'0 2e HYPOTHEKEN RENTE VANAF 8% Raboank Familie berichten alma.»,, De Rabobank te Sluis Duiven J. Rottier, zeer sterk vanuit Vlissingen Compiégne ZATERDAG 8 MEI 1976 Tijdens een van zijn liefete bezigheden werd ons lid bij een ongeval plot seling uit het leven weggenomen. Zijn activiteit en sportiviteit heeft ons altijd getroffen en wij zullen trachten in zijn geest verder te gaan met onze sport, Bestuur en leden ZRTC Theo Middelkamp Door een noodlottig ongeval is van ons weggenomen onze lieve man. vader en S. C. Veerhock- Zuijdwegt en kinderen Kapelle, 7 mei 1976 Dij kwel 9. Heden is plotseling van ons heengegaan mijn geliefde vrouw, onze moeder, groot- en overgrootmoeder in de ouderdom van 85 jaar. Goes: A. Dekker Zeist: J. Dekker J. Dekker- Nonnekes Bram, Elly en Mirjam Marleen en Harry Goes. 6 mei 1976 'Huize Randwijck" 's-Heer Elsdorpweg 18 De begrafenis zal D.V plaatshebben op dinsdag 11 mei om 15.00 uur op de alge mene begraafplaats te Goes. Gelegenheid tot con doleren na de begra fenis in Huize Rand wijck. Geen bloemen Met grote verslagen heid namen wij ken nis van het overlijden van onze jeugdtrainer G. VEERHOEK Zijn inzet voor de jeugd zal in onze her innering blijven. Tot onze verslagen heid overleed zeer plotseling onze on vergetelijke zoon en broer CORNEL1S DE BOEVER echtgenoot van Bathina Maria Notebaart op de leeftijd van 59 jaar. Vlissingen. E A. de Boever S. de Boever- Dees J de Boever A. de Boever- Lucasse Eily en Genny Terneuzen G. de Boever M. L. de Boever- Pielaet Marian. Rudie, Frank en Peter en verdere familie Vlissingen. 7 mei 1976 Glacisstraat 13. RECTIFICATIE In de overlijdensadvertentie van stond abusievelijk vermeld dat de begrafenis vandaag zal plaatsvinden op de algemene be graafplaats te 's-Heer Arendskerke Dit moet echter zijn de algemene begraafplaats te 's-Heer Hendrikskinderen Na een moedig, geduldig gedragen lijden, is heden van ons heengegaan onze geliefde zorg zame man. vader en opa WILLEM ADRIAAN GEELHOED echtgenoot van Blazina de Munck 's-Gravenpolder: B Geelhoed-de Munck Leiderdorp: N. Griffioen.Geelhoed E. Griffioen Irma. Robbie 's-Gravenpolder, 7 mei 1976. Fortrapastraat 10 De begrafenis zal plaatshebben D.V. op dins dag 11 mei a.s. des voormiddags om 11.00 uur vanaf Fortrapastraat 10. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer ;van het ziekenhuis St. Joanna te Goes. Be zoekuur dagelijks van 15.00-15.30 uur. Heden overleed na een moedig, geduldig ge dragen lijden onze geliefde broeder, zwager en oom WILLEM ADRIAAN GEELHOED echtgenoot van Blazina de Munck 's-Gravenpolder- A. E. Geelhoed J. W. Geelhoed G. M. Geelhoed-Linden- bergh E. M. Geelhoed - N. J. Vogelaar-Geelhoed W. F. Vogelaar en kinderen 's-Gravenpolder, 7 mei 1976, Na een liefdevolle verzorging in Huize 'SI. Wil- librord' is, 'na een moedig gedragen lijden, in alle rust heengegaan onze lieve zuster, schoon zuster en tante CORNELIA PIETERNELLA BOONE in leven verloskundige op de leeftijd van 86 jaar. Haarlem: F. Boone W. Boone-Heydeman Neven en nichten Middelburg. 7 mei 1976 Huize 'St. Willibrord', Bachtensteene 1 Correspondentie-adres: C. Boone, Westsingel 52, Goes Ex. Test. De overledene ligt opgebaard in het mortua rium van het ziekenhuis. Noordpoortplein. Be zoek van 17.30-18.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag. 10 mei 1976, om 15,00 uur op de algemene be graafplaats te Middelburg. Na afloop van de teraardebestelling gelegen heid de familie te condoleren in de condolean- tieruimte van de aula op de begraafplaats Heden behaagde het de Heere, na een langdu rige ziekte, van onze zijde weg te nemen, mijn innig geliefde vrouw en onze lieve zorgzame moeder CORNELIA DE SMIT echtgenote van Adriaan Westdorp Kapelle: A. Westdorp Nellie en verloofde Tanja Kapelle, 6 mei 1976 Oude Bosstraat 13. De begrafenis zal D.V. plaatshebben op dins dag 11 mei vanuit de aula op de algemene be graafplaats te Kapelle Heden is, na een langdurige ziekte, nog onver wachts van mij heengegaan, mijn lieve man CHRISTIAAN VROEGOP op de leeftijd van 72 jaar, C. Vroegop-Groen Vlissingen, 7 mei 1976 Margrietenlaan 11 De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Bethesda-St. Joseph ziekenhuis te Vlissingen, ingang Koudekerkseweg Bezoek uur dagelijks van 18.30-19.30 uur. De crematie zal plaatshebben dinsdag 11 mei 1976 om 16.00 uur in het crematorium Rotter dam. Maeterlinckweg 101 te Rotterdam-Zuid. Heden overleed onze lieve broer, zwager en oom CHRISTIAAN VROEGOP op de leeftijd van 72 jaar. Uit aller naam: T. Kloeg-Vroegop Vlissingen, 7 mei 1976. I In volle vrede is, na een langdurige ziekte, ge sterkt door de Genademiddelen der H. Kerk van ons heengegaan, mijn geliefde man. onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader STEPHANUS TEIRLINCK echtgenoot van Maatje Dellebeke eerder weduwnaar van Johanna de Vries op de leeftijd van 74 jaar. Vlissingen: M. Teirlinck-Dellebeke J. H. Teirlinck E. II. Teirlinck-Fröberg H. C. Teirlinck M. E. Teirlinck-Hofman Th. G. Teirlinck A Teirlinck-van Splunder G. W. M. Biesen-Fritz C. P. Biesen Mijnsheerenland: A. H. Pols P. Pols-van der Heiden Klein- en achter kleinkinderen Vlissingen, 7 mei 1976 Bonedijkestraat- 70 De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Dishoeckstraat 10. Bezoek maandagavond van 17.30-18.00 uur. De gezongen uitvaartdienst zal plaatshebben dinsdag 11 mei 1976 om 11.00 uur in de paro chiekerk van O. L. Vrouw, Singel te Vlissingen. gevolgd door de begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar om 12.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de aula van de begraafplaats. Heden is in volle vrede van ons heengegaan onze geliefde broer, zwager en oom STEPHANUS TEIRLINCK op de leeftijd van 74 jaar Hilversum: A. M. Bevers-Teirlinck L. Bevers en kinderen Vlissingen. S. M. Perwez-Teirlinck J. L. Perwez Vlissingen, 7 mei 1976. in de ouderdom van 81 jaar. De begrafenis zal plaatsvinden maandag 10 mei 1976 om 14.00 uur op de algemene be graafplaats te Middelburg. Enige kennisgeving Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis 'Der Boede' is zacht en kalm van ons heenge gaan onze zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder JOHANNA MARIA DE VOS weduwe van Adrianus Jacobus Feij in de ouderdom van 89 jaar. C. Feij J. P Feij-Riemens Klein- en achterklein kind Koudekerke, 4 mei 1976 Der Boede' Correspondentie-adres: Doornlaan 27, Middel burg. De begrafenis heeft in alle stilte plaatsgehad. In het SU Anthoniusziekenhuis ie Oostburg is na een kortstondig, moedig gedragen lijden van ons heengegaan onze geliefde zuster, schoonzuster, tante, oud-tante en nicht CATHOLIJNTJE FRANCINA DE LE LIJS op de leeftijd van ruim 83 jaar. Groede. A. A. de le Lijs N. M. C. de le Lijs-Risseeuw N J. de le Lijs Lunteren: J. C. van Wljck-de le Lijs M. J. van Wijck 's-Hcrtogcnbosch Nelly van Wijck Utrecht: Mieke van Wijck Groede, 6 mei 1976, Brouwerijstraat 1. Correspondentie-adres: Voorstraat, 11. Groede. De teraardebestelling zal plaatsvinden op maandag 10 mei a.s. des n.m. om 3 uur op de algemene begraafplaats te Groede. Vertrek van huize 'Boerdam'. Slijkstraat 9 om kwart voor 3. Na afloop van de teraardebestelling is er gele genheid tot condoleren in huize 'Boerdam'. Liever geen bezoek op het correspondentie-adres. In plaats van kaarten Tot onze droefheid overleed zacht en kalm in 'Huize Maria Terweel' te Goes, onze geliefde vader, groot-, overgrootvader en broer HERMANUS VERMEULEN weduwnaar van Stoffclina de Jonge in de ouderdom van 92 jaar Fam. Vermeulen De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op maandag 10 mei a.s. om 10.00 uur in de pa rochie van de H. Bonifacius te Kwadendamme. waarna de begrafenis zal geschieden op het r- k. kerkhof aldaar Samenkomst om 9.45 uur aan bovengenoemde kerk De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis 'St. Joanna' te Goes. Gele genheid tot afscheidsbezoek dagelijks van 15.00-15.30 uur. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de Casembrootstraat. 15 te Kwadendamme. pdikdt i 06 in1 Jh ow room Tfia treti i y Ai-edoi D. P. W. Keizer huisarts Afw.ezig maandag 10 mei a.s. Collega's nemen waar. Z\B20. IKHEB WEEJA 3048 kRANTBV SE2.0jaG.D. Weer weee WAT ee. iNte W£KeLD7ï=K00P IS J BEZORGER Voor IEDEREEN met een eigen huis. Verstrekbaar achter elke 1e hypotheek (mits uw huis overwaarde heeft) Heropname tot het oorspronkelijke leningsbedrag te allen tijde mogelijk zón der notariskosten. Looptijd 10 jaar, met boetevrije extra aflossing. Uw beroep en leeftijd doen absoluut niet terzake. Strikte geheimhouding; snelle terhandstelling. Oók zeer aantrekkelijk voor u is onze HYPEL-GELDLENING, met looptijd naar uw keuze van 15, 10 of 5 jaar, en waarbij u maandelijks een steeds ge lijkblijvend bedrag betaalt voor rente en aflossing. Ook dit is een vorm van hypothecair crediet, echter zonder kosten voor nota ris en taxatie. Uw énige kosten zijn bij totstandkomen der lening: 1% afsl. prov. En vergelijk óók ONZE regeling bij vervroegde aflossing met die van anderen: bij ons géén rente-betaling meer over de resterende looptijd, doch slechts 4% extra gemaakte kosten Alleen dit al scheelt u duizenden guldens in uw voordeel als u de lening op ONZE condities afsluit, en u vervroegd aflost. En dan zwijgen wij nog maar over onze tarieven, die EXTRA LAAG en GUN STIG zijn. Deze hebben wij vanaf heden weer belangrijk VERLAAGD. Alle na heden door ons uit te brengen aanbiedingen geschieden volgens dit uiterst aantrekkelijke tarief. En u weet het: bij ons géén aanvraag kosten, géén notariskosten, géén taxa tiekosten, géén dure verzekeringen. Netto in handen Terugbetaling per maand (alles inbegrepen) min. 1% afsl prov. looptijd 15 jaar looptijd 10 jaar looptijd 5 jaar 8.000,- 96,25 ƒ115,00 ƒ178,00 ƒ10.000,- ƒ120,25 ƒ143,50 225,50 ƒ15.000,- ƒ180,25 ƒ215,25 333,75 ƒ25.000,- ƒ300,25 358,75 556,25 enz. enz. enz. enz. Bel of schrijf vandaag nog voor uitgebreide inlichtingen Financieringskantoor Moonen Saroleastraat 42, Heerlen. Postbus 221 Tel. 045-71 08 06/71 06 98, Wij zijn ook nu (de gehele zaterdag en zondag) bereikbaar op 045-214197 Ook bijzonder aantrekkelijke 1e hypotheken: rente 8%. (Zonder verzekeringen en desgewenst zonder verplichte aflossing). Grote kans op renovatie oude ww-woningen in Aardenburg AARDENBURG - De kans is groot dal tie renovatie van 61 verouderde wo ningwetwoningen in Aardenburg niet al te lang incer op zich zal laten wach ten. Volgende week dindag moet de gemeenteraad zich in principe uit spreken over een plan om de huizen in de Sassen- en Peurssensstraat in Aar denburg en de Nieuwstraat in Eede weer te laten voldoen aan moderne wooneisen. Als eigenaar van die woningen heeft de gemeente daarbij het aannemingsbed rijf Lab uit Sluis ingeschakeld. Dat be drijf maakte een ovenzcht van de klachten en hoe die verholpen zouden kunnen worden. De kosten per woning zullen naar verwachting 15.000 tot 35.000 gulden bedragen. De provinciale directie voor de volkshuisvesting heeft zijn instemming betuigd met de in Aardenburg gevolgde handelwijze. Het vraagt voor spoedige indiensttreding een CHEF ADMINISTRATIE Sluis is een aantrekkelijke woonplaats, mede gezien de ligging ten opzichte van het Vlaamse cultuurgebied met als centra de steden Brugge en Gent. De Belgisch/Neder landse kunst bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid. Taak: De te benoemen functionaris zal verantwoordelijk zijn voor het optimaal functioneren van de adminstratie met alle daar aan verbonden facetten. Vereist - leeftijd 25 35 jaar - diploma MAVO - prakti|kd.ploma boekhou den en MBA - kennis van geautomati seerde administratie Voor deze functie gelden uit stekende primaire en secun daire arbeidsvoorwaarden. Voor het vinden van een pas sende woonruimte zal zo no dig alle medewerking worden verleend. Schriftelijke sollicitaties met inlichtingen omtrent oplei ding, ervaring en referenties, gaarne vergezeld van een re cente pasfoto, binnen 14 da gen na het verschijnen van deze advertentie richten aan de directeur van de bank, Walplein 8 te Sluis (Z.VI.). geld en goede raad DUI VENRUBRIEK rijk zal dan ook 50 procent van de kos ten voor haar rekening nemen. De resl van het bedrag moet uit de reserves komen. Zoals bekend kwamen er de laatste jaren steeds meer klachten over de toestand van de oudere woning wetwoningen, maar tot nu toe is er slechts hier en daar wat opgeknapt Ook vanuit de gemeenteraad is daarom herhaaldelijk aangedrongen op renovatie. Inmiddels bereidt Aar denburg ook alweer een nieuwbouw- plan voor: voor het bouwrijp maken van de eerste fase van het bestem mingsplan 'Ouwestad' wordt van de raad een krediet gevraagd van ƒ200.000. De kosten van het bouwrijp maken van het hele plan zijn geschat op 329 000 gulden en de totale kosten van het plan Ouwestad op ruim ander half miljoen gulden. In de eerste fase gaat het om het noordelijk deel van het nieuwe plan. DUIVEN LEVERDEN BIJZONDERE PRESTATIE BIERVLIET - Op Compiégne vlogen uit Walcheren in totaal 781 duiven, waarvan 663 in de concoursbond. J. Rottier uit Vlissingen drukte op een wel zeer bijzondere wijze zijn stempel op dit concours. Hij won 1, 2 en 9 ter wijl hij in eigen vereniging tegen 307 duiven 1, 2 en 4 vloog. De uitslagen in de Walcherse vereni gingen zien er als volgt uit: Zeelandia Middelburg: le 1316 meter per minuut, laatste 1226 meter per mi nuut: J. Hinderks 1 en 7: A. Braam en zn 2: M. Jaspers 3 en 10: L. van de Ket terij 4 en 8; C. de Graaf 5, J. Hietbrink 6 en 9 De Posthoorn Vlissingen met 307 dui ven. le 1328 meter per minuut, laatste 1243 meter perminuut. J. Rottier 1. 2 en 4; mevrouw Weering-Buck 3 en 9: H. de Vries 5, A de Ruyter 6 en 8: H. Wzietek 7; combinatie Aerssens/Maas 10. De Luchtboede Souburg 264 duiven, le 1326 meter per minuut, laatste 1249 meter per minuut). Ch. de Poorter 1, F Pais 2; C. Hendriks 3: M. Hibels 4; M. de Ruiter 5 en 10: L. Braet 6; C. Meul- meester 7; J Broeksma 8; J. Joziasse 9. Concoursclub Walcheren: J. Rottier, Vlissingen 1, 2 en 9: Ch. de Poorter Souburg; 3 F Pals, Souburg4; C. Hendriks, Souburg 5; mevrouw Weering-de Buck, Vlissingen 6 en 20: J. Hinderks, Middelburg 7; M. Hibels, Souburg 8, M. de Ruiter. Souburg 10. Een der allervroegste duiven van de kring West en Walcheren is zeker ge vallen in Breskens bij J. W. Quaars Lauret, die 1336 meter per minuut haalde en daarmee de eerste prijs van 350 duiven in Breskens won. De uitslag van 'Nog Sneller' ziet er als volgt uit; J. Quaars Lauret 1; H. Mook- hoek 2; J. van Gijs 3; gebroeders Van Grol 4; Yvonne Verstraeten 5; Th. de Smit 6; gebroeders Pijcke 7; W, Daan- sen 8; M. de Reu 9: J. Cornells 10. De jeugdclub had 14 duiven in con cours' J. Oosterling won 1, 2 en 4. J. P. Faas 3; P van de Bossche 5. In Strijd in Vrede te Groede met 239 duiven, haalde de erste 1330 meter per minuut. De uilslag luidt: G. Dusar- duyn 1, 2, 6, 7 en 10; J. van Driel 3; A. Merelaar 4, 5 en 8: A Schaap 9. In Driewegen ging het wat langzamer. Jong Maar Moedig had 39 duiven in concours, le 1250 meter per minuut. De uitslag is: J. Boerman 1: J. Lippens 2. A. de Hamer 3 en 10; Klaeijssen van Hout 4; A Engels 5 en 8: A Janssens 7 en 9. De Getrouwde Duif te Cadzand vloog met 170 duiven. De le haalde 1325 me ter per minuut. De uitslag lis: J van de Plasse, al jaren de man op Compiégne in deze vereniging, was ook nu de snel ste. J van de Plasse 1. 4 en 8: A. Duin- inck en zn 2. en 3; A. de Putter en zn 5, 9 en 10; M. van Hee 6; A. van Haneg- hem 7. Op Compigne speelden de verenigin gen Hoofdplaat en Sasput samen. Met 311 duiven had men er een prachtig concours. G. de Wever uit Schoondijke won 1 en 3. Zijn eerste duif haalde 1332 meter per minuut. De verdere uitslag is: B de Poorter 2: Th. van de Velde 4; E. Scherbeijn 5 en 6: J. Dhont 7; H. Ca- Ion 8: P de Poorter 9; A. van de Broecke 10. Postduivenhoudersvereniging Bier vliet met 148 duiven, le 1305 meter per minuut). Van de Linde Du Puy 1,4,6,7 en 8: M. de Dobbelaere 2; H. de Dobbe- laere 5; Dingemanse en zn 9; A. du Puy 10. Eerste de Beste te Schoondijke met 132 duiven, le 1306 nieter per minuut): J. Tournois en zn 1; gebroeders Ge- rnaert 2, 4 en 5; J. Temmerman 3 en 7; S. Taillie 6; Klaassen Taillie 8; C. Jan sen 9 en 10. Postduivenhoudersvereniging De Snelvliegers te Oostburg met 235 dui ven. le 1336 meter per minuut): Boo- sche Steenbergen 1 en 2 (buitengewoon vroeg twee duiven in de klok), J. de Smet 3 en 5; R. Verstraeten 4; J. Bak ker 6; L. Verstraeten 7; H. Krijger 8, L Risseeuw 9; J van de Walle 10. Heikant/Sint-Jansteen (met 193 oud! duiven, le 1294 meter per minuut): P Rottier 1; J. van Hou te 2; E.d Versctii- ren 3; C. Bracke 4; J. van Spaandoncï 5 en 9; gebroeders Smet 6 en 8; L. Thuy 7. Ed Maes 10. Met 93 jaarlingen: P. Rottier 1; Ed Verschueren 2; E. Heir- wegh 3; J. Lambrecht 4, 5 en 8; J. van Spaandonck 7; gebroeders Smet 9; R- Danckaert 10. Bijeenkomst van 'Het Land van Hulst' HULST - Zondag houdt de vereniging van postzegelverzamelaars 'Het Land van Hulst' in sporthal 'Den Dullaert' te Hulst de maandelijkse bijeenkomst, aanvang 10 uur. De nieuwtjesdienst is vanaf 9.30 uur aanwezig met postzegels uit de Overzeese gebieden. Aan het eind van de bijeenkomst er er weer de kwartjesloterij en de verkoop van ka- veltjes. EHBO hield gaaibolling SAS VAN GENT - De EHBO- vereniging Sint Raphael' uit West- dorpe hield ten bate van de vereniging een ?aaibolling in café 'Het Oude Raedhuys'. Er waren 94 deelnemer. De vijf hoogvogels werden afgeschoten door Paul Vink, Lilian Staal A. van La- re, C. Vermeers, H. van Acker. De prij zen bij de dames voor de meeste vo gels: Silvia Lafort, A. van Schilt en mevrouw De La Ruelle. Bij de jongens voor Marlon Pluijm

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 6