Congres van directeuren bij het beroepsonderwijs ABOP zet vraagtekens bij gedeelde basisschool PZC/ "Ül duikt Kamercommissie in probleem Zeeuwse kleuterscholen Contourennota vervult het beroepsonderwijs met grote zorg DISTRICTS VERGADERING IN GOES CJV besloot te Goes actie voor gehandicapte jeugd 'Excelsior' en Onda naar Vara's Brassband van het jaar 1976' VDB-VOORZITTER IN VLISSINGEN LANDELIJKE VERGADERING IN VLISSINGEN ZATERDAG 3 MEI 1976 [Van onze onderwijsmedewerkster) GOES - De Algemene Bond van On derwijzend Personeel (ABOP) zet veel vraagtekens bij de in de contouren nota voorgestelde gecentraliseerde onderbouw en de gedecentraliseerde bovenbouw bij onderwijs aan vier- tot twaalfjarigen. Zij vindt deze opvat ting in tegenspraak met de voorge stelde toekomstige integratie van het kleuter- en lager onderwijs, die erop gericht is één basisschool te vormen voor vier- tot twaalfjarigen. De ABOP vraagt zich af waarom eerst aan de ene kant gepleit wordt voor een samengaan, terwijl aan de andere kant gesproken wordt over een splitsing, waarbij de vier- tot achtjarigen in een bepaalde kern een school kunnen be zoeken en de acht- tot twaalfjarigen naar een streekschool zouden moeten Wanneer er echter onderwijskundige redenen zijn om een scheiding te ma ken binnen de toekomstige basisschool wil de ABOP-Zeeland zo gauw moge lijk weten wat de argumenten van de minister zijn voor een dergelijke split sing. De zaak van de kleine scholen - voor Zeeland op dit moment zeer actueel - was een van de punten die ter sprake kwam tijdens een districtsvergadering van de ABOP-Zeeland in de Prins van Oranje te Goes. De vergadering was een vervolg op de vergadering van ja nuari en had ten doel een definitief standpunt te bepalen ten aanzien van de zestien punten die het hoofdbestuur van de ABOP heeft vervat in een reso lutie over de contourennota. De Zeeuwse afvaardiging naar de bondsraadsvergadering op 21 en 22 mei te Amersfoort kon tiidens de ver gadering het standpunt vernemen van de Zeeuwse afdelingen met betrekking tot het preadvies contourennota van het hoofdbestuur van de ABOP. De vergadering heeft de afvaardiging op gedragen onder meer het Zeeuwse standpunt ten aanzien van een even tueel gedeelde basisschool op de bondsraadsvergadering naar voren te brengen. De vergadering heeft echter geen dui delijke uitspraak gedaan over deze gedeelde school. Wel stelt de ABOP, dat iedere kern recht heeft op een ei gen school, mede gabaseerd op de stel ling in de contourennota, dat de school niet moet worden opgeheven, maar wel aangepast aan de maat schappelijke omstandigheden en be hoeften. Over het algemeen was men geen voorstander van een gedeelde basis school, maar deze bij voorbaat verwer pen. zou tot gevolg hebben, dat bij een eventuele invoering van alleen zesklas- si ge scholen de kernen geen kans heb ben op een eigen school en het zouden moeten doen met een gedeelde school. Naast de vraag waarop de splitsing van de toekomstige basisschool berust en welke consequenties zo'n split sing zou kunnen hebben voor de kleine scholen op het platteland, hield de vergadering zich uitvoerig bezig met de plannen voor invoering van een leerplicht tot 18 jaar. De vergadering was niet direct tegen deze voorgestelde leerplicht, maar concludeerde, dat op dit moment de partiële leerplicht nogal wat problemen geeft ten aanzien van de onderwijsvormen. Daarom stelde de vergadering voor, dat de Zeeuwse af vaardiging er tijdens de bondsraads vergadering op aan zou dringen de in de resolutie van het hoofdbestuur ABOP genoemde noodzaak om tot duidelijker onderwijsvormen te komen te veranderen in voorwaarde De vergadering te Goes was slechts matig bezocht, omdat een groot aantal leden reeds op de vergadering in ja nuari zijn instemming had betuigd met het preadvies van het hoofdbes tuur ABOP over de contourennota. Vergadering van kleuterschool OUD-VOSSEMEER - De christelijke kleuterschool 'Hummelvreugd' beeft in het schoolgebouw ln de Bou KooiJ- manstraat de jaarlijkse ledenvergader ing gehouden. Deze werd gekoppeld aan de ouderavond. Voorzitter A Douw opende de bijeenkomst. In zljr, openingswoord heette hij zo n 50 ou ders welkom. Er werd een bestuurs verkiezing gehouden, waarbij de heet A. Aarnoudse met algemene stemmen werd herkozen. Na de pauze brachten de ouders geruime tijd door met het bezichtigen van het werk van de kin deren. Hierbij kon ook met de leidsters van gedachten worden gewisseld Hierna liet waarnemend hoofdleldM-r C Quist diaserie zien. Deze was hele maal op het doen en laten van de kin deren op schooi afgestemd. ONI rekent op positief geluid van kamer voor binnenvisserij TERNKUZEN - Het bestuur vat eht nog voor I juni provincie 6 Tc; positie WERKGROEP POC STUURT RAPPORT AAN KAMERLEDEN DIT NAJAAR RAPPORT OVER LAGERE SCHOLEN de werkgroep k.o.-l.o. met onmiddel lijke ingang het concept-rapport aan de leden van de kamercommissie te hengel aarsvereni- clie van de kamer de binnenvisserij op de perikelen rond de bevissing van de Otheense Kreek. Dat is althans de indruk die voorzitter C. van de Brork van ONI heeft overgehouden aan de hoorzitting van deze kamer, vrijdag in Den Haag. ..Het verliep voor ons zeer positief Als die kamer genoeg macht heeft, dat kan ik nog niet goed beoordelen, dan is de zaak nog lang niet beklonken", zei de heer Van de Broek vrijdagavond. Inzet is zoals bekend een sinds 1974 slepend meningsverschil tussen ONI en de ge meente Temeuzen. Het gemeentebes tuur liet toen vla een deelrapport over de toekomst van de Otheense Kreek weten dat de hengelaarsvereniging voortaan geen zogenaamde 'collectieve machtiging' meer zou krijgen; de ONI- leden zouden van de gemeente tegen gereduceerde prijs een visvergunning in ontvangst kunnen nemen. Voor 1975 wist men met moeite nog wel een col lectieve machtiging in de wacht te sle pen. maar dit jaar wil de gemeente zich houden aan het eerder ingenomen standpunt Een bittere pil voor ONI. die graag zelf een vinger in de pap wil houden bij het uitreiken van de ver gunningen. er onder meer aan herin nerd dat de vereniging de laatste Jaren heel wat geïnvesteerd heeft in het uit- AMSTERDAM - Twee Zeeuwse brassbands - Excelsior, Kloetinge en Onda, Middelburg - zullen deelnemen aan de landelijke muziekwedstrijd 'Vara's Brassband van het Jaar 1976', die zaterdag 15 mei in de Jaap Eden- hal te Amsterdam wordt gehouden. Ze zullen daar naar de titel Vara's Brassband' meedingen met de uitvoer ing van het verplichte concourswerk "Variations on a Japanese Folksong' van Henk van Lijnschooten. In totaal nemen er een 13 bands aan het con cours deel, waarbij ook de winnaar van het vorig jaar, de 'Brassband Rotter dam'. Na afloop van het concours is er 's avonds een groot concert, waar als gasten zullen optreden 'The James Sheperd Versitale Brass', de "Black Dyke Mills band' onder leiding van Roy Newsome, en de trombonist Don Lusher, allen uit Engeland. Ook zal er een groot koperorkest te horen zijn, gevormd uit de Nederlandse bands 'Waldsang' uit Buitenpost, 'Brass Band Rotterdam' en 'Excelsior' - Kloe tinge. die zullen spelen onder directie van Harry Mortimer en Marinus Jan sen. In de jury voor het concours overdag hebben zitting de Engelsman Bill Rel- lon. een Noors jurylid en Henk van Lijnschooten. In de muziekbladen is men er niet zo gelukkig mee dat dit brassband-concours op dezelfde tijd en in dezelfde plaats wordt gehouden als het muziekantencongres van het Leger des Heils, dat zich in het Concertge- B. en w. Kortgene willen voortbestaan peuterschool Kats KORTGENE - B. en w. van Kortgene willen 6.000,- beschikbaar stellen om het voortbestaan van de peuterschool in Kats te waarborgen. In de begro ting voor 1976 was voor de school in Kats 14.000,- uitgetrokken. Men is nu echter tot de slotsom gekomen dat de bijdrage van de gemeente met 6.000,- verhoogd moet worden, wil de peuter school straks niet in moeilijkheden komen. B. en w. van Kortgene vinden dat er redenen genoeg zijn om de ge vraagd 6.000,- te betalen. Een en ander komt aan de orde tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 mei (aanvang twee uur 's middags). Aan de orde komt dan ook het voorstel om ƒ22.579,40,- beschikbaar te stellen voor verbetering en verbreding van de weg naar het zwembad en het kam peerterrein in Kortgene. Daarbij is de aanleg van parkeerplaatsen niet inbe grepen. De raad buigt zich donderdag verder over de huur van het vismijnge bouw in Colijnsplaat (ƒ6715,-) en de wijziging van de huurovereenkomst met de Lawntennisclub 'Noord- Beveland'. Poppenspeler Jan de Noord trad op voor basisscholen HULST - Donderdag cn vrijdag trad Jan de Noord uit Amsterdam voor on geveer 1000 kinderen van de lagere klassen van de basisschoien uit de gemeenten Hulst en Hontenisse met zijn poppentheater op in Den Dullaert te Hulst. Hij gaf er in totaal 4 opvoeringen van 'Het verhaal van het Peruaanse Runa en zijn paardje'. De kinderen werden met bussen naar Den Dullaert ge bracht. Maandag 17 en dinsdag 18 mei hebben de hoogste klassen van de ba sisscholen uit de gemeenten Hulst en Kloosterzande hun toneeldag. In Den Dullaert vertolkt het theater 'Marmou- zet' uit Amsterdam het stuk 'Boeren, burgers en buitenlui'. bouw afspeelt. Dit congres gaat ook al tijd gepaard met een groot brassband festival (Van onze onderwijsmedewerkster) MIDDELBURG - De werkgroep kleu teronderwijs - lager onderwijs van de Provinciale Onderwijscommissie heeft in de gisteren onder voorzitter schap van drs. M. C. Verburg gehou den vergadering besloten de kwestie van de problematiek rond de kleine kleuterschool door te spelen naar de onderwijscommissie in de tweede kamer. Maandag zullen de leden van de commissie het door de Stichting Zeeland, opgestelde rapport 'be dreigde kleuterscholen' - handelend over de enige éénklassige kleuterscho len in de Zeeuwse plattelandskernen - ontvangen. Tijdens het onderwijsvra- genuurtje van donderdag a.s. zal de problematiek rond de Zeeuwse kleu terschool in de tweede kamer aan de orde worden gesteld. Hoewel het rapport van de Stichting Zeeland over de kleine kleuterscholen naar de Provinciale Onderwijscommis sie zal worden doorgestuurd, besloot SS, 2 SS^r^SSSS FF Kreek. Via de kamer voor de binnen visserij hopen de hengelaars nu alsnog hun zin te krijgen. Opening van 'De Regenboog' Hulst: 15 mei HULST - Zaterdag 15 mei worct aan de Tabakstraat in Hulst 'De Regen boog* geopend. Dat is de r-k school voor buitengewoon onderwijs aan achtten de situatie van de bedreigde kleuterscholen zo ernstig, dat de zaak meteen op 'hoog niveau' aanhangig moet worden gemaakt. Hqt rapport van de Stichting Zeeland, opgesteld door drs. W. Ovaa, gaat na der in op de dreigende opheffing van eenaantal.éénklassigekleuterscholenin plattelandskernen. Het gaat in totaal om 23 kleuterscho len. waarvan er de komende jaren zo'n stuk of tien met opheffing zullen wor den bedreigd. bet nu aan de kamercommissie Fot: De feestavond de CJV in Goe: doorgestuurde rapport over de kleu- zeer moeilijk lerende kinderen. ADVERTENTIE Om te onthouden: Een Sonnemaatje is altijdeen echte, Berenburg. Maar een berenburg is niet altijd een echte Sonnema. terscholen wordt een drietal voorstel len genoemd om de problemen een halt toe te roepen: verlaging van de opheffingsnormen; uitstel geven aan de bedriegde kleuterscholen tot men meer weet over de integratie van het kleuter onderwijs en het lager onder wijs; bij de afweging in een bepaalde kern wel of geen woningen te bouwen de school terdege in het oog te hou den. Lagere scholen De werkgroep was voorts van mening, dat een zelfde soort rapport dient te worden samengesteld over de lagere scholen ten plattelande. Ook in dit ge val zasl aan de Stichting Zeelan dowr- den gevraagd dit rapport op te stellen De werkgroep verwacht de zaak van de lagere scholen in zijn najaarsvergader ing te kunnen bespreken. In de verga dering wordt gesteld, dat waar kleuter scholen dreigen te worden opgeheven, ook de lagere scholen in moeilijkheden dreigen te komen. De werkgroep wil nu precies weten wat Zeeland in dit op- zucht te wzchten staat. Vandaar de opdracht aan de Stichting Zeeland eveneens een rapport samen te stellen over de lagere scholen. De opening is om 14.00 uur en zal wor den vemcht door de heer H Hofctra. inspecteur voor het blo. Er worden verder toespraken voorzien van de voorzitter van het schoolbestuur, de heer B. de Keijzer en van de burge meester van Hulst, de heer P. J. O. Molthoff. GOES - Vrijdagavond werd in ge bouw 'De Hoogte' te Goes een grote feestavond gehouden, ter afsluiting van de actie van het Christelijk Jon geren Verbond. Het doel van de actie was geld bijeen te brengen voor de gehandicapte jeugd. Dit gebeurde de afgelopen maanden door middel van een loterij en een collecte op de lagere scholen van Noord- en Zuid-Beveland. De opbrengst die tot nu toe was be haald bedroeg vijfduizend gulden, een bedrag dat men op de laatste avond probeerde te verhogen tot het streef bedrag van ƒ7.500.- Dat moest dan gebeuren met behulp van een kleine loterij, een bingo spel. een steden spel (een spel dat bestaat uit het trekken van enveloppen met plaatsnameneen rad van avontuur cn een verkoop van. door jonge leden van het CJV ge maakte handvaardigheidswerkstuk ken. De opbrengst gaat onder andere naar Huize Den Berg en huizen van de Phildelphia stichting Tussen de ver schillende spelen en het uitreiken van de prijzen, die beschikbaar werden ge steld door het bedrijfsleven van Goes en omstreken door werden de ongeveer tweehonderdvljftig aanwezingen ver maakt door de muziekgroep 'Poly hymnia' uit Hansweert (Van onze onderwijsmedewerkster) VLISSINGEN - „Het huidige onder wijsveld overziende geeft de indruk, dat heel wat halfwas tovenaars bezig Het panel tijdens het zomercongres van de VDB te Vlissingen. Van links naar rechts: voorzitter Van der Kamp, secretaris Van Loon, mevrouio Girjaam-Maas, en de heren Borel en Beinema. VANDAAG STANDPUNT CONTOURENNOTA (Van onze onderwijsmedewerkster) VLISSINGEN - De hoofdmoot van de eerste dag van het landelijk zomer congres van de Vereniging van Direc teuren bij het (lager en middelbaar) Beroepsonderwijs (VDB) in hotel Bri tannia te Vlissingen werd gevormd door een inleiding en discussie over een aantal punten uit de contourenno ta. Deze punten zijn vervat in een voorlopig standpunt, dat het hoofd bestuur naar aanleiding van open aanmerkingen vanuit de afdelingen heeft opgesteld. Vandaag - zaterdag - zal de vergadering het defintieve standpunt ten aanzien van de contou rennota naar buiten brengen. Op de bijeenkomst van vrijdag kwamen on der meer aan de orde het mensbeeld, dat de contourennota geeft: het fstemmen van het onderwijs op de maatschappelijke behoefte: de verle ning van de leerplicht tot achttien jaar: de drie nieuwe schoolvormen: basisschool, middenschool en boven school: de open school; de schoolorga nisatie en de verzorgingsstructuur. In zijn inleidende toespraak tot het congres stelde de landelijk vooratter van de VDB. de heer C. v. d. Kamp, dat de contourennota een belangrijk dis cussiestuk is voor allen die zich bij het onderwijs betrokken voelen. „Onaf hankelijk van de waardering van de inhoud, wil ik mijn waardering uit spreken voor de verschijning van de contourennota en voor allen die zich ermee bezig houden", stelde voorzitter Van der Kamp. „Wat de nota zelf be treft krijg je echter wel de indruk, dat er van het huidige onderwijs niet veel deugt. Iets nieuws moetje echter altijd ergens op kunnen projecteren. Het huidige onderwijs woidt echter op deze wijze tekort gedaan en het bevordert niet de bereidheid tot vernieuwing Het huidige onderwijs heeft veel goede waarden en het zou beter zijn deze te perfectioneren, dan geheel te vernieu wen". Volgens de heer Van der Kamp is het mensbeeld dat de contourennota geeft bepaald niet algemeen aanvaard. Dit kan polariserend werken en de ver schillen tussen de zuilen toespitsen „Wij willen geen nieuwe schoolstrijd Het punt gelijke kansen voor iedereen acht de VDB te ongenuanceerd om het gehele onderwijs op de tocht te zetten. De vernieuwing is beslist niet noodza kelijk voor het gehele onderwijs. Het mondig weerbaar maken is voor de VDB een mager doel. Het is nodig, maar wij missen in de contourennota het dienstbaar maken van de mens. Dit mensbeeld is voor ons belangrijker Of het afstemmen van het onderwijs op de maatschappelijke behoefte nieuw is. is voor de VDB een vraag. Bij het beroepsonderwijs noemt men het het intrappen van een open deur. Wat betreft de vraag of het onderwijs de maatschappij verandert, stelde de heer Van der Kamp „Het is een uto pie, dat maatschappijverandering ge schiedt door het onderwijs. In dit op zicht wordt de rol van het onderwijs overschat". Middenschool Voorts bleek uit de inleiding dat de nieuwe basisschool geen uitgebreid punt van discussie is geweest binnen de VDB. Een kanttekening: geen mi lieucorrectie door het basisonderwijs. Met de middenschool ligt het anders. Over het algemeen kan de VDB niet veel enthousiasme voor dit schooltype opbrengen: het is te theorerisch en in de huidige situatie moeitelijk te ver talen. Een ontwikkelingsprofiei zou een computcrresultaat kunnen wor den. De gelijkheid van kansen bepleit binnen de middenschool, is er volgens de VDB op dit moment ook, maar dan de ontplooiing van het gehele wezen. Toch werd het juist geacht, dat de waarde van de middenschool getoest wordt door experimenten. De bovenschool bleek tijdens de inlei ding van het zomercongres een moei lijk te verteren zaak. Voorzitter Van der Kamp. „We missen volledig de re latie met de huidige organisatie, het model vergelijken met het partieel on derwijs vinden wij niet erg doordacht Het model van de bovenschool menen wij dan ook niet serieus te moeten ne men". De open school met het zg. tweede voor de open schooL De kritiek in de contourennota op de huidige toestand is niet juist. Er zijn veel problemen op te lossen, want binnen de contouren nota lijkt het erop. dat de toeleiding een probleem is. Het ligt echter meer voor de hand het avond- en cursorisch onderwijs te bevorderen". Over de schoolorganisatie stelde de heer Van der Kamp. dat de school geen juridisch vastgelegd instituut is, maar veeleer een leefgemeenschap. Hij vroeg zich af waarom hiervoor nieuwe regels moesten komen Hij vond de nieuwe regels wel wat al te dirigistisch Wat hij in de nota miste was de verantwoor ding voor de gebouwen en de inventa ris; „Wij zien dan ook met grote zorg aan, dat de schoolgebouwen clubhui zen en buurthuizen zouden worden". Ten aanzien van de kosten hebben zelfs de samenstellers van de nota hun vragen. „De budgetaire mogelijkheden zijn weinig opwekkend- De leerplicht- verlening is duscutafeel en er moeten toch weer allerlei beperkingen komen om iets te kunnen doen. Dit is bepaald tegenstrijdig". Toch concludeert de VDB- „Wij stellen ons niet op tegen de contourennota. Wij hebben veel waardering voor de aanzet De doorwerking vindt plaats en dat is nodig", aldus de inlgider. Na de inleiding werd een geanimeerde discussie gevoerd met een panel kans- en tweede wegonderwijs kon in waarin zitting hadden de leden van de de ogen van de VDB meer genade vin den „De VDB voelt een grote betrok kenheid bij de open school", aldus de heer Van der Kamp. „In het avond- en cursorisch onderwijs is nog wel plaats vaste kamercommissie van onderwijs mevrouw Ginjaar-Maas ivvdi'en de he ren Borel (pvdai en Beinema (arp). De discussie stond onder leiding van VDB-voorzitter C. van der Kamp. zijn allerlei processen op gang te brengen die straks niet meer gestuit kunnen worden en ons zullen over spoelen. In dit verband vervult de contourennota ons in veel opzichten met grote zorg en menen wij dat half was tovenaars hier hun halfwas plan nen ontvouwen. Zorg is er niet alleen om de toekomstige ontwikkelingen, maar ook om direct aanwezige nare toestanden". Dit zei de heer C. van der Kamp. lan delijk voorzitter van de Vereniging van Directies bij het Broepsonderwijs in zijn openingswoord bij het tweedaagse landelijke zomercongres van de VDB vrijdag in Britannia te Vlissingen. In zijn zorg om het huidige onderwijs betrok de heer Van der Kamp ook de te verwachten werkloosheid voor de schoolverlaters „Een grauwe toe komst voor 50.000 schoolverlaters, on der wie 15.000 lts-ers". Het ligt uiter aard niet direct op de weg van het on derwijs zich bezig te houden met de werkgelegenheid", zo stelde de heer Van de Kamp. „Wel zullen wij interesse moeten wekken voor het probleem van de jeugdwerkloosheid. De situatie zal voor onze jongeren een extra prikkel De Braakman vandaag al open HOEK - Het recreatiegebied De Braakman gaat vanmiddag, zaterdag, om 2 uur (vervroegd) open. Aanvanke lijk was het de bedoeling dat dat op 15 mei zou gebeuren, maar het mooie weer heeft dat plan gewijzigd. Bij wijze van proef zal de midgetgolfbaan zaterdag- en zondagavond van 19 tot 21 uur geopend zijn. Sasse onderwijzers kregen voorlichting over brandbeveiliging SAS VAN GENT - Het onderwijzend personeel van de diverse scholen in de gemeente Sas van Gent heeft donder dag in het Sasse gemeentehuis voor lichting gekregen over brandveilig heid in de schoolgebouwen. Ruim 90 procent van de onderwijskrachten had gehoor gegeven aan de uitnodi ging om een inleiding van regionaal brandweercommandant A. J. Vesseur aan te horen. De heer Vesseur legde vooral de nadruk op het belang van ontruimingsoefeningen voor die scho len die over meerdere verdiepingen beschikken. Ook de mogelijkheid om brandalarm te geven via een bel of zoemer is vol gens hem belangrijk. De brandweer commandant merkte op dat men in Zeeuwsch-Vlaanderen op het ogenblik bezig is aan de voorbereiding van een veiligheidscertificaat, dat de toekomst alle scholen moeten hebben Voor nieuwbouw geldt dat nu al. De heer R. Clemminck van 'Centraal bouw- en woningtoezicht' in Zeeuwsch- Vlaanderen hield vervolgens een inlei ding over 'gemeente en de brandbevei liging". waarna brandweercomman dant E. L. de Vriend van Sas van Gent een toelichting gaf op 't gebruik van kleine blusmiddelen. Tenslotte moch ten de onderwijskrachten op het Kei zer Karelplein zelf proberen een olie- brand te blussen, dat door de leden van de Sasse vrijwillige brandweer steeds opnieuw werd aangestoken. moeten zijn om te komen tot volledige inzet, tot het stellen van bescheidener eisen ten aanzien van de geboden werkgelegenheid en hogere eisen van de eigen prestatie. ..Wel verdriet het ons. dat tegen de achtergrond van de jeugdwerklosheid en de uitgebreide onderwijsvoorzieningen binnen de con tourennota met name voor de kansar men, de overheid zelf een ontduikings- factor van 25 procent bij het vor mingswerk hanteert. Indien wij de overbemande en onderbezette vor mingscentra plaatsen naast het mid delbaar beroepsonderwijs, dat zich met minder lessen en grotere groepsgrootte moet zien te redden, dan is die tegen- seüing wei bijzonder pijnlijk'aldus de heer Van der Kamp. Volgens de landelijke VDB-vooratter worden met name het mhno en het mspo ernstig geschaad door de bijzon dere onduidelijkheid, die deze vormen van onderwijs te zien geven Ten aanzien van de functie van de schooldekaan merkte de heer Van der Kamp op, dat in een rapport van een ministeriële commissie de indruk wordt gewekt, dat het dekanaat een zelfstandige eigen functie binnen de schoolgemeenschap zou hebben. „Hiertegen memen wij bezwaar te moe ten maken", zei de heer Van der Kamp. „Wemenendathierhetgevaar dreigt van een ongewenste verzelfstandiging van een specifieke functie die behoort tot de normale schoolactiviteiten". De VDB-vooratter toonde zich ver heugd met de installatie van de com missie analyse voortgezet onderwijs ten dienste van het fungerende onder wijs „Inderdaad is er wel eens de ge dachte. dat alle commissies en rappor ten over het onderwijs alleen maar ge richt zijn op afbraak van het oude en moeten dienen als inleiding tot nieuwe vormen en structuren", aldus de heer Van der Kamp. Over de rechtspotitie van de leer krachten zei de heer Van örer Kamp: „Wij zullen waakzaam moeten zijn ten aanzien van de aangeprezen bezinning op de salarissen bij het onderwijs en de inkorting van de pensioenrechten. Het is geen nieuw geluid. In iedere tijd van economische teruggang komen vin dingrijke lieden met deze goedkope op lossing aandragen Wij zijn niet bereid dit serieus te nemen AFDELING VOO IN A RN EM UIDEN ARNEMUIDEN - In Arnemuiden is een afdeling van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) opgericht. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in het gebouw van de openbare basis school te Arnemuiden Daar waren on- gevijer 20 personen (de helft van het aantal leden van de afdeling) aanwezig. De afdeling is opgericht om de belan gen te behartigen van de basisschoolv er. van de openbare kleuterschooL die in augustus in Arnemuiden van start gaat. Er is een zevenmans bestuur aangewezen. Van de vergadering heeft dat bestuur volmacht gekregen om de functies zelf te gaan verdelen. In dat bestuur zijn ouders en leerkrachten van zowel kleuter- als basisschool ver tegenwoordigd. Activiteiten die bin nenkort op het programma staan zijn de uitgave van een afaelingskrantje en het werven van leden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 9