WEDVLUCHTEN SCHIETINGEN Terneuzense beboet met 250, voor veroorzaken van ongeval PZC/s Zware boetes voor 'snijden' van auto's Groep inwoners IJzendijke protesteert tegen hinder transportbedrijf WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1376 ^'sse' Zeeuws-Vlaanderen ZITTING KANTONGERECHT TERNEUZEN driemaanden ONTZEGGING TERNEUZEN - De niet verschenen mevrouw C. J.-v. R. uit Terneuzen werd dinsdag bij verstek door het kan tongerecht in haar woonplaats met een boete van 250 gulden en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 3 maanden Voorwaardelijk bestraft. Mevrouw J.- Ï.R.-R. had op 14 mei van het vorig jaar een aanrijding veroorzaakt op de kruising van de Lange Blikstraat- provinciale weg doordat ze geen voor rang verleende aan een bestelauto. De bestuurder en een passagier hiervan terden gewond; mevrouw J.-V.R--R. liep self ook kwetsuren op. De proeftijd was 1 jaar. Officier rar. W. G. C. Mijns sen sprak van een grote overtreding die een forse aanrijding tot gevolg had. Ben andere vrouw, mevrouw M.K.- td.W. uit SintrJansteen was wel ver tekenen. Ze bestreed een overtreding van de maximumsnelheid, die ze had begaan in de bebouwde kom van Koe wacht Negentig kilometer vertelde de verbalisant, waarbij hij op een vraag van kantonrechter mr. C. J. M. van Hees bevestigde dat hij over een afstand van een kilometer achter mevrouw K. had aangereden. „De kon zo hard niet rijden over die bochtige weg", wierp mevrouw tegen. De officier vroeg voor de overtre ding 120 gulden, de kantonrechter legde 100 gulden op. TERNEUZEN - Tijdens de zitting van het kantongerecht te Terneuzen wer den dinsdag twee automobilisten iwaar beboet voor het zogenaamde snijden van een andere auto. J. de K. uit Hengstdijk moest conform de eis van officier mr. W. G. C. Mljnssen 300 gulden betalen. De K. was op 9 april net een bestelauto op de Vogelweg na «n inhaalmanoeuvre te vroeg naar rechts gekomen. De bestuurder van de ingehaalde, die overigens niet versche nen was maakte waarschijnlijk van schrik enige rare capriolen waarbij hij van de weg afraakte en tenslotte tegen een vangrail tot sdtilstand kwam Twee getuigen die met hun voertuig dat van De K. tegemoet kwamen spraken ook van een schrikreactie toen hij hen op zijn weghelft zag naderen. Hierdoor zou De K- te snel naar rechts zijn gekomen en had lüj de bestuurder van het door hem gepasseerde voertuig in moeilijk heden gebracht. Het ongeval gebeurde ineen bocht "250 gulden boete is veel; toch rij ik voor dit bedrag niemand dood", was het commentaar van R. N. uit Oud- Beijerland op de eis van de officier. Overigens legde de kantonrechter mr. C. J. M. van Hees aan N. 200 gulden boete op. N. had op 13 april op rijksweg 60 onder Kuitaart een bestelauto gesneden. Hij vertelde hiertoe gedwongen te zijn door een naderende tegenligger. Ondanks krachtig remmen en uitwijken van de bestuurder gebeurde er toch een aanrij ding tussen het voertuig dat N. be stuurde en de auto die door hem voor bij gereden werd. GOES - Ziekenhuis De Bevelanden. 16- 17 en 20-21 uur. uitzending Nomen Ne- scio. HULST - StrLiduinaziekenhuis. 15.05- 16 30 uur uitzending radio Nightingale. MIDDELBURG - Dam 6.19.45 uur zen dingsavond. spreker dhr. Daniêls uit India. Miniatuur Walcheren geopend van 9.30-17.30 uur. Abdij, 21 uur klank- en lichtspel TERNEUZEN - 'Den Engel'. 21 uur op treden Martin Carter en Graham Jones. VLISSINGEN - Bethesda/St- Josephziekenhuis. 19.45-21.15 uur. uit zending Rawa. BIOSCOPEN BERGEN OP ZOOM - Roxy. 14 en 20 uur André van Duin'spretmachine, a.l. Luxor. 20 uur: Wan plpel, a.1. TENTOONSTELLINGEN GOES •- Museum voor Zuid- en Noord- Beveland, 10-12 en 13.30-17 uur natuur en landschap in Zeeland. HEILLE - Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: oude landbouwwerktuigen. KRUININGEN - De Molen. 14-17.30 en 19-21 uur: pentekeningen Piet Poons. MIDDELBURG - Zeeuws Kunstenaars centrum: fotografie Ronald Vonk. Kunstzaal Van Benthem Jutting, 9-18 uur schilderijen van W. OreeL Rijksarchief, 9-12.30 en 13.30-17 uur: •dnderzorg in Zeeland. Galerie Pictura, 10-18 uur: schilderijen Cornells Kuypers. Galerie 't Kot, 10-18 uur werken Frits van Til. Provinciehuis: Het kind in de derde we reld. N'ISSE - Galerie 'De mooie staak', 9-20 uur werken van de heer Messemaker S1NT-ANNALAND - Streekmuseum Dc Meestoof, 15-17 uur: de smalstad van Jacoba van Beieren VLISSINGEN - Gemeentehuls. 8-12.30 fn 13.30-17 uur: hal en binnenplaats: beelden ten toonstelling Caroluskring; Hal, NKS Kljkmap. grafische werken ZIERIKZEE - Gemeentemuseum: te rugblik op beleg 1575-1576. Manüem museum; vissen voor de we tenschap HÜLPCENTRA NOORD- EN MIDDEN-ZEELAND - Goes. teL 01100-1444. ^^CH-VLAANDEREN - Temeu- T5A 0U5°-4444 Tel ooïf Cn SINTPHILIPSLAND Onvoorzichtig wegrijden- dat hij over igens ontkende - kostte P.R. uit Zoute- lande 75 gulden. De els was 100 R. zou op de Westkade te Sas van Gent links afgeslagen zijn. terwijl een kuipmotor van de rijkspolitie vlak naast hem reed In een vorige zitting had R verklaard voorzichtig vanachtereen container die ter plaatse stond weg te zijn gereden, hij had geen verkeer zien aankomen Hij vertelde onder andere ook nog dat de betreffende motorrijder, wachtmeester P G van de rijkspolitie hem gezegd had de zaak zo te zullen laten, mits hij vijtien gulden zou betalen. „De agent wilde mij op de kruising passere „Flauwekul was het antwoord van de wachtmeester hierop, „allemaal nik van waar" Na het uitvoerig verhoor waarby nog een getuige werd gehoord die weinig ge zien maar slechts enig geroep had ge hoord achtte de officier zowel als de kantonrechter de overtreding bewezen Tege^de Temeuzenaar W. de F. werd een zaak behandeld die reeds dateerde uit juli van het vorig jaar. De F. had een wanordelijk verkeersgedrag tentoon gespreid wat hij wel toegaf. „Maar"- aldus De F. „ik werd ertoe gedwongen door de houding van de politie die mij in de gaten hield. Ik werd het beu." De overtredingen van De F. kwamen hierop neer dat hij geen rijbewijs konto- nen toen hij met zijn auto in de Diepen- brockstraat werd aangehouden Vol gens De F. lag dit thuis maar mocht hij het niet even halen van de politie. Ge constateerd werd ook een meertonige hoom in het voertuig. Toen De F. werd gesommeerd mee te gaan naar het poli tiebureau zette hij met zijn wagen de spurt erin. „Eigenlijk een dollemansrtt" vond mr. Mijnssen. „U hoefde uw on vrede met de politie niet af te reageren door als een gek te gaan rijden." Het vonnis voor De F. luidde: 200 gulden boete plus 3 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid en twee boetes van 25 gulden. De eis voor het onverantwoord rijden was: 250 gulden. R B. uit Zaamslag was het er niet mee eens dat hij op de M. Dowweg in Terneu zen van een agente van de gemeentepo litie een stopteken zou hebben ontvan gen. De agente wist wel beter, een ge tuige bevestigde haar visie, een andere a décharge had alleen het Duitje van de politievrouw gehoord. Mr. MUnssen vroeg 75 gulden voor het negeren van het stopverbod. De kantonrechter legde B 51 gulden op om hem de kans te geven in hoger bijroep te kunnen gaan. iets. waarvan deze zei dit zeker te zullen doen. De niet verschenen R de P uit BreSKena werd baldadigheid ten laste gelegd. Hij had de gespreksboc vdan de dienst van sociale zaken in het gemeentehuis te Temeuzen kapot geslagen. De P was verbolgen omdat hem een uitkering werd geweigerd Hij moet nu 30 gulden boete betalen plus 70 gulden voor het herstel van de vernielde gesprekbox W B uit het Belgische Stekene en zijn landgenoot J S uit Klemskerke werden vrijgesproken. B. zou een aanrijding hebben veroorzaakt in de Graauwse Poort te Hulst met een andere auto die bijna gelijktijdig met de zijne de tunnel inreed S zou geen voorrang hebben ver leend aan een andere auto op de Ver bindingsweg - Tolweg in Huist. Mr Mijnssen vroeg hiervoor 100 gulden - er was een aanrijding met flinke schade gebeurd - maar de kantonrechter vond het bewijs niet geleverd. PERSONEEL MAAKT REISJE SAS VAN GENT - Vrijdag maakt het gemeentepersoneel van Sas v. Gent de Jaarlijkse reis, waaraan ook de echtge notes en verloofden kunnen deelnemen. Dit jaar gaat men 'uit in eigen streek' Het vertrek is om 7.45 uur uit Sas van Gent aan het gemeentehuis, 's morgens wordt een bezoek gebracht aan een vlasbedryf 'Arolin' te Koewacht In sa menwerking met de Coöp Vlasfabriek, wordt eerst in een plaatselijke lokaliteit door middel van dia's een uiteenzetting gegeven van de produktie 'Van vlas tot vlas linnen'. 'Van vlas tot vlaslinnen'. Hierna volgt een bezoek aan de vlasfa briek en toonzaal. Via Perkpolder Kruiningen vertrekt men naar Goes, 's-Middags vertrekt men naar Wolp- haartsdijk waar men op hetm.s. 'Noord zee' een rondvaart zal maken op het Veerse Meer. Na de rondvaart brengt het gezelschap een bezoek aan het stad huis te Middelburg. Daarna gaat men via Breskens naar het Provinciaal Do mein te Wachtebeke (B) waar het gezel schap een dinér wordt aangeboden Na het diner keert men huiswaarts. Hengeiwedstrijd AXEL - De leden van de hengelsport- vereniging GOA te Axel hielden de tweede kampioenswedstrijd voor de se nioren. De uitslag was als volgt: 1 L. Scheele. 2 A de Kort, 3 C. M. Roose. 4 De MuL 5 F. Lippens. 6 G Droesbeke, 7 R. deSmet.8 A Overdulvesr ,9P Kalle, 10 mevr Roose Officiële opening zwemvierdaagse KLOOSTER/ANDE- Dinsdag werd de onofficiële opening gehouden van de zwemvierdaagse in het gemeentelijk zwembad te Kloosterzande. Deofliciéle opening gebeurt vandaag, woensdag, om hall drie met het droppen van twee parachutisten boven het zwembad. Dc twee para s geven dan de officiële start van de zwemvierdaagse. die lot en met. zaterdag 4 september duurt Men had dinsdag, de vijfde dag. ingelast om ook hen. die om een of andere reden op een van de overige vier dagen niet kun nen deelnemen aan de zwemwedstrij den, In de gelegenheid te stellen dit als nog te kunnen doen. Er waren dinsdag 287 zwemmers die van deze gelegenheid gebruik maakten. Vriendschappelijke voetbalwedstrijd SINT-JANSTEEN - Op net sportterrein van 'Steen' werd een oefenwedstrijd ge houden tussen 'Steen' I en Temeuzen I 'Steen' verloor de wedstrijd met 5-0 Bij de rust was er al een achterstand voor 'Steen' van 0-3 Frank Bogaert <2Eu gene Lauret. Peter de /wart en Eddy van der Hooft maakten voor Temeuzen de doelpunten Ledenvergadering NCVB OOSTBURG - De afdeling West- Zeeuwsch-Vlaanderen van de Neder landse Christen Vrouwen Bond zal don derdagavond haar ledenvergadering houden in het hervormdKerkcentrum te Oostburg. Op deze avond zal notaris J.E.K.v.d.Berguit Oostburg een inlei ding houden over het thema "huwelijks goederen en erfrecht' De vergadering begint om half acht. ZWEMVIERDAAGSE HULST - Dinsdag waren er 360 deelne mers, die voor de eerste en 260 deelne mers, die voor de tweede keer deelna men aan de zwemvierdaagse in het ge meentelijk zwembad van Hulst. Dit is totaal een aantal van 620, tegen 395 ver ledenjaar. Vrijdagavond is de uitreiking van de medailles om 19.00 uur en met om 20.00 uur. zoals eerst was aangekon digd. streek HENGSTDIJK-Aan de schieting bij P. van Dy k te Hengstdyk namen 60 schub- ters deel. De uitslag van de eerste wip luidde: hoge vogel P. Bogaert, Wychen. eerste zyvogel E. de Wael, Hengstdyk, tweede zyvogel P. Bogaert, Wychen, ex tra vogel P. Bogaert, Wychen. De uitslag van de tweede wip luidde: hoge vogel P. van Gassen, Kloosterzande, eerste zU- vogel A. van Dijk, Vogelwaarde, tweede zijvogel H.' van Waterschoot, Hengs tdyk, grootste aantal (5 stuks) Th. de Kort, Vogelwaarde. GROENENDIJK - Aan de schieting by 'De Groene Molen' te Groenendijk na men 36 schutters deeL De uitslag luidde: hoge vogel F. Pieters, Kloosterzande. eerste zijvogel R. van Goethem, Wal soorden, tweede zijvogel G. Pauwels. Kloosterzande, grootste aantal (6 stuks) J. van Wesepoel, Kloosterzande PAAL - Aan de schieting by P. Verras te Paal namen 61 schutters deel De uit slag van de eerste wip luidde: hoge vogel L. Kindt, Vogelwaarde, eerste zijvogel F Scheerders, Vogelwaarde, tweede zij vogel P. Scheerders. Vogelwaarde, grootste aantal (7 stuks) J. van Hooye. Zandberg. De uitslag van de tweede wip luidde: hoge vogel K. Scheerders. Vogelwaarde, eerste zijvogel P de Koster. Sint- Jansteen. tweede zljvogel J. van de Vij ver, Zandberg, grootste aantal (6 stuks) J. Sorber. Paal SINT-JANSTEEN - Aan de blokschie- tlng by 'Sint-Jan' te Sint-Jansteen na men 90 schutters deeL De uitslag van de eerste wip luidde vier gelijk geklas- seerden. waarby T. Lampaert uit Aar denburg in de zevende ronde de vogel alschoot en daardoor In het bezit kwam van een medaille van koningin Wilhel- mina en een van de gemeente Hulst en een geldprijs van Frs 1500 De uitslag van de tweede wip luidde: winnaar R. de Witte uit Kallo. HU ont vang een cassette-recorder en Frs. 1000, als geldprijs. Aan de staande wipschieting namen 90 personen deeL De uitslag van de eerste wip luidde, eer ste hoge vogel E. Asvoye. Sint%Jan- steen, tweede hoge vogel J Goossen, Kloosterzande, eerste zij vogel mevrouw De Vilder, Clinge. tweede zijvogel R. de Vos. Clinge, derde zyvogel J Vemim- men, Sint-Jansteen, vierde zyvogel niet afgeschoten, eerste kal H. Hoop, Kloos terzande, tweede kal J. de Kort. Kloos terzande. derde kal J Vermmmen. Sint-Jansteen. vierde kal niet afgescho ten. De uitslag van de tweede wip luidde eerste hoge vogel L de Koek. Klooster zande. tweede hoge vogel E Jonk- heynm. Kloosterzande. eerste zijvogel mevrouw Savoye. Sint-Jansteen, tweede zijvogel J. Leeraert. Hulst, derde zljvogel P. Reijns, Sint-Jansteen, vierde zij vogel W. de Cock, Clinge, eerste kal J Saman, Clinge, tweede kal J. Goossen. Kloosterzande. derde kal J. Weemaes. Hulst, vierde kal W. Boussen. Stnt- Jansteen. GROENENDIJK - Aan de schieting in 'De Groene Molen' te Groenendijk na men 39 schutters deeL De uitslag luidde hoge vogel: E. de Waal, Ossenisse; eerste zyvogel: A Verhoeven. Kloosterzande; tweede zijvogel: P. van Goethem, Wal soorden; eerste extra vogel: P. Pauwels. Kloosterzande; tweede extra vogel: J. van Heeze. Noordstraat: grootste aantal (4 stuks): J. de NUs, Hulst. ZUIDDORPE - Aan de schleüng by A. de Block te Zuiddorpe namen 41 schut ters deeL De uitslag luidde: hoge vogel: A. de Mey, Zuiddorpe; eerste zyvogel: L. Herman. Leidsedam; tweede zyvogel: L. Talboom. Zuiddorpe; grootste aantal (5 stuks): R. Simon, Zuiddorpe. PAAL - Aan de kermisschieting te Paal namen 66 schutters deel. De uitslag van de eerste wip luidde: hoge vogel. A van Belleghem, Antwer pen; eerste zyvogel; J. Sorber, Paal: tweede zijvogel: A. de Cauwer, Hulst, grootste aantal (6 stuks): A. Herrewegh, Heikant; extra vogel: A van Eek, Kapel- lebrug De uitslag van de tweede wip luidde: hoge vogel: Scheerders, Rapenburg; eerste zyvogel: P. de Koster. Paal; tweede zijvogel: G. Herrewegh, Hulst; grootste aantal (6 stuks): J Blommaert, Hulst en A Vonck, Kapellebrug. GRAAUW - Aan de schutterswedstrijd van 'De Friezen' te Graauw namen 70 schutters deeL De uitslag van de eerste wip luidde: eerste hoge vogel' R. Leer aert, Vrasene; tweede hoge vogel: R. van Waterschoot, Kloosterzande; eerste zy vogel: B. Plasschaert, Graauw: tweede zijvogel R leeraert, Vrasene derde zlj vogel E. de Bakker. Graauw; vierde zij vogel verloot: eerste kal L. Thielens. Vrasene, tweede kal: G van Waes, Westdorpe; derde kal. Th van Waes. Westdorpe. vierde kal G Reins. Graauw "De uitslag van de tweede wip luidde eerste hoge vogel: P. Verhagen, Hulst, tweede hoge vogel: R. Duerinck. Kloos terzande; eerste zijvogel. J. Beletter, Doel; tweede zyvogel A. Verhelst, Zwyndrecht; derde zyvogel R Herman, Zwijndrecht; vierde zyvogel' G Buys- rogge, Graauw: eerste kal F Lemout, Nieuw-Namen; tweede kal: P. Verhagen. Hulst: derde kal E de Bakker, Graauw, vierde kal: J. Buysrogge, Graauw. Vergadering van De Braakman verschoven HOEK - Devergadering van het alge meen bestuur van het recreatieschap De Braakman, die oorspronkelijk vrij dagmiddag 3 september zou worden gehouden, is verschoven naar vrijdag 1 oktober. Een aantal leden bleek verhinderd de byeenkomst by te wonen. BURGERLIJKE STAND TERNEUZEN Geboren: Niels P. E. zv F. P. Erpeünck en J. E. A R. Triest: Judith S. A. d v A. A. Brakman en L. M. P Saman; Murat z v H. Durgun en F. Tas; Debora d v C. J. M. Hendriks en G. G. M van Dyk; Vincent z v J. de Pooter en C. M. M. de Meyer; Tessa M. en Jessica J. d v L T. van den Abeele en S. M. C. de Witte; Jean C. A. z v A. de Bokx en H. E. J, de Winne; An thony P. z v L. A de Doelder en A D. van den Hoven: Meivin z v A. Broekaart en C. Graat; Jan z v J. M. van Schaik en F de Kraker. Ondertrouwd: J. Goossen 45 Jr en A. C. van Wyck 38 jr. A. A Butler 18 jr en H. C Lensen 17 jr; C. E. Butler 28 jr en L. M. A. Kindts 18jr; F. J deBree23jrenM. J. C. A. Sturms 19 jr; J. E. L. M. de Loos 24 jr en E. A J. Jansen 22 jr: J. J de Roo23 jr enM P BaremanlSjr, J.Dekker21jren P M J. Strijbos 20jr; A L Obrie26jren C. P van der Kieft 23 jr; J. F C de Bree 26 jr en S. C. H. Hamelink 22 jr Getrouwd: W.Verboom22 jren C P van de Velde 23 jr. J. C Kint24jren D Smit 25 Jr; P. M. Nagelkerke 22 jr en G C. Y Vermeulen 18jr, D. A. J. M. Lippens22 jr enS A Muller 22 jr: W van der Zee 25 jr en E. P van de Ree 25 jr: J. A. van Veld- huijzen 24 jr en G. I. de Bakker 25 jr: R A. C. la Roche 20 jr en A.LM.L van der Herten 16 jr Overleden: J Bareman 55 jr en J van Eek 65 jr HULST Gebtrouwd. A. A. F. van Leuven 23 jr en C G. E M. van den Manacker22 jr: J. T M Neve 26 jr en M. A P. de Cock 22 jr: J G van Driessche25jrenE. D. Vink 19jr; H. M. J Dujardin26 jren A. H E. Poppe 21 jr. C. A E Burm 27 jr en L P. L. van Hauten 19jr; D. A. G.Heirman21 jren L M. P Leeraert 20 jr. HULST - De postduivenhoudersvereni- ging 'De Combinatie' uit Hulst hield met 84 jonge duiven een wedvlucht op Beaumetz De snelheid was 1007.03 me ter De uitslag luidde 1, 4 en 5 Th. Cas teels; 2 en 10 gebrs. Van der Vlies: 3 F Jansen;6P Hillaert;7gebrs. Kramers.8 J. Everaert en 9 A J Nijs. De uitslag met de 35 oude duiven ge houden wedvlucht luidde snelheid 977.72 meter: 1 en 4 J Pieters; 2 Aug vi Helsland; 3 H Berkelmans; 5 en 7 L. B Blommaert; 6 J Antheunis: 8 Th. Cas teels: 9 J de Potter en 10 A. J. Nys. SIN r JANSTEEN" De postduiven- noudersveremging De Zwaluw uit Sint-Jansteen meld met 132 duiven een wedvluent op Orleans. De sneineia was 946.29 meter De uitslag kudde 1 en 10 A Sturm. 2 L. van Dorsselaer. 3.4 en5 en 9J vanSpaandonck.6r'l.Blommaert.7 A de Backer. 6 W Timmerman. SAS V AN GENT - De duivenmaal- seiiappij: 'De v rede' uit Sas van Gent hield een wedvlucht vanuit Orleans met 208 jonge duiven. De uitslag 1 A. Rombout. 2 Gilb Begijn. 3 J de Witte. 4 Em Neyt. 5 A Snoeck 6 A v/ernaegen. 7 Gebr Kox, 8 Ed Vaal. 9 R. Cappaert, 10 G v. Steenbergen CLINGE - De postduivenhoudersvere- mglng 'De Snelle Duif uit Clinge hield met 9 jonge duiven een wedvlucht op Beaumetz. De snelheid was 951 meter per minuut-De uitslag luidde: len3 Jos Govaert; 2 M. Wiüaert; 4 Jos Ler- AARDENBURG - De vereniging van postdmvenhouders' De Bonte Duif te Aardenburg nam in samenwerking met de p.v 'De Grensvliegers' uit Eede deel aan de prijsvlucht uit Orleans met 57 jonge duiven. De snelheid van de eerst- aankomende duif was 902.3 meter per minuut 1 H. Cocquit; 2 M. de Jager; 3 A Dezutter; 4 en 6 H. Lampo; 5 J van Om men, 7 A Breijaert; 8 Iz. Duininck; 9 M de Jaeger. Tevens werd deelgenomen aan de prijs vlucht uit Beaumetz. met 118 jonge dui ven. De snelheid van de eerstaanko- mende duif was 1010.3 meter per mi nuut 1 E. Standaert; 2 A Dezutter. 3 J. D'hondt. 4 E. Rijckaert; 5 J. de Vreeze; 6 R. de Clerck; 7 V. de Vreeze. 8 A ReU- niers; 9 W. Standaert en zn 10 G Stan daert Aan de vlucht uit Beaumetz werd ook deelgenomen met oude duiven. De snelheid van de eerstaankomende duif was 980.9 meter per minuut 1 en 3 F. Boogaard; 2 A de Baerdemaecker. 4 R. Braet IJZENDIJKE - De postduivenhouder- svereniging 'Steeds Sneller' te IJzen- dijke nam met 233 duiven deel aan een wedvlucht vanuit Beaumetz. Deuitslagwas: 1.8. A.Noteboom.2..9Iz. de Cocq, 3 Putter en zoon, 4 Th. Cruson. 5 P. Neve. 6. G Claeys,7. H. v.d Bossche. 10 M. Notschaele. De uitslag van de wedvlucht vanuit Or- lëans met 44 jonge duiven was: 1,7.8 H. Dellaert 2. 4. 5 R. Thomaes, 6. G. BJaakman. 9. 10 P. Neve. CADZAND - De postdulvenhoudersve- reniging 'De Getrouwe Duif te Cad- zand nam met 167 duiven deel aan een' wedvlucht vanuit Beaumetz. De uitslag was: 1 J Pleyte, 2. 4 W van Akker, 3.6 A de Groote, 5,10 J. Kools, 7 A. Fremoun, 8 IJ la Gasse, 9 A. van Hoom. De uitslag van de wedvlucht vanuit Orleans was. 1,9,10 A. Duininck. 3, 5 A. de Putter, 2 J. v. d Plasse, 4 A. Vasseur, 6 M. van Hee, 7,8 J. v d. Plasse. WESTDORPE - De postduivenhouder- svereniging 'De Volharding' uit West dorpe hield met 74 oude duiven een wedvlucht op Beaumetz. De snelheid was 1002.36 meter per minuut. De uit- slagluidde: 1 en4R Kwikkelberge;2Pr. Vervaet,; 3 M. de Smet; 5 en 9 gebrs. Au- denaerd; 6 R. Goethals; 7 W Verhagen en zn; 8 Raf. Gysel en 10 D. Teirlinck De uitslag met de 72 jonge gehouden wedvlucht luidde: snelheid 981,05 meter per minuut; 1. 3. 4 en 5 W Verhagen en zn; 2 en 7 C. van Acker, 6 Ed. de Smet: 9 Pr Vervaet; 9 R Goethals en 10 H. van de Veeke. SAS VAN GENT - De postdulvenhou- dersverenlging 'De Vrede' uit Sas van Gent hield met 144 jonge duiven een wedvlucht op Beaumetz. De snelheid was 1029.35 meter per minuut De uit slag luidde: 1 M Pilaet: 2 J Picavet: 3 en 8 G Martens; 4 R de Caluwé: 5 Em Neyt; 6 J van Dam; 7 mevrouw Sneld- ers; 9 B de Smet en 10 R. Geimaert De uitslag met de 44 oude duiven ge houden wedvlucht luidde snelheid 1022,32 meter. 1 en 6 H Marquinie: 2 G van Haele. 3. 5 en 8 B de Smit: 4 R. de Vos; 7 en 10 M. van Lent en 9 Fr. van Hoye. SAS VAN GENT - De postduivenhou- dersvereniging 'De Vrede' uit Sas van Gent hield met 208 jonge duiven een wedvlucht op Orleans. De snelheid was 945.92 meter per minuut De uitslag luidde: 1 A. Rombout; 2 G. Beghey; 3 J. de Witte; 4 E. Neyt: 5 A. Snoek; 6 A. Verhagen; 7 gebrs. Kox; 8 E. Vaal; 9 R. Cappaert. 10 G. van Steenbergen. TERNEUZEN - De postduivenhouder- svereniging 'De Eendracht' uit Temeu zen hield met 33 duiven een wedvlucht op Orleans, De snelheid was 918 meter. De uitslag luidde: 1 C Oppeneer: 2 Prince en zn; 3 D van den Berghe; 4 A. van Tricht; 5 F. Temmerman; 6 J van de Wege: 7 J. Buyze: 8 J den Ekster: 9 J. van de Graaf; 10 W Moens en zn. TERNEUZEN - De postduivenhouder- svereniging 'De Eendracht' uit Temeu zen hield met 258 duiven een wedvlucht op Beaumetz. De snelheid was 929 me ter De uitslag luidde: 1 F Molet;2en5J. van de Wege; 3 en 7 A. de Smidt. 4 A. de Meijer. 6 A J. Nieuwelinck; 8 F de Schepper; 9 P. J van den Bulck en 10 J. Oeelhoedt OOSTBL'RG - De postduivenhouder- svereniging 'De Snelvliegers' te Oost burg nam met 112 duiven deel aan een wedvlucht vanuit Orleans. De uitslag was: 1, 3. 8 J. Bakker, 2 L. Verstraaten. 4 B. van VeenendaaL 5.7 M. Buijsse. 6 L. Verheije. 9.10 J v d. Walle De uitslag van de wedvlucht vanuit Beaumetz was' 1A Wage. 2 A vanHeijf- te. 3 L. Bakker. 4 L. Verstraaten, 5 L. Risseeuw, 6. 7 J. de Smet, 8 J. Retico, 9 G. Tas. 10 J Bakker. TERHOLE - De postduivenhoudersve- reniging 'De Snelle Duif uit Terhole Terhole hield met 45 duiven een wed vlucht op Beaumetz. De snelheid was 1007 meter. De uitslag luidt: 1-4-6 A Roelands; 2-3-9-10 A. Vermeulen: 5 A. Beaurain; 7-8 H. Colsen. SAS VAN GENT - De postduivenhou- dersvereniging 'De Vrede' uit Sas van Gent. hield een prijsvlucht vanuit Beaumetz met 144 jonge duiven. De uitslag: 1 M. Pielaat; 2 J Picavet: 3 en 8 G Marlens; 4 R. de Caluwé; 5 Em Neijt; 6 J. v Dam; 7 mevrouwSnelders. 9 B deSmiten 10R.Geisnaerdt. IN BRIEF AAN RAAD OOSTBURG IJZENDIJKE - Bewoners van de Varkensinarkt en de Malstraat in IJzendijke hebben in een brief aan de Oostburgsc gemeenteraad hun klachten geuit over de aanwezigheid van het transportbedrijf van de lieer Porreij in IJzendijke. De be woners protesteerden 'met klem legen de overlast, stank en verontreiniging, veroorzaakt door het bedrijf van de heer Porreij". Het bedrijf ligt aan de Varkensmarkt. Twee van de bewoners ov erhandigden op 30 juli al een bnef aan burgemeester A Schipper van Oostburg over de klachten, terwijl ze ook een gesprek met hem voerden Op advies van net raadslid W Spmne- wijn ihy neemt in de raadsvergadering van september de plaats in van de gestopte F Baarends» schreven de buurtbewoners nu ook een bnef aan de raad De bezwaren nchten zich tegen het 's morgens vroeg starten van de auto s die dan een kwartier warm draaien en waarvan de uitlaatgassen een stank verspreiden die in de slaapkamers komt. Bovendien worden de wagens geregeld afgespoten met warm water dat warm gemaakt wordt dooreen petroleumvergasser terwijl tijdens de schoonmaakbeurten de straat onder de olie en vies zwart vet komt te liggen „Dan wordt op het laatst alles in de riolering gespoten aldus de bnef De bewoners schrijven gehoord te hebben dal er nog uitgebreid wordt en dat er steeds meer parkeerruimte wordt toegestaan, zy vinden dat een dergelijke situatie met leefbaar is. De bewoners zeggen echter begnp op te kunnen brengen voor het feit dat een dergelyk bedrijf moet kunnen bestaan. „Als dit allemaal in onze straat voor je deur mag en kan moeten ze met meer schrijven dat I Jzendyke zon mooi en proper dorpje is, want op de Varkensmarkt is het hopeloos" De bewoners geven als suggestie om de vrachtwagens te verwyzen naar het par keerterrein by het buiten de kern gelegen sportcomplex Geslaagden diploma ziekenverpleging A TERNEUZEN - Op de school tot oplet- ding van verpleegkundigen en zieken verzorgenden Infra Scaldem' te Ter- neuzen. zyn voor het eindexamen zie kenverzorgende geslaagd:De dames: 1 M. E. van Avermaete, 2 S. N. Barentsen, 3 R G J van den Bossche. 4 S P. Bo vendeur. 5 E. M- R de Brouwer, 6 M. Buysse. 7 S M. A. Kind. 8 M. C. de Koeyer, L T Koole. 10 C A. de Kraker 11 A M Lampaert, 12 C. M. van Nieu- wenhuïjzen. 13 R K. Roest, 14 M J Ruijtenburg, 15 K. C. A. M. Tas. 16 M. C C de Vos. 18 L. van de Vijver, 19 M. M Willemsen. De kandidaten genoten hun praktische opleiding in het verpleeghuis Tei Schorre' te Temeuzen. Geslaagden examen ziekenverzorgende TERNEUZEN - In de school tot oplei ding van verpleegkundigen en zieken verzorgenden 'Infra Scaldem' namen 18 kandidaten deel aan het eindgesprek ter afronding van hun opleiding vooi het diploma A ziekenverpleging. Alle kandidaten slaagden: De geslaagden zijn: Antonius zieken huis, Oostburg: E. C. M. Boogaard; A. C Buyze. M. Th G. Calus: C. G. M. M. Dobbelaere de. I. M. de Maertelaere; A van Opdorp: K. F M. de Smet; T. M. Termote; G. L. G. I de Zegher. Elisabeth ziekenhuis. Sluiskil' B M. L. Celie: A. M. Kouijzer: T. J I de Knjger; J H. W. M. Timmerman. C E. E. Velle- man. Juliana ziekenhuis, Temeuzen. J A Jansen. A H Klaassen, M L Markusse C A. A Smet Uitstapje dameskoor Kaartin" IfflFWirHT Her «enpvL-aohts rtomp-;- KOEWACHT - Het Koewachts dames koor maakte het jaarlijkse uitstapje. Deze keer was de reis naar de Loosd- rechtse plassen, met tevens een bezoek aan het winkelcentrum 'Iloog Cathary- ne' in U trecht. Ook werd er op de Loosd- rechtse plassen een rondvaart gemaakt Verder werden er nog edelsteenslijpe- ryen bezichtigd en enige andere be zienswaardigheden bezocht Bij de te- rugreiswerddewarmemaaltydgebmikt Tritsen HENGSTDIJK - Aan de trttswedstrya by E. de Kort te Hengstdyk namen 70 personen deel. De uitslag luidde: 1 E. de Kort, Hengstdijk. 2 L. van Stevendael, Hengstdyk. 'De Brugruitertjes maakten buitenrit SAS VAN GENT - De ponyclub "De Brugruitertjes' uit Sas van Gent hield een buitenrit door Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen Men vertrok vanaf de brug te Sas van Gent via Westdorpe. Axel en Zaamslag naar GrootEiland te Hulst waar op de picknick plaats een grote rust werd gehouden. Begunstigd door goed weer. ging de tocht via Hulst Ab- sdale. Koewacht Zuiddorpe naar Sas van Gent terug. Het aantal deelnemers bedroeg 19 De tochtstond onder leiding van instructrice Jamine Esselbrugge uit Axel Binnenkort zal men via een stencil op de scholen weer nieuwe leden trach ten aan ra Fancv-fair bracht f 1200,- op KOEWACHT - De fancy fair met de daaraan verbonden tentoonstelling van bejaardenactiviteiten, die werd gehou den in het patronaatsgebouw te Koe wacht bracht 1200 op. Dit bedrag zal worden besteed voor het in oprich ting zynde open bejaardenwerk. Voetbaltoernooi HULST - Zondag 5 september worden op het OZO-terrein nabij Hulst zeven wedstrijden gespeeld in het kader van de OZO-compeutie. De wedstrijden be ginnen om 9 uur FC Niks - FC Paro- chiebar. FC Petit Paris - FC Monkey I. Trimveremging I - FC Lampo1 FC Noens. FC Van Aes/Verstraeten - FC Centrum I. FC Niks II - FC Monkey II. Trimvereniging II - FC Petit Paris II en FC Centrum II - W Stoffels/Wuytack. ZAAMSLAG - De kaartclub DW uit Zaamslag hield in 'Het Wapen van Zee land' te Zaamslag haar competitie- kaartwedstnjden. Er namen 24 perso nen aan deel. De uitslagen luidden: 1 ex-aequo P Bakker. M. de Vos en A. Stouthof. allen 60 punt. 4 Joh. de Feyter 53 pnt; 5 ex-aequo G. Kaan en M. Wul- lemse 50 pnt. 7 J Stolk47 pnt; 8 Joh. de Koeyer 46 pnt. 9 M. Dieleman 45 pnt en 10 Jac. van Doom 40 punten. De competitiestand luidt; 1 Jac. van. Door 329 punten; 2 J. Stolk 326 pnt. 3 Jaap van Doom 324 pnt. 4 Jac. de Koeyer 302 pnt: 5 A Stokhof301 pnt; 6 ex-aequo C. van Doom en M. Allaart300 pnt, 8 D. de Putter 296 pnt; 9 M. de Vos 294 pnt; cn 10 M. Dieleman 270 pnt VEEMARKT LEIDEN. 31 aug. - Totale aan voer 2932 weekaanvoer 5535 Slachtrunderen 200 gebmiksvee 276. graskalveren 45. vette kalveren 20 nuchtere kalveren 1336. ponnies 14 varken.". 72 biggen 311. schapen en lamme ren 504 en bokkpn en geiten 154. Prijzen 'per kgi stieren te kw 6.65-7.10. 2e kW. 6.30-6,50. vaarzen 6.25-6.75. 2e kw. 5,55-6.00. koeien Ie kw 5.95-6.70.2e kw 5.00-5.50.3e kw. 4.55-4.95. worstkoelen 2.90-4.60. vette kalveren 4.80- 5.25. nuchtere slaohtkalveren 1.25-2.00. Prij zen per st.uki melk- en kalfkoeien 1425-2225, vare koelen 675-1625. graskalveren 400-700. nuchtere kalveren fok en mesterfj iroodbt) 350-500 en izwartbti 250-475. lopers 140-160. biggen 110-120 schapen 155-180. lammeren 170-210. ponnies 250-500. drachtige zeugen 600-750 cn gelten 20-80. Overzicht iresp aan voer. handel en pryzeni. slachtmndexen ma tig - matig - als vonge week. kalf- en melk koeien minder - reaehjk - stabiel, vare koeien minder - kalm - iager. graskalveren receiyk - matig - stabiel, vette kalveren redelijk - matig minder, nuchtere kalveren redelijk - rustig - Iets minder, ponnies redelijk - rusti g - stabieL lopers en biggen ruimer - redelijk - stabieL schapenen lammeren matig-redelijk-stabiel en gelten redelijk - goed - stabieL Veiling St-Annaland 31 augustus: doree95-96 cL bintjes 62-69. eigenheimers 65-80. aanvoer 75 ion. Vismijn ColIjnsplaaL Expcrtgamalen 3178 kg 2.32-2.89. handebgamalen 543 kg 2.9- 7-3.36, long 45 kg; schol 178 kg. kabeljauw 5 kg. griet 14 kg tarbot 2 kg. zeebaars 1 kg; paling 136 kg; herder71 kg ongesorteerde vis 19 kg AAROAPPEI.TEKMIJNMARKT Datum 31/8; Consumptieaardappelen: bintje klei 50 mm opwaarts; april laten 9900; bieden' 9750: slot 9400 stemming apnL vast: Och tend call, apnl: hoogste prijs 9710: laagste prijs: 9320; laatste zaken 5x9710: dagomzet: april: 142. 40 mm- laten, november 7600' april 8200: bie den november 7500. april 8070: slot: novem ber 7120: april 7750; stemming nov: vast; april: vast. Ochtend call: nov: hoogste pnjs 7500. laagste prijs 7100; laatste zaken 9x7500: April, hoogste prijs: 8010; laagste prijs: 7600; laatste zaken 10x8010. Dagomzet: november 55; april: 641 Centrale Velling 'Kapelle-Tcmeuzen'. 31 au gustus bramen industrie 2.28 tot 2.50. door- nloze per doos I 83-91. kroetappelen 19.10. Beursbericht Markt Goes. 31 augustus. Gra nen. zaden en peulvruchten. Alle prijzen boe- renschoon en franco leveringsplaats Tarwe basis 16"r 45.- per 100 kg brouw gerst basas 16% 48.75 per 100 kg, maximaal 20W uitval: zware haver 42.- per 100 kg groene erwten ƒ67.50 per 100 kg schokkers 82.50 per 100 kg capucUners 102.50 per 100 kg exclusief btw Aardappelen bintje, veldsgewas, directe levering af bedrijf 40.- tot 50.- per 100 kg voederaardappeler. af sorteerinnchting 13.- per 100 kg exclusief btw Uien: zaai en plan tulen. onafgestaart op auto geleverd 35-46 cent per kg 28 mm en opw exclusief btw Vlas' ongerepeld. op auto geleverd 38-47cent per kg voor goede kwaliteit, afwijkende par tijen 2537 cent per kg. exclusief btw. Hooi en stro: weidehooi tot 425,-per 1.000 kg gerste stro 250 - per 1 000 kg tarwestro 190.- per I 000 kg haverstro 220- per 1.000 kg schokkerstro 260.- per 1 000 kg erwtenstro i kleine groenei 300.- per 1.000 kg exclusief btw. Veilingvereniging Goes-Krabbendijke. 31 augustus bramen Ind. 228-250. doomloze per doos 183-91, n per kg 200. rode bessen IB per doos 95. IB per kg 160; dubb. pr bonen IIX 240: druiven 1300; Victoria 1200-230. H 50-140. grof 120-220, fabriek 70-95 en D.: mons faöefn 110. grof 100-150: monarch 1250. H150. fabriek 90: Jefferson I 130, II30; reine CL d'Althann I 280. grof 200. fabriek 80. Warwick droper grof 100: bramley 's Seedling in voorverkoop KL n 90 en op 50. 30. 80/90 60. 50. 70/70: 60.20: div rassen appels Ind 19.10; James grieve KL I 80/90' 60-6170/80:57-68,20,65/70:50-55. KL. II 80/90: 50-53, 70/80" 48-59. 65/70: 29-52: james grieve lired KL. 170/80; 62-66,65/70:46-55; KL II 80/90" 51. 70/80; 54-60. 65/70: 40-47; cox's orange pippin KL 180/85: 73.75/80: 91,70/75: 101, 65/70: 92. KL. II80/85: 60-66. 75/80, 70/75: 95. 65/70: 84: tydeman E.W KL I 80/90: 105- 109. 70/80: 100-124. 60/70: 65-77. KL. H 80/90: 94.70/80:86-109.60/70 53-69.55/60:19-32: tr de vienne KL 180/90:73.70/80:75-86,60/70:60-69, KL. 1180/90:70-73.70/80:64-76,60/70:57-65-br. hardy KL I 70/80: 70-73. 65/70: 61-63, 60/85C 38-42. KL II 70/80: 57-69. 65/70: 51-55. 6ft'65: 3841 55/60: 25-33. b. louise d avr. KL 16570: 56.60/65:70.55/60:58,50/55:26: br. de merode KL 160/70:38.50/60: 26. Totale aanvoer hard fruit 27.300 coUL Zeehengelwedstrijd KLOOSTERZANDE - Aan de zeehen gelwedstrijd van de zeehengelaarsver- enlglng 'De Vogel' uit Kloosterzande in de buurt van Perkpolder namen 54 le den deeL De vangst was matig en be stond uit bot. zeebaars, paling en tong. De uitslag luidde 1 H-Mannaert, Terho- le. 4 vissen 766 punten. 2 mevrouw De Waal. Kloosterzande. 15 vissen 699 pun ten, 3 J van Heeze. Kloosterzande, 7 vis sen. 604 punten, 4 J van Vliemberghe, Graauw. 10 vissen. 593 punten. 5 W. van Damme. Philippine. 2 vissen. 546 pun ten. 6 M. van Damme. Kloosterzande. 10 vissen. 465 punten. 7 A de Waal. Wal soorden. 3 vissen 450 punten, 8 Th. van Bellen. Kloosterzande. 13 vissen 442 punten. 9 J. Dobbelaer, Terhole. 17 vis sen 371 punten. 10 D. Thuy, Sint-Gillis (B). 12 vissen 337 punten. De traditio nele pyp was voor A Jonkheyra uit Kloosterzande met 3 vissen en 120 pun ten. Scholieren hielden bloemenexpositie KOEWACHT - De jeugdnatuurwacht 'Axel' verstrekte in april planten aan de leerlingen van de klassen van de basis school 'De Eikelaar' in Koewacht Het was de bedoeling, de planten op te kwe ken voor een tentoonstelling Ondanks de droge zomer, zonden de leerlingen toch een 40-tal bloemen in. Deze werden tentoongesteld, in de gemeenschaps ruimte van 'De Eikelaar' Van de zijde van de ouders bestond veel belangstelling De prijzen van de mooiste en best verzorgde bloemen gin gen naar. Anta van Hyfte (eerste prtj>, Annemiek Bonte uweede prys) en Jean Paul Vlassenrood tderde prijs) FIETSTOCHTEN NIEUW-NAMEN - Onder het motto 'Ontdek Zeeuwsch-Vlaanderen' hield het sportcomité van de Belgische buurtgemeente Kieldrecht naby Nieuw-Namen een internationale fiet stocht, waarvoor veel belangstelling be stond. De toch bestond uit een 125 km rit van Kieldrecht tot Schoondijke waaraan 73 personen deelnamen, een 60 km tocht van Kieldrecht tot Zaamslag. waaraan 160 personen deelnamen en een 20 km tocht, van Nieuw-Namen naar Hulst, waaraan 70 personen deelnamen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 19