Nieuwe routes voor auto en fiets in de binnenstad van Middelburg Groep inwoners IJzendijke protesteert tegen hinder transportbedrijf WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1976 SITUATIE VANAF VANDAAG INGRIJPEND GEWIJZIGD MOGELIJKHEDEN VOOR AUTO'S BEPERKT MIDDELBURG - Vanaf vandaag (woensdag); is de verkeerssituatie in de binnenstad van Middelburg! ingrijpend gewijzigd. Met de af sluiting van de Lange Delft, die wordt ingericht als voetgangersgebied, zijn voor de auto en de fiets nieuwe routes ontstaan. Demogelijkheden voor de auto in de binnenstad zijn duidelijk beperkt, maar de fiets (en de bromfiets) hebben daar entegen meer mogelijkheden gekregen. Bijgaande tekeningen geven de nieuwe routes voor de auto en de fiets aan Met het wegvallen van ae bange ueut iM^/eLE voor het autoverkeer vervalt tegelijk eunENtwus1 een belangrijke doorgaande route door de binnenstad. Het doorgaande auto verkeer wordt nu langs de binnenstad over de tangent (vanaf Seisbuitenbrug) vis de Geerebrug omgeleid over de kaalen-route Voorlopig - tot 15 oktober - is het ge deelte van de Lange Delft vanag de Se- geersstraat tot aan het Damplein nog bereikbaar voor het autoverkeer. Vanaf 15 oktober vervalt ook dit deel en is het Damplein vanaf de kaaien alleen be reikbaar via de Nleuwstraat Belangrijke wijzigingen voor het auto- verkeer zijn verder het omdraaien van keerterrein Walplein (achter V D) via het eenrichtingsverkeer in de Bachten de Groenmarkt en Onder de Toren. Het Steene, de Korte Brug, St. Jorisstraat, parkeerterrein op de Markt blijft onve- Bleek en SU PieterstraaL Een deel van randerd via de Korte Noordstraat, de de wijzigingen houdt verband met de Langeviele en de Gravenstraat bereik- bereikbaarheld van de parkeerterrein- baar. V en. Het parkeerterrein Damplein is behalve jpietSTOllteS via de Nieuwstraat en de Dam bereik baar vla de SU Pieterstraat. Het par- Informatieavond over ziekenhuis in Saada, Yemen NIEUWDORP - Zaterdag 4 september wordt in het jeugdgebouw aan de Cou- dorpsedijk te Nieuwdorp een informatie-avond verzorgd overeen zie- konhuisproject in Saada. Jemen. In deze plaats staat een ziekenhuis van de World Wide Services. Iemand van het verplegend personeel, de Nederlandse Jeanne Schaap, zal mede aan de hand van dia's iels vertellen over het werk Ie Saada. Een jeugdgroep zal geestelijke liederen zingen en er wordt een collecte gehouden voor het werk in het zieken huis. De bijeenkomst begint om half achU Patiëntenschip 'Prins Willem Alexander' WIK houdt tiende De Ruytermars op 11 september VLISSINGEN - De wandelsportver eniging 'Willen Is Kunnen' te Vlissin* gen houdt dit jaar op zaterdag 11 sep tember voor de tiende maal de De Ruy termars, die tevens in het teken zal staan van het feit, dat admiraal De» Ruyter 300 jaar geleden overleed. De medaille Is daar dit jaar aan aangepast. Men kan kiezen uit wandelingen over 5, 10,15 of 25 km. WIK is speciaal voor de tocht van dit Jaar toegetreden tot het Internationaal Volkssport Verband (IW). waarbij ver enigingen uit veertien landen zijn aan gesloten, zodat op bredere schaal pro paganda voor de De Ruytermars wordt gemaakU WIK rekent dan ook op zo'n 800 deelnemers. Het vertrek van de wandelaars is bil de sporthal aan de President Rooseveltlaan. De lopers voor de 15 en 25 km vertrekken om 13.30 uur en de anderen om 14.00 en 14,30 uur. Verder rijn er bij deze tocht, die onder auspiciën staat van de KNBLO- wandelkring West-BrabanUZeeland. extra prijzen te verdienen. Een jury zal hiervoor de groepen beoordelen. Voor de beste groep is een wisselbeker beschikbaar. Voor het fletsverkeer ontstaan met de afsluiting van de Lange Delft in feite meer mogelijkheden. Dat kan doordat in een aantal straten zogenaamde kunstmatigefïetspaden zijn aangelegd. In deze straten mogen fietsers en brommers op een speciale strook tegen de rijrichting (van het autover keer) inrijden. De straten waar zo tweerichtingsver keer voor fietsers en bromfietsers ont staat, zijn de Vlisslngsestraat, Bachten Steen. Korte Brug, Sint PieterstraaL Sint Jonsstraat, Bleek en Haringplaats. Bovendien krijgen fietsers en bromfiet sers - bij wijze van proef - ook toegang op de promenade In de Lange Delft. Zodra het voetgangersgebied is ingerichu mo gen fietsers en bromfietsers 's morgens tijdens de bedieningsuren voor de win kels en 's avonds na sluitingstijd door het voetgangersgebied rijden. GOES - Ziekenhuis De Bevelanden, 16- 17 en 20-21 uur uitzending Nomen Ne- scio. HULST - St-Liduinaziekenhuis, 15.05- 16.30 uur uitzending radio Nightingale. MIDDELBURG - Dam 6.19.45 uur zen dingsavond, spreker dhr. Daniéls uit India Miniatuur Walcheren geopend van 9.30-17.30 uur. Abdij, 21 uur. klank- en llchtspel. TERNEUZEN - 'Den Engel", 21 uur: op treden Martin Carter en Graham Jones. VLISSINGEN - Bethesda/St- Josephziekenhuis. 19.45-21.15 uur: uit zending Rawa BIOSCOPEN BERGEN OP ZOOM - Roxy, 14 en 20 uur André van Duin's pretmachlne, a.L luxor, 20 uur Wan pipel, aL TENTOONSTELLINGEN GOES Museum voor Zuid- en Noord- Beveland. 10-12 en 13.30-17 uur: natuur en landschap in Zeeland. HEILLE - Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur oude landbouwwerktuigen. KRUININGEN - De Molen, 14-17.30 en 19-21 uur: pentekeningen Piet Poons. MIDDELBURG - Zeeuws Kunstenaars centrum: fotografie Ronald Vonk. Kunstzaal Van Benthem Jutting, 9-18 uur schilderijen van W. Oreel. Rijksarchief. 9-12.30 en 13.30-17 uur kinderzorg in Zeeland. Galerie Pictura, 10-18 uur: schilderijen Cornells Kuypers. Galene 't KoL 10-18 uur. werken Frits van TiL Provinciehuis: Het kind in de derde we reld. NISSE - Galerie "De mooie staak'. 9-20 uur werken van de heer Messemaker. SINT-ANNALAND - Streekmuseum 'De Meestoof15-17 uur de smalslad van Jacoba van Beieren. VLISSINGEN - Gemeentehuis. 8-12.30 en 13.30-17 uur: hal en binnenplaats: beeldententoonstelling Caroluskring; Hal: NKS Kijkmap: grafische werken. ZIERIKZEE - Gemeentemuseum: te rugblik op beleg 1575-1576, Maritiem museum: vissen voor de we tenschap. HULPCENTRA NOORD- EN MIDDEN-ZEELAND - Goes. teL 01100-1444. ZEEUWSCH-VLAANDEREN - Temeu- zen, teL 01150-4444. THOLEN en SINT-PHILIPSLAND - TeL 0011. Burgerlijke Stand MIDDELBURG Geboren: Lodewijk D. M. z v P. Be- rgkotte en G. C. A. Stellweg; Pietemella C. d v H. C. Kortenhout en L. Ruster; Iwein z v B. van Damme en M. Way: Jan W. z v K. Poppe en M. A rnoutse; Sandra V. d v C. A. Mersie en N. Stans- fleld; Jolein d v A. M. G. de Bruin en A. D. Versluis; Manje C. d v W. Hendrikse en C. J J. Blommaert, Rob J. A.zvC.J. Wielemaker en J. M. C. Koendraadt: Al- bertus J. z v J. Valk en E. W. J. Gaemers; Andrea dvRW. Rohn en M. E. K Precht: Jeroen O.zvH. J Broeksma en E. van Selms: Jivaro G. A. z v J. J. Hi- noke en T. F. P. Sohilait. Ondertrouwd: I. Kloosterman 26Jr en E. A. Krijger20jr; H. J. A M. Baaijens27 jr en P. W. Geelhoed 24 jr. J, J. Geuze 21 jr en A. M Joosse 19 jr; Ch. M. B. de Reu 21 jren M. P. Nonnekes 19 jr; A. Provoost26 jr en M. W. Maljers 23 jr Getrouwd: P. A. M. Kelder30Jren B 8. Andresen 29 jr; F. G Hutyra 31 jr en M. A. Kroder47 jr; J. de Nooijer 23 jr en N. J Siljee 23 jr; A. Lopez 27 jr en H. Füpse 23 jr; M. Jakobsen 20 jren K Dekker 19jr H. A. Constandse 26 jr en A E. P Alme- klnders 22 jr; A. N. Schuit 22 jr en V. Jobse 20 jr; C. Zwets 24 jr en M. Vos 21 jr, A- Priester 21 jr en C. J. van Veen 21 jr: N. X. C. Bax 26 jr en M. Hoogewerff 26 jr. Overleden: R. J. Schimmel 33 jr e v M. C. Sturm: H.Overwijk70jrevT. Sohier.M. de Visser 16 jr. L. de Voogd 61 jr wedn v J. C. F. Davidse; H. L. Scheijbeler 80 jr e v J. C. v. d. Dries; J. C. de Graaf 65 jr w v J, van Belzen; W. Saarloos 43 jr; A. Geense 86 Jr e v N. A. Vermeulen. Ds. J. C. Visbeek, voorheen te Vlissingen, 50 jaar predikant VLISSINGEN - Zondag zal ds. L. J. C. Visbeek, van 1930 tot 1948 hervormd predikant te Vlissingen, zijn vijftigja rig ambtsjubileum vieren. Ds. Visbeek, die in 1964 met emeritaat ging, bekledde in de 18 jaar dat hij in Zeeland stond een groot aantal functies. Zo was hij in de oorlogsjaren presidentvar. het. toenmalig provinciaal kerkbestuur van Zeeland. Na de bevrij ding van het zuiden van ons land. in 1944, was ds. Visbeek als afgevaardigde voor Zeeland lid van de noodsynode van de Nederlandse hervormde kerk. In 1948 verwisselde hij de hervormde gemeente van Vlissingen voor die van Soest. Zijn laatste gemeente werd in 1954 Wycben en Leur. Ds Visbeek zal zondag in zijn eerste gemeente Heemse, waar hij in 1926 intrede deed. voorgaan in een herdenkingsdienst. Zendingsavond in 'De Wijngaard' MIDDELBURG - in de gemeente de Wijngaard' te Middelburg wordt hede navond een zendingsavond over India en de arbeid aldaar gehouden In de kerkzaal van het gebouw Dam 6 zzl spreken br. Daniels, zendeling in India. Deze samenkomst begint kwart voor 8 Collecte 's-GRAVENPOLDER - De collecte ten bate van de kankerbestrijding heeft, te 's-Gravenpolder 1.064.18 opgebrachU NIEUWE ROUTES, NIEUWE BORDEN., MIDDELBURG - Dc Ingrijpende wijziging van de verkeerssituatie in de binnenstad van Middelburg heeft een grote toename van het aantal verkeersborden tot gevolg. Onge veer 200 nieuwe borden "sieren" sinds kort het straatbeeld. Voor de vele veranderingen ln de binnenstad, die vandaag Ingaan wa ren er niet minder dan 80 nodig, voor de nieuwe situatie bij de Geerebrug die vandaag opent een twintigtal en voor de tangent, die sinds kort is uit gebreid maar liefst 100. Middelburg heeft Jeu de boules-club MIDDELBURG - Club Jeu de Boules (Petanque) - Middelburg, de eerste jeu de boulesclub in Nederland, hield maandagavond dc eerste algemene le denvergadering waarop tevens het de finitieve bestuur werd gekozen. De eerste voorzitter van de Middel burgse jeu de boulespelers is de heer B. Witte, het secretariaat wordt verzorgd door de heer B Vermeer. J van de Hof stede beheert de financiën en de heren M Petiet en J Solé completeren hpt. nieuwe bestuur als lid. Voorzitter Witte dankte na zijn benoeming het voorlo pige bestuur voor hun ontplooide acti viteiten: de nieuwe voorzitter richtte zich speciaal tot de initiatiefnemer B. Midavaine die zich bijzonder verdien stelijk heeft gemaakt om m de Zeeuwse hoofdstad een jeu de boulesclub van de grond te krijgen. Het bestuur zal trachten om voor de wintermaanden een overdekte accom modatie te krijgen voor de wekelijkse trainingen. Mocht dit niet lukken dan zijn er plannen om in de wintermaanden gezamenlijk te gaan bowlen, dit om het contact met de leden niet te verliezen. Verder werd er gepraat over het houden van een clubcompetitie, zowel indivi dueel als in groepjes. Dit is van belang bij uitwisseling met andere clubs dc sterkste spelers of équipes af te vaardi gen. Zondag 12 september gaat een grote groep van de Middelburgse club naar het Belbische Zelzate waar zij zijn uit genodigd om een kijkje te komen men tijdens een groot toernooi om het kam pioenschap van België. De wekelijkse speeldag is maandag, vanaf vijf uur 's- middags op het Molenwater te Middel burg. Belangstellenden worden hier op gevangen en kunnen met het spel ken nis maken. te Zierikzee ZIERIKZEE - Dinsdag meerde in Zie rikzee het patiëntenschip van de Stich ting voor Varende Recreatie, de 'Prins Willem Alexander*, af op de ligplaats het Luitje, met aan boord 60 bewoners van het r.k. verpleeghuis Sint Elisa beth te Delden. -s Middags werden de patiënten in de binnenstad van Zierikzee rondgeleid, terwijl 's avonds er een avond door de afdeling jeugdzaken en recreatie van het Rode Kruis was jeor^amseera Tegen 7 uur werden de patiënten door de J. Joppe van het Rode Kruis aan boord verwelkomd Daama werden ze namens de gemeente door de burge meester van Zierikzee, de heer T H. de Meesier verwelkomd. Een van de opva renden. mevrouw Aarsen uit Markelo bood de burgemeester een Twentse koek aan Nel van de Bruinhorst decla reerde een ode aan Zienkzee, waama de moeder-overste van de zusters van de Cornelia Stichting de opvarenden tien slagroomtaarten aanbood Het hoofd van de welzijnszorg van het schip, de heer C. van Vliet dankte iedereen na mens de opvarenden, waama de avond werd afgesloten dooreen optreden van de boerenkapel 'De Gruttentikkers' uit Zonnemaire Echtpaar Kurrink 50 jaar getrouwd SINT-ANNALAND - Maandag vierde het echtpaar Abr. J. Kurvink-A- Kurvink-Poldermar in SinUAnnaland zijn 50-jarig huwelijksfeest. De heer Kurvink heeft, vele jaren een timmer manszaak gehad. Ook was hij lid van de gemeenteraad van de toen nogzelfstan- dige gemeente SinLAnnaland, waarin hij zitting had namens de S G P Tevens was hij een aantal jaren kerkvoogd van de hervormde gemeente. ZWEMVIERDAAGSE TE KAPELLE KAPELLE - Vrijdagavond mochten 93 deelnemers aan de zweinvierdaagse in Kapelle eenherinnering on ontvangst Het bestuur van de zwemvereniging "Kapelle"die dit evenement voor de eer ste maal organiseerde, was zeer tevre den over dit aantal. Zij heeft, dan ook plannen om dit een jaarlijks terugke rend evenement te maken. Wedvlucht Hengelwedstrijd SENT-PHILIPSLAND - Uitslag van de gehouden wedvlucht van de pv 'De Reisduif te StrPhilipsland op 28-8-"76 vanuit Quievrain. In concours waren 181 duiven. De afstand bedroeg 138 km. Ze werden met noordoostenwind gelost om 7 uur 10. De snelheid van de eerste duif was 931 97 mpm. Aankomst 9.38 26. De snelheid van de laatste duif was 708.27 mpm. Aankomst 10 25.05 M. Fonteijne 1. A. v. d. Est 2 en 6. J. Zuidweg 3 en 4. J. C. Verwijs 5. Jac. Geense 7 en 10, K. A. Reijngoudt 8. F. den Braber 9. Ledenvergadering 'Klavertje Vier' WEMELDINGE De Wemeldinpse k!a- verjasverenïging 'klavertje 4' zal 14 sep tember met een nieuwe competitie ge- ginnen. Eerst wordt disdag een leden vergadering gehouden in café van Veen. Wedvluchten MIDDELBURG - De afdeling Zeeland van de Nederlandse Bond van Zater dagvliegers hield een wedvlucht vanuit Orleans. De eerste prijzen werden in de resp. rayons als volgt verdiend. Rayon A: 1 Jac Snijder. 2 Duivedijk-Schulz; 3 Jac. Snijders; 4 Duivedijk-Schulz; 5 Duivedljk-8chulz; Rayon B: J. Verwijs, 2 J. Krufi 3 gebrs. Ponteijne; 4 J. Non; 5 J. v. Dljke; rayon C: 1P. Pijnen. 2 G. Siere- veld; 3 J. de Bruin; 4 gebrs. Sturm; 5 P Meulenberg; rayon D. 1 J. Blom; 2 S. Tilroe; 3 P. Glas; 4 gebrs. Houtekamer; 5 S. Branderhorst; rayon E: 1 C.A. v. Oos ten; 2 P. v. Stee; 3 C. A v. Oosten; 4 J. Koster; 5 C. A. v Oosten, rayon F: 1 Visser-Lensen. 2 F. Verhelst; 3 Visser- Lensen; 4 J. Barreman; 5 H. de Feljter De duiven werden gelost om 6.30 uur metNO wind. er namen 3527 duiven aan het concours deel. Eerste van het gehele concourswasdeduifvanC. A. van Oosten welke een snelheid van 966 meter per minuut maakte De ïaatste prijsduif vloog nog 725 meter per minuut. De afdeling Zeeland van de Nederlandse Bond van zaterdagvliegers hield een wedvlucht vanuit Strembeek. De eerste pnjzen werden in de resp. rayons als volgt, verdiend: rayon A: 1 Daane- Dhooge: 2 J. Krijger; 3 W. Heijboer. 4 F Mais; 5 H. Slager, rayon B: 1 Iz. Berkey2 D Polderman; 3 L. v. d. Hooft; 4 D. Lindhout; 5 J. Moerland, rayon C: 1 Iz. v Sluijs; 2 A. Marteijn; 3 A de Poor ter; 4 gebrs. de Graaf 5 J. Brasser, rayon D 1 S. Branderhorst; 2 J. C. de Fouw; 3 S. Branderhorst; 4 M. v. Belzen; 5 J. Oe- le; rayon E- 1 E. Minnaard: 2 S. Prevo 3 gebr. Clement, 4 A. Geers; 5 Ph. v. Os. rayon F: 1J. de Kraken 2 P. Scheele; 3 A. Scheele; 4 P Scheele; 5 A. Scheele. De duiven werden gelost om 10.30 uur met N.O.wind. Er namen 3100 duiven aan het concours deel. Eerste van het gehele concours was de duif van Iz. van Sluijs welke een snelheid van 1175 meter per minuut maakte. De laatste prijsduif vloog nog 895 meter per minuut. BURGH - De hengelsportverenigmg De Krabbe" vervolgt, zondagmorgen om 8 uur aan de Schelphoek de afwer king van het competitie- en bekerwed strijden. Dan volgt op 11 september de Eilandwedstrijd, eveneens aan de Schelphoek-dijk. Dan wordt, het seizoen besloten op 3 oktober met de laatste competitiewedstrijd, die tevens geldt voor de beker Na 7 wedstrijden ziet de stand er als volgt uit: 1 D. Blom 3359 punt, 2HJ. v. Leenen 3168.3 M A. v. d. Wielen 3156. 4 A Provoost 2849,5 Chr. de Graaf 2739.6 J v d. Bos 2612.7 P. de Rijke 2499. 8 II. Boekestijn 2262. 9 J. Vredenbregt 2228. 10 F. v. d. Heide 2134. 11 L. Steketee 2094.12 J. Tuinman 2069.13 L. de Braai 2068. 14 J Hart 2002. 15 J. P v. Leenen 1994.16 NL Wessels 1991.17 J A. Wandel 1969.18 A. V d- Bos 1850.19 W. Provoost 1843. 20. H. J. Scheffers 1782 pnt. Bij de junioren leidt A. D. v. Leenen met 1564 punten. De zwaarste vis werd ge vangen door A. H. v. Twist (765 gram). De meeste punten per wedstrijd be haalde A. Provoost nJ. 1602. Peuterspeelzaal in voormalige kleuterschool OOSTERLAND - In verhand met de verbouwing en uitbreiding van het hervormd verenigingsgebouw aan dc Sint-Joosdijk tot dorpshuis zal de peu terspeelzaal die in dit gebouw was ge vestigd. moeten verhuizen. De peuterspeelzaal 'Het Kraaiennest" is nu gevestigd in het gebouw van de voormalige christelijke kleuterschool 'Radda Bamen' Als hetdorpshuis klaar is. kan 'Het Kraaiennest' daarin weer intrek nemen, omdat er een speciale ruimte wordt gereserveerd. PR OEFRITJE..., RACEFIETS WEG GOES - Eeen ongeveer 22-jarige man heeft dinsdag bij een Goese rijwiel handelaar een racefiets gestolen. De man stapte de winkel bïnne en zei een racefiets te willen kopen. Hij wilde wel eerst even een proefritje maken. De man klom op de fiets (waarde 685 gul den) en peddelde vrolijk weg. De rij- wiclhjandelaar heeft hem niet meer te ruggezien. Zendingsavond SINT-ANNALAND - Vanavond zal om half acht in het hervormd verenigings gebouw te Sint-Annaland een zen dingsavond gehouden worden, waar ds. M D. Geuze, die met verlof ln Nederland is iets hoopt te vertellen over zijn werk in Kenya. Mevrouw Geuze zal een en ander toelichten met dia's. Schietingen Voetbalvereniging houdt vergadering WEMELDINGE - De voetbalvereniging Wemeldinge komt woensdag 1 septem ber bijeen in algemene ledenvergader ing. Naast de agenda punten zoals de jaarverslagen e.d. is er bestuursverkie zing waarbij de heren J, Vleugel. D. L. Vleugel en N. C. Zegers aftredend zijn. De eerste twee zijn herkiesbaar, de heer Zegers niet. Het bestuur heeft C. Kole kandidaat gesteld. Ook moet er een nieuw kascommissielid komen.en zul len drie leden worden benoemd als dage lijks bestuur van de jeugdcommissie, terwijl tevens een strafcommissie moet worden gevormd. Het financieel verslag sluit maar net maar medé door de re cente contributieverhoging is er geen tekort ontstaan. De vergadering isin de kantine van het sportpark 'De Boenze- boogert en begint om half achtt. IN BRIEF AAN RAAD OOSTBURG IJZENDIJKE - Bewoners van de Varkensmarkt en de Walstraat in IJzendijke hebben in een brief aan de Ooslburgse gemeenteraad hun klachten geuit over de aanwezigheid van het transportbedrijf van de heer Porreij in IJzendijke. De be woners protesteerden 'met klem tegen de overlast, stank en verontreiniging, veroorzaakt door het bedrijf van de heer Porreij". Het bedrijf ligt aan de Varkensmarkt Twee van de bewoners overhandigden op 30 juli al een bnef aan burgemeester A. Schipper van Oostburg over de klachten, terwijl ze ook een gesprek met hem voerden. Op advies van het raadslid W Spinne- wijn ihij neemt m de raadsvergadering van september de plaats in van de gestopte F. Baarendsi schreven de buurtbewoners nu ook een bnef aan de raad. De bezwaren richten zich tegen het 's morgens vroeg starten van de auto's die dan een kwartier warm draaien en waarvan de uitlaatgassen een stank verspreiden die in de slaapkamers komt Bovendien worden de wagens geregeld afgespoten met warm water dat warm gemaakt wordt dooreen petroleum vergasser terwijl tijdens de schoonmaakbeurten de straat onder de olie en vies zwart, vet komt te liggen. „Dim wordt op het laatst alles in de riolering gespoten", aldus de brief. De bewoners schrijven geuoord te hebben dat er nog uitgebreid wordt en dat er steeds meer parkeerruimte wordt toegestaan. Zij vinden dat een dergelijke situatie met leefbaar is. De bewoners zeggen echter begrip op te kunnen brengen voor het feit dat, een dergelijk bedrijf moet kunnen bestaan. „Als dit allemaal in onze straat voor je deur mag en kan moeten ze niet meer schrijven dat IJzendijke zo'n mooi en proper dorpje is. want op de Varkensmarkt Is het hopeloos". De bewoners geven als suggestie om de vrachtwagens to verwijzen naar het par keerterrein bij het buiten de kern gelegen sportcomplex. s-HEERENHOEK - De handboogver eniging 'Victoria' uit Kwadendamme. gaf een schieting op de staande wippen van de Verenigde socitoiten van 's- Heerenhoek. Deze schieting werd door de mannen van "s-Heerenhoek geleid, en de schutters van Yerseke zorgden voor extra mosselprijzen. Voor deze schie ting schreven 92 schutters m. Uitslag van de eerste wip: eerste hoofdvogel P. Repkens van Victoria uit Kwaden damme; tweede hoofdvogel H. A. Mol van Jacoba van Beieren uit Goes; eerste zij vogel J. Goetheer van Juliana uit Ou- delande; tweede zijvogel M. v. d. Blieck van Diana uit Yerseke; derde zijvogel M. Verdonk van Vios uit 's-Heerenhoek; vierde zijvogel W. de Jonge jr. van ADLM uit Kwadendamme. bij loting; eerste kal M. Halewaters van Mon- Plaisier uit Brussel; tweede kal C. v. t Westeinde van Soranus uit Heinkens- zand; derde kal M. Verdonk van Vios uit 's-Heerenhoek; vierde kal W. de Jonge van Concordia uit 's-Heerenhoek. Meeste kleine vogels M. J. Allemekin- ders van Victoria uit Kwadendamme. zes stuks. Uitslag van de tweede wip; eerste hoofd vogel C. v. Weele van Ju liana uit Oudelande; bij loting; tweede hoofdvogel Sj. de Jonge van ADLM uit Kwadendamme. bij loting; erste zijvo gel mevr. Crucq van Willem-Teil. uit Ovezande; tweede zijvogel R. Belaert van Diana uit Yerse: derde zijvogel A. de Jonge jr van Soranus uitHeinkenszand; vierde zijvogel L. de Jonge van Concor dia uit 's-pHeerenhoek. bijloting; eerste kal P. Driedijk van Soranus uit Hein- kenszand; tweede kal A. Meuris van Mon-Plaisir uit Brussel; derde kal W de Jonge jr van ADLM uit Kwadendamme; vierde kal H. A Mol van Jacoba van Beieren uit Goes, bij loting. Meeste kleine vogels Jac Doene van Victoria uit Kwadendamme, vijf vogels. 's-HEERENHOEK - Op de staande wippen werd een schieting gegeven op de blokvogel voor de grote prijs van 's- Heerenhoek. Hiervoor was een zilveren schaal en een pansse beschikbaar ge steld door de beide exploitanten van het lokaal Erschreven 63 schutters in. en m de tweede ronde van de drie was het de heer W Remijnse van Edele-Handboog uit Oudelande die de vogel trof. en daar het niemand meer lukte de vogel af te schieten was hij door deze prestatie de man van de dag; nadien werd er nog een ronde op geschoten voor een geldprijs en het lukte drie schutters deze te win nen; dit waren Leo de Jonge van ADLM uit Kwadendamme; P. Crucq van Willem-Teil uit Ovezande en J. Huige van Eensgezindheid uit 's-Heerenhoek. Op de tweede wip werd nog een gewoon concours gegeven waarvan hier de uit slag eerste hoofdvogel A. v. d. Drits- Geus van Eensgez indheid uit 's- Heerenhoek; tweede hoofdvogel Jac. Platsehorre van Zorgvliet uit Elle- woutsdijk: eerste zijvogel Jac. Smalle- gange van Zorgvliet uit Ellewoutsdijk; tweede zijvogel M. J. Verdonk van Vios uit 's-Heerenhoek; derde zijvogel C. Grimminck van Soranus uit Heinkens- zand; vierde zijvogel J. Joosse van Ju liana uit Oudelande; eerste kal P. de Jonge Jz van Willem-Teil. uit Ovezande tweede kal C. Voet van Vrije-Schutters uit 's-Heerenhoek; derde kal J. v. d. Walle van Eendracht uit Vlissingen; vierde kal A. v. d. Dries-Geus van Eens gezindheid uit 's-Heerenhoek. Meeste kleine vogels mevr. Steenaert van Vooruitgang uit Kwadendamme, vijf vogels. Na deze schieting overhandigde voorzitter B. v. d. Dries van De Ver enigde sociëteiten van 's-Heerenhoek aan de heer Remijnse de prijzen gewon nen op de blokschieting. VEEMARKT LEIDEN. 31 aug. - Totale aan voer 2932. weekaanvoer5535. Slachtrunderen 200. Rebroiksvee 276, graskalveren 45, vette kalveren 20. nuchtere kalveren 1336. pennies 14varkens 72, biggen 311. schapen en I amme- ren 504 en bokken en gel ten 154. Prijzen (per kg): stieren ie kw 6.65-7,10. 2e kw. 6.30-6,50, vaar/en 6.25-6.75, 2e kw. 5.556.00. koelen ie kw 5.956,70. 2e kw 5.00-5.50,3e kw 4.55-4.05. worstkoeien 2.90-4.60. vette kalveren 4.80- 5.25. nuchtere slachtkalveren 1.252,00. Prij zen iper stuk): melk- en kalfkoeien 14252225 vare koeien 6751625. graskalveren 400-700. nuchtere kalveren fok en mesterij iroodbt) 355500 en izwartbt) 255475. lopers 145160. biggen 115120. schapen 155-180. lammeren 175210. ponnles 255 500. drachdge zeugen 605750 en geiten 2580. Overzicht (resp. aan voer. handel en prijzen): slachtrunderen me- Ug - maug - als vorige week. kalf- en melk koeien minder - redelijk - stabiel, vare koelen minder - kalm - lager, graskalveren redelijk - m8tlg - stabiel, vette kalveren redelijk - matig minder, nuchtere kalveren redelijk - rustig - iets minder, ponnies redelijk - rustig - stabiel, lopers en biggen ruimer - redelijk - stableL schapen en lammeren matig - redelijk - stabiel en geilen redelijk - goed - stabieL VeilingSt-Annaland 31 augustus: doree9596 cc bintjes 62-69. eigenheimers 6580, aanvoer 75 ton. vismijn Colljnsplaat. ExportgaraaJen J178 kg 2.32-2.89. handelsgamalen 543 kg ƒ2.8 7-3,36, tong 45 kg. schol 178 kg kabeljauw 5 kg gnet 14 kg tarbot 2 kg zeebaars 1 kg paling 136 kg herder 71 kg ongesorteerde vis 19 kg. AARDAPPELTERMIJNMABKT Datum 31/8; Consumptieaardappelen: bintje klei 50 mm opwaarts; april laten 9900; bieden1 9750: slot 9400; stemming april: vast; Och tend call, april: hoogste pnjs 9710; laagste pnjs: 9320: laatste zaken 5x9710; dagomzet: april. 142. 40 mm- laten- november 7600; april 8200; bie den: november: 7500; april 8070; slot: novem ber 7120; april 7750, stemming nov: vast; april; vast Ochtend call: nov- hoogste prils 7500; laagste prijs 7100; laatste zaken 9x7500 April: hoogste prijs: 8010: laagste prijs: 7600; laatste zaken 10x8010. Dagomzet: november 55; april 641 Centrale Veiling "Kapelle-Tenieuren'. 31 au gustus. bramen industrie 2.28 tot 2.50, door- nloze per doos I 83-91. kroetappelen 10.10. Beursbericht Markt Goes. 31 augustus. Gra nen. zaden en peulvruchten. Alle prijzen boe- renschoon en franco leveringsplaats. Tarwe basis 16% 45.- per 100 kg. brouwgerst baas 16% 48.75 per 100 kg. maximaal 20% uitval; zware haver 42.- per 100 kg groene erwten 67.50 per 100 kg schokkers 82.50 per 100 kg capucyners 102^0 per 100 kg. exclusief btw Aardappelen: bmtje. veldsgewas. directe levering af bedrijf 40.- lot 50.- per 100 kg voederaardappelen af sorteennrichting 13,- per 100 kg. excluaef btw Uien: zaai en plan- tuien. on afgestaan op auto geleverd 3546 cent per kg 28 mm en opw. exclusief btw. Vlas ongerepeid. op auto geleverd 38-47 cent per kg voor goede kwaliteit, afwijkende par tijen 25 37 cent per kg. exclusief btw. Hooi en stro. weldehooi tot 425.- per 1.000 kg gerste stro 250.- per 1 000 kg, tarwestro 190,-per 1 000 kg haverstro ƒ220.- per 1.000 kg schokkerstro 260,- per 1.000 kg erwtenstro i kleine groenei 300,- per 1.000 kg exclusief btw. Veilingvereniging Goes-Krabbeadljke. 31 augustus, bramen Ind. 228250. doomloze per doos 183-91, II per kg 200 rode bessen IB per doos 95. IB per kg 160: dubb. pr. bonen HX 240; drui ven 1300: Victoria 1200-230, H 58140. grof 128220, fabnek 7895 en D.; raons. fatief n 110. grof 108150; monarchI250, H150. fabriek 90. jefferson 1130. n 30; reine CL d'Althann I 280, grof 200. fabriek 80. warwlck droper grof 100; bramley's Seedling in voorverkoop KL. H 90 en op 50, 30, 80/90; 60. 50, 70/70: 60.20; div. rassen appels Ind. 19.10; James grieve KL. I 80/90; 686 i70/80:57-68,20,65/70; 5855, KL- H 80/90: 5853. 70/80: 4859, 65/70: 2852; James grieve IIred KL. 170/80:62-60,65/70:4855; KL. II 80/90; 51. 70/80; 54-00. 65/70: 4847; cox's orange pippin KL. 180/85: 73.75/80: 91.70/75; 101. 65/70: 92. KL. II80/85: 6866, 75/80. 70/75: 95. 65/70: 84; tydeman E.W. KL. I 80/90: 108 109. 70/80: 108124. 60/70: 6877. KL. II 80/90: 94.70/80:88109.60/70 53-69,55/60:1832; tr. de vienne KL. 180/90:73.70/80:7886.60/70:8869. KL 1180/90:7873.70/80:64-76.60/70:57-65. br. hardy KL I 70/80: 7873. 65/70: 61-63. 60/65: 38-42. KL H 70/80: 57-69. 65/70: 51-55. 60/68 3841.55/60:2833; b. louise d'avr. KL 165/70: 56.60/65 70.55/60: 58.50/55:26; br. de merode KL. 160/70.38.50/60:26. Totale aanvoer hard fruit 27.300 COUL Zomerreisje GMCdames GOES - De Goese middenstandsvrou wen maakten een zomer-tocht. Het ge zelschap bezocht onder andere de ko-1 renmolen 'de Hoop' m Wolphaartsdijk en de vismijn te Colijnsplaat. Via de Veerse Dam en resto Vrouwenpolder, gingen de dames naar de Geveltjes in 's-Heerenhoek. waar een koffiemaaltijd werd gebruikt. examen GOES - Voor het examen orthopedago giek MO-A slaagde Maija Hofstede te Goes. Schieting Wedvluchten KRABBENDUKE - De postduiven- houdersvereniging 'De Luchtbode' nam deel aan een wedvlucht vanuit Qulvrain over een afstand van 117 km. Deelname 322 duiven. Snelheid eerste duif 974 me ter per minuut snelheid laatste prijs winnende duif 778 meter per minuut De voornaamste uitslagen waren: 1 en 6 H. Neels, 2 en 4 Gebr. Clement. 3 J. Minn aard, 5 H. van Koevenng, 7 J. Allewijn, 8 W. Hoogesteger, 9 P. Damme, 10 J. Na- gelkerke. 's-HEERENHOEK - De handboogven- eniging 'Vios' gaf een schieting op de staande wippen, hieraan werd door 82 schutters deelgenomen. Uitslag van de eerste wip; hoofdvogel P. Driedijk van Soranus uitHeinkenszand; eersteJdjvo gel M. Wisse van Westerschelde Temeu- zen; tweede zijvogel J. Huige van Eens gezindheid uit 's-Heerenhoek; eerste bovenkal A. de Jonge sr. van Soranus uit Heinkenszand. Deze schoot ook de tweede bovenkal; eerste onderfcal C. Rentmeester van Willem-Teil uit Ove zande; tweede obderkal M. Wisse van Westerschelde uit Temeuzen. Meeste kleine vogels A. A. Martens van Vios uit 's-Heerenhoek. acht stuks; eerste klep Jac. Platsehorre van Zorgvliet uit Elle woutsdijk; tweede klep F. Koens van Spes-Nostra uit Ovezande; derde klep J. Doene van Victoria uit Kwadendamme; vierde klep J. F. de Rijke van Edele- Handboog uit Oudelande. Uitslag van de tweede wip; eerste hoofdvogel O. Steenaert van Vooruitgang uit Kwa dendamme; tweede hoofd vogel J Huige van Eensgezindheid uit 's-Heerenhoek;: eerste zijvogel Jac. Platsehorre van Zorgvliet uit Ellewoutsdijk; tweede zij vogel P. Vette van Concordia uit 's- Heerenhoek; derde zijvogel M. Verdonk van Concorida uit 's-Heerenhoek; vierde zijvogel Jac. Doene van Victoria uit Kwadendamme; eerste kal A v. d. Dries-Geus van Eensgezindheid uit '8 Heerenhoek; tweede kal C. Bek van ADLM uit Kwadendamme; derde kal mevr. v. Loo van Doel naar Hoger uit Wolphaartsdijk; vierde kal C. Westdorp van Eensgezindheid uit '^Heerenhoek. Meeste kleine vogels Jer. Vette van Concordia uit 's-Heerenhoek, vijf vo gels.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 5