Wens voor kustspoorlijn Den Helder tot België Veere ongeschikt voor vermaakcentrum invaliden PvdA-Zeeland wil meer aandacht bedrijfsdemocratie Onbekendheid met taak politie oorzaak van kritiek raadslid99 WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1976 IDEE 150 AGRARISCHE WERKNEMERS UIT ZEELAND EN ZUID-HOLLAND ONTSLUITING VAN ZUIDWESTEN (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG - Een groep van 150 Zeeuwse en Zuidhollandse agrarische werknemers wil een kustspoorlijn van Den Helder, dwars door Noord- Holland, Zuid-Holland en Zeeland naar Belgiè. Ze wil die spoorlijn om te komen tot de ontsluiting van het zuid westen des lands en tot een vergemak kelijking van een ontwikkeling van hel gebied in samenhang met de Randstad. De wens is neergelegd in een brief aan de raad van advies voor de ruimtelijke ordening, die reacties van de bevolking op de verstedelijkingsnota verzamelt en tot adviezen voor de regering ver werkt Ze willen dat de kustspoorlijn Den Heider-Alkmaar-Haarlem- Den Haag wordt doorgetrokken naar Den Briel- Hellevoetsluis- SteUendam-Zierikzee - over of onder de Oosterschelde (daar over lopen de meningen uiteen) - via Zuid-Beveland onder de Westerschelde door via Zeeuwsch-Vlaanderen naar Gent of Sint-Niklaas met aansluiting naar Antwerpen. De groep zegt te besef fen dat een en ander rigoureuze techni sche, financiële en landschappelijke in grepen zal vereisen, maar op de langere termijn zien ze in ruil voor die offers vele mogelijkheden. Met name doordat twee natuurlijke hindernissen (de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde) worden overwonnen In haar reactie op de verstedelijkings nota stelt de groep verder dat ze begrip kan opbrengen voor het voornemen van de minister van verkeer en waterstaat om onrendabele buslijnen te beperken. De impopulariteit heeft het openbaar vervoer echter aan zichzelf te wijten, zo meent de groep Bij het bepalen van de tarieven zou men - aldus de groep - moeten uitgaan van een stelsel, dat is gebaseerd op de afstand tussen twee punten door middel van het trekken van een rechte lijn. Men vindt het onbillijk, dat passagiers extra moeten betalen doordat de routes van het openbaar vervoer dikwijls via omwegen lopen. Als voorbeelden worden genoemd de trajec ten Vlissingen-Middelburg-Den Haag. Amsterdam- Leeuwarden en Utrecht- Breda In kleiner verband denkt de groep aan ringlijnen voor autobussen. De inspraakgroep verder- „Mochten onverhoopt financiële overwegingen VERDWIJNEN DUITSE MATROOS EN 1400 MARK NOG NIET OPGEHELDERD VLISSINGEN - De 'zaak Hans J. Fial' wemelt nog steeds van de duisterheden en er zijn nog geen nieuwe feiten aan het licht gekomen. Dat deelde een woordvoerder van de rijkspolitie te water dinsdagavond desgevraagd mee. Nog steeds bestaat onduidelijkheid om trent het verdwijnen van de 21-jarige Duitse matroos, die aanvankelijk bij de Kreekkraksluizen in de Schelde- Rijnverbinding verdronken werd ge waand, en de vermissing van boord kas (1.400 mark) van de binnen vaar ttanker Union 13' uit Keulen, waarvan Hans F. opvarende was Bij de rijkspolitie te wa ter bestaat het vermoeden, dat beide zaken met elkaar verband houden Het onderzoek, zo deelde de woordvoerder mee, is nog steeds in samenwerking met de Duitse justie gaande. toch leiden tot isolatie van bepaalde de len van dit gebied, dan willen wij aan dringen op vrijstelling van wegenbelas ting voor een regio, respectievelijk voor de tijd dat dit vervoer voor het nood gedwongen gebruik van de auto voor woon-kei kbezoekwoon-schoolvervoei woon- cultureel en familieverkeei Ook wordt opgemerkt dat bij de aanleg van verkeerswegen de wielrijder vaak ge dwongen wordt honderden meters, soms een kilometer, om te rijden ter wille van zyn eigen veiligheid Da t resul teert - volgens de groep - voor school- gangers een dagelijkse omweg en een clandestien gebruik van de voor auto's bestemde rijstroken met alle gevolgen van dien. Recreanten Met klem' stelt de groep verder dat de Zeeuwse en Zuidhollandse Eilanden niet alleen willen functioneren als op vang voor recreanten uit de Randstad In de eerste plaats wil men deze gebie den zien als plaatsen waar wordt geleefd en gewerkt De streken zouden ontwik keld moeten worden in samenhang met de Randstad, zij het waar mogelijk met behoud van het typische streekeigene Men meent dat op afs landen van 5 tot 10 km vanuit de kustlijn mogelijkheden zijn voor goede bouwlokaties in samen hang met kleineie arbeidsintensieve bedt ijven. mits aan de voorwaarden van ontsluiting naar de Randstad en naar Scheldepooit wordt voldaan De groep - die haar wensen in Rotter dam heeft geformuleerd - noemt haar gedachtengang die van 'een 150-tal eenvoudige hardwerkende en in de vrije natuur verkerende mensen'. De \i ensen zijn ondertekend door de heer J. A. van Uffelen uit Maasland, die zegt van de raad van advies voor de ruimte lijke ordening te verwachten dat de opmerkingen in de besluitvorming worden betrokken. BUITENBOORDMOTOR ONTVREEMD GOES - In de nacht van zondag op maandag is een rubberboot met buiten boordmotor. die bij de Piet lag afge meerd. ontvreemd. De waarde bedraagt ongeveer 8 000 gulden. De boot is eigen dom van het koninklijk Belgisch insti tuut voor natuurwetenschappen B. EN W. SLUIS: VOORKEUR VOOR UITGEBREIDE RPCZ-REGELING Sl.l'IS - B en w van Sluis blijven hel meest voelen vooreen gemeenschappe lijke regeling, waar hij de Zeeuwse ge meenten zowel bestuurlijke als finan cieel een vinger in de pap hebben van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ). Het RPCZ opnieuw hespreekt. er echter op dat Sluis onder de gegeven omstandigheden niet zal kunnen profitdren van liet RPCZ als men voorkeur blijft houden voor zo'n regeling. Een meerderheid van dc Zeeuwse ge meenten heeft zich inmiddels uitge sproken voor een zuiver financiële ge meenschappelijke regeling Die meer derheid zal hoogstwaarschijnlijk de doorslag geven als er zo'n regeling van de grond komt. De gemeenteraad buigt zich donderdag ook over een voorstel om een deel van de weg Sluis-Eede over te dragen aan rijkswa terstaat Dat gebeurt om met en de gemeente Sluis hoeft geen afkoopsom (voor het onderhoud) te betalen. Auto vrij ernstig beschadigd AXEL - In de nacht van maandag op dinsdag deed zich op dc Kerkdreef in Axel een aanrijding voor. waarbij een aldaar geparkeerd staande auto vrij ernstig werd beschadigd. De bestuurder van het voertuig, die de aanrijding veroorzaakte waarschijnlijk een lichtblauwe auto. reed door zonder zich bekend te maken AVO-NEDERLAND KOOS EMMELOORD MET EEN ROLSTOEL KUN JE VRIJWEL NERGENS TERECHT (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG - De AVO-Nederland (vereniging voor arbeids- en wel zijnszorg voor minder-validen) heeft Veere laten schieten als vesti gingsplaats voor een groots opgezet vermaakcentrum voor invaliden en validen. De reden daarvan is dat Veere. naar de mening van de AVO. nauwelijks over voor gehandicap ten aangepaste voorzieningen be schikt. „Daar een dergelijk project opzetten zou neerkomen op gehan dicapten pesten. Je kan de gehandi capten daar vrijwel alleen dingen laten zien waar hij niet in mag", al dus voorzitter A. Marseille dins dagmiddag tijdens een persconfe rentie in Den Haag Daar werd be kendgemaakt dal men Emmeloord voor het project heeft uitgekozen. De AVO-voorzittei desgevraagd We zijn ervan uitgegaan, dat we een vestigingsplaats moesten hebben in de buurt van een groot recreatiege bied Bij gespiekken met het minis terie van erm is het Veerse Meer on der andere genoemd als mogelijk heid Een zekere uitbreiding van de recreatie zou daar nog wel toe te staan zijn. zo bleek ons En dan ga je kijken welke plaatsen daar in de buurt liggen Veere bijvoorbeeld Maar dat plaatsje - hoe fraai en mo numentaal op zich - is niet geschikt om er gehandicapten te laten vertoe ven Met een rolstoel kun je daar vrijwel nergens terecht Daarom is Veere geschrapt van de lijst met mo gelijkheden' Met de bouw van het centrum in Emmeloord op een terrein van 45 hectare is een bedrag van 20 miljoen gulden gemoeid De plannen voor het project - ter gelegenheid van het 50- jarige jubileum van de AVO - zijn tot stand gekomen na uitvoerig overleg met de belangenorganisaties van ge handicapten. het ministerie van erm en het provinciaal bestuur van Over ijssel. Het centrum, dat. 'Land zonder drempels' zal worden genoemd, zal de integratie van invaliden en vali den moeten bevorderen en zal ruimte bieden aan 1000 gasten, die kunnen logeren in 50 bungalows tien woon eenheden voor alleenstaande zwaar gehandicapten, tien sta-caiavans. in eigen caravans en tenten Op het tei- rein wil men verder een restaurant, een winkel, een restaurette een spor thal. een zwembad, een kanovijver, kinderboerderij en midget-golfbaan vestigen. Van Voorenberghe ingeschakeld bij klerenactie IJZENDIJKE - Jac. van Voorenberghe. GROTE VAART rk Koster in IJzendijke. is sinds kort in geschakeld bij de klerenactie en klere- ninzamelingsdienst van de 'Salvato- riaanse hulpactie'. Die actie is gericht op de hulp aan armen, zieken en melaat sen m de ontwikkelinggslanden. Van Voorenberghe beheert een depot, waar iedereen die dat wil kleren kan bezor gen. Hij is overigens op zoek naar andere vrijwilligers die ook een klein depot zouden willen beginnen. BIJEENKOMST OVER ONDERNEMINGSRAAD GOES - Volgens de voorzitter van het gewest Zeeland van de Partij van de Arbeid, A. P. Schouw enaar. moet er in de provincie Zeeland meer aandacht komen voor de bedrijfs- democratisering. „Misschien is het in vele provincies gesneden koek. maar ik geloof dat Zeeland niet kan bogen op een overvloed aan activiteiten op het gebied van de bedrijfsdemocratise- ring", aldus Schouwenaar. „Nu we in onze provincie in toenemende mate met industrie te maken krijgen - je kunt erover discussieren of het goed is of niet, maar 'n feit is het - vinden wij het erg belangrijk dat we ons over die democratisering buigen". Voorzitter Schouwenaar sprak dinsda gavond op een bijeenkomst van het ge west Zeeland en de Zeeuwse PvdA- werkgroep bednjfsdemocratisering in de 'Prins van Oranje' te Goes. Tweede kamerlid S. Poppe was er aanwezig om het wetsontwerp 'ondernemingsraden nieuwe stijl' te behandelen. Dat ge beurde aan de hand van een discussie nota, waarin een viertal vraagpunten stond. De resultaten van de bijeen komst komen aan de orde in een lande lijke bijeenkomst over het nieuwe wet- sontwerp van het kabinet Den Uyl Kamerlid Poppe stelde dat zijn partij het scheppen van meer kansen voor be drijfsdemocratie erg belangrijk vindt. Hij noemde een aantal problemen met betrekking tot de ondernemingsraad die aan verandering onderhevig moeten zijn: verbetering van de invloed van de werknemer op de gang van zaken in het bedrijf, meer betrokkenheid van de werknemer bij het werk van de onder nemingsraad, minder invloed van de di rectie op de ondernemingsraad en het tegengaan van misbruik van de onder nemingsraad door de bedrijfsleiding. Poppe noemde enkele zaken op die in de huidige situatie wijziging moeten bren gen. Hij vond het ondermeer noodzake lijk dat de taak en samenstelling van de ondernemingsraad veranderd wordt, teneinde de leden van de raad in volle vrijheid een beleid te laten ontwikkelen Ook stelde Poppe dat de nieuwe wet meer waarborgen moet geven voor een betere informatie en bescherming van de leden van de ondernemingsraad. Het kamerlid maakte duidelijk dat het wet sontwerp op enkele punten compromis sen tot de progressieve en confessionele regeringspartners bevat, waaraan maar weinig meer te veranderen is: het vor men van een overlegplatform tussen di rectie en ondernemingsraad en het in stellen van een beroepsrecht. „Daar is heel lang over touwgetrokken in het ka binet". vertelde Poppe Vanuit de ver gadering werd in het algemeen instem ming betuigd met de nieuwe plannen. Een van de aanwezigen merkte op dat bepaalde zaken die in de wet nadrukke lijk worden omschreven, momenteel al in de bedrijven toegepast worden „Maar de uiteindelijke besluiten wor den toch genomen door de directie, daar verander je in wezen niks aan. Eigenlijk is het geen verbetering, maar gewoon de procedure verlengen", meende hij. Ka merlid Poppe benadrukte dat het geven van meer bevoegdheden en het zelf standiger maken van de ondernemings raad erg belangrijk is Hij gaf toe dat er op zich 'niets fundamenteels' verandert Onder leiding van gedeputeerde mr J P Boersma werden vier vragen bespro ken. De vragen hadden betrekking op het eigen gezicht van de ondernemings raad nieuwe stijl, de voorgeschreven overlegprocedure met dc directie, het opnemen van belangrijke verlangens (informatie, bescherming, veiligheid), het beroepsrecht bij de onafhankelijke rechter en de verhouding ondernemingsraad-vakbeweging Ten aanzien van dat laatste punt werd on derstreept dal de vakbeweging niet geï soleerd mag raken van de onderne mingsraad. Ook weid nog gepraat over de positie van de overheids-nv's en de samenstelling en benoeming van de raad van commissarissen daarbij. PvdA-fractie-voorzitter in provinciale staten, W. Don. wees erop dat er geen sprake van mag zijn dat de leden van de raad van commissarissen bij overheids-nv's zelf voor aanvulling van vacatures zorgen. ARCA 30 te Dublin. ARCHIMEDES 30 te Pa ramaribo, BAARN 30 te Santo Domingo. BRITSUM 31 vn Lorient nr Hamburg. CRA NIA 10 teStanlow verw. DIADEMA 4 te Poi t- iand (Maine) verw. DOELWIJK 31 120 nnw Lissabon nr Algerije. ESSO BONAIRE 31 450 o Mombasa nr Aruba. FULGUR 8 te Yokkai- chi verw. HERMES 30 vn Kingston nr Am sterdam. KERMIA 11 te Stanlow verw. NE DER EEMS 31 vn Bremen nr Antwerpen. NEDER LEK 31 190 w Kreta nr Hamburg. NISO 1 te Tranmere verw. PHILIPPIA 2 te Curacao verw. TRIDENT AMSTERDAM 31 vn Santa Marta nr Rotterdam. VLIELAND 12 te Geelonp vprwaeht, ABEL TASMAN 30 600 wzw Streakers Bay nr Sydney, ACTEON 31 te Shuaiba. ALKES 31 te Santos, AMERSFOORT 30 260 w Canari- sche Eilanden nr Tenerife, AMSTELSTAD 30 vn Hamburg nr Antwerpen. ANTILLA CAPE 30 500 no Puerto Rico nr Houston. ARISTO- TELES 30 vn Port of Spain nr Orinoco River. BANGGAI 30 480 ozo Ceylon nr Mahe. BIL- DERDIJK 30 vn Savannah nr Houston. CA- PISTERIA 30 320 no Socolra nr Mombasa CARTAGO 30 vn D,.vj- nr Kobe CHEVRON FREEPORT 30 360 zo St Helena nr Freeport CHEVRON NEDERLAND 31 te Syros, CHE VRON ROME 30 500 nno Belem nr Freeport. CINULLA 30 365 wzw Fastnel nr Willemstad. DOCLIFT H 30 210 w Kreta nr Port Said. DORDRECHT 30 890 w Landsend nr Italië. DOSINA 30 t.a te Mina al Fahal. ESSO NE DERLAND 30 50 nw Kaapstad nr Kaapstad. ESSO SABA 30550ono Mogadiscio nrLe Ha vre. FARMSUM 30 1400 no Mauritius nr Ge- raldton, KATELYSIA 1 te Djibouti verw KELLETIA 31 te Dampier. LOVELL.IA 30 120 zo Monrovia nr Rotterdam. MACHAON 30 225 wnw Minicoy nr Suez. MACOMA 30 360 no Maputo nr Rotterdam. MERCURIUS 30 vn Amsterdam nr West-Indie. META 31 te For- cados. M1TRA 30 250 ozo Dar es Salaam nr Perzische Golf. MUSI LLOYD 30 vn Port Ke- lang nr Singapore. NEDER WESER 30 320 ono Bermuda nr Port Said. NEDLLOYD DELFT 31 te Hoek van Holland. NEDLLOYD KATWIJK 30 te Dubai. NEDLLOYD KEMBLA 31 te Port Elizabeth verw. NEDL LOYD NIGER 31 vn Abidjan nr Libreville. NEPTUNUS 31 te Si Vincent ONDINA 31 te Mena al Ahmadi. PERICLES 30 780 no Azo- ren nr Matanzas. PRINSES MARGRIET 30 vn IJmuiden nr Gothenburg. SCHEL PW1JK 30 vn Haiphong nr Singapore. SEROOS- KERK 31 te Port Elizabeth verw. SIMONS- KERK 30 75 nw Lissabon nr Rotterdam. SKYBIRD 31 vn Hoek van Holland nr Wis- in'ar, STRAAT BALI 30 te Arica. STRAAT FORCADOS 30 80 zo Colombo m Muscat. STRAAT FRAZER 30 220 n Darwin nr Suva STRAAT FRESCO 30 vn Dar es Salaam nr Yokohoma. STRAAT LUANDA 30 70 z Ma dagascar nr Durban. STRAAT SINGAPORE HOOG EN LAAG WATERp 30vn Cochin nr Colombo, STRAATTALBOT 30 40 w Hoek van Holland nr Helsingborg. STREEFKERK 30 1 a rede Bahrein. VI- TREA 31 rede te Kharg WAALEKERK 31 te Pott Said verw. WALCHEREN 30 500 w Azo- ren nr Charleston. WIELDRECHT 30 vn Suez nr Bangkok. WILLEMSKERK 30 137 nnw Alexandria nr Genua. WISSEKERK 30 vn Karlshamn nr Bremerhaven. ZARIA 31 te Teesport, ZUIDERKERK 31 te Port Said verwacht KLEINE VAARTi ASPERA 30 vn Rotterdam nr Londen, AU RIGA 31 te Derince BELLATRIX 30 280 w Kreta nr Port Said, BIAK 30 160 nnw Kp Finisterre. BONNY 30 te Amsterdam. BOTHNIA 29 te Beverwijk. BREEVECHT 30 t.a. Annaba. BROUWERSGRACHT 30 120 nno Kp Villano nr Harlingen. CARAVELLE 30 vn Maassluisnr Ipswich CONSTANCE 31 vn Amsterdam nr zee. CORNELIA BOSMA 30 vn Rotterdam nr Londen CORRIE BROERE 30 80 nw Izmir nr Piraeus DE PENDENT 28 te Kopmanholmen. DUTCH ENGINEER 31 te Rotterdam verw DUTCH FAITH 30 vn Rotterdam nr Grangemouth. FAIRLOAD 30 40 W Flores nr Damman) FLINTSHIRE 31 te Londen FR ISO 31 vn Rotterdam nr Antwerpen GERDA SMITS 30 te Venelie. HAPPY RIDER 30 400z Tehuan- tepec nr Los Angeles IRINA 28 te Delfzijl JACOBUS BROERE 30 te Rotterdam JO- DCs'E 30 vn Rotterdam nr Antwerpen. LEO- POLARIS 30 700 ono Paramaribo nr Lagos. MAJORCA 31 te Zwijndxecht, MAKIRI SMITS 29 te IJmuiden MEDINA 30 vn Am sterdam nr Londen MENJE 30 vn Rotterdam nr Boston. NEELTJE BROERE 30 te Rotter dam NETTY 30 vn Rotterdam nr zee. OK- DINE pass 31 Oucssant nr Amsterdam. PRINSES MARGRIET 30 vn Amsterdam nr Gothenburg. REINA 30 vn Amsterdam nr Delfzijl. RIET 29 te KarskacrSATURNUS 30 vn Amsterdam nr Tananger SCHIEHAVEN 30 te Cadiz. WILL Y-B 29 te Vuren, WILMA 30 vn Rotterdam nrzee. ZAAN 30 vn Rotterdam nr Londen BROUWERSGRACHT 31 120 zzw Ouessant nr Harlingen DIANA V 31 te Rotterdam DUTCH ENGINEER 31 t<- Rotterdam GAB- K1ELLA p 31 Flores nr Toi onto. GEZIENA 31 vnSoussenrGibraltar KETELMEER31 rede Merstn KOSMOS p 28 SmlthknoU nr IJmui den MAKIRI SMITS p 31 Wight nr Swansea. MAYLIS p 31 Kp Finisterre nr Gent MEDI TERRANEAN EXPRESS p 31 Ouessant nr Breskens. METEOOR 27 vn New York nr Puerto Plata. NETTY p 31 Dover nr Rouaan SEINEHAVEN 31 60 tl Burllngs nr Algiers. SHIPMAIR-5 p 31 West Terschelling nr Rot- terdam, SHIPMAIR 7 31 100 n Kp Finisterre nr Gars ton SPRAY p31 Corsica nr LaSpezia, stei.I.A ORION 31 60 o Menorca nrTarrago- Woensdag 1 september EK Vlissingen 631 193 19 06 184 033 191 12.56 165 Temeuzen 6 58 210 19 33 201 0.54 204 13.16 178 Zierikzee 750 157 20 16 147 1 02 147 13 39 122 Hansweert 7 24 232 20 00 223 1.31 166 13 54 141 Wemeldinge 8.17 173 20.40 167 1.31 166 13.54 141 Donderdag 2 september Vlissingen 741 166 20 25 162 1.34 167 14.12 149 Temeuzen 8.06 184 20.51 180 1 54 180 14.31 162 Zienkzee 8.49 138 21.30 133 2.11 2 11 141 14 58 125 Hansweert 8.33 206 21.18 202 2.22 196 14.59 177 Wemeldinge 9.16 157 21.53 152 2.31 158 15.06 143 ADJUDANT VERWEERT ZICH TEGEN VVD RAADSLID OOSTBURG: OP ZEVEN PUNTEN BEWERINGEN BESTREDEN ÖOSTBl RG - Adjudant J. L. J. Mar kusse. commandant van de groep Oostburg van de rijkspolitie, gelooll dat onbekendheid met de laak en rle werkwijze van de politie in hel al gemeen en met die van het korps Oostburg in liet bijzonder oorzaak zijn van negatieve uitlatingen die liet Ooslburgse raadslid ,1. I'. S. A. Thomaes (vvd) over de rijkspolitie deed. Hij schrijft dit in een bnel aan net college van burgemeester en we thouders van Oostburg. Het college vroeg de groepscommandant advies naar aanleiding van een bnef die de heer Thomaes opstelde over de poli tie „Het zou het korps sieren als er minder tijd werd besteed aan minder noodzakelijke dingen", schreef de lieer Thomaes onder meer. De heer Markusse is het met zeven punten in de brief van het raadslid met eens. Hij schrijft onder meer dat door de onderbezetting van het korps (op een organieke sterkte van 26 man is er nog een tekort van 23 procent) priori teiten moeten worden gesteld De groepscommandant maakt verder melding van het veelvuldig overleg tussen gemeente en rijkspolitie, w aaruit hij afleidt dat de door de heer Thomaes gedane bewering dat 'de gemeente mets met hun (de politie» beleid te maken heeft' wil bestrijden. Op de door de heer Thomaes ver meldde 'kleinigheden' waarmee de politie zich bezig zou houden, ant woordt de heer Markusse in die zin dat. de politiemensen zich gewoon kweten van hun taak, bij bijvoor beeld controle op naleving van de vissenjwet. k ners Overliet optreden van de rijkspolitie tijdens de.kermiskoers in IJzendijke (de lieer Thomaes meldde dat de po litie drie uur lang met twee man op 1 punt heeft gestaan) schrijft de heer Markusse dat de twee mensen, met onderbrekingen, anderhalf uur op een punt gestaan hebben, omdat daar een gevaarlijke situatie kon ontstaan, dit 'in overleg met en op verzoek van het wielercomité'. „Van die anderhalf uur moet volgens de opperwachtmeester Verplanke nog ongeveer 20 minuten worden afge trokken. zijnde de tijd, die de pa trouille nodig had om het raadslid Thomaes ter plaatse op zijn vragen te antwoorden" Het raadslid liet over igens met blijken het met eens met de situatie te zijn. aldus het schrij ven Ook de bewenng van de heer Tho maes dat 6 politieagenten toezicht gehouden zouden hebben by het plaatsen van de kap op de molen in Cadzand wordt door de groepscom mandant naar het rijk der fabelen verwezen. Slechts twee mensen van de groep waren bij die actie betrok ken. twee agenten stonden in hun vrije tijd te kijken en twee waren af komstig van de langskomende sur veillancewagen die. indien nodig as sistentie zou verlenen. „De rijkspolitieman is zich terdege bewust van de onvolkomenheden bij zijn organisatie maar hij doet de salniettemin zijn bestom zijn taak- in grove lijnen neergelegd in artikel 28 van de politiewet - zo goed moge lijk uit te voeren, wetende, dat zijn optreden in dc huidige roerige maatschappij met Argusogen wordt gevolgd", aldus de heer Markusse, die terloops opmerkt dat de groep Oostburg vanaf 10 juli tot 7 augustus 628,5 overuur maakte. R. W. HENDRIKSEN TANDARTS te Yerseke DONDERDAG 2 SEPTEMBER GEEN PRAKTIJK Van ons is heenge gaan onze lieve schoonzusteren tante WILHELMINA WILLEMSE-BREEL op de leeftijd van 68 jaar Dat ook zij mocht ver trouwen op Gods be loften. zij ons en in het bijzonder haar man tot troost. Oost-Souburg C. de Visser- Willemse G de Visser Middelburg: J. Willemse J. Melse-Willemse Rotterdam: J Melse Oostkapelle. E. Geertse-Willemse A. H. Geertse Rotterdam- S. Willemse Middelburg. 30 aug. 1976 Met diepe verslagen heid geven wij kennis dat door een ongeval is overleden onze lieve broer, zwager en oom op de leeftijd van 33 en onze lieve nicht ARI.ETT ROEGIERS op de leeltyd van 26 jaar G. A. Roegiers M. Roegiers- v d Woestijne Pia OostrSouburg, 26 aug. 1976 Lingestraat 32 De teraardebestelling heeft plaatsgehad dinsdag 31 augustus. Heden behaagde het den Heere uit onze familiekring weg te neinpn nn een langdu rig ziekzijn onze ge liefde zwager en oom GILLIS WISSE wedn. van M. Kesteloo Uit aller naam: C. de Voogd- Kesteloo Vlissingen. 31 aug. 1976 V d. Spiegelstraat 67 Zeer bedroefd doch dankbaar voor de liefde tij dens haar leven mij geschonken, geef ik kennis dat heden na een smartelijk lijden is overleden mijn innig geliefde vrouw WILLE MIN A WILLEMSE geboren Breel, op de leeftijd van 68 jaar en bijna 5 maanden „Dat zij wilde schuilen onder de goede van haar borg en Heiland is my lot troost' H. Willemse Middelburg. 30 augusutus 1976 Seisweg 37 De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis. Rouwbezoek dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur. De begralenis zal plaatsvinden zaterdag 4 sep tember 1976 om 11.30 uur op de algemene be graafplaats te Middelburg. Hieraanvoorafgaande vindt een rouwdienst plaats voor de familie en de belangstellenden in een der zalen van de Getuigeniskel k aan de Adr. Lauwereijszstraat. die aanvangt om 10.30 uur en geleid wordt door de weleerwaarde heer ds. H. van Ben t hem. Na afloop van de teraardebestelling gelegenheid de familie te condoleren in de condoleance ruimte van de aula op de begraafplaats Liever geen bezoek aan huis. Heden heeft de Here na een smartelijk lijden van ons weggenomen onze zeer geliefde zuster, schoonzuster en tante WILLEM1NA BREEL op de leeftijd van 68 jaar. echtgenote van H. Willemse We zullen haar erg missen. Marknesse: J. Breel-Verton Middelburg: N Sturm-Breel A. Sturm Gapinge: M P. Vos-Breel J A Vos Luttelgeest: W J Breel L. Breel-Cijvat Veere' J Breel C Breel-Buys Neven en nichten Middelburg. 30 augustus 1976 Na een langdurig geduldig gedragen ziekte, heeft de Heere nog onverwacht van ons wegge nomen onze innig geliefde vader GILLIS WISSE weduwnaar van Maatje Kesteloo, op de leeftijd van bijna 71 jaar Zwaar valt ons dit verlies Dordrecht: J A Brugmans-Wisse N. Brugmans Domburg, 31 augustus 1976 Singel 12 De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis te Middelburg. Bezoekuur van 17.30-18.30 uur. De teraardebestelling zal D V plaatshebben te Domburg op vrijdag 3 september a.s. om 12 00 Vertrek van Schuttershof om 11 40 uur. Liever geen bezoek aan huis. Geen bloemen Heden overleed tot onze diepe droefheid,zacht en kalm na een geduldig gedragen ziekte, mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, behuwdvader en opa HENDRIK NAGELKERKE echtgenoot van Neeltje Johanna Sentse, op de leeftijd van bijna 75 jaar. Krabbendijke N. J Nagelkerke-Sentse Hellevoetsluis P M. Nagelkerke J C. Nagelkerke-Monnée Peter en Patricia Krabbendijke, 30 augustus 1976 'Huize Nieulande De teraardebestelling zal D V plaatshebben op woensdag 1 september a s om 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van ziekenhuis 'De Bevelanden' Gebouw Zuid te Goes. Bezoekuur van 16.00-16.30 uur. Heden overleed tot onze diepe droefheid mijn innig geliefde vrouw, moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder JOHANNA VAN ELDIJK echtgenote van Jacob Kievit, in de ouderdom van 83 jaar Middelburg: J Kievit F Consemulder-Kievit J Consemulder Korten berg (België) M de Wilde-Kievit E De Wilde Serooskerke: Jaap, Matty Jolanda, Ilona Cincinnati (USA)' ftosette, Paul Jill Koudekerke. 31 augustus 1976 Verpleegtehuis 'Der Boede' Correspondentie-adres dhr J. Kievit, Jacob Roggeveenhuis. Noordsingel 106, Middelburg. De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 3 sep tember 1976 in crematorium Maeterlinckweg 101. Rotterdam-Zuid om 14 30 uur. Geen bezoek aan huis. In plaats van kaarten. Heden overleed na een geduldig gedragen lijden, zacht en kalm, tot onze droefheid, onze lieve moeder, behuwd- groot en overgrootmoeder CATHARINA MARTHA GROENEWEGEN geboren Wage, in de ouderdom Middelburg. P M Groenewegen L. H. van Sluijs- Groenewegen M. van Sluijs Klein- en achterkleinkinderen Koudekerke. 30 aug 1976 Verpleegtehuis 'Der Boede' Correspondentie-adres: Jasmijnstraat 45, Mid delburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 20