Kees Bal klimt toch weer op de racefiets Gerrit de Pagter erelid van Vlissings Zld. Sport SLECHTE OPKOMST TIENKAMPERS IN OPEN TITELSTRIJD VLISSINGEN Krachten handballend Nederland gebundeld Nederland overheerst WK reddend zwemmen IK WIST NIET DAT IK ER ZO AAN VERKNOCHT WAS IK BESEF DAT HET NU MIJN LAATSTE KANS IS Suurbier wil bij Haarlem trainen Handbalselectie voorronden WK Straffen in het betaalde voetbal Georg Best nog niet in actie Oostkapelle speelt tegen Middelburg Clubtoernooi van 'Hulster Ambacht' Dit weekende Zeeuwse meerkamp-kampioenschappen Oemoemenoe in selectie Zuid WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1976 <Door Peter de Jongei VLISSINGEN - Kees Bal gaat weer fietsen. Vijf weken nadat de Kwadendamse prof het besluit nam zijn fiets voorgoed aan de wilgen te hangen is hij teruggekomen op die beslissing. Een besluit dat hij nam op een momint dat hij geestelijk volledig in de vernieling zat. Een maand werden aan boord van een sleepboot heeft hem ontnuchterd. „Ik heb nu ervaren hoe het in de maatschappij is. Toen ik mijn besluit nam dacht ik: 'ik doe alles weg en stap nooit meer op de fiets. Die beslissing is me zwaar tegengevallenIk wist niet dat ik er zo aan ver knocht was". Toch heeft Bal lang geaarzeld.Hij is er zich van bewust dat hij zijn naam in de afgelopen periode heeft besmeurd. Door de persoonlijke problemen, waarmee hij kampte, kon hij zich slecht concentreren op zijn werk. Hij liet dikwijls zonder taal noch teken verstek gaan bij wedstrijden, waarvoor hij wel een contract had geteken. Bovendien realiseerde de blonde coureur zich maar al te goed dat het terugkomen op die uitvoerig besproken beslissing ook weer door velen verkeerd zou worden uitgelegd. Hoe kan een coureur die zich zo wispelturig heeft gedragen nu ineens weer wel de stabiliteit opbrengen om er voor de volle honderd procent tegenaan te gaan? Kees Bal: „Ik heb gezien dat het moeilijk is om in de maatschappij je geld te verdienen. Het feit dat ik weer ga fietsen komt voornamelijk voort uit financiële overwegingen. Dat wil zeggen dat er een Bal zonder ambi- tiesterugkomt Ik besef goed datje er voor moet njden en prestaties moet leveren om financieel goed te zitten. Datisal een andere instelling. Verder heb ik me voorgenomen me met zo druk over bepaalde dingen te maken, die ik rond me zie. Ik kon daar niet tegen,maar ik zal er nu niets meer over zeggen." Tijd nodig Kees Bal, heeft zich direct na de Acht van Chaam („die dag heb ik de be slissing genomen"! afgezonderd en verscholen gehouden ,..Ik had tijd nodig om na te denken en ik was er van overtuigd dat ik moest stoppen Toen ben ik naar zee gegaan, want dat wilde ik vroeger ook graag Maar het is een hard leven. Voordeel is wel datje op zee tijd hebt om na te den ken. Je wordt nietsteeds lastig geval len. Het heeft me echt goed gedaan". Een ding staat voor Bal als een paal boven water. Hij is het slachtoffer geworden van een succes, dat te vroeg is gekomen. Dne jaar geleden, op 21-jarige leeftijd, schreef Bal de klassieke wegwedstrijd Ronde van Vlaanderen op zijn naam. Hfj werd gebombardeerd tot vedette. Niet he lemaal ten onrechte, want Bal eta leerde pure klasse. Maar hij was nog niet rijp voor zo'n groot succes. „Ik kreeg een redelijk startgeld en een goed contract. Ik moest er eigenlijk te weinig voor doen om zo te kunnen leven", Zeeland treurde i'roblemen op het privé vlak kruis ten echter zijn pad dat aanvankelijk over rozen leek te gaan. Het bete kende het einde voor Kees Bal. De spanningen van het vak en het privé leven werden hem te veel. Hij be sloot na een lange martelgang defi nitief een punt achter zijn carrière te zetten. Hij schreef zijn kopman Eddy Merckx van de Molteni- formatie een lange brief, waarin hij zijn motieven uiteen zette. Zeeland treurde inmiddels over het verlies van een klasse-renner. Inmiddels was Kees Bal al zeeziek ('de eerste dag was ik goed ziek'i en werkte hij als manusje van alles aan boord van een sleepboot. Langzaam begon hij in te zien dat er maat schappelijk weinig mogelijkheden voor hem waren „Ik wist niet wat gewoon werk voorstelde. Ik zag hoe hard die mensen er voor moeten wer ken om hun weekloon te verdienen. Bovendien zag ik wel in dat het erg moeilijk is om voor jezelf een zaak te beginnen. Ik heb in die tijd ook afge rekend met mijn persoonlijke pro blemen. Echt waar. ik voel me weer helemaal de oude". Gisteren (dinsdag) reed Kees Bal. die inmiddels enkele kilo s is aangeko men. weer zijn eerste trainingsrit sinds vijf weken. Vorige week nam hij echter al het besluit terug te komen op zijn genomen beslissing. Hij vraagt zich ovengens wel af of hij na al de perikelen nog in zijn oude for matie terug kan komen. Zondag heeft hij een gesprek gehad met Eddy Merckx, die op punt stond te ver trekken naar Ostuni, waar komend weekeinde het wereldkampioen schap wielrennen wordt verreden. „Eddy heeft gezegd dat hij mijn standpunt kon begrijpen", verteld Kees. „Hij zie zelfs:'Als je wilt, krijgje nog een keer de kans'. Dat had ik zelf niet verwacht. Als je zo gehandeld hebt. Nog geen contract Overigens is er nog geen nieuw con tract getekend. Na de wereldkam pioenschappen zal hij Merckx nog maals ontmoeten om spijkers met koppen te slaan. Of hij met de Belgi sche wielerkeizer tot overeenstem ming komt of niet. Bal zal alle koer sen dit jaar in het Molteni-tenue rij den. Inmiddels is gebleken dat de fans Kees Bal niet in de steek hebben wil len laten Een voorstel om de suppor tersclub op te heffen werd met alge mene stemmen verworpen, omdat de aanhang van de Kwadendamse ren ner ervan overtuigd was dat hij weer zou beginnen „Da s iets unieks", zegt Kees. „Ik wist dat ik een goeie supportersclub had en nu weet ik dat helemaal zeker. Waar vind je zoiets?" Over drie weken denkt Kees Bal weer in zijn oude vorm te zijn. Althans, goed genoeg om zich weer m het wie- lergeweld te kunnen storten. En los van de vraag of hij in dienst kan blij ven van Merckx, staat voor hem vast dat hij profwielrenner blijft. „Iedere kans die ik nu krijg, grijp ik met beide handen aan. Want ik begrijp maar al te goed dat het mijn laatste kans is VLISSINGEN - Gerrit de Pagter is tijdens de maandagavond ge houden ledenvergadering van de Vlissingse sportvereniging Zee land Sport tot ereleid benoemd. Het insigne van de club. waaraan men De Pagter in zijn nieuwe hoedanigheid herkenbaar wilde ma ken. werd hem opgespeld door een van zijn naaste medewerkers, secretaris Jan Broere van de t.c. atletiek. Vooral had Zeeland Sport voorzit ter Joep van den Berg nog eens de grote verdiensten gememoreerd van Gerrit de Pagter die reeds in oktober van het vo rig jaar genuldigd was om het unieke feit dat hij veertig jaar bij de atleüek- sport was betrokken Van den Berg wees er op dat De Pagter 38 jaar lid is van Zeeland Sport i eerst AV '35 en daama De Zeeuwen i bij welke vereniging hij talrijke kaderfuncties bekleedde onder andere bestuurslid en vice-voorzitter Tijdens de oktober-bijeenkomst zegde Zeeland Sport De Pagter net erelid maatschap toe. indien de leden er op de eerstvolgende algemene vergadering mee akkoord zouden gaan. Uiteraard was er geen tegenactie on dernomen: er klonk ditmaal slechts har telijk applaus van de overwegend bestuurs- en commissieleden, die deze vergadering bezochten Op karakteris tieke wijze dankte Gemtde Pagter voor de onderscheiding: „Elk mens heeft zijn galerij met attributen, waarop hij trots is In mijn galerij is er vanavond een erg fraai attribuut bijgekomen. Overigens lijkt me nu het moment gekomen om vooruit te kijken en goede beslissingen te nemen voor de toekomst" In zijn openingswoord maakte voorzit ter Van den Berg gewag van zijn onge noegen over de bedroevend slechte op komst, die dit jaar alles sloeg. De ope ning van de vergadering moest zelfs een kwartier verdaagd worden, omdat op het vastgestelde openingsuur bij lange na niet eenderde deel van de le den aanwezig was om de bijeenkomst rechtsgeldigheid te verlenen. Voor het eerste seniorenteam achtte voorzitter Van den Berg de tegenstan ders in de Brabantse vierde klas een stimulans voor een succesvol seizoen. „Naar mijn mening kunnen de jongens veel. Ze zij n zonde r meer capabel om een goede derde klasser te zijn. Ze hebben nu een trainer, die weet hoe voetbal gespeeld moet worden" Opumisüscher geluiden kon de Zeeland Sportvoorzitter uit de aUetiekhoek melden „Daarin hebben we een Neder lands kampioene. We zijn er erg trots op. datA-juniore Els Vader op de 100 en 200 meter ujdens de nationale titelstrijd bij de jeugd eerste is geworden en dat ze nu ruim een week geleden op de senioren kampioenschappen een tweede plaats op de 100 meter behaalde. Voorde train ers en de begeleiders zijn dat goede op stekers. waarbij gevoegd kan worden de derde plaats van Gerard Verhulst op de 400 meter. Verder hebben de atletiek- mensen op organisatorisch gebied de nodige successen. Het loopt dus lekker, al hebben ze veel problemen". Betere periode Niet waardig In korte trekken besprak de heer Van den Berg vervolgens het wel en wee van de afdelingen voetval, atletiek en hand bal. Vooral over het juniorenvoetbal kon hij weinig optimistische geluiden laten horen: „Er is een A- en een B-team met de minst begaafde spelers van de laatste jaren. Het is 'n club als Zeeland Sport niet waardig en we moeten dan ook in het bestuur deze zaak met jeugd leider Leijnse ui tvoeng aan de orde stel len, zodat deze achterstand wellicht van tijdelijke aard zal zijn", vond de voorzit ter. die overigens bij de jongste jeugd betere voetballers had ontdekt. Over de handbal bij Zeeland Sport meldde Van den Berg, dat die momen- HAARLEM - Wim Suurbier wil voor lopig de training volgen bij Haarlem. De Amsterdammer wendde zich tot oe- fenmeester Barry Hughes met het ver zoek bij Haarlem te mogen trainen, zo lang hij nog geen akkoord heeft bereikt met Ajax. De kans dat Suurbier binnenkort ook een contract zal tekenen bij Haarlem, is volgens voorzitter Hut uitgesloten. „Daarover is helemaal niet gesproken Trouwens, daarvoor ligt de prijs ook te hoog" zegt Hut GERRIT DE PAGTER teel een betere periode doormaakt dan voorafgaande jaren „Al moeten we wel rekening houden meteen doorstroming naar het eerste team. omdat we anders een stapje teruggezet moet worden". Hoewel de erg grote kosten voor de drie afdelingen goed opgevangen kunnen worden uit de toto- en lottogelden was er niet te ontkomen aan een contribu tieverhoging. „Zonder de toto- en lotto- gelden zou het een verdubbeling van de contributie moeten worden", merkte penningmeester Henk van Hoepen op. die nu meende te kunnen volstaan met een vnj geringe verhoging: voor de A-senioren van 8 naar ƒ9. voor de B-senioren van 7 naar 8. voor de ju nioren van 4,50 naar 5, voor de pupil len van 3.50 naar 4, voorde passieve leden naar 3 en voor de belangstel lende leden naar 2. De vergadering ging er na een korte beraadslaging mee akkoord Daarbij werd er vooral voor gewaarschuwd om de juegd niet te zwaar te belasten. Voorzitter Van den Berg: „Het bestuur heeft dat ook inge zien. maar het wil toch de contributie met als een sluitpost van de vereniging beschouwen" Bij de bestuursverkiezing werden secre taris J. F W den Brabander en H. v. d Bulck herkozen Zeeland Sport telt momenteel 549 leden. 29 meer dan vorig jaar ARNHEM - De sterkste Nederlandse zaalhandballers hebben de handen in elkaar geslagen om eind november in Portugal het nationale team uit de put te halen waarin de ploeg een half jaar geleden verdween. De laatste plaats in een van de voorronden voor de Olympi sche Spelen van Montreal betekende namelijk een verwijzing naar de on langs gevormde internationale C-groep. Een weinig aanlokkelijke klassering, die de verwachting leek te rechtvaardigen dat veel geroutineerde internationals niet meer voor een optreden in Oranje zouden voelen. De gesprekken die het duo Georg van Noesel-Jan Tuik, dat tot en met het toernooi in Portugal verant woordelijk is voor de begeleiding, met de diverse clubtrainers en spelers had. verliepen echter bijzonder positief. Het in het recente verleden zo veelvuldig door afzeggingen van topspelers ge plaagde nationale zaalhandbalteam zal dan ook in Lissabon met een zo sterk mogelijk team kunnen aantreden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de in middels naar het Limburgse Blauw Wit verhuisde Piet Kivit zal deelnemen, evenals de vijf Sittardianen Ger Nor- ARNHEM (ANP) - De trainers van dc Nederlandse handbalplocg. Georges van Nocsel en Jan Tuik, hebben dins dag in Arnhem de selectie bekendge maakt voor de Nederlandse heren- Ploeg. die van 25 november tot 2 de cember in Portugal, zal deelnemen aan het voorronden-toernooi groep C voor het wereldkampioenschap. Nederland, dat dat het vorig jaar uit de B-groep degradeerde, komt m Lissabon en Oporto uit tegen Portugal. België en Engeland. De nummers één en twee van het toernooi in Portugal spelen met de nummers één en twee van de tweede C-groep. bestaande uit Zwitserland. Luxemburg. Finland en de Far Oer- eilanden. om twee plaatsen in de B-groep van het volgende seizoen, De vijftien geselecteerde spelers zijn: Jo Helwegen. Piet Muies. Ger Norbart, Ton Reynders en Gabi Rietbroek (Sittar- oia). Hans Beugel, Bert Bouwe, Ron de Jonge en Kees Kooi (Hermesi. Peter Verjans. Piet Kivit (Blauw Wit), Bert Schimmel en Paul Schuurkes (De Ga zellen). Harne Oosting en Harne Weer man (E en Oi bart. Jo Helwegen. Ton Reijnders. Gaby Rietbroek en Peter Muyres. Ook het Haagse Hermes staat haar kern in de personen van Hans Beugel. Bert Bou wer. Kees Kooy en Ron de Jonge af Het Emmense E en O wordt door Harry Weerman en Geert Oosting vertegen woordigd. De nieuwe hoofdklasser uit Doetinchem. de Gazellen door Paul Schuurkes en debutant Bert Schimmel terwijl Kivit's clubgenoot Peter Veijans de selectie completeert. Het tijdelijke begeleidingsduo Van Noesel-Tuik koos voor een selectie die voornamelijk gericht is op het spelen met clubkoppels en voor een korte maar pittige voorbereidingsperiode omdat duidelijk is gebleken dat de voor Oranje in aanmerking komende spelers niets meer voelen voor centrale trainingen in een reeks van maanden. Veel voordelen „Ik geloof zeker dat het werken met verenigingskoppels veel voordelen heeft. Het gaat hier om uitstekend op elkaar ingespeelde duo's die elkaar blindelings kunnen vinden. Het is een bepaalde keuze die je maakt. Je kunt ook voor een andere opzet kieien, maar wij verwachten veel van deze werkwij ze", vindt Georg van Noesel. „Normaal gesproken mag het in Portu gal met mis gaan. In onze poule met Portugal. Belgié en Engeland moeten we bij de eerste twee kunnen eindigen om dan met de nummers een en twee van de poule (met Zwitserland. Finland. Luxemburg en de Far Oër) te gaan strij den om de drie in de B-groep beschik bare plaatsenaldus Jan Tuik. die over de voorbereiding op Portugal kwijt wil. „We komen enkele keren op een vrijda gavond op Papendal 10 september voor het eerst) bijeen en spelen drie oefen wedstrijden van drie keer een half uur Alle tegen Westduitse clubs Op 19 no vember is er de laatste bijeenkomst waarna we naar Lissabon vertrekken Hoewel de oud-doelman van het natio nale team en tevens recordintemational Georg van Noesel en Jan Tuik kunnen rekenen op veel steun bij hun tijdelijke werk. betekent dit niet dat binnen het handbalverbond alle problemen uit de wereld zijn. Het is natuurlijk aardig om in Portugal te promoveren naar de B-groep maar wanneer de begeleiding na Lissabon of ficieel zou stoppen en het B-toernooi, waaruit liefst vier ploegen weer degra deren al in februari volgend jaar wordt gehouden, lijkt het streven naar succes op korte termijn weinig zinvol ZEIST (ANP) - De tuchtconimissie van de KNVB heeft dinsdag acht spelers, die vorige week woensdag door de scheidsrechter genoteerd werden, een straf opgelegd. Vier van deze spelers kregen een boeking. Drie van hen wer den vooreen wedstrijd onvoorwaarde lijk geschorst. De straffen van de tuchtcommissie van de KNVB zijn: PSV: H Stevens - een wedstrijd onvoorwaardelijk, een wed strijd voorwaardelijk en een boete van 175.-. ingaande 27 augustus; PEC/Zwolle: E. Hooyer - één wedstrijd onvoorwaardelijk en een boete van 75.-, ingaande 27 augustus; PEC/Zwol le: B. Hendriks - één wedstrijd onvoor waardelijk en een boete van 100.-. in gaande 27 augustus; NAC: N. Budisic - twee wedstrijden onvoorwaardelijk en een boete van 200.- ingaande 27 augus tus; vier spelers kregen een boete en Staats (Telstar) werd vrijgesproken. Vier spelers, die afgelopen zondag een gele kaart kregen, zijn voorlopig ge- schorts. De betrokkenen zijn; T. Koop man (FC Amsterdam), G. van Kuyk (FC Dordrecht), H. van der Ven en N. Kanon (Helmond Sport) LONDEN (ANPi - De Engelse tweede divisieclub Fulham zal het de komende drie weken moeten doen zonder George Best De registratie van het 'enfant ter rible' van het Britse voetbal moet nog worden goedgekeurd door de football league Dat zal niet eerder gebeuren dan tijdens een vergadering op 19 september in Londen, zodat de vroegere sterspeler van Manchester United, die vong jaar m de Verenigde Staten voor the Los Ange les Aztecs speelde, voorlopig nog werk loos moeten toezien. Fulham kan overigens wel beschikken over Rodney Marsh, die vong seizoen ook de VS speelde (Tampa Bay Row dies) Zijn registratie werd reeds goed- OOSTKAPELLE - Vanavond, woens dag. wordt op het terrein Dumhelm in Oostkapelle een vnendschappelijke voetbalwedstrijd gespeeld tussen Oost kapelle I en Middelburg I. De wedstrijd begint om half zeven. HULST - De tennisclub 'Hulster Am bacht' hield op het gemeentelijk sport park te Hulst de clubkampioen- schapswedstrijden waarvan de uitsla gen bij de junioren luiden; Heren enkelspel: halve finale: R. van den Berg-G. Houben 7-6, 6-0, R. Schelfhout-M van de Voorde 7-6,7-5; fi nale. R. van den Berg-R. Schelfhout 6-4. 6-7. 8-6. Dames enkelspel: halve finale: L. van Hoven-A Hemelser 6-1, 6-2; C. van den Berg- C van Goethem, waarbij C. van den Berg won. In de finale tussen L. van Hoven en C. van den Berg won L. van Hoven. Heren dubbelspel: halve fi nale; R van den Berg-G. de Bruyn-M. van de Voorde/F Schellekens 1-6. 6-1. 6-3. R. Schelfhout'E. de Nijs-G. Hou- ben/L. Stoorvogel, waarbij R. Schelf houtE. de Nijs won. Finale; R. Schelf hout,'E de Nijs wonnen van R. van den Berg en G. de Bruvn. BERLIJN - De Nederlandse equipe reddend zwemmen heeft tijdens dc we reldkampioenschappen in West- Bcrlijn vele successen behaald: een eerste plaats in het Iandenklassement, zowel bij de dames als de heren, drie individuele wereldkampioenen en daarbij nog eens drie 'zilveren' medail les. „Het peil in Nederland is in de afgelopen twee jaar enorm vooruitgegaan", verze kerde ons Vlissinger G. J. de Nooijer, begeleider van de Nederlandse ploeg. „Twee jaar in Barcelona moest de na tionale selectie nog genoegen nemen met derde plaatsen in het Iandenklas sement en tweede plaatsen in het indi viduele klassement, maar ditmaal heb ben we de Westduitsers. Oostenrijkers en Engelsen, onze voornaamste concur renten. overvleugeld". De wedstrijd om het wereldkampioen schap bestond uiteen vierkamp Bij het onderdeel redden met een boot werd Tini Stofbergen uit Kerkdriel 2e en Yvonne Jetten uit Roermond 5e. bij de heren behaalde nationaal kampioen Charles Bos uit Roermond een eerste plaats, Tonnie de Leeuw uit Kerkdriel werd 3e en Kees Koenders, ook uit Kerkdriel. 4e Bij het boeienwerpen werd Herma Koomstra uit Roermond 2e en Karin Bos. ook uit Roermond 5e, bij de heren werd Charles Bos 5e Op het onderdeel reddend zwemmen met pop over 50 meter verbeterde Charles Bos het wereldrecord Tiny Stofbergen werd op dit onderdeel eveneens eerste waarna Karin Bos een 4e plaats bezette. Op de 200 meter hindernis werd Herma Koomstra 2e en Tiny Stofbergen 3e, bij de heren eindigde Tonnie de Leeuw op de 4e plaats. Landenklassement dames: 1 Neder land. 2 West-Duitsland: 3 Engeland. He ren 1 Nederland; 2 Oostenrijk: 3 West- Duitsland Individueel klassement dames 1 Tiny Stofbergen; 2 Herma Koomstra: 3 Kann Bos en 4 Yvonne Jetten. Heren 1 Charles Bos; 2 Tonnie de Leeuw en 3 Kees Koenders MIDDELBURG - Vier spelers van de Eerste Zeeuwse Rugbyclub Oemoeme noe zijn uitgenodigd deel te nemen aan de trainingen van de Zuid-Nederlandse selectie Het zijn Ad Buijs. Hans Mar- cusse. Ben Westenburger en Pluto de Haan VLISSINGEN - Aanstaand weekeinde worden op de Vlis singse sintelbaan de open Zeeuwse meerkamp- kampioenschappen atletiek verwerkt. Zaterdagmiddag om één uur wordt gestart met de tienkamp heren en de acht- kamp A-junioren, zondag be gint de strijd om elf uur voor de tienkampers, de vijfkamp da mes en A-meisjes, en de vier kamp voor B-meisjes. De tien kamp heeft met negen deelne mers, onder wie A-junior Hans Tel jeur van het Haagse Vlug en Lenig, een slechte bezetting. TC-secretans atletiek Jan Broere van Zeeland Sport weet wel enkele redenen op te noemen voor deze magere op komst. „De voornaamste oorzaak", meent Broere, „is hetontbreken van een kunststofbaan in Vlissingen. Vooral de aanlopen voor hoog- en verspringen zijn zeer slecht. Tegenwoordig bellen de at leten van te voren op of er kunststof is. zo met. dan komen ze niet". Een andere oorzaak voor de geringere bezetting in Vlissingen is de opening van de kunststofbaan van THOR uit Roosendaal Bovendien is er zaterdag een wedstrijd in Gent in het kader van dc Nederlandse week daar Een Zeeuwse ploeg strijdt daar tegen La Gantoise. Ovengens wordt wel gedacht aan kunststofaanlopen in Vlissingen het staat, zo weet Jan Broere. op de be groting voor het volgend jaar. Bij de senioren gaat de stnjd hoogst waarschijnlijk tussen titelverdediger Peter Molenaar van het Goese A V '56 en Parthenonatleet Anton Bode uit Dord recht Verdere deelnemers aan de tien kampstrijd zijn Antoine Kertzman van het Bergen op Zoomse Spado, Barry Kershof van AAV'36 uit Alphen aan de Rijn. Aja van Gemeren van AV 47 uit Boskoop en de Zeeuwen Sjaak Sinke Cees Nooijens en Jan Kortsmit. allen van het organiserende Zeeland Sport 'One-manshow' De achtkamp van de A-junioren wordt ongetwijfeld een one-manshow' van Goesenaar Paul Sturm van AV'56. Zijn kansloze tegenstanders zijn ploeggeno ten Jaap de Keijzer en René Zweedyk. de Dynamo-junioren Henk Gilis en Kees Vermeule uit Middelburg en Hans Lanser van Sliedrecht Sport. De vijtkamp dames gaat tussen Joke Geluk van Delta Sport Zierikzee en Carla Meijer van Schelde Sport Ter- neuzen. De vijfkamp voorde A-meisjes kan volgens Jan Broere een van dc leukste wedstrijden van dit weekeinde worden. Aan de strijd nemen deel Maja de Jonge en Jolanda de Jong van Schelde Sport uit Terneuzen, Jennie an den Berg van Spado. een erg goede hoogspringster. Elly Fiere van AVR Rotterdam. Nederlands hordenka- mioene, haar ploeggenote Thca van Keulen, alsmede Els ader van Zee land Sport, die vorig jaar de titel ver- PETER MOLENAAR o\ erdc bij de vierkamp. Gorkum. haar ploeggenote Ans Koster, Aan deze vierkamp nemen ditmaal deel Anneke Bolle van Parthenon Dordrecht dc B-meisjes Suus - -• A—.tr» Kouijzer van Delta Sport uit Goes. Thea den Hariufc z-n.ui-.zo_

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 13