Koffie spoedig opnieuw paar dubbeltjes duurder Geen prijscompensatie voor havenpersoneel Rover op nippertje uit vliegtuig gehaald VNG-KRITIEK OP BELEID BIJSTAND Viking 2 landt vrijdag op duingebied Goedkeuring Nederlandse plannen EUROPESE COMMISSIE: JAAR SUBSLDIE VOOR TANKMELKEN Geen wijziging Kalkar-standpunt REGERINGSSTEUN VOOR Zw&rc strnffen voor SLA-leden BIJHOUDEN INDUSTRIËLE KENNIS KWEEKREACTOR Leden Volksunie gearresteerd Baby overleden na toedienen verkeerd infuus Klacht bij ministerie erm Voordracht raadsheren Hoge Raad WOENSDAG 1 SfcPltMÖtH la/6 NEDERLANDSE VERENIGING KOFFIEBRANDERS: HAARLEM - De prijs van een pak koffie gaat naar alle waarschijn lijkheid binnen afzienbare tijd weer omhoog. Genoemd is een prijs van 50 cent per pak van een half pond, maar de Nederlandse Ver eniging van Koffiebranders te Amsterdam achtte deze schatting wel aan de hoge kant. Twintig cent per pak zou er echter wel kunnen inzitten. Gesproken wordt ook over enkele dubbeltjes'. De benzineprijs zal per 1 september niet veranderen. Enkele weken geleden, met ingang van 12 augustus, werden de maximumprij zen van benzine met één cent verlaagd, voor het eerst sedert zeer lange tijd en zeer tot ongenoegen van handel en in dustrie. Er zijn mogelijk wel wijzigin gen in de prijzen van andere aardolie- produkten op komst. Pe stijging van de koffieprijs houdt ver band met het hoge niveau waarop de ïereldmarktprijs zich thans beweegt: deze wordt zeer vast genoemd Het nondstoffenaandeel in de prijs be draagt momenteel 70 procent, hetgeen door koffiemarktkringen nog als te «reinig wordt betiteld De oogstver- trachtingen. waarop nu al kijk bestaat, lijn als gevolg van de vorst van vorig jaar al tamelijk slecht De Braziliaanse oogst die aan de markt komt wordt fors minder genoemd. Dit zal gevoelig aan komen in de toekomstige consumen tenprijs. Voorraden Op voorraden die door de koffielanden lijn aangelegd, zal aanzienlijk moeten worden ingeteerd. Door het geringere aanbod van Braziliaanse koffie zal de vraag naar koffiesoorten uit andere landen toenemen. Dit zal op die andere soorten ook een prijsverhogend effect hebben. De koffiebranders zijn verplicht even tuele prijsverhogingen een maand van tevoren aan te melden bij het ministerie van economische zaken Dit is tot op dit moment nog niet gebeurd Benzine De benzineprijzen zullen per 1 septem ber geen wijzigingen ondergaan, in tegensteUing tot wat min of meer werd verwacht De diverse op het prijspeil van invloed zijnde noteringen geven minister Lubbers (economische zakeni geen aanleiding tot wijziging over te gaan Beëdiging officieren kan best soberder... DEN HA AG (ANP) - Minister Vredeling van defensie vindt dat de ceremonieen bij de beëdiging van officieren wel wat soberder kan dan zoals is beschreven in een verslag in de legercourant van 3 augustus. In het verslag stond ..De entree tot het wapen der artillerie was voor deze nieu welingen uitermate indrukwekkend Machtig ogend keken de vuurmonden van M 107. M 109. M 110. AMX. PRA. 40L 70 en 4 Lmg mitr.50 over de appelplaats, een kracht uitstralend die bewondering ontlokte van de vele belangstellenden"' LOS ANGELES (RTR, UPI) - William en Emily Harris, leden van het 'Sym- bionese Bevrijdingsleger5 (SLA) zijn dinsdag in Los Angeles wegens een ge wapende roofoverval, ontvoering, auto- en winkeldiefstal, gepleegd in 1974, veroordeeld tot een straf die luidt elf jaar tot levenslang. Dat betekent dat de 31-jarige Harris en zijn 29-jange vrouw minstens elf jaar in de gevangenis moeten zitten voordat ze in aanmerking komen voor vrijlating op erewoord. Sa het delict waarbij ook Patricia Hearst betrokken was, slaagde het echtpaar erin 16 maanden uit handen ran de justitie te blijven, samen met Hearst, die in januari zal worden be recht op dezelfde aanklacht plus zes ge vallen van bedreiging met een dodelijk wapen. ROTTERDAM (ANP)-Vijfleden van de Nederlandse Volksunie (een uiterst rechtse politieke groepering) hebben de nacht maandag op dinsdag moeten doorbrengen in een cel op het bureau van politie in Schiedam. De vijf werden maandagavond gearres teerd, toen zij volgens de politie bezig waren met het verspreiden van discri minerende pamfletten. De tekst, be stemd voor 'blanke Nederlanders' richtte zich tegen de aanwezigheid in Nederland van 'Siirlnamers, Turken en andere ongewenste vreemdelingen'. Dc vijf - onder wie voorzitter Glim merveen - kozen Schiedam tot hun 'werkterrein' in verband met de ras- senrellen die daar begin augustus wa- De Westduitse terrorist Rolf Pohle heeft, het Gnekse hooggerechtshof dat een verzoek van WestrDuitsland om zijn uitlevering behandelt dinsdag gewaar schuwd dat zijn Palestijnse vrienden van de beslissing van hethof'kenniszul- len nemen en dienovereenkomstig han delen'. Het hof begon maandag aan de behandeling van zijn zaak nad at de offi ciervan justitie in Athene in beroep was gegaan tegen de uitspraak van een la gere rechtbank, die vorige week be paalde dat het verzoek van de West duitse regering moest worden afgewe zen. DEN HAAG (ANP) - Minister Lubbers van economische za ken heeft in een brief aan de tweede kamer medegedeeld dat hij besloten heeft middelen ter beschikking te stellen om het de Nederlandse industrie mogelijk te maken de door haar bij het Kalkarproject opgedane kennis op peil te houden. Over de jaren tot en met 1979 zal de re gering een bedrag van ten hoogste 46 miljoen gulden beschikbaar stellen voor de uitvoering van een beperkt vervolg programma door de industrie, gesteund door de TNO. Deze middelen komen uit de post 'uitgaven in verband met het speerpuntenbeleid' van de begroting van economische zaken Dit betekent met. dat er verandering komt in het standpunt van de regering, dat generlei verplichtingen meer worden erkend in zake het deelnemen in de bouw van Kalkar twee (snr 2). Met het besluit de industrie middelen ter beschikking te stellen vooreen vervolgprogramma, dat moet dienen om haar kennis op peil te NIJMEGEN - In het Nijmeegse St- Radboudziekenhuis is een vier dagen oude baby gestorven doordat hem een verkeerd infuus was toegediend. Het jongetje had een zout- in plaats van een suikeroplossing ingespoten gekregen. Het kind was 26 augustus in het St- Radboudziekenhuis geboren. Omdat het bij de geboorte te weinig woog, werd het opgenomen op de afdeling kinder geneeskunde. De verpleegster die de zoutoplossing toediende, wijt de fout aan het feit dat de flessen met infuus niet op de gebruikelijke plaats waren neergezet De officier van justitie zal nog nagaan of een strafvervolging zal worden inge steld en tegen wie zich die eventueel zou richten. houden, wordt de optie opengehuden, dat de Nederlandse regering in de toe komst toch besluit tot een electnclteit- sopwekklngssysteem met de kweek reactor als basis. Een dergelijk systeem dient een kans te hebben en toekom stige kabinetten zullen hierover een be slissing dienen te nemen, aldus de heer Lubbers. Belang Het industnele belang heeft altijd voorop gestaan bij de deelneming van Nederland aan het Kalkarproject en deze deelneming heeft ook tot resultaat gehad, dat de Nederlandse industrie zich op het in het kader van de samen werking met België en Duitsland toe gewezen gebied (de ontwikkeling en fa bricage van de grote natnumcompo- nenten. te weten pompen, tussenwarm- tewisselaars en stoomgeneratoren) een vooraanstaande positie onder de hoogst gekwalificeerde landen heeft weten te verwerven. De minister deelt verder on der meer mee, dat hij het op prijs zou stellen als de SEP (samenwerkende electriciteitsproduktiebedrijven) zou besluiten haar deelneming in het Franse kweekreactorproject Super Phenix zou voortzetten Dat zou in het belang zijn van de industrie en van de electrlciteitsvoorziening van ons land Een dergelijk besluit zou passen in het open houden van de opties. Minister Lubber wenst niet alleen de kennis van de industrie op peil te hou den om het de industrie mogelijk te maken aan buitenlandse projecten deel te nemen, maar ook om in Nederland te kunnen werken, als Nederland mocht besluiten tot de bouw van een kweek reactorsysteem. TEKENINGEN OP KINDERPOSTZEGELS DEN HAAG i ANP) - De Nederlandse kinderzegels 1976 zullen dit jaar op 16 november verschijnen De serie - de vijftigste Nederlandse kinderzegelemissie - omvat vier postzegels met toeslag ten bate van Instellingen werkzaam op het terrein van de zorg voor het kind. Voor de ontwerpen werd een keus Pedaan uitde tekeningen, die voor de tekenwedstrijd 'teken eens waf wa- 'en ingezonden Deze keus ge schiedde door de dienst voor estheti sche vormgeving van de PTT. die ook de belettering en de verdere grafi sche realisatie begeleidde. De kin derzegels zullen verkrijgbaar zijn tot en met 7januan 1977 De geldigheid stermijn voor de frankenng is onbe paald Vaarden en voorstellingen 40plus 20 cent voetballers, naar een tekening van Jos Raats uil Rosma len: 45 plus 20 cent boot. naar een tekening van Leon Jacobs uit Baar- 1°: 55 plus 20 cent olifant, naar een tekening van Mananna Lugtenburg nit Hengelo. 75 plus 25 cent caravan, naar een tekening van Annemieke Seeleman uit Ouderkerk aid Amstel. Alle zegels zijn uitgevoerd in de kleu ren rood, blauw, geel en zwart. De Pnjs per serie bedraagt 3.-. Voorts ial een velletje worden aangemaakt bevattende 2 zegels van 40 plus 20 vent. twee van 45 plus 20 cent en twee van 55 p[us 20 cent. De pnjs per vel letje bedraagt 4.-. aldus dinsdag de PTT. nederland V>.20c nederland 75+25c SNELRECHT NA RELLEN LONDEN LONDEN (RTR) - Een veertigtal Wes- tindische inwoners van de Londense wijk Notting Hill, maamdagavond be trokken bij een grootscheepse vecht partij met de politie, is dinsdag door diverse rechters veroordeeld tot straf fen die varieerden van vijf pond (25 gulden) boete tot één maand hechtenis onvoorwaardelijk. De rel. waarbij veel vernielingen werden aangericht aan winkels, ontstond op de tweede avond van een traditioneel calypso-festival in Notting HiU. De poli tie wilde een zakkenroller arresteren, hetgeen een groep Westindische jonge ren zou hebben willen verhinderen. Toen de politie dinsdagmorgen de ba lans opmaakte bleek dat 325 agenten verwondingen hadden opgelopen. Van hen moesten 116 zich in ziekenhuizen laten verzorgen en 29 lagen er dinsdag nog in. DEN HAAG - Met het omhooghijsen van een grote klok, waardoor een standbeeld werd onthuld, heeft prin ses Beatrix dinsdag in Den Haag het drugsbestrijdingscentrum 'de Emi- hehoeve' officieel geopend. VIJFTIEN JAAR VOOR MOORD TAXICHAUFFEUR DEN HAAG - De Haagse rechtbank heeft dinsdag de 19-jarige Ton V. we gens medeplichtigheid aan de moord op de Haagse taxichauffeur G. Hofstede veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf en terbeschikkingstelling van de rege ring. Het vonnis was overeenkomstig de eis. De 16-jarige Janus N werd wegens he ling en vrijheidsberoving van de taxi chauffeur veroordeeld tot 21 weken tuchtschool, waarvan 12 voorwaarde lijk. Tegen Janus was een halfjaar ge vangenisstraf geéist Wegens moord op zowel de taxichauf feur als de Rijswijkse rechercheur W J de Krijger, had de officier van justitie twee weken geleden tegen de 20-jange Dirk N een oudere broer van Janus, le venslange gevangenisstraf geëist. Nu hij zich op 24 augustus in de Scheveningse gevangenis van het leven heeft beroofd, sprak de rechtbank als zijn oordeel uit dat het recht op strafvervolging was vervallen, zodat de aanklacht niet ont vankelijk werd verklaard. Nlkolaos Sampson, die in 1974 bij een staatsgreep van Grieks-Cyprische offi cieren tegen aartsbisschop Makarios tot president van een republiek Cyprus werd benoemd, is dinsdag door een rechtbank m Nicosia tot twintig jaar ge vangenisstraf veroordeeld Nlcos Sampson bleef slechts acht dagen DADER OVERVAL AMSTERDAM SCHIPHOL - Door ambtelijk langs elkaar heen werken van enkele politiekorpsen in de hoofdstad, was de 30-jarige Moshe c. bijna uit Nederland ontkomen, terwijl hij werd gezocht wegens de beroving van een juwelier in Amster dam. afgelopen zaterdag. Schiphols luchthavenpolitie kon de man dinsdagmorgen nog juist uit een vliegtuig ha len. dat wegens vertraging nog op Schiphol stond, hoe wel zij de verdachte sinds za terdag in bewaring had gehad en hem de Amsterdamse vreemdelingenpolitie had 'aangeboden'. Bij de beroving van de juwelierszaak op het Amsterdamse Koningsplein werd het drietal betrapt door een passerende politieauto. Bij de ach tervolging werd door de rovers, die een buit van drie ton aan juwelen en horloges hadden bemachtigd, op de achtervolgende politieauto gescho ten waarbij een agent in de schouder werd getroffen De rovers ontkwa men, de agent zal nog 14 dagen in een ziekenhuis moeten blijven. In het weekeinde arresteerde de Amster damse politie drie man. die met de zaak te maken lijken te hebben ge had. Geen papieren Zaterdagavond hield de luchtha venpolitie op Schiphol een auto aan en vond dat een inzittende zich vreemd gedroeg. De man had geen papieren en werd ingesloten. De luchthavenpolitie nam maandag contact op met de vreemdelingenpo litie in Amsterdam, die na onderzoek Liet weten voor hem geen belangstel ling te hebben Hij werd vrijgelaten en zou dinsdagmorgen op een lijn- viiegtulg naar Parijs worden gezet Dinsdagochtend publiceerde een ochtendblad, tot grote woede van de Amsterdamse politie, foto's van de drie overvallers die. zo ontkent de Amsterdamse politie niet uit een po litiedossier zouden kunnen zijn ont vreemd Een lid van de luchthaven politie herkende de zaterdag aange houden man m een van de prenten en was nog juist in staat het vertrek van het lijnvliegtuig te verhinderen. De bewuste inzittende bleek inderdaad de 30-jarige Israëliër te zijn. die nu door de Amsterdamse politie in dank is overgenomen. Ongeveer de helft van de gestolen juwelen is terecht. De kostbaarhe den zaten in een plastic zak, die een voorbijganger dinsdagochtend langs de waterkant op de Bloemen markt nabij de Munt aantrof. In de zak bevond zich ook een pistool. De waarde van de totale buit bedroeg ruim 300.000.-. MINISTER BOERSMA: (Van o e redactie economie) DEN HAAG - Minister Boersma van sociale zaken ziet geen rechtsgrond aanwezig om op welke wijze dan ook voor de havens een uitzondering te maken op de loonmaatregel. De bonden en werkgevers hadden de minister verzocht over het eerste halfjaar 1976 2 procent prijscompensatie toe te kennen, omdat in de cao voor het havenpersoneel de uitbetaling voor de afkondiging van de loonmaatregel was vastgelegd. Werkgevers en vakbonden hebben op 26 augustus nog een gesprek met de mi nister gehad over deze kwestie, die door de bonden voor het havenperso neel zeer hoog was opgenomen. De minister herinnerde er aan, dat het personeel in de havens over 1975 een vol ledige prijscompensatie uitbetaald hadden gekregen Wanneer er landelijk aanleiding is voor een maatregel in de herfst om nog een uitkering te doen, dan blijft de mogelijkheid voor de havens open om in een apart gesprek na te gaan wat dit voor het havenpersoneel bete kent, aldus de minister De kwestie was enkele maanden gele den aangekaart door de vervoersbon- den FNV De Vervoersbond CNV had zich van prijscompensatie gedistan tieerd. Een woordvoerder van de vervoersfe- deratie NVV-NKV zei desgevraagd te- president, trad na de Turkse invasie op leurgesteid te zijn over de mededeling Cyprus af en werd vervangen door Glaf- van de mmiSter.' mensen uit te halen. Anderen hebben het hoofd al veel eerder in de schoot ge legd'. aldus de woordvoerder, daarbij doelend op de houding van de vervoers bond CNV De vervoersfederatie zal zich de komende dagen beraden over wat nu te doen staat Op de vraag of er wellicht weer acties in de lucht hangen, wilde de woordvoerder geen antwoord geven. Hij wilde niet vooruitlopen op het beraad Het 'gebruikelijke doelwit' - zoals bank en postkantoor - latend vbor wat het is. hebben dieven de kluis van de rechtbank m het Italiaanse Bergamo geleegd De overvallers legden de hand op in beslag genomen verdovende mid delen. pakketten bankbiljetten die ge diend hadden als losgeld, gestolen sie raden enz, totaal voor 2,5 miljoen gul den. kos Clerides. Deze bleef president tot Makarios was teruggekeerd. .Wij hebben in ieder geval gepro beerd nog iets extra's er voor onze PASADENA (DPA) - De Amerikaanse Mars-sonde Viking 2 zal, als alles volgens plan gaat, vrijdagavond tegen middernacht (onze tijd) landen op een duingebied. Evenals de Viking 1 zal de Viking 2 speuren naar leven op de Rode Planeet Geleerden van het controlecentrum in Pasadena hebben na bestudering van 1857 naar de aarde gezonden foto's de landingszone uitgekozen in de buurt van de 48e breedtegraad De beide ruimtevoertuigen zullen dan van tegenoverliggende helften van Mars opereren Volgens de deskundigen is er 99 procent kans dat de Viking 2 terecht zal komen binnen het gebied van 260 kilometer lengte en 100 kilometer breedte dat is uitgekozen. De kans dat het voertuig ln het midden terechtkomt is 50 procent. DEN HAAG (ANP) - Het wordt langza merhand onmogelijk voor de gemeen telijke sociale diensten een op het indi vidu gericht bijstandsbeleid te voeren. De Vereniging van Nederlandse Ge meenten (VNG) heeft deze klachtbij het ministerie van erm gedeponeerd. Ze wil een landelijk overleg over de problemen rond de algemene bijstandswet en draagt mogelijke oplossingen aan. Door de landelijke normering laat het rijk de gemeenten weinig mogelijkheden in vloed uit te oefenen op de hoogte van de algemeen noodzakelijk bestaanskos ten. De VNG meent dat het rijk dan ook de kosten hiervan voor honderd procent moet dragen. Concreet stelt zij voor één werkloos heidsvoorziening te scheppen die door een apart orgaan wordt uitgevoerd. De verzorgingskosten voor bejaarden zou den uit de bijstandssfeer moeten wor den gebracht in de subsidiesfeer. Voor de gescheiden of veriaten vrouwen heeft de bijstandswet het karakter gekregen van een sociale verzekering. De groep die nog tot werken in staat is. zou bij voorbeeld hulp kunnen krijgen uit de werkloosheidsvoorziening, stelt de VNG voor Ook is er de moeilijkheid van het 'rege ren bij circulaire op de valreep'. De VNG pleit voor tijd voor de sociale diensten om zich behoorlijk te kunnen voorbe reiden op de invoering van nieuwe rege lingen. Daamaastzouden regelingen als individuele huursubsidie, voorschotver lening en belastingheffing over bij standsuitkering vereenvoudigd kunnen worden, aldus de VNG. Huiscommissie VS wil verbod boycot Israël WASHINGTON (UPI) - De commissie voor internationale betrekkingen van het Amerikaanse huis van afgevaar digden is dinsdag akkoord gegaan met een wetsontwerp dat Amerikaanse be drijven wil verbieden zich te confor meren aan de Arabische boycotakties tegen Israël. De stemverhouding in de commissie was 27 tegen één. DEN HAAG (ANP) - De Europese commissie vindt goed dat het ontwikkelings- en saneringsfonds voor de landbouw in ons land subsidie gaat geven voor het overschakelen op tankmelken, mits die subsidieregeling slechts gedurende een jaar van kracht blijft. Onder deze voorwaarde heeft de commissie de door het fonds voorgestelde regeling goedgekeurd. Minister mr. A. van der Stee van land bouw en visserij deelt du mee in zijn antwoord op vragen van de tweede- kamerleden Jansen (ppr), Voortman (pvdai. Beekmans >d'66> en Van der Lek ipspi. Reeds in maart van dit jaar. toen het overleg met de commissie al aan de gang was. heeft de minister enkele bij zonderheden over de regeling meege deeld. veehouders die een koeltank met tussen de 700 en 1700 liter inhoud igoed voor de melk van 12 tot 29 koeien i aan schaffen. kunnen een bijdrage van 1 500 knjgen en de installaUekosten. Verder is een bijdrage mogelijk in de in vesteringskosten voor bouw en inrich ting van melkkamer. melkleiding e.d De hoogte van deze bijdrage" nangt al van de tankinhoud. In zijn antwoord aan de tweede- kamerleden neemt de minister het nu onvermijdelijk, dat in de komende vijf a zeven jaar volledig wordt overgegaan op tankmelken. (Dit wil zeggen dat de melk op de boerderij in een gekoelde tank be waard wordt lot ze per gekoelde tankauto naar de zuivelfabriek ge bracht wordt). Van de totale melkaanvoer in ons land. zo vertelt de minister, gaat nu al 55 pro cent met tankwagens. Het aandeel neemtsnel toe, in 1975 was de stijging 10 procent. Door overschakeling op rij dende melkontvangst kan de zuivelin dustrie de efficiency verhogen, terwijl het tot stand komen van een gesloten koelhjn van koe tot fabriek mogelijkhe den biedt voor verdere beheersing van de melkkwaliteit l er vanging Bij volledige vervanging van het melk- bussentransport door tankmelken ver wacht de minister bij het huidige prijs niveau een voordeel op de aanvoerkos- ten van drie a vier cent per kilo melk. Ongeveer de helft van dit bedrag kan aan de veehouders ten goede komen. Du kostenvoordeel wordt jaarlijks gro ter Absoluut en m verhouding tot de tank- melk wordt het handhaven van de kleiner w ordende bussenaanvoer intus sen steeds duurder Die extra kosten van het bussenmelken komen ten dele voor rekening van de tankmelkers. Bij een vergoeding voorde aanvoer van tank me lk van 1.85 per honderd kilo. aldus de minister, is het voor eën vee houder met twintig koeien lonend op tankmelken over te gaan De afvloeiin- gdruk op de kleinere bedrijven zal dus vergroot worden. Het gaat hier echter om bedrijven die op enige termijn geen levensvatbaarheid hebben en waarvan de afvloeiing reeds in volle gang is. In mei 1975. aldus de minister, waren er nog ruim 44.000 bedrijven met mmder dan twintig melkkoeien. Op 40 procent van die bedrijven had de ondernemer zyn hoofdberoep buiten de landbouw Van de 26 500 bedrijven waar het boer zyn hoofdberoep was, waren er 16.000 waar de boer ouder was dan 55 jaar Deze bedrijven zullen binnen vijf a zes jaar afvloeien. Een groot aantal van de boeren op deze kleine bedrijven, zo meent de minister, zal gebruik kunnen maken van de rege ling van het ontwikkelings- en sane ringsfonds voor bedrijfbeëindiging op termijn. Voor een aantal van hen zou den een eventuele EEG-premieregeling voor het niet afleveren van melk en het opnieuw invoeren van een premie voor het overschakelen op rundvleespro- duktie mogelijkheden scheppen, hun bedrijf in een andere vorm voort te zet ten. DEN HAAG (ANP) - De tweede kamer heeft dinsdagmiddag drie voordrach ten opgemaakt voor de benoeming, door de Kroon, van drie raadsheren in de Hoge Raad. het hoogste rechtscolle ge. De nummers een van deze voordrachten zijn mr. J. C J van Vucht. raadsheer in het gerechtshof te Arnhem, mr. C. Stol en mevrouw mr. A C. van den Blink, beiden raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam. Staatssecretaris: voortbestaan kleine gemeenten onzeker DEN HAAG (ANP) - Volgens staatsse cretaris De Goede (financiën) is het 'niet bij voorbaat' zeker, dat gemeenten met minder dan 5.000 inwoners nog vele Jaren zullen blijven bestaan. Hij heeft dit aan de tweede kamer mee gedeeld Ongeacht ofzij nog lang of kort zullen bestaan hebben deze gemeenten recht op een redelijke voorziening met financiële middelen, zo meent de staats secretaris.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 11