarttanker TJruon 13' uit Keulen, waarvan Hans F opvarende was. Bij de rijkspolitie te wa ter bestaat het vermoeden, dat beide zaken met elkaar verband houden Het onderzoek, zo deelde de woordvoerder mee, is nog steeds in samenwerking met de Duitse justie gaande toch leiden tot isolatie van bepaalde de len van dit gebied, dan willen wij aan dringen op vrijstelling van wegenbelas ting voor een regio, respectievelijk voor de tijd dat dit vervoer voor het nood gedwongen gebruik van de auto vooi woon-kerkbezoek. woon-schoolvervoer. woon- cultureel en familieverkeer" Ook wordt opgemerkt dat bij de aanleg van verkeerswegen de wielrijder vaak ge dwongen wordt honderden meters, soms een kilometer, om te rijden ter wille van zijn eigen veiligheid Dat resul teert - volgens de groep - voor school- gangers een dagelijkse omweg en een clandestien gebruik van de voor auto's bestemde rijstroken met alle gevolgen van dien. Recreanten ..Met klem", stelt de groep verder, dat de Zeeuwse en Zuidhollandse Eilanden niet alleen willen functioneren als op vang voor recreanten uit. de Randstad In de eerste plaats wil men deze gebie den zien als plaatsen waar wordt geleefd en gewerkt. De streken zouden ontwik keld moeten worden in samenhang met de Randstad, zij het waar mogelijk met behoud van het typische streekeigene Men meent dat op afstanden van 5 tot 10 km vanuit de kustlijn mogelijkheden zijn voor goede bouwlokaties in samen hang met kleinere arbeidsintensieve bedrijven, mits aan de voorwaarden van ontsluiting naar de Randstad en naar Scheldepoort wordt voldaan De groep - die haar wensen in Rotter dam heeft geformuleerd - noemt haar gedaehtengang die van "een 150-tal eenvoudige hardwerkende en in de vrije natuur verkerende mensen'. De wensen zijn ondertekend door de heer J. A. van l'ffelen uit Maasland, die zegt van de raad van advies voor de ruimte lijke ordening te verwachten dat de opmerkingen in de besluitvorming worden betrokken. BUITENBOORDMOTOR ONTVREEMD GOES - In de nacht van zondag op maandag is een rubberboot met buiten boordmotor. die bij de Piet lag afge meerd. ontvreemd. De waarde bedraagt ongeveer 8 000 gulden. De boot is eigen dom van het koninklijk Belgisch insti tuut voor natuurwetenschappen. B. EN W. SLUIS: VOORKEUR VOOR UITGEBREIDE RPCZ-REGELING SLUIS - B cn w van Sluis blijven het meest voelen voor een gemeenschappe lijke regeling, w aar bij de Zeeuwse ge meenten zowel bestuurlijke als finan cieel een vinger in de pap hebben van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ). Het RPCZ opnieuw bespreekt, er echter op dat Sluis onder de gegeven omstandigheden niet zal kunnen profitdren van het RPCZ als men voorkeur blijft houden voor zo'n regeling. Een meerderheid van de Zeeuwse ge meenten heeft zich inmiddels uilge sproken voor een zuiver financiële ge meenschappelijke regeling. Die meer derheid zal hoogstwaarschijnlijk de doorslag geven als er zo n regeling van de grond komt De gemeenteraad buigt zich donderdag ook over een voorstel om een deel van de weg Sluis-Eede over te dragen aan rijkswa terstaat. Dat gebeurt, om niet en de gemeente Sluis hoeft geen afkoopsom (voor het onderhoud) te betalen Auto vrij ernstig beschadigd AXEL - In de nacht van maandag op dinsdag deed zich op de Kerkdree! in Axel een aanrijding voor. w aarbij een aldaar geparkeerd staande auto vrij ernstig werd beschadigd. De bestuurder van het voertuig, die de aanrijding veroorzaakte, waarschijnlijk oen lichtblauwe auto. reed door zonder zich bekend te maken. AVO-NEDERLAND KOOS EMMELOORD MET EEN ROLSTOEL KUN JE VRIJWEL NERGENS TERECHT (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG - De AVO-Nederland (vereniging voor arbeids- en wel zijnszorg voor minder-validen) heeft Veere laten schieten als vesti gingsplaats voor een groots opgezet vermaakcentrum voor invaliden en validen. De reden daarvan is dat Veere, naar de mening van de AVO. nauwelijks over voor gehandicap ten aangepaste voorzieningen be schikt. „Daar een dergelijk project opzetten zou neerkomen op gehan dicapten pesten. Je kan de gehandi capten daar vrijwel alleen dingen laten zien waar hij niet in mag", al dus voorzitter A. Marseille dins dagmiddag tijdens een persconfe rentie in Den Haag. Daar werd be kendgemaakt dat men Emmeloord voor het project heeft uitgekozen. De AVO-voorzitter desgevraagd ..Wc zijn ervan uitgegaan, dat we een vestigingsplaats moesten hebben in de buurt van een groot recieatiege- bied. Bij gesprekken niet het minis terie van erm is het Veer.se Meer on der andere genoemd als mogelijk heid Een zekere uitbreiding van de recreatie zou daar nog wel toe te staan zijn. zo bleek ons. En dan ga je kijken welke plaatsen daar in de buurt liggen Veere bijvoorbeeld Maar dat plaatsje - hoe fraai en mo numentaal op zich - is niet geschikt om er gehandicapten te laten vertoe ven Met een rolstoel kun je daar vrijwel nergens terecht Daarom is Veere geschrapt van de lijst metmo- gelijkheden Met, de bouw van het centrum in Emmeloord op een terrein van 45 hectare is een bedrag van 20 miljoen gulden gemoeid. De plannen voor het project - ter gelegenheid van het 50- jarige jubileum van de AVO - zijn tot stand gekomen na uitvoerig overleg met de belangenorganisaties van ge handicapten. het ministerie van erm en het provinciaal bestuur van Over ijssel Het centrum, dat Land zonder drempels' zal worden genoemd, zal de integratie van invaliden en vali den moeten bevorderen en zal ruimte bieden aan 1000 gasten, die kunnen logeren in 50 bungalows, tien woon eenheden voor alleenstaande zwaar gehandicapten, tien sta-ca ra vans. in eigen caravans en tenten Op het tei- reln wil men verder een restaurant, een winkel, een iestauiette. een spoi- thal een zwembad een kanovijver, klnderboeiderij en midget-golfbaan vestigen Van Voorenberghe ingeschakeld bij klerenactie IJZENDIJKE - Jac. van Voorenberghe GROTE VAART rk Koster in IJzendiike. is sinds kort in geschakeld bij de klerenactie en klere- ninzamelingsdienst van de 'Salvato- naanse hulpactie'. Die actie is gericht op de hulp aan armen, zieken en melaat sen in de ontwikkelinggslanden. Van Voorenberghe beheert een depot, waar iedereen die dat wil kleren kan bezor gen. Hij is ovengens op zoek naar andere vrijwilligers die ook een klein depot zouden willen beginnen. BIJEENKOMST OVER ONDERNEMINGSRAAD GOES - Volgens de voorzitter van het gewest Zeeland van de Partij van de Arbeid, A. P. Schouwcnaar, moet er in de provincie Zeeland meer aandacht komen voor de bcdrijfs- democratisering. „Misschien is het in vele provincies gesneden koek. maar ik geloof dat Zeeland niet kan bogen op een overvloed aan activiteiten op het gebied van de bedrijfsdemocratisc- ring". aldus Schouwenaar. „Nu wc in onze provincie in toenemende mate met industrie te maken krijgen - je kunt erover discussieren of het goed is of niet, maar 'n feit is het - vinden wij het erg belangrijk dat we ons over die democratisering buigen". Voorzitter Schouwenaar sprak dinsda gavond op een bijeenkomst van het ge west Zeeland en de Zeeuwse PvdA- werkgroep bedrijfsdemocratisering m de 'Prins van Oraiye' te Goes. Tweede kamerlid S. Poppe was er aanwezig om het wetsontwerp ondernemingsraden nieuwe stijl' te behandelen. Dat ge beurde aan de hand van een discussie nota. waann een viertal vraagpunten stond. De resultaten van de bijeen komst komen aan de orde in een lande lijke bijeenkomst over het nieuwe wet sontwerp van het kabinet Den Uyl. Kamerlid Poppe stelde dat zijn partij het scheppen van meer kansen voor be drijfsdemocratie erg belangrijk vindt Hij noemde een aantal problemen met betrekking tot de ondernemingsraad die aan verandering onderhevig moeten zijn. verbetering van de invloed van dc werknemer op de gang van zaken in het bedrijf, meer betrokkenheid van de werknemer bij het werk van de onder nemingsraad. minder invloed van de di rectie op de ondernemingsraad en het tegengaan van misbruik van de onder nemingsraad door de bedrijfsleiding. Poppe noemde enkele zaken op die in de huidige situatie wijziging moeten bren gen. Hij vond het onder meer noodzake lijk dat de taak en samenstelling van dc ondernemingsraad veranderd wordt, teneinde de leden van de raad in volle vrijheid een beleid te laten ontwikkelen Ook stelde Poppe dat de nieuwe wet meer waarborgen moet geven voor een betere informatie en bescherming van deleden van de ondernemingsraad. Het kamerlid maakte duidelijk dat het wet sontwerp op enkele punten compromis sen tot de progressieve en confessionele regeringspartners bevat, waaraan maar weinig meer te veranderen is- het vor men van een overlegplatform tussen di rectie en ondernemingsraad en hel in stellen van een beroepsrecht ..Daar is heel lang over touwgetrokken in het ka binet". vertelde Poppe Vanuit de ver gadering werd in het algemeen instem ming betuigd met de nieuwe plannen Een van de aanwezigen merkte op dat bepaalde zaken die in de wet nadrukke lijk worden omschreven, momenteel al in de bedrijven toegepast worden „Maar de uiteindelijke besluiten wor den toch genomen door de directie, daar verander je in wezen niks aan Eigenlijk is hetgeen verbetering, maar gewoon de procedure verlengen'meende hij Ka ïnerlid Poppe benadrukte dat het geven van meer bevoegdheden en het zelf standiger maken van de ondernemings raad erg belangrijk is Hij gaf toe dat er op zich 'niets fundamentecis verandert Onder leiding van gedeputeerde mr J P Boersma werden vier vragen bespro ken De vragen hadden betrekking op het. eigen gezicht van de ondernemings raad nieuwe stijl, de voorgeschreven overlegprocedure met de directie, het opnemen van belangrijke verlangens (informatie, bescherming, veiligheid), het beroepsrecht bij de onafhankelijke rechter en de verhouding ondernemingsraad-vakbeweging Ten aanzien van dat laatste punt werd on derstreept dat de vakbeweging met geï soleerd mag raken van dc onderne mingsraad Ook werd nog gepraat over de positie van de overheids-nv's en de samenstelling en benoeming van de raad van commissarissen daarbij PvdA-fracue-voorzitter in provinciale staten. W Don. wees erop dat. er geen sprake van mag zijn dat de leden van de raad van commissarissen bij overheids-nv's zelf voor aanvulling van vacatures zorgen ARCA 30 tc Dublin. ARCHIMEDES 30 te Pa ramarlbo. BAARN 30 te Santo Domingo. BRITSUM 31 vn Lorient nr Hamburg. CRA NIA 10 teStanlow verw. DIADEMA 4 te Port land iMainei verw. DOELWIJK 31 120 nnw Lissabon nr Algenje. ESSO BONAIRE 31 450 o Mombasa nr Aruba, FULGUR 8 te Yokkai- chi verw. HERMES 30 vn Kingston nr Am- sterdam. KERMIA 11 Ie Stanlow verw. NE DER EEMS 31 vn Breinen nr Antwerpen. NEDER LEK 31 190 w Kreta nr Hamburg. NISO 1 te Trumnere verw PHILIPPIA 2 Ie Curacao verw, TRIDENT AMSTERDAM 31 vn Santa Maria nr Rotterdam. VLIELAND 12 te Geelnne verwaeht ABEL TASMAN 30 600 wzw Streakers Bay nr Sydnev ACTEON 31 te Shualba ALKES 31 te Santos. AMERSFOORT 30 260 w Canarl- sche Eilanden nrTenenfe. AMSTELSTAD 30 vn Hamburg nr Antwerpen ANTILLA CAPE 30 500 no Puerto Rico nr Houston. ARISTO- TELES 30 vn Port of Spain nr Orinoco Rivor BANGGAI 30 480 ozo Ceylon nr Mahe. BIL DERDIJK 30 vn Savannah nr Houston, CA- PISTERIA 30 320 no Socolra nr Mombasa. CARTAGO 30 vn Davas nr Kobe. CHEVRON FREEPORT30 360 zo St Helena nr Freeporl, CHEVRON NEDERLAND 31 te Syros. CHE- VRON ROME 30 500 nno Bclem nr Freeporl. CINULJA 30 365 wzw FasUiet nr Willemstad DOCLIFT II 30 210 w Kreta nr Port Said. DORDRECHT 30 890 w Landsend nr Italie DOSINA 30 t J te Mina al Fahal. ESSO NE DERLAND 30 50 nw Kaapstad nr Kaapstad ESSO SABA 30 550 ono Mogadiscio nr Le Ha vre FARMSUM 30 1400 no Mauritius nr Ge raldton. KATELYSIA 1 to Djibouti verw KELLETIA31 leDampiei. LOVEI.I.IA30 120 zo Monrovia nr Rotterdam MACHAON 30 225 wnwMinieoy nr Suez MACOMA 30 360 no Maputo nr Rotterdam. MERCURIUS 30 vn Amsterdam nr WesHndie. META 31 te For- cados, MITRA 30 250 ozo Dar es Salaam nr Perzische Golf. MUSI I.I.OYD 30 vn Port Ke lang nr Singapore, NEDER WESER 30 320 ono Bermuda nr Port Said. NEDLLOYD DELFT 31 te Hoek van Holland. NEDLLOYD KATWIJK 30 te Dubai NEDLLOYD KEMBLA 31 te Port Elizabeth verw NEDL LOYD NIGER 31 vn Abidjan nr Libreville NEPTUNUS31 teS'. Vincent ONDINA311C Mena a I Ahmadi. PERICLES 30 T80 no A/o ren nr Matanzas. PRINSES MARGRIET 30 vn IJmuiden nr Gothenburg. SCHELPWI.JK 30 vn Haiphong nr Singapore. SEROOS- KERK 31 le Port Elizabeth verw. SIMONS- KERK 30 75 nw Lissabon nr Rotterdam SKYBIRD 31 vn Hoek van Holland nr Wis mar STRAAT BALI 30 te AriCa. STRAAT FORCADOS 30 80 zo Colombo nr Muscat. STRAAT FRAZER 30 220 ii Darwin nr Suva STRAAT FRESCO 30 vn Dar CS Salaam nr Yokohoma. STRAAT LUANDA 30 70 z Ma dagascar nr Durban. STRAAT SINGAPORE HOOG EN LAAG WATER„ Woensdag 1 september EK Vlissmgen 6.31 1 Temeuzen 6 58 2 Zierikzee 7 50 1 Hansweeri 7.24 2 Wemeldinge 8 17 1 Donderdag 2 september Vlissingen Temeuzen Zierikzee 8.49 Hansweeri Wemeldmge 7.41 8 06 19.06 19.33 20.16 20 00 20.40 20.25 20.51 0 33 0 54 1 02 1 31 12.56 13 16 13 39 13 54 13.54 14 12 14 31 14 58 14.59 15.06 ADJUDANT VERWEERT ZICH TEGEN VVD RAADSLID OOSTBURG: OP ZEVEN PUNTEN BEWERINGEN BESTREDEN OOSTBl'RG-Adjudant J. L.J. Mar kusse, commandant van (Ie groep Ooslburg van de rijkspolitie, gelonlt dat onbekendheid met de taak en de werkwijze van de politie in het al gemeen en met die van liet korps Oostburg in liet bijzonder oorzaak zijn van negatieve uitlatingen die het Oosthurgse raadslid J. I'. S. A. Thomaes (vvd) over de rijkspolitie deed. Hij schnjlt dit in een bnel aan net. collego van burgemeester en we thouders van Oostburg Het college vroeg dc groepscommandant advies naar aanleiding van een bnef die de heer Thomaes opstelde over de poli tie „Het zou het korps sieren als er minder tijd werd besteed aan minder noodzakelijke dingen", schreef de heer Thomaes onder meer. De heer Markusse is liet met zeven punten m de brief van liet raadslid met eens Hij schnjlt onder meer dat. dooi' de onderbezetting van liet korps (op een organieke sterkte van 26 man is er nog een tekort van 23 procent i priori teiten moeten worden gesteld De groepscommandant maakt verder melding van hel veelvuldig overleg tussen gemeente en rijkspolitie, w aaruit hij afleidt dal de door de lieer Thomaes gedane bewering dat de gemeente niets met hun (de politie» beleid te maken heelt wil bestrijden. Op de door de heer Thomaes ver meldde 'kleinigheden' waarmee de politie zich bezig zou houden, ant woordt de lieer Markusse m die zin dal de politiemensen zich gewoon kweten van hun taak, bij bijvoor beeld controle op naleving van de visserijwet I\ oers Over liet optreden van de rijkspolitie tijdens de keinuskoers in IJzendijke (de heer Thomaes meldde dat de po litie drie uur lang met. twee man op 1 punt heetl gestaani schrijlt de heer Markusse dat de twee mensen, met onderbrekingen, anderhalf uur op een punt gestaan hebben, omdat daar een gevaarlijke situatie kon ontstaan, dit, 'in overleg met, en op verzoek van het wlelercomité' „Van die anderhalf uur moet volgens de opperwachtmeester Verplanke nog ongeveer 20 minuten worden alge- trokken, zijnde de tijd. die de pa trouille nodig had om het raadslid Thomaes t er plaat.seop zijn vragen te antwoorden'' Het raadslid liet over igens niet blijken het niet eens met de situatie te zijn, aldus het schrij ven Ook de bewering van de heer Tho maes dat 6 politieagenten toezicht gehouden zouden hebben bij het plaatsen van de kap op de molen in Cadzand wordt door de groepscom mandant naar het rijk der fabelen verwezen. Slechts twee mensen van de groep waren bij die actie betrok ken. twee agenten stonden in hun vrije tijd te kijken en twee waren af komstig van de langskomende sur veillancewagen die. indien nodig as sistentie zou verlenen. „De rijkspolitieman is zich terdege bewust van dc onvolkomenheden bij zijn organisatie maar hij doet de salniettemin zijn best om zijn taak - in grove lijnen neergelegd in artikel 28 van de politiewet- zo goed moge lijk uil te voeren, wetende, dat zijn optreden in de huidige roerige maatschappij met Argusogen wordt gevolgd", aldus de lieer Markusse, die terloops opmerkt dat de groep Ooslburg vanal 10 juli tot7augustus 628,5 overuur maakte. 30 vn Cochin nr Colombo STRAAT TAI.BOT 30 40 w Hoek van Holland nr Helsingborg. STREEFKERK 30 t a rede Bahrein. VI- TREA 31 rede te Kharg. WAALEKERK 31 te Port Said verw. WALCHEREN 30 500 w Azo- ren nr Charleston. WIELDRECHT 30 vn Suez nr Bangkok WILLEMSKERK 30 137 nnw Alexandria nr Genua, WISSEKF.RK 30 vn Kurlshamn nr Bremerhaven ZARIA 31 te Teesport, ZUIDERKERK 31 le Port Said verwacht KLEINE VAART, ASPERA 30 vn Rotterdam nr Londen. AU RIGA 31 te Derinee. BELLATRIX 30 280 w Kreta nr Port Said BIAK 30 160 nnw Kp Finisterre. BONNY 30 te Amsterdam. BOTHNIA 29 te Beverwijk BREEVECHT 30 1 a Annaba BROUWERSGRACHT 30 120 nno Kp VSUano nr Harlmgen CARAVELLE 30 vn Maasslui- ni Ipswich. CONSTANCE 31 vn Amsterdam nr zee. CORNELIA BOSMA 30 vn Rotterdam nr Londen. CORRIE BROERE 30 80 nw Izmir nr Piraeus. DE PENDENT 28 te Kopmanholmen. DUTCH ENGINEER 31 te Rotterdam verw DUTCH FAITH 30 vn Rotterdam nr Grangemouth. FAIRLOAD 30 40 w Flores nr Damfflaïh, FLINTSHIRE 31 le Londen. FRISO 31 vn Rotterdam nr Antwerpen GERDA SMITS 30 te Vcnetie HAPPY RIDER 30 400 z Tehuun tepee nr Los Angeles. IRINA 28 te Delfzijl. JACOBUS BROERE 30 te Rotterdam JO- DDs'E 30 vn Rotterdam nr Antwerpen. LEO- POLARIS 30 700 nno Paramaribo nr Lagos MAJORCA 31 te Zwijndrecht. MAKIRI SMITS 29 te IJmuide» MEDINA 30 vn Am sterdam nr Londen MENJE 30 vn Rotterdam nr Boston. NEELT.IE BROERE 30 te Rottei- dam NETTY 30 vn Rotterdam nr zee OK- DINE pass 31 Oucssant nr Amsterdam. PRINSES MARC PIET 30 vn Amsterdam nr Gothenburg. REINA 30 vn Amsterdam nr Dcirzijl. RIET 29 te Karskaer. SATURNUS 30 vn Amsterdam nr Tananger, SCHIEHAVEN 30 te Cadiz. WILLY B 29 te Vuren. WILMA 30 vn Rotterdam nrzee ZAAN 30 vn Rotterdam nr Londen BROUWERSGRACHT 31 120 zzw Oucssant nr Ballingen. DIANA V 31 to Rotterdam. DUTCH ENGINEER 31 le Rotteidam GAB- HIELLAp31 FloiesnrToronto GEZIENA31 vnSoussem Gibraltar. KETELMEER 31 lede Mersin. KOSMOS p 28 Smithknoll nr IJmui den MAKIRI SMITS p 31 Wighl nr Swansea. MAYLIS p 31 Kp Finisterre nr Gent, MEDI TERRANEAN EXPRESS p 31 Oucssant nr Breskens METEOOR 27 vn New York nr Puerto Plata. NETTY p 31 Dover nr Rouaan. SEINEHAVEN 31 60 n Burlmgs nr Algiers. SHIPMAIR-5 p 31 West Terschelling nr RoU terdam, SHIPMAIR-7 31 100 n Kp Finisterre nr Garston, SPRAY p31 Corsica nr La Spezia. STELLA ORION 31 60o Mcnorca nrTarrago- R. W. HENDRIKSEN TANDARTS te Yerseke DONDERDAG 2 SEPTEMBER GEEN PRAKTIJK Van ons is heenge gaan onze lieve schoonzusteren tante WILHELMINA WILLEMSE-BREEL op de leeftijd van 68 jaar Dat ook zij mocht ver trouwen op Gods be loften. zij ons en in het bijzonder haar man tot troost. Oost-Souburg C. de Visser- Willemse G. de Visser Middelburg: J. Willemse J. Melse-Willemse Rotterdam J Melse OostkapeUe E Geerlse-Willcmse A H Geertse Rotterdam S Willemse Middelburg, 30 aug. 1976 Met diepe verslagen heid geven wij kennis dat door een ongeval is overleden onze lieve broer, zwager en oom op dc leeftijd van 33 en onze lieve nicht ARLETT ROEGIERS op de leeftijd van 26 laar G A Roegiers M Roegiers v d. Woestijne Pia Oost-Souburg, 26 aug 1976 Lingestraat 32 De teraardebestelling heelt plaatsgehad dinsdag 31 augustus Heden behaagde het den Heere uit. onze familiekring weg te nemen na een langdu rig ziekzijn onze ge helde zwager en oom GILLIS WISSE M. Kesteloo Uit aller naam C de Voogd- Kestcloo Vlissingen. 31 aug 1976 V d Spiegelstraat 67 Zeer bedroetd doch dankbaar voor de liefde tij dens haar leven mij geschonken, geef ik kennis dat heden na een smartelijk lijden is overleden mijn innig geliefde vrouw WILLEMINA WILLEMSE geboren Breel. op de leeftijd van 68 jaar en bijna 5 maanden „Dat zij wilde schuilen onder dc goede van ham borg en Heiland is mij tot troost". H Willemse Middelburg. 30 augusutus 1976 Seisweg 37 De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis Rouwbezoek dagelijks van 17.30 tot 18 30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 4 sep tember 1976 om 11 30 uur op dc algemene be graafplaats te Middelburg. Hieraan voorafgaande vindt een rouwdienst plaats voor dc familie en de belangstellenden in een der zalen van de Getuigeniskerk aan de Adr. Lauwereijsz.sfraal. die aanvangt, om 10.30 uur en geleid wordt door de weleerwaarde heer ds. II van Benthem. Na afloop van de teraardebestelling gelegenheid de lamilie te condoleren in de cdndoleance- ruimte van de aula op de begraafplaats Liever geen bezoek aan huis Heden heelt de Here na een smartelijk lijden van ons weggenomen onze zeer geliefde zuster, schoonzuster en tante WILLEMINA BREEL op de leeftijd van 68 jaar echtgenote van H. Willemse We zullen haar erg missen. Marknesse. J. Breel-Verton Middelburg N. Sturm-Breel A Sturm Gapinge. M. P Vos-Breel J A. Vos Luttelgecst W J Breel L. Brecl-Cijvat Veere: J. Breel C. Breel-Buijs Neven en nichten Middelburg. 30 augustus 1976 Na een langdurig geduldig gedragen ziekte, heeft, de Heere nog onverwacht van ons wegge nomen onze innig geliefde vader GILLIS WISSE weduwnaar van Maatje Kesteloo, op de leeftijd van bijna 71 jaar. Zwaar valt ons dit verlies. Dordrecht J A Brugmans-Wisse N. Brugmans Domburg. 31 augustus 1976 Singel 12 De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis le Middelburg. Bezoekuur van 17 30-18 30 uur. De teraardebestelling zal D V plaatshebben te Domburg op vrijdag 3 september a.s. om 12.00 Vertrek van 'Schuttershof om 11.40 uur. Liever geen bezoek aan huis Geen bloemen. Heden overleed tot onze diepe droefheid, zacht en kalm na een geduldig gedragen ziekte, mijn innig geliefde man. onze lieve zorgzame vader, behuwdvader en opa HENDRIK NAGELKERKE echtgenoot van Nccltjc Johanna Sentse, op de leeftijd van bijna 75 jaar Krabbendijke N J. Nagelkerke-Sentse Hellevoetsluis P M Nagelkerke J C Nagelkerke-Monnée Peter en Patncia De teraardebestelling zal D V. plaatshebben op woensdag 1 september a s. om 14.00 uur Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van ziekenhuis 'De Bevelanden' Gebouw Zuid te Goes. Bezoekuur van 16.00-16.30 uur Hedpn overleed tot onze diepe droelheid mijn innig geliefde vrouw, moeder, behuwd groot en overgrootmoeder JOHANNA VAN ELDIJK echtgenote van Jacob Kievit, in de ouderdom van 83 jaar. Middelburg J Kievit F Consemulder-Kievit J Consemulder Kortenberg (Belgiei: M. de Wilde-Kievit E De Wilde Serooskerke Jaap. Matty Jolanda. llona Cincinnati (USA) Rosette. Paul Jill Koudekerke, 31 augustus 1976 Verpleegtehuis 'Der Boede' Correspondentie-adres: dhr. J. Kievit., Jacob Roggeveenhuis. Noordsingel 106, Middelburg. De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 3 sep tember 1976 in crematorium Maeterhnckweg 101. Rot terdam-Zuid om 14.30 uur. Geen bezoek aan huis. In plaats van kaarten. Heden overleed na een geduldig gedragen lijden, zacht, en kalm, tot onze droelheid. onze lieve moeder, behuwd- groot en overgrootmoeder CATHARINA MARTHA GROENEWEGEN geboren Wage, m de ouderdom van 88 jaar. Middelburg: P M. Groenewegcn L. H. van Sluijs- Groenewegen M van Sluijs Klem- en achterkleinkinderen Koudekerke. 30 aug. 1976 Verpleegtehuis 'Der Boede' Correspondentie-adres: Jasmijnstraat 45, Mid delburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 6