Afrikaanse landen willen sancties tegen Z.-Afrika Bonn: VS werkt niet mee bij onderzoek naar Starfighter-aankoop VREDESTEIN KRIJGT DRIEHOOFDIGE TOP Van der Stoel heeft het moeilijk met linkse moties tegen NA VO Studio Brabant in gebruik genomen BIJEENKOMST VEILIGHEIDSRAAD VERDAAGD PRETORIA DOET KLEINE CONCESSIE AAN VN Inkrimping met hooguit duizend man STEMMING VOOR VANDAAG UITGESTELD Justitie te zacht voor de jeugd? WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1976 WINDHOEK, NEW YORK AFP/RTR/UPI/ANP) - De Afrikaanse landen hebben dinsdag in de Veiligheidsraad van de VN om sanc ties tegen Zuid-Afrika gevraagd omdat het weigert afstand te doen van Namibië (Zuidwest-Afrika), vanwege de apartheidspolitiek en wegens zijn steun aan de blanke minderheidsregering in Rhodesië De Veiligheidsraad was bijeengeroepen omdat het de uiterste da tum was waarop Zuid-Afrika zich bereid moest verklaren in Nami bië verkiezingen te laten houden onder toezicht van de VN. De ir van/.uicl-Alrika is rl welke opvatting >elijke waardigheid. Het Zuidafrikaanse plan voor een la tere onaniankelïjkheid van Namibië wezen de Afrikaanse landen nadrukke lijk af omdat er niet van opheffing van de apartheid wordt gesproken, er geen vrije verkiezingen worden aangekon digd en geen samenwerking met de be vrijdingsbeweging Swapo. De zitting werd verdaagd tot 23 september. Enkele uren voordat de Veiligheidsraad bijeen kwam. heeft de regering van Zuid-Afrika zich in beginsel bereid ver klaard waarnemers van de VN toe te la ten bij verkiezingen in ZuidwestrAfrika, zo wordt van gezaghebbende zijde in Vervolg kantlijn Windhoek vernomen Zuid-Afrika blijkt eveneens te hebben ingestemd met deelneming van zwarte nationalistische guerrillastrijders aan besprekingen over de onafhankelijkheid van het ge bied. Een en ander gebeurde op de multira- ciale constitutionele besprekingen in Windhoek. De blanken die de Zuidafri kaanse regenng vertegenwoordigden, knikten instemmend toen de kleurlin gen voorstelden dat er voor eind 1978 vrije verkiezingen worden gehouden onder toezicht van VN-waamemers. Tot dan toe had de Zuidafrikaanse overheid niets willen weten van 'inmenging' van de VN in ZuidwestrAfrika. i'erenigbi dan ook vai heeft de Amerikaanse buitenlandse zaken Henry Kissinger dinsdag in een toespraak in Philadelp hia gezegd. „Wij zijn diep bedroeld over de druk in zwarte woongebieden, universiteiten en scholen in geheel Zuid-Ainka Hier tre den de frustraties aan de dag van (ie zwarte Afrikanen als gevolg van een stelsel dat hun een status, gelijkheid en politieke rechten ontzegt Een stelsel dat penodiek tot uitbarstingen leidt kan onmogelijk rechtvaardig of accep tabel zijn. noch kan het duren'' aldus de minister Amerika zal al zijn invloed aanwensen om een vreedzame verandering teweeg te brengen in Zuid-Afrika Er Is in zuide lijk Afrika 'onmiskenbaar vooruitgang' gemaakt sinds het voorjaar, aldus Kis singer en de rol van Zuid-Airika daarbij is constructief geweest.. Sinds zijn be sprekingen met Vorster in juni had Zuid-Afrika een belangrijke stap voor waarts gedaan door zijn steun tut te spreken voor een meerderheidsbewind ui Rhodesié Ook het. lelt dat Zuidwest-Afrikaovernietal telange tijd onafhankelijk zou zijn. was op zichzelf een belangrijke doorbraak, zo vond Kis singer. Het komend weekeinde voert Kissinger controle van bestuur of programma- REGERING PARLEMENTAIR ONDERZOEK raad", aldus het Amsterdamse rapport. Een conclusie is wel duidelijk: wil men in Nederland verder gaan met de regio nale en lokale omroep, dan zal dat nog heel wat aan experimenten vergen. Bo vendien moet niet worden vergeten dat ondertussen de techniek niet stilstaat. Met name de ontwikkelingen op het ge bied van de kabel gaan steeds verder: er komen in de toekomst heel wat meer mogelijkheden dan alleen een uitzen ding vanuit een lokale studio. Binnen tien jaar kan met namè het televisietoe stel een geheel andere functie hebben in DEN HAAG - De Westduitse regering wil een parlementair onderzoek naar de het gezin dan het nu heeft. Niet langer gang van zaken rond de aanschaf van I.ockheeds'Starfighteraan het begin van de meer een kijkkastje met een passieve jaren zestig. De moeilijkheid is echter, zo verklaarde dinsdag minister Vogel van toeschouwer, maar de ingang tot be- justitie, dat Amerika niet erg wil meewerken, en dat de tot dusver beschikbare paalde circuits met allerlei mogehjkhe- documenten onvoldoende gegevens bevatten om vergaande conclusies te trekken, den voor onderwijs, voorlichting en wat Volgens Vogel heeft Washington geweigerd Amerikaans bewijsmateriaal over al met meer. Hoe zal bij een dei-gelijk Lockheeds financiële activiteiten aan Bonn af te staan voor een 'politiek' onder- informatieaanbod de rol zijn van een lo- zoek door een parlementaire commissie. kale omroep? Tot nu toe heeft de rege- Westduitse regering heeft het onder- Ook in andere landen wordt met smart zoek naar mogelijke Lockheed- steekpenningen heropend vanwege hernieuwde beschuldigingen aan het adres van de christendemocratische CSU enhaarleider. Franz-Josef Strauss. Lockheed zou Strauss en zijn CSU meer dan 12 miljoen dollar hebben uitbetaald om Europa 'rijp' te maken voor de Star- fighter. Strauss was indertijd minister van defensie en bestelde de eerste 900 Starfighters, waarna andere Westeuro- pese landen - ook Nederland - volgden in een hotel in Zurich besprekingen met premier John Vorster over de crisisloc- stand in Zuidelijk Afrika. Zij komen za terdag laat in de middag in de Zwitserse stad aan en houden dezellde avond hun eerste bespreking. Zij coniereren de hele zondagen ook maandagochtend nog, zo wordt van Amerikaanse zijde verno men De Nederlandse regering zou er geen enkel bezwaar tegen hebben, indien de Veiligheidsraad van de Verenigde Na ties een dwingend wapenembargo tegen Zuid-Afrika zou uilvaardigen, aldus bcel't de woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken verklaard. De Veiligheidsraad heelt enige ujd ge leden een - met dwingende - aanbeve ling doen uitgaan, geen wapens aan Zuid-Afrika te leveren Nederland voert deze aanbeveling tot op de letter uit. al dus de woordvoerder In Den Haag ver wacht men, dat Namibië in de algemene vergadering van de VN, die m de tweede helft van septembenn New York begint, in volle omvang aan de orde zal komen. /vt De Federatie Nederlandse Vakbewe ging (FNV) heeft de regering gevraagd, wettelijke maatregelen te nemen te neinde de Nederlandse economische betrekkingen met Zuid-Afrika te ver breken. De FNV dringt er tevens bij de regering op aan, de aanbevelingen van de Verenigde Naties te onderschrijven, die zijn gericht op verbreking van de economische betrekkingen. Verder wil de FNV, dat de regering zich wendt tot secretaris-generaal Waldheim van de VN met het verzoek om bindende sanc ties tegen Zuid-Afrika uit te vaardigen. Het bestuur van de PPR heeft er dins dag bij de regering op aangedrongen om de Verenigde Naties te vragen de conse quenties te trekken uit eigen besluiten en uitvoering te geven aan resoluties dtf een boycot vragen van Zuid-Afrika. 'Zie ook pagina 4i Complex ran de nieuwe regionale omroep Brabant Links directeur J Grijpink. tn iirt midden prof. dr G M ran Veldhoven. Voorzitter van de stichting regionale omroep Brabant, en rechts crm-mimster mr H. t an Doorn. TWEEJARIG EXPERIMENT EINDHOVEN (ANP) - Dinsdagmiddag heelt minister mr. H. van Doorn (crnu in Eindhoven de studio van de experimentele radio-omroep 'Omroep Brabant' offi cieel geopend. Omroep Brabant start woensdagmiddag haar uitzendingen voorde regio's uit Oost-Brabant. Het experiment wordt gefinancierd door het rijk en duurt twee jaar. ring geweigerd m dit opzicht een reële toekomstvisie te ontwikkelen: een rap- portdaarover van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid is zelfs in de kast verdwenen. De regering zou ech ter de moed moeten hebben om deze nieuwe mogelijkheden onder ogen te men en om ondertussen de financiële mogelijkheden open te houden voor be staande experimenten. Dat zou beter zijn dan het voortdurend dreigen met die befaamde twee jaar. Als het rijk het daarna inderdaad overlaat aan de streek, kan men er maar beter niet mee beginnen. De minister heeft A. gezegd en dreigt nu dat dat B. niet van hem zal komen. En dan te weten dat ook op dit gebied een alfabet zesentwintig letters heeft. Misschien wel meer. Twee jaar is te schamel In antwoord op de uitwijzing door Zwitserland van een Perzische attaché bij internationale organisaties m Ge neve wegens spionage heeft de regering in Teheran dinsdag een Zwitserse ambassade-attache in Perzie gelast het land te verlaten. De Westduitse staatssecretaris van jus titie. Erkel. zal op korte termijn naar Washington reizen met hoogstwaar schijnlijk als voornaamste taak de auto riteiten daar te bewegen tot een soepe ler houding bij het afstaan van Lockheed-documenten. NIEUWE PRO NUNTIUS GORDON IN ONS LAND VERWELKOMD SCH IPHOL - Hartelijk begroet door kardinaal Willebrands links op foto en de vicarissen-generaal Bar van Botterdam cn Kuipers van Haarlem is dins dagmiddag de door de paus als opvolger van Mgr. Angelo Felici in Neder land benoemde nVuwe pro-nuntius mgr. John Gordon aangekomen. Mgr. Felici is naar Lissabon overgeplaatst. De thans 63-jange John Gordon. Ier van geboorte, was tot nu toe pro-nuntius in New Delhi. Hij kwam in 1948 bij de diplomatieke dienst van het Vaticaan. Vervolgens was hij achtereenvolgens apostolisch gedelegeerde en zaakgelastigde in Thai land, India en Noord-Afrika. In 1976 werd hij aangesteld als apostolisch gede legeerde in Pretoria en in 1971 volgde de benoeming tot pro-nuntius in New Delhi gewacht op meer informatie Washington. Zowel in Griekenland als Turkije kunnen de regeringen met het tot nog toe beschikbare materiaal weinig uit de voeten. De Turkse justi tiële autoriteiten hebben weliswaar enige documentatie van Washington ontvangen, maar daarin ontbreken he laas de namen van degenen die smeer gelden van Lockheed zouden hebben geïnd. De Griekse regering heeft na herhaald en hardnekkig aandringen bij Washing ton voldoende gegevens in handen ge kregen om een officieel onderzoek te starten naar betalingen van Lockheed aan regeringsfunctionarissen. Tot op heden is over de Griekse Lockheed-zaak weinig meer bekend dan aan een gene raal betaalde 'commissies' van een half miljoen dollar voor de verkoop van Hercules-transportvliegtuigen aan de Griekse luchtmacht. In de Noorse pers wordt melding ge maakt van een intern onderzoek van het ministerie van defensie, waarbij alle contracten tussen Lockheed en de Noorse regering zullen worden nagelo pen. Vermoedens van onwettige beta lingen zouden er niet zijn. maai na alle publikaties over Lockheed schijnen de Noren het zekere voor het onzekere te willen nemen De Noorse luchtmacht heeft Starfighters. Orions en Hercules- toestellen van Lockheed aangekocht In Los Angeles heeft de voormalige vice-president van Lockheed, Carl Kotchian, ccn Japanse parlementaire onderzoekscommissie nieuwe geheime gegevens verstrekt. Dat gebeurde op een besloten zitting van de arrondis sementsrechtbank ter plaatse. In zijn openingsrede stelde minister Van Doom nogmaals nadrukkelijk dat de Omroep Brabant na beëindiging van het experiment bekostigd zal moeten worden vanuit de regio. Minister Van Doorn zei graag gelden te hebben vrij gemaakt voor een aantal proefnemin gen 'maar met het verstrijken van de periode van twee jaar zal naar een an dere oplossing moeten worden ge zocht". aldus de minister, die daaraan toevoegde graag te willen meezoeken naar een bevredigende oplossing, die op de plaatsen waar een werkelijke be hoefte aan regionale omroep bestaat een mogelijkheid kan bieden om hetook werkelijk van de grond te laten komen Prof dr. G. van Veldhoven, voorzitter van de Stichting Regionale Omroep Brabant waartoe de Omroep Brabant behoort, zei in zijn welkomstwoord een centrale financiering, hetzij uit alge mene middelen dan wel uiteen bijdrage van de kijk- en luistergelden, een zeer wezenlijke voorwaarde te vinden voor het optimaal functioneren van de regio nale omroep. De regionale omroep mag volgens mi nister Van Doom geen afspiegeling zijn van de belangrijkste politieke groepe ringen in de regio. „De regionale omroep moet diversiteit uitstralen. De lokale omroep moet ook niet in handen zijn van burgemeesters en andere notabe len. De regionale omroep is een voorzie ning voor en van de regio. Men wake er tegen hetslempel van elitair te krijgen", aldus de minister die zich in zijn ope ningsrede ook tegenstander van re clame in de regionale omroep toonde. Hel programma van de Omroep Bra bant is exclusief bedoeld voor de lïOO.OOO inwoners van dc regio Zuidoost-Brabant. De exploitatie wordt jaarlijks begroot op anderhall miljoen gulden. De investering en aan loopkosten bedroegen ruim één mil joen gulden. De overkoepelende Stich ting Regionale Omroep Bragant vindt dat er ook zendmachtiging moet komen voor de regio's west, midden en noord oost Noord-Brabant. DEN HAAG - De Vredestein- vestigingen in Loosduinen. Raalte, Drachten. Heveadorp. Leiden. Lud- wigsberg en Detmold zijn tc koop. Hel Vredeslcin-bedrijf zal worden samen gebundeld in Arnhem (een nieuwe fa briek) en Maastricht. Dat staat te lezen indeintentieverklaring diederegering samen met Goodrich Company heeft opgesteld. Minister Lubbers zal over deze verklaring vandaag (woensdag) een bespreking voeren met de tweede kamercommissie voor economische zaken. Uit de intentieverklaring blijkt dat het totaal aantal arbeidsplaatsen bij Vre- destein met niet meer dan 1000 zal da len De vestigingen die niet zullen wor den gehandhaafd, worden te koop aan geboden. Bij deze verkoop dient, aldus cie intentieverklaring, het behoud van de werkgelegenheid zoveel mogelijk gewaarborgd te zijn. De bedrijven in Maastricht en Arnhem zullen worden geleid door een drie hoofdig bestuur, waarvan éen man be noemd wordt door Goodrich. De staat wijst de voorzitter aan. cn dc derde be stuurder zal 'het vertrouwen van de factor arbeid moeten genieten'. Deze bestuurder zal door middel van ccn overlegprocedure worden benoemd. Goodrich zal. aldus de intentieverkla ring. vandaag 49 procent van de aande len aan de slaat overdragen. Aan een door de staat aan te wijzen stichting zal 2 procent van de aandelen worden over gedragen tegen betaling van f 1,- Bo vendien verleen t. Goodrich aan de stich ting een optierecht op de overige aande len. Doel van deze stichting zal zijn het na reorganisatie handhaven (en derden interesseren in deelneming) van Vredes- tein. De staat en Goodrich zijn er zich van bewust dat de raad van commissaris sen van Vredestein zal moeten worden uitgebreid, om later weer te worden in gekrompen tot vijf leden. Goodrich mag er van die vijf twee aanwijzen. De voorzitter van de raad van commissa rissen zal tevens voorzitter van de stichting worden. Men verwacht dat daardoor een nieuwe, uit Nederlanders bestaande raad van bestuur zal worden geformeerd. De reorganisatie moet volgens de inten tieverklaring zo snel mogelijk zijn be slag krijgen. Het definitieve reorganisa tieplan zal door de minister van econo mische zaken moeten worden goedge keurd. Goodrich handhaaft de lening van 15 miljoen en stelt de ontvangen koopprijs van de aandelen als lening ter beschikking van Vredestein. De staat zal aan Vredestein een achtergestelde lening met een looptijd van vijftien jaar verstrekken. Voor de stichting van het nieuwe bedrijf in Amhem zal een rijks subsidie worden gegeven. Goodrich zal met Vredestein een nieuwe Technical Assistent Agreement aangaan voor de technologie van Goodrich op het gebied van fabricage van banden en bepaalde andere eind- produkten van rubber. Daardoor zal Vredestein in staat worden gesteld nieuwe produkten te fabriceren en be staande te verbeteren. Goodrich zal Vredestein voorts aanbieden, op nor male commerciële voorwaarden een overeenkomst aan te gaan. waardoor Vredestein het hoofdagentschap in Ne derland en mogelijk andere Europese landen krijgt voor verkoop en marke ting van Goodrich-produkten. waar voor de nieuwe overeenkomst geldt en die door Vredestein wordt gefabri ceerd. Meer wind Eerst nog zonnige perioden, later meer bewolking en voornamelijk in het noorden van het land een bui. Tot ma tige en aan de kust lot krachtige toe nemende wind, krimpend naar zuid west. Maxima omstreeks 19 graden. Vooruitzichten voor donderdag en vrij dag. Af en toe buien, middagtemperaturen ongeveer 18 graden. Weersvooruitzichten in cijfers gemid deld over Nederland. Voor donderdag aantal uren zon: 0 tot 7; min. temp. om streeks 18 graden; max. temp: om streeks 18 graden; kans op een droge periode van minstens 12 uur: 60 procent: kans procent op een geheel droog etmaal 30 Voor vrijdag: aantal uren zon: 1 tot 7; mm temp. om streeks 11 graden: max. temp: om streeks 18 graden: kans op een droge periode van minstens 12 uur. 60 procent kans op een geheel droog etmaal: 30 procent N.B Voor de temperaturen geldt voor doncerdag een marge van 2 graden en voor vrijdag een marge van 3 graden rond de opgegeven waarden ZON EN MAAN 1 september Zon op 05.52 or Maan op 14.39 or 2 september Zon op 05.54 or Maan op 15.35 or (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De derde ronde van liet tweede-kamerdebat over de ontwape ningsnota van minister Van der Stoel en staatssecretaris Kooimans (buiten landse zaken) kon dinsdag tegen de verwachtingen in niet met een kamc- roordeel over de ontwapeningsnota worden afgesloten. Vooral binnen de christen-democratische fracties heer ste namelijk verwarring over de moties die bij dit debat aan de orde zijn ge bracht. Op verzoek van CDA- woordvoerder Mommerstccg zal pas vandaag iwoensdag) over deze moties worden gestemd. Binnen de CDA-fracties zal met name nog overleg nodig zijn ovei een motie van dr Waltmans «ppr». waarin wordt gevraagd dat Nederland'het initiatief neemt tot. een verklaring die de NAVO zou moeten afleggen, en waarin wordt gezegd dat men nooit in een conflict als eerste atoomwapens zal inzetten ide zo genoemde no-first-use-verklaringi Mr Mommersteeg had verklaard dat een meerderheid van zijn fractie voor deze motie zou stemmen, ervan uitgaand dat als voorwaarde voor een dei gelijke ver klaring zou gelden dat de andere kant. het Warschau-pakt. hem ook zou afleg gen. en dat eerst de conventionele strijdkrachten van de NAVO op gelijke sterkte zouden zijn gekomen als het Warschau-pakt Dr Waltmans verzette zich tegen die interpretatie: ..Men moet geen motie tegen de bewapening gaan gebruiken om te pleiten voor meer be wapening Ook minister Van der Stoel ontraadde deze motie-Waltmans. die echter wel de steun zal krijgen van zijn eigen partij in de tweede kamer, de PvdA. Mevrouw Van Leeuwen (arpi liet duidelijk blijken dat zij zich bij de komende begrotings behandeling zal verzetten tegen elke bezuiniging op de defensie. ..Elke ver mindering van de defensiebegroting zal in overleg met de NAVO-partners moe ten plaatsvinden" Het zag er dinsdagmiddag naar uit dat de meeste moties waai minister Van der Stoel zich tegen verzette weliswaar zul len woiden verworpen, maar alleen dank zij de tegenstemmen van het CDA en de oppositie met name de VVD. Over een - dooi Van der Stoel ontraden - mo- t ie van de PvdA-leden Dankert en Franssen. waarin de regering wordt ge vraagd ernaar te streven dat het aantal NAVO-kemwapens in Europa wordt vermindei d zei VVD-woordvoerder De Koster „Wij moeten in deze de regering niet voor de voeten lopen". 1 USER Van der Stoel had zich vooral gestoten aan deze motie van zijn partijgenoten, omdat die voortbouwt op kritiek die de PvdA al langer heeft op ho' voorzich tige beleid dat de minister binnen de NAVO voert met betrekking tol de MBFR, de onderhandelingen tussen NAVO cn Warschau-pakt over weder zijdse evenwichtige vermindering van de bewapening in Midden-Europa. De PvdA-fractie zal verder steun geven aan een andere motie van PPR-lid Waltmans. waarin de regering wordt ge vraagd te streven naar een Europa dat vrij is van kernwapens, hoewel mr Van der Stoel deze motie "utopisch' noemde, vooral omdat Europa vanuit bijvoor beeld Afrika en Azië nog steeds be dreigd kan worden met kernwapens Een verdere verslechtering van de rela ties tussen minister Van der Stoel en zijn eigen partijgenoten in de kamer, wordt veroorzaakt door de motic- Franssen. waarin wordt gevraagd om studie van de mogelijkheden van ge weldloos verzet en var. het eenzijdig af zien van militair geweld, om de risico's voor een kernoorlog te verminderen. Volgens Van der Stoel - gesteund door CDA en VVD - zou zelfs een dergelijke studie de geloofwaardigheid van Neder land als N.AVO-bondgenoot. en daar mee de invloed die Nederland in het bondgenootschap heeft, schaden. Andere moties van dr. Waltmans - waarin onder meer wordt gevraagd om verwijdering van atoomwapens uit Ne derland en uit handen van Nederlandse strijdkrachten in West-Duitsland, en waarin wordt gevraagd om verdere re gels ter beperking van de Nederlandse wapenexport tot landen die lid zijn van de NAVO. kregen slechts geringe steun. NAVO De meest vergaande motie die tijdens het ontwapeningsdebat werd inge diend. die van de PSP'er Van der Spek. waarin de regering werd gevraagd uit de NAVO te treden, zal slechts de steun krijgen van de PSP zelf en van enkele PvdA-leden. PPR-woordvoerder Walt mans zag uittreden uit de NAVO als een eindpunt, nadat verdere ontspanning in Europa zou zijn bereikt. CPN- woordvoerder Bakker redeneerde, dat de PSP met deze motie slechts het dui velse motief had de ultra-rechtse voor standers van de NAVO op één hoop te jagen met degenen die binnen de NAVO een progressief beleid willen voeren. Via deze redenering kon de CPN er opnieuw aan ontkomen vóór een motie van de gehate PSP te moeten stemmen. Een motie van mevrouw Van Veenendaal-van Meggelen ids'70). die vroeg om versterking van dc westelijke samenwerking in NAVO- en EEG- verband, ter versterking van het stre ven naar ontspanning en ontwapening, ondervond slechts weinig belangstel ling. Behalve SGP en GPV. die zich bij monde van GPV'cr Verbrugh dan nog distantieerden van de Europese aspec ten van de motie, verklaarde niemand zich ervoor. NUTH - Burgemeester mr. Chris Rutten (34) van Nuth vindt dat de politie te weinig rugdekking van het openbaar ministerie in Maastricht krijgt bij het bestrijden van jeugd- baldadigheid. Uitlatingen die mr. Rutten hierover deed in de raads vergadering zijn maandag voor de officier van justitie, mr. J. Booster, als plaatsvervangend hoofd van het parket in Maastricht, aanleiding geweest scherp te reageren. Volgen mr. Booster worden zaken tegen jongeren onder de 16 jaar (onder de 12 jaar is niemand vervolgbaar) 'nooit gewoonweg' geseponeerd, zoals de burgemeester van Nuth aan de raadsleden in zijn gemeente heeft laten weten. Aanleiding voor mr Rutten om te reageren op het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie zijn de vele klachten die vooral bejaarden bij de rijkspolitie in Nuth deponeren over jeugdbaidadigheid rond de vis vijvers in die plaats Mr Rutten: „Naar aanleiding van die klachten hebben raadsleden om meer politie optreden gevraagd tegen jongeren die met stenen naar dieren gooien, blijven rondfietsen en dergelijke. In mijn wekelijkse contacten met de postcommandant van de politie hier in Nuth - die contacten zijn goed. tenslotte is de postcommandant een oude schoolvriend van mij - heb ik ervaren dat de politie wel eens moe deloos wordt. Niet alleen kan men de taken door onderbezetting niet altijd volledig aan. maar ook de weten schap dat veel van dit soort jeugdza ken geseponeerd wordt, speelt daar bij een belangrijke rol". Bisschop Gijssen waarschuwt voor mgr. Lefebvre S1TTARD (ANP) - De bisschop van Roermond, mgr. dr. J. Gijsen, heeft de katholieken in Limburg dinsdag drin gend opgeroepen geen heil te zoeken bij de door de paus geschorste aartsbis schop mgr. Marcel Lefebvre. Bisschop Gijsen deed dit tijdens een SL Rosa- processie in Sittard aan de vooravond van de komst van bisschop Lefebvre naar het Limburgse Stein. De bisschop stelde met spijt vast dat in zijn bisdom ook mensen zijn die mgr. Lefebvre willen volgen. Hij doelde op Bertha Meulenberg in Stein en haar aanhangers. ..Laatu nietmisleïden door wat bfj zogenaamde verschijningen van met name Maria zou zijn gezegd" waar schuwde hij. Intussen heeft kapelaan W. Kouwenberg, die diensten doet in de ei gen kapel van Bertha Meulenberg in Stein. laten weten dat mgr. Lefebvre vrijdag om elf uur de kapel in Stein plechtig zal komen wijden en dat hij er tientallen kinderen van katholieken uit Nederland. België en Duitsland het vormsel zal toedienen. De Westduitse minister van buiten landse zaken. Hans-Dietrich Genscher, is dinsdag tijdens een verkiezingstour nee in Neder-Saksen ontsnapt aan een ernstig verkeersongeluk, waarbij vier doden vielen en drie deels zwaarge wonden. Diractie: F van de Velde, K. Scherphuis en W. F, de Pagter. Hoofdradacteur: G. A. de Kok. Adjunct-hoofdredacteuren: M. P Dieleman en C. van der Maas. BUREAUS: Vlissingan: Walstraat 56-60, tel. (01184) 15144. Middelburg: Markt 51. tel. (01180) 27651 Goes: Grote Markt 2. tel. (01100) 16140. Temeuzen: Nieuwstraat 22, tel. (01150) 4457 Hulst: Steenstraat 6, tel. (01140) 4058. In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t/m vrijdag vanaf 19.00 uur: (01184) 15144 Telefoonnummers buiten kan tooruren: Advertentie-afdeling: (01186)1584. 's Zaterdags (01184) 15144 van 9.00-11.30 uur. Redactie- (01184) 14796. Voor klachten bezorging op za terdag de plaatselijke kantoren van 9.00-11.30 uur Expeditie: (01183) 63533. Overl. adv. maandag- t/m vrij dagavond van 20 30 tot 22.00 uur (01184) 15144. Zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen: per kwartaal 37,75; franco per post f 42.-. per maand f 12,75; losse hummers 0.55 (inclusief 4 pet. btw). Advertentietarieven: 77 cent per mm; minimumprijs per advertentie f 11.55; ingezon den mededelingen 2'/ix tarief. Voor bneven bureau van dit blad 2,50 meer Volledige tarieven met contract prijzen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw. Giro: 35 93 00, Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 3