GEEN UITSTEL VAN BTW-VERHOGING PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Zeeuwse vismijnen ondervinden ernstig nadeel van verkoop buiten de afslag om Nederlands gezin in Griekenland vermist SCHERPE KRITIEK IN KAMER OP BLOEMENHO VE-BELEID VAN AGT Duisenberg: te zware druk begrotingstekort vandaag Regeringspartners willen geen crisis Dader bijna gevlogen pagina u 219e jaargang no. 207 Woensdag 1 september 1976 Met ingang van heden worden in ver band met aanleg promenade in Lange Delft diverse verkeersroutes in bin nenstad Middelburg gewijzigd!! rVan onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De regering is niet bereid de btw-verhoging op 1 oktober - van 16 naar 18 procent - uit te stellen. Dit zei minister Duisenberg van financiën dinsdagmiddag bij het spoeddebat over de btw-verhoging in de tweede kamer. De VVD'er Portheine, die het debat had aangevraagd, diende een motie in om de btw- verhoging in ieder geval niet op 1 oktober te laten ingaan. Por theine vindt dat de opwaartse druk op de prijsstijgingen voor dit jaar zoveel mogelijk moet worden vermeden. Volgens minister Duisenberg zou uit stel tot 1 januari wel enige verzachting betekenen voor de prijsstijgingen in 1976. Maar, zo zei hij, de prijsstijging van 1976 op 1977 zou door het samen vallen met andere tariefsstijgingen aanmerkelijk worden vergroot. Minis ter Lubbers van economische zaken noemde het onjuist dat de hogere prijs stijgingen vooral toegeschreven moe ten worden aan de btw-verhoging op 1 oktober. De btw-verhoging leidt vol gens Lubbers niet tot een onaanvaard bare vergroting van de geldontwaar ding. Begrotingstekort Het tekort op de begroting voor 1976 zou door uitstel met f450 miljoen worden vergroot, betoogde minister Duisen berg. Verdere bezuiniging op de over heidsuitgaven - een wens van de WD - noemde hij 'ook al zou je het willen, met zo snel denkbaar'. „In dc zogenaamde 1-procentsoperatie zijn al aanzienlijke beperkingsvoorstellen gedaan", aldus Duisenberg. De motie van Portheine, waarover van daag (woensdag) wordt gestemd, maakt weinig kans om aangenomen te worden. De fracties van PvdA. KVP. ARP. CHU onverstandig Dr. A. Adriaanse, Zeeuws milieu- Inspecteur „Chiorothene bij Cruson Breskens is niet verstandig gebruikt" sancties Afrikaanse Zuld-Afriki PAGINA 4 schijn Opinie: Sc voor Namib PAGINA 11 bakje Koffie wordt spoedig weer duurder. PAGINA 13 nieuwe start Pejf Eaber zoekt het grote werk met; radio- en televisieprogramma's; strips. vooruit Gunsuge ontwuckékng van ae goeae- renoverslag in Rotterdam; beurs, finan ciën. economie en PPR zijn tegen de motie, omdat zij een verdere vergroting van het begro tingstekortonaanvaardbaar vinden, De KVP'er Peijnenburg, mede namens ARP en CHU sprekend, zei dat uitstel hem lief was geweest. „Wij moeten he laas erkennen dat daartoe de ruimte ontbreekt. Het begrotingstekort is tot zodanige proporties uitgegroeid dat een verdere vergroting - ook tijdelijk - on gewenst is", aldus Peijnenburg. De PvdA-er Paul Janssen vond dat de regering terecht door de zure appel heeft gebeten". Hij pleitte voor een verstevi ging van de greep op de prijsontwikke ling. „De invoering van de btw- verhoging moet doeltreffend worden begeleid. De prijsverhoging moet tot het strikt noodzakelijke beperk t wordenEr moet een doeltreffende controle ko men". aldus Janssen. Prijsverhogingen moeten volgens de PvdA'er niet te ge- Onderzoek naar voorkomen tedd in Nederland DEN HAAG - Deskundigen van hel mi nisterie van volksgezondheid en mi lieuhygiëne zijn aan het natrekken of in ons land ook het onkruidbestrijdings middel tetrachloordioxine voorkomt. Dit middel is beter bekend als TCDD, het giftige spul dat de milieuramp in het Italiaanse Seveso heeft veroor zaakt Maandag kwamen er berichten dat dit dioxine zich in het Amerikaanse milieu en in de voedselketen zou bevinden. Dit was aanleiding voor meerdere aandacht in het ministerie. Een woordvoerder zei ons voorlopig niet aan te nemen dat TCDD in ons land voorkomt makkelijk worden toegestaan. Bij da ling van de grondstoffenprijzen moeten prijsverlagingen afgedwongen worden. In de NOS-lv-rubriek 'Den Haag van daag' kondigde minister Lubbers aan dat het kabinet volgend jaar zal stre ven naar een prijsstijging die het per centage van 6,25 niet zal overschrijden. Dat houdt in dat de prijzen volgend jaar 2 procent minder omhoog mogen dan dit jaar het geval zal zijn. Over de door de regering nagestreefde 8,25 pro cent prijsstijging voor dit jaar zei de bewindsman, dat hij er nog steeds re kening mee houdt dat dat streefpercen tage gehaald zal worden. Daarbij hield hij naar zijn zeggen rekening met de droogte en andere omstandigheden die de prijzen doen opdrijven. LAATSTE LEVENSTEKEN VAN 2 AUGUSTUS VINKE VEEN - Van een uit vier personen bestaand gezin uit Vinkeveen is niets meer vernomen sinds het op 2 augustus op het punt stond van het Griekse Patras per boot over te steken naar Brindisi. Zuid-Italië. Buitenlandse zaken heeft de ambassades in Athene en Rome verzocht uit te zien naar de vier mensen en hun oranje VW-bus. Het zijn de 33-jarige Luuk W. H. F. Scholte. zijn even oude vrouw Els en hun zoontjes Nico Jan (bijna drie) en Martijn (één jaar). Van de ambassades, die contact zouden opnemen met de Nederlandse consuls op Korfoe (waar de boot een stop maakt), in Patras en Brindisi, was dinsdagavond nog geen bericht ontvangen. Op het departement achtte men de kans 'vrijwel uitgesloten' dat het gezin zou zijn gearresteerd of verongelukt 'omdat juist Italië en Griekenland in zulke ge vallen de Nederlandse vertegenwoordingen hiervan direct in kennis stellen'. Maar de reacties van familie, buren en vrienden geven wel ongerustheid, die ten top steeg toen Luuk ook op zijn ver jaardag, afgelopen maandag, niets van zich liet horen. Elke week sinds zij begin april Nederland verlieten werd eenmaal naar de wederzijdse ouders in Hoofddorp en Nieuw-Vennep getelefoneerd. Eind juli kregen zij zo'n telefoontje voor het laatst In een van de laatste brieven, ook eind juli verzonden, schre ven zij dat Turkije en Griekenland zoveel duurder waren uitgevallen, dat zij in Brindisi geld zouden opnemen. Volgens hun bank. de ABN in Vinkeveen. is de rekening echter al geruime tijd niet aangesproken. Els' moeder, die elke week bovendien een kaart of brief ontving, heeft na een kaart geda teerd 28 juli niets meer vernomen. Laatste levensteken Het laatste levensteken is tot dusver een op 2 augustus geda teerde brief die Luuk vanuit Patras aan zijn vader zond. waarin hij meldde die avond om half tien (met gezin en auto) aan boord van het schip naar Brindisi te zullen gaan. Uit naspeuringen is echter gebleken dat zij niet in Rome bij vrienden zijn geweest en ook niet later bij familie in Spanje. Luuk en Els Scholte hadden besloten 'een grote vakantie voor een paar jaar tegelijk' te nemen, nadathij in het voorjaar zijn bedrijf in Den lip (Noord-Holland), waar polyester boten werden vervaardigd, had verkocht Begin april vertrokken zij via Roemenië naar Turkije en zouden dan nog door Grieken land, Italië en Spanje naar Engeland gaan. In september zou hij aan de vrije universiteit geschiedenis gaan studeren. DEN HAAG: In de tweede kamer is dinsdagavond gesproken over het beleid van minister Van Agl van jus titie inzake de abortuskliniek Bloe- menhove. Op de foto PvdA- woordvoerder Roethof in gesprek met de minister. Haags protest bij Bangladesj tegen proces-Custers DEN HAAG - De Nederlandse regering heeft haar tijdelijk zaakgelastigde in Dacca opdracht gegeven bij de regering van Bangladesj te protesteren tegen het feit, dat het proces tegen de Neder landse ontwikkelingswerker- journalist drs. Peter Custers achter ge sloten deuren zal worden gehouden. Zaterdag besloot het 'Special Marshall Law Court' in Dacca het verzoek van de openbare aanklager tot geheimhouding van het proces in te willigen. Custers wordt verdacht van 'samenzwe ring tegen de regering van Bangladesj'. Het protest van de Nederlandse rege ring is met name gericht tegen het feit, dat bij de rechtszittingen geen verte genwoordiger van de Nederlandse am bassade aanwezig mag zijn. Hierover zal mr. Brouwer namens de Nederlandse regering 'ernstige verontrusting' uit spreken, in het internationale diploma tieke verkeer een vrij krachtige term. VALKENBURG (ANP) - Gedeputeerde staten van Limburg hebben het besluit van de raad van Valkenburg tot aan koop van de Euro-Hal waarin binnen kort het tweede speelcasino van Neder land wordt gevestigd, goedgekeurd. (Van onze parlementaire redactie) )EN HAAG - De tweede kamer heeft linsdagavond scherpe kritiek geuit op iet beleid van minister Van Agt inzake Ie Bloemenhovekliniek. Slechts van CVP en .ARP kreeg hij'onvoorwaarde- ijke steun. Tot een motie van afkeu- ing kwam het echter niet. omdat de neerderheid een kabinetscrisis op dit noment niet aan wil. Je kritiek op Van Agt kwam uit twee 'erschillende hoeken. Aan de ene kant 3vóA. WD en CPN. die betoogden dat /an Agt zijn boekje te buiten is gegaan ioor tegen de zin van de kamer te trach- en de Bloemenhovekliniek te sluiten, lan de andere kant DS'70, CH en de rleine christelijke partijen, die vonden lat Van Agt niet had moeten zwichten voor de actievoerders, die het geplande optreden van de politie hebben verij deld. KVP en ARP stelden zich bij monde van hun fractievoorzitters (een duidelijk te- ten hoe hoog beide partijen de kwestie opnemen) vierkant achter Van Agt. Aanmerkingen hadden ze wel op de ange periode dat Van Agt de kamer in onzekerheid heeft gelaten of hij al dan niet als bewindsman zou aanblijven. Zoals bekend schreef Van Agt in zijn eerste brief over Bloemenhove dat hij nog niet tot een besluit was gekomen of hij in de gegeven omstandigheden mi nister kon blijven. In de tweede maakte hij aan de onzekerheid hieromtrent een eind met het argument dat hij als minis ter meer invloed op de gang van zaken rond abortus kan uitoefenen dan als ambteloos burger Steekspel Een vinnig politiek steekspelletje ont stond toen AR-fractieleider Aantjes de PvdA uitdaagde om openlijk te verkla ren of zij nog wel vertrouwen heeft in Van Agt. „Er is staatsrechtelijk geen enkele reden dat het vertrouwen niet meer zou bestaan. Als de PvdA een an dere mening is toegedaan, moet dat vanavond blijken", aldus Aantjes. Fractieleider Van Thijn deelde daarop mee dat het vertrouwen staatsrechte lijk nog net voldoende aanwezig was, maar dat het politiek gezien wel erg schraal uitviel. Van Thijn erkende dat het abortus vraagstuk de coalitiepartners diep ver deeld houdt, „maar", zei hij, „het Is daarom verstandig eikaars standpun ten te respecteren en alles te doen om een kabinetscrisis te voorkomen. Er is immers nog steeds meer dat ons ver bindt dan ons verdeeld houdt", zo zei hij Hij waarschuwde echter dat als Van Agt de komende maanden mocht be sluiten toch naar zijn oude beleid terug te grijpen, er ongetwijfeld 'zwarigheden boven de markt zullen hangen'. Aantjes stelde Van Thijn nog een tweede vraag, namelijk of het juist is dat Van Thijn in de nacht van 19 op 20 mei. toen het tweede politie-optreden tegen Bloemenhove vroegtijdig uitlekte en uiteindelijk door Van Agt werd afgelast, con tac t heeft gehad met het Catshuis en het bestuur van Bloemenhove. Aantjes suggereerde hiermee dat het Van Thijn is geweest die. wellicht samen met mi nister Vomnk, het bestuur van Bloe menhove van het naderende politie optreden op de hoogte heeft gesteld. Taak Van Thijn gaf het contact volmondig toe. Hij benadrukte echter dat het de normale taak is van een leider van een regeringsfractie om conflicten binnen het kabinet te bezweren. „Als er onheil dreigt en de vonken er af spatten", zei hij, duidelijk doelend op Andriessen en diens partijgenoot Lubbers, „geloof ik in het overlegmodel, en niet in polari satie". WD-leider Wiegel mengde zich daarop in het debat en daagde Van Thijn uit te zeggen met welke ministers hij op het Catshuis tijdens het nachtelijke beraad contact had gehad. Van Thijn ging daar niet op in. „Het is niet belangrijk wie ik precies aan de lijn heb gehad. Als u het toch wilt weten, moet u het maar aan de regering vragen", zo zei hij. Ook de meeste andere fracties hadden in hun eerste bijdrage hij minister Van Agt geïnformeerd hoe de voorgenomen politieactie was uitgelekt en wat de beweerde rol van minister Vorrink daarin is geweest Daarnaast wilden met name KVP en ARP weten in hoe verre de Bloemenhovekliniek kan blij ven functioneren als het binnenkort te behandelen wetsontwerp van PvdA en VVD van kracht wordt. „Als de kliniek op grond van dat wetsontwerp open kan blijven, is er voor ons des te meer reden dat wetsontwerp te bestrijden", zo verklaarde mr. Andriessen. Minister Van Agt zal de kamer vanmiddag ant woorden. Aan gouverneur Edmund G. Brown Jr. van Califomiè is maandag ter onaer- tekening voorgelegd een nieuwe ioet, eerste in haarsoortinde Verenigde Sta ten, die het recht op sterven van onge neeslijke zieke en kunstmatig in leven gehouden mensen erkent. INDRUK IN BRESKENS, VLISSINGEN, COLIJNSPLAAT BEDRAGEN 'NIET AAN TE GEVEN' VLISSINGEN - De Zeeuwse vismijnen ondervinden ernstig nadeel van het feit dat op grote schaal vis buiten de mij nen om wordt verkocht. Zowel in Vlis- singen als in Breskens en Colijnsplaat wordt gesteld dat de tekorten, waar mee de vismijnen toch al te kampen hebben, nog worden vergroot doordat vissers hun producten - en met name tong en schol - niet via de afslag verko pen. Moeilijk valt aan te geven om hoe grote bedragen het gaat die de mijnen mislopen, omdat niet bekend is hoeveel kilo's vis zonder tussenkomst van de vismijn worden verhandeld. Maar op alle drie de Zeeuwse mijnen heeft r de indruk dat het om belangrijke hoe veelheden gaat. Wethouder G. J. A. M. Adan van Vlissin- gen stelt dat de gevolgen van hel passe ren van de vismijn tweeerlet zijn. „Als tong buiten de vismijn om verhandeld wordt krijgt de gemeente niet de vast gestelde drie procent van de besom ming. Een ander gevolg is dat de groot handelaar die direct van de visser koopt, daar lagere prijzen biedt. Dat houdt tevens in dat de prijzen op de vismijn lager komen dan ze zouden moeten zijn". Wethouder Adan heeft geen gegevens over de hoeveelheden waar het om gaat, maar naar zijn gevoel gaat het toch wel om tienduizenden kilo's. Der vismijn in Vlissingen heeft voor 1976 een geraamd tekort van 170.000,-. Doordat de ge volgen van de quotering later merkbaar worden dan men aanvankelijk veron derstelde zal dat tekort mogelijk wat kleiner worden. „Maar", zo stelt de heer Adan, „het handelen buiten de vismijn om is een factor die het tekort weer grote maakt". Naar de mening van de Vlis- singse wethouder is het van belang dat wordt nagegaan hoe de financiële posi tie van de vismijnen w .rdt verbeterd. „Er is een landelijk overlegorgaan dat daarop studeert. Je kunt denken aan een verhoging van het percentage dat de gemeenten van de besommingen krijgen. Er valt aan te deken van de handelaren een percentage te vragen. Men is daar nog niet uit". Funes t De directeur van de vismijn in Colijn splaat, de heer F. Minneboo, stelt dat de vismijn In Colijnsplaat niet normaal al met grote hoeveelheden tong en schol te maken heeft. „Daardoor wordt bij ons op kleine schaal buiten de mijn om tong, schol en ook wel paling verkocht. Hoe wel het niet om belangrijke hoeveelhe den gaat, is het toch funest voor de mij nen. die toch al met tekorte kampen. Bovendien graven de vissers hun eigen graf. Ze lopen het risico de afeetmoge lijkheden via de afslag kwijtraken. Aan Twee jaar: te schamel §]\Tmiscer Van Doom heeft gisteren nog eens zijn stand punt herhaald over de finan ciering van de regionale om roep in Nederland. Hij deed dat bij de start van de uitzen dingen. die vanaf heden worden ver zorgd door de Stichting Regionale Om roep Brabant, een instelling die twee jaar met rijksmiddelen mag experimen teren Met deze exploitatie is zo rond de anderhalf miljoen per jaar gemoeid en dat wil de minister voorlopig op tafel leggen. Na twee jaar echter vervalt deze steun en moet de regio zelf maar voor een financiering zorgen. Diezelfde op vatting was al te vinden in de nota van vorig jaar over het massamedia-beleid. Regionale omroep - zo stelde toen de munster - is te beschouwen 'als een wel zijnsvoorziening voor de regio en moet uit de regionale (gemeentelijke, provin ciale) middelen worden gefinancierd.' De bewindsman achtte het overigens ook mogelijk om in de toekomst be paalde opcenten te heffen op de om roepbijdragen in die gebieden, waar men over een regionale omroep be schikt. Dat moet nog nader bestudeerd worden. Hetlijk uiterst twijfelachtig dat die studie over twee jaar gereed zal zijn en dat zou betekenen, dat de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in het oostelijk deel van dat gewest - de regio waarvoor de uitzendingen bestemd zijn - de exploitatie van de zojuist begonnen omroep moeten betalen Het is nogal vreemd. -Ln de nota massamedia-beleid schreef de bewindsman destijds plechtig, dat het 'zinvol is de regio te confronteren me t de offers, die nodig zijn voor behoud van de eigen levensstijl en bevordering van de samenlevingsopbouw'. Daaruit wordt duidelijk dat Van Doom doods bang is voor een imitatie op kleine schaal van wat dan de nationale omroep wordt genoemd. Elders in de nota zegt hij dat heel nadruk kelijk: 'De functie van de regionale omroep dient men als wezenlijk ver- ■sehillend van die van de landelijke omroep te zien.' Zo leenthetelement 'verstrooiing' zich niet of nauwelijks voor een specifieke regio nale aanpak, vindt de minister. Waarom niet? De praktijk van de oude regionale omroepen - in het noorden en in Lim burg - wijst er op dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor het element verstrooiing via een regionale uitzen ding. Dat maakt die omroepen voor de luisteraar mede aantrekkelijk. De be windsman denkt echter kennelijk aan een soort getuigende uitzendingen voor - we herhalen het nog maar eens - 'het behoud van de eigen levensstijl en be vordering van de samenlevingsop bouw.' In Oost-Brabant mogen ze dat nu twee Jaar waar maken, waarna ze 'zinvol' geconfronteerd zullen worden met de offers die daar voor nodig zijn. We zien nu al de dan onvermijdelijk aanbrekende touwtrekkerij tussen de provincies en gemeenten enerzijds en het rijk anderzijds: de begrotingen van deze lokale en gewestelijke instellingen zijn immers met zodanig dat daar zo maar even een anderhalf miljoen op ta fel kan komen. de ene kant oefenen de vissersvereni gingen druk uit op de gemeenten om de mijn open te houden en aan de andere kant zorgen ze door buiten de mijn om vis te verhandelen voor een verhoging van het tekort". Wethouder J.J Vergouwe van Oostburg - die de vismijn Breskens in zijn porte feuille heeft - wil het probleem van de visverkoop buiten de vismijn om op korte termijn aan de orde stellen in het provinciaal overleg van de vismijnen. Hij zal er- zo is in het college van b. en w. van Oostburg dinsdag overeengekomen - op aandringen zo spoedig mogelijk te Slat zie pagina 7 kolom 2) De 'e manier w-aarop'ih Nederland het probleem van de regionale omroep wordt aangepakt, toont bij voorbaat een aantal mogelijkheden om deze hele zaak te doen mislukken. De financiering door de streek is daar een van; provin cies en gemeenten zullen er weinig of niets voor voelen. Voor Zeeland bete kent dat ln ieder geval, dat er voorlopig niets van een regionale omroep kan ko men. Eén blik op de provinciale en ge meentelijke begrotingen is in dit op zicht voldoende: de ruimte is hier nihil. Is dan de mogelijkheid van opcenten op de kijk- en luistergelden wellicht een aantrekkelijke gedachte? In principe wel. Daaraan zal echter een politieke besluitvorming in nationale zin vooral dienen te gaan: de bewuste wetzal deze heffing mogelijk moeten maken. Dat houdt echter weer in, dat elke regio in Nederland het recht moet hebben een eigen omroep - en in de toekomsteen tv - te vragen. Maar dan zal die bevolking in de bewuste regio het over de wense lijkheid daarvan eens moeten zijn: zij gaat die immers via de kijk- en luister gelden zelf betalen. Uit recente onder zoekingen evenwel is in een aantal 'experimenteeri-gemeenten gebleken, dat daar de daadwerkelijke deelneming van de bevolking gering is. De onder zoekers zijn in dit opzicht uiterst terug houdend met hun conclusies. 'Over de positieve of negatieve uitkomst van de experimenten nu al een oordeel uit te spreken lijkt ons voorbang*, aldus een werkgroep van de Amsterdamse uni versiteit over de bestaande experimen ten in enkele gemeenten. In één daar van, m Dronten, konden zelfs de mensen van de lokale omroep voor zichzelf nog geen antwoord geven op de vraag of hun omroep mogelijkheden gaf die er anders m hun samenleving niet zouden zijn. Ze gaven toe; 'Alleen als dat zo is bestaat er reden om door te gaan'. U.i de gang van zaken in de experimenteer-gemeenten valt af te lei den dat de periode van twee Jaar - waarop de minister gisteren nog weer zo nadrukkelijk heeft gewezen - veel te kort is om tot zinnige conclusies te ko men. Er is dan nog geen gelegenheid geweest om programma's bij te sturen, om ze aan te passen aan de verlangens van het publiek. Dat publiek behoort de belangrijkste categorie te zijn, maar komt er in werkelijkheid niet aan te pas. ..Technici en programmamakers heb ben het medium praktisch volledig in handen, zonder werkelijke invloed of (Slot zie pagina 3 kolom l

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 1