Septemberfeesten belangrijk voor Axel als regionaal koopcentrum Axelse braderie heeft een sportieve inslag extw AXEL BELEEFT VOOR TWEEDE MAAL SEPTEMBERFEESTEN Droom wens: septemberfeesten in originele Axelse dracht9 OVER HONDEN Braderie duurt tot en met vrijdag Tegenwoordig heeft iedereen een hond. Er komen hoe zi langer hoe meer liefhebbers bij. Waar komt toch die heftig opbloeiende dierenliefde opeens vandaan vraag je jezelf af. Hoewel - het is geenszins zeker dat al die honden het wel zo goed getroffen hebben met hun ba zen en bazinnen. Zo nu en dan lees je over gevallen van verwaarlozing van honden die een vervolg krijgen voor de rechter, die je doen ijzen. Hoe dit ook zij, in mijn jeugd kon je de hondenbezitters op je vingers aftellen. De arbeiders hielden er doorgaans geen, ze keken wel uit, ze hadden in de crisisjaren echt geen behoefte aan nog een opvreter er bij. Wel zag je toen nog een enkele beklagenswaardige trekhond tussen een kreunend gareel geperst een kar voortzeulen, hierbij genadeloos opgezweept door de eigenaar. Zo'n eigenaar, daar voelde je niet de minste sympathie voor, hij kwam over als een dierenbeul vooral als hijzelf ook nog met zijn gemakzuchtige kont op dekargmg zitten. Je zag de hond lijden, hijgend met de tong uit de bek trok hij uit alle macht het voertuig voort. De hofhond. Weer een ander type. die je de stuipen op het lijf joeg door uitzinnig te keer te gaan als je het erj naderde om er enige verse eitjes van de boerin weg te pratenBoze voornemens deed hij snel vergeten, scha vuiten sloegen op de vlucht. Op hok en ketting was kritiek van de dierenbescherming. Toch heb ik me wel eens afgevraagd wat zo'n hondje zou gedaan hebben als hij niet aan de ketting gelegen had. Ongeschonden zou geen onbevoegde het hof hebben verlaten a Li hij er nog vandaan gekomen was. Daarnaast was er altijd de ware liefhebber, de op rechte vriend bij wie de hond een schitterend bestaan leidde. Dit beest zat janken op de de zerk van zijn baas als het zover gekomen was dat deze eronder lag Verder zag je de schoot- en juffershond. een troeteldier meestal behorend tot het ras der pekingezen of poe dels. Lichtgeraakte wezentjes met namen als 'Bijjou' en 'Chou-Chou', stierlijk verwend door hun vrouwtjes - meestentijds dames op leeftijd - die het bij het minste oj geringste dat hen niet zinde op een extreem keffen zetten. In weekbladen zag men spotprenten van ge drochtelijk uitziende wezens daarom waren het ook spotprentendie trippelend op hoge hakken werden meegesleurd door zo'n heftige keffer. Evenals dit bij mensen het geval is zijn er bij honden door het lot verwende exemplaren en verschoppelingen. Deze laatste worden dan underdogs genoemd, onderhon den dus want waarom toch altijd die afgrijselijk vreemde woorden? Het zijn verweesde'zwerfhonden, getekend door ontbering. Ze zijn ontzaglijk gevoelig voor vriendelijkheid en ha ken naar een aai. Deze eigenschappen worden hen wel eens kwalijk genomen en men vergelijkt, gaarne een zeker mensentype met de lieve straathonden noemt dit dan minachtend 'allemansvrienden'Iedereen een hond, dus 't kan niet donderen waar vandaan. Gerechtelijke dwangbevelen legt men achteloos ter zijde, de huisbaas kan icel wachten maar een hond moet er komen, al moet men er desnoods een hypo theek op nemen. Des avonds m parken en plantsoenen wordt men ver rast door zachte kreetjes - waagt zich daar een stel geliefden aan het minnespel0- nee. tisde hond die zijn gevoeg moet doen en lol wie hel baasje zich in orakel taal richt. Menige hond heeft een heerlijk hondeleven als baas en vrouwtje zich buitenshuis hebben begeven en de hond opgesloten in een vertrekje de ganse dag alleen is. Zijn wenend geblaf is dan op geruime afstand te horen. Want dierenliefde uit zich soms op vreemde wijze tmensenliefde trouwens ook). AXEL- Voor het tioeede achtereenvolgendejaar wordt in Axe> een braderie gehouden, van vandaag, woensdag 1 september tot en met vrijdag 3 september. Dat verklaart dan ook gelijk de naam voor de braderie: de Septemberfeesten. De organisa tie van dit gebeuren van de Axelse middenstand is in handen van de Stichting Streekcentrum Axel, waarin vertegenwoor digd zijn de Noordstraat-promenade, de Weststraat en de Ho- recavereniging Axel. Zoals bij iedere braderie gebruikelijk is. kan het winkelende publiek een flink aantal - sportieve - attracties tegemoet zien. Vanmiddag om twee uur opent wethouder J Deurloo van economische en middenstandszaken de braderie. Bij het Szydlowskiplein zal hij de vlag van Axel en het streekcentrum hijsen. Die vlag komt letterlijk uit de lucht vallenwant twee parachutisten worden boven Axel gedropt en een hunner zal het doek met zich naar beneden nemen. Wethouder Deurloo. AXEL - „Ik vind de septemberfeesten vooral belangrijk voor de gemeente omdat het de functie van Axel als re gionaal koopcentrum accentueert." Met die woorden duidt wethouder J. Deurloo van Axel van economie en middenstand de waarde die hij aan de septemberfeesten - braderie - hecht aan. ..De middenstand is een van onze be langrijkste pijlers", stelt de wethouder nadrukkelijk. ..we moeten aan de markt blijven, m de belangstelling blijven staan. Dat Axel bestaansrecht als koopcentrum heeft, bewijst de drukbe zochte zaterdagmarkt wel. Axel trekt publiek vooral zaterdags veel Belgen. We hebben geen dode middenstand, maar één die actief is. Bij Lokeren in België staan al borden die de richting aanwijzen, om een voorbeeeld te noe men. Onze middenstand is attent". We thouder Deurloo, in het dagelijks leven vervult hij een staffunctie bij de ZVTM, woont nu dertien jaar in Axel. Bij hun komst in het stadje hebben hij en zijn vrouw zich verbaasd ove de grootte van demiddenstand. ook toen al. „Als de middenstand van de Axelse bevolking alleen moest leven, waren de rampen niet te overzien", is zijn mening: „Maar, we hebben een regionale functie ln de ruimste zin van het woord". In zijn kantoor in het stadhuis legt hij uit dat in verschillende rapporten wel eens isgetwijfelkd aan de leefbaarheid van de Axelse middenstand. Een hoge dunk heeft deheer Deurloo over die rapporten in die zin niet: „J e moet maar eens rondlopen, dan verdwijnen die tw ïjfels wel". De septemberfeesten zijn een uiting van de middenstand naar huiten toe, naar het winkelende publiek toe. Daarom ook vindt de wethouder het van de organisatie - de Stichting Streekcen trum Axel - ook verstandig om de be kende Expo Axel niet gelijktijdig meer t e houden. Verleden jaar is de scheiding voor het eerst toegepast. De Expo ver huisde van het najaar naar het voorjaar en daar voor het voorjaar en daarvoor in de plaats kwam in de tweede helft van het jaar een braderie: de September feesten. nu voor de tweede keer gehou den. Spreiding De heer Deurloo: „Het is een gerichte spreiding, er zijn nu activiteiten in het voor- en najaar. Het legt het accent op Axel als belangrijk middenstand- plaatsje. Middenstandplaatsje, want ik blijf altijd bescheiden in dat soort ge vallen". WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1976 ZEEUWSCH-VLAANDEREN VRIJDAG GROOT TRIM FESTIJN RINGRIJDEN, KARATE EN PAALKLIMMEN AXEL - De activiteiten tijdens de Axelse septemberfeesten zijn ten op zichte van verleden jaar van karakter veranderd. Verleden jaar lag het accent op de oude ambachten en het optreden van kunstenaars. Nu is het geheel meer in het sportieve vlak getrokken, wat het programma ook duidelijk laat uit komen. Nadat wethouder J. Deurloo de Sep temberfeesten vanmiddag officieel heeft geopend, komen Walcherse rin- grijders op het Szydlowskiplein om een demonstratie te verzorgen. Aan het rin- grijden gaat de openingsceremonie voorat Twee parachutisten landen op hetSzydlowskipleinmet de vlaggen van de gemeente Axel en de vlag van het streekcentrum. Vier ruiters nemen de vlaggen van de para's over en brengen die te paard naar wethouder Deurloo. Hij zal methethijsen van de vlaggen het officiële gedeelte afsluiten. Hiema ma ken de organisatoren met de genodig den een rondgang over het braderieter rein: de Noordstraatpromenade. de Weststraat en het Szydlowskiplein Theo Koomen zal een en ander van commentaar voorzien. Van twee uur tot en met negen uur be staat de mogelijkheid voor bezoekers van de septemberfeesten om zich een aparte tak van sporteigen te maken: het tappen van bier. Dan kan in café 's Lands Welvaren'. De jeugd kan zich in tussen vermaken met een ouderwetse kindermis'en paalklimmen. En het bier tappen én de kinderkennis én't paal klimmen zijn activiteiten die drie dagen lang kunnen worden beoefend. De paal- khmmers zijn verdeeld in drie catego rieën: tot en met zes tot en met twaalf jaar en ouderen. Voor elke categorie is op het Szydlowskiplein een mast opge steld. De dansgroep 'Hava Naguila' uit Vogelwaarde treedt vandaag van 20 tot 21 uur op. Om zeven uur al is dan de boerenkapel 'Windkracht 9' bezig om de braderiebezoekers muzikaal te verma ken. Karate Een pas toegevoegd programmapunt voor morgenmiddag, donderdag, is een karatedemonstratie. In eerste instantie zou morgen eerst een judodemonstratie worden gegeven, maar die is een dag opgeschoven. Donderdagavond ver zorgt de boerenkapel 'De Kallesaien' uit Hulst de muzikale omlijsting op het braderieterrein. s middags, aanvang 16 uur. treden de ruiters van de ponyclub 'De Klepper- tjes' op het Szydlowskiplein op. Naast de kinderkennis en het paalklimmen wordt er voor de jeugd vrijdag nog wat speciaals gedaan. Dan treedt namelijk nog een goochelaarvoor de kinderen op, terwijl ook een poppenkastvoorstelling op het programma staat. Om 15 uur be gint in de Noordstraat een openbare vei ling en een rommelmarkt Een activiteit die al eerder in Axel is gehouden. Uit die tijd stamt ook het - op waarheid berus tende verhaal - dat het tafeltje waaraan de notaris zat te schrijven onder ellebo gen vandaan werd verkocht. De notaris mocht echter blijven zitten aan het ta feltje tot na de verkoop. Optocht. Om de sportieve sfeer nog even extra naar voren te laten komen begint om zeven uur vrijdagavond een grote op tocht van Axelse sportverenigingen. In optocht trekt een aantal verenigin gen van het Szydlowskiplein door de Noord en Weststraat weer naar het plein. Weer aangekomen op het plein begint dan in samenwerking met Sport Real een groot trimfestijn. De sportver enigingen die aan het defile deelnemen zijn: de zwemverenigingen 'de Otters', de christelijke sportvereniging 'Voor waarts'. de ZEVAC'. de motorcrossclub Axel imet 25 motoren op wangentjes"), AZW, de duivenhoudersvereniging 'Verwachting', de hengelsportvereni ging GOAL i Geduld overwint alles), de sportschool 'Delta' van Staf de Moor, de wielerclub van de Tapperij, de w Axel en De Kleppertjes'. De drumband Axel en de fanfare 'Hosanna' en "The Amo's uit Sas van Gent lopen in de stoet mee. Op het braderieterrein treedt van 19 tot 21.30 uur het PAP-orkest uit Begen op Zoom op. STICHTING STREEKCENTRUM: W. DIELEMAN DE1J 'MISSCHIEN AL VOLGEND JAAR' AXEL - De Stichting Streekcentrum Axel, de organisator van de Sep temberfeesten, heeft voor de toe komst nog een grote weens. En dat is nog eens keer een braderie houden, waarbij de middenstanders gekleed zullen zijn in originele Axelse kle derdracht. Voorzitter W. Dieleman-Dey van het streekcentrum vertelt dat er al en kele jaren over het naar buiten tre den in Axelse dracht wordt gespro ken In de laatste vergadering van de stichting ls er nog eens over gespro ken. Voorzitter Dieleman Dey: „Er werd op aangedrongen om het vol gend jaar al te doen We zouden het graag doen en we zullen het ook zeker proberen. Het is een droomwens van ons" Overigens komen de deelnemende middenstanders deze week niet in 'gewone kleding' in de kraampjes in de Noordstraat. Weststraat en Szyd lowskiplein te staan. Er wordt wel degeüjk een ouderwets kostuum aangetrokken. Wat de buitenstaander zal opvallen is het feit dat de Septemberfeesten vrijadg al zullen eindigen. Van de zijde van het streekcentrum is daar een eenvoudige verklzring voor: op zaterdag is het eenvoudig te druk om activiteiten te houden. Er zijn erg veel Belgen die het plaatsje dan ko men bezoeken op de wekelijkse marktdag. Over belangstelling denkt de organi satie niet te klagdn te hebben, im mers verleden jaar bij de eerste Sep temberfeesten was het bijzonder druk in AxeL Een voorbeeld: bij een kraampje zijn toen 20.000 formulie ren vooreen prijsvraag uitgereikt De heer Dieleman. tekent hierbij wel aan dat er twee zaken in het oog moetdn worden gehouden. Ten eer ste zijn er mensen die meer dan een W. Dieleman Deij. formiulier hebben ingevuld, maar. zo zegt hij, ook lang niet iedereen heeft een formulier ingevuld. De organisatoren zijn zeer verguld met het feit dat zij als eersten in OostrZeeuwsch-Vlaanderen ringlij ders aan het publiek kunnen presen teren. De Zeeuwse Ringrijdersvecee- nigingzal nameüjk een demonstratie verzorgen op het Szydlowskiplein. Er zal speciaal een parcours met palen worden uitgezet en er wordt een zandbed aangelegd. De ringrijders treden vanmiddag direct na de ope ningshandeling door wethouder Deurloo in het krijt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 23