Veiliger scheepvaartverkeer op Westerschelde bij Hansweert Gs verklaren beroep van Metz Sluis ongegrond „CHLOROTHENE BIJ CRUSON NIET VERSTANDIG GEBRUIKT" Rel over gebruik tennisbaan bij Badmotel Westkapelle Milieu-inspecteur Adriaanse in verweer: ""707SSP almanak WOENSDAG 1 SEPTEMBER 19/0 „Verstandig gebruik eerste vereiste" MIDDELBURG - Dr. A. Adriaanse, Zeeuws milieu-inspecteur, blijft er bij dat de manier waarop bij het be drijf van de gebroeders Cruson in Breskens chloroUiene werd ge bruikt, kankerverwekkende stof fen kan vrijmaken. De inspecteur heeft zich ervan vergewist dat vol gens recente studies en proeven, chlorothene op zich niet kanker verwekkend is en dat ook niet hoeft te zijn bij gebruik volgens bepaalde voorschriften. „Maar het blijft een giftige stof die je verstandig moet gebruiken. Bij Cruson is dat zeker niet gebeurd", zegt dr. Adriaanse. Hij verweert zich daarmee tegen de kritiek op door de Kroon bevestigde argumenten uit zijn beroepschrift, dat. zoals bekend, b. en w van Oostr burg dwong om gedeelten van het Breskense bedrijf te sluiten. Eén van dr. Adriaanse's drijfveren om sluiting te bepleiten was, dat by het gebruik van chlorothene in de ontvettingsin- stallatie knkerverwekkende stoffen kunnen vrijkomen. Met name de Cruson-directie reageerde verontr waardigd: „Dit is onbegrijpelijk, want chlorothene wordt zelfs aanbe volen door de arbeidsinspectie, zei adjunctrdirecteur Van Hanegem vo rige week. Voor de heer Adriaanse was de kri tiek aanleiding tot een diepgaand onderzoek, waarbij hij onder meer gebruik maakte van de resultaten van Amerikaanse onderzoekingen Z'n bevindingen sterken hem in de overtuiging dat hij het bij het rechte eind had „Voorzover mij bekend is is he t bestanddeel waaruit chlorothene praktisch alleen bestaat, dat is 1 1.1. tnchlorethaan. niet kankerverwek kend Dat is althans niet gebleken bij de meest recente onderzoekingen en proeven met ratten. Om die reden wordt chlorothene toegepast als ver vanging van onder meer het vroeger veel gebruikte trichloorethyleen, doorgaans tri genoemd, dat bij proefdieren leverkanker bleek te kunnen verwekken. Het is voor mij begrijpelijk dat de arbeidsinspecue daarom het gebruik van chlorothene adviseert- Maar de producenten ge ven niet voor niets gebruiksvoor schriften als ze chlorothene leveren, want ook dast blijft een gevaarlijke giftige stof. Ik ben ervan overtuigd dat er bij Cruson op onzorgvuldige wijze mee omgesprongen is. Dat was zelfs een reden te meer voor mij om beroep aan te tekenen, toen het ge meentebestuur van Oostburg wei gerde het bedrijf te sluiten", zegt de heer Adriaanse. De Zeeuwse milieu-inspecteur heeft over de cholorothene-kwestie reac ties gekregen uit het hele land en vindt daarom 'opening van zaken' op zijn plaats „Men moet weten hoe de vork in de steel zit" Hij gaat niet in op de vraag ol de pro ductie vancholorothene-denvaat. zoals dat bijvoorbeeld op grote schaal gebeurt bij DOW Chemical in Temeuzen. ook. risico's met zich meebrengt. „Nogmaals: uit de meest recente gegevens valt in alle rede lijkheid met af te leiden dat cholo- thene kankerverwekkend zou zijn. Het gaat mij op het ogenblik alleen om de manier waarop het wordt toe gepast, vooral bij Cruson. En daar over bestaan geen twijfel zo kan het niet" De heer Adriaanse acht zich met be voegd tot commentaar op het plei dooi van de vakbonden voor een me disch onderzoek van alle werkne mers van Cruson. Het is niet de taak van de inspectie milieuhygiëne, maar eerder van de arbeidsinspectie om een dergelijk onderzoek op gang te brengen. Het hoofd van het district Breda an de arbeidsinspectie, de heer C. Frankfoort zei desgevraagd dat hij zich nog in de kwestie moet verdie pen, maar dat een onderzoek he vooralsnog overbodig lijkt. „Wij ge loven niet zo in de gevaren van cho- lorothene en we durven het dan ook rustig aan te bevelen. Ik ben niet he lemaal op de hoogte van de situatie bij Cruson. maar voorzover ik weet is daar wel op verantwoorde wijze gebruik gemaakt van chlorothene. Het is wel de bedoeling dat we het nog eens nader gaan bekijken." Er zitten volgens de heer Frankfoort nogal wat haken en ogen aan een uit gebreid medisch onderzoek „Hoe moetje het aanpakken, wat moet je precies ondserzoeken en hoe zit het met de financiële consequenties. Normaal gesproken moet het bedrijf het betalen. Dat speelt toch ook een rol. al staat natuuelijk de gezondheid van de werknemers voorop." Adjunctrdirecteur Van Hanegem van Cruson blijft de beweringen van de milieu-inspecteur bestempelen als nonsens'. „Wij hebben een heel moderne installatie waann die chlo rothene wordt gebruikt Ik zie niet in wat daaraan mankeert." BESCHIKKING DERDE KAMER GS MIDDELBURG - De derde kamer uit gedeputeerde staten van Zeeland heeft het beroepsschrift van de B.V. P. J. M. Met» te Sluis, waarin werd verzocht om vernietiging van een besluit van b. en w. van Sluis, dat weigering van een bio scoopvergunning inhield, ongegrond verklaard. vergunning geweigerd. De derde kamer uit gs hield er bij dc beslissing mede rekening mee, dat de bij b. en w. van Sluis aanwezige vrees dat de bepalin gen van de bioscoopwet ziet zullen worden nageleefd voortkomt uit de er varingen die sedert januari 1975 met de BV Metz zijn opgedaan. 'TE DUCHTEN DAT BEPALINGEN NIET ZULLEN WORDEN NAGEKOMEN' In haar verzoekschrift had de BV Metz gedeputeerde staten behalve vernieti ging van het besluit van b. en w. ver zocht de gevraagde vergunning alsnog te verlenen. Bij de beslissing overwoog de derde kamer uit gedeputeerde sta ten, dat te duchten is dat appellante de bepalingen van de bioscoopwet met zal nakomen. In het Beroepsschrift, had de BV Metz aangevoerd dat zij b. en w. van Sluis uitdrukkelijk de verzekering had gegeven bereid te zijn strikt de bepalin gen van de bioscoopwet en de aan de vergunning te verbinden voorwaarden na te zullen leven. Gebleken is echter, dat de BV Metz zich in een naburige ge meente (Sas van Gent) niet aan de bepa lingen van de bioscoopwet heeft gehou den. Tijdens de beroepszitUng voor de derde kamer van gs werd dit namens de BV Metz in strijd metde feiten ontkend. Hieruit leidde de derde kamer uit gs af. dat hieraan niet de garantie kan worden ontleend, dat de BV Metz zich in Sluis wel aan de bepalingen van de Bio scoopwet zal houden. Bij beschikking van 30 maart 1976 had den b. en w. van Sluis de gevraagde Examens GOES - Aan de school voor Verpleeg kunde te Goes slaagden voor het ein dexamen Ziekenverpleging diploma A de dames M. J. Aartsen. B. J. M. Franse, J. J. Hage, A. Lambregtse, J Sanders en de heren P van Netten en J. J. Rotte, allen werkzaam in het streekziekenhuis "De Bevelanden' te Goes. Dit leidde tot een aantal veroordelingen in verband met overtreding van de al gemene politieverordening van Sluis. In de overwegingen werd voorts betrokken dat bij een controle op 14 mei 1976 in Sas van Gent werd geconstateerd, dat de BV Metz daar m strijd met de vergun ning een met gekeurde film vertoonde Aan slot van hun beschikking wijzen gs de BV Metz er op, dat de mogelijkheid bestaat beroep in te stellen op grond van de wet administratieve recht spraak overheidsbeschikkingen. Bin nen dertig dagen dient een dergelijk beroep te worden ingesteld bij de afde ling rechtspraak van de Raad van Sta te. JONGETJE (12) GESCHEPT DOOR AUTO: ZWAAR GEWOND DRIEWEGEN - De 12-jarige D. G. uit Driewegen is dinsdagavond ernstig gewond geraakt toen hij in zijn woon plaats met zijn fiets werd geschept door een personenauto. Met ernstig hoofdletsel en een beenbreuk werd hij per ambulance vervoerd naar het Be- rgzigtziekenhuis in Goes. Dinsdaga vond laat was het levensgevaar nog niet geweken. Het ongeval gebeurde omstreeks 5 mi nuten voor half negen toen G. met zijn fiets, waarachter ccn rijdende stellage was bevestigd, tussen wat bosjes de Paulushoekseweg opreed. Op dat mo ment passeerde juist de personenauto, bestuurd door de 28-jarige C. S. de J. uit Driewegen. Op de aan de fiets bevestigde stellage zat op het moment van het ongeval G.'s plaatsgenootje. de 10-jarige T. K. Hij kwam er zonder letsel vanaf. POLITIE MAAKT PROCES-VERBAAL OP TEGEN EIGENAAR- VERHUURDER PER 1 APRIL HUUR OPGEZEGD WESTKAPELLE - De rijkspolitie van Westkapelle heeft op woensdag 25 au gustus proces verbaal opgemaakt tegen de heer T. Veldman, adjunct- directeur van het Badmotel aan de Grintweg in Westkapelle. De heer Veldman werd op grond van artikel 461 (van het bekende 'verboden voor onbe voegden bordje') verbaliseerd. Hij zou de bij het Badmotel gelegen tennis baan, die door de eigenaar W. van den Tol wordt verhuurd aan de Lawn Ten nis Club Westkaap, na herhaaldelijke verzoeken onrechtmatig hebben betre den. Met dit proces verbaal, dat naar aanlei ding van een klacht van het bestuur van de Westkappelse tennisclub werd op gemaakt. zijn de ruim drie maanden du rende problemen tussen het bestuur en de eigenaar van het Badmotel geësca leerd. De heer W. van den Tol. gevraagd om commentaar: „Ik heb begin dit jaar twee tennisbanen bij het motelcomplex laten aanleggen omdat in voorgaande jaren is gebleken dat hiervoor belang stelling bestond. De zojuist opgericht LTC Westkaap hoorde dit en wilde graag één van deze banen huren en we zijn op een bepaald moment tot een ak koord gekomen" De banen werden door burgemeester L. M. Moermond op 1 mei officieel geopend en het zag er naar uit dat Westkapelle met deze nieuwe accom modatie een ongestoord seizoen tege moet zou gaan. Ware het niet dat enkele badgasten en ook de familie Van den Tol met hun adjunct-directeur diverse malen gebruik maakten van de aan de LTC verhuurde baan. Dit was in de ogen van hel bestuur onverteerbaar. „Kijk, de baan die wordt gebruikt voor de badgasten is vrijwel altijd vol. Nu ben ik en ook mijn vrouw niet in de positie om een week van te voren vast te kun nen stellen wanneer ik de tijd heb om een balletje te slaan. Zo zijn we op 6 Juni. Veldman en ik. een partijtje gaan spelen op de baan van de LTC. die op dat mo ment verlaten was. We zijn er toen op een niet bepaald vnendelijke manier dooreen bestuurslid afgejaagd", vertelt de heer Van den Tol. Een dergelijke situatie herhaalde zich op woensdag 18 augustus toen mevrouw Van den Tol, die overigens lid is van de LTC, samen met de heer Veldman op de verhuurde baan ging spelen. „We had den netles gehad op onze eigen baan. De lerares zei dat het goed was om nog even een bal te slaan. Aangezien er memand op de baan van de LTC was hebben we daar misschien nog tien minuten ge speeld". vertelt mevrouw Van den Tol. Dezelfde avond werd er door de voorzit ter van de LTC, de heer M. P. Damen. een bezoek gebracht aan het Badmotel. „Hij heeft toen uitgelegd dat dit niet ging, omdat Veldman geen lid is van de LTC", gaat ze verder. Ook op zondag 22 augustus overtraden mevrouw en meneer Van den Tol samen met de heer Veldman het 'verbod' van de LTC door een partij tennis af te ma ken op de LTC-baan. „En ook toen kwam de heer Damen om het door te praten. Ik heb hem toen voorgesteld om de baan voor het komende seizoen voor dezelfde voorwaarden te verhuren, mits ik nu het recht mocht voorbehouden om af en toe. als de baan er ongebruikt bij lag, mijn personeel op de baan te laten spelen", legt Van den Tol uit. Volgens de eigenaar kwam er niet direct een reactie van het bestuur. De vol gende avond, maandag 23 augustus, be zochten twee politieagenten het Bad motel met het doel de heer Veldman een proces verbaal te geven naar aanleiding van een klacht van het bestuur van de tennisclub. Aangezien de heer Veldman ADVERTENTIE Spannende transakties Belangrijke detailsin 'n perfekt kostuum van j l! MODE VOOR MANNEN FORTEX LANGE VORST 59 - 61 - GOES ZEEUWSE Bal Onderwijzend personeel - dal heefl het ook weer niet eenvoudig, hoorde laatste weken. Zo verzocht op een kleuterschool in het Walcherse de bevelvoerend juf in de eerste klas de koters tijdens een spel op de hurken te gaan zitten. Waarop één der leerlingen schreiend het vertrek verliet en door de onder wijzeres pas halverwege het school plein kon worden ingehaald. De kleuter verklaarde bij navraag snikkend haar hurken te hebben vergeten. Nu lijkt het ons zo'n klus met enig psychologisch en tactisch inzicht nog te klaren. Moeilijker lijkt ons de situatie waarin een onderwijzer in het Vlis- singse kwam te verkeren, terwijl hij op enige afstand volgde hoe zijn klas kastiebal speelde - een sport, die vroeger bevattelijk als slagbal werd aangeduid, toen honkbal kwam te heten en in deze tijd - waarin niets eenvoudig meer mag wezen - wordt betiteld als kastiebal. De man wond zich langzamerhand sterk op over de gedragingen van een zijner leerhngen. die met grote regelmaat zijn medescholieren poogde te demoraliseren met wat men gewoonlijk 'rotopmerkingen' pleegt te noemen. „AIs jij je mond niet houdt, vliegje d'r uit - voor jouw geen kastiebal meer", sprak de leerkracht tenslotte door tastend „Ik speel helemaal geen kastiebal", sprak de jongeman laconiek. „Ik doe aan sarcastiebal". NA INGEBRUIKNAME VERKEERSPOSTEN VERMINDERDE DRUKTE OP KANAAL LAATSTE TWEE JAAR GEEN ERNSTIGE ONGELUKKEN HANSWEERT - Het scheepvaartver keer op de WesterscheYde ter hoogte van Hansweert is er een stuk veiliger op geworden sinds de verkeerspost van de rijkshavendienst op de westelijke havendam bij Huisweert in gebruik is genomen. Vanuit de 24 uur per dag be zette post wordt het het scheepvaart verkeer op het gevaarlijke punt, waar de binnenvaart van en naar het kanaal door Zuid-Beve'and en de zeescheep vaart van en haar Antwerpen elkaar kruisen, met behulp van een radarin stallatie gevolgd en via de marifoon van aanwijzingen voorzien. De laatste jaren zijn op dit punt dan ook geen ernstige srheepvaartongelukken meer gebeurd. Het laatste ernstige on geval was in november 1974 toen een binnenvaartschip, dat uit het kanaal door Zuid-Beveland naar Temeuzen wilde varen, door een zeeschip werd overvaren. De schipper van het binnen vaartschip en zijn vrouw kwamen hier bij om. Ernstige ongevallen zijn sinds dien uitgebleven. Overigens werd ook al voor de ingebruikstelling van de walra- darpost in december vorig jaar het scheepvaartverkeer bij Hansweert ge regeld. Dat gebeurde toen doordeweeks overdag vanaf de 'Saaftinge' van de rijkshavendienst. Het ongeluk in no vember '74 gebeurde op zaterdagavond, toen de 'Saaftinge' niet in dienst was. De verkeerspost op de westelijke ha- vendam bij Hansweert doet met zijn grote, voortdurend ronddraaiende ra darantenne en zijn vier poten enigszins aan een ruimtevaartuig denken. Er is echter voor de constructie op vier poten gekozen om de post gemakkelijk te kunnen verplaatsen als bij de aanpas- smg van het kanaal door Zuid-Beveland de uitmonding van het kanaal m de Westerschelde meer oostelijk komt te liggen. De post is uitgerust met een Philips-walradar met twee snelheden, passeertijden en dergelijke. Tot de uit rusting behoren verder een Marconi- radar. radio-communicatiemiddelen voor de verbinding met de zeevaart, de binnenvaart en het sluispersoneel en een systeem van waarschuwingsllchten voor die binnenvaartschepen, die geen manfoon aan boord hebben. De walra- dar verschaft het personeel van de ver keerspost een nauwkeurig beeld van de verkeerssituatie op dit gedeelte van de Westerschelde. Via de radio-telefome- zender (marifoon) wordt aan zeesche pen en binnenvaartschepen een doorlo pende stroom van informatie en aanwij zingen gegeven om deze in staat te stel len het kruispunt zo veilig mogelijk te passeren. Dankzij het feit dat meer dan tachtig procent van de schepen, die thans de Westerschelde bevaren, mari foon aan boord heeft, kan het grootste deel van de passerende schepen van de aanwijzingen profiteren. De andere schepen worden door lichtseinen geïn formeerd. Race Met het in in gebruik nemen van de verkeerspost is ook de race van bin nenvaartschepen van Terneuzen naar Hansweert tot het verleden gaan beho ren. Vroeger voeren de schippers zo snel mogelijk van Temeuzen naar Hansweert, want wie zich na het afme ren in Hansweert het eerst bij de sluis- meester meldde, mocht het eerst de sluis binnenvaren. Een soort volg- nummertjessysteem dus. Nu melden de schippers zich per marifoon bij dc ver keerspost, terwijl ze onderweg zijn van Terneuzen naar Hansweert De volgor de, waarin de schippers zich melden, wordt doorgegeven aan de sluismees- teren geldt dan als volgorde, waarin de schepen de sluis mogen binnenvaren. „Het feit dat de binnenschippers met meer naar Hansweert racen heeft er ook toe bijgedragen dat het punt hier op de Westerschelde een stuk veiliger is ge worden", aldus njkshavenmeester H. Edens. „De vermindering van de scheepvaart op het kanaal door Zuid- Beveland als gevolg van het in gevruik nemen van de Schelde-Rijnverbinding heeftematuurlijkook toe bijgedragen." De rijkshavendienst van rijkswater staat heeft een paar weken geleden een nieuw vaartuig indienst gesteld: de 'Avesant'. Dit schip gaat dc 'Saaftinge' vervangen. Dit schip is al veertig jaar oud. I Iet werd in 1970 overgenomen van de rijkspolitie te water. Het was toen al afgekeurd. Het nieuwe vaartuig is evenals de 'Saaftinge' in Hansweert ge stationeerd. Voor de 'Avesant' werd bij scheepswert Schouten in Muiden op 4 juni 1975 de kiel gelegd. Mevrouw Zuurdeeg, de echtgenote van de hoofdingenieur directeur van rijkswaterstaat in Zee land, liet het schip op 3 juni dit jaar te water. Het fraaie schip is ruim 24 meter lang, heeft een breedte van 5.50 meter en een diepgang van 1.85 meter. Voor de voortstuwing zorgt een Stork-motor van 425 pk. Een speciale schroef- en roercombinatie geven het schip een bij zondere wendbaarheid. De 'Avesant' heeft twee radarbeeldkasten, één voor de navigatie en één voor de verkeersbe- geleiding. Verder is het schip uitgerust met een schuim/waterkanon op het dak van het stuurhuis en een snelvarende rubberboot Met de eveneens in Hansweert gestatio neerde 'Harmsen' en de in Vlisslngen zijn vaste ligplaats hebbende 'Stuyve- sant' beschikt de rijkshavendienst van rijkswaterstaat nu over drie moderne, goed uitgeruste schepen voor het Westerschelde-gebied. Het is de bedoe ling dat in de toekomst voortdurend één schip in dienst is. En dat Westerschel- degebied wordt nog steeds als een van de moeilijkst bevaarbare rivieren in West-Europa beschouwd door de boch ten, de verschillende stromen, het voortdurend wijzigen van het geulen- en platenpatroon en door de drukke scheepvaart. In het riviervak van Hansweert komen vier vaarwegen sa men. namelijk het Zuidergat (richting Antwerpen), de Overloop van Hans weert, het Middelgat (richting Temeu zen i en het kanaal door Zuid-Beveland. Behalve door de verkeerspost bij Hans weert wordt het scheepvaartverkeer op de Westerschelde ook geobserveerd door de walradarposten bij Waarde en het Land van Saaftinge. Deze zijn on bemand en geven hun observaties door aan een centrale post, in Antwerpen. De drie vaartuigen van de rijkshavendienst op de Westerschelde zorgen voor de con trole op het naleven van vaarreglemen- ten (de bemanning deelt zo nodig processen-verbaal uit), de contróle op de betonning en het verlenen van hulp bij eventuele ongevallen. Voor die hulp verlening bij calamitieten is een ram penregeling Westerschelde in voorbe reiding. De gemeenten, de provincie en organisaties als rijkswaterstaat, de BB, het Rode Kruis, de brandweren en de rijkpolitie te water zijn bij die rampen regeling betrokken. De samenwerking tussen de verschillende instanties is in Zeeland al ver gevorderd vergleken bij de situatie elders in het land. niet aanwezig was, slaagden beide die naren der wet hier niet in. Woensdag echter lukte dat wel. Contract „Hierna heb ik meteen een brief ge schreven naar het bestuur van de ten nisclub waarin ik de hele situatie heb geschetst en de huur per 1 april 197* heb opgezegd", zegt de heer Van den Tol, die niet aan de veronderstelling kan ontkomen dat de LTC op deze ma nier wil proberen banen van de ge meente los te krijgen. „Bij mijn weten hebben leden van 3ë tennisclub nooit emge hinder onder vonden van het feit dat wij af ten toe eens een paar minuten op die baan stonden. Het is gewoon het bestuur dat moeilijk doet", legt hij uit. Een mening die door de voorzitter van de LTC Westkaap wordt weerlegd met de woorden dat juist naar aanleiding van klachten van de leden hard werd opgetreden tegen overtreders van het verbod. „Tegen Van der Tol hebben wij als be stuur geen bezwaar als hij eens tennist op de door ons gehuurde baan, wel als Zijn personeel zich daar ook bij voegt", legt de voorzitter, de heer Damen uit „We hebben een club met 140 leden die allemaal hun contributie betalen om op die baan te mogen spelen, de heer Veldman is geen lid van de LTC. Als er jeugdleden zijn, die graag willen spelen en er staan volwassenen op de baan. ontstaan er moeilijkheden. De jevigi durft niet zo gauw volwassenen weg te sturen", aldus Damen. Naar zijn zeggen heeft hij de heer Van den Tol anderhalve week geleden ge waarschuwd, dat mocht er weer een spe ler op 'hun' baan zijn, er dan een klacht zou worden ingediend. „Drie dagen na dat ik bij hem was geweest s tond de heer Veldman weer op de baan. Toen hebben we als bestuur een klacht ingediend bij de rijkspolitie", verklaart hij, terwijl hij benadrukt dat men er niet over denkt om deze klacht in te trekken. Het bestuur van de LTC Westkaap heeft inmiddels een brief gestuurd aan het college van b. en w waarin de zaak wordt uiteengezet „Dan moeten we maar verder kijken. Ik hoop dat hier iets uitkomt, nu we volgend seizoen geen plaats meer hebben om te spelen", aldus de heer Damen. Politie Tussen deze twee partijen speelt ook opperwachtmeester J. J. D. Visser een actieve rol. Onder diverse bewoners van Westkapelle en badgasten wordt gesproken over een dicutabele rol die de wachtmeester als politieman en als lid van de tennisclub zou hebben ge speeld. Gevraagd om commentaar vertelt de opperwachtmeester „Als ik als lid van de tennisclub iemand van de baan stuur roept dat andere reacties op dan bij de andere leden omdat ik politie-agent ben. Maar ook een agent kan maat schappelijk gezien een functie hebben Ik heb op verzoek van het bestuur van de tennisclub een oogje gehouden op het overtreden van artikel 461. Ik bene: zelf helemaal niet happig op om me: briefles te gaan zwaaien maar als he: bestuur een klacht indient kan ik niet) anders doen". De heer Visser is in verband met dea affaire zelfs op het matje' geroepen in Middelburg, daar één van de badgasten over zijn 'discutabele gedrag' contact had opgenomen met een luitenant van de rijkspolitie in Middelburg. „Ik heb toen in Middelburg een gesprek gehad waarin duidelijk naar voren kwam dat als het nog te vaak zou gebeu ren dat iemand gebruik zou maken van de baan van de LTC dan artikel 461 ge hanteerd zou moeten worden", aldus de opperwachtmeester, die uitlegt dat het principe 'verhuurd is verhuurd' gewoon geldt. „Als ik een huis verhuur, waarvan één kamer continu leeg staat en ik daar als eigenaar kom en zeg dat ik daar wil sla pen, heb ik geen enkel recht van spre ken," besluit hij. Het ziel er naar uit dat de heer Veldman binnenkort zal moeten voorkomen. De straf die op het overtreden artikel 461 staat is een geldboete van dertig gulden. P. J. van de Veeken rector van 'De Blaauwe Hoeve' HULST - Pater P. J. van de Veeken S F. uit Bavel is benoemd als rector van De Blaauwe Hoeve' te Hulst. De Prese.n™l tie gebeurt vrijdag 3 september doo deken dr. A. Blommerde tijdens de eu charistieviering van 17.30 uur.-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 2