E E E Commissaris Boertien opende de gemeentesecretarie in Veere „Ontwikkelingshulp kan heter en hoeft niet zoveel te kosten" Uitdeuken en spuiten Speciaiistenwerk /s meubelatelier' 'de zaagstoel' GESLOTEN Frans Tammel ZATERDAG 8 MEI 1976 VOORMALIG GODSHUIS NA RESTAURATIE RIANT ONDERKOMEN RAAD BLIJFT IN HET STADHUIS VEERE - Mot het openen van de voor deur - waarvoor hem de sleutel was overhandigd door het zesjarige doch tertje Ingrid van gcmcentebode Franke - heeft commissaris der ko ningin dr. C. Boertien vrijdagmiddag in Veere het voormalige Godshuis of ficieel in gebruik gesteld als nieuwe huisvesting van de gemeente secretarie. In het uit 1819 daterende monumen tale gebouw - dat tot 1970 dienst deed als bejaardentehuis - heeft het secretarie-personeel na een grondige restauratie een zeer riant en ruim on derkomen gevonden De ingebruik name betekent tegelijk een einde aan tien jaar huisvestingsproblemen, waarmee de secretarie van de ge meente Veere sinds de herindeling van '66 kampte. Tijdens een bijeenkomst in het vereni gingsgebouw. die aan de opening vooraf ging, feliciteerde commissaris Boertien de bevolking en het gemeen tebestuur en sprak hij de hoop uit „dat het Godshuis zich zal ontwikkelen tot den gastvrij huis." Als dank voor zijn komst ontving hij uit handen van bur gemeester A Hack een oude prent van de haven van Veere. In zijn toespraak bracht burgemeester Hack de huisvestingsproblemen van de afgelopen jaren n hennnring. Ge zien deze achtergrond sprak hij van een 'bijzonder heuglijke dag voor de gemeente Veere". Burgemeester Hank onthulde het grote gezelschap genodigden in zijn toe spraak. dat het gemeentebestuur bij de 'keuze voor het Godshuis, gezien de vervallen staat waarin het verkeerde, aanvankelijk voorstander was van een sloop van het gebouw Hiervoor gaf de nauw bij deze zaak betrokken dienst voor de monumentenzorg echter geen toestemming. Bijna fataal Directeur gemeentewerken Walcheren/Noord-Beveland K. de Graaf, wiens dienst het werk - naar hij zei - begeleidde, gaf monumenten zorg in zijn toespraak gelijk dat men voor restauratie had gekozen. Hij liet echter ook uitkomen dat dit bijna een fatale keuze was geweest. Tijdens de verbouwingswerkzaamhe den bleek het gebouw zo slecht in el kaar te zitten dat het - naar hij zei - „niet veel scheelde of het was inge stort." Zo bleek een deel van de funder ing te ontbreken en stond de voorgevel voor een deel los. Door doeltreffend in grijpen wist men deze zaken bij de res tauratie echter toch te verhelpen. Burgemeester Hack en directeur ge meentewerken De Graaf zwaaiden in hun toespraak beiden veel lof toe aan de betrokken architect van monumen tenzorg. ir. Stapper. Burgemeester Hack dankte verder vooral de dienst gemeentewerken en het uitvoerende aannemersbedrijf Maco uit Middelburg. Namens het personeel bedankte gemeente-secretaris L. van der Hiele het gemeentebestuur voor de nieuwe huisvesting. Hij sprak van een 'dag waarop erg lang is uitgezien' en over 'de vervuiling van een jarenlange wens'. „Het is werkelijk geweldig", be toogde hij. Als geschenk van het pesoneel bood hij een wandklok aan. Volgens de gemeente-secretaris was de nieuwe en riante huisvesting - kos ten ruim 1,2 miljoen gulden - naast de resolute besluitvorming van het ge meentebestuur vooral te danken aan de uiterst goede financiële positie van de gemeente, waar menige andere gemeente naar zijn idee ongetwijfeld jaloers of afgunstig op zou zijn. Verder werd het gemeentebestuur met de nieuwe huisvesting gefeliciteerd door de 'Stichting Veere' en de vereni ging 'Vrienden van Veere'. Namens de 'Stichting Veere' bood voorzitter J. W. Oosterhoff een consolevoor epn hpplrtip in de hal van het Godshuis aan en na mens de 'Vrienden van Veere' stelde voorzitter mr. J. J. Dieleman een boom in het vooruitzicht. Na de opening door de commissaris - die in zijn toespraak een uitvoerig his torische beschouwing over het Gods huis had gegeven - waren de genodig den in de gelegenheid de nieuwe secre tarie te bezichtigen. Vervolgens was op Foto: Dr. Boertien neemt de sleutels het stadhuis - dat onveranderd dienst voor de nieuwe gemeentesecretarie blijft doen voor officile bijeenkomsten en raadsvergaderingen - een receptie. BP-KAMERLID HONIG VAN DEN BOSSCHE IN GOES: GOES - „De massa vindt dat de belas tingsgelden niet goed besteed worden. Kijk bijvoorbeeld eens naar de ont wikkelingshulp. Cuba krijgt finan ciële steun, terwijl dat land militair actief is in Afrika. Nu vraag ik me af: moeten wij met onze ontwikkelings hulp de militaire activiteiten van Cuba in Afrika betalen?." Het Boerenpartij-kamerlid V. A. Honig van den Bossche uitte vrijdagavond tijdens een vergadering van de BP in de Landbouw te Goes kritiek op de wijze waarop Nederland aan ont wikkelingshulp doet. „Je kunt nu eenmaal niet voor de hele wereld aan ontwikkelingshulp doen Maar het kan wel beter en het hoeft niet zo veel te kosten." De heer Honig van den Bossche noemde het 'pure schande' dat Suriname zoveel ontwik kelingshulp krijgt. „65 miljoen gulden. Dat is een miljoen per dag. Voor de helft ervan kan Zeeland aan de bouw van zijn vaste oeververbinding begin nen." Het BP-kamerlid vertelde de ongeveer 50 aanwezigen dat zijn partij er op uit is om de kiezers een reêele en nuchtere voorstelling van zaken voor te leggen. „De verkiezingen naderen weer en dat betekent een tijd van mooie beloften en illusies De koeien met de gouden hoornen worden dan weer van stal gehaald. Daar doen wij niet aan mee. Wij hangen geen verhalen op, maar wij zeggen waar 't. op staat." In dit ver band haalde dhr. Honig van den Bos sche enkele voorbeelden aan van in ver kiezingsprogramma's neergelegde be loften. die in de praktijk niethaal- baar bleken, zoals het aantal jaarlijks te bouwen woningen. Ook pleitte hij ervoor dat de tering naar de nering wordt gezet. „We leven in een moeilijke tijd. In het midden- en kleinbedrijf zijn nog nooit zoveel bedrijven failliet ge gaan als sinds 1973. En nu weet ik wel dat de oliecrisis voor het kabinet een lelijke streep door de rekening heeft bekend, maar toch zou ik willen stel len dat die oliecrisis een waarschuwing had moeten zijn om meer werkelijk heidszin te betrachten." De huidige problemen dienen volgens de heer Ho nig van den Bossche eensgezind aan gepakt te worden. „De polarisering. t elkaar afkraken, heeft toch nauwelijks iets meer met algemeen belang te ma ken. Er is eenheid nodig, een eenheid, zoals die zich tijdens de bezetting ma nifesteerde. Voorlopig zie ik nog geen wending in die polarisering komen. Er wordt om de macht gestreden en dat is altijd een gevaarlijke zaak." Volgens dhr. Honig van den Bossche wordt de Boerenpartij door een groot aantal parlementaire journalisten ge boycot. Hij vertelde dat hij dit binnen kort bij de journalisten zal aantonen. „Bij elkaar vertegenwoordigen BP. SGP. GPV en RKPN nog altijd zes honderdduizend stemmen. Maar we worden doors ommige bladen gewoon genegeerd onder het mom dat er geen nieuws in ons zou zitten Maar waar blijft de objectieve informatie van de lezer dan." Overigens begreep het ka merlid wel hoe de vork aan de steel zit: „Als je als krant door de regering wordt gesubsidieerd, dan wordt het al gauw een kwestie van: wiens brood men eet, wiens woord met spreekt'. Andere zaken die de heer Honig van den Bossche in zijn toespraak belichtte waren de verslechtering van het on dernemersklimaat. een broodnodige vereenvoudiging van de papierwinkel en de verwerpelijkheid van subsidies, omdat ze het particulier initiatief ver minderen. Ook kwam een aantal Zeeuwse zaken aan de orde, zoals de afsluiting van de Oosterschelde en de vaste oeverver binding Westerschelde. De dhr Honig van den Bossche herinnerde eraan dat de BP steeds voor het open hou den van de Oosterschelde is geweest. „Enkele jaren geleden zijn wij als- door deskundigen voorgelicht over demogelijkheden van de verhoging van de dijken. Nu pas blijken ook an deren het in die richting te gaan zoe ken." De heer P de Jonge, slatenlid in Zee land voor de BP. liet alles wat er de af gelopen jaar rond de Oosterschelde is gebeurd, de revue passeren. „Het heeft mij altijd bijzonder verbaasd dat zove- len geloofd hebben in de mogelijkhe den van een blokkendam. een storm- stuwcaissondam en dergelijke varian ten. Ik hoop dat men uiteindelijk zal. komen tot het enig verstandige be sluit: het op Deltahoogte brengen van de dijken, mede gezien de werkgele- genheidsbelangen." De vaste oeververbinding noemde de heer Honig van den Bossche van groot belang voor Zeeland. Hij zei de indruk te hebben dat er binnen niet al te lan ge tijd spijkers met koppen geslagen len worden over die vaste oeververbin ding. „De geldmarkt kan het beno digde kapitaal best verstrekken zonder dat dit de nadelige gevolgen heeft, die minister Duisenberg vreest." De heer De Jonge was niet zo optimistisch over het spoedig beginnen van de aanleg van de VOW. „Ik zal misschien wel aardig bij mijn AOW zitten voordat de VOW zo ver is", zei hij. Na de pauze werden schriftelijke vra gen beantwoord. Daarbij kwamen on der meer zaken aan de orde als de ab ortuskwestie. de buitenlandse werk nemers, de fluoridering van het drin kwater en de grondslag van de BP. Balletschool gaf leerlingenavond in Middelburg MIDDELBURG - De balletschool 'Arabesque' te Middelburg gaf vrijda gavond een succesvolle leerlingena vond in de aula van de christelijkle scholengemeenschapl aan de Elzen laan te Middelburg. De ongeveer 200 leerlingen van de school krijgen we kelijks les van mevrouw Hanny Wam- steker en haar assistentes in drie wij ken van Middelburg. Rob de Zwart wint kampioenschap tafeltennis F-klas MIDDELBURG - Rob de Zwart uit Sint Laurens is winnaar geworden in de F-klas van het kampioenschap ta feltennis in Middelb-rg. om het kamp het grootste aantal deelnemers tot nog toe in de reeks tournooien om de plaatselijke titels. Er waren 32 deelne mers ingeschreven en reeds in de acht- ste finales zorgde Jan Oorver (MZ) voor een verrassing door de als eerste ge plaatste Wim Jacobs (MZ) naar een nederlaag te spelen, Ook Anton Steijn (PNL), die theoretisch de tweede plaats was toegedacht, sneuvelde in de kwart finale tegen de jeugdige Ronnie van Dam (DZ). Bij de laatste vier bleven tenslotte vier gelijkwaardige tegen standers over, Jan Oorver bleef de baas over Wim Kerkhove (Zand). Rob de Zwarte (Laurens), vorig jaar winnaar in de G-klas, wees in de andere halve fi nale Ronnie van Dam terug. In de fi nale overwin De Zwart Jan Oorver met 21-14 en 21-15. Wim Kerkhove werd tenslotte derde. Ook de E-F-G-klas mixedubbel. waarin 15 koppels hadden ingeschreven, werd gespeeld. De als eersten geplaatsten Clara de Bree en Peter Boon (Zand) rukten via de voor rondes moeiteloos op naar de halve fi nale waarin zij ook het duo Lilian van de Bos en Jos van Loon (MZ) in twee games versloegen. Het echtpaar Paula en Jan Oorver bereikte eveneensde eindstrijd door hun clubgenoten Elke van Kampen en Jac de Herder te klop pen. De finale werd een verdiende zege voor het Zand-duo de Bree-Boon. dat met 21-12 en 21-12 meester bleef over de combinatie Oorver. Het dubbel van de Bos-van Loon greep tenslotte voor van Kempen-de Herder, de derde plaats. In de serie kampioenswedstrij den resteren nog het herenenkel B.C; het E-klas enkelspel: het damesdubbel en de herendubbeltitel voor de F en G-klas. TOERNOOI 'LIBERTY' GAAT TOCH DOOR VLISSINGEN - Hel voetbaltoernooi van de Surinaamse sportvereniging Liberty in Vlissingen gaat zondag wél door, ondanks het besluit van de Stichting Sportbelangen de Vlissingse velden voorlopig niet meer beschik baar te stellen voor vriendschappe lijke wedstrijden. Door de droogte zijn de terreinen namelijk keihard geworden. Liberty kreeg echter toe stemming om het toernooi zondag af te werken. Acht ploegen nemen deel aan dit toer nooi dat op het sportcomplex Bone- dijke wordt gehouden. Ook Suri naamse voetbalploegen uit Zaandam en Rotterdam zullen aan de strijd deelnemen. Tot de deelnemers behoort verder een voetbalteam van de Vlis singse politie. De wedstrijden beginnen om tien uur. Tegen half zes is de prijsui treiking. Politie houdt twee jongelui aan wegens inbraak VLISSINGEN - De Vlissingse politic heeft vrijdag twee jongelui aangehou den wegens inbraak in een woning aan de Koudekerkseweg. De inbraak is in de nacht van woensdag op don derdag gepleegd. M. C. L. K. (18) en F. G. (17). beiden uit Vlissingen, betraden het pand via een nerdans. Hel geheel werd besloten met balkon aan de achterzijde. Zij door- Meer dan de helft van de leerlingen werkte vrijdagavond mee en lieten een veelheid aan dansen zien. Vooral de kleuters met onder andere een bloemen- en vlinderdans oogstten veel succes, mede dankzij de goed ver zorgde kostuums, die voor een kleur rijk geheel zorgden. Op het programma stonden ook een boerinnendans, een Spdanse dans. een Chinese dans. een Griekse dans (de Sirtaki) en ;n zigeu- een grootse finale waarbij alle mede werkers nog eenmaal op het toneel verschenen en in de bloemetjes werden gezet De uitvoering had. in tegenstel ling tot de generale repetitie, een bij zonder vlot verloop en mevrouw Hanny Wamsteker kreeg aan het eind van de avond een bloemenhulde van haar leerlingen en applaus van een ge heel volle zaal. KLEINE VAART lixstowe. ARROW 6 te Rotterdam, AZOLLA 6 te Rotterdam, BREEHEES 7 300 nnw Porto Rico nr Huelva, BREEHELLE 6 420 ono Porto Rico nr Philadelphia, CARA- VELLE 6 te Rotterdam. CEMARK 7 40 n Bougaronie nr IJmulden. COMBI TRADER 6 te Lagos, CONCORDIA 6 vn Bilbao nr Rotterdam, CORNELIA BOSMA pass 7 Kp Palos nr Rotterdam, CORNELIS BROERE 6 onderweg naar Saltend, DUPLUS 6 80 n Texel, EDDA 6 te Rotterdam, EEND RACHT 7 60 nw Lacoruna, EMPIRE 6 pass Felixstowe nr IJmulden, FINLANDIA 6 vn Rotterdam nr Selbu, FRISIAN 7 100 wnw Algiers nr Nantes, GROESBEEK 7 35 w IJ mulden nr Bilbao, HAICO HOLWERDA 6 vn Amsterdam nr Grangemouth, JACO 60 nw Terschelling nr Great Yarmouth, JAN pass 7 Kp St Vincent nr Hamburg, KETEL MEER 7 dw lie de Jeux nr Rotterdam, KOSMOS pass 6 Crossand nr Wisbeck, LI- Eind mei ruim 200 Engelse sportlui naar Middelburg MIDDELBURG - Eind deze maand komt een gezelschap van meer dan 200 sportlieden uit het Engelse Folkestone naar Middelburg. Het is voor het eerst in de meer dan 25 jaar dat beide plaatsen een sportuitwisseling onder houden dat dat de belangstelling zo groot is. De Engelsen worden vrijdag 28 mei in Middelburg ontvangen. In samenwer king met een groot aantal platselijke sportverenigingen heeft het comité FANA pass 6 Tuskar Rock nr Belfast. MA- KIRI SMITS pass 10 Malta nr Juball. MA- LACIA 6 te Rotterdam, MANGEN 7 80 n Ameland nr Gent. MARE ALTUM 7 te Ant, werpen, MARGIT 7 te Rotterdam. MAYLI8 7 40 no Tenerlfe. MEDINA 6 te Amsterdam MERWEHAVEN 6 dw Dover nr Duinkerken. MUNTE 6 30 w Rotterdam nr Port Harcourt, NA8SAUHAVEN 6 vn Rotterdam nr Ant werpen. NEUTRON pass 7 Westhlnder nr Rotterdam. OOST-VLIELAND 6 vn Rotter- dam nr Bremerhaven, PRIOLA 6 te Rotter dam, PLUTO 6 te Amsterdam, PRINSEN- BORG 7 te Rotterdam. RIEN TEEKMAN 6 vn Rotterdam nr Harllngen, RING 7 vn Antwerpen nr Rotterdam. ROCHAB 6 1000 no Robinson br Iquique, SATRUNU8 6 te Amsterdam, SHIPMAIR-2 6 vn Rotterdam nr Bordeaux, 8HIPMAIR-3 pass 6 Gibraltar nr Latakkia, STELLA NOVA 7 60 zw Pporto nr Palembang, TARAS 6 vn Rotterdam nr Ventspils, DE RODE TULP pass 7 Halsbo- rough nr Rotterdam, VANGUARD 6 vn Ro-, terdam nr Lowestoft, VICTORY pass 6 Til boel nr Emden, IJSSELMEER 7 te Rotter dam. ADRIANA 7 vn Rotterdam nr Canarischesl landen, ANNA ISABEL 7 20 zo Kp St Vis cent nr Avelro, CAREBEKA-1 pass 7 Dus geness nr Hartlepool, CORRIE BROERE I dw Elba nr Genua. EERBEEK 7 40 w Lisa bon nr Pitea, JACQUELINE BROERE 7 n Guernsey nr Le Havre, JUNO 7 te Rotte dam. NVIGARE 7 vn Rotterdam nr Ge: PROTON 7 20 z Anvil Point nr Rotterdai SCHILDMEER pass 7 Str van Gibralte VISSERSBANK 7 160 z Stavanger nr Sb GROTE VAART sportuitwisseling Folkestone voor alle - in totaal 225 gasten een logiesadres georganiseerd. Op de avond van aankomst worden de Engelsen door het gemeentebestuur ontvangen. Zaterdagmorgen 29 mei opent de bur gemeester van Folkestone in de schouwburg een foto-tentoonstelling, waarop werk van Middelburgse en En gelse amateur-fotografen is te zien. Verder binden de Engelsen en de Mid delburgers op vele sportonderdelen - hengelen, zeilen, atlietiek. hockey., ta feltennis, zwemmen, waterpolo, tennis, voetbal en basketbal een sportieve strijd aan. 's-Avonds is er dan ont spanning. Zondagmorgen wordt er voor de En- ATLANTIC CROWN 7 te Le Havre. BAARS 7 vn Kingston nr Pto. Limon, CERES 7 n Buenaventura nr Cristobal. CORA1 MAEANDRA 7 te Rotterdam. DIADEMA) vn Bejaia nr Fos, FELANIA 7 500 zw Toto nr Anchorage, KAPELLE 6 1240 nnw Haws: nr Cristobal KARA 8 te Stanlow ver;, MAASBRACHT 8 te Sao Sebasüo ver: MITRA 7 te Mina verw, NEDLLOYD DELFT 7 110 no Mauritius nr Singapore NEPTUNUS 11 te Fort de France vers. Middelburg- NISO 7 tan anker Lymebay, RIJNBORG1 Delftijl nr Kotka, SALLAND burg nr Antwerpen. STRAAT AGULHAS i te Antwerpen. STRAAT FREMANTLE 7 te Djakarta verw. STRAAT TAURANGA 7 te Rouaan, TRIDENT AMSTERDAM 7 te Ms- racaibo verw, WONORATO 6 vn Yokoharri nr Manzanillo, WONOSOBO 7 vn Surabayj nr Tauranga. ZWIJNDRECHT 7 35 n Salpa nr Newcastle. AALSUM 6 550 o Newfoundland nr Toronto. AMSTELSTAD 6 te Rotterdam, ARCHI MEDES 7 te Bridgetown, BANGGAI 7 te Pusan, BATJAN 6 vn Nacala nr Mombasa BOVENKERK 6 vn Hamburg nr Akaba CHEVRON MADRID 6 vn Freeport nr Pa- scagoula, CHEVRON NEDERLAND 6 te Pascagoula, CHIRIQUI 6 vn Galveston nr New Orleans, CORAL RUBRUM 6 vn VIL' singen nr Stettin, HEELSUM 6 vn Eastlon- don nr Pt. Elizabeth. ILIA8 7 te Rotterdam, LELYKERK 7 te Papeete, LOIRELLOYD 8 gelse gasten een dienst gehouden in de Bru®™venturac "r Manzajilllo, MADI& ONLLOYD pass 6 GalapagoseiL nr Blboa, MAINLLOYD 7 vn Hamburg nr Antwerpen, Engelse kerk. Later op de ochtend staan er roeiwedstrijden in het kanaal door Walcheren op het programma en 's middag s worden de andere spor- tontmoe tingen voortgezet. 's-Maandags 31 mei brengen de sport lui uit Folkestone een bezoek aan Am sterdam. Dinsdag 1 juni is er 's avonds. NEDLLOYD NILE 7 te Le Havre RIJNBORG 6 vn Emden nr Delftijl, S& ROOSKERK 6 80 wnw Cape Guardaful nr Mombasa, SIMONSKERK 6 rede Durban, STRAAT CHATHAM 7 te Bangkok, STRAAT FIJI 6 66 nw Northcape nr Bang kok, STRAAT FUSHIMI 6 te Lome, STRAAT HOLLAND 6 vn Eastlondon nvuuni^L/ u vil DdbblujIUUU IU n in het ontmoetingscentrum Dauwend- Elizabeth, STRAAT JOHORE 7 te Trinc» zele een gezellige afscheidsbijeen komst, waarna de gasten 's woens dagsmorgens weer vertrekken. Jeugddienst MELISKERKE - In de gereformeerde kerk te Meliskerke wordt zondag een ,ona"WK8EKERK6 jeugddienst gehouden met als thema "Hebt het goede voor met alle mensen'. malee, STRAAT LAGOS 6 vn Reunion w Durban, STRAAT NASSAU zo O Iombo nr Durban, 8TRAAT RIO 6 360 wn Chagos nr Djakarta, TALAMANCA 6 340 m St. Maarten nr Cristobal, THAMESHAVEN 6 vn Bremen nr Rio de Janeiro, TRIDENT AMSTERDAM 6 vn Laguaira nr Maraca& WAARDRECHT 6 te Aden, WALCHEREN? te Port Sudan, WILLEMSKERK 7 te Bar»' Hamburg nr Bre merhaven, WONOSARI 7 vn Naguya nr Yo kohama. zochten de woning en namen een geld bedrag van 160 en enkele betaalche ques weg. Bij het verhoor op het bureau bekende K nog dat hij op 20 maart heeft inge broken in het clubhuis van de sport vereniging 'Walcheren' aan de Koude kerkseweg. Hij ontvreemdde daar on der meer geld. drank, sigaretten en grammofoonpl aten HOOG EN LAAG WATER NAP - NAP Zondag 9 mei uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 9.42 158 22.17 145 3.37 172 16.08 141 Terneuzen 10.14 176 22.46 164 4.05 183 16.35 160 Zierikzee 10.47 138 23.15 116 4.05 153 16.51 130 Hansweert 10.42 193 23.13 179 4.29 200 17.01 179 Wemeldinge 11.07 161 23.42 139 4.27 174 17.09 148 NAP NAP Maandag 10 mei uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 10.57 174 23.26 167 4.56 184 17.19 166 Terneuzen 11.28 192 23.56 186 5.26 195 17.47 176 Zierikzee 12.06 148 5.18 162 17.56 139 Hansweert 11.58 208 5.51 212 18.14 194 Wemeldinge 12.27 173 5.46 186 18.19 161 Voor het repareren en nieuw maken van houten meubels naar Domburgseweg 74 OOSTKAPELLE telefoon 01188-2137 (Geopend dinsdag t/m vrijdag van 11.00-18.00 uur) Het adres voor het betere werk VAN DER Geslaagd winkelen begint op de advertentiepagina's van de PZC Wegens verhuizing naar ons pand Nieuwendijk, zijn wij 11,12 en 13 mei Hairstylist Walstraat 12 Vlissingen TE KOOP DUBBEL WOONHUIS Badhuisstraat 124-126, Vlissingen. Indeling: Parterre: hall, voor- tussen en achterkamer, keuken, toilet, douche, bijkeuken, tuin 176 m2). le verd.: gang, voor-, tussen en achterkamer, keuken, sl.kamer, douche, toilet. 2e verd.: 3 slaapkamers, woonkamer, keu ken, toilet, overloop. Deze woning is voor vele doeleinden geschikt. Prijs: incl. complete pensioninventaris n.o.t.k. MAKELAARS MAATSCHAP LETZER VENTEVOGEL I B*9xisstraat SS VBsafrigen PostbuslSl Tel01l84q44M TE KOOP HALFVRIJSTAANDE EENGEZINSWO NING Willem Klooslaan 58, Vlissingen. Indeling: parterre: doorzonkamer, hall, keuken, kelderkast, toilet, tuin (zuid), garage, le verd.: overloop, 3 sl.kamers, douche met toilet. 2e verd.: 2 slaapka mers, zolder/berging. CV-gas. Blijvend vrij uitzicht. Koopprijs: n.o.t.k. MAKELAARS MAATSCHAP Lè.l LETZER VENTEVOGEL BS Badhuisstraat 8S Vlissingen Postbus 151 TeL011B4-J440t TE KOOP EENGEZINSWONING Banckertstraat 27, Koudekerke. Indeling: parterre: doorzonkamer, open keuken, hall, toilet, tuin, garage, le verd.: overloop, 3 slaapkamers, badka mer met douche. VW en toilet. 2e verd.: 1 slaapkamer, zolder/berging. CV-gas. Vraagprijs: 119.000,- k.k. MAKELAARS MAATSCHAP LETZER VENTEVOGEL I BachUsstraat 95 Vllssktgen F J3151 TeiOIIS4-44401 TE KOOP BEDRIJFSRUIMTE MET BOVENWO NING Latijnse Schoolstraat 1-3, Middelburg. Indeling: parterre: 65 m2 bedrijfs ruimte, kantoortje, plaatsje, toilet, grote kelder, le verd.: kamer en -suite, gang, keuken, douche, slaapkamer. 2e verd.: 2 slaapkamers, open zolder. Vaste trap. Bovenwoning verhuurd. Vraagprijs: 65.000,- k.k. NIEUWBOUW VLISSINGEN PAAUWENBURG II Bungalow in moderne stijl. Zonnig ge legen tuin van royale afmeting. L-vormige living van ca. 42 m2. Open haard en convectorputten voor CV. 4 slaapkamers, badkamer, dubbele gara ge. Hardhouten buitenkozijnen. Prijs all-in 225.800,-. MAKELAARS MAATSCHAP LETZER VENTEVOGEL I Badhuisstraat 95 Westngeh Postbus 151 TbLOUM-IMM

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 8