Gunstige ontwikkeling van de goederenoverslag in Rotterdam dit jaar stijging rond acht procent verwacht NAM ZIET MEER OLIE IN BRABANT Tekort scheepsruimte en hoge prijzen in Rijnvaart In eerste halfjaar 1976 forse winststijging voor hunter douglas Werkloze schoolverlaters kunnen bij FNV aliteit Vooral Internationals vast WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1976 ROTTERDAM (ANP) - De goe derenoverslag in de Rotter damse haven vertoont een gun stige ontwikkeling. In de eerste vijf maanden van dit jaar werd erin totaal 114,4 miljoen ton be handeld tegen 111,8 miljoen in dezelfde periode van 1975. Alle drie sectoren, lijnvaart, wilde vaart en tankvaart deelden in het groeien van de goederenstroom. Van enige leegloop onder de havenarbei ders, hetgeen vorig jaar veel voor kwam, is nu geen sprake meer. De di rectie van het Gemeentelijk Haven bedrijf, die deze cijfers maandag be kendmaakte, verwacht dat het gehele jaar 1976 zeven a acht procent beter zal zijn dan het vorige jaar, toen er 273 mil joen ton werd overgeslagen. Voor de tankvaart was het - uiteraard - van groot belang, dat er belangrijk veel meer ruwe olie (10,8 procent) werd over geslagen. Dit was vooral te danken aan een grotere aanvoer: in totaal 48.5 mil joen ton. Het niveau van het topjaar 1973 (58,5 miljoen ton) werd overigens nog niet gehaald. De uitgaande stroom ruwe olie (10,3 miljoen ton) was onge veer evengroot als in 1975. Opgaande lijn De wilde vaart (massagoederen) blijft nog zo'n drie procent onder het peil van orig jaar, maar ook hier is duidelijk een opgaande lijn te bespeuren. In de eerste vier maanden had deze sector nog een achterstand van achtprocent. Ertsen en kolen zijn de zorgenkinderen. De hoe veelheid geloste en geladen kolen is 21 procent kleiner dan in de eerste vijf maanden van 1975 De lijnvaart (stukgoederen) vertoonde een stijging van 7,3 procent Dit vooral dooi een grotere aan-en afvoer (7.1 pro cent meer in de eerste zes maanden) van containers Ook het roll-on roll- offverkeerr was beter (plus 3.3 procenti Alleen het lashvervoer blijft nog steeds duidelijk achter unin 26.5 procent) Op basis van deze gegevens schal het Ge meentelijk Havenbedrijf dal het totale conventionele stukgoederenverkeer toegenomen is metzeven a tien procent Derde wereld Het Gemeentelijk Havenbedrijf heeft een plan ingediend bij b en w voor de oplichting van een bureau, dat assislen - tie kan verlenen aan de Derde Wereld. Aanleiding tot dit plan is, dat het ha venbedrijf de laatste jaren overstroomd wordt met verzoeken om hulp uil ont wikkelingslanden. In vele gevallen moesten de aanvragen worden afgewe zen door gebrek aan mankracht Het voorgestelde bureau, dat voorlopig uit twee man kan bestaan, zou verlichting kunnen brengen in deze situatie. Directeur F. Scheurleer van het haven- DEN HAAG (ANP) - De NAM ziet een mogelijkheid om een grotere oliepro- duktie te bereiken in haar olieveld in Werkendam, waar nu ongeveer zes ton per dag wordt verkregen. Daartoe moeten enkele putten bijge- boord worden en daarvoor is het nodig dat debestaandeconcessie Rijswijk van 206 500 hectare met 2 496 hectare wordt vergroot Bij gedeputeerde staten van Noord-Brabant is een ontgmningscon- cessie hiervoor aangevraaed bedrijf is van mening dat Rotterdam als grootste haven ter wereld de morele plicht heelt anderen mee te laten delen in zijn kennis en ervaring Wat dit be treft ziet hij ook een taak weggelegd voor het bedrijfsleven. Daarom wordt in het plan ook het instellen van een zg. coördinatieorgaan bepleit, waarin naast de wethouder van haven en eco nomische aangelegenheden ook leden van de kamer van koophandel en de stichting havenbedrijf zitting zouden moeten nemen Dit coördinatieorgaan moet, aldus het plan van het havenbed rijf. het beleid uitstippelen voor het derde-wereldbureau, waarbij het zich dan laat leicen door adviezen van dit bureau. De hulp van Rotterdam zou onder an dere kunnen bestaan uit dc training van management en personeel. Een andere vorm van assistentie is het verlenen van adviezen op het gebied van havenontwikkeling. Amsterdamse wisselmarkt Londen 4.6905-4.6955 New York 2 64425-2.64675 Montreal 2.691752.69425 Frankfort Stockholm Milaan Kopenhagen Oslo Wenen Madrid 6 80056.8055 104.545104.595 59.93559.985 106.525106.575 31.40531.455 43,63543.085 48.005-48.055 14.78-14.77 3.74-4.04 BUITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM (ANPl - De advleskoersen iaan- en verkoopprijzen: voor buitenlands bankpapier geldend In Amsterdam op de volgende werkdag luidden gisteren Amerikaans» dollar Engelse pond Belgische tr >100) Duitse mark (100) Ital Ure ilO OOOi Portugese esc 1100» Canadese dollar Franse b 1IOO1 Zwitserse £r (100) 4.56-5,86 6.47-6.77 103.00-106 00 29.00-33.00 6 758.50 263-2.73 52SO-SS.50 105.25108.25 Zweedse kroon -100» Noorse kroon 1001 Deense kroon UOOi Oostenr sch. (1001 Spaanse pes (100) Griekse drachme (100) Fl rat mark ilOOl JoegosJ dinar (lOOl 46.2549.25 41 75-44.75 14.67-14 97 3.74-4.04 6.757,90 662569.25 12 50-14.75 DOOR LAGE WATERSTANDEN ROBECO WIL NOTERING IN TOKIO ROTTERDAM (ANP) - Rotterdamsch Belcggingsconsortïum Robeco heeft een aanvraag ingediend bij de effec tenbeurs van Tokio voor notering voor haar aandelen op deze beurs, zo heeft Robeco desgevraagd bevestigd. De woordvoerder wistnog niet wanneer de eerste notering van Robeco in Tokio zal worden opgemaakt, zo zei hij L' OREAL VERPLAATST PRODUKTIE UITHOORN (ANP) - L'Oreal Neder land, producent van cosmetica in Uit hoorn, gaat de produktie medio vol gend jaar verplaatsen van Uithoorn naar het buitenland. Dit betekent, al dus het bedrijf, dat 55 van de 265 ar beidsplaatsen verloren zullen gaan. De betrokken werknemers, van wie 25 parttimers, zullen, zo zegt het bedrijf toe, maximaal terzijde worden gestaan bij het vinden van een andere werk kring. Volgens het bedrijf wordt de produktie verplaatst omdat de toenemende eisen aan de technologische aspecten van de' produktiemethoden niet in de vestiging in Uithoorn kunnen worden verwezen lijkt, begint het effect van diverse aanpas singsmaatregelen te weerspiegelen alsmede de verbetering van de econo mie op sommige markten. Nu de aanpassingsperiode grotendeels is voltooid en een verdere verbetering van de economie in de meeste landen wordt verwacht, vertrouwt Hunter Douglas haar vroegere resultaten en groei nu weer voort te zetten en bevindt de onderneming zich in een goede posi tie om zich weer expansief op te stellen. De eerderbekendgemaakte overne ming van de Amerikaanse onderneming Flexalum «jaloezieën en verwante acti viteiten) kwam in juni tot stand. Deze activiteiten ondeivinden een goede ontwikkeling en zullen een basis vor men voor toekomstige uitbreidingen in deze belangrijke markt, aldus de onder neming. ROTTERDAM (ANP) - De omzet van de Hunter Douglas Group is het eerste halfjaar van 1976 ten opzichte van de zelfde periode van vorig jaar gestegen van f391,5 min tot f 455,3 min. De net towinst nam toe van f2,5 min tot f 16.6 min ofwel van f0,36 tot f2,36 per aan deel van f 1. rekening houdend met hel uitgekeerde stock-dividend, zo heeft de maatschappij bekendgemaakt. In 1975 bedroeg de omzet f860.2 min en de nettowinst f 11.1 min ofwel f 1,64 per aandeel. Deze gunstige resultaten betekenen volgens Hunter Douglas een voortzet ting van de traditionele groei van de on derneming die gedurende de laatste twee jaar werd onderbroken door een malige factoren, die de resultaten van de groep aanzienlijk hebben vermin derd De verbetering die nu is bereikt ADVERTENTIEi 10 Jaar SRV. tien weken hoge feestkortingen. Week in, week uit een SRV jubileum-cheque bij bekende merk artikelen, goed voor fikse reduktie in de week daarop! IfrrtiïfiïPftwan f W f Hjjg) U krijgt jubileumcheques bij of ontvangt feestkortingen op artikelen van deze bekende merken Betuwe. Blue Band. Bona. Calvé, Dubro, E-10 Speciaal. Frieschë Vlag Goudband. Fruxano. Hero. Koeleman. van Nelle. Pepsi, Popla. 7-Up. Smiths. Unox. Rivella en Roosvicee AWBZ KEERDE IN 1975 RUIM 22 PROCENT MEER UIT DEN HAAG (ANP) - De Stichting Cen traal Administratie Kantoor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, het cen trale betaalkantoor voor de AWBZ. heeft in 1975 bijna f3.6 miljard aan verpleegkoste» betaald. Dit betekent ten opzichte van 1974 een stijging met 22,38 pot. De toeneming van het bedrag met f656 min werd in hoofdzaak ver oorzaakt door de stijging van de ver- pleegprijzen, aldus de Stichting in haar jaarverslag. Het gemiddeld uitgekeerde bedrag per dag ging van f89.51 naar f 107.70. een stijging van 20.32 pet. Het totale aantal patiënten dat uit hoofde van de AWBZ een uitkering ontving (met uitzondering van de patiënten die ten laste van de AWBZ in ziekenhuizen werden ver pleegd) steeg van 87.947 tot 89 344. Het totaal aantal verpleegdagen nam toe met 1.71 pcttot33.3 min. Evenals in 1974 steeg het aantal verpleegdagen het sterkst bij de verpleeginrichtingen en de inrichtingen vooi zwakzinnigen Hier tegenover viel een sterke daling te con stateren bij inrichtingen voor geestes zieken en bij de tehuizen. Het totale aantal voorlopig erkende inrichtingen ging vong jaar omlaag van 1214 tot 1185. Deze daling was vooral het gevolg van de sterke terugloop van het aantal te huizen. namelijk van 395 tot 374. De anarchistisch-gerichte nationale vakcentrale van de arbeid ICNT) heefl maandag een uitnodiging van de Spaanse minister voor de vakbonden. Enrique de la Mata, afgewezen tot een gesprek over plannen inzake vak bondshervormingen. De CNT. Spanjes tweede vakbond voor de burgeroorlog, motiveert de afwijzing in een communi que dat zegt dat 'een dergelijk, contact niet past in de huidige plannen van de organisatie'. Men neemt aan dat de CNT momenteel een beperkt aantal leden en dus beperkte invloed bezit. ANP-CBS BEURSINDICES 27-08 30-08 Int Cor.c 780 79.1 803 Industrie 84.3 84.8 85 5 Scheeps-en luchtv 113 8 114.7 1156 Banken 1855 187.8 189 7 Verzeker 99 5 100.4 1015 Handel enz. 95.3 95 7 96 5 Algemeen 88.0 88 9 89.9 UTRECHT (ANP) - De Federatieraad van de FNV heeft maandag in principe besloten dat werkloze schoolverlaters per oktober lid kunnen worden van bij de FNV aangesloten bonden. Dit heeft een woordvoerder van de FNV dinsdag meegedeeld. Hij zei verder dat er binnen de FNV nog geen overeenstemming is over de hoogte van het contributiebed rag dat de jonge werklozen moeten gaan betalen. MINDER VERLIES KSH AMSTERDAM (ANPl - De resultaten van Koninklijke Scholten-Honig NV (KSHl over de per 27 augustus afgeslo ten tweede helft van het boekjaar 1975-1976 zijn negatief, zij hel in min dere mate dan die over het eerste half jaar. toen een verlies van fll.9 min werd geleden, zo heeft KSH bekendge maakt. In het boekjaar 1974-1975 bedroeg de omzet van KSH f 881.2 min en de netto winst f 50.000 Het geven van een schatting van de re sultaten over het zojuist begonnen boekjaar 1976-1977 zou volgens de raad van bestuur onder normale omstandig heden reeds moeilijk zijn en thans des te meer gezien de oogstverwachtingen voor fabrieksaardappelen in Nederland. West-Duitsland en Frankrijk. KSH geeft er daarom de voorkeur aan zich van het uitspreken van een verwachting te onthouden. In het afgelopen boekjaar heeft. KSH in totaal f127 min aan langlopende lenin gen opgenomen, waarvan f 62 min in het jaarverslag 1974-1975 zijn vermeld als nog niet, opgenomen faciliteiten. Het ex tra opgenomen bedrag bestaat voor f25 min uit een van en via de Nationale In vesteringsbank verkregen achterges telde lening, aldus de raad van bestuur. ARNHEM - De vrachtprijzen van de Rijnvaart zijn de laatste weken enorm gestegen. Dat is het gevolg van de extreem lage waterstanden op de grote rivie ren als gevolg van de almaar aanhoudende droogteperioden. Door de steeds geringer wordende vaardicplen kunnen binnenvaart schippers hun vaartuigen niet meer af laden, kan men slechts voor de helft of voor driekwart de ruimen vol stouwen en blijft de vracht aan de wal. Daardoor is er thans een tekort aan scheeps ruimte ontstaan. Door het relatief gro tere aanbod van vracht bij geringere scheepsruinilen zijn de vrachttarieven in sommige gevallen zelfs driemaal zo hoog geworden. Da t vernemen wij van de heer J de Vries van de ONS. de Onafhankelijke Neder landse Schippersvakbond. de grootste organisatie van Nederlandse binnen vaartschippers .De droogte heeft nu wel duidelijk aangetoond dat er geen sprake is van overcapaciteit aan scheepsruimte. en daar reageren de ta- ri"->o In vei gelijking met vorig jaar mogen de vrachtprijzen dan flink zijn gestegen, doordat de schippers niet kunnen afladen wordt er toch met veel winstgemaakt. Die natuurlijke oorzaak (de lage waterstand) maakt de vrachten nodeloos duur'' aldus de ONS- woord voerder .De schippers zijn te on dergeschikt aan het vrijemarkt- mechanlsme. Nu de nood aan de man komt lopen de tarieven op en de schip pers hebben er niets aan omdat ze niet kunnen afladen Een half geladen schip betekent voor de schipper met dat zijn reis veel goedko per wordt. Vandaar dat hij - met minder tonnen vracht aan boord - hetzelfde ta rief vraagt als wanneer zijn schip wé! afgeladen zou zijn Per ton wordt de vracht dus duurder Het gebrek aan scheepsruimte voor de Rijnvaart betekent tevens dat de Rijn schepen wegtrekt uit andere delen van het binnenland, zodat ook daar weer schaarste aan scheepsruimte ontstaat, aldus De Vries. Als voorbeeld noemt hij de schippers die op België varen. „Ook de vrachten van en naar Antwerpen en Gent worden duurder doordat de Rijn scheepsruimte uit deze omgeving weg zuigt". Op de najaarsbeurs van Frankfort is zondag een Halsketting van witgoud. bezet met 23 robijnen ter waarde van 60.000 mark gestolen. De dief is spoor loos. Kamerleden willen waarschuwing op asbest-artikelen DEN HAAG (ANP) - De KVP- kamerleden Comelissen en Gardenier-Berendsen hebben minister Boersma (sociale zaken) gevraagd of niet een waarschuwings-etiket kan worden aangebracht op asbest- artikelen als bijvoorbeeld kookplaa- tjes, oven-handschoenen, strijkover- trekken, bloembakken, asbestverf. Zij hebben de minister gevraagd, of nog dit jaar een ontwerp-besluit afkomt, waarin het gebruik van asbest in prin cipe wordt verboden. ADVERTENTIE KC V2 reuuuts "'\40 M 3 t/m9sept.v flatBü. Jtsa. a a® AMSTERDAMSE EFTBCTENBELRS Binnen).Aanaci AKZO f20 32.50 33.20 ABN f 100 294.00 301.50 AmRo f 20 69 80e 70,30c Déli-Mlj f75 91.50 91 70 Dordtsche f 20 152.30 154.70 Dordtsche Pr 15050 152,30 Helneken f 25 131.20 134.40 Heineken H f 25 125.50 128.60 HALHoldf 300 84 50 85,50 Hoogov. f20 50.60 51,00 HVA-Mljen eert 52,80 53,50 KNSM eert f 100126,50 127.00 KLM f 100 114.80 117,00 Kon.Olie f 20 120.50 122.60 NatNed.flO 82,20 83.60 Ommeren Cert 209.00 209,00 Philips f 10 28.50f 29.00c, Robeco f50 189,60 190.80 Rollnco f 50 142,80 145.00 Schecpv U f 50 10640 107,90 Unlleverf20 in.40f 116.00 Binnenl. Obligatie» 10 50 Ned. 74 975 id 74 9.50 Id 76-1 9.50 ld 76-2 9 00 ld 75 8.75 id 75 8 75 id 75-2 8.50 id 75 8.50 Id 75-2 8.00 Id 69 8.00 id 70-95 800 Id 71-90 8.00 id 701 8.00 Id 7011 8 00 id 701H 8 00 id 76-91 8 00 Id 69-76 8 00 id 70-77 7 751(1 71-96 7 75 Id 73-98 7 75 Id 70-78 7 50 id 69-94 750 Id 71-96 750 id 72-97 750 id 71-81 720 id 72-97 7 00 id 661-91 7.00 ld 6611 7 00 id 69-94 6 50 id 681-93 6 50 id 68n 650 Id 68111 6 50 id 68IV 625:d66-91 625 Id 67-92 600 id 67-92 .y^l 5.75 id 651-90 81 55 575ld6SII 82 00 5 25 Id 641-89 80,00 5.25 ld 6411 - 99.70 100.20 9940 94,10 93.40 95.10 93.80 94,10 87,80 88,20 104.10 99,50 100.00 99,20 94.10 93,40 95.10 93.60 93,90 87.60 50 id 56-86 3.25 id 48-98 50-90 3 25 id 54-94 3,25 Id 55-95 55-85 3.00 id Grb. 00 id 37-81 3 00 id Grb46 11.00 BNG74-81103 00 11 00 id 74-84 105.10 10.50 id 1974 V 74-82 9.50 id 74-99 9.50 id 75-85 9.00 Id 75-00 8.75 id 70-90 8 75 id 70-95 75-00 8.50 Id 70-85 8 50 Id 70-95 8 50 Id 73-98 8 25 Id 70-85 8 25 Id 70-96 8 25 Id 76-01 69-76 8.00 id 69-94 8,00 id 71-96 72-97 73-79 8.00 id 75-00 7 75 Id 70-79 72-81 7.60 Id 73-98 7.50 Id 72-97 71-79 7 25 id 73-98 id 661-91 91.80 99 10 84.70 83.50 97.30 84 80 83 10 82 30 81.90 79 30 79.20 83.30 80 00 79.50 i;;1""" 80,80 3.00 Id 64-94 74 50 4 50 Id 58-83 87 50 4 50 id 59-89 78.30 4.50 Id 601-85 85 40 4 50 ld 6011 76 90 4.501(163-93 74.10 4.25 Id 59-84 84.70 4 25 Id 60-90 4 25 Id 61-91 4.25 id 631 4 25 ld 63H 4 00 id 81-86 84.40 4 00 id 62-92 73.30 J?® Id 53-93 71.10 If2 52 ft"47 63.60 3.50 Id 53-83 85,30 76.20 75,50 73,10 72.20 84.40 80.00 79.40 79.20 83 10 79.90 79.50 8155 81.90 80.00 62.10 68.80 67.70 84.00 35,00 90.00 89.40 103.00 100 60 97.50 98.80 94,50 9330 92.00 92.60 93.00 85.20 98.70 86.80 85.50 85,20 93.30 83.70 94.40 79,30 86.20 85,30 84,80 77.90 91.10 83.00 80.50 10 id 601V 0 id 72-97 0 id 73-83 5 id 67-92 6 75 id 68-93 1 72-82 6 50 Id 67-92 i 67-92 1 57-82 i 651-90 6 00 id 65n 5 75 id 651-90 5 75 ld G51I 5.50 Id 65-90 5 25 Id 58-83 2 64-89 d 65-90 5 00 Id 58-88 164-89 J 58-88 4 50 Id 58-89 4 50 id 60-85 50 Id 62-92 4 50 ld 62-93 4 25 Id 52-77 PANDBRIEVEN 82 50 81.20 81 40 81.10 88.00 80.40 79.80 80.50 90.80 82 00 S2.60 81.20 81.40 81.10 78.90 84.80 83 90 73.90 77 70 97.10 9.00 FrGr HB 00 Id 72 6 00 id DW .75 ld X-XA 50 id DU 11.00 Raiff 74 8.00 Id 71 7.S0 id 72 10 00 Sch.Ned 9.00 id 5.00 id .11 25 Tllb. H 8,75 TUb.H Westl DZ 92.50 85.00 77 50 7550 82.00 101.00 95.00 101.40 96.10 6.00 id X 75.50 9.12 id pbr 100.00 11.00 W.Utr.74102.00 9.50 Id 74 96.50 8.50 id 70 8.25 id 70 8 00 id71 7.75 Id 72 7.50 id 71 I 7111 95 50 91.00 91.00 75.50 100 00 102.50 95.50 95,50t 91.00 91.00 r.00 id 85.1C 10.75 id pbr 98 00 99.00 Banken. Handel. Indu» 4.00 Ahold 11,25 Akzo 4 50 Akzo 4.50 Akzo-Ph 11.25 ABN 74 10 50 id 1974 9.00 id 1975 U3.f 8.50 Id 1975 92Ï id 70-76 99 4 id 71-86 91.5 8.00 id 73-88 88.-; 10.75 Amro'74 102.C 10 50 id 74 9.75 id 75 102.00 90.00 91.50 104.00 101.20 102.60 100.70 91.80 92.20 8.75 id 73 8.50 id 73 8.00 id 69-76 8.00 id 70-78 71-86 92.60 73-88 8'! .66 7.00 id 73-80 94.50 7 50 MeesH72 87,50 8.75 BanqueP 75 93,00 86.00 87.00 82 80 81.00 85 00 88.50 .50 BOZ 8.25 id ,25 Bred VG 00 id VG 73 11.50 7 25.id 7 6.00 ld c 8.50 Ceehom 10120 9.50 CRBoerl bk 95.30 -.25 CMC 72 6.75 id 67 8 00 Elsevier 87 20 111.00 ExpFin 74 101,50 102 00 90.50 90 50 104.20 101.90 93.60 102.20 99.40 92,00 88.70 102.50 103.00 101,20 91.80 92.50 100.00 96.20 94.00 86,00 87.00 91 30 86,00 91.50 101.00 9 00 Gelder7! 7 00 Hein Bier 8 00 Hoogov71 8.00 id 72 90.50c 90.30 90.30 89 00 82.80 92.00 6.50 id 66 7 00 KLM 68 4.75 Id 59 6.00 Kon.Zout 4.75 Kouciijs 5.50 KSH65-80 88.80 50 KSH63-78 90.00 8 00 Lease PI 98 00 11.00 Maasv.OA101.50 9 50 Maasv O T 95.00 9.00 Maasv O T 92,00 9 75 Massey-F 7)102.50 6 25 Meneba66 88.00 5 75N.bkMldd6 91,50 11.00 Natlnv 74 102.70 9770 8.50 id 75-2 7.00 id 72 5.00 Nederh 10 00 GasU 74 9.50 id 15j 96 70 95.00 8.75 Id 75 97,80 93.70 98.30 94.50 90 30 39.50 82.90 92 00 91.10 88.80a 89.80 98.00 102 50 95 50 92.50 102.60 88.00h 91.60 102.50 98.00 95.00 90,00 30.00b 99.70 97.50 8 25 id 70 8 00 id 71 8 00 Id 72 7 75 id 72 7.50 id 69 7 25 id 66 7 25 id 73 6.50 Id 66 6 50 id 68 5.75 id 65 9.75 NMB 74 8.00 id 70 6 75 id kap 72 8 75 NOB 76 7.75 id 73 7 00 id 66 6.00 id 64 90.00 86.20 88 50 88.20 86.90 83.40 93,10 99.00 98.20 83.50 92.30 81.50 85,40 82,30 83 50 80.20 8.50 NS 70 92.00 7 25 id 72 "9.30 4 75 Id 57 88.80 8.00 Wat-sch 88.00 7 00 OvingDS 7130 8.75 Pakh 70 99.10 84.50 7.00 id 7 25 id Blh66 6,50 id 67 »2uu 5.25 id 64 83.50 4 75 id 61 89 10 7.75 Pechiney 82.00b 8 00 Peek CL 84.00 9.75 Phillps75 98 00 8,00 Phillps72 86.00 5.75 Pont H 91,20 6.00 Pegem57 82.80 5.50 id 58 81.00 5 00 id 58 82,20 6.00 PGEM 57 89.00e 6 00 id 04 82 30 4 50 id 59 86,40 7 75 Roll.Ant 93 50b 6 50 R-R Pljp 83.8n 4 75 Id 62 8110 8.50 RijnlDls 88 =0b 7 12 RijnSeh 86 00e 6 00 Schiphol 7: ?8 8 50 Shell 75 90,o0 8.25 Id 71 91.10 7.75 Id 72 ,M 10.70 SHV 72 JXJ.OO 10 70 SHV 73 'J®-™ 8 75 id 70 96.80 8.00 SlavB 71 91-0 6 00 SmitN65 81.o0 75 THV 72 '8 7 25 Total 72 86.n0 8 75 Unllev75 93.o0 6 00 Unllcv66 82 f$ 7 12VMF69 6.50 Id 68 89.40 91.20 90.00 86 20 88.30 88.20 86 90 83.60 92,90 8170 85.50 82,00e 92,00 79.50 8880 87.80 71 50e 99.10 83 70 83,50 80.30 88.00 82.00 84.00 89.10a 82.05 83.00 97.00 86.50 91,20 83.50 8180 82.70 89 Ode 82.30 86 00 94 00 8380 84 30 90.00e 66.00e 77 10 91.30 91.50 81 70 9150 8200 73 5U 86.40 67.00 85.50b S.OO Id 62 8 75 VNU 75 89 80 89.60 6 00 Vihamij 87.00 86.00 6 25Wljers66 81 00 81.00 Premie-obl. 2 50 Alkm 56 52.55 2 SO A'damSl 55.70 2 50 id 561 59 30 2 50 Id 56U 72 60 2.50 id 56IU 74 10 2.50 id 59 60.50 5.00 BwfLimb 2.50 Breda 54 54,95 2.50 Dordr. 56 53,05 2.50 E'hvn 54 54.75 .2.50 Ensch 54 55.00e 5280 55 80 60,00e 72.50 74 00 59.50 97.00 54.55 53.05 55,25 55 95 2 50 Haag 521 66.90 65.15 2 50 ld 52n 2 50 R.Kmis 83.35 2 50 Rdam521 67.05 2 50 Id 52II 65 25 2 50 id 57 70.45 2.50 Utr 52 81.10 2 50 Z HoU 57 67,05 2 50 id 59 68.05 Converteerbare obligatie» 75 Akzo 74.00e 74.50 8.75 A. 6 00 A. 6 75 AniRo7r 5 50 AmRo 8 25 Ball Ned 8.50 BosKabs 6 25 Buhr.T 7.25 Fum 73 4 75 Gelder 5 75 Glst-Br 6 50 Grinten 7 25 H'meijer 5.25 Hoogov 7 50IHC HoU 7.25 Kappa73 6 50 Kluwer 8 75 KNSM 8.75 KBB 5 75 KLM 7 75 K.N Pap. 7 25 KSH 73 7 00 Lyons N 7.25 M'intosh 9.00 Meneba 7.00 NBM-B 7.25 Nederh 6 50 NMB 7.75 NutriCia 8 00 Nijverd 4 75 Philips lo.oo Pom 7 50 Proost-B 6.50 RoUnco 6 50 id 1000 8 00 Sanders 00 Skol Br 00 Slav Bk 106.00 107.00 i 16.00 117 00 69.90 89.70 84.00 94,70 91.20 83 00a 71.00 81,50 105.00 97,00 105 50 108.00 62.00a 82,00 58,00 58,10 74 10 75 00 93,50 93.50 67.801 07 50 4,30 187 75 188,OG 14.70 13,10 81.00 93 70 94.00 97.00b 98.00 88 20 64.00 65.00 65.80 6600 83 50 81 60 89 50 VMF-Stork 92.50 92.20 8.25 Vlh-But. 85 00 85.00 7 00 W sanen 80.00 80 50 8.75 W U Hyp 107.00! 105.501 AC F Ahog-BOB Ahold AMAS AMEV Amfas Asd Droogd Asd Rijtuig Anlem Nat AnLBrouw Ant Verf Amh Schbw Asselberg AssSt.R dam AUDET Aut.Ind Rt BaUasl-N BAM Batenburg Beek.van Beers 'Begemann Bergos Berkel P Blydenst C Boer Druk Bols Aandelen 25100 37 50 104.50 9.60 104 70e 9.50 52 10 81.00 55.50 160 50 17.30 178.00 128.001 84.00 670.00 78.50 »"0O 260.00 266.00 330 00 1350.00 70.00 52.20e 81.50 54.50 160.50 17,30 178.00 128.00a 16 00 17.50 203.00 75.00 75.00b 96.50 150,00b 100.30 304 00 149.00e 81,50 68.50 211.00 75.00 75.50b 97 00 155.00e 102,00c 302,00 150.00e 82.20 Braai Bouw 175.00 1170.00 Bredero VB 235.20 ld cert 233.00 Buhrm Tett. 62 00b ld cert 62,50 Calve-D cert id 6 pet cert CentrSuik. 94.00 85.00b 176.50 177.00 31.50 3820 XCrane .ed 725.00 Desseaux 64 00 Dikkers 74.80 DrOvHout 223.00 Droge 1280 00 Weert* EMBA Enkes Ennia Fokke Ford Auto Fr Gr Hvp. Gamma H id 5 pet PW Gel. Delft c Geidercert Geld Tram Qerofabr Giessen Gist Broc. Goudsmit Grinten Grofsmed. Hagemeijer Hero Cons s Heybroek Hoek's Mach Holec HoU Beton HoU Beton c Hunter DS ICU IHC HoUand Ind Maatsch. IBB Konaor Inter) as IntematioM Inventum Kempen Beg Key Houth. Kiene S 1' Kloos li Kluwer KBB id cert id 6 cum Kon Ned Pap Krasnapsky li KSH Kwatta 251.00 248.50 130.00 106.00 32.20 376.00 96.00f 63.50 35.00 251.00 296,00 26.00a 201.00 51,20 51.50 116,50 171,00e 107.00 72.10 116.50 169.00 69.50 136.00 64.00 62.00 79.80 17.50 182.00 56.00e 94.00 37.50 512.00 126,00 63.00 158.00 1190.00 94.00 86.00 179,00 179,00 31.00 38.50 725.00 65.00e 74.10 225.00 1280.00 190.00e 36.00 253.00 250.50 131.00 8.00 107.80 32.20 372,00 94.10 63.50 34.50 15,70 254.00 53.00 295.10 25.00a 202,00 53,20 53.00 86.10 117.00 171,10 106.50 72.70 116,00e Naaiden Naeff N'aLGrondb. NBM-Bouw Nedap Nederhorsl NedBontw Ned.Crediet Ned dagbl id een NMB NeUe Netam Nlerslrasz Norit Nutricla GB Nutricia VB Nijverd al OGEM Hold Orenslein Palembang Palthe Philips Pont Hout Porcel.Fles Proost&Br riuusmoi 155.00 156.00 Rademakers 352.00 352.00 Reesink Reeuwljk ai nn «nu Reiss enCo RIVA Rohte&JIsk tz.uu 4z.uu RommenhoU. 340.00 350.00 Rijn-Schelde 95.10 Sanders 97,00 Sarakreek 30.50 Scheepshyp. 2580 17C. 71.00 135.00 65.00 62.00 25,00e 79.50 17.20 185 00 57.50 94.00 38.10 501.00 128.00 74.50 173.00 154.00 76,50e 93.00 LandreézGI Leids Wol Macintosh Maxw Petr Meneba Mctaverpa Moeara En. 11-10 id 1-4 Moluksche Mljnb.W 17.50 143,00 276.00 67.50 138.00 102.30 2335.00 251,00 3200.00b 66 00b 270.00 840,00 49.00 171.00 31.50 143,00 282,00 67.60 139.00 103.20 2330.00e 253.00 3250.00b 66,00b 270.00 850.00b 42.30 42,20 83.00a 40.00 40.00 28.00 27.50 242.00 245. 1.35 1.70 215.00 215,00 45.00e 45.50 165.00 169.50 412.50 422.50 130.50 131.00 294.10 297.00 46,00 45.00 1050.00 1000,00 86.50 86.70 48.00 48.10 4700 47,20 41.20 41.50 22.40 22.60 221.00 215.50 106,80 295.00 123.30 117.40f 524.00 73.00 307.00 311.00 300.00 305.00 42.00 42.00 95.50 98,00 30,50 2575,00 Sehev Expl. 16,50 16,50 Schlumberger 1195,00 1200,00 Schokbeton 900.00 900,00 Schultema 117.00 117.50 Schuppen 378.00 377.00 Sehuttersv. 75.00a 73.00b Slavenb.Bnk 2260.00 3270.00 id Cert 226.00 227.00 Stevin Gr 84.00 84.50 Stoomsp Twin 58.50 58.30 Ta bind Phil 78.00e 78.50 Telcgraa! 80 00 80 5U J.HV intern 156 00 157.00c Tub.Hyp bk Hooob 143.00 396 00 398.00 TwKabelf 276.00 280.00 Ubbink ui oog 50 Umkap - 145.00 Urnl een id 7 pet id 6 pc: V d. Vliet-W Veneta Ver.Glasf 62 40 59.00 45 00e - -- - Ji.jy 97.00 V«HandS. 720.00 720.00 131.00 130.00 Vermbitgmij 64,30 65,00. Ver Touw 1 cert 29.00 Vezelverw VkhanujButt 5100 VRG Papier 55 50 Vulc oord Wegener C 3150 29 20 172 00 51.00 60 50 33.00 265^00e 269,00 Wessanen c W.U.Hyp ÏÏmÏ.18 1» '».ÖU I3.UU Wijk en Her 1230.00 1235.00 Zaalberg 6700 6900 Belegging». Inst. Alg.Fondsenb 109.00 109 50 America Fnd 154.00 155,00 Asd Belegg D 139.00 141.00 Binn Belf.VG 114.20 Breevast 113.00 Converto Dutch Int Goldmines HoUand F IKA Belegg Interbonds Leveraged Nea.Vastgoed Nefo 69.00e Obam 71.90 Rorento 113.20 Tokyo PH(S) 7120 Tokyo PH 98.80 Uni-lnvest 63.50 Wereldhaven 88 10e Concentra 214.00 Europafonds 095.00 203.00 425,00 19.40 1120 24.30 Eurumon Finance-U Unifonds Chemical F Col.Growth Dreyfus F Fidelity F Investors M Japan Fund Lehman Corp 30.30 Madison F 31.so Manhattan Massachus Oppenheimer Technology F 17.20 Value Line Vance.Sand. 15.20 Buitenl.Obligaties 9.00 Eurlnv75 94,00 7.75 id 72 gy.yo 5.75 id 64 85,oo 5.75 id 65 78.80 B"00 IntAm71 go 50 27.70 4 50 id 61 4.50 id 62 5.75 KSG 64 5.75 id 65 5 00 Co Franc 4.00 Nor Hyd 7 50 Petro(57 Pipe-L 80.50 80.00 84,60 85,00e 88.50 86,00 25.60. 88.10 11.25 Reed-74 100.40 6 25 Rothm •AU Breweries 275.00 290.00 Br Petrol - Gcvaert Ph. Hoechst Hoesch Imp Chem. 70.50 146 50 58.0Q 163.00 7020 145.00 67.50 Petrofina Pye Hola. Solvny UaMiiuere Aican AMAX Inc. Am Cyanam. 1 Motors i; 00 .-viii Standard 68.00 Am.Tel&Tpl 159.80 Ampex Corp 20,00 74.50 42.00 133.00 102.50 104.50 BeU Teleph Bethl Steel Boeing Corp Bovis Corp Burroughs CanPaciüc Carl. O'Keefe Celanese Chrysler Citicorp 220 129,20 55 00 87,00 114,20 113.00 540.00 109.50 310.00 124.80 123.00 526.00 73.00 544.50 69.50e 72,80 113.30 71.00 100.00 64.00 89 50 212.00 27.80 1720 15,30 94.00 88.50 84.00b 78.80 89.50 82,00 89.40 80.00 79,50 84 60 85.20 280 00 74 00 148,00 60.00 164.00 300.00 90 00 16<j 09 770.00 47.20 70.50 146.00 68,S0 12.00 68.00 159 00 29.00 75.00 44.50 130.50 55,20 87.00 Cities Serv Colgate Columb Gas Cons Edison Control D. CurtissW Dow Chem. Eastm Kod. ExxonGO) Ford Motor GcmCable Gen.Electric Gen Foods Gen Motors 132.50 133.00 7450 76,10d 64.10 64 50d 49.70 49.70 63.50 6350 41.00 41,50 119.00 118.20 253.50 254.50 272.00 275 00 143.60 147 00 28.00 28.20 139.00 140 30 83.90 8450 175,00 178,50 Gilette Goodrich Goodyear Gulf OU Husky OU Imperial OU IBM tnt.Flavors Int-Nickel IntTel&T Kennecott Litton Ind Lockheed Merck Co National Can Nat Dist&C. NCR Corp N APhiüps Occidental Penn Centr Pepsi Co Ph. Morris PhiUps P. Polaroid Procter&C RCA Corp Rep.Steel Reynolds L Sears SheU Can. Shell Oil South Pac. Sperry Rand Standard Br Sterling Dr Studebaker Sun Oil C Tandy Corp Texaco Texas Insir Transam.C. UnCarbide Un.Pacific US Steel Warner Lamb Westingh Woolworth Dai-Iclu K Nippon Elec. Pioneer El. Sanyo Electr Sony Corp Sur Brouw (claims, scrips, stockdiv. ed.) ACF Holding Ahold AssConc.R'dam Amev - 8.02 Ennia 2,65 2.67 Kluwer Landre Glinderm Rorento 5.66 5.66 Stevin Groep 3.28 3.28 Wereldhaven 1.76 1.79 Wessanen Afgifteprijzen funds (Ned.) ABN belegging 61.34 61 57 ABN rcntepool 51 44 51 62 ABNrendement 52*79 52 89 Amro-Plerson 1909 19.38 AmroPlers. obl j 4g'oo 145 60 Fondslv/d7 908 9.16 Esmeralda 39*58 39 87 Unifonds 21.00 21 10 84.00 83.50 72.50 72.50 60.50 61.00 77 S0d "8.00 50,50 51.00 60.00 59.50 733.00 740.00 64,00 63.50e 85.50 8550 78.50 80.00 80.50 80.50 35.20 36.50 24.60 23.80e 192.00 196.00 39.80 39.50 65.30 66.50 86.50 87.70 76,30 77.50 4500 45.50d 5.10b 5,10f 211.00 214.00 151.50 148.50 150.00 151.00 94.30 95,00 247.50 250,00 70.50 70.50 94.00 92.50 160,00 161.00 175,00 178.00 40.10 40,10 174.20 173,50 90.50 90,80 117,60 120.50 178.00 176,50 4300 44.50 140.00 145.50 94 50 95.50 83,50 82.90 289.00 289 50 32.30 164.00 169.00 lOd 190.00 189.00 89.50 90.30 42.50 43 00 56.00 56.20 270.00 270.00 355.00 295.00 295.00 97.00 96 50 505.00 500.00 NIPO: 35 procent Nederlanders vindt f 30 te weinig AMSTERDAM (ANP) - De 30,- bruto meer per maand, die alle werknemers als gevolg van de loonmaatregel van de regering er sinds 1 juli bij hebben ge kregen, wordt door rond 35 procent van ruim duizend door het NIPO geënquê teerde mensen als te weinig ervaren. Eenentwintig procent antwoordde wel zonder die drie tientjes te hebben ge kund en 25 procent antwoordde 'dat het zo allemaal prima is* of woorden van ge lijke strekking. Geen mening over deze zaak had 19 procent Overigens is het NIPO gebleken dat met alle werkne mers die dertig gulden hebben gekre gen- De enquete werd begin augustus gehouden Veel mensen hadden het be drag nog niet op hun salarisbriefje aan getroffen. maar voor een deel was dat het gevolg van administratief- technisc he problemen bij het verwerken van dit bedrag m de geautomatiseerde salarisadministraties. Volgens een woordvoerder van het NIPO is in een klem aantal gevallen deze wettelijke sa- lansverhoging niet gegeven en hebben de werknemers, meest van kleine be drijfjes. dit min of meer stilzwijgend geaccepteerd. Het NIPO heeft ook geïn formeerd naar de bereidheid van de mensen actie te voeren voor meer dan die dertig gulden per maand er bij. Die bereidheid is met groot, zij het bij vak bondsleden iets groter dan bij niet- vakbondsleden. Van alle ondervraag den zegt 63 procent niets te voelen voor het meedoen aan vakbondsacties voor meer dan 30.- per maand. 18 procent zegt 'wel meedoen' en 19 procent geeft op deze vraag geen antwoord. De Am'fas-groep (verzekeringen) pu bliceert op 8 september nabeurs een be richt over de gang van zaken in het eer ste halfjaar van 1976. zo heeft de maaU schappij bekendgemaakt AMSTERDAM. 31 aug. (ANP) - De Am sterdamse effectenbeurs is dinsdag in een vaste stemming geopend waarmee de oplopende tendens van de laatste dagen versterkt werd voortgezet. Vooral de internationals konden hiervan profi teren terwijl ook de banken en in min dere mate de rederijen mee omhoog werden getrokken. Oorzaak was de ver dere verbetering in Wall Street en het opgedroogde aanbod. Op het zeer lage koerspeil werden gemakkelijk stukken uit de markt genomen De obligatie- markt was overwegend iets lager. Van de internat ionale fondsen opende Kon. Olie ruim f2 hoger op f 122.80 en ging Unilever fl.60 vooruit tot f116. Akzo was 90 cent beter op f33.40. Hoog ovens steeg 80 cent totf 51.40 en Philips werd 60 cent duurder op f29.10. Verder was voor Heineken een winst weggelegd van f 3 op f 134.20 en was KLM f2 hoger op f 116,80. De grote banken deden het opnieuw goed. ABN klom met f4 tot f298 en Amro Bank was f 1 hoger op f70,80. Het verzekeringspapier Nationale- Nederlanden ging f 1 vooruit totf 83,20. In de scheepvaarthoek deed men het veel kalmer aan. Koploper was hier Scheepvaart Unie met een rijzing van ruim fl op f 107,50. De cultures waren overwegend prijshoudend. Op de lokale markt was het aantal win sten veruit in de meerderheid. Zeer vast was Handelmaatschappij Reiss meteen winst van f 5 op f 147. Gïst-Brocades ging f 1.80 omhoog naar f53 en Van Gelder was f 2.20 hoger op f 53.20. Verder zette Rommenhoeller de opmars met f10 voort tol f350. KSH was op het tus sentijdse bericht ruim fl beter op f31.10. De mededeling dat het nu wat beter gaat bij het door verliezen gesteis- terde concern gaf de beleggers wat moed. Bergoss ging met f 5 vooruit tot f 155. Gezien in het licht van de betere gang van zaken acht men de notering van circa f200 reeei Verder waren aan de vaste kant Van Nelle .plus f6). Stad Rotterdam (plus if 1.70). Leidsche Wol 1 plus f 5). Batenburg iplusf 7) en Kluwei .plus f2). Op de actieve markt trok de koers van de ABN verder aan tot f300. een totale winst van f6. Nationale-Nederlander verbeterde verder tot f 83.60 en kwatr hiermee op f 1.40 winst. De internatio nale fondsen bleven zich dicht in de buurt van de openingsprijzen bewegen Alleen KLM trok nog wat door naai f 117.50. een winst van bijna f3. De obli- gatiemarkt handhaafde de licht aarze lende tendens.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 15