B. en w. Goes wijzen schadeclaim af van Schelde International PZC/s Bezwaren tegen ballonhal tennisclub in onderzoek „Agressie terugdringen door verkeersopvoeding" Gemeente Middelburg klopt Vlissingen: 6-4 ZATERDAG 8 MEI 1976 BESPREKINGEN OVER VERPLAATSING VAN BEDRIJF VERKEREN IN EINDSTADIUM GOES - Het Goese college van b. en w wijst de schadeclaim af, die Schelde International B.V. uil Goes begin '75 heeft ingediend. De fabriek voor gym- nastiektoestellen en sportinstallaties meent schade te hebben geleden, om dat het in 1967 geen toestemming kreeg om het fabriekscomplex in Goes-Noord te verbouwen. Dat is ge beurd op grond van bepalingen in het bestemmingsplan. Door die weigering zou de Schelde International belem merd zijn in de bedrijfsvoering. B. en w van Goes schrijven de ge meenteraad dat Schelde International een jaar voordat het bestemmingsplan werd vastgesteld (dat was in 1968) con tact met de gemeente heeft gehad over een verbouwing van het complex Maar een officieel verzoek om vergun ning hiervoor is nooit ingediend, aldus b. en w. Volgens het college is de scha de, die het bedrijf heeft geleden, niet te wijten aan de bepalingen in het betref fende bestemmingsplan Ook vinden zij, dat Schelde International via in terne verbouwingen tot een meer ra tionele opzet van het bedrijf had kun nen komen. De onderhandelingen over een ver plaatsing van het bedrijf uit de bin nenstad van Goes verkeren in een eindstadium, zo melden b en w de raadsleden. Waar het bedrijf mogelijk naar toe gaat, is nog niet bekend. Er is gesproken over een verhuizing naar het industrieterrein Zuid-West of naar het gebied 'Klein Frankrijk'. De voor geschiedenis: op basis van het be stemmingsplan 'Noord 1' is in '69 en de volgende jaren een saneringsplan opgesteld. Dit hield onder andere re kening met aankoop van het fabrieks complex door de gemeente. Hierover zijn de afgelopen jaren tal van contac ten geweest met het rijk om een bij drage in de verwervingskosten te krijgen. Tijdens zijn werkbezoek aan Goes in juni 1975 verklaarde staatsse cretaris Schaeffer zich in principe be reid een bijdrage te verlenen. Ook het ministerie van economische zaken staat niet afwijzend tegen over het verzoek om een tegemoetkoming in de kosten van dc verplaatsing van het bedrijf, om daarmee een stuk werkge legenheid voor Goes te behouden. Bij Schelde International werken zo'n tachtig mensen. De gemeenteraad van Goes zal zich donderdagavond 20 mei met de problemen rond het bedrijfbe- zig houden. B. en w. vragen de raad tijdens de ver- gadring een aanvullend krediet van (ADVERTENTIE) RESTO - VROUWENPOLDER tel. (01189) 1900, b.g.g. 1965 Reserveringen diners - partijen koffietafels a la carte vlees- en visspecialiteil 300 000 gulden te verlenen voor de bow van een nieuwe stadskwekerij bij de televisietoeren in de Goese Polder. De raad had er al een bedrag van 391.000 gulden voor beschikbaar gesteld. Oor spronkelijk was het de bedoeling de uitvoering van dit project in twee fasen uit te voeren. B. en w. willen de kweke rij nu in versneld tempo uitvoeren. Dat gatr dan wel zoals eerder vermeld in de PZC ten kosten van de plannen met de Grote Markt, Voor de verbouwing van het voorma lige gemeentehuis in Wolphaartsdijk wordt voorgesteld een krediet van 38 350 gulden beschikbaar te stellen. Het is de bedoeling, dat in dit gebouw een jeugdsoos, een handenarbeidlokaal en een peuterspeelzaal worden onder gebracht. Deze verbouwing kan moge lijk gemaakt worden, doordat de raad vorige maand aan dit project voorrang verleende boven de aanleg van een speelveld in Wolphaartsdijk. De raad wordt gevraagd medewerking te verle nen aan een uitbreiding van de Anne Frankschool met twee lokalen. In de de behandeling van de nota van het ETI, waaarin een aantal beleidsmodel len voor de gemeente wordt aangege ven. uitgesteld. Dat stuk is nu weer op de agenda geplaatst. Voor de verbou wing van de voormalige baisschool in 's-Heer-Arendskerke vragen b. en w. een krediet van 191.000 gulden. In dit gebouw komt ruimte voor een garage en instructielokaal voor de plaatselijke vrijwillige brandweer, een bejaarden- soos en voor activiteiten in de sociaal-culturelesector. Door de realise ring van de nieuwe christelijke basis school 'De Poeljeugd' in 's-Heer- Hendrikskinderen is het voormalige schoolgebouw vrijgekomen voor an dere activiteiten Met de noodzakelijke verbouwing is een bedrag van 35.000 gulden gemoeid. B. en w. vragen de raad ook nog een bedrag van 65.000 gulden uit te trekken voor de verbou wing van het voormalige gebouw van de Keuringsdienst van Waren. Der raad had al eerder 577.400 gulden be schikbaar gesteld. Die 65.000 gulden krijgt Goes echter weer van de provin cie terug als bijdrage in de totaal ver- Afscheid A. Spruit van staatsbosbeheer Veere VEERE - De heer A. Spruit te Aagte- kerke heeft vrijdagmiddag In het Kamphuis te Veere afscheid genomen als bosarbeider bij Staatsbosbeheer. De heer Spruit, die onlangs de pen sioengerechtigde leeftijd bereikte, heeft zijn taak 23 jaar vervuld. Een hele rij collega's, kennissen en functionarissen van Staatsbosbeheer kwamen de heer Spruit uitwuiven. Namens het personeel voerde de heer M. C Mol. districtsambtenaar Staats bosbeheer. het woord. Verder spraken de plaatsvervangend hoofdingenieur directeur landinrichting H Heringa, en de heer Van der Wielen, dlstnctsamb- tenaar voor de Grevellngendam De heer Spruit kreeg als afscheid verschil lende geschenken FILMAVOND RIJKSGENOTEN .MIDDELBURG - De werkgroep Op vang rijksgenoten'van de Stichting Wclzijnsraud Middelburg houdt dins dag in 'De Hoeksteen' een audiovi suele filmavond. Deze filmavond wordt verzorgd door de Krltiese Fil mers' uit Breda. Het programma, dat onder de naam 'Wij buigen niet langer, ze kunnen bar sten' wordt gebracht, bestaal uit dia series van 15 minuten en een film In tweedelen Hel is de bedoeling verschillende delen een disci houden zal worden over het ve Het programma bevat informatie streek werkende- en werkloze mensen In Ni derland en hoe zij ontslag, bedrijf: ting en overplaatsing naar ontw I mesland en beleven. lui- BEWONERS VREZEN GELUIDSHINDER raadsvergadering van vorige maand is bouwingskosten. CRIMINOLOOG DRS. HAUBEK HAL MOET OOK TENNIS IN WINTER MOGELIJK MAKEN MIDDELBURG - Dp bewonen, van het Zanddorp te Middelburg zullen een delegatie benoemen die nog eens de bezwaren doorneemt die zij naar voren hebben gehracht tegen het plaatsen van een ballonhal over twee tennisbanen op het in de nabijheid van hun woningen gelegen terrein. Dit besluit werd vrijdagavond genomen tijdens een informatieavond die ge houden v tenniscomplex 'De Veste' en waarbij, naast een aantal bewoners, ook verte genwoordigers van de belanghebben den tennisvereniging en namens de gemeente, onder anderen wethouder W. P. J. Baars aanwezig waren. gemeentewerken kon een en ander desgevraagd beamen. Aan het eind van de bijeenkomst kwam men overeen dat een groep be woners samen met het bestuur van de tennisclub en het gemeentebestuur de bezwaren nog eens doornemen. Muziekavond huisvrouwen MIDDELBURG - De Nederlandse Ver eniging van Huisvrouwen, afdeling 'fir kantine' van het Middelburg, hield een bijeenkomst ten huize van mevrouw Veenhoven-van de Wolde Er werd door de eigen leden een gevarieerde muziekavond ver zorgd Het programma, dat was sa mengesteld door mevrouw Beinema. bevatte werken voor onder andere pia no. cello, viool, fluit en zang „MENSEN ZIJN AGRESSIEVER DAN ZE DENKEN" MIDDELBURG - Volgens de Lcidse criminoloog drs. A. R. Haubcr kan de agressie in het verkeer verminderd worden door een verkeersopvoeding die duidelijk gericht is op een grotere tolerantie. Naar zijn mening is de ver keersopvoeding in Nederland op dit punt nog onvoldoende. „Het is lange tijs teveel een technische zaak ge weest", vond hij. Drs Hauber. medewerker aan het cri minologisch instituut aan de rijksuni versiteit in Leiden zei dit vrijdagavond iri Middelburg tijdens een lezing voor de Zeeuwse volksuniversiteit (ZVU) in de concert- en gehoorzaal Volgend drs. Hauber heeft de sociale wetenschap aangetoond dat veel ge dragingen aangeleerd zijn en geldt dat ook voor agressief gedrag. Via een ver keersopvoeding die de tolerantie cen traal stelt zou naar zijn mening aange leerd agressief gedrag ook weer afge leerd kunnen worden. Hij baseert zich daarbij op eigen verge lijkend onderzoek in Nederland en De nemarken. De betere verkeersopvoe ding die in Nederland wordt gegeven kwam tot uit ting in een mindere agres siviteit van weggebruikers in een be paalde verkeerssituatie (voetgangers die een zebra overstaken, terwijl een auto naderde). Bij dit experiment bleek 25 procent van de automobilisten zich agressief te gedragen. Opvallend daarbij was dat jongeren zich duidelijk agressiever ge droegen dan ouderen en dat van de jongeren jongens zich agressiever ge droegen dan meisjes, dan 's morgens. Drs. Hauber ver klaarde dat uit het feit dat mensen 's morgens vaak nog ontspannen zijn. Opvallend was verder dat automobilis ten (zowel mannen als vrouwen) zich minder in mindere mate agressief ge droegen als de voetganger een vrouw was. Verder bleken de mensen die voor hun werk onderweg waren in grote re mate agressief dan de 'niet- dienstrijders' Een duidelijke constatering die drs. Hauber tijdens de lezing uit zijn on derzoek trok was het feit dat mensen agressiever zijn dan ze zelf denken. Waarom men in het verkeer sneller tot agressiviteit geneigd is heeft volgens hem te maken met een ingewikkelde samenhang van zaken. Als de redenen noemde hij het feit dat veel mensen zich in het verkeer zich beter achten dan ze zijn (de meeste au tomobilisten vinden zichzelf een goede autorijder», de anonimiteit van het verkeer, waardoor men makkelijker spanningen afreageert dan in andere situaties en de snelheid waarmee het gaat. waardoor men vaak gespannen Mazda onverwacht Het ligt in de bedoeling van de tennis club om in de wintermaanden, van ok tober tot april, over twee velden, een ballonhal te plaatsen teneinde de training in de winter door te laten gaan Iz/imninPIl nnillp A en daarmee de tennissport, die in Zee- /717WIC s* land maar op een laagpitje staat, naar een hoger plan te voeren. In de zo mermaanden wordt de overkoepeling eraf gehaald. De voorzitter van de Middelburgse Lawn Tennisclub, de heer ir. J. Mol, gaf een toelichting op de plannen van zijn vereniging De bezwaren van de omwonenden richtten zich vooral op de vrees bedrijfsvolleybal ZIERIKZEE - Cluzona uit Nieuwer- kerk is vrijdagavond op het nippertje de kampioenstitel in poule A van de bedrijfsvolleybalcompetitie te Zierik- zee ontnomen. - In de sporthal 'Onderdak' steeg de geluidshinder; de geluidsweerkaatsing spanning vrijdagavond ten top. Clu- ïn een ballonhal is zodanig dal het bui- leek met twee punten voorsprong ten de hal enorm goed hoorbaar is Een op rozen te atten. De eerste set werd van de bewoners, werkzaam in de bal- dan ook door deze ploeg gewonnen lonhal op hel rileindustneterrein. Daarna nam Mazda evenwel het heft in lichtte een en ander toe. Ook was men handen en speelde in e volgende drie bang dat de grote üchtumts die in de setten cluzona van het vc-ld^ Dit bete hal geplaatst zullen worden wegens kende dat Cluzona en Mazda elk met doorschijning eveneens hinder voor de een gelijk puntentotaal eindigden, omwonenden zullen veroorzaken. En Daarom moest er een besüssmgsset ge-> als derde punt voorzagen de bewoners Speeld worden dat de parkeerplaatsen voor hun hul- AauvankeUJk jiep cluaona ver uit. pEa S,lr&°nSrPIaat5leVOOr het „iet,erschSvan oude,dak'dat Na afloop van de beslissingswedstrijd hun auto kunnen vinden. Aan al deze bezwaren kan in samen- werking met de tennisclub erouder hTt'rea- pnnlmlp titan hp) ODmcontoKociunr r taurant van Onderdak. De heer G Mol. controle van het gemeentebestuur gunstig worden tegemoet gekomen. „id.. u j r, d v d waarnemend voorzitter van de afdeling aldus wethouder Baars, die stelde dat vollevba| van de sportvere„igi„g Mevo vooral het produceren van geluldsover- spnJk da„ ee„ daJkwoort aBUen die last nauwkeurig kan worden gemeten aap het weIsagen van de competitie en dat de daarvoor bestaande lande- hadden meegewerkt. De alg?mee„ lijke voorschnlternauwkeung.worden voondttCT vanBMevo de heer J Hoek- gehanteerd. Ook de heer VarRiet. ge- man relkte hierna de prtjzen uit Hij luidstcchnicus van de Middelburgse Iertelde onder meer ïopr volgende seizoen al 31 teams voor de competie hebben opgegeven De wis selbekers en kampioensbekers gingen naar: poule A: Mazda Legemaate. AARDENBURG - Gymzaal 7.30 uur: Volksdansgroep Vranje. CADZAND - Zaal 't Zwin, 7.30 uur: UitvoeringMuziekver 'Exeelsior'. GOES - Zaal Westsingel, 11-16 uur: Griekse Dans-dag. Ziekenhuis De Bevelanden, 15-16.30 en 20-21 30 uur: uitzending Nomen Nescio HULST - St- Liduineziekenhuis. 15.05-17.30 uur: uitzending Radio Nigh tingale. HOEK - Don Quichotte: optreden Ka- zimierz Lux. MIDDELBURG - Gasthuis. 20-21.30 uur: uitzending Rawa. Concert- en Gehoorzaal. 19.30 uur Leerlingen-concert. Kuiperspoort 11 en 15 uur: poppenspe ler Ray Nösselein. De Beuk. 22 uur- Gijs Hendriks-band. POORTVLIET - Molen De Korenaar Open dag. SLUISKIL - JERVORMDE Kerk, 20 uur: Uitv. Zangver. 'Intermezzo'. STAVENISSE - Dorpshuis, 11-22.30 uur: Voorjaarsbeurs. TERNEUZEN - Zuidlandtheater, 20 uur: Der Bettelstudent De Kousepael. 20 uur filmvoorstelling. Wereldwinkel. 14.30 uur: filmvoorstel hng. VLISSINGEN - Scheldekwartier, 10 uur: concert 'Ons Genoegen'. Bethesda/St Josephziekenhuis. 10-12 uur: uitz. Rawa. 'Onder de Pannen' (Bellamypark) - Rommelmarkt THOLEN - Grote Kerk. 20 uur. Con cert. ZONDAG Hulst- St. Luidineziekenhuis, 15.05- 17.30 yur: uitzending Radio Nightinga le. KLOETINGE - Geerteskerk. 19 uur Concert 'Excelsior'. TERNEUZEN - Den Engel: optreden Kazimierz. Lux. VLISSINGEN - Bethesda St. Joseph ziekenhuis 9 30-11 45 en 15.30-18.30 uur uitzending Rawa BIOSCOPEN BERGEN OP ZOOM - Roxy. Zat. 16 en 20 uur en zondag 20 uur- The bridge on the river Kwai, 14 jr Zat en Zon. 2 uur- KuiQe en de Zonne tempel. Luxor zat 20 en zon. 16.30 en 20 uur- Roller ball, 14 jr. Zat. 23.30 uur De porno-prof, 18 jr. Zon. 14 uur: Gappa en de vliegende monsters van Dracula. 14 jrGOES - Grand Theater zat. en zon. 19 en 21.15 uur: Kind van de zon, 18 jr. Zon 2.30 uur: Sjors en Sjimmie en de reuzen HULST - De Koning van Engeland. Zon 21 uur: Mandingo 18 jr; zat 21 en 23 uur, zon 16 en 19 uur: Emmanuelle II, 18 jr. Zat 21 uur en Zon. 15 en 20 uur. Gejaagd door de wind. 14 jr. zat. 19 en zon. 14 uur. De duivel hale je. 14 jr- MMIDDELBURG - City. zat. 20 uur en zon 14.30 uur. Een volkswagentje op drift; zon 20 uur; De getekende kara te-vechters. OOSTBURG - Ledel. zat. 21.15 en zon 16.30 uur: Emmanuelle II. 18 jr. Zat. 19 en zon 20 uur Dokter Pulver zaait pa pavers, 14 jr. Zon. 14 uur: 13 zonen van de Gele draak 14 jr TERNEUZEN - Luxor. zat. 19 en zon 14 en 20 uur: Live and let die. Zat. 21.15 uur: Sex je zorgen opzij. 18 jr. Zon 16 uur: The good, the bad en the ugly. VLISSINGEN - Alhambra. zat 19 en 21.15 uur: Pallieter 18 jr. Zon. 15 uur: Met spinazie meer mans. Zon 19 en 21 30 uur. Gendarme op vrijersvoeten. ZIERIKZEE - De Concertzaal zat. 20 en zon 14.30 en 20 uur Jaws. 14 jr. TENTOONSTELLINGEN GOES - Museum za 10-12 en 13.30-17 uur: Drieluik Lunchcafë Stadhuis Expositie Lode- wijk Bruckman. HEILLE - Landbouwmuseum 10-12 en 13-19 uur Oude landbouwwerktuigen HULST - Bibliotheek 10-12 en 13-17.30 uur: expositie 'Kunst Uitleen'. Galerie Piet van Geyt. zat. 9-12 en 14- 18 uur en zon 14 30-17 uur: hommage aan Dirk van Gelder Xeeuws Kunstenaarscentrum: 'Euro pean Art and my reflection' van Pau! Bonger. Rijksarchief zat. 9.30-12.30 uur: Kin- derzorgin Zeeland, Galerie Contrast, zat. 10 dl7 uur: E. 17e en 18e eeuwse meubelen TERNEUZEN - Stadhuis zat 14-16 uur Schering en inslag. Galerie Des Baux Arts' Grafieken Charles van Gisbergen ZIERIKZEE - 't Lange Uus. 9-12 en 13 30-7.30 uur. werken kunstenaars. HULPCENTRA NOORD- en MIDDEN-ZEELAND - Ges, tel. 01100-14444 ZF.EUVVSCH-VLA ANDEREN - Ter- neuzen, tel. 01150-4444. THOLEN en SINT-I'HILIPSLAND - tel. ooi 1 BEDRIJFSTAFELTENNIS MIDDELBURG MIDOELBLïRG - Door de inhaalwed strijd tegen NAPM I met 6-4 te winnen was het eerste team van de Gemeente Vlissingen in de Middelburgse be- drijfstafeltenniscompetitie op gelijke hoogte gekomen met Gemeente Mid delburg I. De strijd tussen beide kam- pioenskandaidaten kreeg daardoor een zeer spannend verloop. Na een 4-4 gelijke stand wist Middelburg de beide punten binnen te halen door met 6-4 te winnen. Drukkerij Meule- nerg kwam in veiligheid door een 6-4 overwinning op Gemeente Middel burg II, terwijl NAPM I in de strijd tegen Nutsspaarbank 1 weinig twijfels liet bestaan wie de sterkste was: 9-1. Stand Gem. Midd. I Gem. Vliss. I NAPM I Druk. Meulenb Nutssp I Gem. Midd. II In de vierde klas wist nieuwkomer Schelde al direct een 6-4 overwinning te boeken op Rodelaja. waardoor me teen de leiderspositie werd gegrepen. Stand: De Schelde 1 1 0 0 2 6-4 Gem. Vliss. II 2 10 12 10-10 Rodelaja 3 1 0 2 2 14-16 Gregoriaanse mis SAS VAN GENT - In de r-k kerk in Sas van Gent wordt morgen (zondag) een gregoriaanse mis gehouden. Tijdens de dienst, die om 9.30 uur begint zullen wisselende gezangen van de tweede zondag na Pasen en de vaste gezangen van de twee-stemmige mis van Perozi w orden gezongen. Voorganger is kape laan E. Erpelinck, het orgel wordt be speeld door mevrouw R. de Block- Maas 4 4 0 0 8 28-12 4 3 0 1 6 25-15 4 2 115 25-15 4 112 3 16-24 4 0 13 1 13-27 4 0 13 1 13-27 In de tweede klas behaalde Boddaert eerst een gelijkspel 5-5 tegen Rabobank I waarna flink werd uitgehaald tegen MACO: 10-0. Achtervolger Gemeente Middelburg III deed het echter niet minder en wist NAPM II eveneens met 10-0 te kloppen Stand: Boddaert Gem. Midd. III Ned. Ace. M. Rabobank I NAPM II MACO De derde 1 8 EN 9 MEI CENTRAAL ALARMNUMMER 01100-14444. AMBULANCE BIJ ONGEVALLEN: 04-12323 Westveer. Loskade 21, Miuueiuurg. ixl 01180-26694. Dierenarts: Consult alleen na telefonische af-, spraak: visites aanvragen van 08.00- 09.00 uur: L. Jobse. Grijpskerke. tel. 01189-1389 Apotheken: De dienst van elke apotheek vangt aan te Middelburg om 18.00 uur en te Vlis- Visites aanvragen voor 10 uur Spreek- singen om 17.30 uur en eindigt .vrij- uur voor dringende gevallen 12 30-13 dagmorgen daaropvojlgend 4 3 1 0 7 30-10 4 3 1 1 6 26-14 3 2 0 1 4 15-15 3 1113 18-12 4 1 0 3 2 14-26 4 0 0 4 0 7-33 leverde een verrassing op: de nog ongeslagen koploper V D moest genoegen nemen met een 8-2 nederlaag tegen de Stichting Maatsch Dienstverl. Walcheren, die daarmee de leiding overnam Trefcenter beleefde wemig sportief plezier aan de 9-1 over winning op Gemeente Middelburg IV doordat dit team reeds na één partij moest opgeven omdat de 'collega's' niet kwamen opdagen. Stand: St-Maatsch 4 2 2 0 6 27-13 V &D 4 3 0 1 6 25-15 Trefcenter 3 2 1 0 5 21- 9 Gem. Midd IV 4 1 0 3 2 15-25 Rabobank II 2 0 111 9-11 Nutsspaarb. II 3 0 0 3 0 3-27 uur en 17.30-18 uur Middelburg za 000-2400 uur. A P Bruijnzeel. Groenmark! 17 lel 12635 en zo, 0.00-24 uur A W Boerwinkel. Noordweg214 lel 12460 Visites aanvragen voor 10 uur, Spreek uur voor dringende gevallen 12.30-13 uur en 17.30-18 uur Middelburg-Zuid: Patiënten van dr. Jansen, dr Perquin en dr Kode. zie dienst onder Souburg, Nieuwland en Arnemuiden Souburg. Nieuwland en Arnemuiden- za 0900-zo 2400 uur J J Jansen. Oude Rijksweg 6 Nieuwland. tel 01182-1340 Spreekuur voor dringende gevallen: 12 30-13 uur en 17.30-18 uur Gapinge. Gnjpskerke. Oostkapelle. Serooskerke. Vrouwenpolder. Veere en Zanddijk; J. W Oosterhof. Markt 10, Veere. tel 01181-271 Westkapelle. Zoutelande. Koudekerke en Domburg vr. 18-zo. 24 uur: F. L. Berghauser-Pont. de Casembroot- straat 24, Westkapelle. tel. 01187-234. Tandarts: Spreekuur: za en zo. 11-12 uur: C. Middelburg L v d. Boogert. Vrijland straat 79. tel 27471 Vlissingen C P Lastdrager, v Pere- straat I, Souburg, tel. 01183-61593. Wijkverpleegsters: Kruisvereniging Walcheren-Oost Mid delburg en en Nieuwland. A. Jasperse. Nassaulaan 169. Middelburg, tel. 01180-12919. Domburg- Aagtekerke. Oostkapelle. Grijpskerke. Serooskerke. St Laurens. Vrouwenpolder. Veere en Gapinge M. v d Slikke Oude Domburgseweg 22. Oostkapelle. tel. 01188-1472 Oranje-Groene, Wit-Gele en Groene Kruis Vlissingen B v d Meer. IJssel- straat 12 Souburg. teL 01183-64893 Oranje-Groene. Wit-Gele en Groene Kruis Souburg en Ritthem- M Dekker. Spaamestraat 110, Souburg, tel. 01183-61736. Koudekerke. Meliskerke. Biggekerke. Zoutelande en Westkapelle: vr 19 - ma. 08.00 uur: G Bakker, de Casembroot- straat 11, Westkapelle. tel. 01187-629. Verloskundige: Vlissingen A H. Stolk, Bloemenlaan 45, tel. 13838 WES TKA f'ELI.E - Vrijdagmuldao v de beer Jo Howies, lid van de tech nische commissie van de korjbal vereniging 'Stormvogels' te West kapellr in het Itutvelijk getredn. met mctu/Trouu. Mten Bommetje Ned. Hervormde Kerk: Aagtekerke: 10 ds. Olie. 7 cis. Buunk, Arnemuiden 9.30en 2.30ds. Gijsbertsen: Biggekerke: 10 ds. Rinkema: Domburg. 10 ris Buunk. 7 ds. De Wit; Gapinge: 9 ds De Boer: Grijpskerke: 10 ds De Wit. 7 ds.. Otte; Kleverskerke: 9.30 ds. Fagel; Koudekerke: 9 en 10.30 ds De Jong Meliskerke: 10 dhr. Cornet: Middel burg: Oostkerk: 10.15 ds. Ytsma. 7 ds. Blom: Nieuwe Kerk: 10 ds Brummel- kamp; v h. Engelse Kerk 10 dhr. Kru se. Koorkerk 10 ds. Hage. Ontmoc- tingskerk 10 ds. Roodenburg. 7 ds Ytsma. Ztuderbaken: 10 ds Del beek Stad: Nassaulaan 10 dhr Murre: Stro- menwijk Ontmoelingskerk 10 dhr Schot. Eglise Wallone 10.30 Post Le Gras: Nieuw- en Sint Joosland 9.30 mevr ds. Köther; Oost-Kapelle 10 dsa Bakker; Oost-Souburg. 9.30 ds v.d Heide. 7 ds. Dorgelo; West-Souburg. 9 ds. Dorgelo; Ritthem: 10 ds dhr. Alle- wijn; Serooskerke: 10 dhr. Allewijn; Sint-Laurens: 10 ds. Penning*; Veere: 11 ds. Fagel: Vlissingen: Ophlr: 10.15 ds. Cossee; Sl.-Jacobkerk 10.30 ds. Van der Schoot: Johanneskerk: 9.30 ds. De Liefde. 7 ds. Van der Schoot: Ter Reede: 7 ds. Snoep. Bethesda-St- Joseph 10 ds. Joosse: Open Hof 9 ds Van der Schoot. 5 ds. Den Heeten: Vrouwenpolder 10.30 ds. De Boer: Westkapelle 9 30 ds Richard iHDi, 7 ds. Kuil: Zoutelande 9.30 dhr Hiensch. 7 ds Roodenburg Gereformeerde kerk: Arnemuiden 9.30 ds. Bijman. 2.30 dhr. Arendsman. Domburg 10 kand Linde. 17 ds. Tis- sink; Gapinge: 10 drs. Hopstra, 2 30 drs. Hopstra; Grijpskerke: 10 ds. Don- dorp. 2 30 ds.De Craene; Koudekerke: 9.30 dhr. Bossche. 7 dhr. Bossche: Me liskerke: 10 ds Wulfraat. ds. Van Pijke- ren; Middelburg: 9 en 4 ds. Schelling; Hofpleinkerk 9 30 ds Verwey, 2.30 ds. Tissink, 5 ds. Van Til. Oostkerk: 9 ds. De Bakker: Getuigeniskerk. 9.30 ds. P. v. Til, 5 ds. D. Verwey; De Hoeksteen 9.30 ds. Tissink. 5 ds. De Bakker; Oost-Souburg: 9.30 en 19 ds. Haver kamp. West-Souburg: 9 ds. Dorgelo Oost-Kapelle: 10 ds. Bruyn. 5 ds. Bruyn: Serooskerke: 10 dhr. v Leer dam. 7 ds. J. Bruijn: Sc-Laurens 10 ds. de Laere. 7 ds. Dondorp: Veere. 10 ds De Stolte. 2 30 Ds De Stolte: Petrus- kerk: 9.30 Den Heeten. 5 ds Arensman. Open Hof 9 ds. v.d. Schoot. 5 ds. Den Heeten: Vrouwenpolder: 9.30 en 7 ds Hofland; Westkapelle. 9.30 ds. Obbink. 2.30 kand. Linde. Geref. Gemeente: Aagtekerke: 9 30-7 ds. v. Vliet. 2 leesdienst: Meliskerke: 9.30-2.30 leesdienst; Middelburg- Cèntrum: 9.30 ds. Zijderveld. 2 en 6.30 leesdienst; Middelburg Zuid 9.30-2 leesdienst, 7 ds. Zijderveld (H.D.i; Oostkapelle: 10 en 2.30 ds Driessen. Vlissingen: 9.30-4.30 ds Snoep: West kapelle 9.30-2 leesdienst. 6.30 ds Driessen: Zoutelande: 9.30-2.309 lees dienst. Gereformeerde Kerk (BV): Middelburg (Engelse Kerkt 9 en 7 ds Van Hul- steijn. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt): Middelburg 9 en 16 ds. Schelling; Souburg en Vlissingen ide Lannovstr i 9.30 leesdienst. Vrouwenpolder 9 en 14.30 ds Woudt. 16.30 ds. Woudt. Chr. Geref. Kerk: Middelburg: 9.30 en 4 30 ds. Leendertse: Vlissingen: 9.30 en 5 ds. Den Hertog Ver. van Vrijz. Hervormden en Re- -nonstr. Kring: Vlissingen (Ophiri: 10.15 ds. Cossee. Evang. Luth Gemeente: Middelburg 10.30 ds. Nierop. Hersteld Apostolische Zendingsge meente: Vlissingen <Bal:kersg. i Chris tengemeenschap: 10 en 4.30 dienst: Hoogelanden iKapel/ Zat. 9 dienst Hersteld Apostolische Zendingskerk: Vlissingen iKasteelstraat) 10 er. 5 dienst. Leger des Heils: Middelburg 10 er 7 30 Kapt. Meulenbelt; Vlissingen 9 30 10 7.30 Samenkomst. Bethel Pentecostal Temple: Middel burg: 3 dienst; wo 7.30 dierst Vergadering van Gelovigen: Souburg Rode Kruisgebouw 110 en 5 dienst, Anglikaanse Kerk: Vlissingen-Oost (Kapel zeemanshuis Scheldepoort»: 10.30 en 7.30 dienst. Zevendedags-adventisten (zaterdag): Vlissingeni Doopsgez. Kerk) 9.15 ds Dingjan: Middelburg 'Doopsgez. Kerk). 11 ds. Dingjan Evang. Baptisten Zend. Gemeente: Middelburg Klarenbeek LTS). 16.00 J Snippe Pinkstergemeente: Vlissingen 2.30 dienst Collectes Volle Evang. Gem.: Middelburg 'de Wijngaard. Dam 6) 10 ds Van d»-r Zanden Vlissingen Vrouwenstraat 29 9.45 dienst. Gerf. Gem. in Ned.: Middelburg (Doopgez. Kerk) vrijdag 14/5 7.30 ds Van der Berg Evangelische Gemeente: Westkapelle (gebouw Herrijst»: 9 30 dhr De Jonge. Kristen Zuid-Molukse Kerk in Neder land: Oost-Souburg: 3 dhr. Waisapy Koudekerke 12 dhr Siwabessy. Liberaal Katholieke Kerk: Middelburg TERHOLE - De collecte voor oe ka tholieke militaire tehuizen bracht in de r-k kerk te Terhole 47,87 op. SINT-JANSTEEN - De collecte van de missie van pater Weemaes in Peru bracht in de parochiekerk van Sint- Jansteen 1294,10 en 539 Belgische franken op. (Enge e Kerl R.-K. Kerk: Middelburg. Parochiekerk: 10.15 en 19. zat. 19: De Hoeksteen: 11.30: Souburg zat 19 en zondag 10.30: Vlissingen zat 19 en zon. 9.30 en 12: Open Hof 11 en 19: Bethcsda-St- Joseph: 11; Ter Reede: vrijdag 9 Veiling Goes/Krabbendijke: Groen per stuk kropsla I 24-26; II 8-30; bloemkool 3 per kr 95-111. 4 per kr 57-101 5 per kr 4SI-77; 6 per kr 16-65; 7 per kr. 15-50. 8 per kr 15-40. be- rbos raflij:. 59-65. per kg rabarber 50-68: prei 67-68, witlof tl 180-20(1. IIX 108-136: aar dappelen gro:»-147. drielingen 93: aardbeien Veiling Bergen op Zoom Aardbei (glas) 1 132-164. II 103-128. andijvie 50-63. bloemkool 28-13. snijbonen 48<MilO. savooi 98-140. bos- peen 65-72. postelein 121-138. prei 20-68. ra barber 27-48 radijs 34-62. spinanr- 15-18. to maten 10 40 12.20 men 67-103. witlof 102-212. gold dei 30-75. jonstan 45-70. asperge 2 SO- 7.80. Kasaardbeien p. doos van 200 gram; I 138- 162. II 125-129. Bloemkool x3 87. *4 92-105, x6 50-92. x8 31-58, xlO 13-39. xI2 15-22. x!5 doordr.. Afw. 15-31 Rabarber 21-35. Asper ges 8.20-9 - p. kg AARDAPPELTEKMIJNMARKT Vrijdag 7 mei. Cons/mpUeaardappelen, bintje, kiel. 50 mm opwaarts April laten 29.50. bieden 29. slot 30 Mei slot 143.50 Stemming mei pnjshoudendOpenstaande posities. 7 mei APRIL 679. ma plus 13; 6 mei: april plus 11. mei plus 13. Dagomzet april 11 AARDAPPELTEKMIJNMARKT Vrijdag 7 mei Consumptieaardappe len. bintje, klei. 40 mm opwaarts No vember: iaten 25. bieden 24.70. slot 25 April: laten 28. bieden 27.50. slot 23 Mei: laten 143. bieden 142. slot 146.50 Stemming november prijshoudend, mei onregelmatig, apnl pnjshoudend Openstaande posities: 7 mei: novem ber 1211. april 683. mei 417 6 mei: no vember plus 16. april plus 36. mei mm 15. Dagomzet: november 19. april 40. mei 282. VEILING MIDDELBURG Vrijdag 7 mei Aardappelen: Koopmans blauwe kriel 62: Nieuwe aardappelen: Eer stelingen 406-425. Paprika kg. 15S-252. Bloemen afrikanen 17-20; duizendschoon 16-17: viojen 11-14. Appesen: Golden Deli cious II: 60-65 36 65-70 49-54 7880 77 Groente Galsanöijvie n 14-52 Natuursla 28-40 NatuurHllnarie 46-55; Kassrujbontn 551-595. krorr. 422-452. Bospeen 117-121; Boskrolen 77-126: Rabarber 34-58. Radijs Ï8-63: Ramenas 23-49: Prei A 34-44. B 25. Peterselie kistje 139-252. Selderij bos 24-17; Uien kg 61-137 Breekpeen 30-36; Kom kommers I 41-51 58-65. H 76-91 58. 61-76 41-48. 51-61 33-39, 42-51 36-43. 36-41 28-30. stek kg 42-67. krom kg 60-68 Tomaten AI 207-224. BI 215-221. Ci 180-202. CC I 135. All 182. Bil 187, OH 149. Appelen. Jonathan II 60-65 46. 65-70 63-75. 70 83. 60 54, IID 18. III 55-60 25. 65-70 33. Winston I 60-70 72-80. 55- 60 30. Groente Witlof BU 265-276, afw. 175-181. stek 38; Winterbloemkool. I: 4 76-108. 6 35-92. 8 21-59. 10 1 6-37: II 3 74-97, 4 28-89. 6 18-78. 8 15-57. 10 15-37. 12 15-16, 15; afw 3 50-60. 4 21-51. 6 15-39. 8 15-30 10 15-16 Volgende week veiling op maandag, woens dag en vnjdag om 1 uur. dinsdag extra vei ling van bloemkool om 2.30 uur VEILING TERNEUZEN Per stuk sla 2 46-48. bloemkool: a: 112. a2 53. 136. b2 15-61. c2 27. afar 20-24. Pér bos. selderij 21-29. peterselie 14-20. peen 117: kro ten 78-84. asperges a 445-460. a2 377-400. b blauw 301. c 243. c biauw 153. Per kg: prei 63-67. rabarber 64-75. spinazie 55. ka snij bonen 1 533-550. krom 434. uien ongesor teerd 71-100. VEILING BAREND RECHT Vnjdag 7 mei Witlof A II 220-300. B II 160-220, bloemkool: 6 stuks per bak 130-200, 8 stuks 90-130. 10 stuks 70-120. 12 stuks 60-90. andijvie A 83-91. B 53-56, bospeen 93-144. chili, kool 148-154. kroten 90, peter selie 8-35. postelein 108-158. prei 36-77. ra barber 60-63. selderij 7-35. aardbeien '.62-168. 173-176. snijbonen 470-720. sperzie bonen 560-850. spinazie 15-45. uien 118-133. bintjes 165. Irene 360. vroege aardappelen Wal plat I. N VERHULST Singelstraar 15. huize Tïomers Middelburg, telefoon (01180) b.g.g. 12865) Zalcr bes. r hel houden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 5