Lange Delft van autostraat naar sfeervol ingerichte promenade van zonen Tata Mirando Muzikale vonken op braderie PZC/braderie middelburg17 GEVARIEERDE BESTRATING, VEEL GROEN, VITRINES, BANKEN EN SFEERVERLICHTING BEFAAMD ZIGEUNERORKEST WEER OP STRAAT MIRANDO'S KUNNEN GEEN NOOT LEZEN Tijdens het braderiegedruis zullen de hoofdwinkelstraten van de Middelburgse bin nenstad weer voor drie da gen voetgangersdomein zijn. Maar op korte termijn zullen verschillende straten defini tief van de auto worden ver lost. Als eerste komt medio september de Lange Delft, nu nog de belangrijkste ver keersader, aan de beurt om te worden afgesloten en in gericht als promenade, een plan dat het afgelopen jaar heel wat voeten de aarde heeft gehad. Inmiddels hebben de Lange Delft- winkeliers zich op een kijkdag bij de dienst gemeentewerken kunnen oriënteren over de mogelijkheden om de straat zo aantrekkelijk mo gelijk in te richten. Het is nu zo goed als zeker hoe de winkelstraat er uit zal komen te zien. Voor de bestrating wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke varië teit. Alle winkeliers worden in de ge legenheid gesteld om een 'eigen stoep' van maximaal 1.50 meter breed voor hun pand te kopen, waarbij ze de keus hebben tussen een achttal tegelsoorten en maten. De mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: gewassen grinttegels. al dan niet af gewerkt met baksteen, klinkers in combinatie met natuursteen of gra- niettegels. Ook wordt de mogelijk heid open gelaten om de bestrating van het eigen winkelportiek door te trekken. Op deze manier wordt de herkenbaarheid van elk winkelpand geaccentueerd. Winkeliers die niets voor een eigen stoep voelen, krijgen een meer uniforme bestrating voor hun deur. Over de gehele breedte zal de be strating op één niveau blijven. Naast de 'stoepen', komt aan weers zijden een strook gewone trottoirte gels. die een soort 'rijbaan' in het midden voor het bevoorradende verkeer zullen markeren. Deze rij strook, van bijna viereneneenhalve meter breedte, zal gestalte worden gegeven door normale klinkers, ech ter verschillend geformeerd in vier kante vakken. Groen Voor de verdere stoffering van de straat wordt de hulp van de natuur ingeroepen. In het breedste gedeelte tussen - Grofweg - de Sint- Janstraat en Koorkerkstraat - zal. afwisselend links en rechts, een rij sierbomen worden geplant, waar voor de prunus verreweg favoriet is. Voort zal de gehele straat worden aangekleed met verschillende soor ten bloembakken. Daarbij zal onder meer gebruik -worden gemaakt van bielzen, die dan tevens als zitele- ment kunnen dienen, naast de zitr banken die hier en daar zullen wor den geplaatst. Het is verder de bedoeling om een aantal virtrines te plaatsen, waar voor ruimte is aan weerszijde van de rij goot. De opzet is dat deze door de winkeliersvereniging worden aan gekocht en aan belangstellendende winkeliers worden verhuurd, tel kens voor een jaar. zodat bij grote belangstelling een wisseling moge lijk is Ook aan de verlichting wordt de nodige aandacht beteed. Naast een tiental hoge masten met zoge naamde 'son-verlichüng'. die aan de praktische lichtbehoefte zullen voorzien, wordt nog een serie lagere masten met bolarmaturen als sfeer verlichting geplaatst. Om het fiet sende winkelpubliek zoveel moge lijk service te bieden, zullen bij de toegangsstraten fietsenstallingen worden aangelegd. Bovenslaande foto van een ma quette op de afdeling stedebouw- kunde van de dienst gemeentwer- ken geeft een indruk van de toe komstige inrichting van de Lange Delft. De maquette omvat het mid dengedeelte tussen Sint-Janstraat en Segeersstraat. Kosten Zoals bekend komt de gemeente voor de inrichtingskosten in aan merking voor een rijkssubsidie, mits tenminste 80 procent van de be trokken winkeliers het eens is met het besluit om de straat als prome nade in te richten. Inmiddels is uit een enquête gebleken dat nu inder daad een krappe 80 procent van de ondernemers zich positief opstelt, zodat hoogstwaarschijnlijk qp deze subsdie. waarmee het promenade plan vrijwel staat of valt, mag wor den gerekend. De overblijvende kosten worden verdeeld tussen ge meente en winkeliers. Voor de ge zamenlijke winkeliers zou dit neer komen op een bedrag van rond 95.000 gulden «usnAG 15 JUNI 1976 Een van de hoogtepunten van liet levendige straatgebeuren tijdens de eerste Middelburgse braderie was vorig jaar voor velen ongetwijfeld het optreden van het zigeunerorkest van de zonen van de bijna legendarische Tata Miranda. Eigenaar Barend Midavaine van het in uiteenlopende so ciale kringen populaire etablissement 'De Mug' op de hoek Vlas- marktlKromme Weele vergastte het braderiepubliek op deze muzkkale at tractie. De liefhebbers kunnen hun hart ook op de aanslaande braderie weer opha len, want Barend - die zelf van jongs af aan de kriebels in het bloed krijgt van de opzwepende zigeunerklanken - heeft het orkest opnieuw kunnen aantrekken en is trouwens vast van plan daar een traditie van te maken. Het orkest staat een marathonoptreden van drie dagen op de stoep en straat voor de deur van de Braai-tapperij te wachten. Barend: „Ze zullen zowel overdag ais 's avonds spelen, 's Middags rond half twaalf staan ze speelklaar voor de kantoormensen die tussen de middag de stad ingaan, tot een uur of twee. Tegen de avond beginnen ze opnieuw en kan het lol elf van doorgaan" Over de omvangrijke, muzikale Mirando-familie bestaat begrijpelijker wijs nogal wal verwarring. Dankzij een avondlijk bezoek aan Barend's ge legenheid horen we wal meer over de familie en over hel rusteloze zigeu nerleven in het algemeen. Want daar treffen we, ais reeds vooruitgezonden ambassadrices, onder anderen enkele Mirando-zusjes. onder wie de 22- jarige Mauso, die zich kleindochter van Tata Mirando mag noemen, en die met onvervalst zigeunertemperament een en ander uit de doeken doet. Noten „Tata", zo legt zij uit, 'betekent in zigeunertaal niets anders dan vader'. De oude Tata is in 1967 overleden, maar leeft in patriarchale sfeer in de nieuwe Mlrando-generaties voort. Mauso: „Hij heeft al z'n kinderen viool geleerd zonder noten. Ze kunnen geen van allen noten lezen, die notenbailetjes noemen ze 'vliegestront'. Mauso zelf is een dochter van Roma, zoon van Tata, die in 1962 bij een auto-ongeluk is omgekomen. Er zijn nog elf zonen van Tata in leven, allemaal ooms van Mauso - „we zeggen alleen nooit oom, we noemen elkaar allemaal bij de voornaam" - en die ook allemaal in de muziek zitten. Om financiële redenen hebben ze het Mirando-orkest in drie formaties moeten opdelen, aangevuld met andere muzikanten, die niet al lemaal het echte zigeunerbloed hebben, maar desondanks hun partijtje kunnen meeblazen. Overigens verliezen de broers Mirando elkaar niet uit het oog, want ze vormen, zoals alle zigeuners, een hechte familie. De groep die vorig jaar Middelburg op stelten zette en ook dit keer weer van de partij is, is die van leider-bassist Meisel, zoon van Tata. Violist Loeila is eveneens een echte Mirando, de andere leden zijn dat niet. De tweede violist, Manowitsch, is een achterneef, de cymbalist Palitot een Hongaar en de pianist Leo een Nederlander. Leoiia vervangt zijn broer Moro (op de foto links), die naar een van de andere Mirando-groepen is overgestapt. Ziehier het 'nieuwe orkest van Tata Mirando junior', dat de komende dagen weer in Middelburg-braderiestad van zich zal laten horen. „Zelf waren ze vorig jaar wild enthousiast en ze komen graag terug", weet Mauso, „ze voelden zich erg vrij op straat. Ze passen zich volledig aan het publiek aan en improviseren enorm. Als het publiek enthousiast wordt, springen de vonken eraf en zijn ze niet meer te houden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 17